29.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 141/5


Rezoluția Comitetului European al Regiunilor pe tema Conferinței privind viitorul Europei

(2020/C 141/02)

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR (CoR),

întrucât:

(a)

Legitimitatea democratică a Uniunii are la bază încrederea cetățenilor în reprezentanții lor aleși la nivel european, național, regional și local,

(b)

Democrația reprezentativă este piatra de temelie a proiectului european. Prezența crescută la vot la alegerile europene din 2019 a demonstrat viul interes al cetățenilor pentru influențarea chestiunilor europene. Toate nivelurile de guvernare trebuie să răspundă noilor provocări și să conceapă noi moduri de a-i implica pe cetățeni,

(c)

În fiecare an, în statele membre ale UE se organizează alegeri la nivel național, regional sau local, care reprezintă o oportunitate de a comunica cu cetățenii despre modul în care politicile europene afectează toate nivelurile de guvernanță și, prin urmare, de a contribui la consolidarea credibilității UE în ochii cetățenilor,

(d)

Rolul esențial al autorităților locale și regionale este demonstrat de faptul că ele sunt responsabile pentru jumătate din toate investițiile publice, o treime din cheltuielile publice și un sfert din veniturile fiscale ale UE;

Comitetul European al Regiunilor (CoR):

1.

salută inițiativa Comisiei Europene, a Parlamentului European și a Consiliului de a organiza Conferința privind viitorul Europei și așteaptă cu interes să contribuie la obținerea unor rezultate concrete și la acțiuni cu beneficii reale pentru cetățenii UE;

2.

consideră că Conferința reprezintă o oportunitate de a identifica măsurile de care are nevoie UE pentru a-și spori capacitatea de a asigura un mod de funcționare democratic și de a-l consolida, în conformitate cu noul principiu al subsidiarității active;

3.

subliniază că cei peste un milion de reprezentanți aleși la nivel local și regional în întreaga Uniune ar trebui să fie implicați atât în elaborarea politicilor UE, cât și în crearea de legături între UE și cetățenii săi; pentru o mai bună vizibilitate a acestui proces, CoR se angajează să promoveze dezbateri pe teme europene în parlamentele regionale și în consiliile locale;

4.

salută măsurile propuse și menite să garanteze că mesajele ajung la cetățeni și subliniază importanța unor dezbateri tematice deschise și cuprinzătoare; sprijină pe deplin ideea de a descentraliza o serie de componente importante ale Conferinței, pentru a implica în mod direct și activ nu numai capitala europeană și capitalele naționale, ci și alte zone și categorii ale populației. În acest scop, CoR va oferi sprijin membrilor săi pentru organizarea de manifestări locale axate pe teme ale Conferinței și va elabora instrumente pentru a colecta rezultatele acestor dezbateri și sugestiile formulate, transmițându-le Conferinței;

5.

solicită ca centrele Europe Direct să fie implicate în Conferința privind viitorul Europei și să fie considerate noduri regionale de participare, având în vedere raza lor de acțiune și faptul că rolul lor principal este de a informa cetățenii cu privire la problemele europene în general. Centrele Europe Direct au o experiență importantă în promovarea dezbaterilor, motiv pentru care ar fi un element esențial pentru a asigura faptul că Conferința privind viitorul Europei are un larg ecou, este cuprinzătoare și îmbogățită cu opinii diverse;

6.

subliniază că trebuie să se asigure pluralismul și caracterul incluziv al procesului Conferinței și susține pe deplin propunerea Parlamentului European privind o abordare dublă: o sesiune plenară la nivel instituțional și o serie de forumuri ale cetățenilor, precum și activități descentralizate conexe, care să asigure o legătură cât mai strânsă între cele două demersuri; insistă asupra faptului că Conferința și activitățile din jurul acesteia trebuie să oglindească diversitatea Europei, pentru a stimula o dezbatere aprofundată;

7.

sugerează că Conferința ar trebui să integreze contribuțiile rezultate din utilizarea instrumentelor democratice participative existente la nivel local și regional, pentru a veni în completarea canalelor democrației reprezentative. Aceste instrumente cuprind, de exemplu, dialogurile cu cetățenii și forumurile cetățenești, care s-au dovedit de succes în mai multe regiuni, implicând grupuri echilibrate de participanți selectați aleatoriu; și combinația de forumuri ale cetățenilor și forumuri de experți s-a dovedit a fi valoroasă în acest sens;

8.

consideră că UE trebuie să continue să interacționeze direct cu cetățenii săi chiar și după încheierea Conferinței, bazându-se pe bogata sa experiență legată de modelele participative, pentru a institui un mecanism structurat și permanent de dialog la nivel local. Aceste mecanisme permanente trebuie combinate cu dialogul pe teme de actualitate – aspecte care pot avea grupuri-țintă diferite;

9.

împărtășește opinia conform căreia este necesar să se acorde o atenție deosebită tinerilor și participării lor la Conferința privind viitorul Europei, astfel încât să fie stabilită viitoarea direcție a proiectului european și subliniază că toate propunerile Conferinței trebuie să fie receptive la preocupările generațiilor viitoare;

10.

solicită să se pună accentul în mod clar pe principalele provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană și să se lanseze o dezbatere ascendentă cu privire la temele Conferinței, care să abordeze, printre altele, provocările ecologice și climatice, transformarea digitală, migrația, comunitatea de valori europene economia și locurile de muncă și coeziunea teritorială, precum și schimbările din cadrul politicilor, proceselor, instituțiilor și resurselor UE, inclusiv rolul democrației și al autonomiei locale și regionale, care sunt necesare pentru ca UE să poată răspunde nevoilor și așteptărilor cetățenilor cu privire la aceste chestiuni. Pentru a pune în aplicare în mod corespunzător rezultatele conferinței, nu ar trebui excluse eventuale modificări ale tratatelor UE;

11.

sprijină poziția exprimată în avizul Parlamentului European referitor la Conferința privind viitorul Europei [P9_TA-PROV (2020) 0010] ca, pe parcursul întregii Conferințe, să fie organizate mai multe forumuri tematice pentru cetățeni, care să reflecte prioritățile politice, fiecare dintre ele cu cel mult 200-300 de cetățeni, dintre care minimum trei reprezentanți ai fiecărui stat membru, în conformitate cu principiul proporționalității degresive. Sprijină, de asemenea, intenția Parlamentului European ca cetățenii participanți să fie selectați aleatoriu dintre toți cetățenii europeni de către organisme independente din statele membre, pe baza criteriilor stabilite mai sus;

12.

este convins că, pentru ca cetățenii să sprijine procesul de integrare europeană și să participe mai îndeaproape la procesul decizional al UE, este esențial ca, pe parcursul discuțiilor din cadrul Conferinței, să se pună accentul pe dezvoltarea în continuare a conceptului de cetățenie europeană bazată pe drepturile individuale în sistemul european de guvernanță pe mai multe niveluri;

13.

își exprimă îngrijorarea cu privire la pozițiile lipsite de claritate și ambiție exprimate până în prezent de Comisia Europeană și de Consiliul de Miniștri cu privire la domeniul de aplicare și la procesul Conferinței privind viitorul Europei și, în special, cu privire la implicarea autorităților locale și regionale din Uniunea Europeană și a Comitetului Regiunilor;

14.

consideră că această Conferință trebuie să vizeze în mod clar formularea unor propuneri legislative concrete sau de operare a unor modificări în tratatele UE, acestea urmând să fie dezbătute în cadrul campaniei electorale din 2024 pentru Parlamentul European, în perspectiva unei viitoare Convenții;

15.

salută propunerea ca sesiunea plenară a Conferinței să aibă în componența sa deputați în Parlamentul European, membri ai celor 27 de guverne ale statelor membre ale UE, ai Comisiei Europene, ai parlamentelor naționale și ai Comitetului European al Regiunilor; în plus, consideră că a doua cameră a parlamentelor naționale trebuie să participe în condiții de egalitate, dat fiind că – în multe state membre – este alcătuită din reprezentanți ai autorităților regionale;

16.

solicită Comitetului director al Conferinței să asigure un echilibru politic și instituțional între toate nivelurile de guvernanță, inclusiv să prevadă prezența în componența sa a unui membru al Comitetului European al Regiunilor, care să poată fi asistat de un membru al personalului CoR, detașat în cadrul Secretariatului comun;

17.

salută propunerea de a implica în discuțiile privind viitorul Europei și reprezentanți locali și regionali din țările candidate la UE;

18.

invită Parlamentul European, Consiliul și Comisia să includă în declarația lor comună principiile enunțate în prezenta rezoluție și își exprimă intenția de a deveni semnatar al acestei declarații;

19.

încredințează președintelui său sarcina de a transmite prezenta rezoluție președintelui Parlamentului European, președintei Comisiei Europene, președintelui Consiliului European și Președinției croate a Consiliului.

Bruxelles, 12 februarie 2020.

Președintele Comitetului European al Regiunilor

Apostolos TZITZIKOSTAS