17.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 234/5


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10560 - SIKA / MBCC GROUP)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 234/05)

1.   

La data de 7 iunie 2022, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Sika International AG („Sika”, Elveția), o filială deținută în proporție de 100 % de SIKA AG („Sika AG”, Elveția);

LSF11 Skyscraper Holdco S.à.r.l. („MBCC”, Luxemburg), societatea-mamă de cel mai înalt rang a grupului MBCC.

Sika dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi MBCC.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective:

în cazul întreprinderii Sika: grup activ, la nivel global, în dezvoltarea, producția și furnizarea de amestecuri chimice, de mortare, de materiale de etanșare și adezivi, de materiale de izolare fonică și armaturi, de sisteme de consolidare structurală, de pardoseli industriale, precum și de sisteme de acoperire și de impermeabilizare care sunt utilizate în sectorul construcțiilor și în sectoarele industriei producătoare,

în cazul întreprinderii MBCC: grup compus din două unități operaționale active la nivel global, și anume (i) „amestecuri chimice”, care oferă soluții clienților din industria producătoare de beton, ciment și construcții subterane și (ii) „sisteme de construcții”, care oferă soluții pentru protejarea și repararea clădirilor și a structurilor.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10560 - SIKA / MBCC GROUP

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).