10.7.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 243/9


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.11033 – ADOBE / FIGMA)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2023/C 243/06)

1.   

La data de 30 iunie 2023, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Adobe Inc. („Adobe”, Statele Unite ale Americii);

Figma, Inc. („Figma”, Statele Unite ale Americii);

Adobe dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii întreprinderi Figma.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

Concentrarea a fost adusă la cunoștința Comisiei de către Austria, în temeiul articolului 22 alineatul (3) din Regulamentul privind concentrările economice. Ulterior, s-au alăturat Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt următoarele:

în cazul întreprinderii Adobe: societate de software la nivel mondial care oferă, printre altele, software de proiectare creativă și un instrument interactiv de proiectare a produselor, și anume Adobe XD;

în cazul întreprinderii Figma: furnizor al unui instrument de colaborare online pentru proiectarea interactivă a produselor, Figma Design, precum și al unui instrument de colaborare online (whiteboarding), FigJam.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.   

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.11033 – ADOBE / FIGMA

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresă poștală:

 

European Commission

 

Directorate-General for Competition

 

Merger Registry

 

1049 Bruxelles/Brussel

 

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).