26.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/50


Acțiune introdusă la 5 decembrie 2007 — Huta Buczek/Comisia Comunităților Europene

(Cauza T-440/07)

(2008/C 22/95)

Limba de procedură: poloneza

Părțile

Reclamată: Huta Buczek sp. z o.o. (Sosnowiec, Polonia) (reprezentant: D. Szlachetko-Reiter, radca prawny)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Anularea articolului 1, a articolului 3 alineatele (1) și (3) din decizia Comisiei din 23 octombrie 2007 privind ajutorul de stat nr. C 23/2006 (ex NN 35/2006) pe care Polonia l-a acordat producătorului de oțel Grupa Technologie Buczek;

în subsidiar, anularea articolului 1 și a articolului 3 alineatele (1) și (3) din decizia Comisiei din 23 octombrie 2007 privind ajutorul de stat nr. C 23/2006 (ex NN 35/2006) pe care Polonia l-a acordat producătorului de oțel Grupa Technologie Buczek în măsura în care Comisia dispune să se efectueze recuperarea de la societatea Huta Buczek sp. z o.o.;

anularea articolelor 4 și 5 din decizia Comisiei din 23 octombrie 2007 privind ajutorul de stat nr. C 23/2006 (ex NN 35/2006) pe care Polonia l-a acordat producătorului de oțel Grupa Technologie Buczek în măsura în care acestea privesc recuperarea de la Huta Buczek sp. z o.o.;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta își susține concluziile prin următoarele argumente:

încălcarea articolului 88 alineatul (2) CE și a articolului 87 alineatul (1) CE ca urmare a prezumției greșite în opinia reclamantei potrivit căreia faptul că societatea Technologie Buczek S.A. are datorii de plată către autoritățile publice reprezintă un ajutor contrar pieței comune. Reclamanta susține că o astfel de afirmație din partea Comisiei rezultă din prezumția greșită că autoritățile de drept public au renunțat să utilizeze procedurile de executare împotriva societății Technologie Buczek S.A. Încălcarea articolului 88 alineatul (2) CE și a articolului 87 alineatul (1) CE rezultă de asemenea, potrivit susținerilor reclamantei, din faptul că statul polonez a fost obligat să asigure recuperarea unui ajutor considerat incompatibil cu piața comună, deși Polonia nu a acordat ajutor în valoarea precizată în decizie nici societății Technologie Buczek S.A. și nici grupului Technologie Buczek, precum și din faptul că valoarea ajutorului care trebuie restituit a fost stabilită în mod arbitrar fără vreun temei juridic sau vreo justificare de ordin economic. Reclamanta susține în continuare că articolul 88 alineatul (2) CE și articolul 87 alineatul (1) CE au fost încălcate ca urmare a faptului că statul polonez a fost obligat să asigure recuperarea ajutorului de la societatea Huta Buczek sp. z o. o. deși nu exista nici un motiv pentru a presupune că această societate ar fi putut fi beneficiarul efectiv al ajutorului acordat societății Technologie Buczek S.A. și în pofida faptului că acesteia nu i-a fost acordat niciun ajutor, și ca urmare a prezumției că singurele beneficiare efective ale ajutorului pretins sunt societățile Huta Buczek sp. z o.o. și Buczek Automotive sp. z o.o., deși acestea au beneficiat numai de o parte din patrimoniul societății Technologie Buczek S. A.;

încălcarea principiului bunei gestiuni prevăzut în articolul 253 CE și în articolul 41 din Carta Drepturilor Fundamentale ca urmare a lipsei unei motivări adecvate a deciziei care să permită reclamantei să determine motivele pentru adoptarea deciziei și, în consecință, ca urmare a adoptării unei decizii al cărei conținut este incomprehensibil pentru reclamantă, precum și ca urmare a unei determinări greșite și neadecvate a circumstanțelor de fapt ale cauzei;

încălcarea articolului 5 al treilea paragraf CE și încălcarea principiului proporționalității care rezultă din această dispoziție ca urmare a obligării societății Huta Buczek sp. z o.o. la restituirea ajutorului, deși, în opinia reclamantei, această acțiune nu este nici adecvată și nici necesară pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în tratat; în special aceasta nu se justifică prin necesitatea de a anula un ajutor incompatibil cu piața comună;

încălcarea principiului securității juridice pentru următoarele motive: obligarea unei părți care a încheiat un contract cu o persoană care are datorii de plată către autoritățile publice la restituirea ajutorului pe care acea parte nu l-a primit niciodată și de care nu a beneficiat niciodată; determinarea arbitrară, în opinia reclamantei, a măsurii în care entitățile din cadrului grupului Technologie Buczek S. A. au beneficiat de pretinsul ajutor distribuit; încălcarea dreptului de proprietate în măsura în care se impune obligația de recuperare a unei părți din ajutorul de stat de la o persoană care nu a primit niciun fel de ajutor și care de asemenea nu a fost beneficiarul efectiv al acestui ajutor; abuz de putere ca urmare a adoptării unei decizii în vederea unui alt scop decât cel de anulare a unui ajutor incompatibil cu piața comună.