23.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 285/3


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.9483 – Engie/Powerlines)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 285/04)

1.   

La data de 16 august 2019, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Engie S.A. (Franța, „Engie”);

grupul Powerlines (Austria, „Powerlines”).

Engie dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii întreprinderi Powerlines.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

Engie este o întreprindere industrială care își desfășoară activitatea în sectoarele gazelor naturale, energiei electrice și serviciilor energetice. Aceasta este activă în întregul lanț valoric al energiei;

Powerlines oferă soluții în materie de electrificare a căilor ferate și de linii aeriene, în principal în Regatul Unit, în Germania și în Austria, desfășurându-și activitatea și în domeniul instalației de linii de transport și de distribuție a energiei în Germania și în Austria.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.9483 – Engie/Powerlines

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).