27.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 299/1


RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 16 iulie 2021

către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije

(BCE/2021/28)

(2021/C 299/01)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 27.1,

întrucât:

(1)

Auditul conturilor Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro este efectuat de auditori externi independenți recomandați de Consiliul guvernatorilor BCE și aprobați de Consiliul Uniunii Europene.

(2)

Mandatul auditorilor externi actuali ai Banka Slovenije, Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., a încetat după efectuarea auditului aferent exercițiului financiar 2020. Prin urmare, este necesară desemnarea unor auditori externi începând cu exercițiul financiar 2021.

(3)

Banka Slovenije a selectat PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o. drept auditori externi pentru exercițiile financiare 2021-2023,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

Se recomandă desemnarea PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o. drept auditori externi ai Banka Slovenije pentru exercițiile financiare 2021-2023.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 16 iulie 2021.

Președinta BCE

Christine LAGARDE