Bruxelles, 30.6.2023

COM(2023) 353 final

2023/0204(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de semnare, în numele Uniunii Europene, a Acordului în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Obiectivul prezentei propuneri este de a obține din partea Consiliului autorizarea semnării de către Comisia Europeană, în numele Uniunii Europene, a Acordului în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS) referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale (acordul BBNJ).

Uniunea Europeană și statele sale membre au fost implicate, începând din 2004, într-un proces internațional la nivelul Organizației Națiunilor Unite (ONU) de elaborare a acestui acord. Pe baza directivelor de negociere relevante 1 , Comisia Europeană a desfășurat negocieri în perioada 2016-2023 în vederea încheierii acordului BBNJ. Textul final al acordului BBNJ a fost adoptat de Conferința interguvernamentală BBNJ la 19-20 iunie 2023. La 20 septembrie 2023, în cursul Adunării Generale a ONU, va avea loc o ceremonie de semnare.

Acordul BBNJ are ca obiect conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale. Aceste zone acoperă aproape două treimi din oceanele lumii și cuprind aproximativ 95 % din volumul acestora, incluzând marea liberă și zona fundului mărilor internaționale. Acordul BBNJ va permite o mai bună protejare și gestionare a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale. Acordul vizează, în special, aspecte legate de resursele genetice marine, inclusiv chestiuni privind împărțirea beneficiilor, măsuri precum instrumentele de gestionare bazate pe zonă, inclusiv zonele marine protejate, evaluări ale impactului asupra mediului, precum și consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină.

Acordul BBNJ va fi al treilea acord de punere în aplicare în temeiul UNCLOS la care UE și statele sale membre sunt părți. Acordul va sincroniza UNCLOS cu cele mai recente evoluții și provocări intervenite în legătură cu biodiversitatea marină de la încheierea convenției în 1982. Totodată, acordul va aduce un sprijin suplimentar realizării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, îndeosebi obiectivului de dezvoltare durabilă 14 din aceasta („Viața acvatică”). Acordul BBNJ va contribui, de asemenea, la realizarea obiectivelor și țintelor stabilite în Cadrul mondial pentru biodiversitate, mai concret a țintei referitoare la asigurarea atingerii, de acum și până în 2030, a unei proporții de minimum 30 % din terenurile, apele continentale, zonele costiere și oceanele lumii care să fie conservate și gestionate eficace. Totodată, acordul va sprijini punerea în aplicare a Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) și a Acordului de la Paris.

Coerența cu politicile existente ale Uniunii

Comisia Europeană s-a asigurat că negocierile privind textul acordului BBNJ au fost în deplină concordanță cu normele și politicile relevante ale Uniunii Europene din domeniile care vor fi vizate de acest acord (politica de mediu, politica în domeniul transportului maritim, politica comună în domeniul pescuitului, politica privind piața internă, politica comercială comună, politica în domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologice, politica privind clima și alte politici relevante) și cu acordurile bilaterale și multilaterale relevante la care Uniunea Europeană este deja parte. Acordul BBNJ contribuie și la Pactul verde european și reprezintă o prioritate a agendei UE privind guvernanța internațională a oceanelor.

Având în vedere că acordul BBNJ este un acord de punere în aplicare a UNCLOS, iar convenția face deja parte din acquis-ul Uniunii Europene, Comisia Europeană s-a asigurat de asemenea că dispozițiile și echilibrul dintre drepturile și obligațiile consacrate în UNCLOS și reflectate în acquis-ul Uniunii Europene sunt pe deplin respectate și că rezultatul negocierilor a fost în concordanță cu UNCLOS.

2.REZULTATELE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

Comisia Europeană a colaborat îndeaproape cu statele membre în cursul negocierilor. Au avut loc consultări regulate și cu părțile interesate relevante, în special organizații ale societății civile și alte organizații reprezentate în contextul Organizației Națiunilor Unite.

3.ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

Temei juridic

Propunerea este formulată în temeiul articolului 192 alineatul (1) coroborat cu articolul 218 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Articolul 218 din TFUE stabilește procedura pentru negocierea și încheierea de acorduri între Uniunea Europeană și țări terțe sau organizații internaționale. În special, alineatul (5) din acesta prevede adoptarea de către Consiliu, la propunerea Comisiei Europene în calitate de negociator, a unei decizii de autorizare a semnării unui acord în numele Uniunii Europene.

În conformitate cu articolul 191 și cu articolul 192 alineatul (1) din TFUE, Uniunea Europeană contribuie la îndeplinirea, printre altele, a următoarelor obiective: conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului; ocrotirea sănătății persoanelor; utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale și promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Acordul BBNJ creează o structură instituțională specifică, inclusiv un secretariat, un organism științific și tehnic, un mecanism de schimb de informații, un comitet pentru consolidarea capacităților și transferul de tehnologie și un comitet privind accesul și împărțirea beneficiilor. Costul acestor instituții va fi împărțit între toate părțile la acordul BBNJ, pe baza unui barem ONU.

Costurile financiare instituționale ale punerii în aplicare a acordului BBNJ pentru Uniunea Europeană vor fi cunoscute abia după prima Conferință a părților, care urmează să convină asupra unui prim buget aferent acordului BBNJ.

În plus față de costurile instituționale, este probabil ca punerea în aplicare a acordului BBNJ să genereze nevoi financiare pentru consolidarea capacităților în țările în curs de dezvoltare și contribuția la transferul de tehnologie marină, dar și, de exemplu, să genereze cunoștințele științifice necesare pentru instituirea, monitorizarea și revizuirea zonelor marine protejate. Costurile potențiale, la nivel global, vor fi estimate în cadrul acordului BBNJ în timp util.

2023/0204 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de semnare, în numele Uniunii Europene, a Acordului în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1) coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Zonele din afara jurisdicției naționale acoperă aproape două treimi din suprafața oceanelor lumii și nouăzeci și cinci la sută din volumul acestora și conțin o biodiversitate marină bogată de importanță deopotrivă ecologică și socioeconomică, care este supusă unei presiuni crescânde.

(2)Este necesar să se abordeze, într-un mod coerent și cooperant, declinul biodiversității și degradarea ecosistemelor oceanelor, în special din cauza impacturilor schimbărilor climatice asupra ecosistemelor marine, cum ar fi încălzirea și dezoxigenarea oceanelor, precum și acidificarea oceanelor, poluarea acestora, inclusiv poluarea cu plastic, și utilizarea lor nesustenabilă.

(3)Este necesar un regim cuprinzător la nivel mondial în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), în scopul de a se aborda mai bine conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale.

(4)Prin Decizia 98/392/CE a Consiliului 2 , Uniunea Europeană a încheiat UNCLOS în legătură cu aspectele pe care le reglementează și pentru care competența a fost transferată Uniunii Europene de statele sale membre. Uniunea Europeană este, până în prezent, unica organizație internațională care este parte la UNCLOS în sensul articolului 305 alineatul (1) litera (f) din UNCLOS și al articolului 1 din anexa IX la aceasta.

(5)În calitate de parte la UNCLOS, Uniunea Europeană a participat, alături de statele sale membre, la grupul de lucru ad-hoc deschis și informal al ONU (grupul de lucru), care s-a întrunit în perioada 2006-2015 pentru a analiza aspecte legate de conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale. La ultima reuniune a grupului de lucru, s-a recomandat elaborarea unui instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale (instrumentul).

(6)În urma recomandărilor adoptate de grupul de lucru la 23 ianuarie 2015, Adunarea Generală a ONU a adoptat, la 19 iunie 2015, Rezoluția 69/292, care a instituit, înainte de organizarea unei conferințe interguvernamentale, un comitet de pregătire, deschis tuturor statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, membrilor agențiilor specializate și părților la UNCLOS, care să facă recomandări concrete adresate Adunării Generale a ONU privind elementele proiectului de instrument. Drepturile de participare ale Uniunii Europene în ceea ce privește reuniunea comitetului de pregătire au fost reglementate de punctul 1 litera (j) din Rezoluția 69/292 sus-menționată.

(7)La 22 martie 2016, Consiliul a autorizat Comisia Europeană să deschidă negocieri, în numele Uniunii Europene, cu privire la elementele unui proiect de text al unui instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale, în conformitate cu directivele de negociere stabilite în actul adițional la autorizarea respectivă.

(8)În 2016 și 2017, Uniunea a participat, împreună cu statele sale membre, la cele patru sesiuni ale comitetului de pregătire care a fost mandatat să facă recomandări concrete adresate Adunării Generale a ONU cu privire la elementele unui viitor instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu în temeiul UNCLOS referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale.

(9)Comitetul de pregătire a adoptat raportul său la 21 iulie 2017 și a recomandat Adunării Generale a ONU să ia în considerare elementele conținute în recomandarea sa și să ia o decizie, cât mai curând posibil, cu privire la convocarea unei conferințe interguvernamentale, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite, pentru a analiza recomandările comitetului de pregătire și a elabora textul unui instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu în temeiul UNCLOS.

(10)În rezoluția sa 72/249 din 24 decembrie 2017, Adunarea Generală a ONU a decis să convoace o conferință interguvernamentală, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite, în scopul elaborării textului unui instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale.

(11)La 19 martie 2018, Consiliul a autorizat Comisia Europeană să deschidă negocieri, în numele Uniunii Europene, în ceea ce privește aspecte ce țin de competența Uniunii Europene și în privința cărora Uniunea Europeană a adoptat norme, referitoare la un instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale.

(12)Împreună cu statele sale membre, Uniunea Europeană a participat la negocieri referitoare la textul instrumentului în cauză, în conformitate cu directivele de negociere stabilite în anexa la autorizarea respectivă. Procesul de negociere s-a încheiat cu succes în cadrul celei de a cincea sesiuni a conferinței interguvernamentale care a avut loc la New York în perioada 19-20 iunie 2023, când a fost adoptat Acordul în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale (acordul BBNJ).

(13)Uniunea Europeană și-a atins obiectivele în cursul negocierilor și a participat activ la rezultate.

(14)Acordul BBNJ cuprinde patru domenii: resurse genetice marine și împărțirea beneficiilor; instrumente de gestionare bazate pe zonă, inclusiv zonele marine protejate; evaluări ale impactului asupra mediului; consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină. Acordul va aduce un sprijin suplimentar realizării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, îndeosebi obiectivului de dezvoltare durabilă 14 din aceasta („Viața acvatică”). Acordul BBNJ va contribui, de asemenea, la realizarea obiectivelor și a țintelor Cadrului mondial pentru biodiversitate de la Kunming-Montreal, convenit în decembrie 2022, inclusiv a țintei incluse în acesta ca, de acum și până în 2030, o proporție de minimum 30 % din oceane să fie protejată.

(15)Acordul BBNJ este conform cu obiectivele de mediu ale Uniunii Europene menționate la articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și anume conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului; ocrotirea sănătății persoanelor; utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale și promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.

(16)În urma faptului că Uniunea Europeană a devenit membru la acordul BBNJ, abordarea sa cu privire la conservare și gestionare în privința tuturor oceanelor va deveni mai consecventă, iar angajamentul acesteia cu privire la conservarea pe termen lung și la utilizarea durabilă a resurselor biologice marine la nivel global este consolidat.

(17)În consecință, acordul BBNJ trebuie semnat în numele Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale, sub rezerva încheierii acordului menționat.

Textul acordului care urmează să fie semnat este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Secretariatul general al Consiliului stabilește instrumentul prin care se acordă puteri depline în vederea semnării acordului, sub rezerva încheierii sale, persoanei (persoanelor) indicate de Comisie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1)    Adoptate de Consiliu la 22 martie 2016 și la 19 martie 2018.
(2)    Decizia 98/392/CE a Consiliului din 23 martie 1998 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 privind dreptul mării și a Acordului din 28 iulie 1994 privind punerea în aplicare a Părții XI din aceasta (JO L 179, 23.6.1998, p. 1).

Bruxelles, 30.6.2023

COM(2023) 353 final

ANEXĂ

la

Propunerea de DECIZIE A CONSILIULUI

de semnare, în numele Uniunii Europene, a Acordului în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale


Conferința interguvernamentală cu privire la un instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale

Reluarea celei de a cincea sesiuni

New York, 20 februarie-3 martie 2023

       Proiect de acord în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale

Prezentul document conține textul final al proiectului de acord în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale, astfel cum a fost convenit de grupul de lucru deschis și informal, instituit de Conferința interguvernamentală cu privire la un instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale, pentru a asigura uniformitatea terminologiei în întregul text al proiectului de acord și pentru a armoniza versiunile în cele șase limbi oficiale ale Organizației Națiunilor Unite, în cadrul reuniunii sale din 3 mai 2023.


PREAMBUL

   Părțile la prezentul acord,

   Reamintind dispozițiile relevante ale Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982, inclusiv obligația de a proteja și conserva mediul marin,

   Subliniind necesitatea de a respecta echilibrul dintre drepturile, obligațiile și interesele prevăzute în convenție,

   Recunoscând necesitatea de a aborda, într-un mod coerent și cooperant, declinul biodiversității și degradarea ecosistemelor oceanelor, în special din cauza impactului schimbărilor climatice asupra ecosistemelor marine, cum ar fi încălzirea și dezoxigenarea oceanelor, precum și acidificarea oceanelor, poluarea acestora, inclusiv poluarea cu plastic, și utilizarea lor nesustenabilă,

   Conștiente de necesitatea unui regim global cuprinzător în temeiul convenției pentru a aborda mai bine conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale, 

   Recunoscând că este important să contribuie la realizarea unei ordini economice internaționale juste și echitabile, care să țină seama de interesele și nevoile omenirii în ansamblu și, în special, de interesele și necesitățile speciale ale statelor în curs de dezvoltare, atât ale celor costiere, cât și ale celor fără ieșire la mare, 

   Recunoscând, de asemenea, că sprijinul acordat părților care sunt state în curs de dezvoltare prin consolidarea capacităților și prin dezvoltarea și transferul de tehnologie marină reprezintă elemente esențiale pentru atingerea obiectivelor de conservare și utilizare durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale,

   Reamintind Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene,

   Afirmând că nicio dispoziție a prezentului acord nu trebuie interpretată ca restrângând sau abrogând drepturile existente ale popoarelor indigene, inclusiv drepturile prevăzute în Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene, sau, după caz, ale comunităților locale,

   Recunoscând obligația prevăzută în convenție de a evalua, în măsura posibilului, efectele potențiale asupra mediului marin ale activităților aflate sub jurisdicția sau controlul unui stat, în cazul în care statul are motive întemeiate să considere că activitățile respective pot cauza o poluare substanțială a mediului marin sau modificări considerabile și dăunătoare acestuia,

   Conștiente de obligația prevăzută în convenție de a lua toate măsurile necesare pentru ca poluarea cauzată de incidente sau activități să nu se răspândească dincolo de zonele în care sunt exercitate drepturile suverane în conformitate cu convenția,

   Dorind să acționeze în calitate de gardieni ai oceanelor în zonele din afara jurisdicției naționale în numele generațiilor prezente și viitoare, prin protejarea, îngrijirea și asigurarea utilizării responsabile a mediului marin, prin menținerea integrității ecosistemelor oceanice și prin conservarea valorii inerente a biodiversității zonelor din afara jurisdicției naționale,

   Înțelegând că generarea, accesarea și utilizarea de informații digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale, precum și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora contribuie la cercetare și inovare și la realizarea obiectivului general al prezentului acord,

   Respectând suveranitatea, integritatea teritorială și independența politică a tuturor statelor,

   Reamintind că statutul juridic al țărilor care nu sunt părți la convenție și la niciun alt acord conex este reglementat de preeminența tratatelor,

   Reamintind, de asemenea, că, astfel cum se prevede în convenție, statele sunt ținute să își îndeplinească obligațiile internaționale în ce privește protecția și conservarea mediului marin și că pot fi ținute responsabile în conformitate cu dreptul internațional,

   Hotărâte să realizeze o dezvoltare durabilă,

   Aspirând să obțină o participare universală,

   Convin după cum urmează:

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Utilizarea termenilor

În sensul prezentului acord:

(1)    „Instrument de gestionare bazat pe zonă” înseamnă un instrument, inclusiv o zonă marină protejată, instituit pentru o zonă definită din punct de vedere geografic, prin intermediul căruia sunt gestionate unul sau mai multe sectoare sau activități, cu scopul de a atinge obiective specifice de conservare și utilizare durabilă în conformitate cu prezentul acord.

(2)    „Zone din afara jurisdicției naționale” înseamnă marea liberă și zona.

(3)    „Biotehnologie” înseamnă orice aplicație tehnologică care folosește sisteme biologice, organisme vii sau derivate din acestea pentru a realiza sau a modifica produse ori procese în vederea unei utilizări specifice.

(4)    „Colectare in situ”, în legătură cu resursele genetice marine, înseamnă colectarea sau eșantionarea de resurse genetice marine în zone din afara jurisdicției naționale.

(5)    „Convenție” înseamnă Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982.

(6)    „Impacturi cumulative” înseamnă impacturile combinate și incrementale care rezultă din diferite activități, inclusiv din activitățile cunoscute derulate în trecut și în prezent și din activitățile care pot fi prevăzute în mod rezonabil sau din repetarea unor activități similare de-a lungul timpului, împreună cu consecințele schimbărilor climatice și ale acidificării oceanelor și cu impacturile conexe.

(7)    „Evaluarea impactului asupra mediului” înseamnă un proces de identificare și evaluare a impacturilor potențiale ale unei activități, cu scopul de a fundamenta luarea deciziilor. 

(8)    „Resurse genetice marine” înseamnă orice material de origine marină vegetală, animală, microbiană sau având altă origine marină care conține unități funcționale de ereditate cu valoare reală sau potențială.

(9)    „Zonă marină protejată” înseamnă o zonă marină delimitată din punct de vedere geografic care este desemnată și gestionată în vederea îndeplinirii unor obiective specifice pe termen lung de conservare a biodiversității și care poate permite, după caz, o utilizare durabilă, cu condiția ca aceasta să fie în concordanță cu obiectivele de conservare.

(10)    „Tehnologie marină” include, printre altele, informații și date furnizate într-un format ușor de utilizat cu privire la științele marine și la operațiunile și serviciile conexe din domeniul marin; manuale, orientări, criterii, standarde și materiale de referință; echipamente metodologice și de eșantionare; instalații de observare și echipamente pentru observații, analize și experimente in situ și în laborator; calculatoare și programe informatice, inclusiv modele și tehnici de modelare; biotehnologie conexă, precum și cunoștințe de specialitate, cunoștințe, competențe, know-how tehnic, științific și juridic și metode analitice legate de conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine.

(11)    „Parte” înseamnă un stat sau o organizație de integrare economică regională care a consimțit să își asume obligații în temeiul prezentului acord și pentru care acordul este în vigoare.

(12)    „Organizație de integrare economică regională” înseamnă o organizație constituită de statele suverane dintr-o anumită regiune, căreia statele sale membre i-au transferat competențe cu privire la chestiunile reglementate de prezentul acord și care a fost autorizată corespunzător, în conformitate cu procedurile sale interne, să semneze, să ratifice, să aprobe, să accepte sau să adere la prezentul acord.

(13)    „Utilizare durabilă” înseamnă utilizarea componentelor biodiversității într-un mod și într-un ritm care să nu ducă la scăderea pe termen lung a biodiversității, menținându-i astfel potențialul de a satisface nevoile și aspirațiile generațiilor prezente și viitoare.

(14)    „Utilizare a resurselor genetice marine” înseamnă desfășurarea de activități de cercetare și dezvoltare în materie de compoziție genetică și/sau biochimică a resurselor genetice marine, inclusiv prin aplicarea biotehnologiei, astfel cum este definită la alineatul (3) de mai sus.

Articolul 2

Obiectiv general

   Obiectivul prezentului acord este de a asigura conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale atât în prezent, cât și pe termen lung, prin punerea în aplicare eficace a dispozițiilor relevante ale convenției și prin continuarea cooperării și a coordonării la nivel internațional.

Articolul 3

Domeniu de aplicare

   Prezentul acord se aplică în zonele din afara jurisdicției naționale.

Articolul 4

Excepții

   Prezentul acord nu se aplică navelor de război, aeronavelor militare sau navelor auxiliare. Cu excepția părții II, prezentul acord nu se aplică altor nave sau aeronave deținute sau exploatate de una dintre părți și utilizate pentru moment numai în cadrul unor servicii publice necomerciale. Cu toate acestea, fiecare parte se asigură, prin adoptarea de măsuri adecvate care nu afectează funcționarea sau capacitățile de funcționare ale unor astfel de nave sau aeronave deținute sau exploatate de aceasta, că navele sau aeronavele respective acționează într-un mod compatibil cu prezentul acord, în măsura în care acest lucru este rezonabil și posibil.

Articolul 5

Relația dintre prezentul acord și convenție și instrumentele și cadrele juridice relevante și organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial

(1)    Prezentul acord se interpretează și se aplică în contextul convenției și în mod conform cu aceasta. Nicio dispoziție a prezentului acord nu aduce atingere drepturilor, jurisdicției și obligațiilor statelor în temeiul convenției, inclusiv în ceea ce privește zona economică exclusivă și platoul continental aflat până la și dincolo de 200 de mile marine.

(2)    Prezentul acord se interpretează și se aplică într-un mod care nu subminează instrumentele și cadrele juridice relevante, nici organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial și care promovează coerența și coordonarea cu aceste instrumente, cadre și organisme.

(3)    Statutul juridic al țărilor care nu sunt părți la convenție și la niciun alt acord conex referitor la aceste instrumente nu este influențat de prezentul acord.

Articolul 6

Fără a aduce atingere

   Nici prezentul acord, inclusiv orice decizie sau recomandare a Conferinței părților sau a oricăruia dintre organismele subsidiare ale acesteia, și nici actele, măsurile sau activitățile întreprinse în temeiul acestora nu aduc atingere și nu pot fi invocate ca temei pentru formularea sau negarea niciunei revendicări asupra suveranității, a drepturilor suverane sau a jurisdicției, inclusiv în ceea ce privește eventualele litigii legate de acestea.

Articolul 7

Principii și abordări generale

   Pentru a îndeplini obiectivele prezentului acord, părțile se ghidează după următoarele principii și abordări:

   (a)    principiul „poluatorul plătește”;

   (b)    principiul patrimoniului comun al umanității, prevăzut în convenție;

   (c)    libertatea cercetării științifice marine, împreună cu alte libertăți ale mării libere;

   (d)    principiul echității și al împărțirii corecte și echitabile a beneficiilor;

   (e)    principiul precauției sau abordarea precaută, după caz;

   (f)    o abordare ecosistemică;

   (g)    o abordare integrată a gestionării oceanelor;

   (h)    o abordare care să consolideze reziliența ecosistemelor, inclusiv la efectele negative ale schimbărilor climatice și ale acidificării oceanelor, precum și să mențină și să refacă integritatea ecosistemelor, inclusiv serviciile legate de ciclul carbonului care stau la baza rolului oceanelor în ceea ce privește clima;

   (i)    utilizarea celor mai bune cunoștințe și date științifice disponibile;

   (j)    utilizarea cunoștințelor tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, dacă sunt disponibile;

   (k)    respectarea, promovarea și luarea în considerare a obligațiilor care le revin, după caz, în ceea ce privește drepturile popoarelor indigene sau, după caz, ale comunităților locale, atunci când iau măsuri pentru a aborda conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale;

   (l)    netransferarea, direct sau indirect, a daunelor sau pericolelor dintr-o zonă în alta și netransformarea unui tip de poluare în altul atunci când se iau măsuri de prevenire, reducere și control al poluării mediului marin;

   (m)    recunoașterea deplină a situațiilor speciale ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare și ale țărilor cel mai puțin dezvoltate;

   (n)    recunoașterea intereselor și necesitățile speciale ale țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare.

Articolul 8

Cooperare internațională

(1)    Părțile cooperează în temeiul prezentului acord pentru conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale, inclusiv prin consolidarea și intensificarea cooperării cu și promovarea cooperării dintre instrumentele și cadrele juridice relevante și organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial în vederea realizării obiectivelor prezentului acord.

(2)    Părțile depun eforturi pentru a promova, după caz, obiectivele prezentului acord atunci când participă la luarea deciziilor în baza altor instrumente și cadre juridice relevante sau în cadrul altor organisme relevante de la nivel mondial, regional, subregional sau sectorial.

(3)    Părțile promovează cooperarea internațională în domeniul cercetării științifice marine, precum și în ceea ce privește dezvoltarea și transferul de tehnologie marină în conformitate cu convenția, în sprijinul realizării obiectivelor prezentului acord.

PARTEA II

RESURSELE GENETICE MARINE, INCLUSIV ÎMPĂRȚIREA CORECTĂ ȘI ECHITABILĂ A BENEFICIILOR

Articolul 9

Obiective

   Obiectivele prezentei părți sunt următoarele:

   (a)    împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din activitățile legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale pentru conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale;

   (b)    consolidarea și dezvoltarea capacității părților, în special a celor care sunt state în curs de dezvoltare și mai ales a țărilor cel mai puțin dezvoltate, a țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare, a statelor defavorizate din punct de vedere geografic, a statelor insulare mici în curs de dezvoltare, a statelor costiere africane, a statelor arhipelag și a țărilor în curs de dezvoltare cu venituri medii, de a desfășura activități legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale;

   (c)    generarea de cunoștințe, cunoștințe științifice și inovare tehnologică, inclusiv prin dezvoltarea și desfășurarea de cercetări științifice marine, care reprezintă contribuții fundamentale la punerea în aplicare a prezentului acord;

   (d)    dezvoltarea și transferul de tehnologie marină în conformitate cu prezentul acord.

Articolul 10

Aplicare

(1)    Dispozițiile prezentului acord se aplică activităților legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale care sunt colectate și generate după intrarea în vigoare a prezentului acord pentru partea respectivă. Aplicarea dispozițiilor prezentului acord se extinde la utilizarea resurselor genetice marine și a informațiilor digitale privind secvențierea resurselor genetice marine din zone din afara jurisdicției naționale care au fost colectate sau generate înainte de intrarea în vigoare, cu excepția cazului în care o parte prevede în scris o excepție în temeiul articolului 70 atunci când semnează, ratifică, aprobă, acceptă sau aderă la prezentul acord.

(2)    Dispozițiile prezentei părți nu se aplică:

   (a)    pescuitului reglementat de dreptul internațional relevant și activităților legate de pescuit și nici

   (b)    peștelui sau altor resurse marine vii despre care se știe că au fost capturate în activități de pescuit și activități conexe pescuitului din zone din afara jurisdicției naționale, cu excepția cazului în care utilizarea peștilor sau a altor resurse marine vii este reglementată în temeiul prezentei părți.

(3)    Obligațiile prevăzute în prezenta parte nu se aplică activităților militare ale unei părți, inclusiv activităților militare desfășurate de nave și aeronave de stat angajate în servicii necomerciale. Obligațiile prevăzute în prezenta parte în ceea ce privește utilizarea resurselor genetice marine și a informațiilor digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale se aplică activităților fără caracter militar ale unei părți.

Articolul 11

Activități legate de resursele genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale

(1)    Activitățile legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale pot fi desfășurate de către toate părțile, indiferent de localizarea lor geografică, și de către persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdicția părților. Aceste activități se desfășoară în conformitate cu prezentul acord.

(2)    Părțile promovează cooperarea în toate activitățile legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale.

(3)    Colectarea in situ a resurselor genetice marine din zone din afara jurisdicției naționale se efectuează ținând seama în mod corespunzător de drepturile și interesele legitime ale statelor costiere în zonele din jurisdicția lor națională și ținând seama în mod corespunzător de interesele altor state în zonele din afara jurisdicției naționale, în conformitate cu convenția. În acest scop, părțile depun eforturi pentru a coopera, inclusiv prin modalități specifice de funcționare a mecanismului de schimb de informații (clearing-house) instituit prin articolul 51, după caz, în vederea punerii în aplicare a prezentului acord.

(4)    Niciun stat nu poate să invoce sau să exercite suveranitate sau drepturi suverane asupra resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale. Nu se recunoaște nicio astfel de invocare sau exercitare a suveranității sau a drepturilor suverane.

(5)    Colectarea in situ a resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale nu constituie temeiul juridic pentru revendicarea vreunei părți a mediului marin sau a resurselor acestuia.

(6)    Activitățile legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale se realizează în interesul tuturor statelor și în beneficiul întregii umanități, fiind benefice în special pentru progresul cunoștințelor științifice ale omenirii și pentru promovarea conservării și a utilizării durabile a biodiversității marine, ținându-se seama în special de interesele și nevoile statelor în curs de dezvoltare. 

(7)    Activitățile legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale se desfășoară exclusiv în scopuri pașnice.

Articolul 12

Notificarea activităților legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale

(1)    Părțile adoptă măsurile legislative, administrative sau de politică necesare pentru a se asigura că informațiile se notifică mecanismului de schimb de informații în conformitate cu prezenta parte.

(2)    Următoarele informații se notifică mecanismului de schimb de informații cu șase luni sau cât mai devreme posibil înainte de colectarea in situ a resurselor genetice marine din zone din afara jurisdicției naționale:

   (a)    natura colectării și obiectivele în temeiul cărora se efectuează aceasta, inclusiv, după caz, orice program(e) din care face parte colectarea;

   (b)    obiectul cercetării sau, dacă se cunosc, resursele genetice marine care urmează să fie căutate sau colectate și scopurile pentru care vor fi colectate aceste resurse;

   (c)    zonele geografice în care urmează să se efectueze colectarea;

   (d)    un rezumat al metodei și al mijloacelor care urmează să fie utilizate pentru colectare, inclusiv numele, tonajul, tipul și clasa navelor, echipamentele științifice și/sau metodele de studiu folosite;

   (e)    informații privind orice alte contribuții la programele majore propuse;

   (f)    data preconizată a primei apariții și a plecării definitive a navelor de cercetare sau desfășurarea echipamentelor și retragerea acestora, după caz;

   (g)    denumirea instituției (instituțiilor) finanțatoare și numele persoanei responsabile de proiect;

   (h)    posibilitatea implicării în proiect sau a asocierii la acesta a oamenilor de știință din toate statele, în special a oamenilor de știință din statele în curs de dezvoltare;

   (i)    măsura în care se consideră că statele care ar putea avea nevoie de asistență tehnică și ar putea să o solicite, în special statele în curs de dezvoltare, ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la proiect sau de a fi reprezentate în acesta;

   (j)    un plan de gestionare a datelor pregătit în conformitate cu guvernanța deschisă și responsabilă a datelor, ținându-se seama de practica internațională curentă.

(3)    În urma notificării menționate la alineatul (2) de mai sus, mecanismul de schimb de informații generează automat un identificator standardizat „BBNJ” pentru lotul respectiv.

(4)    În cazul modificării semnificative a informațiilor transmise către mecanismul de schimb de informații înainte de colectarea planificată, informațiile actualizate se notifică mecanismului de schimb de informații într-un termen rezonabil și nu mai târziu de începerea colectării in situ, atunci când este posibil.

(5)    Părțile se asigură că următoarele informații, împreună cu identificatorul standardizat „BBNJ” al lotului, se notifică mecanismului de schimb de informații de îndată ce devin disponibile, dar nu mai târziu de un an de la colectarea in situ a resurselor genetice marine din zone din afara jurisdicției naționale:

   (a)    depozitul sau baza de date în care sunt sau vor fi depozitate informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine;

   (b)    locul în care sunt sau vor fi depozitate sau păstrate toate resursele genetice marine colectate in situ;

   (c)    un raport care detaliază zona geografică din care au fost colectate resursele genetice marine, cu informații privind latitudinea, longitudinea și adâncimea la care s-a desfășurat colectarea și, în măsura în care sunt disponibile, descoperirile activității desfășurate;

   (d)    orice actualizări necesare ale planului de gestionare a datelor prevăzut la alineatul (2) litera (j) de mai sus.

(6)    Părțile se asigură că eșantioanele de resurse genetice marine și informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele aflate afara jurisdicției naționale care se află în depozite sau baze de date aflate sub jurisdicția lor pot fi identificate ca provenind din zone din afara jurisdicției naționale, în conformitate cu practica internațională curentă și în măsura posibilului.

(7)    Părțile se asigură că depozitele, în măsura posibilului, și bazele de date aflate sub jurisdicția lor generează, o dată la doi ani, un raport agregat privind accesul la resursele genetice marine și la informațiile digitale privind secvențierea legate de identificatorul standardizat „BBNJ” al lotului lor și pun raportul la dispoziția comitetului privind accesul și împărțirea beneficiilor instituit prin articolul 15.

(8)    În cazul în care resursele genetice marine din zone din afara jurisdicției naționale și, dacă este posibil, informațiile digitale privind secvențierea acestor resurse fac obiectul utilizării, inclusiv prin comercializare, de către persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdicția lor, părțile se asigură că următoarele informații, inclusiv identificatorul standardizat „BBNJ” al lotului, dacă este disponibil, sunt notificate mecanismului de schimb de informații de îndată ce devin disponibile:

   (a)    locul în care pot fi găsite rezultatele utilizării, cum ar fi publicațiile sau brevetele acordate, dacă sunt disponibile și în măsura posibilului, precum și produsele realizate;

   (b)    în cazul în care sunt disponibile, detalii privind notificarea transmisă ulterior colectării către mecanismul de schimb de informații cu privire la resursele genetice marine care au făcut obiectul utilizării;

   (c)    locul în care se păstrează eșantionul inițial care face obiectul utilizării;

   (d)    modalitățile avute în vedere pentru accesul la resursele genetice marine și informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine utilizate, precum și un plan de gestionare a datelor în acest sens;

   (e)    odată comercializate, informații privind vânzările produselor relevante și orice evoluție ulterioară, dacă sunt disponibile.

Articolul 13

Cunoștințele tradiționale ale popoarelor indigene și ale comunităților locale asociate cu resursele genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale

   Părțile adoptă măsuri legislative, administrative sau de politică, dacă este cazul, cu scopul de a se asigura că cunoștințele tradiționale asociate cu resursele genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale deținute de popoarele indigene și de comunitățile locale sunt accesate doar cu consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză sau cu aprobarea și implicarea acestor popoare indigene și comunități locale. Accesul la astfel de cunoștințe tradiționale poate fi facilitat de mecanismul de schimb de informații. Accesul la cunoștințele tradiționale respective și utilizarea acestora se realizează în condiții convenite de comun acord.

Articolul 14

Împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor

(1)    Beneficiile care decurg din activitățile legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale se împart în mod corect și echitabil în conformitate cu prezenta parte și contribuie la conservarea și la utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale.

(2)    Beneficiile nemonetare se împart în conformitate cu prezentul acord în următoarele forme, printre altele:

   (a)    accesul la eșantioane și la colecțiile de eșantioane, în conformitate cu practica internațională actuală;

   (b)    acces la informațiile digitale privind secvențierea, în conformitate cu practica internațională curentă;

   (c)    accesul liber la date științifice ușor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile (FAIR), în conformitate cu practica internațională curentă și cu guvernanța deschisă și responsabilă a datelor;

   (d)    punerea la dispoziție a informațiilor conținute în notificări, împreună cu identificatorii standardizați „BBNJ” ai loturilor, în conformitate cu articolul 12, în forme care pot fi consultate și accesate public;

   (e)    transferul de tehnologie marină în conformitate cu modalitățile relevante prevăzute în partea V din prezentul acord;

   (f)    consolidarea capacităților, inclusiv prin finanțarea programelor de cercetare, și posibilități de a încheia parteneriate, în special direct relevante și substanțiale, pentru oamenii de știință și cercetătorii implicați în proiecte de cercetare, precum și în inițiative specifice, în special pentru statele în curs de dezvoltare, ținându-se seama de circumstanțele speciale ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare și ale țărilor cel mai puțin dezvoltate;

   (g)    intensificarea cooperării tehnice și științifice, în special cu oamenii de știință din statele în curs de dezvoltare și cu institutele științifice ale acestora;

   (h)    alte forme de beneficii, astfel cum au fost stabilite de Conferința părților, ținându-se seama de recomandările comitetului privind accesul și împărțirea beneficiilor instituit prin articolul 15.

(3)    Părțile adoptă măsurile legislative, administrative sau de politică necesare pentru a se asigura că resursele genetice marine și informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale, împreună cu identificatorii standardizați „BBNJ” ai loturilor respective, care fac obiectul utilizării de către persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdicția lor, se depozitează în depozite și baze de date accesibile public, întreținute fie la nivel național, fie la nivel internațional, în termen de cel mult trei ani de la începerea utilizării respective sau de îndată ce devin disponibile, ținându-se seama de practica internațională actuală.

(4)    Accesul la resursele genetice marine și la informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale care se păstrează în depozitele și bazele de date aflate sub jurisdicția unei părți poate face obiectul unor condiții rezonabile, după cum urmează:

   (a)    necesitatea de a conserva integritatea fizică a resurselor genetice marine;

   (b)    costurile rezonabile asociate cu întreținerea băncii de gene, a depozitului biologic sau a bazei de date relevante în care se păstrează eșantionul, datele sau informațiile;

   (c)    costurile rezonabile asociate furnizării accesului la resursa genetică marină, la date sau la informații;

   (d)    alte condiții rezonabile, în conformitate cu obiectivele prezentului acord; iar cercetătorilor și institutelor de cercetare din statele în curs de dezvoltare li se pot oferi posibilități de acordare a accesului în condiții echitabile și cât mai favorabile posibil, inclusiv în condiții privilegiate și preferențiale.

(5)    Beneficiile monetare obținute din utilizarea resurselor genetice marine și a informațiilor digitale privind secvențierea resurselor genetice marine din zone din afara jurisdicției naționale, inclusiv comercializarea, se împart în mod corect și echitabil, prin intermediul mecanismului financiar instituit prin articolul 52, în scopul conservării și al utilizării durabile a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale.

(6)    După intrarea în vigoare a prezentului acord, părțile dezvoltate contribuie anual la fondul special menționat la articolul 52. Rata contribuției unei părți este de 50 % din contribuția stabilită a părții respective la bugetul adoptat de Conferința părților în temeiul articolului 47 alineatul (6) litera (e). Plățile continuă până la adoptarea unei decizii de către Conferința părților în conformitate cu alineatul (7) de mai jos.

(7)    Conferința părților decide cu privire la modalitățile de împărțire a beneficiilor monetare obținute din utilizarea resurselor genetice marine și a informațiilor digitale privind secvențierea resurselor genetice marine din zone din afara jurisdicției naționale, ținând seama de recomandările comitetului privind accesul și împărțirea beneficiilor instituit prin articolul 15. În cazul în care toate eforturile de a ajunge la un consens se epuizează, se adoptă o decizie cu o majoritate de trei sferturi din părțile care sunt prezente și votează. Plățile se efectuează prin intermediul fondului special instituit prin articolul 52. Beneficiile pot fi împărțite prin următoarele modalități:

   (a)    plăți realizate în anumite etape;

   (b)    plăți sau contribuții legate de comercializarea produselor, inclusiv plata unui procent din veniturile obținute din vânzarea de produse;

   (c)    o taxă diferențiată, plătită periodic, bazată pe un set diversificat de indicatori care măsoară nivelul agregat al activităților unei părți;

   (d)    alte forme de plată, astfel cum au fost decise de Conferința părților, ținând seama de recomandările comitetului privind accesul și împărțirea beneficiilor.

(8)    La momentul adoptării modalităților de către Conferința părților, o parte poate să emită o declarație în care să prevadă că modalitățile respective nu vor produce efecte pentru partea în cauză timp de până la patru ani, pentru a-i acorda timpul necesar punerii în aplicare. O parte care emite o astfel de declarație continuă să efectueze plata prevăzută la alineatul (6) de mai sus până la intrarea în vigoare a noilor modalități.

(9)    Atunci când decide cu privire la modalitățile de împărțire a beneficiilor monetare obținute din utilizarea informațiilor digitale privind secvențierea resurselor genetice marine din zone din afara jurisdicției naționale în temeiul alineatului (7) de mai sus, Conferința părților ia în considerare recomandările comitetului privind accesul și împărțirea beneficiilor, recunoscând că aceste modalități ar trebui să se sprijine reciproc și să poată fi adaptate la alte instrumente de acces și de împărțire a beneficiilor.

(10)    Conferința părților, ținând seama de recomandările comitetului privind accesul și împărțirea beneficiilor instituit prin articolul 15, revizuiește și evaluează, o dată la doi ani, beneficiile monetare obținute din utilizarea resurselor genetice marine și a informațiilor digitale privind secvențierea resurselor genetice marine din zone din afara jurisdicției naționale. Prima dintre aceste revizuiri trebuie să aibă loc cel mai târziu după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. În cadrul revizuirii se ține seama de contribuțiile anuale menționate la alineatul (6) de mai sus.

(11)    Părțile adoptă măsurile legislative, administrative sau de politică necesare, după caz, cu scopul de a se asigura că beneficiile rezultate din activitățile legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine din zone din afara jurisdicției naționale întreprinse de persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdicția lor se împart în conformitate cu prezentul acord.

Articolul 15

Comitetul privind accesul și împărțirea beneficiilor

(1)    Se instituie un comitet privind accesul și împărțirea beneficiilor. Acesta îndeplinește, printre altele, funcția de întocmire a unor orientări pentru împărțirea beneficiilor în conformitate cu articolul 14, asigurând transparența și o împărțire corectă și echitabilă a beneficiilor monetare și nemonetare.

(2)    Comitetul privind accesul și împărțirea beneficiilor se compune din 15 membri care dețin calificări corespunzătoare în domenii conexe, astfel încât să asigure exercitarea efectivă a funcțiilor comitetului. Membrii sunt numiți de părți și aleși de Conferința părților, ținând seama de echilibrul de gen și de distribuția geografică echitabilă și asigurând reprezentarea în comitet a statelor în curs de dezvoltare, inclusiv a țărilor cel mai puțin dezvoltate, a statelor insulare mici în curs de dezvoltare și a țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare. Mandatul comitetului și modalitățile de desfășurare a activității sale se stabilesc de către Conferința părților.

(3)    Comitetul poate face recomandări Conferinței părților cu privire la chestiuni legate de prezenta parte, inclusiv cu privire la următoarele aspecte: 

   (a)    orientări sau un cod de conduită pentru activitățile legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale, în conformitate cu prezenta parte;

   (b)    măsuri de punere în aplicare a deciziilor luate în conformitate cu prezenta parte;

   (c)    ratele sau mecanismele de împărțire a beneficiilor nemonetare în conformitate cu articolul 14;

   (d)    aspecte legate de prezenta parte în legătură cu mecanismul de schimb de informații;

   (e)    aspecte legate de prezenta parte în legătură cu mecanismul financiar instituit prin articolul 52;

   (f)    orice alte aspecte legate de prezenta parte a căror soluționare poate fi solicitată de Conferința părților comitetului privind accesul și împărțirea beneficiilor.

(4)    Fiecare parte pune la dispoziția comitetului privind accesul și împărțirea beneficiilor, prin intermediul mecanismului de schimb de informații, informațiile solicitate în temeiul prezentului acord, care cuprind:

   (a)    măsuri legislative, administrative și de politică privind accesul și împărțirea beneficiilor;

   (b)    datele de contact și alte informații relevante privind punctele focale naționale;

   (c)    alte informații necesare în temeiul deciziilor luate de Conferința părților.

(5)    Comitetul privind accesul și împărțirea beneficiilor poate consulta și poate facilita schimbul de informații cu instrumentele și cadrele juridice relevante și cu organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial cu privire la activitățile din cadrul mandatului său, inclusiv cu privire la împărțirea beneficiilor, la utilizarea informațiilor digitale privind secvențierea resurselor genetice marine, la bunele practici, la instrumente și metodologii, la guvernanța datelor și la lecțiile învățate.

(6)    Comitetul privind accesul și împărțirea beneficiilor poate face recomandări Conferinței părților în legătură cu informațiile obținute în temeiul alineatului (5) de mai sus.

Articolul 16

Monitorizare și transparență

(1)    Monitorizarea și transparența activităților legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine din zone din afara jurisdicției naționale se realizează prin notificarea mecanismului de schimb de informații, prin utilizarea identificatorilor standardizați „BBNJ” ai loturilor în conformitate cu prezenta parte și în conformitate cu procedurile adoptate de Conferința părților conform recomandărilor comitetului privind accesul și împărțirea beneficiilor.

(2)    Părțile transmit periodic rapoarte comitetului privind accesul și împărțirea beneficiilor cu privire la punerea în aplicare de către acestea a dispozițiilor din prezenta parte referitoare la activitățile legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine din zone din afara jurisdicției naționale și referitoare la împărțirea beneficiilor obținute din acestea, în conformitate cu prezenta parte.

(3)    Comitetul privind accesul și împărțirea beneficiilor pregătește un raport pe baza informațiilor primite prin intermediul mecanismului de schimb de informații și îl pune la dispoziția părților, care pot prezenta observații. Comitetul privind accesul și împărțirea beneficiilor prezintă Conferinței părților raportul, inclusiv observațiile primite, în vederea analizei. Conferința părților, ținând seama de recomandarea comitetului privind accesul și împărțirea beneficiilor, poate stabili orientări adecvate pentru punerea în aplicare a prezentului articol, care trebuie să țină seama de capacitățile naționale și de situația părților.

PARTEA III

MĂSURI DE TIPUL INSTRUMENTELOR DE GESTIONARE BAZATE PE ZONĂ, INCLUSIV ZONELE MARINE PROTEJATE

Articolul 17

Obiective

Obiectivele prezentei părți sunt următoarele:

   (a)    conservarea și utilizarea durabilă în zonele care necesită protecție, inclusiv prin instituirea unui sistem cuprinzător de instrumente de gestionare bazate pe zonă, cu rețele de zone marine protejate bine conectate și reprezentative din punct de vedere ecologic;

   (b)    consolidarea cooperării și a coordonării între state, instrumentele și cadrele juridice relevante și organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial în ceea ce privește utilizarea instrumentelor de gestionare bazate pe zonă, inclusiv a zonelor marine protejate;

   (c)    protejarea, conservarea, refacerea și menținerea biodiversității și a ecosistemelor, inclusiv în vederea îmbunătățirii productivității și a sănătății acestora, și consolidarea rezilienței la factorii de stres, inclusiv la cei legați de schimbările climatice, de acidificarea oceanelor și de poluarea marină;

   (d)    sprijinirea securității alimentare și a altor obiective socioeconomice, inclusiv protejarea valorilor culturale;

   (e)    sprijinirea părților care sunt state în curs de dezvoltare, în special a țărilor cel mai puțin dezvoltate, a țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare, a statelor defavorizate din punct de vedere geografic, a statelor insulare mici în curs de dezvoltare, a statelor costiere africane, a statelor arhipelag și a țărilor în curs de dezvoltare cu venituri medii, ținând seama de situația specială a statelor insulare mici în curs de dezvoltare, prin consolidarea capacităților și dezvoltarea și transferul de tehnologie marină în cadrul dezvoltării, al punerii în aplicare, al monitorizării, al gestionării și al aplicării instrumentelor de gestionare bazate pe zonă, inclusiv a zonelor marine protejate.

Articolul 18

   Zona de aplicare

   Instituirea instrumentelor de gestionare bazate pe zonă, inclusiv a zonelor marine protejate, nu include nicio zonă din cadrul unei jurisdicții naționale și nu poate fi invocată ca temei pentru formularea sau refuzarea oricărei revendicări asupra suveranității, a drepturilor suverane sau a jurisdicției, inclusiv în ceea ce privește eventualele litigii legate de acestea. Conferința părților nu ia în considerare, în vederea luării unei decizii, propunerile de instituire a unor astfel de instrumente de gestionare bazate pe zonă, inclusiv a zonelor marine protejate, și în niciun caz aceste propuneri nu pot fi interpretate ca recunoaștere sau nerecunoaștere a unei revendicări privind suveranitatea, drepturile suverane sau jurisdicția.

Articolul 19

Propuneri

(1)    Propunerile privind instituirea, în temeiul prezentei părți, a unor instrumente de gestionare bazate pe zonă, inclusiv a zonelor marine protejate, se transmit de către părți secretariatului, în mod individual sau colectiv.

(2)    Părțile colaborează și se consultă, după caz, cu părțile interesate relevante, inclusiv cu statele și cu organismele de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, precum și cu societatea civilă, comunitatea științifică, sectorul privat, popoarele indigene și comunitățile locale, în vederea elaborării de propuneri, astfel cum se prevede în prezenta parte.

(3)    Propunerile se formulează pe baza celor mai bune cunoștințe și date științifice disponibile și, acolo unde sunt disponibile, pe baza cunoștințelor tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, ținându-se seama de abordarea precaută și de o abordare ecosistemică.

(4)    Propunerile cu privire la zonele identificate cuprind următoarele elemente-cheie:

   (a)    o descriere geografică sau spațială a zonei care face obiectul propunerii, prin raportare la criteriile orientative specificate în anexa I;

   (b)    informații privind oricare dintre criteriile specificate în anexa I, precum și cu privire la orice criterii aplicate pentru identificarea zonei care ar putea fi dezvoltate și revizuite în continuare în conformitate cu alineatul (5) de mai jos;

   (c)    activitățile umane din zonă, inclusiv utilizările de către popoarele indigene și comunitățile locale, precum și posibilul impact al acestora, dacă este cazul;

   (d)    o descriere a stării mediului marin și a biodiversității în zona identificată;

   (e)    o descriere a obiectivelor de conservare și, după caz, de utilizare durabilă care urmează să fie aplicate zonei;

   (f)    un proiect de plan de gestionare care să cuprindă măsurile propuse și să prezinte activitățile propuse de monitorizare, cercetare și revizuire în vederea atingerii obiectivelor specificate;

   (g)    durata de instituire a zonei și a măsurilor propuse, dacă este cazul;

   (h)    informații cu privire la orice consultări întreprinse cu statele, inclusiv cu statele costiere adiacente și/sau cu organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, dacă este cazul;

   (i)    informații privind instrumentele de gestionare bazate pe zonă, inclusiv privind zonele marine protejate, puse în aplicare în contextul instrumentelor și cadrelor juridice relevante și în cadrul organismelor relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial;

   (j)    contribuțiile științifice relevante și, dacă sunt disponibile, cunoștințele tradiționale ale popoarelor indigene și ale comunităților locale.

(5)    Criteriile orientative pentru identificarea acestor zone cuprind criteriile specificate în anexa I, în funcție de relevanță, și pot fi dezvoltate și revizuite în continuare de către organismul științific și tehnic, în funcție de necesități, în vederea analizării și a adoptării de către Conferința părților.

(6)    Organismul științific și tehnic elaborează, în funcție de necesități, și alte cerințe privind conținutul propunerilor, inclusiv modalitățile de aplicare a criteriilor orientative menționate la alineatul (5) de mai sus, precum și orientările privind propunerile menționate la alineatul (4) litera (b) de mai sus, în vederea examinării și a adoptării de către Conferința părților.

Articolul 20

Publicitatea și examinarea preliminară a propunerilor

   La primirea unei propuneri în scris, secretariatul face publică propunerea și o transmite organismului științific și tehnic în vederea unei examinări preliminare. Scopul examinării este de a verifica dacă propunerea conține informațiile prevăzute la articolul 19, inclusiv criteriile orientative descrise în prezenta parte și în anexa I. Rezultatul acestei examinări este făcut public și este transmis autorului propunerii de către secretariat. Autorul propunerii retransmite propunerea secretariatului după luarea în considerare a examinării preliminare efectuate de organismul științific și tehnic. Secretariatul notifică acest lucru părților, face publică propunerea retransmisă și facilitează consultările prevăzute la articolul 21.

Articolul 21

Consultările pe marginea propunerilor și evaluarea acestora

(1)    Consultările pe marginea propunerilor prezentate în temeiul articolului 19 trebuie să fie incluzive, transparente și deschise tuturor părților interesate relevante, inclusiv statelor și organismelor de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, precum și societății civile, comunității științifice, popoarelor indigene și comunităților locale.

(2)    Secretariatul facilitează consultările și obține contribuții după cum urmează:

   (a)    se transmit notificări statelor, în special statelor costiere adiacente, care sunt invitate să prezinte, printre altele:

   (i)    opinii cu privire la fondul și zona de aplicare a propunerii;

   (ii)    orice alte contribuții științifice relevante;

   (iii)    informații privind orice măsuri sau activități existente în zonele adiacente sau conexe din cadrul jurisdicției naționale și din afara jurisdicției naționale;

   (iv)    opinii cu privire la potențialele implicații ale propunerii asupra zonelor din cadrul jurisdicției naționale;

   (v)    orice alte informații relevante;

   (b)    se transmit notificări organismelor stabilite în temeiul instrumentelor și cadrelor juridice relevante și organismelor relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, care sunt invitate să prezinte, printre altele:

   (i)    opinii cu privire la fondul propunerii;

   (ii)    orice alte contribuții științifice relevante;

   (iii)    informații privind orice măsuri existente adoptate de instrumentul, cadrul sau organismul respectiv pentru zona relevantă sau pentru zonele adiacente;

   (iv)    opinii cu privire la orice aspecte ale măsurilor și la alte elemente pentru un proiect de plan de gestionare identificate în propunere care intră în sfera de competență a organismului respectiv;

   (v)    opinii cu privire la orice măsuri suplimentare relevante care intră în sfera de competență a instrumentului, a cadrului sau a organismului respectiv;

   (vi)    orice alte informații relevante;

   (c)    popoarele indigene și comunitățile locale deținând cunoștințe tradiționale relevante, comunitatea științifică, societatea civilă și alte părți interesate relevante sunt invitate să prezinte, printre altele:

   (i)    opinii cu privire la fondul propunerii;

   (ii)    orice alte contribuții științifice relevante;

   (iii)    orice cunoștințe tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale;

   (iv)    orice alte informații relevante.

(3)    Secretariatul face publice contribuțiile primite în temeiul alineatului (2) de mai sus.

(4)    În cazurile în care măsura propusă se răsfrânge asupra unor zone care sunt înconjurate complet de zonele economice exclusive ale statelor, autorii propunerii:

   (a)    organizează consultări specifice și proactive cu statele respective, inclusiv notificări prealabile;

   (b)    iau în considerare opiniile și observațiile statelor respective cu privire la măsura propusă și transmit răspunsuri scrise în care abordează în mod specific opiniile și observațiile respective și, după caz, revizuiesc măsura propusă în consecință.

(5)    Autorul propunerii ia în considerare contribuțiile primite în cursul perioadei de consultare, precum și opiniile și informațiile primite de la organismul științific și tehnic și, după caz, revizuiește propunerea în consecință sau oferă un răspuns la contribuțiile substanțiale care nu sunt reflectate în propunere.

(6)    Perioada de consultare este limitată în timp.

(7)    Propunerea revizuită se transmite organismului științific și tehnic, care o evaluează și face recomandări Conferinței părților.

(8)    Organismul științific și tehnic elaborează mai detaliat modalitățile aferente procesului de consultare și evaluare, inclusiv durata, după caz, în cadrul primei sale reuniuni, în vederea examinării și a adoptării de către Conferința părților, ținând seama de situația specială a statelor insulare mici în curs de dezvoltare.

Articolul 22

Instituirea unor instrumente de gestionare bazate pe zonă, inclusiv a zonelor marine protejate

(1)    Conferința părților, pe baza propunerii finale și a proiectului de plan de gestionare, luând în considerare contribuțiile și informațiile științifice primite în cursul procesului de consultare desfășurat în temeiul prezentei părți, precum și avizele științifice și recomandările organismului științific și tehnic:

   (a)    ia decizii cu privire la instituirea instrumentelor de gestionare bazate pe zonă, inclusiv a zonelor marine protejate, și cu privire la măsurile aferente;

   (b)    poate lua decizii referitoare la măsuri compatibile cu cele adoptate de instrumentele și cadrele juridice relevante și de organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, în cooperare și coordonare cu aceste instrumente, cadre și organisme;

   (c)    poate, în cazul în care măsurile propuse intră în sfera de competență a altor organisme de la nivel mondial, regional, subregional sau sectorial, să facă recomandări părților la prezentul acord și organismelor relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, cu scopul de a promova adoptarea de măsuri relevante prin intermediul acestor instrumente, cadre și organisme, în conformitate cu mandatele lor respective.

(2)    Atunci când ia decizii în temeiul prezentului articol, Conferința părților respectă competențele instrumentelor și cadrelor juridice relevante și ale organismelor relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial și nu le subminează.

(3)    Conferința părților ia măsuri pentru organizarea de consultări periodice, în scopul de a consolida cooperarea și coordonarea cu și între instrumentele și cadrele juridice relevante și organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial cu privire la instrumentele de gestionare bazate pe zonă, inclusiv la zonele marine protejate, precum și coordonarea cu privire la măsurile conexe adoptate în temeiul acestor instrumente și cadre și de către organismele respective.

(4)    În cazul în care realizarea obiectivelor și punerea în aplicare a prezentei părți impun acest lucru, în vederea unei cooperări și coordonări internaționale intensificate cu privire la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale, Conferința părților poate lua în considerare și, sub rezerva alineatelor (1) și (2) de mai sus, poate decide, după caz, să dezvolte un mecanism privind instrumentele existente de gestionare bazate pe zonă, inclusiv privind zonele marine protejate, adoptate de instrumentele și cadrele juridice relevante sau de organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial.

(5)    Deciziile și recomandările adoptate de Conferința părților în conformitate cu prezenta parte nu trebuie să submineze eficacitatea măsurilor adoptate cu privire la zonele din cadrul jurisdicției naționale și se iau cu respectarea drepturilor și obligațiilor tuturor statelor, în conformitate cu convenția. În cazurile în care măsurile propuse în temeiul prezentei părți urmează să afecteze sau se poate presupune în mod rezonabil că vor afecta apele de deasupra fundului mării și subsolul zonelor submarine asupra cărora un stat costier își exercită drepturile suverane în conformitate cu convenția, aceste măsuri țin seama în mod corespunzător de drepturile suverane ale statelor costiere respective. În acest scop, se organizează consultări în conformitate cu dispozițiile prezentei părți.

(6)    În cazurile în care un instrument de gestionare bazat pe zonă, inclusiv o zonă marină protejată, instituit în temeiul prezentei părți, intră ulterior, integral sau parțial, sub jurisdicția națională a unui stat costier, partea din cadrul jurisdicției naționale încetează imediat să mai fie în vigoare. Partea rămasă în zonele din afara jurisdicției naționale rămâne în vigoare până când Conferința părților, în cadrul următoarei sale reuniuni, revizuiește și decide dacă să modifice sau să revoce instrumentul de gestionare bazat pe zonă, inclusiv o zonă marină protejată, în funcție de necesități.

(7)    La instituirea sau modificarea competenței unui instrument sau cadru juridic relevant sau a unui organism relevant de la nivel mondial, regional, subregional sau sectorial, orice instrument de gestionare bazat pe zonă, inclusiv o zonă marină protejată, sau orice măsuri conexe adoptate de Conferința părților în temeiul prezentei părți care intră ulterior, integral sau parțial, în sfera de competență a instrumentului, cadrului sau organismului respectiv rămân în vigoare până când Conferința părților revizuiește și decide, în strânsă cooperare și coordonare cu instrumentul, cadrul sau organismul respectiv, să mențină, să modifice sau să revoce instrumentul de gestionare bazat pe zonă, inclusiv o zonă marină protejată, și măsurile conexe, după caz.

Articolul 23

Luarea deciziilor

(1)    Ca regulă generală, deciziile și recomandările prevăzute în prezenta parte se iau prin consens.

(2)    În cazul în care nu se ajunge la un consens, deciziile și recomandările prevăzute în prezenta parte se iau cu o majoritate de trei sferturi din părțile care sunt prezente și votează, iar în prealabil Conferința părților decide, cu o majoritate de două treimi din părțile care sunt prezente și votează, că au fost epuizate toate eforturile de a se ajunge la un consens.

(3)    Deciziile luate în temeiul prezentei părți intră în vigoare la 120 de zile de la reuniunea Conferinței părților la care au fost adoptate și sunt obligatorii pentru toate părțile.

(4)    În cursul perioadei de 120 de zile prevăzute la alineatul (3) de mai sus, oricare dintre părți poate, printr-o notificare scrisă adresată secretariatului, să formuleze o obiecție cu privire la o decizie adoptată în temeiul prezentei părți, iar decizia în cauză nu este obligatorie pentru partea respectivă. Obiecția față de o decizie poate fi retrasă în orice moment printr-o notificare scrisă adresată secretariatului, caz în care decizia devine obligatorie pentru partea respectivă după 90 de zile de la data notificării prin care se indică retragerea obiecției.

(5)    O parte care formulează o obiecție în temeiul alineatului (4) de mai sus transmite în scris secretariatului, la momentul formulării obiecției, explicația motivelor obiecției sale, care trebuie să se bazeze pe unul sau mai multe dintre următoarele motive:

   (a)    decizia este incompatibilă cu prezentul acord sau cu drepturile și obligațiile care îi revin, în conformitate cu convenția, părții care formulează obiecția;

   (b)    decizia discriminează în mod nejustificat partea care formulează obiecția, în drept sau în fapt;

   (c)    partea nu poate în mod practic să se conformeze deciziei la momentul formulării obiecției, după ce a depus toate eforturile rezonabile pentru a se conforma.

(6)    O parte care formulează o obiecție în temeiul alineatului (4) de mai sus adoptă, în măsura posibilului, măsuri sau abordări alternative care au efect echivalent cu cel al deciziei față de care a formulat obiecția și nu adoptă măsuri, nici nu întreprinde acțiuni care ar putea submina eficacitatea deciziei față de care a formulat obiecția, cu excepția cazului în care sunt esențiale astfel de măsuri sau acțiuni pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor care îi revin, în conformitate cu convenția, părții care formulează obiecția.

(7)    Partea care formulează obiecția prezintă un raport la următoarea reuniune ordinară a Conferinței părților de după notificarea sa în conformitate cu alineatul (4) de mai sus, precum și periodic după aceea, cu privire la punerea în aplicare a alineatului (6) de mai sus, pentru a fundamenta monitorizarea și revizuirea în temeiul articolului 26.

(8)    Obiecția față de o decizie formulată în conformitate cu alineatul (4) de mai sus poate fi reînnoită numai în cazul în care partea care formulează obiecția consideră că este încă necesară, din trei în trei ani de la intrarea în vigoare a deciziei, printr-o notificare scrisă adresată secretariatului. În respectiva notificare scrisă se include o explicație a motivelor obiecției inițiale.

(9)    În cazul în care nu se primește nicio notificare de reînnoire în temeiul alineatului (8) de mai sus, obiecția se consideră retrasă automat și, prin urmare, decizia devine obligatorie pentru partea respectivă la 120 de zile de la retragerea automată a obiecției. Secretariatul notifică partea cu 60 de zile înainte de data la care obiecția urmează să fie retrasă automat.

(10)    Secretariatul face publice deciziile adoptate de Conferința părților în temeiul prezentei părți, precum și obiecțiile la aceste decizii, și le transmite tuturor statelor, instrumentelor și cadrelor juridice relevante, precum și organismelor relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial.

Articolul 24

Măsuri de urgență

(1)    Conferința părților ia decizii de adoptare a unor măsuri în zonele din afara jurisdicției naționale care urmează să fie aplicate de urgență, dacă este necesar, atunci când un fenomen natural sau un dezastru provocat de om a cauzat sau este probabil să cauzeze daune grave sau ireversibile biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale, pentru a se asigura că daunele grave sau ireversibile nu sunt intensificate.

(2)    Măsurile adoptate în temeiul prezentului articol sunt considerate necesare numai dacă, în urma consultării cu cadrele și instrumentele juridice relevante sau cu organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, daunele grave sau ireversibile nu pot fi gestionate în timp util prin aplicarea celorlalte articole din prezentul acord sau printr-un instrument sau cadru juridic relevant sau prin intermediul unui organism relevant de la nivel mondial, regional, subregional sau sectorial.

(3)    Măsurile adoptate în situații de urgență se bazează pe cele mai bune cunoștințe și date științifice disponibile, precum și pe cunoștințele tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, dacă sunt disponibile, și țin seama de abordarea precaută. Aceste măsuri pot fi propuse de părți sau recomandate de organismul științific și tehnic și pot fi adoptate între sesiuni. Măsurile au caracter temporar și trebuie revizuite în vederea luării unei decizii în cadrul următoarei reuniuni a Conferinței părților de după adoptarea lor.

(4)    Măsurile încetează după doi ani de la intrarea lor în vigoare sau încetarea lor este stabilită mai devreme de Conferința părților atunci când se înlocuiesc cu instrumente de gestionare bazate pe zonă, inclusiv cu zone marine protejate, și cu măsuri conexe instituite în conformitate cu prezenta parte sau cu măsuri adoptate de un instrument sau cadru juridic relevant ori de un organism relevant de la nivel mondial, regional, subregional sau sectorial sau cu o decizie a Conferinței părților atunci când situația care a făcut ca măsura să fie necesară încetează să existe.

(5)    Procedurile și orientările referitoare la instituirea măsurilor de urgență, inclusiv procedurile de consultare, se elaborează de către organismul științific și tehnic în funcție de necesități, în vederea analizării și a adoptării de către Conferința părților în cel mai scurt timp posibil. Aceste proceduri sunt incluzive și transparente.

Articolul 25

Punere în aplicare

(1)    Părțile se asigură că activitățile aflate sub jurisdicția sau controlul lor care au loc în zone din afara jurisdicției naționale se desfășoară în conformitate cu deciziile adoptate în temeiul prezentei părți.

(2)    Nicio dispoziție a prezentului acord nu împiedică o parte să adopte măsuri mai stricte cu privire la resortisanții și navele sale sau cu privire la activitățile aflate sub jurisdicția sau controlul său, în plus față de cele adoptate în temeiul prezentei părți, în conformitate cu dreptul internațional și în sprijinul obiectivelor acordului.

(3)    Punerea în aplicare a măsurilor adoptate în temeiul prezentei părți nu trebuie să impună, direct sau indirect, o sarcină disproporționată părților care sunt state insulare mici în curs de dezvoltare sau țări cel mai puțin dezvoltate.

(4)    Pentru a sprijini punerea în aplicare a deciziilor și recomandărilor formulate de Conferința părților în temeiul prezentei părți, părțile promovează, după caz, adoptarea de măsuri în contextul cadrelor și instrumentelor juridice relevante și în cadrul organismelor relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial din care fac parte.

(5)    Părțile încurajează statele care au dreptul de a deveni părți la prezentul acord, în special pe cele ale căror activități, nave sau resortisanți se desfășoară sau își desfășoară activitatea într-o zonă care face obiectul unui instrument de gestionare bazat pe zonă, inclusiv o zonă marină protejată, să adopte măsuri care să sprijine deciziile și recomandările Conferinței părților privind instrumentele de gestionare bazate pe zonă, inclusiv zonele marine protejate, instituite în temeiul prezentei părți.

(6)    O parte care nu este parte sau participant la un instrument sau cadru juridic relevant și nici membru al unui organism relevant de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial și care nu își exprimă într-un alt mod acordul privind aplicarea măsurilor instituite prin aceste instrumente și cadre și de către astfel de organisme nu este scutită de obligația de a coopera, în conformitate cu convenția și cu prezentul acord, la demersurile de conservare și utilizare durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale.

Articolul 26

Monitorizare și revizuire

(1)    Părțile prezintă Conferinței părților, individual sau colectiv, rapoarte cu privire la punerea în aplicare a instrumentelor de gestionare bazate pe zonă instituite în temeiul prezentei părți, inclusiv a zonelor marine protejate, și cu privire la măsurile conexe. Secretariatul face publice aceste rapoarte, precum și informațiile și revizuirea menționate la alineatele (2) și, respectiv, (3) de mai jos.

(2)    Instrumentele și cadrele juridice relevante și organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial sunt invitate să transmită Conferinței părților informații cu privire la punerea în aplicare a măsurilor pe care le-au adoptat în vederea atingerii obiectivelor instrumentelor de gestionare bazate pe zonă, inclusiv ale zonelor marine protejate, instituite în temeiul prezentei părți. 

(3)    Instrumentele de gestionare bazate pe zonă, inclusiv zonele marine protejate, instituite în temeiul prezentei părți, inclusiv măsurile conexe, sunt monitorizate și revizuite periodic de către organismul științific și tehnic, ținându-se seama de rapoartele și informațiile menționate la alineatele (1) și, respectiv, (2) de mai sus.

(4)    În cadrul revizuirii menționate la alineatul (3) de mai sus, organismul științific și tehnic evaluează eficacitatea instrumentelor de gestionare bazate pe zonă, inclusiv a zonelor marine protejate, instituite în temeiul prezentei părți, inclusiv măsurile conexe și progresele înregistrate în atingerea obiectivelor aferente, și oferă consiliere și recomandări Conferinței părților.

(5)    În urma revizuirii și în funcție de necesități, Conferința părților ia decizii sau formulează recomandări cu privire la modificarea, extinderea sau revocarea instrumentelor de gestionare bazate pe zonă, inclusiv a zonelor marine protejate, și a oricăror măsuri conexe adoptate de Conferința părților, pe baza celor mai bune cunoștințe și date științifice disponibile și, dacă sunt disponibile, pe baza cunoștințelor tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, ținând seama de abordarea precaută și de o abordare ecosistemică.

PARTEA IV

EVALUĂRILE IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Articolul 27

Obiective

Obiectivele prezentei părți sunt următoarele:

   (a)    operaționalizarea dispozițiilor din convenție referitoare la evaluarea impactului asupra mediului pentru zonele din afara jurisdicției naționale, prin instituirea de procese, praguri și alte cerințe legate de efectuarea de evaluări de către părți și de transmiterea de rapoarte cu privire la acestea;

   (b)    asigurarea faptului că activitățile care fac obiectul prezentei părți sunt evaluate și întreprinse pentru a preveni, a atenua și a gestiona efectele negative semnificative, în scopul protejării și al conservării mediului marin;

   (c)    sprijinirea luării în considerare a impacturilor cumulative și a impacturilor în zonele din cadrul jurisdicției naționale;

   (d)    prevederea unor evaluări strategice de mediu;

   (e)    realizarea unui cadru coerent de evaluare a impactului asupra mediului al activităților din zonele din afara jurisdicției naționale;

   (f)    dezvoltarea și consolidarea capacității părților, în special a celor care sunt state în curs de dezvoltare și mai ales a țărilor cel mai puțin dezvoltate, a țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare, a statelor defavorizate din punct de vedere geografic, a statelor insulare mici în curs de dezvoltare, a statelor costiere africane, a statelor arhipelag și a țărilor în curs de dezvoltare cu venituri medii, de a pregăti, a efectua și a analiza evaluări ale impactului asupra mediului și evaluări strategice de mediu în sprijinul obiectivelor prezentului acord.

Articolul 28

Obligația de a efectua evaluări ale impactului asupra mediului

(1)    Părțile se asigură că impacturile potențiale asupra mediului marin ale activităților planificate, aflate sub jurisdicția sau controlul lor și care au loc în zone din afara jurisdicției naționale, sunt evaluate în conformitate cu prezenta parte înainte ca activitățile respective să fie autorizate.

(2)    În cazul în care o parte care are jurisdicție sau control asupra unei activități planificate care urmează să se desfășoare în zone marine din cadrul jurisdicției naționale stabilește că activitatea poate cauza o poluare substanțială a mediului marin sau modificări considerabile și dăunătoare ale acestuia în zone din afara jurisdicției naționale, partea respectivă se asigură că se efectuează o evaluare a impactului activității respective asupra mediului în conformitate cu prezenta parte sau că se efectuează o evaluare a impactului asupra mediului în cadrul procesului național al părții respective. O parte care efectuează o astfel de evaluare în cadrul procedurii sale naționale:

   (a)    pune la dispoziție în timp util informațiile relevante, prin intermediul mecanismului de schimb de informații, pe parcursul procesului național;

   (b)    se asigură că activitatea este monitorizată în conformitate cu cerințele procesului său național;

   (c)    se asigură că rapoartele de evaluare a impactului asupra mediului și orice rapoarte de monitorizare relevante sunt puse la dispoziție prin intermediul mecanismului de schimb de informații, astfel cum se prevede în prezentul acord.

(3)    La primirea informațiilor menționate la alineatul (2) litera (a) de mai sus, organismul științific și tehnic poate prezenta observații părții care are jurisdicție sau control asupra activității planificate.

Articolul 29

Relația dintre prezentul acord și procesele de evaluare a impactului asupra mediului prevăzute în instrumentele și cadrele juridice relevante și în cadrul organismelor relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial

(1)    Părțile promovează utilizarea evaluărilor impactului asupra mediului, precum și adoptarea și punerea în aplicare a standardelor și/sau a orientărilor elaborate în temeiul articolului 38, în instrumentele și cadrele juridice relevante și în cadrul organismelor relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial ai căror membri sunt.

(2)    Conferința părților elaborează, în temeiul prezentei părți, mecanisme prin care organismul științific și tehnic să colaboreze cu instrumentele și cadrele juridice relevante și cu organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial care reglementează activitățile în zonele din afara jurisdicției naționale sau care protejează mediul marin.

(3)    Atunci când elaborează sau actualizează, în temeiul articolului 38, standarde sau orientări pentru efectuarea de evaluări ale impactului asupra mediului al activităților desfășurate în zone din afara jurisdicției naționale de către părțile la prezentul acord, organismul științific și tehnic colaborează, după caz, cu instrumentele și cadrele juridice relevante și cu organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial.

(4)    Nu este necesar să se efectueze o examinare sau o evaluare a impactului asupra mediului al unei activități planificate în zone din afara jurisdicției naționale, cu condiția ca partea care are jurisdicție sau control asupra activității planificate să stabilească următoarele:

   (a)    că impacturile potențiale ale activității planificate sau ale categoriei de activități planificate au fost evaluate în conformitate cu cerințele altor instrumente sau cadre juridice relevante sau de către organisme relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial;

   (b)    că:

   (i)    evaluarea deja efectuată pentru activitatea planificată este echivalentă cu cea prevăzută în prezenta parte, iar rezultatele evaluării sunt luate în considerare sau

   (ii)    reglementările sau standardele prevăzute în instrumentele sau cadrele juridice relevante sau de organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial care reies din evaluare au fost concepute pentru a preveni, a atenua sau a gestiona impacturile potențiale astfel încât să nu depășească pragul stabilit în prezenta parte pentru evaluările impactului asupra mediului, precum și că au fost respectate.

(5)    În cazul în care a fost efectuată o evaluare a impactului asupra mediului pentru o activitate planificată în zone din afara jurisdicției naționale în contextul unui instrument sau cadru juridic relevant ori în cadrul unui organism relevant de la nivel mondial, regional, subregional sau sectorial, partea în cauză se asigură că raportul de evaluare a impactului asupra mediului este publicat prin intermediul mecanismului de schimb de informații.

(6)    Cu excepția cazului în care activitățile planificate care îndeplinesc criteriile stabilite la alineatul (4) litera (b) punctul (i) de mai sus fac obiectul monitorizării și revizuirii în contextul unui instrument sau cadru juridic relevant sau în cadrul unui organism relevant de la nivel mondial, regional, subregional sau sectorial, părțile monitorizează și revizuiesc activitățile și se asigură că rapoartele de monitorizare și de revizuire sunt publicate prin intermediul mecanismului de schimb de informații.

Articolul 30

Praguri și factori pentru efectuarea evaluărilor impactului asupra mediului

   (1)    În cazul în care o activitate planificată poate avea mai mult decât un efect minor sau tranzitoriu asupra mediului marin sau în cazul în care efectele activității sunt necunoscute sau insuficient înțelese, partea care are jurisdicție sau control asupra activității efectuează o examinare a activității în temeiul articolului 31, utilizând factorii prevăzuți la alineatul (2) de mai jos, iar:

   (a)    examinarea trebuie să fie suficient de detaliată încât partea să poată analiza dacă are motive întemeiate să creadă că activitatea planificată poate să cauzeze o poluare substanțială a mediului marin sau modificări considerabile și dăunătoare ale acestuia și trebuie să cuprindă:

   (i)    o descriere a activității planificate, inclusiv scopul, locul, durata și intensitatea sa și

   (ii)    o analiză inițială a impacturilor potențiale, cu luarea în considerare a impacturilor cumulate și, după caz, a alternativelor la activitatea planificată;

   (b)    în cazul în care partea stabilește, pe baza examinării, că are motive întemeiate să creadă că activitatea ar putea cauza o poluare substanțială a mediului marin sau modificări considerabile și dăunătoare ale acestuia, se efectuează o evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu dispozițiile prezentei părți.

(2)    Atunci când stabilesc dacă activitățile planificate aflate sub jurisdicția sau controlul lor ating pragul stabilit la alineatul (1) de mai sus, părțile iau în considerare următorii factori neexhaustivi:

   (a)    tipul activității și tehnologia utilizată pentru aceasta, precum și modul în care urmează să se desfășoare activitatea;

   (b)    durata activității;

   (c)    locul de desfășurare a activității;

   (d)    caracteristicile locului și ecosistemul acestuia (inclusiv zonele deosebit de importante sau de vulnerabile din punct de vedere ecologic sau biologic);

   (e)    impacturile potențiale ale activității, inclusiv impacturile cumulative potențiale și impacturile potențiale în zonele din cadrul jurisdicției naționale;

   (f)    măsura în care efectele activității sunt necunoscute sau insuficient înțelese;

   (g)    alte criterii relevante din punct de vedere ecologic sau biologic.

Articolul 31

Procesul aferent evaluărilor impactului asupra mediului

(1)    Părțile se asigură că procesul de efectuare a unei evaluări a impactului asupra mediului în conformitate cu prezenta parte cuprinde următoarele etape:

   (a)    examinare. Părțile efectuează o examinare, în timp util, pentru a stabili dacă este necesară o evaluare a impactului asupra mediului în ceea ce privește o activitate planificată aflată sub jurisdicția sau controlul lor, în conformitate cu articolul 30, și își fac publică decizia:

   (i)    în cazul în care o parte decide că nu este necesară o evaluare a impactului asupra mediului pentru o activitate planificată aflată sub jurisdicția sau controlul său, aceasta face publice informațiile relevante, inclusiv pe cele prevăzute la articolul 30 alineatul (1) litera (a), prin intermediul mecanismului de schimb de informații prevăzut în prezentul acord;

   (ii)    pe baza celor mai bune cunoștințe și date științifice disponibile, precum și pe baza cunoștințelor tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, dacă sunt disponibile, o parte își poate comunica opiniile cu privire la impacturile potențiale ale unei activități planificate cu privire la care s-a transmis decizia în conformitate cu litera (a) punctul (i) de mai sus părții care a luat decizia respectivă, precum și organismului științific și tehnic, în termen de 40 de zile de la publicarea acesteia;

   (iii)    în cazul în care partea care și-a comunicat opiniile a exprimat motive de îngrijorare cu privire la impacturile potențiale ale unei activități planificate cu privire la care s-a luat decizia respectivă, partea care a luat decizia ține seama de aceste motive de îngrijorare și își poate revizui decizia;

   (iv)    după analizarea motivelor de îngrijorare comunicate de o parte în temeiul literei (a) punctul (ii) de mai sus, organismul științific și tehnic analizează și poate evalua impacturile potențiale ale activității planificate pe baza celor mai bune cunoștințe și date științifice disponibile, precum și pe baza cunoștințelor tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, dacă sunt disponibile, și, după caz, poate formula recomandări părții care a luat decizia, după ce a oferit părții respective posibilitatea de a răspunde motivelor de îngrijorare comunicate și ținând seama de răspunsul respectiv;

   (v)    partea care a luat decizia indicată la litera (a) punctul (i) de mai sus ține seama de orice recomandări ale organismului științific și tehnic;

   (vi)    înregistrarea opiniilor și a recomandărilor organismului științific și tehnic se face publică, inclusiv prin intermediul mecanismului de schimb de informații;

   (b)    definirea domeniului evaluării. Părțile se asigură că sunt identificate principalele impacturi asupra mediului și orice impacturi asociate, cum ar fi impactul economic, social, cultural și asupra sănătății umane, inclusiv potențialele impacturi cumulative și impacturile în zonele din cadrul jurisdicției naționale, precum și alternativele la activitatea planificată, dacă este cazul, care urmează să fie incluse în evaluările impactului asupra mediului care trebuie efectuate în temeiul prezentei părți. Domeniul evaluării se definește prin utilizarea celor mai bune cunoștințe și date științifice disponibile, precum și a cunoștințelor tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, dacă sunt disponibile;

   (c)    evaluare și analiză a impactului. Părțile se asigură că impacturile activităților planificate, inclusiv impacturile cumulative și impacturile în zonele din cadrul jurisdicției naționale, sunt analizate și evaluate utilizându-se cele mai bune cunoștințe și date științifice disponibile, precum și cunoștințele tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, dacă sunt disponibile;

   (d)    prevenirea, atenuarea și gestionarea potențialelor efecte negative. Părțile se asigură că:

   (i)    se identifică și se analizează măsuri de prevenire, atenuare și gestionare a potențialelor efecte negative ale activităților planificate aflate sub jurisdicția sau sub controlul lor, pentru a se evita impacturile negative semnificative. Printre aceste măsuri se poate număra luarea în considerare a unor alternative la activitatea planificată aflată sub jurisdicția sau sub controlul lor;

   (ii)    dacă este cazul, măsurile respective se includ într-un plan de management de mediu;

   (e)    părțile asigură notificarea și consultarea publică în conformitate cu articolul 32;

   (f)    părțile asigură pregătirea și publicarea unui raport de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu articolul 33.

(2)    Părțile pot efectua evaluări comune ale impactului asupra mediului, în special pentru activitățile planificate aflate sub jurisdicția sau controlul statelor insulare mici în curs de dezvoltare.

(3)    Se creează o listă de experți în cadrul organismului științific și tehnic. Părțile care se confruntă cu constrângeri legate de capacitate pot solicita consiliere și asistență din partea experților respectivi pentru a efectua și a evalua examinări și evaluări ale impactului asupra mediului pentru o activitate planificată aflată sub jurisdicția sau sub controlul lor. Experții nu pot fi desemnați pentru o altă parte a procesului de evaluare a impactului asupra mediului din aceeași activitate. Partea care a solicitat consilierea și asistența se asigură că evaluările respective ale impactului asupra mediului îi sunt prezentate spre revizuire și luare a unei decizii.

Articolul 32

Notificarea și consultarea publică

(1)    Părțile asigură în timp util notificarea publică cu privire la o activitate planificată, inclusiv prin publicarea prin intermediul mecanismului de schimb de informații și prin intermediul secretariatului, precum și – în măsura posibilului – cu privire la oportunitățile planificate și efective, limitate în timp, de participare a tuturor statelor, în special a statelor costiere adiacente și a oricăror alte state adiacente activității, atunci când acestea sunt statele vizate în mod potențial de cele mai multe efecte, precum și de participare a părților interesate de procesul de evaluare a impactului asupra mediului. Notificarea și oportunitățile de participare, inclusiv prin transmiterea de observații, au loc pe parcursul întregului proces de evaluare a impactului asupra mediului, după caz, inclusiv atunci când se definește domeniul evaluării impactului asupra mediului în temeiul articolului 31 alineatul (1) litera (b) și atunci când a fost pregătit un proiect de raport de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu articolul 33, înainte de luarea unei decizii cu privire la autorizarea activității.

(2)    Statele vizate în mod potențial de cele mai multe efecte se stabilesc luându-se în considerare natura activității planificate și efectele sale potențiale asupra mediului marin și cuprind:

   (a)    statele costiere despre care se poate considera în mod rezonabil că vor fi vizate de cele mai multe efecte ale activității în exercitarea drepturilor lor suverane legate de explorarea, exploatarea, conservarea sau gestionarea resurselor naturale;

   (b)    statele care desfășoară activități umane în zona activității planificate, inclusiv activități economice, despre care se poate considera în mod rezonabil că vor fi vizate de cele mai multe efecte.

(3)    Părțile interesate de acest proces cuprind popoarele indigene și comunitățile locale deținând cunoștințe tradiționale relevante, organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, societatea civilă, comunitatea științifică și publicul.

(4)    Notificarea și consultarea publică sunt incluzive și transparente, în conformitate cu articolul 48 alineatul (3), se desfășoară în timp util și sunt specifice și proactive atunci când implică state insulare mici în curs de dezvoltare.

(5)    Părțile iau în considerare observațiile de fond primite în cursul procesului de consultare, inclusiv din partea statelor costiere adiacente și a oricăror alte state adiacente activității planificate, atunci când acestea sunt statele vizate în mod potențial de cele mai multe efecte, abordând sau oferind un răspuns la observațiile respective. Părțile acordă o atenție deosebită observațiilor privind potențialele impacturi în zonele din cadrul jurisdicției naționale și furnizează, după caz, răspunsuri scrise în care abordează în mod specific observațiile respective, inclusiv eventualele măsuri suplimentare menite să vizeze impacturile potențiale în cauză. Părțile fac publice observațiile primite și răspunsurile la acestea sau descrierile modului în care au fost abordate observațiile.

(6)    În cazul în care o activitate planificată are efecte asupra unor zone din marea liberă care sunt înconjurate complet de zonele economice exclusive ale statelor, părțile:

   (a)    realizează consultări specifice și proactive cu aceste state învecinate, în urma unei notificări prealabile;

   (b)    iau în considerare opiniile și observațiile statelor învecinate cu privire la activitatea planificată și transmit răspunsuri scrise în care abordează în mod specific opiniile și observațiile respective și, după caz, revizuiesc activitatea planificată în consecință.

(7)    Părțile asigură accesul la informațiile legate de procesul de evaluare a impactului asupra mediului derulat în temeiul prezentului acord. Cu toate acestea, părțile nu sunt obligate să divulge informații confidențiale sau proprietare. În documentele publice se indică faptul că informațiile confidențiale sau proprietare au fost ocultate.

Articolul 33

Rapoarte de evaluare a impactului asupra mediului

(1)    Părțile asigură întocmirea unui raport de evaluare a impactului asupra mediului pentru orice astfel de evaluare efectuată în temeiul prezentei părți.

(2)    Raportul de evaluare a impactului asupra mediului cuprinde cel puțin următoarele informații: o descriere a activității planificate, inclusiv a amplasamentului aferent; o descriere a rezultatelor exercițiului de definire a domeniului evaluării; o evaluare de referință a mediului marin care este probabil să fie vizat de efecte; o descriere a impacturilor potențiale, inclusiv a potențialelor impacturi cumulative și a oricărui impact în zonele din cadrul jurisdicției naționale; o descriere a măsurilor potențiale de prevenire, atenuare și gestionare; o descriere a incertitudinilor și a lacunelor în materie de cunoștințe; informații privind procesul de consultare publică; o descriere a modului în care au fost luate în considerare alternativele rezonabile la activitatea planificată; o descriere a acțiunilor subsecvente, inclusiv a unui plan de management de mediu și un rezumat fără caracter tehnic.

(3)    În timpul procesului de consultare publică, partea pune la dispoziție proiectul de raport de evaluare a impactului asupra mediului prin mecanismul de schimb de informații, pentru a oferi organismului științific și tehnic posibilitatea de a analiza și evalua raportul.

(4)    Organismul științific și tehnic, după caz și în timp util, poate adresa părții observații cu privire la proiectul de raport de evaluare a impactului asupra mediului. Partea ia în considerare orice observații formulate de organismul științific și tehnic.

(5)    Părțile fac publice rapoartele de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv prin intermediul mecanismului de schimb de informații. Secretariatul se asigură că li se notifică tuturor părților, în timp util, momentul în care rapoartele sunt publicate prin mecanismul de schimb de informații.

(6)    Organismul științific și tehnic ia în considerare rapoartele finale de evaluare a impactului asupra mediului pe baza practicilor, a procedurilor și a cunoștințelor relevante în cadrul prezentului acord, în scopul elaborării de orientări, inclusiv al identificării bunelor practici.

(7)    Organismul științific și tehnic analizează și revizuiește o selecție a informațiilor publicate care au fost utilizate în procesul de examinare pentru a decide dacă trebuie efectuată o evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu articolele 30 și 31, pe baza practicilor, a procedurilor și a cunoștințelor relevante în temeiul prezentului acord, în scopul elaborării de orientări, inclusiv al identificării bunelor practici.

Articolul 34

Luarea deciziilor

(1)    O parte sub a cărei jurisdicție sau sub al cărei control se încadrează o activitate planificată are responsabilitatea de a stabili dacă aceasta poate să aibă loc.

(2)    Atunci când se stabilește dacă activitatea planificată poate avea loc în temeiul prezentei părți, se ține seama pe deplin de o evaluare a impactului asupra mediului efectuată în conformitate cu prezenta parte. Decizia de autorizare a activității planificate aflate sub jurisdicția sau controlul unei părți se ia numai atunci când partea respectivă a stabilit, ținând seama de măsurile de atenuare sau de gestionare, că a depus toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că activitatea se poate desfășura într-un mod compatibil cu prevenirea efectelor negative semnificative asupra mediului marin.

(3)    Documentele aferente deciziei prezintă în mod clar condițiile de aprobare legate de măsurile de atenuare și orice fel de cerințe legate de monitorizare. Documentele aferente deciziei se fac publice, inclusiv prin intermediul mecanismului de schimb de informații.

(4)    La cererea unei părți, Conferința părților poate oferi consiliere și asistență părții respective atunci când stabilește dacă se poate desfășura sau nu o activitate planificată aflată sub jurisdicția sau controlul său.

Articolul 35

Monitorizarea impacturilor activităților autorizate

   Utilizând cele mai bune cunoștințe și date științifice disponibile, precum și cunoștințele tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, dacă sunt disponibile, părțile supraveghează impacturile oricăror activități din zonele din afara jurisdicției naționale pe care le permit sau în care se implică, pentru a stabili dacă activitățile respective sunt susceptibile să polueze mediul marin sau să aibă efecte negative asupra acestuia. Concret, fiecare parte monitorizează impactul asupra mediului și orice impacturi asociate, cum ar fi impactul economic, social, cultural și asupra sănătății umane, ale unei activități autorizate aflate sub jurisdicția sau sub controlul său, în conformitate cu condițiile stabilite în aprobarea activității.

Articolul 36

Raportarea impacturilor activităților autorizate

(1)    Părțile, indiferent că acționează individual sau colectiv, transmit periodic rapoarte cu privire la impacturile activității autorizate și la rezultatele monitorizării prevăzute la articolul 35.

(2)    Rapoartele de monitorizare se fac publice, inclusiv prin mecanismul de schimb de informații, și pot fi analizate și evaluate de către organismul științific și tehnic.

(3)    Rapoartele de monitorizare sunt luate în considerare de către organismul științific și tehnic, pe baza practicilor, a procedurilor și a cunoștințelor relevante în temeiul prezentului acord, în scopul elaborării de orientări privind monitorizarea impacturilor activităților autorizate, inclusiv al identificării bunelor practici.

Articolul 37

Revizuirea activităților autorizate și a impacturilor acestora

(1)    Părțile se asigură că impacturile activității autorizate monitorizate în temeiul articolului 35 sunt revizuite.

(2)    În cazul în care partea care are jurisdicție sau control asupra activității identifică efecte negative semnificative care fie nu au fost prevăzute în evaluarea impactului asupra mediului, ca natură sau gravitate, fie rezultă din încălcarea oricăreia dintre condițiile stabilite în aprobarea activității, partea respectivă își revizuiește decizia de autorizare a activității, notifică acest lucru Conferinței părților, celorlalte părți și publicului, inclusiv prin mecanismul de schimb de informații, și:

   (a)    solicită să fie propuse și puse în aplicare măsuri de prevenire, atenuare și/sau gestionare a impacturilor respective sau ia orice alte măsuri necesare și/sau oprește activitatea, după caz, și

   (b)    evaluează, în timp util, orice măsuri puse în aplicare sau orice acțiuni întreprinse în temeiul literei (a) de mai sus.

(3)    Pe baza rapoartelor primite în temeiul articolului 36, organismul științific și tehnic poate notifica partea care a autorizat activitatea în cazul în care consideră că activitatea poate avea efecte negative semnificative care fie nu au fost prevăzute în evaluarea impactului asupra mediului, fie rezultă din încălcarea oricărei condiții de aprobare a activității autorizate și, după caz, poate face recomandări părții respective.

(4)    (a)    Pe baza celor mai bune cunoștințe și date științifice disponibile, precum și a cunoștințelor tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, dacă sunt disponibile, o parte poate comunica atât părții care a autorizat activitatea, cât și organismului științific și tehnic, motivele sale de îngrijorare cu privire la faptul că activitatea autorizată poate avea efecte negative semnificative care fie nu au fost prevăzute în evaluarea impactului asupra mediului, ca natură sau gravitate, fie rezultă din încălcarea oricărei condiții de aprobare a activității autorizate;

   (b)    partea care a autorizat activitatea analizează aceste motive de îngrijorare;

   (c)    după analizarea motivelor de îngrijorare comunicate de o parte, organismul științific și tehnic analizează și poate evalua chestiunea pe baza celor mai bune cunoștințe și date științifice disponibile, precum și pe baza cunoștințelor tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, dacă sunt disponibile, și poate transmite o notificare părții care a autorizat activitatea în cazul în care consideră că activitatea respectivă poate avea efecte negative semnificative care fie nu au fost prevăzute în evaluarea impactului asupra mediului, fie rezultă din încălcarea oricărei condiții de aprobare a activității autorizate; de asemenea, după caz, poate adresa recomandări părții care a autorizat activitatea, după ce a oferit părții respective posibilitatea de a răspunde motivelor de îngrijorare comunicate și ținând seama de răspunsul acesteia;

   (d)    comunicarea motivelor de îngrijorare, eventualele notificări emise și orice recomandări făcute de organismul științific și tehnic se fac publice, inclusiv prin mecanismul de schimb de informații;

   (e)    partea care a autorizat activitatea ia în considerare toate notificările emise și orice recomandări făcute de organismul științific și tehnic.

(5)    Toate statele, în special statele costiere adiacente și orice alte state adiacente activității, atunci când sunt statele vizate în mod potențial de cele mai multe efecte, precum și părțile interesate sunt informate prin intermediul mecanismului de schimb de informații și pot fi consultate în cadrul proceselor de monitorizare, raportare și revizuire cu privire la o activitate autorizată în temeiul prezentului acord.

(6)    Părțile publică, inclusiv prin mecanismul de schimb de informații:

   (a)    rapoarte privind revizuirea impacturilor activității autorizate;

   (b)    documentele aferente deciziei, inclusiv o evidență a motivelor care au stat la baza deciziei părții, atunci când o parte și-a modificat decizia de autorizare a activității.

Articolul 38

Standarde și/sau orientări care urmează să fie elaborate de organismul științific și tehnic cu privire la evaluările impactului asupra mediului

(1)    Organismul științific și tehnic elaborează standarde sau orientări în vederea examinării și a adoptării de către Conferința părților cu privire la:

   (a)    stabilirea atingerii sau a depășirii pragurilor de la care trebuie efectuată o examinare sau o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul articolului 30 în cazul activităților planificate, inclusiv pe baza factorilor neexhaustivi prevăzuți la alineatul (2) de la articolul respectiv;

   (b)    evaluarea impacturilor cumulative în zonele din afara jurisdicției naționale și a modului în care ar trebui luate în considerare impacturile respective în procesul de evaluare a impactului asupra mediului;

   (c)    evaluarea impacturilor înregistrate în zonele din cadrul jurisdicției naționale ale activităților planificate pentru zone din afara jurisdicției naționale și a modului în care ar trebui luate în considerare impacturile respective în procesul de evaluare a impactului asupra mediului;

   (d)    procesul de notificare și consultare publică prevăzut la articolul 32, inclusiv stabilirea a ceea ce constituie informații confidențiale sau proprietare;

   (e)    conținutul necesar al rapoartelor de evaluare a impactului asupra mediului și al informațiilor publicate care se utilizează în procesul de examinare în conformitate cu articolul 33, inclusiv bunele practici;

   (f)    monitorizarea impacturilor activităților autorizate și raportarea cu privire la impacturile respective, astfel cum se prevede la articolele 35 și 36, inclusiv identificarea bunelor practici;

   (g)    efectuarea de evaluări strategice de mediu.

(2)    De asemenea, organismul științific și tehnic poate elabora standarde și orientări în vederea examinării și adoptării de către Conferința părților cu privire inclusiv la:

   (a)    o listă orientativă neexhaustivă a activităților care necesită sau nu necesită o evaluare a impactului asupra mediului, precum și orice criterii legate de aceste activități, care se actualizează periodic;

   (b)    efectuarea de către părțile la prezentul acord a unor evaluări ale impactului asupra mediului în zonele identificate ca necesitând protecție sau atenție specială.

(3)    Orice standard se stabilește într-o anexă la prezentul acord, în conformitate cu articolul 74.

Articolul 39

Evaluări strategice de mediu

(1)    Părțile iau în considerare, individual sau în cooperare cu alte părți, efectuarea de evaluări strategice de mediu pentru planurile și programele legate de activitățile aflate sub jurisdicția sau controlul lor care urmează să se desfășoare în zone din afara jurisdicției naționale, pentru a evalua efectele potențiale asupra mediului marin ale planurilor sau programelor respective, precum și pe cele ale alternativelor.

(2)    Conferința părților poate efectua o evaluare strategică de mediu a unei zone sau regiuni pentru a colecta și sintetiza cele mai bune informații disponibile cu privire la zonă sau regiune, pentru a evalua impactul actual și impactul viitor potențial și pentru a identifica lacunele în materie de date și prioritățile de cercetare.

(3)    Atunci când efectuează evaluări ale impactului asupra mediului în temeiul prezentei părți, părțile iau în considerare rezultatele evaluărilor strategice de mediu relevante efectuate în conformitate cu alineatele (1) și (2) de mai sus, dacă sunt disponibile.

(4)    Conferința părților elaborează orientări privind efectuarea fiecărei categorii de evaluare strategică de mediu descrisă la prezentul articol.

PARTEA V

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ȘI TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE MARINĂ

Articolul 40

Obiective

   Obiectivele prezentei părți sunt următoarele:

   (a)    acordarea de asistență părților, în special a celor care sunt state în curs de dezvoltare, în punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului acord, în vederea atingerii obiectivelor acestuia;

   (b)    favorizarea cooperării și a participării incluzive, echitabile și eficace la activitățile întreprinse în temeiul prezentului acord;

   (c)    dezvoltarea capacității științifice și tehnologice în domeniul marin a părților, inclusiv în ceea ce privește cercetarea, în special a părților care sunt state în curs de dezvoltare, cu privire la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale, inclusiv prin accesul la tehnologia marină al părților care sunt state în curs de dezvoltare și prin transferul de tehnologie marină către acestea;

   (d)    sporirea, diseminarea și schimbul de cunoștințe referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale;

   (e)    mai precis, sprijinirea părților care sunt state în curs de dezvoltare, în special a țărilor cel mai puțin dezvoltate, a țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare, a statelor defavorizate din punct de vedere geografic, a statelor insulare mici în curs de dezvoltare, a statelor costiere africane, a statelor arhipelag și a țărilor în curs de dezvoltare cu venituri medii, prin consolidarea capacităților și dezvoltarea și transferul de tehnologie marină în temeiul prezentului acord, în vederea realizării obiectivelor legate de:

   (i)    resursele genetice marine, inclusiv împărțirea beneficiilor, astfel cum sunt reflectate la articolul 9;

   (ii)    măsurile de tipul instrumentelor de gestionare bazate pe zonă, inclusiv zonele marine protejate, astfel cum sunt reflectate la articolul 17;

   (iii)    evaluările impactului asupra mediului, astfel cum sunt reflectate la articolul 27.

Articolul 41

Cooperarea în domeniul consolidării capacităților și al transferului de tehnologie marină

(1)    Părțile cooperează, în mod direct sau prin intermediul instrumentelor și cadrelor juridice relevante și al organismelor relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, pentru a acorda asistență părților, în special celor care sunt state în curs de dezvoltare, în realizarea obiectivelor prezentului acord prin consolidarea capacităților, dezvoltarea și transferul de științe marine și de tehnologie marină.

(2)    În procesul de asigurare a consolidării capacităților și a transferului de tehnologie marină în temeiul prezentului acord, părțile cooperează la toate nivelurile și sub toate formele, inclusiv prin încheierea de parteneriate cu toate părțile interesate relevante și prin implicarea tuturor părților interesate relevante cum ar fi, dacă este cazul, sectorul privat, societatea civilă, popoarele indigene și comunitățile locale în calitate de deținători de cunoștințe tradiționale, precum și prin consolidarea cooperării și a coordonării între instrumentele și cadrele juridice relevante și organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial.

(3)    În punerea în aplicare a prezentei părți, părțile recunosc pe deplin cerințele speciale ale părților care sunt state în curs de dezvoltare, în special ale țărilor cel mai puțin dezvoltate, ale țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare, ale statelor defavorizate din punct de vedere geografic, ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare, ale statelor costiere africane, ale statelor arhipelag și ale țărilor în curs de dezvoltare cu venituri medii. Părțile se asigură că nici consolidarea capacităților și nici transferul de tehnologie marină nu sunt condiționate de cerințe de raportare împovărătoare.

Articolul 42

Modalități de consolidare a capacităților și de transfer de tehnologie marină

(1)    Părțile asigură, în limitele capacităților fiecăreia, consolidarea capacităților părților care sunt state în curs de dezvoltare și cooperează pentru a realiza transferul de tehnologie marină, în special către părțile care sunt state în curs de dezvoltare și care au nevoie de aceasta și o solicită, ținând seama de situația specială a statelor insulare mici în curs de dezvoltare și a țărilor cel mai puțin dezvoltate, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord.

(2)    Părțile furnizează, în limitele capacităților fiecăreia, resurse pentru a sprijini consolidarea capacităților și dezvoltarea și transferul de tehnologie marină și pentru a facilita accesul la alte surse de sprijin, ținând seama de politicile, prioritățile, planurile și programele lor naționale.

(3)    Consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină trebuie să fie un proces specific fiecărei țări, transparent, eficace și iterativ, fiind totodată participativ și transversal și luând în considerare dimensiunea de gen. Acest proces trebuie să se bazeze pe programele existente, după caz, să nu se suprapună cu acestea și să se orienteze în funcție de lecțiile învățate, inclusiv de cele desprinse din activitățile de consolidare a capacităților și de transfer de tehnologie marină în contextul instrumentelor și al cadrelor juridice relevante, precum și în cadrul organismelor relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial. În măsura posibilului, procesul trebuie să țină seama de aceste activități, în vederea obținerii unui maximum de eficiență și de rezultate.

(4)    Consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină trebuie să se bazeze pe nevoile și prioritățile părților care sunt state în curs de dezvoltare și să fie receptive la acestea, ținând seama de situația specială a statelor insulare mici în curs de dezvoltare și a țărilor cel mai puțin dezvoltate, identificate prin evaluări ale nevoilor efectuate pentru fiecare caz individual în parte, la nivel subregional sau la nivel regional. Nevoile și prioritățile respective pot fi autoevaluate sau facilitate prin intermediul comitetului pentru consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină și al mecanismului de schimb de informații.

Articolul 43

Modalități suplimentare de transfer de tehnologie marină

(1)    Părțile împărtășesc o viziune pe termen lung cu privire la importanța realizării depline a dezvoltării și transferului de tehnologie în vederea cooperării și a participării incluzive, echitabile și eficace la activitățile întreprinse în temeiul prezentului acord, precum și în vederea atingerii pe deplin a obiectivelor sale.

(2)    Transferul de tehnologie marină realizat în temeiul prezentului acord are loc în condiții echitabile și cât mai favorabile posibil, inclusiv în condiții privilegiate și preferențiale, în conformitate cu termene și condiții convenite de comun acord, precum și cu obiectivele prezentului acord.

(3)    Părțile promovează și încurajează condiții economice și juridice favorabile transferului de tehnologie marină către părțile care sunt state în curs de dezvoltare, ținând seama de situația specială a statelor insulare mici în curs de dezvoltare și a țărilor cel mai puțin dezvoltate, ceea ce poate include acordarea de stimulente întreprinderilor și instituțiilor.

(4)    Transferul de tehnologie marină ia în considerare toate drepturile asupra acestor tehnologii și se realizează ținând seama în mod corespunzător de toate interesele legitime, inclusiv, printre altele, de drepturile și obligațiile titularilor, ale furnizorilor și ale destinatarilor tehnologiei marine și ținând seama în special de interesele și nevoile statelor în curs de dezvoltare pentru atingerea obiectivelor prezentului acord.

(5)    Tehnologia marină transferată în temeiul prezentei părți trebuie să fie adecvată, relevantă și, în măsura posibilului, fiabilă, accesibilă din punct de vedere financiar, actualizată, ecologică și disponibilă într-o formă accesibilă părților care sunt state în curs de dezvoltare, ținând seama de situația specială a statelor insulare mici în curs de dezvoltare și a țărilor cel mai puțin dezvoltate.

Articolul 44

Tipuri de consolidare a capacităților și de transfer de tehnologie marină

(1)    În sprijinul realizării obiectivelor stabilite la articolul 40, tipurile de consolidare a capacităților și de transfer de tehnologie marină pot să cuprindă, fără a se limita la acesta, sprijin pentru crearea sau consolidarea capacităților umane, de gestiune financiară, științifice, tehnologice, organizatorice, instituționale și a capacităților de resurse de altă natură ale părților, cum ar fi:

   (a)    diseminarea și utilizarea datelor, a informațiilor, a cunoștințelor și a rezultatelor relevante ale cercetărilor;

   (b)    diseminarea informațiilor și sensibilizarea, inclusiv în ceea ce privește cunoștințele tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, în conformitate cu consimțământul liber al acestor populații indigene și, după caz, al comunităților locale, acordat în prealabil și în cunoștință de cauză;

   (c)    dezvoltarea și consolidarea infrastructurii relevante, inclusiv a echipamentelor și a capacității personalului de a le utiliza și întreține;

   (d)    dezvoltarea și consolidarea capacității instituționale și a cadrelor sau mecanismelor naționale de reglementare;

   (e)    Dezvoltarea și consolidarea capacităților resurselor umane și a capacităților de gestiune financiară și a cunoștințelor tehnice de specialitate prin schimburi, colaborare în domeniul cercetării, asistență tehnică, educație și formare și transferul de tehnologie marină;

   (f)    elaborarea și distribuirea de manuale, orientări și standarde;

   (g)    realizarea de programe tehnice, științifice și de cercetare și dezvoltare;

   (h)    dezvoltarea și consolidarea capacităților și a instrumentelor tehnologice pentru monitorizarea, controlul și supravegherea eficace a activităților care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord.

(2)    Tipurile de consolidare a capacităților și de transfer de tehnologie marină identificate la prezentul articol sunt elaborate mai detaliat în anexa II.

(3)    Conferința părților, ținând seama de recomandările comitetului pentru consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină, realizează periodic, în funcție de necesități, o revizuire, o analiză și o dezvoltare suplimentară a listei orientative și neexhaustive a tipurilor de consolidare a capacităților și de transfer de tehnologie marină elaborată în anexa II și oferă orientări cu privire la aceasta, cu scopul de a reflecta progresul tehnologic și inovarea și de a răspunde și a se adapta la nevoile în schimbare ale statelor, subregiunilor și regiunilor.

Articolul 45

Monitorizare și revizuire

(1)    Consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină realizate în conformitate cu dispozițiile prezentei părți se monitorizează și se revizuiesc periodic.

(2)    Monitorizarea și revizuirea menționate la alineatul (1) de mai sus se efectuează de către comitetul pentru consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină sub autoritatea Conferinței părților și vizează:

   (a)    evaluarea și revizuirea nevoilor și priorităților părților care sunt state în curs de dezvoltare în ceea ce privește consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină, acordând o atenție deosebită cerințelor speciale ale părților care sunt state în curs de dezvoltare și situației speciale a statelor insulare mici în curs de dezvoltare și a țărilor cel mai puțin dezvoltate, în conformitate cu articolul 42 alineatul (4);

   (b)    revizuirea sprijinului necesar, furnizat și mobilizat, precum și a lacunelor în ceea ce privește satisfacerea nevoilor evaluate ale părților care sunt state în curs de dezvoltare în legătură cu prezentul acord;

   (c)    identificarea și mobilizarea de fonduri în cadrul mecanismului financiar instituit prin articolul 52 cu scopul de a dezvolta și a pune în aplicare consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină, inclusiv pentru efectuarea de evaluări ale nevoilor;

   (d)    măsurarea performanței pe baza indicatorilor conveniți și revizuirea analizelor bazate pe rezultate, inclusiv în ceea ce privește realizările, rezultatele, progresele și eficacitatea consolidării capacităților și a transferului de tehnologie marină în temeiul prezentului acord, precum și succesele și provocările;

   (e)    formularea de recomandări pentru activitățile subsecvente, inclusiv cu privire la modul în care ar putea fi îmbunătățite în continuare consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină pentru a permite părților care sunt state în curs de dezvoltare, ținând seama de situația specială a statelor insulare mici în curs de dezvoltare și a țărilor cel mai puțin dezvoltate, să consolideze punerea în aplicare a acordului în vederea atingerii obiectivelor acestuia.

(3)    Pentru a sprijini monitorizarea și revizuirea consolidării capacităților și a transferului de tehnologie marină, părțile prezintă rapoarte comitetului pentru consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină. Rapoartele respective trebuie transmise în formatul și la intervalele care urmează să fie stabilite de Conferința părților, ținându-se seama de recomandările comitetului pentru consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină. Atunci când își prezintă rapoartele, părțile iau în considerare, dacă este cazul, contribuțiile organismelor regionale și subregionale privind consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină. Rapoartele transmise de părți, precum și orice contribuție din partea organismelor regionale și subregionale privind consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină trebuie să fie făcute publice. Conferința părților se asigură că cerințele de raportare sunt raționalizate și că nu sunt împovărătoare, în special pentru părțile care sunt state în curs de dezvoltare, inclusiv în ceea ce privește costurile și termenele impuse.

Articolul 46

Comitetul pentru consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină

(1)    Se instituie un comitet pentru consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină.

(2)    Comitetul este alcătuit din membri care dețin calificările și cunoștințele de specialitate corespunzătoare pentru a servi în mod obiectiv interesului superior al acordului, care sunt numiți de părți și aleși de Conferința părților, ținându-se seama de echilibrul de gen și de distribuția geografică echitabilă și asigurându-se reprezentarea în comitet a țărilor cel mai puțin dezvoltate, a statelor insulare mici în curs de dezvoltare și a țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare. Mandatul comitetului și modalitățile de desfășurare a activității sale se stabilesc de către Conferința părților la prima sa reuniune.

(3)    Comitetul prezintă rapoarte și recomandări pe care Conferința părților le analizează pentru a lua măsuri corespunzătoare, după caz.

PARTEA VI

ACORDURI INSTITUȚIONALE

Articolul 47

Conferința părților

(1)    Se instituie o Conferință a părților.

(2)    Prima reuniune a Conferinței părților este convocată de secretarul general al Organizației Națiunilor Unite în termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Ulterior, reuniunile ordinare ale Conferinței părților se organizează la intervale periodice, care urmează a fi stabilite de Conferința părților. Reuniunile extraordinare ale Conferinței părților pot avea loc în alte momente, în conformitate cu regulamentul de procedură.

(3)    Conferința părților se reunește în mod obișnuit la sediul secretariatului sau la sediul Organizației Națiunilor Unite.

(4)    Conferința părților adoptă prin consens, la prima sa reuniune, regulamentul propriu de procedură și regulamentul de procedură al organismelor sale subsidiare, normele financiare care reglementează finanțarea sa și finanțarea secretariatului și a oricăror organisme subsidiare și, ulterior, regulamentul de procedură și normele financiare pentru orice alt organism subsidiar pe care îl poate înființa. Până la adoptarea regulamentului de procedură, se aplică regulamentul de procedură al conferinței interguvernamentale privind un instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale.

(5)    Conferința părților depune toate eforturile pentru a adopta decizii și recomandări prin consens. Cu excepția cazului în care prezentul acord prevede altfel, în cazul în care toate eforturile de a ajunge la un consens au fost epuizate, deciziile și recomandările Conferinței părților cu privire la chestiuni de fond se adoptă cu o majoritate de două treimi din părțile care sunt prezente și votează, iar deciziile privind chestiunile de procedură se adoptă cu majoritatea părților care sunt prezente și votează.

(6)    Conferința părților examinează și evaluează periodic punerea în aplicare a prezentului acord și, în acest scop:

   (a)    adoptă decizii și recomandări referitoare la punerea în aplicare a prezentului acord;

   (b)    revizuiește și facilitează schimbul de informații relevant între părți pentru punerea în aplicare a prezentului acord;

   (c)    promovează, inclusiv prin stabilirea unor procese adecvate, cooperarea și coordonarea cu și între instrumentele și cadrele juridice relevante și organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, în vederea promovării coerenței eforturilor de conservare și utilizare durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale;

   (d)    instituie organismele auxiliare considerate necesare pentru punerea în aplicare a prezentului acord;

   (e)    adoptă un buget cu o majoritate de trei sferturi din părțile care sunt prezente și votează, în cazul în care toate eforturile de a ajunge la consens au fost epuizate, cu frecvența și pentru perioada financiară pe care le stabilește;

   (f)    îndeplinește alte funcții care sunt identificate în prezentul acord sau care pot fi necesare pentru punerea sa în aplicare.

(7)    Conferința părților poate decide să solicite Tribunalului Internațional pentru Dreptul Mării să emită un aviz consultativ cu privire la o chestiune juridică privind conformitatea cu prezentul acord a unei propuneri prezentate Conferinței părților cu privire la orice aspect care ține de competența sa. Nu se emite o cerere de aviz consultativ cu privire la o chestiune care intră în sfera de competență a altor organisme de la nivel mondial, regional, subregional sau sectorial sau cu privire la o chestiune care presupune în mod necesar analizarea concomitentă a oricărui litigiu privind suveranitatea sau alte drepturi asupra unui teritoriu terestru continental sau insular sau o revendicare a acestuia sau a statutului juridic al unei zone ca aparținând jurisdicției naționale. În cerere se indică domeniul de aplicare al chestiunii juridice cu privire la care se solicită avizul consultativ. Conferința părților poate solicita ca avizul să fie emis în regim de urgență. 

(8)    Conferința părților evaluează și revizuiește caracterul adecvat și eficacitatea dispozițiilor prezentului acord în termen de cinci ani de la intrarea sa în vigoare și, ulterior, la intervale care urmează să fie stabilite de aceasta, iar dacă este necesar, propune mijloace de consolidare a punerii în aplicare a acestor dispoziții pentru a aborda mai bine conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale.

Articolul 48

Transparență

(1)    Conferința părților promovează transparența procesului decizional și a altor activități desfășurate în temeiul prezentului acord.

(2)    Toate reuniunile Conferinței părților și ale organismelor sale subsidiare sunt deschise observatorilor care participă în conformitate cu regulamentul de procedură, cu excepția cazului în care Conferința părților decide altfel. Conferința părților publică și păstrează o evidență publică a deciziilor sale.

(3)    Conferința părților promovează transparența în punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv prin diseminarea publică a informațiilor și prin facilitarea participării și a consultării organismelor relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, a popoarelor indigene și a comunităților locale deținând cunoștințe tradiționale relevante, a comunității științifice, a societății civile și a altor părți interesate relevante, după caz și în conformitate cu dispozițiile prezentului acord.

(4)    Pot solicita să participe la reuniunile Conferinței părților și ale organismelor sale subsidiare, în calitate de observatori, reprezentanții statelor care nu sunt părți la prezentul acord, ai organismelor relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, ai popoarelor indigene și ai comunităților locale deținând cunoștințe tradiționale relevante, ai comunității științifice, ai societății civile și ai altor părți interesate relevante care au un interes în ceea ce privește chestiunile legate de Conferința părților. Modalitățile acestei participări se prevăd în regulamentul de procedură al Conferinței părților, care nu este restrictiv în mod nejustificat în acest sens. De asemenea, în regulamentul de procedură se prevede accesul în timp util al reprezentanților respectivi la informațiile relevante.

Articolul 49

Organismul științific și tehnic

(1)    Se instituie un organism științific și tehnic.

(2)    Organismul științific și tehnic este alcătuit din membri care acționează în calitate de experți și în interesul superior al acordului, numiți de părți și aleși de Conferința părților, cu calificări adecvate, avându-se în vedere nevoia de cunoștințe de specialitate multidisciplinare, inclusiv de cunoștințe de specialitate științifice și tehnice relevante și de cunoștințe de specialitate în ceea ce privește cunoștințele tradiționale relevante ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, nevoia de echilibru de gen și de reprezentare geografică echitabilă. Mandatul organismului științific și tehnic și modalitățile de desfășurare a activității sale, inclusiv procesul de selecție a acestuia și mandatele membrilor, se stabilesc de către Conferința părților la prima sa reuniune.

(3)    Organismul științific și tehnic se poate baza pe consilierea corespunzătoare provenind din instrumentele și cadrele juridice relevante și de la organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, precum și de la alți oameni de știință și experți, în funcție de necesități.

(4)    Sub autoritatea și îndrumarea Conferinței părților și ținând seama de cunoștințele de specialitate multidisciplinare menționate la alineatul (2) de mai sus, organismul științific și tehnic furnizează consiliere științifică și tehnică Conferinței părților, îndeplinește funcțiile care îi sunt atribuite în temeiul prezentului acord și orice alte funcții stabilite de Conferința părților și prezintă Conferinței părților rapoarte cu privire la activitatea sa.

Articolul 50

Secretariatul

(1)    Se instituie un secretariat. La prima sa reuniune, Conferința părților ia măsurile necesare pentru desfășurarea activității secretariatului, inclusiv pentru stabilirea sediului său.

(2)    Până la momentul la care secretariatul începe să își îndeplinească funcțiile, funcțiile de secretariat prevăzute în prezentul acord se îndeplinesc de către secretarul general al Organizației Națiunilor Unite prin intermediul Diviziei pentru probleme oceanice și dreptul mării din cadrul Biroului pentru afaceri juridice al secretariatului Organizației Națiunilor Unite.

(3)    Secretariatul poate încheia cu statul gazdă un acord referitor la sediu. Secretariatul beneficiază de capacitate juridică pe teritoriul statului gazdă, care îi conferă privilegiile și imunitățile necesare pentru exercitarea funcțiilor sale.

(4)    Secretariatul:

   (a)    acordă sprijin administrativ și logistic Conferinței părților și organismelor sale subsidiare, în scopul punerii în aplicare a prezentului acord;

   (b)    organizează și deservește reuniunile Conferinței părților și ale oricăror alte organisme instituite în temeiul prezentului acord sau de către Conferința părților;

   (c)    difuzează în timp util informații referitoare la punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv prin punerea deciziilor Conferinței părților la dispoziția publicului și transmiterea acestora către toate părțile, precum și către instrumentele și cadrele juridice relevante și către organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial;

   (d)    facilitează cooperarea și coordonarea, după caz, cu secretariatele altor organisme internaționale relevante și, în special, încheie acordurile administrative și contractuale necesare în acest scop și pentru îndeplinirea eficace a funcțiilor sale, sub rezerva aprobării de către Conferința părților;

   (e)    pregătește rapoarte privind exercitarea funcțiilor care îi revin în temeiul prezentului acord și le prezintă Conferinței părților;

   (f)    acordă asistență pentru punerea în aplicare a prezentului acord și îndeplinește alte funcții care sunt stabilite de Conferința părților sau care îi sunt atribuite în temeiul prezentului acord.

Articolul 51

Mecanismul de schimb de informații

(1)    Se instituie un mecanism de schimb de informații.

(2)    Mecanismul de schimb de informații constă în principal într-o platformă cu acces liber. Modalitățile specifice de funcționare a mecanismului de schimb de informații se stabilesc de către Conferința părților.

(3)    Mecanismul de schimb de informații:

   (a)    servește ca platformă centralizată prin care părțile au posibilitatea să acceseze, să furnizeze și să difuzeze informații cu privire la activitățile desfășurate în temeiul dispozițiilor prezentului acord, inclusiv informații referitoare la:

   (i)    resursele genetice marine în zonele din afara jurisdicției naționale, astfel cum sunt prevăzute în partea II din prezentul acord;

   (ii)    instituirea și punerea în aplicare a unor instrumente de gestionare bazate pe zonă, inclusiv a zonelor marine protejate;

   (iii)    evaluările impactului asupra mediului;

   (iv)    cererile de consolidare a capacităților și de transfer de tehnologie marină și oportunitățile aferente, inclusiv oportunități de colaborare și de formare în domeniul cercetării, informații privind sursele și disponibilitatea informațiilor și a datelor tehnologice pentru transferul de tehnologie marină, oportunitățile de facilitare a accesului la tehnologia marină și disponibilitatea finanțării;

   (b)    facilitează corelarea nevoilor de consolidare a capacităților cu sprijinul disponibil și cu furnizorii de transfer de tehnologie marină, printre care se numără entitățile guvernamentale, neguvernamentale sau private interesate să participe la transferul de tehnologie marină în calitate de donatori, și facilitează accesul la know-how-ul și cunoștințele de specialitate aferente;

   (c)    asigură legătura cu mecanismele de schimb de informații relevante de la nivel mondial, regional, subregional, național și sectorial și cu alte bănci de gene, depozite și baze de date relevante, inclusiv cu cele referitoare la cunoștințele tradiționale pertinente ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, și promovează, acolo unde este posibil, linkuri către platformele private și neguvernamentale de schimb de informații care sunt făcute publice;

   (d)    apelează la instituțiile de schimb de date de la nivel mondial, regional și subregional, după caz, atunci când instituie mecanisme regionale și subregionale în cadrul mecanismului global;

   (e)    promovează o mai mare transparență, inclusiv prin facilitarea schimbului, între părți și alte părți interesate relevante, de date de referință în materie de mediu și de informații referitoare la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale;

   (f)    facilitează cooperarea și colaborarea internațională, inclusiv cooperarea și colaborarea științifică și tehnică;

   (g)    îndeplinește alte funcții care sunt stabilite de Conferința părților sau care îi sunt atribuite în temeiul prezentului acord.

(4)    Mecanismul de schimb de informații este gestionat de secretariat, fără a se aduce atingere posibilei cooperări cu alte instrumente și cadre juridice relevante și cu organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, astfel cum sunt stabilite de Conferința părților, printre care se numără Comisia Oceanografică Interguvernamentală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, Autoritatea Internațională pentru Fundul Mărilor și Oceanelor, Organizația Maritimă Internațională și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.

(5)    În gestionarea mecanismului de schimb de informații se oferă recunoaștere deplină cerințelor speciale ale părților care sunt state în curs de dezvoltare, precum și situației speciale a părților care sunt state insulare mici în curs de dezvoltare și se facilitează accesul acestora la mecanism, astfel încât statele respective să îl poată utiliza fără obstacole sau sarcini administrative nejustificate. Se includ informații cu privire la activitățile de promovare a schimbului de informații, a sensibilizării și a diseminării în statele respective și cu acestea, precum și cu privire la activitățile de furnizare a unor programe specifice pentru aceste state.

(6)    Se respectă confidențialitatea informațiilor furnizate în temeiul prezentului acord, precum și drepturile aferente. Nicio dispoziție din prezentul acord nu se interpretează în sensul impunerii obligației de a face schimb de informații care sunt protejate împotriva divulgării în temeiul dreptului intern al unei părți sau al altei legislații aplicabile.

PARTEA VII

RESURSE FINANCIARE ȘI MECANISM FINANCIAR

Articolul 52

Finanțare

(1)    Fiecare parte furnizează, în limitele capacităților sale, resurse pentru activitățile care sunt destinate atingerii obiectivelor prezentului acord, ținând seama de politicile, prioritățile, planurile și programele sale naționale.

(2)    Instituțiile înființate în temeiul prezentului acord se finanțează prin contribuțiile stabilite pentru părți.

(3)    Se instituie un mecanism pentru furnizarea de resurse financiare adecvate, accesibile, noi și suplimentare previzibile în temeiul prezentului acord. Mecanismul acordă asistență părților care sunt state în curs de dezvoltare pentru ca acestea să pună în aplicare prezentul acord, inclusiv prin finanțare în sprijinul consolidării capacităților și al transferului de tehnologie marină, și îndeplinește alte funcții prevăzute în prezentul articol în vederea conservării și a utilizării durabile a biodiversității marine.

(4)    Mecanismul cuprinde:

   (a)    un fond fiduciar voluntar instituit de Conferința părților cu scopul de a facilita participarea reprezentanților părților care sunt state în curs de dezvoltare, în special ai țărilor cel mai puțin dezvoltate, ai țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare și ai statelor insulare mici în curs de dezvoltare, la reuniunile organismelor instituite în temeiul prezentului acord;

   (b)    un fond special care se finanțează din următoarele surse:

   (i)    contribuțiile anuale efectuate în conformitate cu articolul 14 alineatul (6);

   (ii)    plățile efectuate în conformitate cu articolul 14 alineatul (7);

   (iii)    contribuții suplimentare ale părților și ale entităților private care doresc să furnizeze resurse financiare pentru a sprijini conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale;

   (c)    fondul fiduciar al Fondului Global de Mediu.

(5)    Conferința părților poate lua în considerare posibilitatea de a institui fonduri suplimentare, ca parte a mecanismului financiar, pentru a sprijini conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale, cu scopul de a finanța reabilitarea și refacerea ecologică a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale.

(6)    Fondul special și fondul fiduciar al Fondului Global de Mediu se utilizează pentru:

   (a)    finanțarea proiectelor de consolidare a capacităților derulate în temeiul prezentului acord, inclusiv a proiectelor eficace de conservare și utilizare durabilă a biodiversității marine, precum și finanțarea de activități și programe, inclusiv cursuri de formare legată de transferul de tehnologie marină;

   (b)    acordarea de asistență părților care sunt state în curs de dezvoltare în procesul de punerea în aplicare a prezentului acord;

   (c)    sprijinirea programelor de conservare și utilizare durabilă ale popoarelor indigene și ale comunităților locale, în calitate de deținători de cunoștințe tradiționale;

   (d)    sprijinirea consultărilor publice la nivel național, subregional și regional;

   (e)    finanțarea desfășurării oricăror alte activități decise de Conferința părților.

(7)    Mecanismul financiar trebuie să urmărească evitarea suprapunerilor și promovarea complementarității și a coerenței în utilizarea fondurilor din cadrul mecanismului.

(8)    Resursele financiare mobilizate în sprijinul punerii în aplicare a prezentului acord pot include finanțare furnizată din surse publice și private atât naționale, cât și internaționale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, contribuții din partea statelor, a instituțiilor financiare internaționale, a mecanismelor de finanțare existente în cadrul instrumentelor mondiale și regionale, a agențiilor donatoare, a organizațiilor interguvernamentale, a organizațiilor neguvernamentale și a persoanelor fizice și juridice, precum și prin parteneriate public-private.

(9)    În sensul prezentului acord, mecanismul funcționează sub autoritatea, dacă este cazul, și îndrumarea Conferinței părților și răspunde în fața acesteia. Conferința părților oferă orientări cu privire la strategiile, politicile, prioritățile globale ale programului și la eligibilitatea pentru accesul la resursele financiare și pentru utilizarea lor.

(10)    Conferința părților și Fondul Global de Mediu convin asupra modalităților de punere în aplicare a alineatelor de mai sus în cadrul primei reuniuni a Conferinței părților.

(11)    Recunoscând urgența cu care trebuie abordate conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale, Conferința părților stabilește pentru fondul special un obiectiv inițial de mobilizare a resurselor din toate sursele de realizat până în 2030, ținând seama, printre altele, de modalitățile instituționale ale fondului special și de informațiile furnizate prin intermediul comitetului pentru consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină.

(12)    Eligibilitatea pentru accesul la finanțare în temeiul prezentului acord este deschisă părților care sunt state în curs de dezvoltare în funcție de necesități. Finanțarea în cadrul fondului special se distribuie pe baza unor criterii echitabile de împărțire, ținând seama de nevoile de asistență ale părților cu cerințe speciale, în special ale țărilor cel mai puțin dezvoltate, ale țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare, ale statelor defavorizate din punct de vedere geografic, ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare și ale statelor costiere africane, ale statelor arhipelag și ale țărilor în curs de dezvoltare cu venituri medii, precum și ținând seama de circumstanțele speciale ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare și ale țărilor cel mai puțin dezvoltate. Fondul special urmărește să asigure un acces eficient la finanțare prin proceduri simplificate de depunere a cererilor și de aprobare și printr-o disponibilitate crescută de a oferi sprijin părților respective care sunt state în curs de dezvoltare.

(13)    Având în vedere constrângerile legate de capacitate, părțile încurajează organizațiile internaționale să acorde tratament preferențial părților care sunt state în curs de dezvoltare, în special țărilor cel mai puțin dezvoltate, țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare și statelor insulare mici în curs de dezvoltare, și să ia în considerare necesitățile specifice și cerințele speciale ale acestora, ținând seama și de situația specială a statelor insulare mici în curs de dezvoltare și a țărilor cel mai puțin dezvoltate atunci când alocă fondurile corespunzătoare și oferă asistență tehnică și atunci când își utilizează serviciile specializate în scopul conservării și utilizării durabile a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale.

(14)    Conferința părților instituie un comitet financiar pentru resursele financiare. Acesta este alcătuit din membri care dețin calificările și cunoștințele de specialitate corespunzătoare, ținându-se seama de echilibrul de gen și de distribuția geografică echitabilă. Mandatul comitetului și modalitățile de desfășurare a activității sale se stabilesc de către Conferința părților. Comitetul transmite periodic rapoarte și formulează recomandări cu privire la identificarea și mobilizarea fondurilor în cadrul mecanismului. De asemenea, comitetul colectează informații și raportează cu privire la finanțarea acordată prin alte mecanisme și instrumente care contribuie direct sau indirect la realizarea obiectivelor prezentului acord. Pe lângă considerațiile prevăzute la prezentul articol, comitetul analizează, printre altele:

   (a)    evaluarea nevoilor părților, în special ale părților care sunt state în curs de dezvoltare;

   (b)    disponibilitatea fondurilor și plata acestora în timp util;

   (c)    transparența procesului decizional și a celui de gestionare a strângerii și a alocării de fonduri;

   (d)    responsabilitatea părților beneficiare care sunt state în curs de dezvoltare în ceea ce privește utilizarea convenită a fondurilor.

(15)    Conferința părților analizează rapoartele și recomandările comitetului financiar și ia măsurile corespunzătoare.

(16)    În plus, Conferința părților revizuiește periodic mecanismul financiar pentru a evalua caracterul adecvat, eficacitatea și accesibilitatea resurselor financiare, inclusiv a celor menite să asigure consolidarea capacităților și transferul de tehnologie marină, în special pentru părțile care sunt state în curs de dezvoltare.

PARTEA VIII

PUNERE ÎN APLICARE ȘI CONFORMITATE

Articolul 53

Punere în aplicare

   Părțile iau măsurile legislative, administrative sau de politică necesare, după caz, pentru a asigura punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 54

Monitorizarea punerii în aplicare

   Fiecare parte monitorizează punerea în aplicare a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord și transmite către Conferința părților rapoarte, în formatul și la intervalele stabilite de către aceasta, cu privire la măsurile pe care le-a luat în vederea punerii în aplicare a prezentului acord.

Articolul 55

Comitetul pentru punerea în aplicare și asigurarea conformității

(1)    Se instituie un comitet pentru punerea în aplicare și asigurarea conformității, cu scopul de a se facilita și a se analiza punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului acord și de a se promova conformitatea cu acestea. Comitetul pentru punerea în aplicare și asigurarea conformității are rol de facilitare și își desfășoară activitatea în mod transparent, neconflictual și nepunitiv.

(2)    Comitetul pentru punerea în aplicare și asigurarea conformității este alcătuit din membri care dețin calificările și experiența corespunzătoare, numiți de părți și aleși de Conferința părților cu luarea în considerare a echilibrului de gen și a reprezentării geografice echitabile.

(3)    Comitetul pentru punerea în aplicare și asigurarea conformității își desfășoară activitatea în conformitate cu modalitățile și regulamentul de procedură adoptate de Conferința părților la prima sa reuniune. Comitetul pentru punerea în aplicare și asigurarea conformității examinează aspectele legate de punerea în aplicare și de conformitate la nivel individual și sistemic, printre altele, transmite periodic rapoarte și face recomandări Conferinței părților, după caz, luând în considerare situația fiecărei țări în parte.

(4)    În cursul activității sale, Comitetul pentru punerea în aplicare și asigurarea conformității se poate baza pe informațiile corespunzătoare furnizate de organismele instituite prin prezentul acord, precum și de instrumentele și cadrele juridice relevante și de organismele relevante de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, după caz.

PARTEA IX

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Articolul 56

Prevenirea litigiilor

   Statele cooperează în vederea prevenirii litigiilor.

Articolul 57

Obligația de a soluționa litigiile prin mijloace pașnice

   Părțile au obligația de a soluționa litigiile dintre ele referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord prin negociere, anchetare, mediere, conciliere, arbitraj, soluționare judiciară, recurgere la agenții sau înțelegeri regionale sau prin orice alte modalități amiabile la alegere.

Articolul 58

Soluționarea litigiilor prin orice mijloace pașnice alese de părți

   Nicio dispoziție din prezenta parte nu aduce atingere dreptului tuturor părților la prezentul acord de a conveni în orice moment să soluționeze un litigiu dintre ele cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord prin orice mijloace pașnice la alegerea lor.

Articolul 59

Litigii de ordin tehnic

   În cazul în care litigiul se referă la o chestiune de ordin tehnic, părțile în cauză îl pot înainta spre soluționare unui grup de experți instituit ad-hoc de către ele. Grupul se consultă cu părțile implicate și depune eforturi pentru soluționarea promptă a litigiului, fără a recurge la procedurile obligatorii de soluționare a litigiilor prevăzute la articolul 60 din prezentul acord.

Articolul 60

Proceduri de soluționare a litigiilor

(1)    Litigiile referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează în conformitate cu dispozițiile privind soluționarea litigiilor prevăzute în partea XV din convenție.

(2)    Dispozițiile părții XV și ale anexelor V, VI, VII și VIII la convenție se consideră a fi reproduse în scopul soluționării litigiilor care implică o parte la prezentul acord care nu este parte la convenție.

(3)    Pentru soluționarea litigiilor în temeiul prezentei părți se aplică orice procedură acceptată de către o parte la prezentul acord care este și parte la convenție în conformitate cu articolul 287 din convenție, cu excepția cazului în care partea respectivă, atunci când semnează, ratifică, aprobă, acceptă sau aderă la prezentul acord sau în orice moment ulterior acceptă o altă procedură în conformitate cu articolul 287 din convenție pentru soluționarea litigiilor în temeiul prezentei părți.

(4)    Pentru soluționarea litigiilor în temeiul prezentei părți se aplică orice declarație emisă în temeiul articolului 298 din convenție de către o parte la prezentul acord care este și parte la convenție, cu excepția cazului în care partea respectivă, atunci când semnează, ratifică, aprobă, acceptă sau aderă la prezentul acord sau în orice moment ulterior emite o altă declarație în conformitate cu articolul 298 din convenție pentru soluționarea litigiilor în temeiul prezentei părți.

(5)    În temeiul alineatului (2) de mai sus, o parte la prezentul acord care nu este parte la convenție, atunci când semnează, ratifică, aprobă, acceptă sau aderă la prezentul acord sau în orice moment ulterior este liberă să aleagă, prin intermediul unei declarații scrise transmise depozitarului, unul sau mai multe dintre următoarele mijloace pentru soluționarea litigiilor privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord:

   (a)    Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării;

   (b)    Curtea Internațională de Justiție;

   (c)    un tribunal arbitral constituit conform anexei VII;

   (d)    un tribunal arbitral special constituit conform anexei VIII pentru una sau mai multe dintre categoriile de litigii specificate în anexa respectivă.

(6)    În cazul în care o parte la prezentul acord care nu este parte la convenție nu a emis o declarație, se consideră că aceasta a acceptat opțiunea de la alineatul (5) litera (c) de mai sus. În cazul în care părțile la un litigiu au acceptat aceeași procedură de soluționare a litigiului, acesta poate fi supus doar procedurii respective, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. În cazul în care părțile la un litigiu nu au acceptat aceeași procedură de soluționare a litigiului, acesta poate fi supus numai arbitrajului prevăzut în anexa VII la convenție, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. În cazul declarațiilor emise în temeiul alineatului (5) de mai sus se aplică articolul 287 alineatele (6)-(8) din convenție.

(7)    Fără a aduce atingere obligațiilor care decurg din prezenta parte, o parte la prezentul acord care nu este parte la convenție poate, atunci când semnează, ratifică, aprobă, acceptă sau aderă la prezentul acord sau în orice moment ulterior să declare în scris că nu acceptă una sau mai multe dintre procedurile prevăzute în partea XV secțiunea 2 din convenție cu privire la una sau mai multe dintre categoriile de litigii prevăzute la articolul 298 din convenție pentru soluționarea litigiilor în temeiul prezentei părți. În cazul unei astfel de declarații se aplică articolul 298 din convenție.

(8)    Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere procedurilor de soluționare a litigiilor convenite de părți în calitate de participanți la un instrument sau cadru juridic relevant sau în calitate de membri ai unui organism relevant de la nivel mondial, regional, subregional și sectorial, privind interpretarea sau aplicarea instrumentelor și cadrelor respective.

(9)    Nicio dispoziție din prezentul acord nu se interpretează în sensul de a conferi jurisdicție unei curți sau unui tribunal cu privire la orice litigiu care privește sau implică în mod necesar examinarea concomitentă a statutului juridic al unei zone ca aparținând jurisdicției naționale, nici cu privire la orice litigiu privind suveranitatea sau alte drepturi asupra teritoriului terestru continental sau insular sau cu privire la o revendicare în acest sens a unei părți la prezentul acord, cu condiția ca nicio dispoziție din prezentul alineat să nu fie interpretată ca limitând jurisdicția unei curți sau a unui tribunal prevăzută în partea XV secțiunea 2 din convenție.

(10)    Pentru a evita orice îndoială, nicio dispoziție din prezentul acord nu poate fi invocată ca temei pentru formularea sau refuzarea oricărei revendicări asupra suveranității, a drepturilor suverane sau a jurisdicției asupra zonelor terestre sau maritime, inclusiv în ceea ce privește eventualele litigii legate de acestea.

Articolul 61

Dispoziții provizorii

   Până la soluționarea unui litigiu în conformitate cu prezenta parte, părțile în litigiu depun toate eforturile pentru a încheia acorduri provizorii cu caracter practic.

Partea X

ȚĂRI CARE NU SUNT PĂRȚI LA PREZENTUL ACORD

Articolul 62

Țări care nu sunt părți la prezentul acord

   Părțile încurajează țările care nu sunt părți la prezentul acord să devină părți la acesta și să adopte acte cu putere de lege și norme administrative compatibile cu dispozițiile sale.

PARTEA XI

BUNĂ-CREDINȚĂ ȘI ABUZ DE DREPTURI

Articolul 63

Bună-credință și abuz de drepturi

   Părțile își îndeplinesc cu bună-credință obligațiile asumate în temeiul prezentului acord și își exercită drepturile recunoscute în cadrul acestuia într-un mod care să nu constituie un abuz de drept.

PARTEA XII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 64

Drept de vot

(1)    Fiecare parte la prezentul acord dispune de un vot, cu excepția cazului prevăzut la alineatul (2) de mai jos.

(2)    O organizație de integrare economică regională care este parte la prezentul acord dispune, pentru a-și exercita dreptul de vot asupra unor chestiuni aflate în sfera sa de competență, de un număr de voturi egal cu numărul statelor membre ale organizației respective care sunt părți la prezentul acord. O astfel de organizație nu își exercită dreptul de vot dacă unul dintre statele sale membre își exercită dreptul de vot și invers.

Articolul 65

Semnare

   Prezentul acord este deschis spre semnare tuturor statelor și organizațiilor de integrare economică regională începând de la [a se introduce data] și rămâne deschis spre semnare la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York până la [a se introduce data].Articolul 66

Ratificare, aprobare, acceptare și aderare

   Prezentul acord face obiectul ratificării, aprobării sau acceptării de către state și de către organizațiile de integrare economică regională. Acordul este deschis pentru aderarea statelor și a organizațiilor de integrare economică regională începând cu ziua care urmează datei la care acordul este închis pentru semnare. Instrumentele de ratificare, aprobare, acceptare și aderare se depun la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 67

Repartizarea competențelor organizațiilor de integrare economică regională și ale statelor membre ale acestora în ceea ce privește aspectele reglementate de prezentul acord

(1)    Orice organizație de integrare economică regională care devine parte la prezentul acord fără ca vreunul dintre statele sale membre să fie parte se supune tuturor obligațiilor prevăzute de prezentul acord. În cazul organizațiilor din care fac parte unul sau mai multe state care sunt părți la prezentul acord, organizația și statele sale membre decid asupra responsabilităților care îi revin fiecăruia în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul acord. În astfel de cazuri, organizația și statele sale membre nu au dreptul să își exercite concomitent drepturile care le revin prin prezentul acord.

(2)    În instrumentele sale de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, o organizație de integrare economică regională specifică sfera sa de competență cu privire la chestiunile reglementate de prezentul acord. De asemenea, orice astfel de organizație informează depozitarul, care la rândul său informează părțile, cu privire la orice modificare a sferei sale de competență.

Articolul 68

Intrare în vigoare

(1)    Prezentul acord intră în vigoare la 120 de zile de la data depunerii celui de al șaizecilea instrument de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare.

(2)    Pentru fiecare stat sau organizație de integrare economică regională care ratifică, aprobă sau acceptă prezentul acord sau aderă la acesta după depunerea celui de al șaizecilea instrument de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare, prezentul acord intră în vigoare în a treizecea zi de la depunerea instrumentului său de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare, sub rezerva alineatului (1) de mai sus.

(3)    În sensul alineatelor (1) și (2) de mai sus, un instrument depus de o organizație de integrare economică regională nu este considerat ca suplimentar față de cele depuse de statele membre ale organizației respective.

Articolul 69

Aplicare provizorie

(1)    Prezentul acord poate fi aplicat cu titlu provizoriu de către un stat sau o organizație de integrare economică regională care consimte la aplicarea sa provizorie, notificând acest lucru în scris depozitarului la momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare. Această aplicare provizorie întră în vigoare începând de la data primirii notificării de către depozitar.

(2)    Aplicarea provizorie de către un stat sau o organizație de integrare economică regională încetează la intrarea în vigoare a prezentului acord pentru statul sau organizația de integrare economică regională în cauză sau după ce statul sau organizația respectivă de integrare economică regională își notifică în scris depozitarului intenția de a înceta aplicarea provizorie.

Articolul 70

Rezerve și excepții

   Nu se pot formula rezerve sau excepții la prezentul acord, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres de alte articole din prezentul acord.

Articolul 71

Declarații

   Articolul 70 nu împiedică un stat sau o organizație de integrare economică regională să facă declarații, oricare ar fi formularea sau denumirea acestora, atunci când semnează, ratifică, acceptă, aprobă prezentul acord sau aderă la acesta, printre altele în vederea armonizării actelor sale cu putere de lege și a normelor sale administrative cu dispozițiile prezentului acord, cu condiția ca aceste declarații să nu urmărească excluderea sau modificarea efectului juridic al dispozițiilor prezentului acord în aplicarea acestora în statul sau organizația de integrare economică regională în cauză.

Articolul 72

Amendament

(1)    O parte poate propune, printr-o comunicare scrisă adresată secretariatului, amendamente la prezentul acord. Secretariatul transmite această comunicare tuturor părților. În cazul în care, în termen de șase luni de la data transmiterii comunicării, cel puțin jumătate dintre părți răspund favorabil acestei cereri, amendamentul propus este examinat la următoarea reuniune a Conferinței părților.

(2)    Depozitarul comunică tuturor părților amendamentele la prezentul acord adoptate în conformitate cu articolul 47, în vederea ratificării, a aprobării sau a acceptării.

(3)    Amendamentele la prezentul acord intră în vigoare pentru părțile care le ratifică, le aprobă sau le acceptă în a treizecea zi de la depunerea instrumentelor de ratificare, aprobare sau acceptare de către două treimi din numărul părților la prezentul acord existente la momentul adoptării amendamentului. Ulterior, pentru fiecare parte care își depune instrumentul de ratificare, aprobare sau acceptare a unui amendament după depunerea numărului necesar de astfel de instrumente, amendamentul intră în vigoare în a treizecea zi de la depunerea instrumentului său de ratificare, aprobare sau acceptare.

(4)    Un amendament poate prevedea, la momentul adoptării, că necesită, pentru a intra în vigoare, un număr mai mic sau mai mare de ratificări, aprobări sau acceptări decât cel prevăzut la prezentul articol.

(5)    În sensul alineatelor (3) și (4) de mai sus, un instrument depus de o organizație de integrare economică regională nu este considerat ca suplimentar față de cele depuse de statele membre ale organizației respective.

(6)    În cazul în care nu își exprimă o intenție diferită, un stat sau o organizație de integrare economică regională care devine parte la prezentul acord după intrarea în vigoare a amendamentelor în conformitate cu alineatul (3) de mai sus:

   (a)    este considerat(ă) parte la prezentul acord astfel cum a fost modificat;

   (b)    este considerat(ă) parte la acordul nemodificat în legătură cu orice parte care nu este legată prin amendamentul respectiv.

Articolul 73

Denunțare

(1)    Printr-o notificare scrisă adresată secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, o parte poate să denunțe prezentul acord și să indice motivele denunțării. Neindicarea motivelor nu afectează valabilitatea denunțării. Denunțarea produce efecte la un an de la data primirii notificării, cu excepția cazului în care notificarea prevede o dată ulterioară.

(2)    Denunțarea nu aduce atingere în niciun fel obligației oricărei părți parte de a îndeplini orice obligație prevăzută de prezentul acord la care partea respectivă ar fi supusă în temeiul dreptului internațional, independent de prezentul acord.

Articolul 74

Anexe

(1)    Anexele fac parte integrantă din prezentul acord și, în absența unei dispoziții contrare exprese, o trimitere la prezentul acord sau la una dintre părțile sale include o trimitere la anexele aferente.

(2)    Dispozițiile articolului 72 referitoare la modificarea prezentului acord se aplică și propunerii, adoptării și intrării în vigoare a unei noi anexe la acord.

(3)    Orice parte poate propune un amendament la orice anexă la prezentul acord, acesta urmând să fie examinat în cadrul următoarei reuniuni a Conferinței părților. Anexele pot fi modificate de către Conferința părților. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 72, în cazul amendamentelor aduse anexelor la prezentul acord se aplică următoarele dispoziții:

   (a)    textul amendamentului propus se comunică secretariatului cu cel puțin 150 de zile înainte de reuniune. La primirea textului amendamentului propus, secretariatul îl comunică părților. Secretariatul se consultă cu organismele subsidiare relevante, după caz, și comunică orice răspuns tuturor părților cu cel puțin 30 de zile înainte de reuniune;

   (b)    Amendamentele adoptate în cadrul unei reuniuni intră în vigoare la 180 de zile de la încheierea reuniunii respective, pentru toate părțile, cu excepția celor care formulează o obiecție în conformitate cu alineatul (4) de mai jos.

(4)    În timpul perioadei de 180 de zile prevăzute la alineatul (3) litera (b) de mai sus, orice parte poate formula o obiecție cu privire la amendament, prin notificarea în scris a depozitarului. Obiecția poate fi retrasă în orice moment printr-o notificare scrisă adresată depozitarului, caz în care amendamentul adus anexei intră în vigoare pentru partea respectivă în cea de a treizecea zi de la data retragerii obiecției.

Articolul 75

Depozitarul

   Depozitarul prezentului acord și al tuturor amendamentelor sau revizuirilor acestuia este secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 76

Texte autentice

   Textele în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă ale prezentului acord sunt autentice în egală măsură.ANEXA I

Criterii orientative pentru identificarea zonelor

   (a)    Unicitatea;

   (b)    Raritatea;

   (c)    Importanța deosebită pentru stadiile ciclului de viață al unei specii;

   (d)    Importanța deosebită a speciilor care se găsesc în zonă;

   (e)    Importanța pentru specii sau habitate amenințate, pe cale de dispariție sau aflate în declin;

   (f)    Vulnerabilitatea, inclusiv la schimbările climatice și la acidificarea oceanelor;

   (g)    Fragilitatea;

   (h)    Sensibilitatea;

   (i)    Diversitatea și productivitatea biologică;

   (j)    Reprezentativitatea;

   (k)    Dependența;

   (l)    Caracterul natural;

   (m)    Conectivitatea ecologică;

   (n)    Procesele ecologice importante care se produc în acea zonă;

   (o)    Factorii economici și sociali;

   (p)    Factorii culturali;

   (q)    Impacturile cumulative și transfrontaliere;

   (r)    Refacerea lentă și reziliența;

   (s)    Caracterul adecvat și viabilitatea;

   (t)    Replicarea;

   (u)    Sustenabilitatea reproducerii;

   (v)    Existența unor măsuri de conservare și de gestionare.ANEXA II

Tipuri de consolidare a capacităților și de transfer de tehnologie marină

   În temeiul prezentului acord, inițiativele de consolidare a capacităților și de transfer de tehnologie marină pot cuprinde, printre altele:

   (a)    schimbul de date, informații, cunoștințe și cercetări relevante, în formate ușor de utilizat, inclusiv:

   (i)    schimbul de cunoștințe științifice și tehnologice în domeniul marin;

   (ii)    schimbul de informații referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale;

   (iii)    partajarea rezultatelor cercetării și dezvoltării;

   (b)    diseminarea informațiilor și sensibilizarea, inclusiv cu privire la:

   (i)    cercetarea științifică marină, științele marine și operațiunile și serviciile marine conexe;

   (ii)    informațiile biologice și de mediu colectate prin cercetări efectuate în zonele din afara jurisdicției naționale;

   (iii)    cunoștințe tradiționale relevante, în conformitate cu consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză al deținătorilor acestor cunoștințe;

   (iv)    factori de stres asupra oceanelor care afectează biodiversitatea marină în zonele din afara jurisdicției naționale, printre care se numără efectele negative ale schimbărilor climatice, cum ar fi încălzirea și dezoxigenarea oceanelor, precum și acidificarea oceanelor;

   (v)    măsuri de tipul instrumentelor de gestionare bazate pe zonă, cum ar fi zonele marine protejate;

   (vi)    evaluările impactului asupra mediului;

   (c)    dezvoltarea și consolidarea infrastructurii relevante, inclusiv a echipamentelor, cum ar fi:

   (i)    dezvoltarea și crearea infrastructurii necesare;

   (ii)    furnizarea de tehnologie, inclusiv echipamente metodologice și de eșantionare (de exemplu pentru probe de apă, geologice, biologice sau chimice);

   (iii)    achiziționarea echipamentelor necesare pentru sprijinirea și dezvoltarea în continuare a capacităților de cercetare și dezvoltare, inclusiv în ceea ce privește gestionarea datelor, în contextul activităților legate de resursele genetice marine și de informațiile digitale privind secvențierea resurselor genetice marine din zone din afara jurisdicției naționale, măsurile de tipul instrumentelor de gestionare bazate pe zonă, cum ar fi zonele marine protejate, și efectuarea de evaluări ale impactului asupra mediului;

   (d)    dezvoltarea și consolidarea capacității instituționale și a unor mecanisme sau cadre naționale de reglementare, cum ar fi:

   (i)    cadre și mecanisme juridice, de guvernanță și de politică;

   (ii)    asistență pentru elaborarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării măsurilor legislative, administrative sau de politică naționale, inclusiv a cerințelor de reglementare, științifice și tehnice conexe de la nivel național, subregional sau regional;

   (iii)    asistență tehnică pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului acord, inclusiv pentru monitorizarea și raportarea datelor;

   (iv)    capacitatea de a transpune informațiile și datele în politici eficiente și eficace, inclusiv prin facilitarea accesului la cunoștințele necesare și a dobândirii acestora, pentru ca acestea să fie luate în considerare de factorii de decizie ai părților care sunt state în curs de dezvoltare;

   (v)    instituirea sau consolidarea capacităților instituționale ale organizațiilor și instituțiilor naționale și regionale relevante;

   (vi)    înființarea de centre științifice naționale și regionale, inclusiv ca depozite de date;

   (vii)    crearea unor centre de excelență regionale;

   (viii)    crearea unor centre regionale pentru dezvoltarea competențelor;

   (ix)    intensificarea legăturilor de cooperare între instituțiile regionale, de exemplu a colaborării nord-sud și sud-sud și a colaborării dintre organizațiile maritime regionale și organizațiile regionale de gestionare a pescuitului;

   (e)    dezvoltarea și consolidarea capacităților resurselor umane și a capacităților de gestiune financiară și a cunoștințelor tehnice de specialitate prin schimburi, colaborare în domeniul cercetării, asistență tehnică, educație și formare și transferul de tehnologie marină, de exemplu prin:

   (i)    colaborare și cooperare în domeniul științelor marine, inclusiv prin colectarea de date, schimburi cu caracter tehnic, proiecte și programe de cercetare științifică și dezvoltarea de proiecte comune de cercetare științifică în cooperare cu instituții din statele în curs de dezvoltare;

   (ii)    educație și formare în următoarele domenii:

       a.    științe naturale și sociale, atât de bază, cât și aplicate, pentru a se dezvolta capacitatea științifică și de cercetare;

       b.    tehnologie, precum și aplicarea științelor și a tehnologiei marine pentru dezvoltarea capacităților științifice și de cercetare;

       c.    politică și guvernanță;

       d.    relevanța și aplicarea cunoștințelor tradiționale;

   (iii)    schimbul de experți, inclusiv de experți în cunoștințe tradiționale;

   (iv)    furnizare de finanțare pentru dezvoltarea resurselor umane și a cunoștințelor tehnice de specialitate, inclusiv prin:

       a.    acordarea de burse sau de alte granturi pentru participarea la ateliere, programe de formare sau alte programe relevante a reprezentanților părților care sunt state insulare mici în curs de dezvoltare, în vederea dezvoltării capacităților specifice ale acestora;

       b.    furnizarea de cunoștințe de specialitate și de resurse financiare și tehnice în ceea ce privește evaluările impactului asupra mediului, în special statelor insulare mici în curs de dezvoltare;

   (v)    instituirea unui mecanism de colaborare în rețea între resursele umane care au beneficiat de formare;

   (f)    elaborarea și partajarea de manuale, orientări și standarde, printre care:

   (i)    criterii și materiale de referință;

   (ii)    standarde și norme tehnologice;

   (iii)    un depozit de manuale și informații relevante pentru a se realiza un schimb de cunoștințe și de capacitate în ceea ce privește modul de efectuare a evaluărilor impactului asupra mediului, precum și de lecții învățate și bune practici;

   (g)    elaborarea de programe tehnice, științifice și de cercetare și dezvoltare, inclusiv activități de cercetare biotehnologică.