Bruxelles, 14.1.2020

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Propunere modificată de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize


EXPUNERE DE MOTIVE

1.    CONTEXTUL PROPUNERII

La 28 noiembrie 2018, Comisia și-a prezentat viziunea strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050 1 . Această strategie ilustrează modul în care Europa poate deschide calea către neutralitatea climatică prin investiții în soluții tehnologice realiste, prin responsabilizarea cetățenilor și prin alinierea acțiunilor în domenii-cheie, cum ar fi politica industrială, finanțele sau cercetarea, asigurând în același timp echitatea socială pentru o tranziție justă.

În Comunicarea privind Pactul ecologic european 2 , Comisia propune un Mecanism pentru o tranziție justă pentru a completa propunerile bugetare și legislative deja prezentate pentru perioada 2021-2027. Mecanismul pentru o tranziție justă include un Fond pentru o tranziție justă pus în aplicare în cadrul politicii de coeziune. Fondul pentru o tranziție justă este instituit printr-un regulament specific, care stabilește obiectivul specific al fondului, acoperirea sa geografică, metodologia de alocare a resurselor financiare și conținutul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă necesare pentru sprijinirea programării.

Fondul pentru o tranziție justă va fi complementar fondurilor propuse aferente politicii de coeziune, inclusiv Fondului european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondului social european Plus („FSE+”) și Fondului de coeziune, urmând a fi implementat, astfel, în cadrul politicii de coeziune. Gestionarea generală a fondului va fi reglementată, așadar, de dispozițiile stabilite în temeiul propunerii de regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize („Regulamentul privind dispozițiile comune”). Prin urmare, respectiva propunere trebuie modificată pentru a integra Fondul pentru o tranziție justă în calitate de nou fond în cadrul politicii de coeziune.

2.    TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

   Temei juridic

Acțiunea UE se întemeiază pe articolul 174 alineatul (1) din TFUE: Uniunea „își dezvoltă și desfășoară acțiunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale. Uniunea urmărește, în special, reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate”.

   Subsidiaritate și proporționalitate

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din TFUE, Uniunea are competențe partajate cu statele membre în domeniul coeziunii economice, sociale și teritoriale, precum și în ceea ce privește anumite aspecte ale politicii sociale. De asemenea, Uniunea are competența de a desfășura acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii statelor membre în domeniul educației și al formării profesionale, precum și al industriei (articolul 6 din TFUE).

Gestiunea partajată are scopul de a asigura faptul că deciziile sunt luate cât mai aproape posibil de cetățeni și că acțiunea la nivelul UE este justificată, având în vedere posibilitățile și specificitățile de la nivel național, regional sau local. Gestiunea partajată aduce Europa mai aproape de cetățeni și face legătura dintre nevoile locale și obiectivele europene. În plus, ea sporește asumarea obiectivelor UE obiectivelor UE, deoarece statele membre și Comisia își împart puterea de decizie și responsabilitate și cofinanțează programele.

   Alegerea instrumentului

Prezentul regulament modifică propunerea de regulament privind dispozițiile comune 3 .

3.    REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

   Consultările cu părțile interesate

Expunerea de motive a propunerii inițiale de regulament privind dispozițiile comune oferă informații detaliate privind consultările desfășurate cu publicul larg și cu părțile interesate și modul în care au fost reflectate rezultatele corespunzătoare. Prezenta modificare nu necesită consultări suplimentare.

   Evaluări și studii de impact

Expunerea de motive a propunerii inițiale de regulament privind dispozițiile comune oferă informații detaliate privind rezultatul evaluărilor ex post și intermediare efectuate în sprijinul propunerii.

De asemenea, expunerea de motive confirmă că prezentul regulament nu face obiectul unei evaluări a impactului, deoarece stabilește norme comune și un mecanism de implementare pentru diferite politici și fonduri în cadrul gestiunii partajate. Pe de altă parte, regulamentele specifice fiecărui fond care oferă sprijin sunt însoțite de propriile evaluări ale impactului.

4.    IMPLICAȚII BUGETARE

Comisia urmărește să își realizeze prioritățile, astfel cum se prevede în orientările politice, ca parte a obiectivului mai amplu privind bugetul UE. Un fond ambițios pentru o tranziție justă este o prioritate în acest context. Acesta este motivul pentru care Comisia a depus foarte devreme în cursul mandatului său propunerea legislativă privind Fondul pentru o tranziție justă, care vine în completarea propunerilor existente pentru următorul cadru financiar multianual („CFM”). Propunerea, precum și prezenta modificare a propunerii Comisiei de regulament privind dispozițiile comune vor contribui la negocierea următorului CFM și se preconizează să fie integrate în cadrul unui acord general cu privire la următorul CFM.

5.    ALTE ELEMENTE

   Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii

Cadrul juridic conține o propunere specifică de regulament privind Fondul pentru o tranziție justă și modificări specifice aduse propunerii Comisiei de regulament privind dispozițiile comune.

Realizarea și punerea în aplicare a Fondului pentru o tranziție justă vor fi reglementate de Regulamentul privind dispozițiile comune, care trebuie modificat.

Principalele modificări introduse se referă la următoarele aspecte:

·Ajustările cerințelor de conținut pentru acordul de parteneriat și programele care beneficiază de sprijin din partea Fondului pentru o tranziție justă. Acestea prevăd, în special, obligația de a prezenta planuri teritoriale pentru o tranziție justă, astfel cum sunt definite în propunerea de regulament privind Fondul pentru o tranziție justă, ca anexă la programele care implică sprijin din partea Fondului pentru o tranziție justă.

·Descrierea mecanismului și a normelor care reglementează transferul obligatoriu al resurselor FEDR și FSE+ către Fondul pentru o tranziție justă, pe baza tipului de intervenții care urmează să fie sprijinite.

·Aplicarea dispozițiilor prevăzute în Regulamentul privind dispozițiile comune și în propunerea de regulament privind Fondul pentru o tranziție justă în cazul resurselor complementare FEDR/FSE+ pentru a se asigura aplicarea unui set unic de norme pentru toate resursele Fondului pentru o tranziție justă (un singur rezervor de resurse cu un singur set de norme).

·O explicație conform căreia bazele pentru calcularea cerințelor de concentrare tematică pentru FEDR și FSE+ nu includ sumele transferate drept resurse complementare din FEDR și FSE+ către Fondul pentru o tranziție justă.

2018/0196 (COD)

Propunere modificată de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize

Propunerea Comisiei COM (2018) 375 se modifică după cum urmează:

(1)    titlul propunerii se înlocuiește cu următorul text:

„Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize”;

(2)    considerentul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Pentru dezvoltarea pe mai departe a unei implementări coordonate și armonizate a fondurilor Uniunii implementate prin gestiune partajată, și anume a Fondului european de dezvoltare regională („FEDR”), a Fondului social european plus („FSE+”), a Fondului de coeziune, a Fondului pentru o tranziție justă (FTJ), a măsurilor finanțate în cadrul gestiunii partajate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Fondul pentru managementul integrat al frontierelor („IMFV”), este necesar ca pentru toate aceste fonduri (denumite în continuare „fondurile”) să fie stabilite norme financiare bazate pe articolul 322 din TFUE, care să specifice în mod clar domeniul de aplicare al dispozițiilor relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie stabilite dispoziții comune bazate pe articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi norme specifice de politică aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune, FTJ și FEPAM.”;

(3)    considerentul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„(8) Pentru a contribui la prioritățile Uniunii, fondurile ar trebui să-și direcționeze sprijinul către un număr limitat de obiective de politică, în conformitate cu misiunile lor specifice care rezultă din obiectivele lor definite în tratat. Obiectivele de politică pentru FAMI, FSI și IMFV ar trebui să fie stabilite în regulamentele specifice ale fondurilor respective. FTJ și resursele FEDR și FSE+ care sunt transferate ca sprijin complementar către FTJ ar trebui să contribuie la un obiectiv specific unic.”;

(4)    la considerentul 19, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

Statul membru ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fiecărui program sprijinit de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ. ”;

(5)    se introduce următorul considerent 22a:

„(22a) Pentru a spori eficacitatea FTJ, este necesar să se pună la dispoziția FTJ resurse complementare din FEDR și FSE+. Aceste resurse complementare ar trebui să fie furnizate prin intermediul unui transfer obligatoriu specific din aceste fonduri către FTJ, ținându-se seama de dificultățile legate de tranziție care trebuie soluționate, prevăzute în planurile teritoriale pentru o tranziție justă. Sumele care urmează să fie transferate trebuie furnizate din resursele alocate categoriilor de regiuni în care se află teritoriile identificate în planurile teritoriale pentru o tranziție justă. Având în vedere aceste modalități specifice de utilizare a resurselor FTJ, pentru constituirea resurselor FTJ trebuie aplicat exclusiv mecanismul de transfer specific. De asemenea, este necesar să se clarifice faptul că, în ceea ce privește FTJ și resursele FEDR și FSE+ transferate către FTJ, care devin de asemenea sprijin din partea FTJ, este oportun să se aplice numai dispozițiile prezentului regulament și ale Regulamentului (UE) [Regulamentul FTJ]. Nici Regulamentul (UE) [Regulamentul FEDR/FC], nici Regulamentul (UE) [Regulamentul FSE+] nu trebuie să se aplice în cazul sprijinului complementar. Prin urmare, resursele FEDR transferate ca sprijin complementar către FTJ ar trebui excluse din baza de calcul a cerințelor de concentrare tematică prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) [Regulamentul FEDR/FC] și din baza de calcul a alocărilor minime pentru dezvoltarea urbană durabilă, astfel cum se prevede la articolul 9 din Regulamentul (UE) [Regulamentul FEDR/FC]. Același lucru este valabil și pentru resursele FSE+ transferate ca sprijin complementar către FTJ în ceea ce privește cerințele de concentrare tematică prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (UE) [Regulamentul FSE+].”;

(6)    considerentul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„(27) În vederea examinării performanțelor programelor, statele membre ar trebui să instituie comitete de monitorizare. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, rapoartele anuale de implementare ar trebui să fie înlocuite printr-un dialog de politică structurat anual, bazat pe cele mai recente informații și date privind implementarea programului, puse la dispoziție de statul membru. Este necesar ca reuniunea anuală de evaluare să fie organizată și pentru programele din cadrul FTJ.”;

(7)    considerentul 39 se înlocuiește cu următorul text:

„(39) Pentru îmbunătățirea complementarității și simplificarea implementării, ar trebui să fie posibilă combinarea sprijinului din partea Fondului de coeziune, a FTJ și a FEDR cu sprijinul din partea FSE+, în cadrul programelor comune desfășurate sub egida obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică.”;

(8)    Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Prezentul regulament stabilește:

(a)norme financiare pentru Fondul european de dezvoltare regională («FEDR»), Fondul social european plus («FSE+»), Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă («FTJ»), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime («FEPAM»), Fondul pentru azil și migrație («FAMI»), Fondul pentru securitate internă («FSI») și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize («MFV») (denumite în continuare «fondurile»);

(b)dispoziții comune aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune, FTJ și FEPAM.”;

(b)la alineatul (6), se introduce următoarea literă (h):

„(h) Regulamentul (UE) [Regulamentul FTJ] («Regulamentul privind FTJ»)(*).

(*) JO L , , p. .”;

(9)    Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)la alineatul (1) se introduc următoarele paragrafe:

„FTJ sprijină obiectivul specific de a permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, economice și de mediu ale tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic”.

Alineatul (1) primul paragraf nu se aplică resurselor FEDR și FSE+ care sunt transferate către FTJ în conformitate cu articolul 21a.”;

(b)alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2. FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ trebuie să contribuie la acțiunile Uniunii care conduc la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale în conformitate cu articolul 174 din TFUE, prin urmărirea următoarelor obiective:

(a)investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în statele membre și în regiuni, care urmează să fie sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ, și

(b)cooperarea teritorială europeană (Interreg), care urmează să fie sprijinită de FEDR.”;

(c)la alineatul (3), ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul FEDR, FSE+, al Fondului de coeziune și al FTJ, ponderile se corelează cu dimensiunile și codurile aferente tipurilor de intervenție stabilite în anexa I.”;

(10)    Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) obiectivele de politică selecționate și obiectivul specific al FTJ, indicându-se fondul și programele prin intermediul cărora vor fi urmărite și o justificare în acest sens, iar dacă este cazul, o justificare privind utilizarea modului de punere în practică al InvestEU, ținându-se cont de recomandările relevante specifice fiecărei țări;

(b)la litera (b), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(b) pentru fiecare dintre obiectivele de politică selecționate menționate la litera (a) și pentru obiectivul specific al FTJ:”;

(c)litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) alocarea financiară preliminară din partea fiecărui fond, per obiectiv de politică la nivel național, respectând normele specifice ale fondurilor privind concentrarea tematică și alocarea financiară preliminară pentru obiectivul specific al FTJ, inclusiv orice resurse FEDR sau FSE+ care urmează să fie transferate către FTJ în conformitate cu articolul 21a;”;

(11)    Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)titlul articolului se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 10
Utilizarea FEDR, a FSE+, a Fondului de coeziune, a FTJ și a FEPAM prin intermediul InvestEU”;

(b)la alineatul (1), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„1. Statele membre pot aloca, în acordul de parteneriat sau în cererea de modificare a unui program, cuantumul contribuției FEDR, a FSE+, a Fondului de coeziune, a FTJ și a FEPAM, care urmează să fie vărsat către InvestEU și furnizat prin intermediul garanțiilor bugetare.”;

(12)    la articolul 11, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7. Anexa IV nu se aplică programelor sprijinite de FEPAM.

Anexa IV nu se aplică priorităților sprijinite de FTJ și resurselor FEDR și FSE+ care sunt transferate către FTJ în conformitate cu articolul 21a. ”;

(13)    La articolul 14, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„1. Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ, statul membru evaluează fiecare program, ținând cont de următoarele elemente:”;

(b)se adaugă următoarea literă (e):

„(e) în plus, pentru programele sprijinite de FTJ, evaluarea efectuată de Comisie în temeiul articolului 29 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/1999(*).

(*) Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.;

(14)    Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Fiecare program stabilește o strategie pentru contribuția programului la obiectivele de politică sau la obiectivul specific al FTJ și comunicarea rezultatelor acestuia.”;

(b)la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„2. Un program este format din priorități. Fiecare prioritate corespunde unui obiectiv de politică unic sau obiectivului specific al FTJ sau asistenței tehnice. O prioritate care corespunde unui obiectiv de politică este formată din unul sau mai multe obiective specifice. Aceluiași obiectiv de politică sau obiectivului specific al FTJ pot să-i corespundă mai multe priorități.”;

(c)alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(i)la litera (a) se adaugă următorul punct (viii):

„(viii)în plus, pentru programele sprijinite de FTJ, provocările legate de tranziție identificate în planurile teritoriale pentru o tranziție justă, astfel cum sunt prevăzute la articolul [7] din Regulamentul (UE) [Regulamentul FTJ];”;

(ii)litera (d) se modifică după cum urmează:

-punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)tipurile de acțiuni aferente, inclusiv o listă a operațiunilor de importanță strategică planificate și a contribuției lor preconizate la obiectivele specifice respective, la strategiile macroregionale și la strategiile privind bazinele maritime, precum și la planurile teritoriale pentru o tranziție justă prevăzute la articolul [7] din Regulamentul (UE) [Regulamentul FTJ] sprijinite de FTJ, după caz;”;

-se adaugă următorul punct (viii):

„(viii) în plus, pentru obiectivul specific al FTJ, justificarea sumelor transferate din resursele FEDR și, respectiv, ale FSE+, în conformitate cu articolul 21a, precum și defalcarea acestora pe categorii de regiuni, reflectând tipurile de intervenții planificate în conformitate cu planurile teritoriale pentru o tranziție justă prevăzute la articolul [7] din Regulamentul (UE) [Regulamentul FTJ]; ”;

(iii)la litera (f), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i) un tabel specificând alocările financiare totale pentru fiecare fond și pentru fiecare categorie de regiuni pentru întreaga perioadă de programare și pentru fiecare an, inclusiv orice sume transferate în temeiul articolului 21 sau al articolului 21a; ”;

(d)alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Pentru programele FEDR, ale FSE+, ale Fondului de coeziune și ale FTJ, prezentate în conformitate cu articolul 16, tabelul menționat la alineatul (3) litera (f) punctul (ii) include numai sumele pentru anii 2021-2025.”;

(e)se adaugă următorul alineat (8):

„8. Pentru programele sprijinite de FTJ, statele membre transmit Comisiei planurile teritoriale pentru o tranziție justă prevăzute la articolul [7] din Regulamentul (UE) [Regulamentul FTJ], ca parte a programului sau a unei cereri de modificare a acestuia.”;

(15)    La articolul 19 alineatul (5), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„5. Pe parcursul perioadei de programare, statul membru poate transfera o sumă de până la 5 % din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de 3 % din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași fond sprijinind același program. Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și FTJ, transferul vizează numai alocările pentru aceeași categorie de regiuni.”;

(16)    Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 20
Sprijin comun din partea FEDR, FSE+, FTJ și a Fondului de coeziune

1.    FEDR, FSE+, FTJ și Fondul de coeziune pot oferi sprijin comun programelor din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică.

2.    FEDR și FSE+ pot finanța, în mod complementar și sub rezerva unei limite de 10 % din finanțarea provenită de la fondurile respective pentru fiecare prioritate a unui program, o parte sau totalitatea unei operațiuni în cazul căreia cheltuielile sunt eligibile pentru sprijin din partea celuilalt fond pe baza normelor de eligibilitate aplicate fondului respectiv, cu condiția ca acele costuri să fie necesare pentru implementare. Această opțiune nu se aplică resurselor FEDR și FSE+ care sunt transferate către FTJ în conformitate cu articolul 21a.”;

(17)    La articolul 21 se adaugă următorul alineat (6):

„6. Resursele FTJ, inclusiv resursele transferate din FEDR și FSE+ în conformitate cu articolul 21a, nu sunt transferabile către alte fonduri sau instrumente în temeiul alineatelor (1)-(5).

FTJ nu beneficiază de transferuri în temeiul alineatelor (1)-(5).

Transferul de resurse din FEDR și FSE+ către FTJ în conformitate cu articolul 21a este exclus din baza de calcul a plafonului de 5 % stabilit la alineatul (1). ”;

(18)    se inserează următorul articol 21a:

Articolul 21a    
Transferul de resurse din FEDR și FSE+ către FTJ

1.Cuantumul resurselor disponibile pentru FTJ în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, în conformitate cu articolul [3] din Regulamentul (UE) [Regulamentul FTJ], este completat cu resurse din FEDR, FSE+ sau o combinație a acestora, din categoria regiunilor în care este situat teritoriul în cauză. Totalul resurselor FEDR și FSE+ transferate către FTJ trebuie să fie de cel puțin o dată și jumătate mai mare decât cuantumul sprijinului din partea FTJ, dar nu trebuie să depășească de trei ori cuantumul sprijinului respectiv. Resursele transferate din FEDR sau din FSE+ nu trebuie să depășească în niciun caz 20 % din suma totală alocată din FEDR și, respectiv, FSE+ statului membru în cauză.

Transferurile respective din resursele FEDR și FSE+ către prioritatea sau prioritățile sprijinite de FTJ trebuie să reflecte tipurile de intervenții în conformitate cu informațiile prevăzute în program în temeiul articolului 17 alineatul (3) litera (d) punctul (viii). Aceste transferuri se consideră definitive.

2.Resursele FTJ, inclusiv resursele transferate din FEDR și FSE+, se utilizează în conformitate cu normele stabilite în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) [Regulamentul FTJ]. Normele stabilite în Regulamentul (UE) [Regulamentul FEDR/FC] și în Regulamentul (UE) [Regulamentul FSE+] nu se aplică resurselor FEDR și FSE+ transferate în conformitate cu alineatul (1).”;

(19)    la articolul 25, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. FEDR, FSE+, FTJ și FEPAM pot sprijini dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.”;

(20)    la articolul 31 alineatul (2), se adaugă următoarea literă (e):

„(e) pentru sprijinul din partea FTJ: 3,25 %.”;

(21)    la articolul 35 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) rapoartele anuale de performanță pentru programele sprijinite de FEPAM, FAM, FSI și IMFV și raportul final de performanță pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ;”;

(22)    La articolul 36 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„3. Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ, statul membru furnizează Comisiei, cel târziu cu o lună înainte de reuniunea anuală de evaluare, informațiile cu privire la elementele enumerate la articolul 35 alineatul (1).”;

(23)    la articolul 38, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ, fiecare autoritate de management transmite Comisiei, până la 15 februarie 2031, un raport final privind performanța programului.”;

(24)    la articolul 45 alineatul (1) litera (c), punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii) operațiunile sprijinite de FSE+, FTJ, FEPAM, FSI, FAMI și IMFV al căror cost total depășește 100 000 EUR;”;

(25)    la articolul 48 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care costul total al unei operațiuni nu depășește 200 000 EUR, contribuția furnizată beneficiarului din FEDR, FSE+, FTJ, FAMI, FSI și IMFV ia forma costurilor unitare, a sumelor forfetare sau a ratelor forfetare, cu excepția operațiunilor pentru care sprijinul constituie ajutor de stat. Atunci când se utilizează finanțarea la rate forfetare, numai categoriile de costuri cărora li se aplică rata forfetară pot fi rambursate în conformitate cu litera (a) de la primul paragraf.”;

(26)    la articolul 51, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2. Pentru operațiunile sprijinite de FAMI, FSI, IMFV, FSE+, FTJ și FEDR, salariile și indemnizațiile plătite participanților sunt considerate costuri eligibile suplimentare care nu sunt incluse în rata forfetară.”;

(27)    Articolul 57 se modifică după cum urmează:

(a)la alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:

„Pentru FTJ, cheltuielile legate de operațiuni trebuie să contribuie la implementarea planului teritorial pentru o tranziție justă relevant stabilit în conformitate cu articolul [7] din Regulamentul (UE) [Regulamentul FTJ].”;

(b)la alineatul (7), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru FEDR, Fondul de coeziune și FTJ, acest lucru este aplicabil atunci când se adaugă în program un nou tip de intervenție care figurează în tabelul 1 din anexa I sau, pentru FAMI, FSI și IMFV, în regulamentele specifice ale fondurilor.”;

(28)    la articolul 59, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2. Operațiunile sprijinite de FSE+ sau de FTJ în conformitate cu [articolul 4 alineatul (2) literele (h), (i) și (j)] din Regulamentul (UE) [Regulamentul FTJ] trebuie să ramburseze sprijinul atunci când sunt supuse unei obligații de întreținere a investiției în temeiul normelor privind ajutoarele de stat.”;

(29)    la articolul 73 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Eșantionul statistic poate acoperi unul sau mai multe programe sprijinite de FEDR, Fondul de coeziune, FTJ și FSE+ și, sub rezerva stratificării, acolo unde este cazul, una sau mai multe perioade de programare, în funcție de aprecierea profesională a autorității de audit.”;

(30)    La articolul 74 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„3. Operațiunile pentru care totalul cheltuielilor eligibile nu depășește 400 000 EUR pentru FEDR și Fondul de coeziune, 300 000 EUR pentru FSE+ și FTJ și 200 000 EUR pentru FEPAM, FAMI, FSI și IMFV nu pot fi supuse la mai mult de un audit efectuat fie de autoritatea de audit, fie de Comisie înainte de prezentarea conturilor pentru anul fiscal în care se finalizează operațiunea.”;

(31)    la articolul 96, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5. În ceea ce privește ultimul an fiscal, Comisia efectuează plata sau recuperarea soldului anual al conturilor pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+, FTJ și Fondul de coeziune în termen de cel mult două luni de la data acceptării raportului final de performanță, astfel cum se menționează la articolul 38.”;

(32)    La articolul 98 se adaugă următorul alineat (6):

„6. Normele specifice privind FTJ pot stabili baze specifice pentru corecțiile financiare efectuate de Comisie în legătură cu îndeplinirea nesatisfăcătoare a obiectivelor stabilite pentru FTJ.”;

(33)    la articolul 99, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3. Partea din angajamente rămasă deschisă la 31 decembrie 2029 se dezangajează în cazul în care pachetul de asigurare și raportul final de performanță pentru programele sprijinite de FSE+, FEDR, Fondul de coeziune și FTJ nu au fost prezentate Comisiei până la termenul stabilit la articolul 38 alineatul (1).”;

(34)    la articolul 106 alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

„Rata de cofinanțare pentru prioritatea sprijinită de FTJ nu trebuie să depășească ratele de cofinanțare stabilite la literele (a), (b) și (c) de la primul paragraf aplicabile regiunii în care se află teritoriul sau teritoriile identificate în planurile teritoriale pentru o tranziție justă, în conformitate cu articolul [7] din Regulamentul (UE) [Regulamentul FTJ].”;

(35) Anexele I, II, V și VII se modifică în conformitate cu anexa la prezenta propunere.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

(1)    O planetă curată pentru toți. O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei”, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – COM (2018) 773 final.
(2)    A se vedea COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.

Bruxelles, 14.1.2020

COM(2020) 23 final

ANEXĂ

la

Propunerea modificată de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize


ANEXĂ

Anexele I, II, V și VII la propunerea Comisiei COM(2018) 375 se modifică după cum urmează:

ANEXA I

(1) Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Dimensiuni și coduri pentru tipurile de intervenție aferente FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și FTJ – articolul 17 alineatul (5)”

(2) La titlul tabelului 1 se adaugă următoarea notă de subsol:

* Pentru obiectivul specific «de a permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, economice și de mediu ale tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic», sprijinit de FTJ, pot fi utilizate domeniile de intervenție din cadrul oricărui obiectiv de politică, cu condiția să fie coerente cu articolele [4] și [5] din Regulamentul (UE) [noul regulament FTJ] și conforme cu planul teritorial pentru o tranziție justă relevant. Pentru acest obiectiv specific, coeficientul pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor legate de schimbările climatice se stabilește la 100 % pentru toate domeniile de intervenție utilizate.”

ANEXA II

(1)    Punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1. Selecționarea obiectivelor de politică și a obiectivului specific al FTJ, dacă este cazul

Trimitere:    articolul 8 litera (a) din RDC, articolul 3 din Regulamentele FAMI, FSI, IMFV

Tabelul 1: Selecționarea obiectivului de politică (și a obiectivului specific al FTJ), cu justificare

Obiectiv selecționat

Program

Fond

Justificare pentru selecționarea unui obiectiv de politică (sau a obiectivului specific al FTJ)

[3 500 per obiectiv](2)    Punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5. Alocare financiară preliminară per obiectiv de politică și obiectiv specific al FTJ

Trimitere: articolul 8 litera (c) din RDC

Tabelul 4: Alocare financiară preliminară din partea FEDR, FSE+, FTJ, FC și FEPAM, per obiectiv de politică*

Obiectiv de politică/specific al FTJ

FEDR

FSE+

FTJ

Fondul de coeziune

FEPAM

Total

Obiectivul de politică 1

Obiectivul de politică 2

Obiectivul de politică 3

Obiectivul de politică 4

Obiectivul de politică 5

Obiectivul specific al FTJ**

Asistență tehnică

Alocare pentru 2026-2027

Total

*Obiective de politică și obiectivul specific al FTJ în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din RDC. Pentru FEDR, FSE+, FC și FTJ pentru anii 2021-2025; pentru FEPAM pentru anii 2021-2027.

**A se insera în acest rând sprijinul complementar preconizat din partea FEDR și FSE+ care urmează să fie transferat către FTJ.”(3)    La punctul 6, tabelul 6 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 6: Lista programelor cu alocări financiare preliminare*

Titlul [255]

Fond

Categorie de regiuni

Contribuția UE

Contribuție națională**

Total

Programul 1

FEDR

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice și nordice slab populate

Programul 1

FC

Programul 1

FSE+

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice și nordice slab populate

Programul 1

FTJ – alocare***

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Programul 1

FTJ – FSE+ sprijin complementar care urmează să fie transferat către FTJ

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Programul 1

FTJ – FEDR sprijin complementar care urmează să fie transferat către FTJ

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Total

FEDR, FC, FSE+, FTJ

Programul 2

FEPAM

Programul 3

FAMI

Programul 4

FSI

Programul 5

IMFV

Total

Toate fondurile

*Obiective de politică și obiectivul specific al FTJ în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din RDC. Pentru FEDR, FSE+, FC și FTJ pentru anii 2021-2025; pentru FEPAM pentru anii 2021-2027.

**În conformitate cu articolul 106 alineatul (2) privind determinarea ratelor de cofinanțare.

*** Alocarea preliminară FTJ preconizată, indicând separat alocarea FTJ inițială și sprijinul complementar din partea FSE+ și FEDR pentru categoria vizată de regiuni, dacă se cunoaște deja.”ANEXA V

(1)    Titlul și primul tabel se înlocuiesc cu următorul text:

Model pentru programele finanțate din FEDR (obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”), FSE+, FTJ, Fondul de coeziune și FEPAM – articolul 16 alineatul (3)

CCI

Titlul în limba engleză

[255 de caractere*]

Titlul în limba (limbile) națională (e)

[255]

Versiune

Primul an

[4]

Ultimul an

[4]

Eligibil de la

Eligibil până la

Numărul deciziei Comisiei

Data deciziei Comisiei

Numărul deciziei de modificare a statului membru

Data intrării în vigoare a deciziei de modificare a statului membru

Transfer nesubstanțial [articolul 19 alineatul (5)]

Da/Nu

Regiuni NUTS acoperite de program (nu se aplică pentru EMFF)

Fondul vizat

FEDR

Fondul de coeziune

FSE+

FTJ

FEPAM

*Numerele între paranteze pătrate se referă la numărul de caractere.”(2)    La punctul 2, tabelul 1T se înlocuiește cu următorul text:

ID

Titlu [300]

AT

Bază de calcul

Fond

Categorie de regiuni sprijinită

Obiectiv specific selecționat

1

Prioritatea 1

Nu

FEDR

Mai dezvoltate

OS 1

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

OS 2

Ultraperiferice și nordice slab populate

Mai dezvoltate

OS 3

2

Prioritatea 2

Nu

FSE+

Mai dezvoltate

OS 4

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

OS 5

Ultraperiferice și nordice slab populate

3

Prioritatea 3

Nu

FC

N/A

OS 6

4

Prioritatea 4

Nu

FTJ*

Mai dezvoltate

OS FTJ

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

5

Prioritate Asistență tehnică

Da

N/A

..

Prioritate specifică Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Nu

FSE+

..

Prioritate specifică Recomandări specifice fiecărei țări

Nu

FSE+

..

Prioritate specifică Acțiuni inovatoare

Nu

FSE+

OS 8

Prioritate specifică Deprivare materială

Nu

FSE+

OS 9

* Aici figurează alocarea FTJ și sprijinul complementar transferat din FEDR și FSE+.”(3)    La punctul 3.A., tabelul 15 se înlocuiește cu următorul text:

Categorie de regiuni

Oportunitatea de politică 1

Oportunitatea de politică 2

Oportunitatea de politică 3

Oportunitatea de politică 4

Oportunitatea de politică 5

Sumă

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FEDR

Mai dezvoltate

Mai puțin dezvoltate

În tranziție

Ultraperiferice și nordice slab populate

FSE+

Mai dezvoltate

Mai puțin dezvoltate

În tranziție

Ultraperiferice și nordice slab populate

FTJ*

Mai dezvoltate

Mai puțin dezvoltate

În tranziție

FC

FEPAM

Total

* Alocare inițială din FTJ (fără resursele complementare transferate) în limitele stabilite la articolul 21.(4)    La punctul 3.A. Se inserează un nou tabel 18:

„Tabelul 18: Alocare inițială din FTJ pentru program1

Trimitere: Articolul 21a

Alocare inițială din FTJ pentru program* per categorie de regiuni

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Alocare inițială din FTJ pentru program*

* Program ce beneficiază de alocare din partea FTJ.

1 Atunci când FTJ este „fondul vizat” (date de bază privind programul, p. 1 din modelul de program).”

(5)    La punctul 3.A, după tabelul 18, se inserează o nouă căsuță de bifat:

„Transfer obligatoriu de resurse FEDR și FSE+ drept sprijin complementar către Fondul pentru o tranziție justă2

Transfer către FTJ

se referă la transferurile interne din cadrul programului care beneficiază de alocare din FTJ (tabelul 18A)

se referă la transferurile de la alte programe către programul care beneficiază de alocare din FTJ (Tabelul 18B)

N/A (adică, programul nu beneficiază de sprijin din partea FTJ)

2 În cazul în care un program sprijinit de FTJ beneficiază de sprijin complementar (a se vedea articolul 21a) în cadrul programului și de la alte programe, trebuie completate atât tabelul 18A, cât și 18B.(6)    La punctul 3.A, se inserează un nou tabel 18A:

„Tabelul 18A: Transfer de resurse FEDR și FSE+ către Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) în cadrul programului

Alocare FTJ în cadrul programului* per categorie de regiuni

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Transfer în cadrul programului* (sprijin complementar) per categorie de regiuni

FEDR

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice și nordice slab populate

FSE+

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice și nordice slab populate

Total

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice și nordice slab populate

* Program ce beneficiază de alocare din partea FTJ.”

 (7)    La punctul 3.A, se inserează un nou tabel 18B:

„Tabelul 18B: Transfer de resurse FEDR și FSE+ din alt(e) program(e) către Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) în cadrul acestui program

Sprijin complementar pentru FTJ în cadrul acestui program (numărul CCI)* per categorie de regiuni

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Transfer(uri) de la alt(e) program(e)** per categorie de regiuni

Programul 1 (numărul CCI)

FEDR

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice și nordice slab populate

FSE+

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice și nordice slab populate

Programul 2 (numărul CCI)

Programul 3 (numărul CCI)

Total FEDR

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice și nordice slab populate

Total FSE+

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice

Total

* program cu alocare din FTJ, care beneficiază de sprijin complementar din partea FEDR și FSE+.

** program care oferă sprijin complementar din partea FEDR și FSE+ (sursă).”

Justificarea transferului obligatoriu din FEDR și FSE+ pe baza tipurilor planificate de intervenții – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (viii)

Câmp de text [3 000]

(8)    La punctul 3.1, tabelul 10 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 10: Credite financiare, per an

Fond

Categorie de regiuni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDR*

Mai puțin dezvoltate

Mai dezvoltate

În tranziție

Ultraperiferice și nordice slab populate

Total

FSE+*

Mai puțin dezvoltate

Mai dezvoltate

În tranziție

Ultraperiferice și nordice slab populate

Total

FTJ**

Mai puțin dezvoltate

Mai dezvoltate

În tranziție

Total

Fondul de coeziune

N/A

FEPAM

N/A

Total

* Sume după transferul obligatoriu, adică dacă transferul obligatoriu din FEDR și FSE+ se realizează din acest program, sumele FEDR și FSE+ nu includ sumele transferate.

** A se indica totalul resurselor FTJ conform tabelului 18 (adică alocarea din FTJ și sprijinul complementar transferat din FEDR și FSE+).”

(9)    punctul 3.2 se înlocuiește cu următorul text:

3.2. Pachet financiar per fond și per cofinanțare națională*

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (ii) și articolul 17 alineatul (6)

Pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”:

Tabelul 11: Pachet financiar per fond și per cofinanțare națională

Obiectiv de politică/FTJ sau AT

Prioritate

Bază de calcul pentru sprijinul UE (total sau public)

Fond

Categorie de regiuni**

Contribuția UE

Contribuție națională

Defalcarea orientativă a contribuției naționale

Total

Rată de cofinanțare

Public

Privat

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)***

(f)=(a)/(e)***

Prioritatea 1

P/T

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Mai dezvoltate

În tranziție

Alocarea specială pentru regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate

Prioritatea 2

FSE+

Mai puțin dezvoltate

Mai dezvoltate

În tranziție

Ultraperiferice și nordice slab populate

Prioritatea 3

FTJ****

Mai puțin dezvoltate

Mai dezvoltate

În tranziție

Prioritatea 4

FC

AT

AT articolul 29 din RDC

FEDR sau FSE+ sau FC sau FTJ

AT articolul 30 din RDC

FEDR sau FSE+ sau FC sau FTJ

Total FEDR

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Alocarea specială pentru regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate

Total FSE+

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Regiuni ultraperiferice și nordice slab populate

Total FTJ

Mai dezvoltate

În tranziție

Mai puțin dezvoltate

Total FC

N/A

Total general

* Înainte de evaluarea intermediară, în 2025, pentru FEDR, FSE+, FC și FTJ, numai creditele financiare pentru exercițiile 2021-2025.

**Pentru FEDR: mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate și, după caz, alocare specială pentru regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate. Pentru FSE+: mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate și, după caz, alocare suplimentară pentru regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate. Pentru FC: nu se aplică. Pentru asistența tehnică, aplicarea unor categorii de regiuni depinde de selecționarea unui fond.

***Pentru toate categoriile de regiuni, acolo unde este relevant.

**** A se indica totalul resurselor FTJ conform tabelului 18 (adică o alocare din FTJ și sprijinul complementar transferat din FEDR și FSE+).(10)    La punctul 8, tabelul 14 se înlocuiește cu următorul text:

Indicarea utilizării articolelor 88 și 89 din RDC*

Prioritate nr.

Fond

Obiectiv specific („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)

Utilizarea rambursării cheltuielilor eligibile pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare în cadrul priorității în conformitate cu articolul 88 din RDC

Prioritatea 1

FEDR

OS 1

OS 2

Prioritatea 2

FSE+

OS 3

OS 4

Prioritatea 3

FC

OS 5

OS 6

Prioritatea 4

FTJ

OS FTJ

Utilizarea finanțărilor nelegate de costuri în conformitate cu articolul 89 din RDC

Prioritatea 1

FEDR

OS 7

OS 8

Prioritatea 2

FSE+

OS 9

OS 10

Prioritatea 3

FC

OS 11

OS 12

Prioritatea 4

FTJ

OS FTJ

* Se vor furniza informații complete conform modelelor anexate la RDC.”ANEXA VII

(1)    Tabelul 1 se înlocuiește cu următorul text:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Creditul financiar al priorității, pe baza programului

Date cumulate referitoare la evoluția financiară a programului

Prioritate

Obiectiv specific

Fond

Categorie de regiuni

Baza de calcul pentru contribuția din partea Uniunii*

(Contribuția totală sau contribuția publică)

Pachet financiar

(în EUR)

Rată de cofinanțare

(%)

Costul eligibil total al operațiunilor selecționate pentru sprijin (EUR)

Contribuția din partea fondurilor la operațiunile selecționate pentru sprijin (EUR)

Procentul din alocarea totală acoperit cu operațiuni selecționate (%)

[coloana 7/coloana 5 x 100]

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cursul implementării operațiunilor

Procentul din alocarea totală acoperit de cheltuielile eligibile suportate de beneficiari și plătite în cursul implementării operațiunilor (%)

[coloana 10/coloana 5 x 100]

Număr de operațiuni selecționate

Calcul

Calcul

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Prioritatea 1

OS 1

FEDR

Prioritatea 2

OS 2

FSE+

Prioritatea 3

OS 3

Fondul de coeziune

N/A

Prioritatea 4

OS FTJ

FTJ*

Total

FEDR

Mai puțin dezvoltate

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

FEDR

În tranziție

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

FEDR

Mai dezvoltate

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

FEDR

Alocare specială pentru regiuni ultraperiferice sau regiuni nordice slab populate

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

FSE+

Mai puțin dezvoltate

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

FSE+

În tranziție

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

FSE+

Mai dezvoltate

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

FSE+

Alocare specială pentru regiuni ultraperiferice sau regiuni nordice slab populate

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

Fondul de coeziune

N/A

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

FTJ*

Mai puțin dezvoltate

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

FTJ*

În tranziție

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

FTJ*

Mai dezvoltate

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

* Sume care includ sprijinul complementar transferat din FEDR și FSE+.”

(2)    Tabelul 7 se înlocuiește cu următorul text:

Fond

Categorie de regiuni

Contribuția Uniunii

[anul calendaristic curent]

[anul calendaristic următor]

ianuarie-octombrie

noiembrie-decembrie

ianuarie-decembrie

FEDR

Mai puțin dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

În tranziție

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mai dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Ultraperiferice și nordice slab populate *

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

CTE

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FSE+

Mai puțin dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

În tranziție

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mai dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Ultraperiferice și nordice slab populate*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FTJ**

Mai puțin dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

În tranziție

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mai dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FSI

IMFV

       * Este oportun să se indice numai alocarea specifică pentru regiunile ultraperiferice/regiunile nordice slab populate.

** Sume care includ finanțarea complementară transferată din FEDR și FSE+, după caz.”