11.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 307/7


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 307/06)

1.   

La data de 2 septembrie 2019, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re”, Germania);

DIF Infrastructure V Cooperatief U.A („DIF”), controlată de DIF Management Holding BV (Țările de Jos);

Green Investment Group Limited („GIG”, Regatul Unit), controlată de Macquarie Group (Australia);

Covanta Holding Corporation („Covanta”, SUA);

Covanta Europe Assets Limited [„Dublin Waste-to-energy facility” (unitatea din Dublin de valorificare energetică a deșeurilor), Irlanda].

Munich Re, DIF, GIG și Covanta dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra unității din Dublin de valorificare energetică a deșeurilor. Unitatea din Dublin de valorificare energetică a deșeurilor este în prezent controlată în comun de întreprinderile DIF, GIG și Covanta.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

Munich Re își desfășoară activitatea în principal în sectoarele reasigurării și asigurării;

DIF este un fond de investiții în infrastructură;

GIG este o întreprindere specializată în efectuarea de investiții în cont propriu, realizarea de proiecte și administrarea de portofoli în domeniul infrastructurilor ecologice, precum și în servicii conexe;

Covanta își desfășoară activitatea, în principal, în sectorul eliminării deșeurilor și în cel al energiei;

unitatea din Dublin de valorificare energetică a deșeurilor este activă în sectorul eliminării deșeurilor și al producerii de energie electrică.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy Facility

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.