Bruxelles, 8.3.2019

COM(2019) 108 final

2019/0058(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Conferinței anuale a părților la Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor de cod negru din Marea Bering centrală, și de abrogare a Deciziei 9782/17


EXPUNERE DE MOTIVE

1.Obiectul propunerii

Prezenta propunere se referă la o decizie de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul reuniunilor Conferinței anuale a părților la Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor de cod negru din Marea Bering centrală pentru perioada 2019-2023, în legătură cu adoptarea preconizată a măsurilor de conservare și gestionare.

2.Contextul propunerii

2.1.Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor de cod negru din Marea Bering centrală

Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor de cod negru din Marea Bering centrală (Convenția privind Marea Bering) urmărește, prin stabilirea Conferinței anuale a părților la convenție, să asigure conservarea pe termen lung și utilizarea durabilă a resurselor de cod negru în zona Convenției. Convenția a intrat în vigoare la 8 decembrie 1995.

Republica Polonă este parte contractantă la Convenția privind Marea Bering. Uniunea nu este parte la convenție. În conformitate cu articolul 6 alineatul (9) din actul de aderare 1 , acordurile privind pescuitul încheiate de statele membre cu țări terțe sunt administrate de Uniune, iar Uniunea pune în aplicare deciziile stabilite în temeiul acestor acorduri.

Decizia 7277/16 a Consiliului din 11 aprilie 2016 a autorizat Polonia să negocieze, în interesul Uniunii, o modificare la Convenția privind Marea Bering, astfel încât Uniunea să devină parte contractantă la convenție. Acest mandat este în curs de punere în aplicare. Se înțelege că, odată ce Uniunea este acceptată ca parte contractantă cu drepturi depline, Polonia își va retrage statutul de membru.

2.2.Conferința anuală a părților

Conferința anuală a părților este organismul înființat de Convenția privind Marea Bering și este responsabilă de gestionarea și conservarea resurselor de cod negru din zona Convenției. Ea adoptă măsuri de conservare și gestionare pentru a asigura conservarea pe termen lung și utilizarea durabilă a resurselor piscicole care intră în domeniul său de competență.

În calitate de membră a Conferinței anuale a părților, Polonia are drepturi de vot și de participare. Întrucât Uniunea nu este parte la convenție, Polonia o reprezintă în cadrul Conferinței anuale a părților. Conferința anuală a părților adoptă, de obicei, deciziile prin consens.

2.3.Deciziile Conferinței anuale a părților

Conferința anuală a părților are autoritatea de a adopta măsuri pentru activitățile de pescuit din domeniul său de competență și acestea sunt obligatorii pentru părțile contractante.

Măsurile convenite de părțile contractante intră în vigoare imediat după ce părțile contractante au fost notificate cu privire la acestea.

3.Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul reuniunilor anuale ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) este în prezent stabilită în conformitate cu o abordare pe două niveluri. O decizie a Consiliului stabilește, pe o bază multianuală, principiile directoare și orientările în ceea ce privește poziția Uniunii, iar această poziție este apoi ajustată, pentru fiecare reuniune anuală, prin documente neoficiale ale Comisiei care sunt discutate în cadrul grupului de lucru al Consiliului.

Pentru Conferința anuală a părților, această abordare este implementată prin Decizia 9782/17 a Consiliului din 30 mai 2017 de stabilire a poziției Uniunii în cadrul Convenției privind Marea Bering pentru perioada 2017-2021. Decizia conține principii și orientări generale, dar ține seama, de asemenea, în măsura posibilului, de caracteristicile specifice ale Convenției privind Marea Bering. În plus, ea stabilește procesul standard pentru stabilirea poziției Uniunii, în fiecare an, conform solicitării statelor membre.

Decizia 9782/17 nu prevede o revizuire a poziției Uniunii în cadrul Conferinței anuale a părților înainte de reuniunea anuală din 2022. Cu toate acestea, marea majoritate a deciziilor Consiliului de stabilire a pozițiilor Uniunii în diversele ORGP la care este parte contractantă urmează să fie revizuite înainte de reuniunile anuale ale acestor ORGP din 2019. Prin urmare, pentru a promova coerența între poziția Uniunii în toate ORGP și a sincroniza calendarul procedurilor de revizuire, este oportun să se devanseze revizuirea poziției Uniunii în cadrul Conferinței anuale a părților pentru perioada 2019-2023, înlocuindu-se astfel Decizia 9782/17.

Decizia 9782/17 a încorporat principiile și orientările noii politici comune în domeniul pescuitului (PCP), astfel cum au fost stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 2 , ținând cont, de asemenea, de obiectivele stabilite în Comunicarea Comisiei privind dimensiunea externă a PCP 3 . În plus, aceasta a adaptat poziția Uniunii pentru a ține cont de Tratatul de la Lisabona.

Revizuirea actuală ia în considerare, în legătură cu impactul asupra pescuitului, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” 4 , Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene intitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre” 5 , precum și concluziile Consiliului privind respectiva comunicare comună 6 .

4.Temei juridic

4.1.Temeiul juridic procedural

4.1.1.Principii

Articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede posibilitatea adoptării unor decizii de stabilire „a pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau completează cadrul instituțional al acordului”.

„Actele cu efecte juridice” includ actele care au efecte juridice în temeiul normelor de drept internațional care reglementează organismul în cauză, precum și instrumentele care nu au un caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, dar care „au vocația de a influența în mod decisiv conținutul reglementării adoptate de legiuitorul Uniunii 7 ”.

4.1.2.Aplicarea la cazul în discuție

Conferința anuală a părților este un organism creat printr-un acord, și anume Convenția privind Marea Bering.

Actele pe care conferința anuală a părților este invitată să le adopte sunt acte cu efecte juridice. Actele avute în vedere vor fi obligatorii în temeiul dreptului internațional, în conformitate cu Convenția privind Marea Bering și pot influența în mod decisiv conținutul legislației UE, și anume:

·Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) 8 ;

·Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului 9 ; și

·Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe 10 .

Actele avute în vedere nu completează și nu modifică cadrul instituțional al Convenției privind Marea Bering.

Prin urmare, temeiul juridic procedural al deciziei propuse este articolul 218 alineatul (9) din TFUE.

4.2.Temeiul juridic material

4.2.1.Principii

Temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul articolului 218 alineatul (9) din TFUE depinde în primul rând de obiectivul și de conținutul actului avut în vedere cu privire la care se adoptă o poziție în numele Uniunii. În cazul în care actul avut în vedere urmărește două obiective sau include două elemente, iar unul dintre aceste obiective sau elemente poate fi identificat ca fiind obiectivul sau elementul principal, iar celălalt obiectiv sau element are mai degrabă un caracter accesoriu, decizia adoptată în temeiul articolului 218 alineatul (9) din TFUE trebuie să se întemeieze pe un singur temei juridic material, respectiv cel impus de obiectivul sau de elementul principal sau predominant.

4.2.2.Aplicarea la cazul în discuție

Obiectivul principal și conținutul actului avut în vedere se referă la pescuit. Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 reprezintă temeiul juridic care stabilește principiile care trebuie să se reflecte în această poziție.

Prin urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse este articolul 43 alineatul (2) din TFUE. Decizia urmează să înlocuiască Decizia 9782/17.

4.3.Concluzie

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolul 43 alineatul (2) din TFUE, coroborat cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE.

2019/0058 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Conferinței anuale a părților la Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor de cod negru din Marea Bering centrală, și de abrogare a Deciziei 9782/17

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Republica Polonă este parte contractantă la Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor de cod negru din Marea Bering centrală (denumită în continuare „Convenția privind Marea Bering”). Uniunea nu este parte la convenția respectivă. În conformitate cu articolul 6 alineatul (9) din actul de aderare 11 , acordurile privind pescuitul încheiate de statele membre cu țări terțe sunt administrate de Uniune, iar Uniunea ar trebui să pună în aplicare deciziile stabilite în temeiul Convenției privind Marea Bering.

(2)Decizia 7277/16 a Consiliului din 11 aprilie 2016 a autorizat Republica Polonă să negocieze, în interesul Uniunii, o modificare la Convenția privind Marea Bering, astfel încât Uniunea să devină parte contractantă la convenția respectivă. Acest mandat este în curs de punere în aplicare. Se înțelege că, în urma acceptării Uniunii ca parte contractantă cu drepturi depline la Convenția privind Marea Bering, Republica Polonă își va retrage statutul de membru la convenție.

(3)Conferința anuală a părților la Convenția privind Marea Bering (Conferința anuală a părților) este responsabilă de gestionarea și conservarea resurselor de cod negru din zona Convenției privind Marea Bering. Aceste măsuri pot deveni obligatorii pentru Uniune.

(4)Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 12 prevede că Uniunea trebuie să garanteze faptul că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile din punct de vedere al mediului pe termen lung și sunt gestionate într-un mod coerent cu obiectivele de a realiza beneficii economice, sociale și de ocupare a forței de muncă și de a contribui la disponibilitatea aprovizionării cu alimente. De asemenea, regulamentul prevede că Uniunea aplică o abordare precaută a gestionării pescuitului și urmărește să garanteze că exploatarea resurselor biologice marine vii duce la refacerea și menținerea populațiilor de specii recoltate peste nivelurile care permit obținerea producției maxime sustenabile. Acesta prevede, de asemenea, că Uniunea trebuie să ia măsuri de gestionare și de conservare pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, să susțină dezvoltarea cunoștințelor și a avizelor științifice, să elimine treptat practicile de aruncare înapoi în mare a capturilor și să promoveze metode de pescuit care contribuie la un pescuit mai selectiv și la evitarea și reducerea, în măsura posibilului, a capturilor nedorite, precum și să utilizeze metode de pescuit cu impact scăzut asupra ecosistemului marin și a resurselor piscicole. În plus, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede în mod expres că obiectivele și principiile respective trebuie să fie aplicate de Uniune în relațiile sale externe din domeniul pescuitului.

(5)În conformitate cu Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene intitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre” 13 și cu concluziile Consiliului referitoare la comunicarea comună respectivă 14 , promovarea măsurilor de susținere și de sporire a eficacității organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) și, după caz, îmbunătățirea guvernanței acestora sunt esențiale pentru acțiunea Uniunii în cadrul acestor foruri.

(6)Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” 15 se referă la măsuri specifice de reducere a poluării cu materiale plastice și a poluării marine, precum și la pierderea sau abandonarea în larg a uneltelor de pescuit.

(7)Este adecvat să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Conferinței anuale a părților pentru perioada 2019-2023, întrucât măsurile de conservare și executare adoptate de Conferința anuală a părților vor fi obligatorii pentru Uniune și vor influența în mod decisiv conținutul legislației Uniunii, și anume Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului 16 ; Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului 17 și Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului 18 .

(8)Decizia 9782/17 a Consiliului 19 nu prevede o revizuire a poziției Uniunii în cadrul Conferinței anuale a părților înainte de reuniunea anuală din 2022. Cu toate acestea, marea majoritate a deciziilor Consiliului de stabilire a poziției Uniunii în diversele ORGP la care Uniunea este parte contractantă urmează să fie revizuite înainte de reuniunile anuale ale acestor ORGP din 2019. Prin urmare, pentru a promova o mai mare coerență între poziția Uniunii în toate ORGP și pentru a raționaliza procesul de revizuire, este oportun să se devanseze revizuirea Deciziei 9782/17 a Consiliului și să se abroge și să se înlocuiască această decizie cu o nouă decizie pentru perioada 2019-2023.

(9)Având în vedere caracterul evolutiv al resurselor piscicole în zona Convenției privind Marea Bering și, prin urmare, necesitatea ca poziția Uniunii să țină seama de noile evoluții, inclusiv de noile informații științifice și de alte informații relevante prezentate înainte sau în timpul reuniunilor anuale ale Conferinței anuale a părților, trebuie stabilite proceduri, în conformitate cu principiul cooperării loiale dintre instituțiile Uniunii prevăzut la articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), pentru precizarea anuală a poziției Uniunii pentru perioada 2019-2023,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul reuniunilor Conferinței anuale a părților la Convenția privind Marea Bering este stabilită în anexa I.

Articolul 2

Precizarea anuală a poziției Uniunii care urmează să fie adoptată la reuniunile Conferinței anuale a părților la Convenția privind Marea Bering se face în conformitate cu anexa II.

Articolul 3

Poziția Uniunii stabilită în anexa I este evaluată și, după caz, revizuită de către Consiliu la propunerea Comisiei cel târziu până la Conferința anuală a părților la Convenția privind Marea Bering din 2024.

Articolul 4

Decizia 9782/17 din 30 mai 2017 se abrogă.

Articolul 5

1.    Prezenta decizie se adresează Republicii Polone.

2.    În cazul aderării Uniunii la Convenția privind Marea Bering, prezenta decizie se adresează Comisiei, care reprezintă Uniunea în cadrul reuniunilor Conferinței anuale a părților la Convenția privind Marea Bering.

3.    Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1)    Act privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).
(2)    Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
(3)    COM(2011) 424, 13.7.2011.
(4)    COM(2018) 28 final, 16.1.2018.
(5)    JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.
(6)    7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.
(7)    Hotărârea Curții de Justiție din 7 octombrie 2014, Germania/Consiliul, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punctele 61-64.
(8)    JO L 286, 29.10.2008, p. 1.
(9)    JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
(10)    JO L 347, 28.12.2017, p. 81.
(11)    Act privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, JO L 236, 23.9.2003, p. 33.
(12)    Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
(13)    JOIN(2016) 49 final din 10.11.2016.
(14)    7348/1/17 REV 1 din 24.3.2017.
(15)    COM(2018) 28 final, 16.1.2018.
(16)    Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).
(17)    Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).
(18)    Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (JO L 347, 28.12.2017, p. 81).
(19)    Decizia Consiliului din 30 mai 2017 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Conferinței anuale a părților la Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor de cod negru din Marea Bering centrală și de abrogare a Deciziei Consiliului din 10 iulie 2012 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Convenției privind conservarea și gestionarea resurselor de cod negru din Marea Bering centrală.

Bruxelles, 8.3.2019

COM(2019) 108 final

ANEXE

la

propunerea de Decizie a Consiliului

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Conferinței anuale a părților la Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor de cod negru din Marea Bering centrală, și de abrogare a Deciziei 9782/17


ANEXA I

poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Conferinței anuale a părților la Convenția privind Marea Bering

1.PRINCIPII

În cadrul Convenției privind Marea Bering, Uniunea:

a) acționează în conformitate cu obiectivele și cu principiile urmărite de Uniune în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), în special printr-o abordare precauționară și vizând obținerea producției maxime durabile astfel cum este prevăzută la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pentru a promova implementarea unei abordări ecosistemice în gestionarea pescuitului, pentru a evita și reduce, în măsura posibilului, capturile nedorite și pentru a elimina treptat practica aruncării înapoi în mare a capturilor, precum și pentru a reduce la minimum impactul activităților de pescuit asupra ecosistemelor marine și a habitatelor acestora, precum și, prin promovarea în Uniune a unui pescuit competitiv și viabil din punct de vedere economic, pentru a garanta un nivel de trai decent pentru cei care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de interesul consumatorilor;

b) se asigură că măsurile adoptate în cadrul Conferinței anuale a părților sunt în conformitate cu Convenția privind Marea Bering;

c) garantează că măsurile adoptate în cadrul Conferinței anuale a părților respectă legislația internațională și, în special, prevederile Convenției ONU din 1982 asupra dreptului mării, ale Acordului ONU din 1995 în legătură cu conservarea și gestionarea populațiilor transzonale și a stocurilor de pești mari migratori, ale Acordului din 1993 privind promovarea respectării măsurilor internaționale de conservare și gestionare de către navele de pescuit în marea liberă și ale Acordului din 2009 al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură privind măsurile de competența statului portului;

d) promovează poziții coerente cu cele mai bune practici ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) din aceeași zonă;

e) urmărește consecvența și crearea de sinergii cu politica urmărită de Uniune în cadrul relațiilor bilaterale cu țări terțe în domeniul pescuitului și asigură coerența cu celelalte politici ale sale, în special în materie de relații externe, mediu, ocuparea forței de muncă, comerț, dezvoltare, cercetare și inovare;

f)garantează respectarea angajamentelor internaționale ale Uniunii;

g) respectă concluziile Consiliului din 19 martie 2012 referitoare la Comunicarea Comisiei privind dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului 1 ;

h) urmărește să creeze condiții de concurență echitabile pentru flota din Uniune în zona Convenției privind Marea Bering, pe baza acelorași principii și standarde ca cele aplicabile în temeiul dreptului Uniunii, și să promoveze punerea în aplicare uniformă a respectivelor principii și standarde;

i) este în conformitate cu Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene intitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre” 2 și cu concluziile Consiliului referitoare la comunicarea comună respectivă 3 , și promovează măsuri de susținere și de sporire a eficacității CCAMLR, iar acolo unde este cazul, de ameliorare a guvernanței și a performanței acesteia (în special în ceea ce privește știința, conformitatea, transparența și procesul decizional) ca o contribuție la gestionarea durabilă a oceanelor în toate dimensiunile sale;

j) promovează coordonarea dintre ORGP și convențiile maritime regionale și cooperarea cu organizațiile mondiale, după caz, în cadrul mandatelor lor;

k)promovează mecanisme de cooperare între organizațiile regionale care nu se ocupă de pescuitul de ton, similare cu așa-numitul proces de la Kobe pentru ORGP pentru ton.

2.ORIENTĂRI

Uniunea face eforturi, dacă este necesar, pentru a sprijini adoptarea de către Conferința anuală a părților a următoarelor acțiuni:

a) măsuri de conservare și gestionare a resurselor piscicole în zona vizată de acord, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, inclusiv nivelul admisibil de captură (NAC) și cotele naționale individuale sau reglementările privind efortul de pescuit pentru resursele biologice marine vii, reglementate de Conferința anuală a părților, inclusiv modificarea anexei la Convenția privind Marea Bering, prin care s-ar obține rata de exploatare pentru producția maximă durabilă pe o bază progresivă și incrementală. Dacă este necesar, respectivele măsuri de conservare și gestionare includ măsuri specifice pentru stocurile care sunt afectate de pescuitul excesiv în vederea menținerii efortului de pescuit în conformitate cu posibilitățile de pescuit disponibile;

b) măsuri de prevenire, descurajare și eliminare a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) în zona Convenției privind Marea Bering, inclusiv introducerea navelor pe lista INN;

c) măsuri de monitorizare, de control și de supraveghere în zona Convenției, pentru a asigura eficiența controalelor și respectarea măsurilor adoptate în cadrul Conferinței părților;

d) măsuri de reducere la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra biodiversității și ecosistemelor marine și asupra habitatelor acestora, inclusiv măsuri de reducere a poluării marine și de prevenire a evacuării de materiale plastice în mare și de reducere a impactului materialelor plastice prezente în mare asupra biodiversității și ecosistemelor marine, măsuri de protecție a ecosistemelor marine vulnerabile în zona Convenției privind Marea Bering în conformitate cu Orientările internaționale pentru gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă ale FAO și măsuri de evitare și de reducere pe cât posibil a capturilor nedorite, inclusiv, în special a speciilor marine vulnerabile și de eliminare treptată a practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor;

e)măsuri de reducere a impactului uneltelor de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate în alt mod în ocean și de facilitare a identificării și recuperării unor astfel de unelte;

f) măsuri care vizează interzicerea activităților de pescuit desfășurate exclusiv în scopul recoltării înotătoarelor de rechin și care să prevadă ca toți rechinii să fie debarcați cu toate înotătoarele atașate în mod natural;

g) recomandări, dacă este cazul și în măsura în care acest lucru este permis de documentele constitutive relevante, încurajează punerea în aplicare a Convenției privind munca în domeniul pescuitului a Organizației Internaționale a Muncii (OIM);

h)abordări comune cu alte ORGP, în special cu cele implicate în gestionarea pescuitului în aceeași zonă;

i) măsuri tehnice suplimentare pe baza avizelor organismelor subsidiare și ale grupurilor de lucru ale Conferinței anuale a părților;

ANEXA II

Precizarea anuală a poziției care urmează să fie adoptată de Uniune

la Conferința anuală a părților

Înainte de fiecare reuniune a Conferinței anuale a părților, când organismul în cauză este convocat să adopte decizii cu efecte juridice asupra Uniunii, se iau măsurile necesare astfel încât poziția care urmează a fi exprimată în numele Uniunii să țină cont de ultimele informații relevante, atât din punct de vedere științific, cât și din alte puncte de vedere, transmise Comisiei Europene, în conformitate cu principiile și orientările stabilite în anexa I.

În acest sens și pe baza informațiilor menționate, Comisia Europeană transmite Consiliului sau grupurilor sale de pregătire, cu suficient timp înainte de fiecare reuniune a Conferinței anuale a părților, un document scris care prezintă în detaliu propunerea de precizare a poziției Uniunii, în vederea dezbaterii și a adoptării detaliilor referitoare la poziția care urmează să fie exprimată în numele Uniunii.

În cazul în care, în cadrul unei reuniuni a Conferinței anuale a părților nu se poate ajunge la un acord, inclusiv la fața locului, astfel încât poziția Uniunii să ia în considerare noile elemente, se sesizează Consiliul sau grupurile sale de pregătire cu privire la chestiunea respectivă.

(1)    7087/12REV 1 ADD 1 COR 1.
(2)    JOIN(2016) 49 final din 10.11.2016.
(3)    7348/1/17 REV 1 din 24.3.2017.