Hotărârea Curții (Camera întâi) din 23 aprilie 2009 — Comisia/Belgia

(Cauza C‑292/07)

„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Contracte de achiziții publice — Directiva 2004/18/CE — Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii — Transpunere incorectă sau incompletă — Netranspunere în termenul prevăzut”

1.                     Acte ale instituțiilor — Directive — Executarea de către statele membre (art. 249 al treilea paragraf CE; Directiva 2004/18 a Consiliului) (a se vedea punctele 68-70, 120 și 122)

2.                     Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor — Examinarea de către Curte a temeiniciei — Situație care trebuie luată în considerare — Situația la expirarea termenului stabilit prin avizul motivat (art. 226 CE) (a se vedea punctele 100, 155 și 166)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Neadoptarea, în termenul prevăzut, a tuturor actelor necesare pentru a se conforma Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, p. 114, Ediție specială, 06/vol. 8, p. 116)

Dispozitivul

1)

Prin neadoptarea actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru transpunerea sau pentru transpunerea în mod complet și/sau corect a articolului 1 alineatul (2) litera (b) coroborat cu anexa I, precum și a articolului 9 alineatul (1) a doua teză și alineatul (8) litera (a) punctele (i) și (iii), a articolului 23 alineatul (2), a articolului 30 alineatele (2)-(4), a articolului 31 alineatul (1) litera (c), a articolului 38 alineatul (1), a articolului 43 primul paragraf litera (d), a articolului 44 alineatul (2) al doilea paragraf și alineatele (3) și (4), a articolului 46 primul paragraf, a articolului 48 alineatul (2) litera (f), a articolului 55 alineatul (1) al doilea paragraf literele (d) și (e) și alineatul (3), a articolului 67 alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf, a articolului 68 litera (a) primul paragraf, a articolului 72 și a articolului 74 alineatul (1) din Directiva 2008/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 2083/2005 al Comisiei din 19 decembrie 2005, Regatul Belgiei nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acesteia.

2)

Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

3)

Obligă Regatul Belgiei la plata cheltuielilor de judecată.