30.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 223/6


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 17 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Employment Tribunal — Regatul Unit) — S. Coleman/Attridge Law, Steve Law

(Cauza C-303/06) (1)

(Politică socială - Directiva 2000/78/CE - Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă - Articolul 1, articolul 2 alineatul (1), alineatul (2) litera (a) și alineatul (3), precum și articolul 3 alineatul (1) litera (c) - Discriminare directă pe motiv de handicap - Hărțuire legată de handicap - Concediere a unui angajat care nu are el însuși un handicap, dar al cărui copil are un handicap - Includere - Sarcina probei)

(2008/C 223/08)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Employment Tribunal

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: S. Coleman

Pârâți: Attridge Law, Steve Law

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Employment Tribunal — Interpretarea articolului 1 și a articolului 2 alineatul (2) litera (a) și alineatul (3) din Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7) — Întinderea noțiunii de handicap — Posibilitate de a o extinde la o persoană care este strâns asociată unei persoane cu handicap și care a fost discriminată pentru motivul acestei asocieri — Angajată care se ocupă singură de creșterea unui copil cu handicap

Dispozitivul

1)

Directiva 2000/78 a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă și, în special, articolul 1 și articolul 2 alineatele (1) și (2) litera (a) trebuie interpretate în sensul că interzicerea discriminării directe pe care o prevăd nu este limitată la persoanele care au ele înseși un handicap. În cazul în care un angajator tratează un angajat care nu are el însuși un handicap într-un mod mai puțin favorabil decât este, a fost sau va fi tratat într-o situație asemănătoare un alt angajat și este dovedit că tratamentul defavorabil a cărui victimă este acest angajat se întemeiază pe handicapul copilului său, căruia angajatul îi acordă cea mai mare parte a îngrijirilor de care acesta are nevoie, un astfel de tratament este contrar interzicerii discriminării directe prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (a) menționat.

2)

Directiva 2000/78 și, în special, articolul 1 și articolul 2 alineatele (1) și (3) trebuie interpretate în sensul că interzicerea hărțuirii pe care o prevăd nu este limitată la persoanele care au ele înseși un handicap. În cazul în care este dovedit că există o legătură între comportamentul indezirabil care constituie hărțuire a cărui victimă este un angajat care nu are el însuși un handicap și handicapul copilului său, căruia angajatul îi acordă cea mai mare parte a îngrijirilor de care acesta are nevoie, un astfel de comportament este contrar interzicerii hărțuirii prevăzute la articolul 2 alineatul (3) menționat.


(1)  JO C 237, 30.9.2006.