4.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 82/3


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 12 februarie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

(Cauza C-45/07) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Articolele 10 CE și 71 CE și articolul 80 alineatul (2) CE - Siguranță maritimă - Controlul navelor și al instalațiilor portuare - Acorduri internaționale - Competențe care revin Comunității și statelor membre)

(2009/C 82/04)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister și I. Zervas, agenți)

Pârâtă: Republica Elenă (reprezentanți: A. Samoni-Rantou și S. Chala, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentanți: I. Rao, agent, asistat de D. Anderson, QC)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Încălcarea articolelor 10 și 71 și a articolului 80 alineatul (2) din Tratatul CE — Transmiterea la un organism internațional a unei propuneri dintr-un domeniu de competență externă exclusivă comunitară — Siguranță maritimă — Propunere privind controlul conformității navelor și instalațiilor portuare cu cerințele cuprinse în capitolul XI-2 din Convenția SOLAS și în Codul ISPS

Dispozitivul

1)

Prin transmiterea la Organizația Maritimă Internațională (OMI) a unei propuneri (MSC 80/5/11) privind controlul conformității navelor și a instalațiilor portuare cu cerințele cuprinse în capitolul XI-2 al Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, și în Codul internațional pentru securitatea navelor și a instalațiilor portuare, Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 10 CE și 71 CE și al articolului 80 alineatul (2) CE.

2)

Obligă Republica Elenă la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 82, 14.4.2007.