10.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 456/263


P9_TA(2021)0005

Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: data aplicării modificărilor anumitor norme de producție detaliate pentru produsele ecologice

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții față de Regulamentul delegat al Comisiei din 4 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/427 în ceea ce privește data aplicării modificărilor anumitor norme de producție detaliate pentru produsele ecologice din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2020)08462 – 2020/2902(DEA))

(2021/C 456/28)

Parlamentul European,

având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2020)08462),

având în vedere scrisoarea din 17 decembrie 2020 prin care Comisia solicită Parlamentului să declare că nu va ridica obiecții față de regulamentul delegat,

având în vedere scrisoarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 14 ianuarie 2021,

având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (1), în special articolul 12 alineatul (2) litera (e), articolul 14 alineatul (2) litera (c) și articolul 15 alineatul (2) literele (a) și (d),

având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

A.

întrucât, din cauza actualei pandemii de COVID-19 și a amplelor restricții de circulație la care a condus aceasta, toate statele membre și fermierii din toate statele membre au întâmpinat greutăți excepționale;

B.

întrucât data de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848, stabilită inițial la 1 ianuarie 2021, a fost modificată recent prin Regulamentul (UE) 2020/1693 cu data de 1 ianuarie 2022;

C.

întrucât regulamentul delegat urmărește să alinieze data de aplicare a Regulamentului delegat (UE) 2020/427 al Comisiei (2) cu data modificată de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848;

D.

întrucât, pentru a evita confuziile și a asigura securitatea juridică pentru sectorul agriculturii ecologice, este extrem de important să se accelereze intrarea în vigoare a regulamentului delegat;

1.

declară că nu are obiecții față de regulamentul delegat;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1)  JO L 150, 14.6.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/427 al Comisiei din 13 ianuarie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite norme de producție detaliate pentru produsele ecologice (JO L 87, 23.3.2020, p. 1).