Bruxelles, 21.6.2021

COM(2021) 314 final

2021/0147(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului pentru comerț instituit prin Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului pentru comerț


EXPUNERE DE MOTIVE

1.Obiectul propunerii

Prezenta propunere se referă la decizia de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului pentru comerț instituit prin Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam (denumit în continuare „acordul”), cu privire la adoptarea preconizată a regulamentului de procedură al Comitetului pentru comerț.

2.Contextul propunerii

2.1.Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

Acordul instituie o zonă de liber schimb între Uniune și Vietnam. Obiectivele sale sunt liberalizarea și facilitarea comerțului și a investițiilor între părți. Aceste obiective fac parte din hotărârea mai amplă a părților de a-și consolida economia, comerțul și investițiile, în conformitate cu obiectivul dezvoltării durabile și de a promova comerțul și investițiile în temeiul acordului într-un mod care să țină seama de nivelurile ridicate de protecție a mediului și a muncii și de standardele și acordurile relevante recunoscute la nivel internațional. Acordul a intrat în vigoare la 1 august 2020.

2.2.Comitetul pentru comerț

Articolul 17.1 din acord instituie Comitetul pentru comerț. Articolul 17.2 din acord instituie cinci comitete specializate: Comitetul pentru comerțul cu mărfuri, Comitetul pentru vămi, Comitetul pentru măsuri sanitare și fitosanitare, Comitetul pentru investiții, comerț cu servicii, comerț electronic și achiziții publice și Comitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă. Articolul 17.3 instituie, de asemenea, două grupuri de lucru: privind drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv indicațiile geografice, și privind autovehiculele și piesele de schimb.

Comitetul pentru comerț este alcătuit din reprezentanți ai părților și se reunește o dată pe an, cu excepția cazului în care comitetul decide altfel, sau, în cazuri urgente, la cererea uneia dintre părți. Comitetul pentru comerț este coprezidat de ministrul industriei și comerțului din Vietnam și de membrul Comisiei Europene responsabil pentru comerț.

Comitetul pentru comerț, comitetele specializate și grupurile de lucru sunt responsabile pentru punerea în aplicare și aplicarea acordului în domeniile respective de competență care le revin.

2.3.Actul avut în vedere al Comitetului pentru comerț

Comitetul pentru comerț își poate adopta propriul regulament de procedură („actul avut în vedere”), în conformitate cu articolul 17.1 alineatul (4) litera (f) din acord.

3.Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii trebuie să aibă drept obiectiv adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului pentru comerț, astfel cum se prevede în acord.

4.Temei juridic

4.1.Temeiul juridic procedural

4.1.1.Principii

Articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede posibilitatea adoptării unor decizii de stabilire a „pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau completează cadrul instituțional al acordului.”

Conceptul de „acte cu efecte juridice” include actele care au efecte juridice în temeiul normelor de drept internațional aplicabile organismului în cauză. Sunt incluse, de asemenea, instrumentele care nu au un caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, dar care „au vocația de a influența în mod decisiv conținutul reglementării adoptate de legiuitorul Uniunii” 1 .

4.1.2.Aplicarea la cazul în discuție

Comitetul pentru comerț este un organism instituit printr-un acord, și anume Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam.

Decizia pe care Comitetul pentru comerț este invitat să o adopte este un act cu efecte juridice.

Actul avut în vedere are caracter obligatoriu și nu completează sau modifică cadrul instituțional al acordului.

Prin urmare, temeiul juridic procedural al propunerii de decizie este articolul 218 alineatul (9) din TFUE.

4.2.Temeiul juridic material

4.2.1.Principii

Temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul articolului 218 alineatul (9) din TFUE depinde în primul rând de obiectivul și de conținutul actului avut în vedere cu privire la care se adoptă o poziție în numele Uniunii. În cazul în care actul avut în vedere urmărește două obiective sau include două elemente, iar unul dintre aceste obiective sau elemente poate fi identificat ca fiind obiectivul sau elementul principal, iar celălalt obiectiv sau element are mai degrabă un caracter accesoriu, decizia adoptată în temeiul articolului 218 alineatul (9) din TFUE trebuie să se întemeieze pe un singur temei juridic material, respectiv cel impus de obiectivul sau de elementul principal sau predominant.

4.2.2.Aplicarea la cazul în discuție

Obiectivul principal și conținutul actului avut în vedere se referă la politica comercială comună și la transportul internațional.

Prin urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse este Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf.

4.3.Concluzie

Temeiul juridic al deciziei propuse trebui să fie articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf din TFUE, coroborate cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE.

5.Publicarea actului avut în vedere

Se preconizează publicarea deciziei Comitetului pentru comerț, odată ce va fi adoptată.

2021/0147 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului pentru comerț instituit prin Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului pentru comerț

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborate cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam (denumit în continuare „acordul”) a fost încheiat de Uniune prin Decizia (UE) 2020/753 a Consiliului 2 și a intrat în vigoare la 1 august 2020. 

(2)În temeiul articolului 17.1 alineatul (4) litera (f) din acord, Comitetul pentru comerț își poate adopta propriul regulament de procedură.

(3)Comitetul pentru comerț, în cursul primei sale reuniuni, urmează să își adopte propriul regulament de procedură, astfel cum se prevede în acord. 

(4)Prin urmare, este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului pentru comerț pe baza proiectului anexat de decizie a Comitetului pentru comerț privind regulamentul său de procedură pentru a asigura eficacitatea punerii în aplicare a acordului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul primei reuniuni a Comitetului pentru comerț instituit prin Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului pentru comerț trebuie să se bazeze pe proiectul de decizie a Comitetului pentru comerț anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

După adoptarea sa, decizia Comitetului pentru comerț se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Comisiei.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1)    Hotărârea Curții de Justiție din 7 octombrie 2014, Germania/Consiliu, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punctele 61 – 64.
(2)    JO L 186, 12.6.2020, p. 1.

Bruxelles, 21.6.2021

COM(2021) 314 final

ANEXĂ

la

Propunerea de decizie a Consiliului

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului pentru comerț instituit prin Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului pentru comerț


ANEXĂ

DECIZIA nr. […/2021] 
A COMITETULUI PENTRU COMERȚ

din ...

de adoptare a regulamentului său de procedură

COMITETUL PENTRU COMERȚ,

având în vedere Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam, în special articolul 17.1 alineatul (4) litera (f),

întrucât:

(1)În temeiul articolului 17.1 alineatul (4) litera (f) din acord, Comitetul pentru comerț își poate adopta propriul regulament de procedură.

DECIDE:

1.Se adoptă regulamentul de procedură al Comitetului pentru comerț, astfel cum este prevăzut în anexă.

2.Prezenta decizie intră în vigoare la [dată care urmează să fie convenită].

Adoptată la …, ….

Pentru Comitetul pentru comerț

CopreședințiiANEXĂ

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI PENTRU COMERȚ

instituit prin articolul 17.1 din Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

ARTICOLUL 1

Rolul și denumirea Comitetului pentru comerț

1.    Comitetul înființat în temeiul articolului 17.1 din Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), este responsabil de toate aspectele menționate la articolul 17.1 din acord.

2.    Comitetul de mai sus este menționat în documentele comitetului, inclusiv în decizii și recomandări, sub denumirea de Comitetul pentru comerț.

ARTICOLUL 2

Componență și președinție

1.    În conformitate cu articolul 17.1 alineatul (1) din acord, Comitetul pentru comerț este compus din reprezentanți ai Uniunii Europene și ai Republicii Socialiste Vietnam.

2.    Comitetul pentru comerț este coprezidat de membrul Comisiei Europene responsabil cu comerțul și de ministrul industriei și comerțului din Vietnam sau de delegații acestora.

3.    În cazul în care Comitetul pentru comerț este coprezidat de delegați, fiecare parte notifică celeilalte părți numele, funcția și datele de contact ale funcționarului delegat care este responsabil cu copreședinția Comitetului pentru comerț pentru partea respectivă. Se consideră că acest funcționar delegat este autorizat să reprezinte partea până la data la care partea a notificat celeilalte părți un nou copreședinte.

ARTICOLUL 3

Secretariatul

1.    Funcționarii din cadrul serviciilor responsabile cu comerțul din fiecare parte asigură împreună secretariatul Comitetului pentru comerț.

2.    Secretariatul va acționa ca punct de contact și facilitator pentru organizarea Comitetului pentru comerț, astfel cum se specifică în prezentul regulament de procedură.

3.    Fiecare parte notifică celeilalte părți numele, funcția și datele de contact ale funcționarului care îndeplinește funcția de membru al secretariatului al Comitetului pentru comerț pentru partea respectivă. Se consideră că acest funcționar continuă să acționeze în calitate de membru al secretariatului pentru partea în cauză până la data la care partea a notificat celeilalte părți un nou membru.

ARTICOLUL 4

Reuniunile

1.    Comitetul pentru comerț se reunește în conformitate cu articolul 17.1 alineatul (2) din acord. Mai exact, Comitetul pentru comerț se reunește o dată pe an, cu excepția cazului în care Comitetul pentru comerț decide altfel sau, în cazuri urgente, la cererea unei părți.

2.    Reuniunile sunt convocate de copreședintele părții care găzduiește reuniunea.

3.    O reuniune poate avea loc în prezența participanților, prin videoconferință sau prin orice alt mijloc.

ARTICOLUL 5

Delegațiile

Membrul secretariatului Comitetului pentru comerț pentru fiecare parte îl informează pe membrul secretariatului celeilalte părți cu privire la componența prevăzută a delegațiilor Uniunii Europene și, respectiv, Vietnamului, cu cel puțin 14 zile înainte de reuniune, dacă este posibil. Listele specifică numele și funcția fiecărui membru al delegației.

ARTICOLUL 6

Ordinea de zi a reuniunilor

1.    Secretariatul Comitetului pentru comerț întocmește o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune, pe baza unei propuneri prezentate de membrul secretariatului părții care găzduiește reuniunea însoțită de un termen limită pentru ca cealaltă parte să formuleze observații. Ordinea de zi provizorie se stabilește, dacă este posibil, cu 30 de zile înainte de reuniune și cel târziu cu 14 zile înainte de reuniune.

2.    Ordinea de zi se adoptă de către Comitetul pentru comerț la începutul fiecărei reuniuni. Rubricile care nu apar pe ordinea de zi provizorie pot fi înscrise pe ordinea de zi prin consens.

ARTICOLUL 7

Procese-verbale

1.    Proiectul de proces-verbal al fiecărei reuniuni este redactat de către membrul secretariatului părții care găzduiește reuniunea, în termen de 15 zile de la încheierea reuniunii, cu excepția cazului în care copreședinții decid altfel. Procesul-verbal se transmite membrului secretariatului celeilalte părți pentru observații.

2.    Procesul-verbal rezumă, ca regulă generală, fiecare punct de pe ordinea de zi, specificând, unde este cazul:

(a)    toate documentele prezentate Comitetului pentru comerț;

(b)    orice declarație a cărei înscriere în procesul-verbal a fost solicitată de către un copreședinte al Comitetului pentru comerț și

(c)    deciziile luate, recomandările făcute, declarațiile convenite și concluziile adoptate cu privire la puncte specifice.

3.    Procesul-verbal include o listă a tuturor deciziilor Comitetului pentru comerț adoptate prin procedură scrisă în temeiul articolului 8 alineatul (2) de la ultima reuniune a Comitetului.

4.    O anexă la procesul-verbal include, de asemenea, o listă cu numele și funcțiile tuturor persoanelor care au participat la reuniunea Comitetului pentru comerț.

5.    Membrul secretariatului parții care găzduiește reuniunea modifică proiectul de proces-verbal pe baza observațiilor primite, iar proiectul de proces-verbal astfel revizuit este aprobat de părți în termen de 30 de zile de la data reuniunii, sau până la orice altă dată convenită de către copreședinți. După ce a fost aprobat, secretariatul redactează două exemplare originale ale procesului-verbal și fiecare dintre părți primește un exemplar al acestuia.

6.    În cazul în care prezentele norme se aplică reuniunilor comitetelor specializate, procesul-verbal al reuniunii comitetului specializat se pune la dispoziție pentru orice reuniuni ulterioare ale Comitetului pentru comerț.

ARTICOLUL 8

Decizii și recomandări

1.    Comitetul pentru comerț poate adopta decizii și recomandări cu privire la toate domeniile în care acordul prevede acest lucru. Comitetul pentru comerț adoptă decizii și recomandări de comun acord, astfel cum se prevede la articolul 17.4 din acord.

2.    Între reuniuni, Comitetul pentru comerț poate adopta decizii sau recomandări prin procedură scrisă.

3.    Textul unui proiect de decizie sau de recomandare se prezintă în scris de către un copreședinte celuilalt copreședinte în limba de lucru a Comitetului pentru comerț. Cealaltă parte are la dispoziție o lună sau orice perioadă mai lungă de timp specificată de partea care înaintează propunerea, pentru a-și exprima acordul în ceea ce privește proiectul de decizie sau de recomandare. În cazul în care cealaltă parte nu își exprimă acordul, propunerea de decizie sau de recomandare este discutată și poate fi adoptată la următoare reuniune a Comitetului pentru comerț. Propunerile de decizii sau de recomandări se consideră adoptate de îndată ce cealaltă parte își exprimă acordul, iar adoptarea lor se înregistrează în procesul-verbal al reuniunii Comitetului pentru comerț în conformitate cu articolul 7 alineatul (2).

4.    În cazul în care Comitetul pentru comerț este împuternicit în temeiul acordului să adopte decizii sau recomandări, astfel de acte poartă titlul de „decizie” sau, respectiv, „recomandare”. Secretariatul Comitetului pentru comerț atribuie unor astfel de decizii sau recomandări un număr de ordine progresiv, menționează data adoptării și oferă o descriere a obiectului lor. Fiecare decizie și recomandare prevede data intrării sale în vigoare.

5.    Deciziile și recomandările adoptate de Comitetul pentru comerț se întocmesc în două exemplare, sunt autentificate de către copreședinți și un exemplar din fiecare este transmis fiecărei părți.

ARTICOLUL 9

Transparență

1.    Părțile pot decide, pe bază de consens, să se reunească în public.

2.    Fiecare dintre părți poate decide cu privire la publicarea deciziilor și recomandărilor Comitetului pentru comerț în propriul jurnal oficial sau online.

3.    Toate documentele transmise de o parte trebuie să fie considerate confidențiale, cu excepția cazului în care partea respectivă decide altfel.

4.    Ordinile de zi provizorii ale reuniunilor sunt făcute publice înainte de reuniunea Comitetului pentru comerț. Procesele-verbale ale reuniunilor cu privire la care s-a căzut de acord în conformitate cu articolul 7 sunt făcute publice.

5.    Publicarea și divulgarea documentelor menționate la alineatele (2)-(4) se efectuează în conformitate cu normele aplicabile în materie de protecție a datelor ale fiecărei părți și în conformitate cu articolul 17.15 din acord.

ARTICOLUL 10

Regimul lingvistic

1.    Limba de lucru a Comitetului pentru comerț este limba engleză.

2.    Comitetul pentru comerț adoptă decizii privind modificarea sau interpretarea acordului în limbile textelor autentice ale acordului. Toate celelalte decizii ale Comitetului pentru comerț, inclusiv cea prin care este adoptat prezentul regulament de procedură, sunt adoptate în limba de lucru menționată la alineatul (1).

3.    Fiecare parte răspunde de traducerea deciziilor și a altor documente în limba (limbile) sa (sale) oficială (oficiale), dacă acest lucru este necesar în temeiul prezentului articol, și acoperă cheltuielile aferente unor astfel de traduceri.

ARTICOLUL 11

Cheltuieli

1.    Fiecare parte suportă toate cheltuielile rezultate în urma participării sale la reuniunile Comitetului pentru comerț, în special în ceea ce privește cheltuielile cu personalul, cheltuielile de deplasare și diurnele, cât și cheltuielile legate de videoconferințe sau teleconferințe, cheltuielile poștale și de telecomunicații.

2.    Cheltuielile legate de organizarea reuniunilor și reproducerea documentelor sunt suportate de partea care organizează reuniunea.

3.    Cheltuielile legate de furnizarea de servicii de interpretariat din și în limbile de lucru ale Comitetului pentru comerț în cadrul reuniunilor sunt suportate de partea care găzduiește reuniunea.

ARTICOLUL 12

Comitete specializate și grupuri de lucru

1.    Comitetul pentru comerț este informat în scris despre punctele de contact desemnate de comitetele specializate sau de grupurile de lucru instituite în temeiul acordului. Întreaga corespondență, toate documentele și comunicările relevante între punctele de contact ale fiecărui comitet specializat sau grup de lucru privind punerea în aplicare a acordului se transmit simultan secretariatului Comitetului pentru comerț.

2.    În temeiul articolului 17.2 alineatul (6) din acord, un comitet specializat raportează Comitetului pentru comerț rezultatele și concluziile fiecărei reuniuni pe care a organizat-o.

ARTICOLUL 13

Modificări ale regulamentului de procedură

Prezentul regulament de procedură poate fi modificat în scris printr-o decizie a Comitetului pentru comerț, în conformitate cu articolul 8.

ARTICOLUL 14

Informarea Comitetului mixt

În temeiul articolului 17.1 alineatul (5) din acord, Comitetul pentru comerț informează comitetul mixt instituit în temeiul Acordului de parteneriat și cooperare ca parte a cadrului instituțional comun cu privire la activitățile sale și ale comitetelor sale specializate, după caz, în cadrul reuniunilor periodice ale comitetului mixt.