26.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/32


Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei

(Cauza C-510/07)

(2008/C 22/58)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: G. Rozet și B. Schima, agenți)

Pârât: Regatul Belgiei

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege și a actelor administrative corespunzătoare pentru menținerea, pe teritoriul Comunității, în mod permanent, a nivelului stocurilor de produse petroliere pentru a doua categorie de produse petroliere enumerate la articolul 2, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 1 alineatul (1) din Directiva 68/414/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1968 privind obligația statelor membre ale CEE de a menține stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere (1);

obligarea Regatului Belgiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin acțiunea formulată, Comisia impută pârâtului faptul că, în mod frecvent, nu a respectat obligația de stocare a produselor petroliere prevăzută de Directiva 68/414/CEE, astfel cum a fost modificată și ulterior codificată prin Directiva 2006/67/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 (2), în ceea ce privește produsele din a doua categorie prevăzută de această directivă, mai exact motorina, combustibilul diesel, kerosenul și carburantul de tip kerosen pentru motoare cu reacție. Comisia evidențiază în special, în această privință, că există uneori un decalaj important între valorile privitoare la consumul intern de produse de acest tip furnizate de către pârât în cadrul rapoartelor lunare și datele de care dispune Comisia prin intermediul Eurostat.


(1)  JO L 308, p. 14.

(2)  JO L 217, p. 8, Ediție specială, 12/vol. 2, p. 244.