13.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 96/9


Planul de acțiune 2019-2023 privind e-justiția europeană

(2019/C 96/05)

Cuprins

I.

Introducere 9

II.

Accesul la informații 10

A.

Informații generale privind justiția 10

1.

Dezvoltarea portalului e-justiție 10

2.

Interconectarea registrelor 11

3.

Accesul la seturi de date 12

B.

Accesul la informații juridice 13

1.

Accesul la date juridice 13

2.

Interconectarea datelor juridice 16

3.

Inteligența artificială 17

III.

Comunicațiile electronice în domeniul justiției 18

A.

Schimbul securizat de date 18

B.

Comunicarea securizată dintre cetățeni, practicieni și autoritățile judiciare 21

IV.

Interoperabilitatea 22

A.

e-CODEX 22

B.

Interoperabilitatea semantică 23

V.

Lista de rezervă 25

VI.

Proiecte conduse de practicieni 28

I.   Introducere

1.

Strategia privind e-justiția europeană („strategia”) și planul de acțiune sunt reînnoite, având în vedere că valabilitatea documentelor (1) care au fost adoptate pentru perioada 2014-2018 urmează să expire.

2.

Strategia oferă o viziune pentru ceea ce trebuie inclus în planul de acțiune și pentru punerea în aplicare a acestuia și justifică cele trei obiective cu privire la accesul la informații (2), comunicațiile electronice în domeniul justiției (3) și interoperabilitate (4). Totuși, aceasta nu conține nicio indicație cu privire la proiectele concrete pentru punerea în aplicare. Acestea sunt stabilite în cadrul unui plan de acțiune, care este destinat să pună în practică viziunea strategiei, cu o structură care reflectă cele trei obiective.

3.

Planul de acțiune conține o listă a proiectelor avute în vedere pentru a fi puse în aplicare în perioada 2019-2023, cu indicarea participanților, a acțiunilor pentru punerea în practică și a contribuțiilor respective ale participanților. Liderul de proiect poate fi un stat membru, Comisia, Oficiul pentru Publicații, o altă organizație sau o combinație a acestora, care își va asuma responsabilitatea pentru coordonarea și conducerea lucrărilor unui proiect vizând încheierea cu succes a acestuia. Toți participanții și toate părțile interesate implicate rămân responsabile de finalizarea propriei secțiuni din proiect.

4.

Acțiunile descrise mai jos au fost evaluate și selectate de către experți din statele membre pe baza criteriilor cuprinse în Strategia privind e-justiția.

II.   Accesul la informații

5.

Ca și în cazul Planului de acțiune 2014-2018 privind e-justiția (5), portalul e-justiție ar trebui să furnizeze informații generale cetățenilor, întreprinderilor, practicienilor din domeniul dreptului și autorităților judiciare cu privire la legislația și jurisprudența UE și a statelor membre. În paralel, site-ul EUR-Lex ar trebui să furnizeze informații privind dreptul și jurisprudența UE, împreună cu informații privind modul în care statele membre transpun directivele UE.

A.    Informații generale privind justiția

1.   Dezvoltarea portalului e-justiție

6.

Portalul e-justiție poate fi ameliorat prin aducerea unor îmbunătățiri portalului, cum ar fi un instrument central de căutare sau funcționalități dinamice extinse. Rolul său de ghișeu unic pentru e-justiția europeană ar trebui să fie consolidat și mai mult de dezvoltările planificate.

7.

Aceste îmbunătățiri vizează să facă portalul mai ușor de utilizat și mai complet. Atât conținutul static, cât și cel dinamic ar trebui completate cu noi informații și funcționalități.

Nr.

Denumirea proiectului

Propus de

Obiectivele proiectului

Acțiuni care urmează să fie întreprinse

Liderul de proiect

Contribuții

Statele membre

Comisia

Grup de lucru

Alți parteneri

1

Îmbunătățiri ale portalului e-justiție

COM

Dezvoltarea de noi caracteristici pentru portalul e-justiție, cum ar fi un instrument central de căutare

Extinderea domeniului de aplicare al funcționalităților dinamice ale portalului

Implementarea unui program informatic care să asiste utilizatorii în privința cererilor cu valoare redusă

Îmbogățirea conținutului static al portalului

Analizarea și punerea în aplicare a unor instrumente pe portalul e-justiție

Stabilirea sferei noului conținut util și colectarea de informații

Extinderea domeniului de aplicare al instrumentelor existente, cum ar fi BRIS

Dezvoltarea unei interfețe de căutare comune pentru a permite utilizatorilor să efectueze căutări în registre și baze de date interconectate (instrument central de căutare)

COM

Furnizarea de informații Comisiei pentru publicarea de noi informații pe portal

Actualizarea în permanență a conținutului static

Participarea la instrumentele existente

Dezvoltarea instrumentelor necesare pentru îmbunătățiri ale portalului

Furnizarea de traduceri pentru conținutul static în toate limbile oficiale ale UE

Întreprinderea de acțiuni ulterioare privind implementarea portalului, în special prin evaluarea unor posibile probleme

Exercitarea funcției de punct de contact pentru colectarea de informații în statele membre

Organizațiile profesionale și juridice, în special, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială:

La fel ca statele membre în cazurile în care dețin un rol similar cu cel al statelor membre

2.   Interconectarea registrelor

8.

Portalul european e-justiție ar trebui, de asemenea, să servească drept punct unic de acces pentru registrele naționale interconectate, relevante pentru domeniul justiției. Aceste registre sunt gestionate de autoritățile naționale sau organismele profesionale. Scopul lor este de a facilita administrarea justiției și accesul la aceasta.

9.

Registrele interconectate sunt furnizate și întreținute de organizațiile locale responsabile, fie că este vorba de autorități publice sau de asociații ale practicienilor (6). Portalul oferă un punct central de acces la aceste registre, însă nu stochează un duplicat centralizat al acestora. Întreținerea punctului de acces instituit la nivelul UE rămâne responsabilitatea Comisiei.

Nr.

Denumirea proiectului

Propus de

Obiectivele proiectului

Acțiuni care urmează să fie întreprinse

Liderul de proiect

Contribuții

Statele membre

Comisia

Grup de lucru

Alți parteneri

2

Interconectarea cadastrelor

AT

Crearea unei interconexiuni pentru cadastrele din statele membre

Crearea unui instrument pentru efectuarea de căutări în cadastre

Conectarea cadastrului național (cadastrelor naționale) la aplicația privind interconectarea cadastrelor (LRI) pe portalul e-justiție, inclusiv autentificarea și autorizarea profesioniștilor din instanțe care pot folosi funcții privilegiate

Implementarea unei soluții de plată electronică pentru plata taxelor legate de LRI

COM

Conectarea cadastrului național (cadastrelor naționale) la aplicația LRI

Construirea aplicației de căutare LRI în regim multilingv pe portalul e-justiție

Implementarea unei soluții de plată electronică pentru plata taxelor

Monitorizarea implementării de către statele membre și Comisie

Schimbul de informații și practici privind implementarea registrelor și interconectarea acestora

Profesioniști cum ar fi geografii sau geometrii:

Furnizarea eventuală de asistență în crearea registrelor

Furnizarea de date pentru registre

Practicieni din domeniul dreptului cum ar fi notarii sau avocații sau companii cum ar fi băncile:

Utilizarea interconectării

3

Găsirea unui executor judecătoresc

COM

Extinderea sferei repertoriului „Găsirea unui executor judecătoresc”

Furnizarea de informații îmbunătățite privind procedurile naționale de executare silită și mecanismele pentru numirea executorilor judecătorești/autorităților de executare

Promovarea repertoriului „Găsirea unui executor judecătoresc” și extinderea sferei acestuia

Îmbunătățirea software-ului furnizat pentru crearea repertoriilor naționale ale executorilor judecătorești/autorităților de executare

Elaborarea unor pagini informative

COM și Camera europeană a executorilor judecătorești (CEHJ)

Coordonarea cu camerele naționale ale executorilor judecătorești, pentru a permite crearea unui repertoriu

Integrarea instrumentului extins „Găsirea unui executor judecătoresc” cu portalul e-justiție

Exercitarea funcției de punct de contact pentru asociațiile naționale ale executorilor judecătorești/autorităților de executare

Camerele naționale ale executorilor judecătorești:

Instituirea unor repertorii naționale

3.   Accesul la seturi de date

10.

În paralel cu registrele, portalul ar trebui să ofere acces la datele relevante pentru accesul la justiție.

11.

La fel ca registrele din secțiunea anterioară, aceste seturi de date ar urma să fie interconectate prin intermediul portalului. Întreținerea lor ar urma să fie responsabilitatea părților interesate de la nivel local.

Nr.

Denumirea proiectului

Propus de

Obiectivele proiectului

Acțiuni care urmează să fie întreprinse

Liderul de proiect

Contribuții

Statele membre

Comisia

Grup de lucru

Alți parteneri

4

Baza de date a instanțelor penale

AT

Stabilirea unui punct central de contact pentru datele autorităților competente cu privire la o serie de instrumente juridice în materie penală, cum ar fi ordinul european de anchetă sau asistența judiciară reciprocă în materie penală

Definirea unui set de bază de instrumente juridice și competențe juridice în materie penală

Adaptarea arhitecturii bazei de date a instanțelor la nevoile instrumentelor în materie penală

COM

Furnizarea și întreținerea datelor naționale

Adaptarea bazei de date a instanțelor europene

Definirea unor instrumente juridice

Întreprinderea de acțiuni ulterioare privind actualizarea bazei de date

Rețeaua judiciară europeană în materie penală:

Exercitarea funcției de punct de contact pentru colectarea de informații și pentru solicitarea de actualizări

5

Licitațiile judiciare Faza 2

IT

Crearea unui motor de căutare comun pe portalul european e-justiție, pentru anunțurile de vânzări judiciare publicate în statele membre

Definirea și punerea în aplicare a motorului de căutare pentru vânzările judiciare pe portalul e-justiție

IT

Implementarea mecanismului de extragere automată a datelor în cazul în care există un sistem național

Implementarea motorului de căutare și funcțiilor conexe pe portalul european e-justiție

Punerea de acord asupra informațiilor disponibile și obligatorii

Definirea ariei de acoperire a motorului de căutare

 

B.    Accesul la informații juridice

1.   Accesul la date juridice

12.

EUR-Lex oferă acces la dreptul UE, la dreptul intern care transpune dreptul UE, la jurisprudența Curții de Justiție a UE, precum și la jurisprudența națională legată de dreptul UE. Accesul la date juridice ar trebui să fie facilitat, de asemenea, prin utilizarea unor identificatori pentru legislație și jurisprudență, care permit facilitarea analizelor datelor juridice.

13.

La publicarea jurisprudenței trebuie luate în considerare orientări privind protecția datelor. Pentru a facilita această publicare, trebuie dezvoltate instrumente automate pentru pseudonimizare sau anonimizare.

Nr.

Denumirea proiectului

Propus de

Obiectivele proiectului

Acțiuni care urmează să fie întreprinse

Liderul de proiect

Contribuții

Statele membre

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene

Grup de lucru

Alți parteneri

6

EUR-Lex

OP al UE

Îmbunătățirea site-ului EUR-Lex (motor de căutare, experiența utilizatorilor, actualizare, export etc.)

Îmbunătățirea funcției de căutare

Afișarea informațiilor într-un mod mai cuprinzător și mai ușor de utilizat

Permiterea exporturilor de pachete de acte

OP al UE

Actualizarea informațiilor juridice, în special în domeniul măsurilor de transpunere, pe bază de voluntariat

Efectuarea de îmbunătățiri pe EUR-Lex

Întreprinderea de acțiuni ulterioare privind implementarea caracteristicilor și actualizarea

 

7

ECLI

NL

Creșterea numărului instanțelor/statelor membre care utilizează ECLI pentru hotărârile lor judecătorești

Extinderea utilizărilor potențiale ale ECLI

Extinderea gamei de aplicații pentru ECLI, prin multiplicarea funcționalităților disponibile (rezumate, traduceri, referințe juridice, interfețe pentru utilizatori îmbunătățite) ale arhitecturii ECLI

NL

Implementarea ECLI și dezvoltarea unor noi funcționalități pentru ECLI

Comisia:

Întreținerea motorului de căutare al ECLI

OP al UE:

Sprijinirea îmbunătățirilor ECLI

Monitorizarea și coordonarea lucrărilor privind ECLI

Rețelele juridice și organizațiile profesionale:

Furnizarea de date

8

ELI

OP al UE și LU

Facilitarea accesului la informațiile juridice, partajarea și interconectarea informațiilor juridice publicate prin intermediul sistemelor naționale, europene și mondiale de informații juridice

Asigurarea evoluției și întreținerii specificațiilor legate de ELI într-un cadru structurat

Schimbul regulat de informații și de bune practici privind implementarea ELI cu alte părți interesate

LU și OP al UE

Întreținerea și actualizarea în permanență a ELI pentru legislația națională

OP al UE:

Întreținerea și actualizarea în permanență a ELI pentru legislația UE

Schimbul regulat de informații și de bune practici privind implementarea ELI cu alte părți interesate

 

9

Anonimizarea și pseudonimizarea hotărârilor judecătorești pentru utilizarea datelor deschise

FR și AT

Facilitarea publicării transparente și accesibile a hotărârilor judecătorești

Dezvoltarea de instrumente care utilizează tehnologia IA pentru a anonimiza sau pseudonimiza în mod automat hotărârile judecătorești în vederea reutilizării

Identificarea de bune practici și orientări tehnice pentru publicarea anonimizată/pseudonimizată automată a hotărârilor judecătorești care să fie compatibilă cu RGPD

Crearea unui instrument IA pentru pseudonimizarea/anonimizarea automată a hotărârilor judecătorești, utilizând baze de date ale hotărârilor judecătorești

AT

Furnizarea datelor necesare pentru formarea sistemului (în special extrase din datele instanțelor naționale)

Oferirea de asistență în privința analizei și a evoluțiilor

Coordonarea lucrărilor în privința instrumentului

Stabilirea de bune practici și orientări pentru proiectarea și implementarea acestuia

 

2.   Interconectarea datelor juridice

14.

Datele juridice interconectate le permit utilizatorilor să găsească informații relevante într-un mod rapid și fiabil. Datele juridice pot fi utilizate în formatul datelor deschise pentru a ajuta cetățenii, întreprinderile și autoritățile judiciare să studieze și să coroboreze date, în scopul de a le analiza și de a contribui la aplicații care utilizează aceste date, inclusiv prin valorificarea inteligenței artificiale.

Nr.

Denumirea proiectului

Propus de

Obiectivele proiectului

Acțiuni care urmează să fie întreprinse

Liderul de proiect

Contribuții

Statele membre

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene

Grup de lucru

Alți parteneri

10

Interconectarea datelor juridice

OP al UE

Implementarea în continuare a ELI și ECLI din partea OP al UE

Corelarea mai bună a dreptului UE, a măsurilor de transpunere la nivel național și a jurisprudenței

Actualizarea mai rapidă

Dezvoltarea unor date deschise conectate

Îmbunătățirea instrumentelor de transmitere pentru măsurile de transpunere la nivel național și jurisprudența relevantă

Îmbunătățirea interoperabilității instrumentelor pentru accesarea legislației și jurisprudenței relevante

Crearea unor linkuri automate în textele de acte juridice către alte acte juridice și către jurisprudență

OP al UE

Furnizarea datelor necesare

Transmiterea măsurilor de transpunere la nivel național și a jurisprudenței relevante pe bază de voluntariat

Implementarea instrumentelor

Monitorizarea transmiterii și a actualizării

Exercitarea funcției de punct de contact pentru Oficiul pentru Publicații

Monitorizarea implementării instrumentelor

Furnizarea de feedback privind capacitatea de utilizare a acestor instrumente

 

3.   Inteligența artificială

15.

Inteligența artificială a fost identificată drept una dintre evoluțiile majore în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor în ultimii ani și ar trebui dezvoltată în continuare în următorii ani. Implicațiile sale în domeniul e-justiției trebuie să fie mai bine definite.

Nr.

Denumirea proiectului

Propus de

Obiectivele proiectului

Acțiuni care urmează să fie întreprinse

Liderul de proiect

Contribuții

Statele membre

Comisia

Grup de lucru

Alți parteneri

11

Inteligența artificială pentru justiție

COM, FR și AT

Definirea rolului pe care inteligența artificială l-ar putea juca în domeniul justiției

Dezvoltarea unui instrument IA pentru analiza hotărârilor judecătorești

Elaborarea unui raport care să descrie stadiul instrumentelor de inteligență artificială dezvoltate în statele membre

Dezvoltarea unor aplicații care să fie folosite în cadrul sistemelor judiciare naționale, ținând seama de nevoile specifice al sistemului judiciar

FR și COM (cu privire la portalul e-justiție)

Furnizarea de informații privind utilizarea instrumentelor IA în cadrul sistemelor lor judiciare

Furnizarea de feedback privind instrumentele IA disponibile în domeniul justiției

Participarea la proiectul-pilot

Sprijinirea instrumentelor IA utilizate de sistemele judiciare ale statelor membre

Luarea în considerare a dezvoltării de instrumente IA pentru portalul e-justiție

Elaborarea unui raport care să descrie stadiul instrumentelor de inteligență artificială dezvoltate în statele membre

CCBE:

Elaborarea unui ghid privind utilizarea inteligenței artificiale de către avocați în UE

12

Un program de simulare a conversației (ChatBot) pentru portalul e-justiție

AT

Dezvoltarea unui ChatBot care ar ajuta utilizatorul și l-ar direcționa către informațiile pe care le caută

Identificarea cazurilor de utilizare pentru un ChatBot pe portalul e-justiție

Dezvoltarea și instituirea acestui ChatBot

AT și COM (cu privire la portalul e-justiție)

Aducerea contribuției la părțile de conținut ale portalului

Furnizarea de feedback cu privire la ChatBot

Dezvoltarea ChatBotului

Implementarea ChatBotului pe portalul e-justiție pentru cazurile de utilizare identificate

Întreprinderea de acțiuni ulterioare privind dezvoltarea ChatBotului

Furnizarea de feedback privind implementarea ChatBotului

 

III.   Comunicațiile electronice în domeniul justiției

A.    Schimbul securizat de date

16.

Pentru a dezvolta procedurile electronice transfrontaliere, trebuie să existe un schimb securizat de date între autorități și practicienii implicați în aceste proceduri. Totuși, sunt necesare o serie de condiții prealabile, cum ar fi un acord privind condițiile de securitate pentru transmitere sau capacitatea de a avea încredere într-un document transmis.

Nr.

Denumirea proiectului

Propus de

Obiectivele proiectului

Acțiuni care urmează să fie întreprinse

Liderul de proiect

Contribuții

Statele membre

Comisia

Grup de lucru

Alți parteneri

13

Plata electronică a taxelor judiciare

COM

Permiterea plății electronice a taxelor judiciare

Stabilirea unui inventar al procedurilor judiciare și al taxelor judiciare aferente

Analizarea situației naționale a statelor membre privind mijloacele de plată pentru taxele judiciare

Permiterea plății online a taxelor judiciare prin intermediul portalului e-justiție

Ajungerea la un acord cu statele membre participante cu privire la modalitățile sistemului de plată

COM

Furnizarea de informații privind contextul național pentru taxele judiciare (inventar și mijloace de plată)

Implementarea modificărilor juridice și tehnice necesare

Dezvoltarea pe portalul e-justiție a instrumentului pentru stabilirea și posibila plată a taxelor judiciare

Evaluarea rezultatelor inventarului taxelor judiciare

 

14

Cooperarea în cadrul procedurilor penale digitale

EE

Explorarea și analizarea posibilităților de schimb de date în format digital în cadrul procedurilor penale

Analizarea cazurilor de utilizare pentru procedurile penale digitale

Schimbul de cunoștințe și de bune practici în acest domeniu

Analizarea fezabilității schimbului de date în cadrul procedurilor penale digitale

EE

Furnizarea de informații referitor la situația națională privind procedurile penale digitale

Furnizarea de instrumente pentru schimbul securizat de date

Exercitarea funcției de forum pentru schimbul de bune practici

Exercitarea funcției de punct de contact pentru punerea în aplicare a unor posibile proiecte-pilot

 

15

Identitatea electronică 2.0

COM

Adoptarea unei ontologii a rolurilor profesionale care să cuprindă întreg spațiul judiciar european

Pregătirea unei abordări clare pentru implementarea tehnică

Crearea unei ontologii a rolurilor profesionale

Crearea unei structuri pentru întreținerea acestei ontologii

Pregătirea punerii în aplicare a identificării personale legate de rolurile profesionale

COM

Furnizarea de informații privind rolul practicienilor din domeniul dreptului

Definirea drepturilor de acces în funcție de această ontologie

Crearea unei ontologii a rolurilor profesionale pentru practicienii din domeniul dreptului

Exercitarea funcției de punct de contact între Comisie, statele membre și practicienii din domeniul dreptului

Furnizarea de feedback privind contextul juridic din statele membre

Practicieni:

Furnizarea de informații privind rolul și practicile practicienilor din domeniul dreptului

16

iSupport pentru portalul e-justiție

AT

Furnizarea unui mijloc de comunicare digitală cu autoritatea centrală a unui stat membru prin intermediul portalului e-justiție

Stabilirea condițiilor de utilizare pentru iSupport pe portalul e-justiție

Integrarea modificărilor necesare în iSupport

Implementarea iSupport pe portal

Urmează să fie stabilit

Conectarea autorităților centrale naționale la iSupport

Implementarea iSupport pe portal

Stabilirea condițiilor de utilizare pentru iSupport pe portalul e-justiție

Exercitarea funcției de punct de contact pentru autoritățile centrale naționale

Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat:

Dezvoltarea iSupport

17

Găsirea unui avocat II

COM

Crearea unui sistem de verificare a statutului unui avocat

Evaluarea admisibilității juridice a certificatelor eliberate în cadrul actualului sistem „Găsirea unui avocat II”

Implementarea soluției existente „Găsirea unui avocat II” pe portalul e-justiție

CCBE și COM (cu privire la portalul e-justiție)

Furnizarea de informații cu privire la contextul juridic pentru emiterea de certificate privind statutul unui avocat

Dacă este posibil, implementarea soluției existente „Găsirea unui avocat II” pe portalul e-justiție

Exercitarea funcției de punct de contact între Comisie, statele membre și practicienii din domeniul dreptului

Furnizarea de feedback privind contextul juridic din statele membre

CCBE:

Coordonarea lucrărilor din partea asociațiilor barourilor

Dacă este adoptat, furnizarea de informații prin intermediul sistemului „Găsirea unui avocat II”

18

Blockchain pentru justiție

COM

Studierea cazurilor în care tehnologiile blockchain pot fi utilizate în domeniul e-justiției

Lansarea unui studiu care să analizeze condițiile juridice și posibilele oportunități și/sau obstacole

COM

Furnizarea de informații cu privire la contextul juridic și tehnic național

Efectuarea studiului

Exercitarea funcției de punct de contact pentru practicieni

Evaluarea rezultatelor studiului

Organizațiile juridice și profesionale interesate:

Furnizarea de contribuții pe baza experienței lor

19

Sistemul de plată electronică pentru portalul e-justiție

AT

Dezvoltarea unui sistem pentru plata taxelor

Implementarea unei funcții care să permită plata electronică a taxelor pe portalul e-justiție

Ajungerea la un acord cu statele membre participante cu privire la utilizarea sistemului de plată

Urmează să fie stabilit

Furnizarea de contribuții și informații relevante

Participarea la sistemul de plată în contextul aplicării sale (de exemplu, plata taxelor aferente documentelor în cadrul BRIS)

Implementarea funcției care să permită plata electronică

Stabilirea condițiilor de utilizare a sistemului de plată

 

B.    Comunicarea securizată dintre cetățeni, practicieni și autoritățile judiciare

17.

Pentru a implica în mod mai strâns cetățenii în procedurile judiciare electronice, trebuie să fie dezvoltate instrumente pentru comunicarea directă dintre cetățeni, practicieni și autoritățile judiciare.

Nr.

Denumirea proiectului

Propus de

Obiectivele proiectului

Acțiuni care urmează să fie întreprinse

Liderul de proiect

Contribuții

Statele membre

Comisia

Grup de lucru

Alți parteneri

20

Videoconferințe

AT

Identificarea problemelor întâmpinate în ceea ce privește videoconferințele transfrontaliere

Schimbul de informații, de bune practici și de tehnologie pentru a permite videoconferințele transfrontaliere

Propunerea de acțiuni și proiecte pe termen scurt pentru îmbunătățirea videoconferințelor transfrontaliere

Schimbul de informații, de bune practici și de tehnologie

Propunerea de acțiuni și proiecte specifice pentru îmbunătățirea videoconferințelor transfrontaliere

AT

Punerea la dispoziția instanțelor de judecată și a administrațiilor de echipamente pentru videoconferințe

Întreținerea conținutului static relevant pe portalul e-justiție

NA

Exercitarea funcției de platformă pentru schimbul de informații, de bune practici și de tehnologie

 

IV.   Interoperabilitatea

A.    e-CODEX

18.

Interoperabilitatea este unul dintre obiectivele exprimate în Strategia privind e-justiția (7). Se intenționează ca interoperabilitatea dintre sistemele naționale să fie asigurată prin intermediul tehnologiei e-CODEX („e-Justice Communication via Online Data EXchange”) și al proiectului subsecvent Me-CODEX („Maintenance of e-CODEX”).

Nr.

Denumirea proiectului

Propus de

Obiectivele proiectului

Acțiuni care urmează să fie întreprinse

Liderul de proiect

Contribuții

Statele membre

Comisia

Grup de lucru

Alți parteneri

21

e-CODEX

AT

Întreținerea sistemului e-CODEX în vederea pregătirii sale pentru transfer

Întreținerea componentelor e-CODEX și a platformei centrale de testare

Stabilirea activităților de guvernanță, de comunicare și de marketing necesare

Consorțiul e-CODEX

Utilizarea e-CODEX

Schimbul de experiență și de bune practici cu comunitatea e-CODEX

Cooperarea cu statele membre în ceea ce privește întreținerea e-CODEX

Exercitarea funcției de platformă pentru extinderea comunității e-CODEX

Exercitarea funcției de punct de contact în ceea ce privește utilizarea e-CODEX în cadrul instrumentelor UE

Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, organizații ale practicienilor din domeniul dreptului și părți interesate:

Utilizarea e-CODEX

Oferirea de feedback

22

e-CODEX pentru instrumentele juridice

AT

Punerea în aplicare de proiecte-pilot privind schimbul de formulare, documente și date structurate

Furnizarea modelării operaționale și a proceselor, precum și implementarea tehnică pentru interconexiunea dintre autoritățile care participă la instrumentele juridice prin intermediul e-CODEX

Consorțiul e-CODEX

Utilizarea e-CODEX în cadrul instrumentelor juridice

Oferirea de acces la rețeaua e-CODEX

Exercitarea funcției de punct de contact care să asigure legătura între grupurile de lucru dedicate instrumentelor juridice și statele membre sau consorțiul e-CODEX

 

23

Armonizarea sistemelor backend

AT

Generarea unor sisteme backend comune și armonizate pentru anumite instrumente juridice

Identificarea instrumentelor juridice pentru care existența unor sisteme backend comune este de dorit și fezabilă

Consorțiul e-CODEX

Dezvoltarea unor componente backend pentru sistemele derivate din instrumentele juridice

Cooperarea pentru crearea unor sisteme backend comune

Furnizarea unor sisteme backend comune, în funcție de nevoile statelor membre

Exercitarea funcției de punct de contact pentru a stabili care sunt sistemele backend care trebuie implementate

 

B.    Interoperabilitatea semantică

19.

Scopul interoperabilității semantice este de a facilita comunicarea dintre sisteme prin alinierea termenilor utilizați în cadrul metadatelor și al standardelor. Interoperabilitatea semantică urmărește, de asemenea, să reducă impactul diferențelor lingvistice prin furnizarea unei traduceri automate, eliberând astfel resurse pentru traducerile urgente.

20.

Un vocabular controlat constă într-o listă de termeni utilizați pentru indexarea conținutului și facilitarea extragerii de informații. Prelucrarea datelor și vizibilitatea informațiilor pot fi și mai mult îmbunătățite și eficientizate prin folosirea unor vocabulare controlate, a unor identificatori precum ELI sau ECLI, a inteligenței artificiale și a analizei de date juridice deschise și de volume mari de date.

Nr.

Denumirea proiectului

Propus de

Obiectivele proiectului

Acțiuni care urmează să fie întreprinse

Liderul de proiect

Contribuții

Statele membre

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene

Grup de lucru

Alți parteneri

24

Recunoașterea vocală

NL

Dezvoltarea unui instrument care să permită transcrierea automată a discursului oral în formă scrisă, în vederea utilizării în cadrul procedurilor judiciare

Stabilirea cazurilor de utilizare și a bunelor practici pentru transcrierea automată

Crearea unei baze de date care să conțină limbi și dialecte

Convenirea asupra condițiilor juridice și tehnice de utilizare a transcrierii automate în domeniul judiciar

NL

Furnizarea accesului la datele privind limbile și dialectele native

NA

Monitorizarea dezvoltării instrumentului

Exercitarea funcției de punct de contact între participanți

Stabilirea cazurilor de utilizare și a posibilităților tehnice ale instrumentului

Experți (traducători/interpreți) și cadre universitare:

Furnizarea eventuală de date

25

Vocabularele controlate - EuroVoc și LegiVoc

OP al UE și FR

Încurajarea utilizării VocBench

Crearea unui instrument de indexare al EuroVoc

Extinderea LegiVoc

Consolidarea și promovarea alinierii semantice a vocabularelor statelor membre ale UE, împreună cu statele terțe

Promovarea utilizării VocBench

Dezvoltarea unui instrument de indexare automată pentru EuroVoc

Extinderea gamei de vocabulare incluse în LegiVoc

Îmbunătățirea gestionării LegiVoc

OP al UE pentru EuroVoc, FR pentru LegiVoc

Furnizarea de informații cu privire la vocabulare

Dezvoltarea unui instrument de indexare automată pentru EuroVoc

Alinierea diferitelor instrumente

Comunicarea cu privire la VocBench

Monitorizarea utilizării EuroVoc

Exercitarea funcției de punct de contact pentru implementarea pe scară mai largă a VocBench și LegiVoc

 

26

Interoperabilitatea și standardele comune

OP al UE

Crearea de formate comune pentru procesul legislativ

Promovarea într-o mai mare măsură a utilizării de date deschise

Crearea unui sistem de gestionare a redactării legislative

Armonizarea fluxului de documente și de informații

Publicarea de noi seturi de date privind e-justiția pe Portalul de date deschise al UE

Eventuala creare a unui nou sistem ca rezultat al cooperării dintre statele membre, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Comisie și, eventual, alte instituții ale UE

OP al UE

Cooperarea cu Oficiul pentru Publicații privind dezvoltarea unui sistem de gestionare a redactării legislative

Efectuarea de lucrări în materie de armonizare și publicare

Dezvoltarea unui sistem de gestionare a redactării legislative

Monitorizarea dezvoltării sistemului de redactare și a publicării de date deschise ale UE

Exercitarea funcției de punct de contact cu Oficiul pentru Publicații în vederea coordonării cu privire la dezvoltarea sistemului de redactare

 

V.   Lista de rezervă

21.

Există anumite proiecte care prezintă interes pentru e-justiție, însă unele dintre condițiile lor prealabile par să nu fie îndeplinite pentru moment. Prin urmare, statele membre au convenit să creeze o listă de rezervă de proiecte cu prioritate scăzută, care ar putea fi totuși puse în aplicare cu participarea statelor membre care doresc să desfășoare proiectul în momentul în care vor fi găsite soluții pentru obstacolele existente sau pentru condițiile care nu erau îndeplinite. Aceste proiecte ar putea totuși să primească finanțare în cazul în care există cereri de propuneri care acoperă domeniul lor de aplicare.

22.

Pentru a favoriza o mai bună folosire a proiectelor privind e-justiția, Grupul de lucru pentru e-legislație (e-justiție) poate juca rolul de platformă pentru următoarele proiecte.

Nr.

Denumirea proiectului

Propus de

Obiectivele proiectului

Acțiuni care urmează să fie întreprinse

Liderul de proiect

Contribuții

Statele membre

Comisia

Grup de lucru

Alți parteneri

R1

Sistemul de informații privind debitorii

NL

Crearea unei platforme centrale prin care debitorii și creditorii potențiali să aibă acces la informații privind situația lor (în cazul debitorilor, la informații privind propria situație, iar în cazul potențialilor creditori, la informații privind situația posibililor debitori)

Crearea unei platforme pentru afișarea datelor conținute în bazele de date referitoare la creanțe

Crearea unor baze de date privind datele referitoare la creanțe în statele membre participante

Crearea unei interconexiuni între aceste baze de date

Crearea posibilității ca cetățenii și profesioniștii să facă schimb de date și să comunice

NL

Actualizarea și interconectarea bazelor de date existente

Examinarea posibilităților de a găzdui instrumentul care a fost dezvoltat pe portalul e-justiție

Exercitarea funcției de punct de contact pentru crearea și actualizarea bazelor de date privind debitorii

 

R2

BabelLex

FR

Permiterea accesului la bazele de date ale traducătorilor și interpreților prin intermediul portalului e-justiție

Dezvoltarea în continuare a platformei BabelLex

Extinderea acoperirii geografice a platformei

Integrarea BabelLex în cadrul portalului e-justiție, după modelul instrumentelor de tip „Găsiți…”

FR

Acordarea de asistență asociațiilor de interpreți și de traducători pentru crearea și întreținerea bazelor de date ale interpreților și traducătorilor

Furnizarea instrumentului de căutare care urmează să fie utilizat pe portalul e-justiție

Exercitarea funcției de punct de contact pentru asociațiile de interpreți și de traducători

Oferirea de asistență pentru contactarea asociațiilor locale

Asociațiile de interpreți și de traducători:

Crearea și întreținerea bazelor de date ale interpreților și traducătorilor

R3

Interconectarea registrelor naționale privind adulții vulnerabili

FR

Crearea de baze de date naționale privind capacitatea juridică a persoanelor, care să includă dorințele acestora în caz de handicap fizic sau mental potențial

Interconectarea acestor baze de date

Susținerea interconectării registrelor naționale existente care cuprind decizii referitoare la măsurile de protecție pentru adulții vulnerabili

Adăugarea pe portalul e-justiție a unei pagini cuprinzând informații despre capacitatea juridică și adulții vulnerabili

FR

Întreținerea bazelor de date naționale existente privind deciziile referitoare la măsurile de protecție pentru adulții vulnerabili

Crearea posibilității de interconectare cu aceste baze de date

Furnizarea infrastructurii pe portalul e-justiție

Coordonarea conținutului bazelor de date și a interconectării

Întreprinderea de acțiuni ulterioare privind implementarea sa de către statele membre și de către Comisie

Notari:

Cooperarea în ceea ce privește gestionarea și actualizarea bazelor de date naționale

R4

Sigiliile electronice și nivelurile de asigurare a încrederii în cadrul e-justiției

COM

Stabilirea tipului de semnături și sigilii electronice necesare pentru diferite proceduri, precum și a nivelurilor de asigurare ale mijloacelor de identificare electronică (eID) care trebuie utilizate, în conformitate cu Regulamentul e-IDAS, pentru accesul la serviciile de e-justiție

Stabilirea nivelurilor de asigurare necesare pentru utilizarea sistemelor de identitate electronică pentru accesul transfrontalier la serviciile de e-justiție

Stabilirea cerințelor pentru folosirea semnăturilor electronice și a sigiliilor electronice

COM

Furnizarea de informații privind cerințele naționale referitoare la semnăturile electronice și sigiliile electronice naționale recunoscute de statele membre în domeniul serviciilor de e-justiție

NA

Colectarea de informații cu privire la practicile și cerințele naționale privind semnăturile și sigiliile electronice

Convenirea asupra unor recomandări privind serviciile reglementate de e-IDAS în domeniul justiției

 

R5

Adresa unică de e-mail europeană

COM

Crearea unei adrese de e-mail naționale/la nivelul UE pentru comunicațiile oficiale cu autoritățile judiciare/autoritățile publice competente, care să fie utilizată atât la nivel național, cât și la nivel european

Crearea unui inventar al sistemelor de adrese de e-mail naționale, folosite pentru comunicațiile oficiale

Stabilirea cazurilor de utilizare pentru o adresă de e-mail a UE dedicată comunicațiilor oficiale

Definirea unei strategii pentru crearea unei astfel de adrese de e-mail

COM

Furnizarea de informații privind mijloacele electronice utilizate pentru comunicațiile oficiale la nivel național

Ajungerea la un acord cu statele membre participante privind crearea unei adrese de e-mail a UE pentru comunicațiile oficiale

Studierea fezabilității creării unei adrese de e-mail a UE care să fie folosită în contextul comunicațiilor oficiale

Colectarea de informații cu privire la practicile naționale referitoare la adresele de e-mail pentru comunicațiile oficiale

 

VI.   Proiecte conduse de practicieni

23.

Practicienii au propus o serie de proiecte de pe urma cărora ar beneficia activitățile întreprinse în cadrul e-justiției. Proiectele ar urma să fie lansate la inițiativa practicienilor care au făcut propunerea (8).

24.

La cererea practicienilor, aceste proiecte ar putea necesita sprijin din partea grupului de lucru. Grupul de lucru ar coordona acțiunile întreprinse, astfel încât să se evite dublarea eforturilor în rândul practicienilor implicați.

Nr.

Denumirea proiectului

Obiectivele proiectului

Acțiuni care urmează să fie întreprinse

Liderul de proiect

Forma de participare

Statele membre

Comisia

Grup de lucru

Alți parteneri

P1

Soluționarea online a litigiilor privind cererile cu valoare redusă

Crearea unui portal tehnic/unei punți tehnice între sistemele de soluționare online a litigiilor și procedura electronică a UE privind cererile cu valoare redusă atunci când litigiul nu este soluționat online

Efectuarea unui studiu comparativ cu privire la sistemele de soluționare online a litigiilor privind cererile cu valoare redusă existente în diferitele state membre (domeniu de aplicare, tehnologii, profesioniști implicați)

Analizarea și propunerea unor opțiuni tehnice pentru a asigura convergența (dacă este necesar) și conexiunea dintre sistemele de soluționare online a litigiilor și procedura electronică a UE privind cererile cu valoare redusă

Camera europeană a executorilor judecătorești (CEHJ)

Furnizarea de informații cu privire la sistemele naționale de soluționare online a litigiilor existente

Examinarea posibilității de creare a unui portal tehnic/unei punți tehnice între sistemele de soluționare online a litigiilor

Examinarea posibilității de creare a unui portal tehnic/unei punți tehnice între sistemele de soluționare online a litigiilor

Exercitarea funcției de punct de contact pentru asociațiile de practicieni

CEHJ:

Efectuarea studiului

Publicarea rezultatelor studiului

Cooperarea cu Comisia și cu statele membre pentru a identifica cele mai bune soluții pentru a conecta sistemele de soluționare online a litigiilor și procedura UE privind cererile cu valoare redusă

P2

Baza de date EPIS

Crearea unei platforme viabile și recunoscute pentru centralizarea informațiilor privind penitenciarele în UE

Sporirea transparenței și facilitarea schimbului și a dobândirii de cunoștințe privind operațiunile, condițiile și practicile din penitenciare

Sensibilizarea cu privire la EPIS și încurajarea contribuțiilor către acesta

Încurajarea contribuțiilor din partea agențiilor naționale privind penitenciarele din statele membre în ceea ce privește creșterea numărului de seturi de date și posibilitatea creării unei baze de date statistice

EuroPris

Furnizarea de date cu privire la penitenciarele din statele membre

Crearea unui link pe portalul e-justiție către baza de date EPIS

Exercitarea funcției de punct de contact pentru EuroPris

Analizarea unor posibile utilizări viitoare ale bazei de date

Universitatea din Lausanne:

Crearea unei baze de date statistice

P3

Registrele de experți electronice

Crearea unor repertorii naționale care să cuprindă experții judiciari

Crearea unui instrument de căutare în cadrul portalului e-justiție, care să interconecteze aceste repertorii

Promovarea creării unor repertorii naționale care să cuprindă experții judiciari

Interconectarea acestor repertorii naționale prin intermediul portalului e-justiție

Redactarea unor pagini de informare pentru cetățeni

Institutul European de Expertiză și Experți (EEEI) + EuroExpert

Dacă este necesar, sprijinirea asociațiilor naționale de experți judiciari în vederea creării unor repertorii care să cuprindă membrii lor

Asigurarea coordonării cu aceste asociații, în vederea interconectării repertoriilor lor prin intermediul portalului e-justiție

Furnizarea instrumentului de căutare pe portalul e-justiție

Exercitarea funcției de punct de contact pentru asociațiile de experți naționale

EEEI + EuroExpert:

Întocmirea unor repertorii care să cuprindă experții judiciari

Examinarea bunelor practici pentru a facilita crearea unor astfel de repertorii

P4

Expertiza electronică

Efectuarea de schimburi dematerializate în cadrul procedurilor de expertiză judiciară

Trecerea în revistă a instrumentelor utilizate în prezent în UE atât în contextul procedurilor de expertiză judiciară, cât și în cel al celorlalte profesii juridice

Evaluarea diferitelor forme de expertiză și de proceduri legate de expertize

Punerea în aplicare a formularelor existente în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului

Crearea unui nou formular de cerere pentru a găsi, evalua și numi un expert pentru a depune mărturie

Institutul European de Expertiză și Experți (EEEI) + EuroExpert

Furnizarea de informații cu privire la procedurile existente privind expertizele

NA

Exercitarea funcției de punct de contact pentru asociațiile de practicieni

EEEI + EuroExpert:

Evaluarea instrumentelor „europene” aflate la dispoziția profesiilor judiciare

Alegerea soluției/soluțiilor adecvate

Elaborarea și implementarea unuia sau a mai multor proiecte-pilot

P5

Interconectarea registrelor privind certificatele europene de moștenitor

Combaterea certificatelor europene de moștenitor falsificate și duplicate

Furnizarea de asistență în ceea ce privește utilizarea certificatelor europene de moștenitor

Interconectarea registrelor existente cu cele deja interconectate prin intermediul ARERT

Asociația rețelei europene a registrelor testamentare (ARERT)

Interconectarea registrelor existente

Crearea de registre în statele membre voluntare în care acestea nu există

Furnizarea infrastructurii care să permită interconectarea pe portalul e-justiție

Promovarea proiectului față de autoritățile naționale

Eventual, elaborarea unui ghid de bune practici pentru țările care doresc să creeze și să interconecteze registrele

Asociația rețelei europene a registrelor testamentare:

Coordonarea creării registrelor naționale

Schimbul de informații cu privire la bunele practici și tehnologiile pentru crearea registrelor naționale


(1)  Proiect de strategie privind e-justiția europeană 2014-2018 (JO C 376, 21.12.2013, p. 7), și Planul de acțiune multianual 2014-2018 privind e-justiția europeană (JO C 182, 14.6.2014, p. 2).

(2)  Punctele 12-17 din documentul WK 2894/2018 REV 2.

(3)  Punctele 18-22 din documentul WK 2894/2018 REV 2.

(4)  Punctul 40 din documentul WK 2894/2018 REV 2.

(5)  Punctul 14 din Planul de acțiune multianual 2014-2018 privind e-justiția europeană (JO C 182, 14.6.2014, p. 2).

(6)  Conform principiului descentralizării exprimat în Strategia privind e-justiția, la punctele 38 și 39 din documentul WK 2894/2018 REV 2.

(7)  Punctul 40 din documentul WK 2894/2018 REV 2.

(8)  Astfel cum se arată la punctul 32 din actualul proiect de strategie privind e-justiția 2019-2023, 12794/1/18 REV 1.