23.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 176/8


Rezoluția Comitetului European al Regiunilor privind propunerea Comisiei de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept

(2018/C 176/03)

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR (CoR),

având în vedere propunerea Comisiei din 20 decembrie 2017 adresată Consiliului în vederea adoptării unei decizii în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Rezoluția sa din 23 martie 2017 privind statul de drept în UE din perspectivă locală și regională,

având în vedere avizul său din 12 februarie 2015 pe tema „Autoritățile locale și regionale și protejarea pe mai multe niveluri în UE a statului de drept și a drepturilor fundamentale”,

având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 privind situația statului de drept și a democrației în Polonia,

având în vedere avizul Comisiei de la Veneția din 8 și 9 decembrie 2017 referitor la proiectul de lege de modificare a Legii privind Consiliul Național al Magistraturii; referitor la proiectul de lege de modificare a legii privind Curtea Supremă, propus de președintele Poloniei; și referitor la Legea privind organizarea instanțelor ordinare, adoptată de Comisia de la Veneția în cea de a 113-a sesiune plenară,

1.

își reafirmă atașamentul față de setul comun de valori fundamentale pe care se întemeiază Uniunea Europeană, printre care se numără respectarea democrației și a statului de drept, astfel cum se prevede la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în Carta drepturilor fundamentale a UE și în Convenția europeană a drepturilor omului;

2.

consideră că aceste valori stau la baza încrederii reciproce între statele membre, între acestea și instituțiile UE, precum și între toate nivelurile de guvernare;

3.

subliniază că majoritatea principiilor care stau la baza statului de drept – legalitatea, respectarea drepturilor fundamentale, egalitatea în fața legii, libertatea de exprimare și libertatea de întrunire, transparența, răspunderea, separația puterilor, un proces democratic și pluralist pentru adoptarea legilor, siguranța juridică, interdicția actelor arbitrare din partea puterii executive, independența și imparțialitatea instanțelor, un control jurisdicțional efectiv – sunt de relevanță directă și imediată pentru funcționarea autorităților locale și regionale și o condiție prealabilă pentru participarea lor activă la procesul de integrare europeană;

4.

sprijină, prin urmare, propunerea Comisiei din 20 decembrie 2017 adresată Consiliului în vederea adoptării unei decizii în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, pe baza evaluării potrivit căreia există un risc clar de încălcare gravă a statului de drept în Polonia;

5.

se așteaptă ca guvernul polonez și Comisia să se angajeze într-un dialog constructiv cu privire la modul de abordare a situației înainte de 20 martie 2018, în special pentru a evita efectele colaterale negative asupra procesului decizional al UE, inclusiv cu privire la propunerile care urmează a fi prezentate de Comisie pentru perioada de programare de după 2020;

6.

respinge orice condiționalitate ex post politică, adică orice posibilitate ca autoritățile locale și regionale să aibă de suferit ca urmare a politicilor urmate de guvernele naționale care pot determina o suspendare a finanțărilor UE pentru orașe și regiuni. Politica de coeziune nu trebuie să facă obiectul unor condiționalități la nivel european, asupra cărora autoritățile locale și regionale și ceilalți beneficiari nu au nicio putere de influență. Cu toate acestea, CoR atrage atenția asupra dispozițiilor deja existente în acordurile de parteneriat, care permit o suspendare a finanțării în caz de încălcare a statului de drept de către autoritățile locale și regionale. Comitetul își exprimă preocuparea cu privire la conformitatea eventualelor condiționalități politice privind accesul orașelor și regiunilor la finanțarea UE cu principiul proporționalității;

7.

subliniază, de asemenea, că o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva unui stat membru în fața Curții Europene de Justiție poate face ca aceasta să decidă că amenzile trebuie plătite de administrația centrală;

8.

încredințează președintelui mandatul de a transmite prezenta rezoluție Comisiei Europene, Parlamentului European, Președinției bulgare a Consiliului și președintelui Consiliului European.

Bruxelles, 1 februarie 2018.

Președintele Comitetului European al Regiunilor

Karl-Heinz LAMBERTZ