Bruxelles, 2.4.2020

COM(2020) 141 final

2020/0058(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei COVID-19


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Efectele directe și indirecte ale epidemiei de COVID-19 sunt din ce în ce mai puternice în toate statele membre. Situația actuală este fără precedent și impune aplicarea unor măsuri excepționale adaptate la aceste circumstanțe.

Prima „Inițiativă pentru investiții în răspunsul la coronavirus” (CRII), un pachet de măsuri propus de Comisie la data de 13 martie 2020, a introdus o serie de schimbări importante care permit un răspuns mai eficient în situația actuală.

Această inițiativă a vizat promovarea investițiilor prin mobilizarea rezervelor de lichidități disponibile în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) pentru a combate imediat criza și a fost urmată de măsuri complementare, propuse în cadrul Inițiativei pentru investiții în răspunsul la coronavirus Plus. Cu toate acestea, sunt necesare măsuri suplimentare, inclusiv în alte domenii de politică, în special pentru a proteja persoanele cele mai vulnerabile.

Criza provocată de coronavirus prezintă totodată o provocare fără precedent pentru operațiunile și furnizarea asistenței către persoanele cele mai defavorizate sprijinite de Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD).

Această criză prezintă cu precădere riscuri specifice pentru persoanele cele mai defavorizate, care sunt printre cele mai vulnerabile din societățile noastre. Prin urmare, trebuie luate urgent măsuri specifice pentru ca persoanele respective să nu devină victimele acestei boli și pentru ca asistența oferită prin intermediul FEAD să ajungă în continuare la ele, de exemplu prin furnizarea echipamentelor de protecție necesare împotriva acestei boli. Distribuirea de alimente și de asistență materială de bază, precum și sprijinul pentru incluziunea socială se confruntă cu constrângeri tot mai mari de ordin logistic și în materie de resurse umane, în special din cauza izolării și a nevoii urgente de a institui măsuri de distanțare socială pentru a limita răspândirea virusului. Mulți dintre voluntari, care sunt coloana vertebrală a fondului, nu mai pot fi mobilizați, deoarece aparțin adesea unor grupuri expuse unui risc mai mare de a dezvolta o formă gravă de COVID-19. Este necesar însă să se asigure faptul că sprijinul ajunge în continuare la cele mai defavorizate persoane, de exemplu prin noi metode de furnizare care să asigure siguranța tuturor persoanelor implicate în implementarea FEAD, precum și siguranța persoanelor celor mai defavorizate.

Regulamentul FEAD trebuie, prin urmare, să permită autorităților de management, organizațiilor partenere și altor actori implicați în implementarea fondului să reacționeze rapid la noile nevoi ale grupurilor-țintă care sunt expuse unor dificultăți suplimentare generate de această criză.

În consecință, Comisia propune modificarea Regulamentului FEAD pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă autoritățile publice și organizațiile partenere în implementarea FEAD pe durata epidemiei de COVID-19.

În concordanță cu modificările propuse pentru fondurile ESI, se propune introducerea unor dispoziții specifice care să permită statelor membre să pună rapid în aplicare măsurile necesare pentru soluționarea acestei situații de urgență. În mod similar cu ceea ce s-a propus pentru fondurile ESI, se propune ca, începând cu 1 februarie 2020, cheltuielile pentru operațiunile FEAD de sprijinire a capacităților de răspuns la situații de criză în contextul epidemiei de COVID-19 să fie eligibile. De asemenea, se propune ca modificarea anumitor elemente ale programului operațional menite să răspundă epidemiei de COVID-19 să nu necesite aprobarea prin decizie a Comisiei. În plus, propunerea introduce posibilitatea ca autoritățile să furnizeze ajutor alimentar/asistență materială de bază prin bonuri electronice, reducând astfel riscul de contaminare în timpul furnizării de alimente/asistență materială de bază.

Pe lângă aceste modificări, se propune, de asemenea, să se introducă o oarecare flexibilitate în ceea ce privește respectarea anumitor cerințe juridice în această perioadă fără precedent. În mod excepțional pentru acest an, se propune prelungirea termenului de depunere a raportului anual de implementare și se clarifică faptul că statele membre pot ajusta procedurile de control și de audit pe durata epidemiei. Se propune, de asemenea, introducerea unor dispoziții specifice privind eligibilitatea costurilor suportate de beneficiari în cazul în care furnizarea de alimente/asistență materială de bază sau asistență socială este întârziată, precum și pentru operațiunile suspendate și care nu au fost implementate integral.

În fine, pentru a se asigura faptul că poate fi mobilizat orice sprijin din fond pentru a reduce la minimum efectele crizei de sănătate publică asupra persoanelor celor mai defavorizate, ca o măsură temporară și excepțională, fără a aduce atingere normelor care ar trebui să se aplice în mod normal, este necesar să se permită posibilitatea temporară a unei cofinanțări de 100 % din bugetul UE.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat

Prezenta propunere este compatibilă cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat, în special cu dispozițiile propuse de Comisie pentru fondurile ESI ca răspuns la epidemia de COVID-19, ca parte a CRII și CRII Plus.

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Propunerea este coerentă cu alte propuneri și inițiative adoptate de Comisia Europeană, mai exact cu propunerile adoptate de Comisie pentru fondurile ESI ca răspuns la epidemia de COVID-19. Ea face parte totodată dintr-un al doilea pachet legislativ adoptat de Comisie, care include propuneri de modificare a Regulamentului privind dispozițiile comune.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Propunerea se bazează pe articolul 175 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Ea prevede posibilitatea temporară a unei rate de cofinanțare de 100 % și clarificări privind eligibilitatea cheltuielilor afectate de măsurile puse în aplicare ca răspuns la criza sanitară. În fine, propunerea prevede relaxarea anumitor cerințe pentru statele membre în cazul în care acestea creează sarcini administrative care ar putea întârzia punerea în aplicare a măsurilor de răspuns la criză. Aceste modificări excepționale nu aduc atingere normelor care se aplică în mod obișnuit.

Subsidiaritate (în cazul competențelor neexclusive)

Propunerea respectă principiul subsidiarității.

Proporționalitate

Propunerea este proporționată și nu include dispoziții care nu sunt necesare pentru realizarea obiectivelor tratatului. Ea se limitează la modificările considerate necesare pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă statele membre în timpul crizei COVID-19 în contextul implementării FEAD.

Alegerea instrumentului

Instrumentul propus: modificarea regulamentului în vigoare.

Comisia a explorat marja de manevră oferită de cadrul juridic și consideră necesar să propună modificări la Regulamentul (UE) nr. 223/2014.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

Evaluări ex post/verificarea adecvării legislației existente

Date fiind circumstanțele specifice ale prezentei propuneri, nu a existat nicio evaluare ex post/verificare a adecvării legislației existente.

Consultări cu părțile interesate

Date fiind circumstanțele specifice ale prezentei propuneri, nu au fost consultate părți interesate externe.

Obținerea și utilizarea expertizei

Nu a fost necesar să se recurgă la expertiză externă.

Evaluarea impactului

Nu se aplică.

Adecvarea reglementărilor și simplificare

Aceasta nu este o inițiativă în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT)

Drepturile fundamentale

Propunerea nu are consecințe asupra protecției drepturilor fundamentale.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Modificarea propusă nu presupune niciun fel de modificări ale plafoanelor anuale pentru angajamente și plăți din cadrul financiar multianual, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 223/2014. Defalcarea anuală totală a creditelor de angajament pentru Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane rămâne neschimbată.    

Propunerea va facilita o accelerare a implementării programului și va avea ca rezultat o concentrare la începutul perioadei a creditelor de plată.

Comisia va monitoriza cu atenție impactul modificării propuse asupra creditelor de plată în 2020, luând în considerare atât execuția bugetului, cât și previziunile revizuite ale statelor membre.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

Punerea în aplicare a măsurilor va fi monitorizată și va face obiectul unui raport în cadrul mecanismelor generale de raportare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 223/2014.

Documente explicative (pentru directive)

Nu se aplică.

2020/0058 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei COVID-19

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 1 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 2 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 3 prevede normele aplicabile Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

(2)Statele membre sunt afectate de epidemia de COVID-19 într-un mod fără precedent. Criza generează riscuri mai mari pentru cei mai vulnerabili, cum ar fi cele mai defavorizate persoane, mai exact riscă să perturbe sprijinul oferit de FEAD.

(3)Pentru a oferi un răspuns imediat la impactul crizei asupra celor mai defavorizate persoane, cheltuielile pentru operațiunile de sprijinire a capacităților de răspuns la situații de criză în contextul epidemiei de COVID-19 trebuie să fie eligibile începând cu 1 februarie 2020.

(4)Pentru a reduce sarcina suportată de bugetele publice pentru a răspunde la situația de criză, statelor membre trebuie să li se acorde posibilitatea excepțională de a solicita o rată de cofinanțare de 100 % care să fie aplicată pentru anul contabil 2020-2021, în funcție de creditele bugetare și sub rezerva finanțării disponibile. Pe baza unei evaluări a aplicării acestei rate de cofinanțare excepționale, Comisia poate propune prelungirea acestei măsuri.

(5)Pentru a asigura faptul că cele mai defavorizate persoane pot beneficia în continuare de asistență din partea fondului într-un mediu sigur, este necesar să se prevadă o flexibilitate suficientă pentru ca statele membre să adapteze schemele de sprijin la contextul actual, inclusiv prin autorizarea unor sisteme alternative de furnizare prin intermediul bonurilor electronice și permițând statelor membre să modifice anumite elemente ale programului operațional fără a fi necesară aprobarea printr-o decizie a Comisiei. Pentru a nu perturba sistemele de furnizare tradiționale, trebuie să fie posibilă, de asemenea, furnizarea materialelor și echipamentelor de protecție necesare către organizațiile partenere din afara bugetului de asistență tehnică.

(6)Este necesar să se stabilească norme specifice pentru determinarea costurilor eligibile suportate de beneficiari în cazul în care anumite operațiuni sunt întârziate, suspendate sau nu sunt implementate integral din cauza epidemiei de COVID-19.

(7)Pentru a le permite statelor membre să se concentreze asupra introducerii de măsuri de răspuns la criză și să evite întreruperea furnizării sprijinului pentru persoanele cele mai defavorizate din cauza riscurilor de contaminare, este oportun să se prevadă măsuri specifice care să reducă sarcina administrativă pentru autorități și să se ofere flexibilitate pentru respectarea anumitor cerințe legislative, în special în ceea ce privește monitorizarea, controlul și auditul.

(8)Întrucât aceste măsuri trebuie introduse urgent pentru a se asigura implementarea eficientă a FEAD în timpul crizei COVID-19, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9)Având în vedere epidemia de COVID-19 și necesitatea unui răspuns urgent la criza de sănătate publică, s-a considerat oportun să se prevadă o excepție de la perioada de opt săptămâni menționată la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(10)Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 223/2014 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 223/2014 se modifică după cum urmează:

(1)La articolul 9, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„4. Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică în scopul modificării elementelor unui program operațional care intră sub incidența subsecțiunilor 3.5 și 3.6 și, respectiv, a secțiunii 4 din modelele pentru programul operațional prevăzute în anexa I sau a elementelor prevăzute la articolul 7 alineatul (2) literele (a), (b), (c), (d), (e) și (g), în cazul în care acestea sunt modificate ca urmare a răspunsului la criza cauzată de epidemia de COVID-19.

Statele membre notifică Comisiei orice decizie de modificare a elementelor menționate la primul paragraf în termen de o lună de la data adoptării deciziei respective. În decizie se precizează data intrării sale în vigoare, care nu poate fi anterioară datei adoptării.”

(2)La articolul 13 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, termenul pentru prezentarea raportului anual de implementare pentru anul 2019 este 30 septembrie 2020.”

(3)La articolul 20 se introduce următorul alineat:

„1a    Prin derogare de la alineatul (1), la cererea statului membru, se poate aplica o rată de cofinanțare de 100 % pentru cheltuielile publice declarate în cererile de plată în cursul anului contabil care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021.

Cererile de modificare a ratei de cofinanțare se efectuează prin procedura de modificare a programelor operaționale prevăzută la articolul 9 și sunt însoțite de programul revizuit. Rata de cofinanțare de 100 % se aplică numai dacă modificarea corespunzătoare a programului este aprobată de Comisie cel târziu înainte de depunerea cererii finale de plată intermediară în conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Înainte de depunerea primei cereri de plată pentru anul contabil care începe la 1 iulie 2021, statele membre notifică tabelul menționat în secțiunea 5.1 din modelele pentru programul operațional prevăzute în anexa I, confirmând rata de cofinanțare care a fost aplicabilă în cursul anului contabil care se încheie la 30 iunie 2020.”

(4)La articolul 22 alineatul (4), se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, cheltuielile aferente operațiunilor de sprijinire a capacității de răspuns la situații de criză în contextul epidemiei de COVID-19 sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020.”

(5)La articolul 23 se introduce următorul alineat:

„4a.    Alimentele și/sau asistența materială de bază pot fi furnizate direct persoanelor celor mai defavorizate sau indirect prin bonuri sau carduri electronice, cu condiția ca acestea să poată fi preschimbate numai contra alimentelor și/sau a asistenței materiale de bază, în sensul articolului 2 punctul 1.”

(6)La articolul 26, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(1)litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) costurile achiziționării de alimente și/sau asistență materială de bază și costurile achiziționării de materiale și echipamente individuale de protecție pentru organizațiile partenere;”

(2)litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) costurile administrative, de pregătire, de transport și de depozitare suportate de organizațiile partenere, la o rată fixă de 5 % din costurile menționate la litera (a); sau 5 % din valoarea produselor alimentare desfăcute în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;”

(7)Se inserează articolele 26a, 26b și 26c după cum urmează:

„Articolul 26a

Eligibilitatea cheltuielilor pentru operațiunile sprijinite în cadrul PO I pe perioada suspendării acestora din cauza epidemiei de COVID-19

Întârzierile în furnizarea de alimente/asistență materială de bază din cauza epidemiei de COVID-19 nu determină o reducere a costurilor eligibile suportate de organismul de achiziție sau de organizațiile partenere în conformitate cu articolul 26 alineatul (2). Aceste costuri pot fi declarate Comisiei în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) înainte de furnizarea alimentelor/asistenței materiale de bază către cele mai defavorizate persoane, cu condiția ca furnizarea să se reia după terminarea crizei COVID-19.

În cazul în care alimentele sunt alterate din cauza suspendării furnizării ca urmare a epidemiei de COVID-19, costurile prevăzute la articolul 26 alineatul (2) litera (a) nu se reduc.

Articolul 26b

   Eligibilitatea cheltuielilor pentru operațiunile sprijinite în cadrul PO II sau al asistenței tehnice pe perioada suspendării acestora din cauza epidemiei de COVID-19

1.    Pentru operațiunile a căror implementare este suspendată din cauza epidemiei de COVID-19, un stat membru poate considera că cheltuielile din perioada suspendării sunt cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care nu sunt prestate servicii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

(a)    implementarea operațiunii este suspendată după 31 ianuarie 2020;

(b)    suspendarea operațiunii se datorează epidemiei de COVID-19;

(c)    cheltuielile au fost suportate și plătite;

(d)    cheltuielile constituie un cost real pentru beneficiar și nu pot fi recuperate sau compensate; în ceea ce privește recuperările și compensațiile care nu sunt furnizate de statul membru, statul membru poate accepta ca îndeplinirea acestei condiții să fie demonstrată printr-o declarație a beneficiarului; recuperările și compensațiile se deduc din cheltuieli;

(e)    cheltuielile sunt limitate la perioada suspendării.

2.    Pentru operațiunile în cadrul cărora costurile sunt rambursate beneficiarului pe baza unor opțiuni simplificate în materie de costuri și implementarea acțiunilor care constituie baza rambursării se suspendă din cauza epidemiei de COVID-19, statul membru în cauză poate rambursa costurile beneficiarului pe baza realizărilor planificate pentru perioada de suspendare, chiar și în cazul în care nu sunt implementate acțiuni, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

(a)    implementarea acțiunilor este suspendată după 31 ianuarie 2020;

(b)    suspendarea acțiunilor se datorează epidemiei de COVID-19;

(c)    costurile simplificate corespund unui cost real suportat de beneficiar, care trebuie demonstrat de acesta, și nu pot fi recuperate sau compensate; în ceea ce privește recuperările și compensațiile care nu sunt furnizate de statul membru, statul membru poate accepta faptul că nu există recuperări sau compensații pe baza unei declarații a beneficiarului; recuperările și compensațiile se deduc din suma corespunzătoare costurilor simplificate;

(d)    rambursarea costurilor către beneficiar este limitată la perioada suspendării.

Pentru operațiunile menționate la primul paragraf, statul membru poate efectua rambursări către beneficiar și pe baza costurilor menționate la articolul 25 alineatul (1) litera (a), sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

Dacă un stat membru efectuează rambursări către beneficiar pe baza ambelor opțiuni, acesta trebuie să se asigure că orice cheltuieli sunt rambursate o singură dată.

Articolul 26c

Eligibilitatea cheltuielilor pentru operațiunile sprijinite în cadrul PO II sau al asistenței tehnice care nu sunt integral implementate din cauza epidemiei de COVID-19

1. Un stat membru poate considera cheltuielile pentru operațiunile care nu sunt implementate integral din cauza epidemiei de COVID-19 drept cheltuieli eligibile, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

(a) implementarea operațiunii este anulată după 31 ianuarie 2020;

(b) anularea operațiunii se datorează epidemiei de COVID-19;

(c) cheltuielile anterioare anulării operațiunii au fost suportate de beneficiar și plătite.

2. În cazul operațiunilor pentru care costurile sunt rambursate beneficiarului pe baza unor opțiuni simplificate în materie de costuri, un stat membru poate considera cheltuielile pentru operațiunile care nu sunt implementate integral din cauza epidemiei de COVID-19 drept cheltuieli eligibile, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

(a)    implementarea operațiunii este anulată după 31 ianuarie 2020;

(b)    anularea operațiunii se datorează epidemiei de COVID-19;

(c)    acțiunile vizate de opțiunile simplificate în materie de costuri au fost finalizate cel puțin parțial înainte de anularea operațiunii.

Pentru operațiunile menționate la primul paragraf, statul membru poate efectua rambursări către beneficiar și pe baza costurilor menționate la articolul 25 alineatul (1) litera (a), sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

Dacă un stat membru efectuează rambursări către beneficiar pe baza ambelor opțiuni, acesta trebuie să se asigure că orice cheltuieli sunt rambursate o singură dată.”

(8)La articolul 30 se introduce următorul alineat:

„1a. Pe baza unei analize a riscurilor potențiale, statele membre pot stabili cerințe mai puțin stricte în materie de control și de audit în ceea ce privește distribuirea de alimente/asistență materială celor mai defavorizate persoane în perioada epidemiei de COVID-19.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Titlul propunerii/inițiativei

1.2.Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB

1.3.Tipul propunerii/inițiativei

1.4.Obiectiv(e)

1.5.Motivele propunerii/inițiativei

1.6.Durata și impactul financiar

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)

2.MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

2.2.Sistemul de gestiune și control

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor 

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor operaționale

3.2.3.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

3.2.5.Contribuții ale terților

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Titlul propunerii/inițiativei

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei COVID-19

1.2.Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB 4  

4 Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune

04 06 - Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

04 06 01 – Promovarea coeziunii sociale și atenuarea celor mai grave forme de sărăcie din Uniune

1.3.Tipul propunerii/inițiativei

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă 

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare 5  

 Propunerea/inițiativa se referă la prelungirea unei acțiuni existente 

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune reorientată către o acțiune nouă 

1.4.Obiectiv(e)

1.4.1.Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă

Nu se aplică.

1.4.2.Obiectiv(e) specific(e) și activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

Obiectivul specific nr.

Nu se aplică.

Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

Nu se aplică.

1.4.3.Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate.

Nu se aplică.

1.4.4.Indicatori de rezultat și de impact

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

Nu se aplică.

1.5.Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1.Cerință (cerințe) de îndeplinit pe termen scurt sau lung

Nu se aplică.

1.5.2.Valoarea adăugată a implicării UE

Nu se aplică.

1.5.3.Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare

Nu se aplică.

1.5.4.Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare

Nu se aplică.

1.6.Durata și impactul financiar

 Propunere/inițiativă cu durată limitată

   Propunere/inițiativă în vigoare de la 1.7.2020 până la 30.6.2021

   Impact financiar în 2020 - 2024

 Propunere/inițiativă cu durată nelimitată

Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,

urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă.

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e) 6  

 Gestiune directă asigurată de Comisie

prin intermediul departamentelor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;

   prin intermediul agențiilor executive

 Gestiune partajată cu statele membre

 Gestiune indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;

organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);

BEI și Fondului european de investiții;

organismelor menționate la articolele 208 și 209 din Regulamentul financiar;

organismelor de drept public;

organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;

organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;

persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, și care sunt identificate în actul de bază relevant.

Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații“.

Observații

Nu se aplică.

2.MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții

Nu se aplică.

2.2.Sistemul de gestiune și control

2.2.1.Riscul (riscurile) identificat(e)

Nu se aplică.

2.2.2.Informații privind sistemul de control intern instituit

Nu se aplică.

2.2.3.Estimarea costurilor și a beneficiilor controalelor și evaluarea nivelului prevăzut de risc de eroare

Nu se aplică.

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

Nu se aplică.

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

·Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul de
cheltuieli

Contribuție

Număr
[Rubrica………………………...……………]

Dif./Nedif. 7

din partea țărilor AELS 8

din partea țărilor candidate 9

din partea țărilor terțe

în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

1 Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

04 06 01 – Promovarea coeziunii sociale și atenuarea celor mai grave forme de sărăcie din Uniune

Dif.

NU

NU

NU

NU

·Noile linii bugetare solicitate

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul de
cheltuieli

Contribuție

Număr
[Rubrica………………………...……………]

Dif./Nedif.

din partea țărilor AELS

din partea țărilor candidate

din partea țărilor terțe

în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

[XX.YY.YY.YY]

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor

Modificarea propusă nu presupune niciun fel de modificări ale plafoanelor anuale pentru angajamente și plăți din cadrul financiar multianual, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 223/2014. Defalcarea anuală totală a creditelor de angajament pentru FEAD rămâne neschimbată.

Propunerea va avea ca rezultat o concentrare la începutul perioadei a creditelor de plată pentru anul contabil care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021, conform estimărilor de mai jos.

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR în prețuri curente (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar
multianual

Număr

1b

Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

DG: EMPL

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

•Credite operaționale

1b: Coeziune economică, socială și teritorială

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 

Angajamente

04 06 01 – Promovarea coeziunii sociale și atenuarea celor mai grave forme de sărăcie din Uniune

(1)Plăți

04 06 01 – Promovarea coeziunii sociale și atenuarea celor mai grave forme de sărăcie din Uniune

(2)

41,920

25,200

0,000

-33,560

-33,560

0,00

Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice 10  

Nu se aplică.

(3)

TOTAL credite
pentru DG EMPL

Angajamente

=1+1a +3

Plăți

=2+2a

+3

41,920

25,200

0,000

-33,560

-33,560

0,00TOTAL credite operaționale

Angajamente

(4)

Plăți

(5)

41,920

25,200

0,000

-33,560

-33,560

0,00

•TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice

(6)

TOTAL credite
de la RUBRICA 1b
din cadrul financiar multianual

Angajamente

=4+ 6

Plăți

=5+ 6

41,920

25,200

0,000

-33,560

-33,560

0,00

În cazul în care propunerea/inițiativa afectează mai multe rubrici:

•TOTAL credite operaționale

Angajamente

(4)

Plăți

(5)

•TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice

(6)

TOTAL credite
de la RUBRICILE 1 - 4
din cadrul financiar multianual
(suma de referință)

Angajamente

=4+ 6

Plăți

=5+ 6

0

0

Rubrica din cadrul financiar
multianual

5

„Cheltuieli administrative”

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

•Resurse umane

•Alte cheltuieli administrative

TOTAL DG <…….>

Credite

TOTAL credite
de la RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual 

(Total angajamente = Total plăți)

milioane EUR (cu trei zecimale)

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

TOTAL credite
de la RUBRICILE 1 - 5
din cadrul financiar multianual 

Angajamente

Plăți

41,920

25,200

0,000

-33,560

-33,560

0,00

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor operaționale

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

TOTAL

REALIZĂRI

Tip 11

Costuri medii

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr. total

Costuri totale

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 12

- Realizare

- Realizare

- Realizare

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2…

- Realizare

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2

COST TOTAL

3.2.3.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.3.1.Rezumat

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N 13

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

TOTAL

RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

Alte cheltuieli administrative

Subtotal RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual

În afara RUBRICII 5 14
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

Alte cheltuieli
cu caracter administrativ

Subtotal
în afara RUBRICII 5
din cadrul financiar multianual

TOTAL

Necesarul de credite în materie de resurse umane și de alte cheltuieli de natură administrativă va fi acoperit de creditele DG­ului care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.    

3.2.3.2.Necesarul de resurse umane estimat

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimări în echivalent normă întreagă

Anul
N

Anul
N+1

Anul N+2

Anul N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

•Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)

XX 01 01 01 (la sediu și în reprezentanțele Comisiei)

XX 01 01 02 (în delegații)

XX 01 05 01 (cercetare indirectă)

10 01 05 01 (cercetare directă)

Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) 15

XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)

XX 01 04 yy  16

- la sediu

- în delegații

XX 01 05 02 (AC, END, INT – cercetare indirectă)

10 01 05 02 (AC, INT, END – cercetare directă)

Alte linii bugetare (a se preciza)

TOTAL

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar

Personal extern

3.2.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

   Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual actual.

   Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.

A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare vizate și sumele aferente.

   Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate sau la revizuirea cadrului financiar multianual.

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare vizate, precum și sumele aferente.

3.2.5.Contribuții ale terților

Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.

Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată în cele ce urmează:

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

Total

A se preciza organismul care asigură cofinanțarea 

TOTAL credite cofinanțate

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

   Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

   Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

asupra resurselor proprii

asupra veniturilor diverse

milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:

Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs

Impactul propunerii/inițiativei 17

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

Articolul ………….

Pentru diversele venituri alocate, a se preciza linia sau liniile bugetare de cheltuieli afectate.

A se preciza metoda de calcul al impactului asupra veniturilor.

(1)    JO C , , p. .
(2)    JO C , , p. .
(3)    Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (JO L 72, 12.3.2014, p. 1).
(4)    ABM (activity based management): gestionarea pe activități; ABB (activity based budgeting): întocmirea bugetului pe activități.
(5)    Astfel cum se menționează la articolul 54 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.
(6)    Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(7)    Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.
(8)    AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.
(9)    Țările candidate și, dacă este cazul, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.
(10)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(11)    Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de drumuri construiți etc.).
(12)    Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)…”
(13)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
(14)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(15)    AC = agent contractual; AL = agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenții de muncă temporară; JED = expert tânăr în delegații.
(16)    Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).
(17)    În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sumele brute după deducerea unei cote de 25 % pentru costurile de colectare.