Bruxelles, 17.9.2020

COM(2020) 563 final

2020/0036(COD)

Propunere modificată de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

La 4 martie 2020, Comisia a adoptat Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) 1 .

Propunerea de regulament privind Legea europeană a climei face parte dintr-un pachet mai amplu de acțiuni ambițioase anunțate în Comunicarea Comisiei privind Pactul verde european 2 . Pactul verde european lansează o nouă strategie de creștere pentru UE, care are drept scop transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, care să amelioreze calitatea vieții atât pentru generațiile de azi, cât și pentru cele de mâine, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural al UE și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor și a efectelor legate de climă și mediu. Pactul verde european reafirmă ambiția Comisiei de a face din Europa, până în 2050, primul continent neutru din punct de vedere climatic.

Propunerea urmărește să traseze o direcție prin consacrarea în legislație a obiectivului UE de realizare a neutralității climatice până în 2050, sporind atât certitudinea și încrederea în angajamentul UE, precum și transparența și responsabilitatea.

Propunerea inițială prevedea prezentarea de către Comisie, până în septembrie 2020, a unui plan însoțit de o evaluare a impactului vizând asumarea de către UE a unui obiectiv mai ambițios în materie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, respectiv o reducere realizată în mod responsabil, care, în 2030, să fie de cel puțin 50 % și să tindă spre 55 % în comparație cu nivelurile din 1990, Comisia urmând să propună modificarea în consecință a propunerii. Acest lucru s-a reflectat la articolul 2 alineatul (3) și în considerentul 17 din propunerea inițială a Comisiei. Planul pentru atingerea obiectivului pentru 2030 privind clima demonstrează că stabilirea unui obiectiv mai ambițios al UE de reducere a emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030 este atât fezabilă, cât și benefică.

În vederea realizării neutralității climatice în Uniune până în 2050, se propune, prin urmare, stabilirea unui obiectiv UE mai ambițios de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030, de cel puțin 55 % în comparație cu nivelurile din 1990, incluzând emisiile și absorbțiile. Prezenta propunere modifică propunerea inițială a Comisiei [COM (2020) 80 final] pentru a include obiectivul revizuit în Legea europeană a climei.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Expunerea de motive a propunerii inițiale a Comisiei stabilește în detaliu coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat. Planul pentru atingerea obiectivului pentru 2030 privind clima arată că stabilirea unui obiectiv mai ambițios presupune eforturi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din partea tuturor sectoarelor și sporirea absorbțiilor, la care trebuie să contribuie prin diverse politici. Prin urmare, până în iunie 2021, Comisia va revizui toate instrumentele de politică relevante, astfel cum se prevede la articolul 2a alineatul (2) din propunere.

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Inițiativa este legată de multe alte domenii de politică, întrucât toate acțiunile și politicile UE ar trebui să promoveze o tranziție justă către neutralitatea climatică și un viitor durabil, astfel cum se menționează în expunerea de motive din propunerea inițială a Comisiei.

În plus, după adoptarea propunerii inițiale a Comisiei, epidemia de COVID-19 a dus la o criză în domeniul sănătății publice și la un șoc socioeconomic de o amploare fără precedent. Răspunsul politic european fără precedent la epidemia de COVID-19 oferă o ocazie unică de a accelera tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei și către un viitor durabil, atenuând, în același timp, efectele grave ale crizei. Propunerea este coerentă cu Comunicarea privind „Next Generation EU” 3 și cu cea privind un buget UE pe termen lung revizuit 4 , în care Comisia a prezentat un plan de redresare ambițios, care să ghideze și să construiască o Europă mai durabilă, mai rezilientă și mai echitabilă pentru generația următoare. Aceste comunicări demonstrează angajamentul de a „nu aduce prejudicii” ambițiilor noastre în materie de climă și de mediu, de a asigura că banii sunt cheltuiți în conformitate cu obiectivele Pactului verde european și de a accelera dubla tranziție ecologică și digitală într-un mod echitabil din punct de vedere social.

2.TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA ȘI PROPORȚIONALITATEA

Temei juridic

Temeiul juridic al propunerii este articolul 192 alineatul (1) din TFUE, același ca pentru propunerea inițială a Comisiei.

Subsidiaritatea (în cazul competențelor neexclusive)

Expunerea de motive a propunerii inițiale a Comisiei detaliază considerațiile privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Aceste explicații rămân valabile și pentru modificările propuse, deoarece un obiectiv pentru întreaga Uniune Europeană, care să vizeze toate sectoarele economice, poate fi stabilit doar la nivelul UE.

Alegerea instrumentului

Prezenta propunere modifică propunerea COM (2020) 80 final a Comisiei. Instrumentul ales este un regulament, același ca instrumentul ales pentru propunerea inițială a Comisiei. Această alegere este explicată în expunerea de motive din propunerea inițială a Comisiei.

3.REZULTATE ALE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Consultări cu părțile interesate

Expunerea de motive a propunerii inițiale a Comisiei prezintă în detaliu consultările cu părțile interesate, cum ar fi consultarea publică desfășurată, evenimentul părților interesate organizat de Comisie în pregătirea Comunicării „O planetă curată pentru toți” 5 și evenimentul public din ianuarie 2020 privind punerea în aplicare a Pactului verde european – a Legii europene a climei.

În plus, pentru a elabora Planul pentru atingerea obiectivului pentru 2030 privind clima, Comisia a desfășurat o consultare publică în perioada 31 martie - 23 iunie 2020, în cadrul căreia a primit peste 4 000 de răspunsuri de la o multitudine de părți interesate. Un raport de sinteză 6 rezumă activitățile de consultare cu privire la plan.

Evaluarea impactului

În sprijinul comunicării „O planetă curată pentru toți”, serviciile Comisiei au efectuat o analiză aprofundată 7 . Aceasta examinează modul în care se poate realiza, până în 2050, neutralitatea climatică trecând în revistă toate sectoarele economice cheie, inclusiv sectorul energetic, transporturile, industria și agricultura. Analiza respectivă și evaluarea strategiei UE privind adaptarea a schimbările climatice (2018) sprijină propunerea inițială a Comisiei, astfel cum se explică în detaliu în expunerea de motive a propunerii respective.

Modificările propuse în ceea ce privește propunerea se referă la obiectivul UE privind reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2030. În ceea ce privește stabilirea acestui obiectiv mai ambițios, Comisia a efectuat o evaluare a impactului 8 care însoțește Planul pentru atingerea obiectivului pentru 2030 privind clima.

Drepturi fundamentale

Expunerea de motive a propunerii inițiale a Comisiei detaliază considerațiile privind drepturile fundamentale.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Implicațiile bugetare sunt prezentate în fișa legislativă anexată la propunerea inițială a Comisiei și nu sunt afectate de prezenta modificare.

5.ALTE ELEMENTE

Explicație detaliată cu privire la dispozițiile specifice ale propunerii

Modificările propuse la dispozițiile propunerii inițiale privind Legea europeană a climei se referă la includerea, la articolul 2a alineatul (1) din propunere, a unui nou obiectiv al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. Această dispoziție modificată înlocuiește articolul 2 alineatul (3) din propunerea inițială, care stabilea procesul de pregătire a acestei modificări.

Articolul 2a alineatul (2) din propunerea revizuită anunță un proces de revizuire a legislației Uniunii care pune în aplicare obiectivul pentru 2030, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din propunerea inițială, care este mutat la noul articol 2a și în care a fost introdusă o trimitere la noul obiectiv pentru 2030.

Articolul 1 din propunerea inițială se modifică, de asemenea, pentru a include o trimitere la noul obiectiv pentru 2030 în ceea ce privește domeniul de aplicare al Regulamentului privind Legea europeană a climei, iar considerentele corespunzătoare se adaptează.

2020/0036 (COD)

Propunere modificată de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

Propunerea COM(2020) 80 a Comisiei se modifică după cum urmează:

(1)Considerentul 17 se înlocuiește cu următorul text:

«După cum a anunțat în comunicarea sa intitulată „Pactul verde european”, Comisia a evaluat obiectivul Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 în comunicarea sa intitulată „Stabilirea unor obiective mai ambițioase în materie de climă pentru Europa pentru 2030 – Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor 9 , pe baza unei evaluări cuprinzătoare a impactului și luând în considerare analiza sa privind planurile naționale integrate privind energia și clima prezentate Comisiei în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului 10 . Având în vedere obiectivul neutralității climatice până în 2050, până în 2030 emisiile de gaze cu efect de seră ar trebui reduse, iar absorbțiile ar trebui să fie sporite, astfel încât emisiile nete de gaze cu efect de seră, și anume emisiile după deducerea absorbțiilor, să scadă, până în 2030, la nivelul întregii economii și pe plan intern, cu cel puțin 55 % comparativ cu nivelurile din 1990. Acest nou obiectiv pentru 2030 privind clima la nivelul Uniunii este un obiectiv ulterior în sensul articolului 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2018/1999 și, prin urmare, înlocuiește obiectivul de la nivelul Uniunii pentru 2030 privind emisiile de gaze cu efect de seră prevăzut la punctul respectiv. În plus, Comisia ar trebui să evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în care ar trebui modificată legislația Uniunii care pune în aplicare obiectivul pentru 2030 privind clima pentru a se realiza o astfel de reducere netă a emisiilor.».

(2)La articolul 1 al doilea paragraf, se adaugă teza următoare:

„Regulamentul stabilește, de asemenea, un obiectiv obligatoriu al Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030.”.

(3)La articolul 2, alineatele (3) și (4) se elimină.

(4)Se introduce următorul articol 2a:

Articolul 2a

Obiectivul pentru 2030 privind clima

1.    Pentru a atinge obiectivul neutralității climatice prevăzut la articolul 2 alineatul (1), obiectivul obligatoriu al Uniunii pentru 2030 privind clima este o reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră (emisii după deducerea absorbțiilor) cu cel puțin 55 % comparativ cu nivelurile din 1990, până în 2030.

2.    Până la 30 iunie 2021, Comisia trebuie să revizuiască legislația relevantă a Uniunii pentru a permite îndeplinirea obiectivului stabilit la alineatul (1) din prezentul articol și a obiectivului neutralității climatice prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și ia în considerare adoptarea măsurilor necesare, inclusiv adoptarea de propuneri legislative, în conformitate cu tratatele.”

(5)Articolul 3 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2. Traiectoria începe cu obiectivul Uniunii pentru 2030 privind clima menționat la articolul 2a alineatul (1).”

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,    Pentru Consiliu,

Președintele    Președintele

(1)    COM(2020) 80 final.
(2)    COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2020) 456 final.
(4)    COM(2020) 442 final.
(5)    COM(2018) 773 final.
(6)    SWD(2020) 178
(7)    Analiza aprofundată în sprijinul Comunicării COM (2018) 773 a Comisiei, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf.
(8)    SWD(2020) 176.
(9)    COM (2020) 562.
(10)    Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).