18.12.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 437/26


Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(2020/C 437/12)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (1).

COMUNICAREA UNEI MODIFICĂRI STANDARD A DOCUMENTULUI UNIC

„ARLANZA”

PDO-ES-A0613-AM02

Data comunicării: 25.9.2020

DESCRIEREA ȘI MOTIVELE MODIFICĂRII APROBATE

1.   Modificarea caracteristicilor organoleptice: modificări ale descriptorilor senzoriali

MODIFICARE:

Au fost revizuite caracteristicile organoleptice ale vinurilor cu denumire protejată. Au fost modificate punctul 2 litera (b) din caietul de sarcini și punctul 4 din documentul unic.

Aceasta este o modificare standard, deoarece nu implică o modificare substanțială a caracteristicilor produsului. Mai degrabă, aceasta oferă o descriere mai precisă, în conformitate cu noile tehnici de analiză senzorială. Se păstrează caracteristicile și profilul descrise în rubrica referitoare la legătură, care sunt o consecință a interacțiunii dintre factorii naturali și cei umani. Prin urmare, se consideră că această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Modificarea este necesară pentru a corela aceste caracteristici cu descriptorii care pot fi evaluați de un grup de degustători în conformitate cu criteriile prevăzute de standardul UNE-EN-ISO 17025.

2.   Actualizarea practicilor oenologice specifice referitoare la cultivarea viței-de-vie, la prelucrarea strugurilor și la maturarea vinurilor

MODIFICARE:

A fost revizuit textul secțiunilor referitoare la practicile de cultivare, la condițiile de vinificație și la maturarea vinurilor. Au fost modificate punctul 3 literele (a) și (b) din caietul de sarcini și punctul 5 litera (a) din documentul unic.

Aceasta este o modificare standard, deoarece nu implică o modificare substanțială a caracteristicilor produsului. Modificarea nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de modificări la nivelul Uniunii prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Scopul este de a elimina anumite aspecte care s-au dovedit a fi inutile sau care nu constituiau, de fapt, specificații tehnice ale produsului, cum ar fi interdicția de a utiliza soiuri neautorizate pentru plantare, pentru înlocuirea plantelor care nu s-au dezvoltat în mod corespunzător, precum și pentru operațiunile de altoire, deoarece secțiunea 6 din caietul de sarcini specifică deja soiurile autorizate pentru producția de vinuri care beneficiază de DOP.

S-a constatat, de asemenea, că obligația ca cisternele sau cuvele să fie placate cu rășini epoxidice a devenit caducă.

În cele din urmă, a fost reformulată secțiunea referitoare la condițiile de maturare, pentru a face textul mai clar, întrucât cerințele privind maturarea sunt stabilite în definițiile mențiunilor tradiționale și ale mențiunile de etichetare respective, precum și în legislația aplicabilă.

3.   Modificarea restricțiilor privind producerea vinurilor

MODIFICARE:

Restricțiile privind producerea vinurilor au fost actualizate prin modificarea procentajelor minime corespunzătoare soiurilor pentru diferitele tipuri de vin.

Au fost modificate punctul 3 litera (c) din caietul de sarcini și punctul 5 litera (a) din documentul unic.

Este vorba despre o modificare standard, întrucât nu implică nicio modificare a proprietăților esențiale ale produsului (vin cu DOP „Arlanza”), care sunt rezultatul interacțiunii dintre factorii de mediu și cei umani. Nu se invalidează legătura și, prin urmare, nu se consideră că această modificare se încadrează în vreuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Această modificare vizează adaptarea la noile tehnici de producție și la gusturile consumatorilor. Totuși, această ajustare a cantităților din fiecare soi nu schimbă caracteristicile esențiale ale vinurilor cu denumire protejată.

4.   Actualizarea secțiunii privind randamentele maxime autorizate

MODIFICARE:

Plafoanele aplicabile producției pe hectar nu au fost modificate. Modificarea propusă vizează introducerea conceptului de „parcelă viticolă” și eliminarea punctelor 3 și 4 din această secțiune (interdicția de a utiliza mustul sau strugurii proveniți dintr-un excedent de randament).

Secțiunea 5 din caietul de sarcini se modifică în consecință. Modificarea nu afectează documentul unic.

Aceasta este o modificare standard, deoarece nu implică nicio modificare a proprietăților esențiale ale produsului. Secțiunea a fost pur și simplu reformulată pentru a face textul mai clar. Prin urmare, această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Conceptul de „parcelă viticolă” este necesar pentru aplicarea acestor limite de randament.

Punctele eliminate nu sunt considerate necesare, deoarece sunt evidente.

5.   Reclasificarea soiurilor

MODIFICARE:

Soiurile au fost reclasificate, lăsând doar „Tinta del País” drept soi principal, restul fiind soiuri secundare.

Au fost modificate în consecință secțiunea 6 din caietul de sarcini și punctul 7 din documentul unic.

Aceasta este o modificare standard, deoarece nu implică nicio modificare a proprietăților esențiale ale produsului, (vinul cu DOP „Arlanza”), care sunt rezultatul interacțiunii dintre factorii de mediu și cei umani. Soiul „Tinta del País” va continua să stea la baza producerii vinurilor care beneficiază de DOP. Modificarea nu invalidează legătura și, prin urmare, nu se consideră că aceasta se încadrează în vreuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Soiul „Tinta del País” este predominant în areal, reprezentând peste 90 % din suprafața viticolă, motiv pentru care stă la baza producerii vinurilor cu DOP „Arlanza”. Această modificare urmărește doar să adapteze caietul de sarcini la situația actuală a vinurilor care beneficiază de această DOP.

6.   Modificările anumitor excepții

MODIFICARE:

Se include posibilitatea reducerii tăriei alcoolice potențiale a strugurilor cu o valoare maximă de un punct procentual, în cazul în care există o justificare tehnică conform căreia calitatea materiei prime nu va fi afectată. Această reducere nu poate fi în niciun caz legată de o creștere a randamentelor maxime.

Punctul 8 litera (b) subpunctul 1 din caietul de sarcini se modifică în consecință. Modificarea nu afectează documentul unic.

Aceasta este o modificare minoră, care oferă un instrument de control al calității produsului final. Nu există schimbări în ceea ce privește caracteristicile produsului protejat și, în plus, modificarea garantează obținerea acestor caracteristici în fiecare an. Prin urmare, se consideră că această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Experiența a demonstrat că fiecare an de recoltă are particularitățile sale și că vița-de-vie este afectată de factori naturali variabili (temperaturi, precipitații, îngheț neașteptat, dăunători și boli etc.), care au un impact asupra cantității și calității strugurilor.

Prin urmare, s-a considerat necesar să se introducă această posibilitate de reducere a tăriei alcoolice potențiale a strugurilor.

7.   Justificarea îmbutelierii la locul de origine

MODIFICARE:

Noua formulare justifică motivul pentru care ambalarea (îmbutelierea) trebuie să aibă loc în arealul delimitat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din noul Regulament delegat (UE) 2019/33. De asemenea, se elimină punctul care interzicea utilizarea ambalajelor care afectează calitatea sau prestigiul vinului care beneficiază de DOP.

Au fost modificate punctul 8 litera (b) subpunctul 2 din caietul de sarcini și punctul 9 din documentul unic.

Această practică era deja obligatorie și, prin urmare, această modificare nu implică restricții suplimentare în ceea ce privește comercializarea. Prin urmare, se consideră că aceasta este o modificare standard, deoarece nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Prima modificare este pur și simplu o modificare de formulării, în scopul asigurării respectării legislației în vigoare.

În ceea ce privește a doua modificare, ca regulă generală, vinurile care beneficiază de DOP „Arlanza” sunt comercializate în sticle. Pot fi comercializate în alte ambalaje numai în cazuri excepționale, cu condiția ca acestea să nu le afecteze caracteristicile de calitate. Această modificare asigură un răspuns mai bun la cerințele de comercializare de pe anumite piețe externe.

8.   Actualizarea dispozițiilor privind etichetarea

MODIFICARE:

Au fost introduse mențiunile „vino de pueblo” și „fermentado en barrica” (fermentat în butoi), precum și o nouă formulare pentru cerințele de etichetare.

Au fost modificate punctul 8 litera (b) subpunctul 3 din caietul de sarcini și punctul 9 din documentul unic.

Este o modificare standard, deoarece aceste mențiuni facultative de etichetare le oferă consumatorilor mai multe informații cu privire la locul din care provine produsul și modul în care este obținut, dar nu implică, în niciun caz, o restricție privind comercializarea. Prin urmare, se consideră că această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Autoritatea competentă a reglementat recent mențiunile legate de utilizarea unei unități geografice mai restrânse, inclusiv „vino de pueblo”, mențiunile putând fi utilizate pentru vinurile produse din struguri care provin în proporție de cel puțin 85 % de pe parcele situate într-o anumită localitate sau „entitate locală mai restrânsă”. Această modificare este justificată de cererea tot mai mare, din partea consumatorilor, de informații care specifică proveniența exactă a produsului în cadrul localităților și locurilor vizate de DOP.

În conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33, denumirea unei unități geografice mai restrânse poate fi inclusă pe etichetă în cazul în care este reglementată în caietul de sarcini și în documentul unic.

În ceea ce privește vinurile „fermentado en barrica”, acestea sunt produse în areal; în trecut nu se putea utiliza această mențiune.

Noua formulare nu conține nicio cerință nouă; întreaga secțiune a fost pur și simplu restructurată, pentru a fi mai ușor de înțeles.

9.   Adaptarea secțiunii privind verificarea caietului de sarcini

MODIFICARE:

Secțiunea 9 din caietul de sarcini a fost reformulată. Modificarea nu afectează documentul unic.

Aceasta este o modificare standard, deoarece nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Alinierea la dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/34 al Comisiei din 17 octombrie 2018, în special la dispozițiile articolului 19 din cel din urmă, care stabilește modul în care autoritatea competentă sau organismul de control efectuează verificarea anuală în scopul verificării conformității cu caietul de sarcini. Această modificare face parte dintr-o actualizare necesară a caietului de sarcini, pentru a se asigura respectarea criteriilor prevăzute de standardul UNE-EN-ISO 17065.

DOCUMENT UNIC

1.   Denumirea produsului

Arlanza

2.   Tipul de indicație geografică

DOP – denumire de origine protejată

3.   Categoriile de produse viticole

1.

Vin

4.   Descrierea vinului (vinurilor)

VIN – Vinuri albe

Vinuri albe: În plan vizual, culoarea lor variază de la galben argintiu la galben auriu; sunt limpezi și/sau strălucitoare, fără materii solide în suspensie. Se caracterizează prin arome fructate. În ceea ce privește gustul, acestea sunt vinuri echilibrate și proaspete.

Vinuri albe maturate: În plan vizual, culoarea lor variază de la galben argintiu la galben auriu; sunt limpezi și/sau strălucitoare, fără materii solide în suspensie. Se caracterizează prin arome fructate, dar pot avea și arome lemnoase. În ceea ce privește gustul, acestea sunt vinuri proaspete și echilibrate, cu note datorate maturării în recipiente din lemn.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % de volum)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % de volum)

10,5

Aciditatea totală minimă

4 grame pe litru, exprimată ca acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

13,33

Cantitatea totală maximă de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

150

VIN – Vinuri roze

Vinuri roze: În plan vizual, culoarea lor variază de la culoarea cojii de ceapă la roșu-căpșună; sunt limpezi și/sau strălucitoare, fără materii solide în suspensie.

Se caracterizează prin arome de fructe roșii și/sau negre. În ceea ce privește gustul, acestea sunt vinuri echilibrate și proaspete.

Vinuri roze maturate: În plan vizual, culoarea lor variază de la culoarea cojii de ceapă la roz-zmeură, având nuanțe datorate maturării; sunt vinuri limpezi și/sau strălucitoare, fără materii solide în suspensie. Se caracterizează prin arome de fructe proaspete și/sau de compoturi de fructe roșii, precum și prin prezența aromelor provenite de la recipientele lemn. În ceea ce privește gustul, acestea sunt vinuri echilibrate și proaspete.

(*)

Vinurile maturate timp de mai mult de un an nu trebuie să depășească plafonul pentru aciditatea volatilă, calculat după cum urmează: 1 gram per litru până la 10 % vol., plus 0,06 grame per litru pentru fiecare punct procentual ce depășește 10 %. În orice caz, aciditatea volatilă nu poate depăși 1,08 g/l, exprimată ca acid acetic.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % de volum)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % de volum)

11

Aciditatea totală minimă

4 grame pe litru, exprimată ca acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

13,33

Cantitatea totală maximă de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

150

VIN – Vinuri roșii

În plan vizual, culoarea lor variază de la roșu violaceu la roșu purpuriu, cu nuanțe specifice vinurilor tinere. Sunt vinuri limpezi, fără materii solide în suspensie.

Se caracterizează prin arome de fructe roșii și/sau negre, de intensitate medie sau ridicată. În ceea ce privește gustul, acestea sunt vinuri echilibrate și proaspete.

(*)

Vinurile maturate timp de mai mult de un an nu trebuie să depășească plafonul pentru aciditatea volatilă, calculat după cum urmează: 1 gram per litru până la 10 % vol., plus 0,06 grame per litru pentru fiecare punct procentual ce depășește 10 %. În orice caz, aciditatea volatilă nu poate depăși 1,2 g/l, exprimată ca acid acetic.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % de volum)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % de volum)

11,5

Aciditatea totală minimă

4 grame pe litru, exprimată ca acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

13,33

Cantitatea totală maximă de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

150

VIN – Vinuri roșii maturate

În plan vizual, culoarea lor variază de la roșu-granat la roșu-cărămiziu, având nuanțe datorate procesului de maturare. Sunt limpezi, fără materii solide în suspensie. Se caracterizează prin arome echilibrate, lemnoase și fructate, în funcție de durata maturării. În ceea ce privește gustul, acestea sunt vinuri seci, cu o aciditate echilibrată.

(*)

Vinurile maturate timp de mai mult de un an nu trebuie să depășească plafonul pentru aciditatea volatilă, calculat după cum urmează: 1 gram per litru până la 10 % vol., plus 0,06 grame per litru pentru fiecare punct procentual ce depășește 10 %. În orice caz, aciditatea volatilă nu poate depăși 1,2 g/l, exprimată ca acid acetic.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % de volum)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % de volum)

12

Aciditatea totală minimă

4 grame pe litru, exprimată ca acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

16,67

Cantitatea totală maximă de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

150

5.   Practici vitivinicole

(a)   Practici oenologice specifice

Practică enologică specifică

Tăria alcoolică potențială minimă a strugurilor: 10,5 % pentru soiurile albe și 11,5 % pentru soiurile roșii.

Randamentul maxim de extracție: 72 de litri la 100 de kilograme de struguri.

Perioadele de maturare pentru vinurile cu mențiunile „Crianza”, „Reserva” și „Gran Reserva” se calculează începând cu data de 1 noiembrie a anului recoltei.

Restricție relevantă privind producerea vinurilor

Vinurile albe trebuie să fie produse exclusiv din soiurile albe Albillo și Viura.

Vinurile roze trebuie să fie obținute din soiurile Tinta del País, Garnacha Tinta, Mencía, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Albillo Mayor și Viura, soiurile roșii reprezentând minimum 50 %.

Vinurile roșii trebuie să fie produse exclusiv din soiurile roșii Tinta del País, Garnacha Tinta, Mencía, Cabernet Sauvignon, Merlot și Petit Verdot.

Practică de cultivare

Densitatea minimă a viței-de-vie: 2 000 de butuci pe hectar.

(b)   Randamente maxime

Soiuri de struguri albi

10 000 de kilograme de struguri pe hectar

72 de hectolitri pe hectar

Soiuri de struguri roșii

7 000 de kilograme de struguri pe hectar

50,40 hectolitri pe hectar

6.   Arealul geografic delimitat

Provincia Burgos:

Avellanosa de Muñó și „entitățile locale mai restrânse” Pinedillo, Paules del Agua și Torrecítores del Enebral; Ciruelos de Cervera (parcela cadastrală 518) și „entitatea locală mai restrânsă” Briongos de Cervera; Cebrecos, Cilleruelo de Abajo, Cilleruelo de Arriba, Covarrubias și „entitatea locală mai restrânsă” Ura; Fontioso, Iglesiarrubia, Lerma și „entitățile locale mai restrânse” Revilla Cabriada, Castrillo Solarana, Rabé de los Escuderos, Santillán del Agua, Ruyales del Agua și Villoviado; Los Balbases (parcela cadastrală 523), Madrigal del Monte, Madrigalejo del Monte și „entitatea locală mai restrânsă” Montuenga; Mahamud, Nebreda, Peral de Arlanza, Pineda Trasmonte, Pinilla Trasmonte, Puentedura, Quintanilla del Agua, Tordueles, Quintanilla del Coco și „entitatea locală mai restrânsă” Castroceniza; Quintanilla de la Mata, Retuerta, Revilla Vallejera, Royuela de Riofranco, Santa Cecilia, Santa Inés, Santa María del Campo, Santibáñez del Val, Santo Domingo de Silos, Solarana, Tordomar, Torrecilla del Monte, Torrepadre, Valles de Palenzuela, Villafruela, Villahoz, Villalmanzo, Villamayor de los Montes, Villangómez și „entitatea locală mai restrânsă” Villafuertes; Villaverde del Monte și Zael.

Provincia Palencia:

Baltanás și „entitatea locală mai restrânsă” Valdecañas de Cerrato, Cobos de Cerrato, Cordovilla la Real, Espinosa de Cerrato, Herrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato, Palenzuela, Quintana del Puente, Tabanera de Cerrato, Torquemada, Villahán și Villodrigo.

În localitatea Los Balbases, numai suprafața parcelei cadastrale 523 este adecvată pentru cultivarea viței-de-vie. În localitatea Ciruelos de Cervera, numai suprafața parcelei cadastrale 518 este adecvată pentru cultivarea viței-de-vie.

7.   Soiul/soiurile de struguri de vin principal(e)

TEMPRANILLO – TINTA DEL PAIS

8.   Descrierea legăturii (legăturilor)

Clima continentală extremă (cu diferențe semnificative între temperaturile din timpul zilei și cele din timpul nopții) și altitudinea sunt factorii fizici cei mai importanți, în special în timpul procesului de coacere a strugurilor (lent și întârziat). Sunt importante și randamentele scăzute din acest areal, obținute printr-o densitate redusă a viței-de-vie și cu ajutorul unor lucrări importante de rărire. În aceste condiții, soiul „Tinta del País” dobândește caracteristici foarte distinctive, care deosebesc acest areal de alte zone (acumularea de polifenoli și de precursori aromatici, precum și echilibrul ideal între alcool și o aciditate pronunțată). Vinurile sunt bogate în polifenoli, sunt corpolente și au un nivel ridicat de aciditate, ceea ce le face foarte potrivite pentru maturare.

9.   Condiții suplimentare esențiale (ambalare, etichetare, alte cerințe)

Cadrul juridic:

În legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Ambalarea în arealul geografic delimitat

Descrierea condiției:

Procesul de vinificație include îmbutelierea și maturarea vinurilor. Prim urmare, caracteristicile organoleptice, fizice și chimice descrise în caietul de sarcini pot fi garantate numai dacă toate operațiunile de manipulare a vinului se desfășoară în arealul de producție. Îmbutelierea vinurilor este unul dintre factorii esențiali pentru obținerea caracteristicilor prevăzute în caietul de sarcini. Prin urmare, în vederea asigurării calității și a furnizării unei garanții privind originea și controlul, îmbutelierea trebuie să aibă loc în instalații de îmbuteliere în cadrul unităților de vinificație situate în arealul de producție.

Cadrul juridic:

În legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Dispoziții suplimentare privind etichetarea

Descrierea condiției:

Etichetele vinurilor care beneficiază de denumirea protejată trebuie să includă în mod vizibil denumirea geografică („Arlanza”). Mențiunea tradițională prevăzută la articolul 112 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este Denominación de Origen („denumire de origine”).

Anul recoltei trebuie indicat pe etichetă, chiar dacă vinurile nu sunt maturate.

Vinurile roșii și roze pot utiliza următoarele mențiuni tradiționale pe etichetă: „Crianza”, „Reserva”, „Gran Reserva” și „Roble”, cu condiția ca acestea să respecte legislația aplicabilă în domeniu.

Vinurile roșii și roze care beneficiază de DOP „Arlanza” pot utiliza mențiunea „Roble” pe etichetă dacă respectă legislația aplicabilă în vigoare.

Vinurile pot utiliza mențiunea „Fermentado en barrica” pe eticheta principală, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

În temeiul articolului 120 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, poate fi utilizată denumirea unei alte unități geografice care este mai restrânsă decât arealul geografic delimitat definit la punctul 5 din prezentul document unic (localități și „entități locale mai restrânse”), împreună cu mențiunea „Vino de Pueblo”, cu condiția ca cel puțin 85 % din strugurii utilizați pentru fabricarea vinului să provină din parcele situate în acea unitate geografică mai restrânsă.

Link către caietul de sarcini

www.itacyl.es/documents/20143/342640/Ppta+PCC+DOP+ARLANZA+Rev+1.docx/6c7b99b4-7da4-273d-cab8-a8a11e3df07d


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.