8.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 196/20


Concluziile Consiliului privind necesitatea de a scoate în evidență patrimoniul cultural în toate politicile din UE

(2018/C 196/05)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

REAMINTIND CĂ:

1.

Liderii statelor membre ale UE și ai instituțiilor UE au proclamat în Declarația de la Roma din 25 martie 2017 o viziune a unei „Uniuni în care cetățenii să beneficieze de noi oportunități de dezvoltare culturală și socială” care „păstrează patrimoniul nostru cultural și promovează diversitatea culturală” (1);

2.

În concluziile sale din 14 decembrie 2017 (2), Consiliul European a invitat statele membre, Consiliul și Comisia ca, în conformitate cu competențele lor respective, să continue lucrările în vederea valorificării oportunității oferite de Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 (3) pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța socială și economică a culturii și a patrimoniului cultural;

RECUNOSCÂND CĂ:

3.

În prezent, cultura este evidențiată pe agenda politică a UE, astfel cum a confirmat dezbaterea liderilor de la Göteborg din noiembrie 2017, pe parcursul căreia liderii au recunoscut importanța culturii în construirea unor societăți favorabile incluziunii și coeziunii și în susținerea competitivității europene (4);

4.

Această evoluție reafirmă valoarea unei bune cooperări la nivelul UE în privința patrimoniului cultural și confirmă importanța integrării patrimoniului cultural în alte politici și acțiuni sectoriale pentru a valorifica la maximum avantajele sale sociale și economice;

5.

Recentele provocări sociale și economice cu care se confruntă Uniunea Europeană necesită acțiuni pentru consolidarea legăturilor dintre societățile noastre și din cadrul acestora. Patrimoniul cultural ca sursă de cunoaștere și înțelegere reciprocă are potențialul de a fi unul dintre factorii promotori ai acestui proces prin promovarea sentimentului de apartenență la spațiul european comun. În plus, o astfel de acțiune ar putea deveni o bază pentru menținerea solidarității europene și conservarea integrității Uniunii Europene, promovând și protejând totodată diversitatea culturală;

6.

Patrimoniul cultural în întreaga sa varietate și sub toate formele sale – materiale și imateriale, digitale și digitalizate (5) – reprezintă o valoare de sine stătătoare, o moștenire din trecutul nostru și o resursă strategică pentru dezvoltarea durabilă a Europei, ajutându-ne să răspundem provocărilor sociale, economice și de mediu la diferite niveluri - de la nivel local, național și regional până la nivel european și chiar mondial;

7.

Patrimoniul cultural al Europei are un caracter dinamic și este îmbogățit și mai mult prin explorarea trecutului comun al popoarelor și națiunilor europene și prin inițiative și programe care evoluează în mod continuu. Astfel, patrimoniul cultural este și o sursă de inspirație pentru creativitatea și artele contemporane, care, la rândul lor, pot deveni patrimoniul cultural de mâine;

INVITĂ STATELE MEMBRE ȘI COMISIA, ÎN LIMITA DOMENIILOR LOR DE COMPETENȚĂ ȘI CU RESPECTAREA DEPLINĂ A PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂȚII:

8.

Să scoată în evidență patrimoniul cultural în politicile relevante ale UE și să promoveze sensibilizarea părților interesate cu privire la avantajele reciproce ale integrării acestuia în alte politici sectoriale, precum și cu privire la posibilitățile de finanțare pentru patrimoniul cultural (6), inclusiv prin punerea în timp util la dispoziția părților interesate a informațiilor privind fondurile UE disponibile pentru patrimoniul cultural;

9.

Fără a aduce atingere negocierilor privind următorul cadru financiar multianual, să analizeze posibilitatea de a introduce, atunci când este cazul, un accent mai explicit pe conservarea și promovarea patrimoniului cultural comun al Europei în programe relevante ale UE. Acest lucru s-ar putea realiza prin luarea în considerare a patrimoniului cultural la pregătirea și punerea în aplicare a programelor, dar și prin includerea patrimoniului cultural ca obiectiv strategic printre prioritățile acestora;

10.

Să promoveze inovarea, durabilitatea și incluziunea socială prin proiecte specifice orientate către patrimoniu, cu o dimensiune europeană și valoare adăugată socială, inclusiv prin luarea în considerare a perspectivei privind egalitatea de gen;

11.

Să încurajeze cooperarea dintre cercetătorii și profesioniștii europeni și organismele de educație și formare europene cu scopul de a promova formarea, transferul de cunoștințe și competențe de înaltă calitate în profesiile tradiționale și emergente din domeniul patrimoniului;

12.

Să consolideze în continuare principiul guvernanței participative a patrimoniului cultural prin analizarea practicii curente în materie de guvernanță culturală, identificarea de acțiuni, acolo unde este relevant, pentru a face guvernanța culturală mai deschisă, participativă, eficace și coerentă, precum și prin schimbul de bune practici;

13.

Să identifice și să faciliteze schimbul de bune practici naționale și internaționale prin promovarea mobilității profesioniștilor din sectorul cultural în Europa (7);

14.

Să aprofundeze și să extindă dialogul cu organizațiile societății civile, cu cetățenii europeni și în special cu tineretul european, în scopul de a da naștere unei înțelegeri mai profunde a contribuției patrimoniului cultural al Europei la consolidarea identității europene comune în întreaga sa diversitate de culturi, limbi și moșteniri;

15.

Să continue să sprijine patrimoniul cultural ca element important în abordarea strategică a UE privind relațiile culturale internaționale, precum și în promovarea dialogului intercultural;

16.

Să pună în aplicare acțiuni transnaționale comune și coordonate (8) cu organizațiile internaționale pentru a proteja și a conserva patrimoniul cultural într-un mod durabil și în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (9);

17.

Să promoveze sprijinul pentru digitalizarea patrimoniului cultural ca instrument pentru un acces deschis la cultură și cunoaștere, stimulând astfel inovarea, creativitatea și guvernanța participativă a patrimoniului cultural;

18.

Să pună la dispoziție rezultatele, rapoartele și evaluările inițiativelor și proiectelor finanțate de UE privind patrimoniul cultural online într-un mod mai sistematic și mai ușor de accesat;

19.

Să profite de ocazia Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 pentru a construi o viziune strategică comună și cuprinzătoare privind patrimoniul cultural și să asigure moștenirea acestuia prin dezvoltarea unor acțiuni concrete. Acolo unde este posibil, ar putea fi urmărite sinergii cu Strategia Consiliului Europei privind patrimoniul cultural european pentru secolul XXI;

20.

Să sprijine elaborarea unor politici bazate pe elemente concrete prin continuarea colaborării cu Eurostat și cu birourile statistice naționale cu privire la colectarea unor date fiabile privind contribuția socială și economică a patrimoniului cultural și să contribuie la eforturi similare la nivel internațional întreprinse de organisme precum UNESCO și Consiliul Europei (10);

INVITĂ STATELE MEMBRE, CU RESPECTAREA CORESPUNZĂTOARE A PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂȚII:

21.

Să recunoască rolul patrimoniului cultural în programele sectoriale naționale relevante cofinanțate de UE, în vederea menținerii valorii și importanței patrimoniului cultural pentru populația locală și generațiile viitoare, și să dezvolte pe deplin potențialul patrimoniului ca resursă pentru dezvoltarea economică, coeziunea socială și identitatea culturală;

22.

Să își continue cooperarea prin luarea în considerare a priorităților și activităților din cadrul noului plan de lucru pentru cultură după 2019 referitoare la integrarea patrimoniului cultural în alte politici ale UE;

INVITĂ COMISIA:

23.

Atunci când planifică, pune în aplicare și evaluează politici ale UE, să continue să ia în considerare impactul lor direct și indirect asupra consolidării, conservării și protejării patrimoniului cultural al Europei și în special necesitatea unor orientări de calitate pentru a asigura faptul că investițiile UE nu prejudiciază și nici nu diminuează valorile patrimoniului cultural;

24.

Să continue dialogul și cooperarea în curs cu rețelele existente din domeniul patrimoniului cultural care au acumulat o experiență valoroasă și care și-au dovedit competențele în domeniu (11);

25.

Să dezvolte în continuare cooperarea cu UNESCO și Consiliul Europei cu privire la chestiuni de interes comun în politicile și practicile din domeniul patrimoniului cultural, inclusiv cu privire la combaterea traficului ilicit de bunuri culturale, în special în zonele de conflict;

26.

Să urmărească sinergii cu convențiile UNESCO și ale Consiliului Europei, care stabilesc principiile internaționale pentru conservarea, protejarea și gestionarea patrimoniului cultural, cum ar fi Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (Faro, 2005).

(1)  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/pdf

(2)  EUCO 19/1/17 REV 1.

(3)  Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 privind Anul european al patrimoniului cultural (2018) (JO L 131, 20.5.2017, p. 1).

(4)  EUCO 19/1/17 REV 1 și contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie 2017 de la Göteborg (Comunicare privind consolidarea identității europene prin educație și cultură), documentul 14436/17.

(5)  Concluziile Consiliului din 21 mai 2014 privind patrimoniul cultural ca resursă strategică pentru o Europă durabilă (JO C 183, 14.6.2014, p. 36).

(6)  Cartografierea acțiunilor dedicate patrimoniului cultural în politicile, programele și activitățile Uniunii Europene – http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf

(7)  EUCO 19/1/17 REV 1

(8)  http://undocs.org/S/RES/2347(2017)

(9)  În conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

(10)  De exemplu, Compendiul de politici și tendințe culturale.

(11)  Cum ar fi, de exemplu, European Heritage Heads Forum, Forumul juridic al patrimoniului european (European Heritage Legal Forum) și Grupul de reflecție „UE și patrimoniul cultural”.