18.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 425/2


AVIZUL CONSILIULUI GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 11 decembrie 2019

cu privire la o recomandare a Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

(CON/2019/43)

(2019/C 425/02)

Introducere și temei juridic

La 15 noiembrie 2019, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea președintelui Consiliului European o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la Recomandarea Consiliului din 8 noiembrie 2019 privind numirea unui membru al Comitetului executiv al BCE (1).

Competența Consiliului guvernatorilor BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Observații generale

1.

Recomandarea Consiliului, care a fost înaintată Consiliului European și care face obiectul consultării Parlamentului European și a Consiliului guvernatorilor BCE, propune numirea doamnei Isabel SCHNABEL drept membră a Comitetului executiv al BCE pentru un mandat de opt ani, începând cu 1 ianuarie 2020.

2.

Consiliul guvernatorilor BCE apreciază că această candidată este o persoană ale cărei autoritate și experiență profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute, astfel cum este prevăzut la articolul 283 alineatul (2) din tratat.

3.

Consiliul guvernatorilor BCE nu are nicio obiecție cu privire la recomandarea Consiliului de numire a doamnei Isabel SCHNABEL drept membră a Comitetului executiv al BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 11 decembrie 2019.

Președinta BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO C 385, 13.11.2019, p. 1.