19.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 467/4


Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/932/PESC a Consiliului și în Regulamentul nr. 1352/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

(2021/C 467/03)

În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (1), se atrage atenția persoanelor vizate asupra următoarelor informații:

Temeiul juridic al acestei operațiuni de prelucrare îl reprezintă Decizia 2014/932/PESC a Consiliului (2), astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2021/2016 a Consiliului (3), și Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 al Consiliului (4), astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2015 al Consiliului (5) privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen.

Operatorul pentru această operațiune de prelucrare este departamentul RELEX.1.C din cadrul Direcției generale afaceri externe, extindere și protecție civilă – RELEX a Secretariatului General al Consiliului (SGC), care poate fi contactat la următoarea adresă:

Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Responsabilul cu protecția datelor în cadrul SGC poate fi contactat la următoarea adresă:

Responsabilul cu protecția datelor

data.protection@consilium.europa.eu

Scopul operațiunii de prelucrare este stabilirea și actualizarea listei persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive în conformitate cu Decizia 2014/932/PESC a Consiliului, astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2021/2016, și cu Regulamentul (UE) nr. 1352/2014, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2015.

Persoanele vizate sunt persoanele fizice care îndeplinesc criteriile de includere pe listă prevăzute în Decizia 2014/932/PESC și în Regulamentul (UE) nr. 1352/2014.

Datele cu caracter personal colectate cuprind datele necesare identificării corecte a persoanei în cauză, expunerea de motive și orice alte date conexe.

Dacă este necesar, datele cu caracter personal colectate pot fi puse la dispoziția Serviciului European de Acțiune Externă și a Comisiei.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate timp de cinci ani din momentul în care persoana vizată a fost eliminată de pe lista persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive sau din momentul în care măsura a expirat ori pe durata procedurilor judiciare, în cazul în care acestea au demarat.

Fără a se aduce atingere eventualelor căi de atac judiciare, administrative sau nejudiciare, persoanele vizate pot depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295, 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 365, 19.12.2014, p. 147.

(3)  JO L 410 I, 18.11.2021, p. 7.

(4)  JO L 365, 19.12.2014, p. 60.

(5)  JO L 410 I, 18.11.2021, p. 1.