Bruxelles, 3.5.2021

COM(2021) 225 final

2018/0328(COD)

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

privind

poziția Consiliului privind adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare


2018/0328 (COD)

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene


privind

poziția Consiliului privind adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare

1.Context

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și Consiliu [documentul COM/2018/630 final – 2018/0328 (COD)]

12 septembrie 2018

Data acordului Consiliului privind mandatul de negociere

13 martie 2019

Data primului trilog

13 martie 2019

Data celui de al doilea trilog

20 martie 2019

Data poziției Parlamentului European în primă lectură

17 aprilie 2019

Data acordului Consiliului privind mandatul de negociere revizuit

3 iunie 2020

Data celui de al treilea trilog

25 iunie 2020

Data acordului Consiliului privind mandatul de negociere revizuit

22 iulie 2020

Data celui de al patrulea trilog

29 octombrie 2020

Data acordului Consiliului privind mandatul de negociere revizuit

9 decembrie 2020

Datele celui de al cincilea trilog (final)

11 decembrie 2020

Data acordului politic în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți

16 decembrie 2020

Data la care Comisia ITRE a Parlamentului European a votat aprobarea acordului de compromis

14 ianuarie 2021

Data adoptării poziției Consiliului în primă lectură

20 aprilie 2021

2.Obiectul propunerii Comisiei

Propunerea Comisiei privind Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică (denumit în continuare „centrul”) și Rețeaua de centre naționale de coordonare (denumită în continuare „rețeaua”) a vizat consolidarea capacităților europene în materie de securitate cibernetică, protejarea economiei și a societății noastre de atacuri cibernetice, menținerea excelenței în domeniul cercetării și consolidarea competitivității industriei Uniunii în acest domeniu. Propunerea prevedea că centrul urma să gestioneze fondurile pentru securitatea cibernetică în temeiul viitorului cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027 și să pună în aplicare finanțarea din programul „Europa digitală” și din programul Orizont Europa, precum și contribuții din partea statelor membre.

Propunerea avea drept obiectiv ca centrul și rețeaua să ajute Uniunea și statele membre să adopte o perspectivă proactivă, strategică și pe termen mai lung asupra politicii industriale în materie de securitate cibernetică, depășind astfel sfera cercetării și a dezvoltării. Această abordare ar trebui să contribuie nu numai la găsirea de soluții revoluționare la provocările din domeniul securității cibernetice cu care se confruntă sectoarele privat și public, ci ar trebui, totodată, să sprijine implementarea eficace a acestor soluții. Atât rețeaua, cât și centrul au fost prevăzute să consolideze suveranitatea noastră tehnologică prin proiecte de securitate cibernetică, derulate la scară largă.

Mai mult, propunerea a urmărit să permită comunităților relevante din sfera cercetării și a industriei, precum și autorităților publice să aibă acces la capacități esențiale, cum ar fi infrastructurile de testare și experimentare, la care un stat membru în mod individual nu ar avea acces din cauza insuficienței resurselor financiare și umane.

3.Observații privind poziția Consiliului

Poziția Consiliului reflectă acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor. Printre modificările cele mai importante aduse propunerii Comisiei se numără următoarele:

Sediu: sediul centrului este la București, astfel cum se menționează într-un considerent.

Obiectivele și sarcinile: obiectivele și sarcinile centrului sunt stabilite în articole separate. Se face o distincție între sarcinile strategice și sarcinile de punere în aplicare.

Sinergiile civilo-militare și dubla utilizare: nu se face nicio referire explicită la Fondul european de apărare.

Centrele naționale de coordonare (CNC-uri): o evaluare pozitivă din partea Comisiei cu privire la entitățile desemnate de statele membre nu mai reprezintă o condiție pentru a deveni CNC. Cu toate acestea, o evaluare pozitivă din partea Comisiei rămâne necesară pentru ca un CNC să fie eligibil pentru sprijin financiar direct din partea Uniunii.

„Agenda” strategică: Centrul adoptă o „agendă”, respectiv „strategie industrială, tehnologică și de cercetare în materie de securitate cibernetică, cuprinzătoare și sustenabilă, care stabilește recomandări strategice pentru sectorul (...) și stabilește priorități strategice pentru activitățile Centrului de competențe (...)”.

Votul: toate statele membre au un vot în consiliul de conducere. Comisia are o minoritate de blocare pentru toate deciziile care afectează în mod direct alocarea fondurilor UE și administrația, cu excepția agendei. În cazul agendei, a fost adăugată o garanție prin care se afirmă că aceasta nu este obligatorie în ceea ce privește deciziile care urmează să fie luate cu privire la programele anuale de lucru. Pentru deciziile care nu afectează în mod direct alocarea fondurilor UE și administrația, Comisia dispune de un vot. Singura excepție de la regula conform căreia toate statele membre au un vot în consiliul de conducere vizează sarcina consiliului de conducere de a adopta decizii privind descrierea acțiunilor comune. În cazul unor astfel de decizii, statele membre și Uniunea dețin drepturi de vot proporționale cu contribuția lor relevantă la acțiunea comună în cauză.

Cofinanțare: Regulamentul nu cuantifică contribuția statelor membre la activitățile centrului, acestei contribuții atribuindu-i-se un caracter voluntar. În consecință, textul prevede că, în ceea ce privește Orizont Europa, Uniunea va contribui numai în măsura în care statele membre se angajează să contribuie anual. 

Comisia a emis următoarea declarație cu privire la acest subiect: „Comisia ia act de acordul Parlamentului European și al Consiliului privind cofinanțarea de către statele membre. În timp ce Comisia poate accepta că contribuțiile statelor membre nu sunt specificate ca parte a regulamentului, Comisia regretă includerea în acordul politic a noțiunii de contribuții „voluntare” din partea statelor membre în măsura în care acest lucru nu demonstrează angajamentul pe termen lung al tuturor părților implicate.

Succesul centrului depinde de contribuția efectivă a statelor membre, fără de care misiunea sa nu ar fi realizabilă.

Comisia clarifică faptul că Uniunea va contribui cu finanțare din programul Orizont Europa numai în măsura în care statele membre sunt pregătite să își asume angajamente anuale. Mai mult, Comisia dorește să sublinieze că, odată ce unul sau mai multe state membre își asumă un angajament, acesta va fi obligatoriu.”

Personal: Necesitățile centrului în materie de resurse umane trebuie să fie satisfăcute în primul rând prin redistribuirea personalului sau a posturilor din instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și prin recrutare în ceea ce privește resursele umane suplimentare.

Comisia consideră că acordul la care s-a ajuns menține obiectivele propunerii inițiale a Comisiei.

4.Concluzie

Comisia acceptă poziția adoptată de Consiliu.