Strasbourg, 12.6.2018

COM(2018) 471 final

2018/0248(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a Fondului pentru azil și migrație

{SWD(2018) 347}
{SWD(2018) 348}
{SEC(2018) 315}


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

În timpul fluxurilor de migrație ridicate înregistrate în 2015-2016, sprijinul financiar și tehnic pe care UE l-a furnizat statelor sale membre a contribuit la o mai bună gestionare a provocărilor în domeniul azilului, al migrației și al frontierelor externe. Într-adevăr, rolul bugetului Uniunii a fost esențial pentru sprijinirea gestionării afluxului de solicitanți de azil și de migranți, pentru dezvoltarea capacităților de căutare și salvare a persoanelor care încercau să ajungă în Europa, pentru gestionarea unor returnări eficace și pentru alte acțiuni care necesită un răspuns coordonat, în interiorul cadrului definit de Agenda europeană privind migrația.

Bugetul UE este, de asemenea, esențial pentru finanțarea măsurilor comune care au drept scop asigurarea unui control și a unei supravegheri eficace ale frontierelor externe ale Uniunii pentru a compensa eliminarea controalelor la frontierele interne. De exemplu, s-a făcut un pas important în gestionarea frontierelor externe ale Uniunii prin instituirea abordării-hotspot și prin consolidarea considerabilă a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Aceste evoluții sunt susținute integral de bugetul UE.

În octombrie 2017, Consiliul European a reafirmat necesitatea de a urma o abordare globală în materie de gestionare a migrației, care să vizeze restabilirea controlului asupra frontierelor externe și reducerea sosirilor neregulamentare și a numărului de decese pe mare. Abordarea ar trebui să se bazeze pe o utilizare flexibilă și coordonată a tuturor instrumentelor disponibile la nivelul Uniunii și al statelor membre.

În acest context, în propunerea sa din 2 mai 2018 privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus consolidarea semnificativă a bugetului general al Uniunii alocat pentru gestionarea migrației și a frontierelor externe prin majorarea acestuia de peste 2,6 ori, inclusiv prin majorarea finanțării alocate agențiilor descentralizate cu atribuții în acest domeniu. Prezenta propunere nu acoperă finanțarea alocată agențiilor și reglementează numai Fondul pentru azil și migrație, care va oferi sprijin pentru gestionarea eficientă a migrației de către statele membre, dispunând de un pachet financiar de 10 415 000 000 EUR (în prețuri curente).

Articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede în mod expres că politicile comune privind azilul, migrația și frontierele externe se bazează pe principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre. Finanțarea UE oferă mijloace financiare concrete pentru transpunerea în practică a acestor principii îngemănate.

Fondul va contribui la o politică solidă, realistă și echitabilă a UE în materie de migrație, care să recunoască nevoile societăților-gazdă și ale cetățenilor UE și să colaboreze strâns cu parteneri din întreaga lume. Fondul va permite UE să continue să își îndeplinească obligațiile față de persoanele care au nevoie de protecție internațională, să faciliteze returnarea persoanelor care nu au drept de ședere și să sprijine soluții care să oprească fluxurile neregulamentare și necontrolate de migranți, propunând în loc căi sigure și bine gestionate de migrație. Trebuie să avem în vedere cauzele profunde care stau la baza migrației neregulamentare, cum ar fi subdezvoltarea, demografia, lipsa de oportunități, schimbările climatice și inegalitatea. Numai o abordare cuprinzătoare a gestionării migrației, bazată pe principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii, va produce rezultate durabile. Este necesară o repartizare adecvată a finanțării Uniunii pentru a se asigura faptul că statele membre care sunt cele mai afectate dispun de capacități suficiente pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă, în beneficiul Uniunii în ansamblul său. În acest context, propunerea Comisiei ține seama de actualele eforturi de reformare a sistemului european comun de azil și de stadiul actual al negocierilor privind Regulamentul Dublin și cadrul de relocare al Uniunii, și este posibil ca unele elemente să trebuiască să fie adaptate pentru a reflecta rezultatul negocierilor, odată ce acestea au fost încheiate.

Succesul modului în care UE gestionează migrația se bazează, de asemenea, pe politici de integrare eficace. În acest scop, fondurile politicii de coeziune și în special FSE+ vor oferi sprijin pentru a facilita integrarea pe termen mediu și lung a resortisanților țărilor terțe după perioada inițială de primire, inclusiv integrarea pe piața forței de muncă. Pentru a completa aceste eforturi, fondul va sprijini acțiunile întreprinse de guvernele naționale, de autoritățile locale și regionale și de grupurile societății civile implicate în promovarea integrării pe termen scurt a resortisanților țărilor terțe în comunitățile-gazdă, precum și încrederea reciprocă. Prezenta propunere va sprijini măsurile de primire și de integrare timpurie a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în UE, care sunt, în general, puse în practică în etapa inițială a procesului de integrare, în perioada de după sosirea pe teritoriul UE. De asemenea, propunerea va sprijini statele membre să dezvolte măsuri orizontale, cum ar fi consolidarea capacităților, schimburile cu societatea-gazdă, campaniile de sensibilizare sau inițiativele de cooperare și învățare reciprocă între statele membre privind integrarea resortisanților țărilor terțe cu ședere legală pe teritoriul UE.

De asemenea, fondul va contribui financiar la o politică eficace în materie de returnare, care este un element esențial al unui sistem de migrație bine gestionat în cadrul Uniunii. Fondul reprezintă, de asemenea, un complement necesar la o politică credibilă în materie de migrație legală și de azil, precum și un instrument important în combaterea migrației neregulamentare.

Fondul va sprijini și va încuraja eforturile depuse de statele membre în vederea punerii în aplicare eficace a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului 1 , întrucât un sistem de returnare mai rapid merge mână în mână cu respectarea procedurilor și a standardelor care permit Europei să asigure un tratament uman și demn al persoanelor returnate și să utilizeze proporțional măsurile coercitive, în conformitate cu drepturile fundamentale și cu principiul nereturnării. În scopul asigurării unor politici durabile în materie de returnare, fondul va sprijini o abordare integrată și coordonată cu privire la gestionarea returnărilor și la cooperarea cu țările terțe pentru ca acestea să își îndeplinească obligațiile. Astfel, fondul va acorda asistență pentru consolidarea capacității de gestionare a returnărilor, pentru campanii de informare și sensibilizare, precum și sprijin pentru măsurile de reintegrare.

Fondul va răspunde nevoilor continue în materie de azil, integrare și returnare, adaptându-se totodată pentru a sprijini evoluțiile și mandatele Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și ale viitoarei Agenții a Uniunii Europene pentru Azil. Cooperarea cu țările din afara UE și cu organizațiile internaționale este esențială pentru îndeplinirea acestor obiective. Fondul va putea sprijini acțiuni cu dimensiune externă care completează acțiunile finanțate de instrumentele externe relevante.

Principala provocare pe care urmărește să o abordeze propunerea este necesitatea unei mai mari flexibilități în ceea ce privește gestionarea fondului, în comparație cu perioada de programare actuală, dar și dotarea cu instrumente care să garanteze faptul că finanțarea este direcționată către prioritățile UE și către acțiuni cu o valoare adăugată semnificativă pentru Uniune. Pentru a aborda noile provocări și priorități, sunt necesare așadar noi mecanisme pentru alocarea finanțării între gestiunea partajată, directă și indirectă.

Un element esențial al repartizării finanțării îl reprezintă identificarea modului optim de gestiune și a domeniilor în care ar trebui să se aloce finanțare, păstrându-se, în același timp, o masă critică de finanțare care să poată fi vărsată în avans pentru investițiile structurale și pentru investițiile multianuale substanțiale, în funcție de nevoile statelor membre de a-și dezvolta în continuare sistemele de gestionare a migrației. La alocarea finanțării se va ține, de asemenea, seama pe deplin de nevoia ca statele membre să respecte integral acquis-ul Uniunii și să își canalizeze investițiile către prioritățile-cheie ale UE.

Alocarea finanțării pentru programele statelor membre va fi compusă dintr-o sumă fixă de 5 000 000 EUR și dintr-o sumă alocată pe baza unei chei de repartizare ce va reflecta nevoile și presiunile cu care se confruntă statele membre în cele trei domenii acoperite de fond: azilul, migrația legală și integrarea și combaterea migrației ilegale, inclusiv returnările.

Cheia de repartizare va lua în considerare diferitele „stocuri” și „fluxuri” ale categoriilor și va reflecta aceste specificități în tratamentul acordat fiecărui stat membru în parte; unele state membre se pot confrunta cu presiuni mai mari în materie de returnare, altele – în domeniul integrării, fiind afectate în mod diferit în diferitele stadii de primire a resortisanților țărilor terțe. Se propune acordarea unei ponderi de 30 % pentru azil, 30 % pentru migrația legală și integrare și 40 % pentru combaterea migrației neregulamentare, inclusiv pentru returnare. În acest context, în cadrul domeniului azilului, se propune să se acorde o pondere de 60 % pentru numărul cererilor de azil depuse pentru prima dată, o pondere de 30 % pentru numărul persoanelor cu statut de protecție internațională aflate într-un stat membru și o pondere de 10 % pentru numărul persoanelor relocate. În domeniul integrării, se acordă o pondere de 60 % pentru numărul de permise de ședere eliberate pentru prima dată și o pondere de 40 % pentru numărul total de resortisanți ai țărilor terțe prezenți într-un stat membru într-un anumit an. În ceea ce privește criteriile în domeniul combaterii migrației neregulamentare, inclusiv al returnărilor, cheia de repartizare ia în considerare numărul ordinelor de părăsire a teritoriului (50 %) și numărul returnărilor eficace (50 %), ținând astfel cont de situația specifică a statelor membre.

Cota alocată programelor statelor membre este de 60 % din pachetul financiar total al fondului. Se propune ca statelor membre să li se aloce 50 % din pachet la începutul perioadei de programare, menținându-se totodată posibilitatea de a se majora periodic valoarea pachetului financiar. Se preconizează că, la jumătatea perioadei, pachetul va fi completat cu o sumă fixă reprezentând 10 % din valoarea pachetului financiar (ajustarea tehnică a cheii de repartizare în funcție de performanța financiară a statelor, fiecare stat membru trebuind să prezinte cereri de plată care să acopere cel puțin 10 % din valoarea inițială a creditelor de plată).

Restul de 40 % ar trebui să fie gestionat prin intermediul facilității tematice, care va oferi periodic finanțare pentru o serie de priorități definite în deciziile de finanțare ale Comisiei. Această facilitate oferă flexibilitate în ceea ce privește gestionarea fondului prin faptul că permite acordarea de fonduri pentru asistența tehnică la inițiativa Comisiei și pentru următoarele componente:

·sprijin pentru acțiuni specifice, prin care se furnizează finanțare suplimentară pentru acțiuni specifice cu o valoare adăugată europeană importantă, prin intermediul programelor statelor membre; în acest context, o atenție specială va fi acordată promovării returnărilor eficace;

·sprijin pentru acțiunile Uniunii, gestionat prin gestiune directă și indirectă;

·sprijin pentru relocare și pentru eforturile de solidaritate și responsabilitate între statele membre;

·asistență de urgență și

·sprijin pentru Rețeaua europeană de migrație.

Acțiunile din cadrul facilității tematice ar urma să fie programate prin intermediul programelor de lucru anuale sau multianuale, adoptate printr-o decizie de punere în aplicare a Comisiei. Facilitatea va permite abordarea de noi priorități sau luarea de măsuri urgente prin alegerea modului de gestiune considerat a fi cel mai potrivit pentru atingerea obiectivului de politică.

Se va asigura o simplificare sporită în ceea ce privește gestionarea fondului, în special prin asigurarea unei abordări compatibile cu normele aplicabile gestionării altor fonduri ale UE („cadrul unic de reglementare”), prin oferirea de orientări îmbunătățite cu privire la sistemele de gestiune și de control și la cerințele în materie de audit, precum și prin asigurarea faptului că normele de eligibilitate din cadrul gestiunii partajate valorifică pe deplin opțiunile simplificate în materie de costuri (OSC).

Este important să se asigure o valoare adăugată europeană cât mai mare în domeniul gestionării migrației și să se instituie un cadru de monitorizare și de evaluare îmbunătățit, astfel încât să se consolideze gestionarea bazată pe performanță. Pentru a sprijini eforturile de a asigura o abordare globală a gestionării migrației, bazată pe solidaritate și responsabilitate între statele membre și instituțiile UE, și pentru a îndeplini obiectivul de a asigura o politică durabilă comună a Uniunii în materie de azil și imigrație, ar trebui instituit un Fond pentru azil și migrație (FAM) pentru a furniza statelor membre resurse financiare adecvate.

Prezenta propunere prevede o dată de aplicare, fixată la 1 ianuarie 2021, și este prezentată pentru o Uniune cu 27 de state membre, în conformitate cu notificarea Regatului Unit cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană și din Euratom în baza articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, notificare primită de Consiliul European la 29 martie 2017.

   Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Prezentul regulament de instituire a Fondului pentru azil și migrație se bazează pe investițiile și realizările obținute cu sprijinul fondurilor care l-au precedat: Fondul european pentru refugiați (FER) 2 , Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe (FEI) 3 și Fondul european de returnare (FR) 4 , în perioada 2007-2013, și Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 516/2014 5 , în perioada 2014-2020.

Fondul va menține sprijinul acordat pentru politicile globale ale UE în domeniul migrației, integrării și returnării, cum ar fi sprijinul pentru consolidarea și dezvoltarea sistemului european comun de azil (inclusiv a dimensiunii sale externe), sprijinul pentru solidaritate și partajarea responsabilității între statele membre, în special în favoarea statelor celor mai afectate de fluxurile de migrație și azil, sprijinul pentru migrația legală în statele membre și elaborarea unor strategii de imigrație proactive care să respecte procesul de integrare a resortisanților țărilor terțe, sprijinul pentru consolidarea capacităților statelor membre și promovarea unor strategii echitabile și eficace în materie de returnare, precum și dezvoltarea parteneriatelor și a cooperării cu țările din afara UE.

Cu toate acestea, pentru intensificarea politicii UE privind migrația, sunt necesare acțiuni care să utilizeze întreaga panoplie de instrumente pe care le are la dispoziție UE. În acest sens, activitatea statelor membre sprijinită din fonduri va fi mai eficace dacă este completată și consolidată prin activități relevante ale agențiilor Uniunii, în special ale Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) și ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care vor juca un rol esențial în identificarea vulnerabilităților și în sprijinirea statelor membre pentru a răspunde acestor probleme, inclusiv prin operațiuni comune, formare și trimiterea de experți.

Fondul va acționa în deplină complementaritate cu aceste agenții, care se propune să fie consolidate semnificativ în perioada următoare. În comunicarea sa intitulată Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără 6 , Comisia propune alocarea sumei de 865 000 000 EUR (în prețuri curente) către agențiile Uniunii din domeniul migrației. Prezentul regulament nu acoperă finanțarea pentru aceste agenții, care se stabilește în cadrul procedurii bugetare anuale obișnuite. În plus, Comisia propune alocarea unei sume de 12 013 000 000 EUR (în prețuri curente) pentru a sprijini o extindere majoră a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, astfel încât aceasta să devină pe deplin operațională și să dispună de o rezervă permanentă de 10 000 de polițiști de frontieră 7 , precum și buna funcționare a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA).

Coerența cu alte domenii de politică ale Uniunii

Politica Uniunii privind migrația și, prin extensie, Fondul pentru azil și migrație se bazează pe sinergiile și coerența cu politicile relevante ale UE, cum ar fi gestionarea frontierelor, securitatea internă, incluziunea socială și integrarea resortisanților țărilor terțe și politicile externe ale Uniunii care sprijină țările terțe.

Având în vedere diversitatea elementelor pe care le comportă gestionarea migrației, este necesară o abordare coordonată prin intermediul mai multor instrumente de finanțare ale Uniunii care ar sprijini punerea în aplicare a aspectelor externe și interne ale politicii Uniunii. Instrumentele externe ale Uniunii joacă un rol esențial în abordarea cauzelor profunde ale migrației, asigurarea accesului la protecție internațională, îmbunătățirea gestionării frontierelor și continuarea eforturilor de combatere a introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane, sprijină punerea în aplicare a acțiunilor de returnare, precum și gestionarea politicii Uniunii privind migrația legală. Prin urmare, migrația va fi un domeniu de interes focal în cadrul propunerilor Uniunii privind instrumentele de finanțare externă ale Uniunii. Măsurile desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe care sunt sprijinite din fond ar trebui să fie întreprinse în deplină sinergie, compatibilitate și complementaritate cu alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. La punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză. În ceea ce privește dimensiunea externă, fondul ar trebui să direcționeze sprijinul astfel încât să contribuie la intensificarea cooperării cu țările terțe și la consolidarea unor aspecte-cheie ale gestionării migrației în domenii de interes pentru politica de migrație a Uniunii.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul social european+ (FSE+) includ dispoziții importante pentru integrarea pe termen lung a resortisanților țărilor terțe, în timp ce prezentul fond se va concentra mai degrabă pe măsurile de integrare inițială. Alte programe, cum ar fi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și programul Erasmus+, vor consolida, de asemenea, dispozițiile referitoare la migranți și refugiați. Toate aceste instrumente vor trebui să acționeze în mod coerent pentru a maximiza impactul sprijinului pe care îl acordă.

Se vor asigura, de asemenea, sinergii cu Fondul pentru justiție, drepturi și valori, care contribuie la priorități și obiective legate de o gestionare mai bună a migrației, de promovarea incluziunii și de combaterea traficului de persoane. În plus, pe lângă fondurile menționate mai sus, se vor urmări coerența și sinergiile cu instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, precum și cu Fondul pentru securitate internă.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

În temeiul articolului 3 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), „Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen”.

Temeiul juridic pentru acțiunea propusă a Uniunii în acest domeniu poate fi găsit în lista de măsuri prevăzute la articolul 77 alineatul (2), precum și la articolul 79 alineatul (2) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cum ar fi politica comună privind vizele, controalele asupra persoanelor la frontierele externe, măsurile pentru instituirea treptată a unui sistem integrat de gestionare a frontierelor externe și combaterea traficului de persoane.

Se atrage, de asemenea, atenția asupra articolului 80 din TFUE, care subliniază faptul că politicile Uniunii descrise în partea a treia titlul V capitolul 2 din TFUE și punerea lor în aplicare trebuie guvernate de principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar.

În plus, Comisia a adoptat, la 29 mai 2018, o propunere de regulament privind dispozițiile comune 8 , menită să asigure o mai bună coordonare și să armonizeze punerea în aplicare a sprijinului în cadrul gestiunii partajate, cu obiectivul principal de a simplifica punerea în aplicare a politicilor. Componenta de gestiune partajată a FAM este reglementată de aceste dispoziții comune.

Diferitele fonduri din cadrul gestiunii partajate urmăresc obiective complementare și au în comun același mod de gestiune, prin urmare Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind dispozițiile comune] stabilește o serie de principii generale, precum parteneriatul. Regulamentul respectiv conține și elementele comune de planificare strategică și programare, inclusiv dispozițiile privind Acordul de parteneriat care urmează să fie încheiat cu fiecare stat membru, și stabilește o abordare comună în ceea ce privește orientarea spre performanță a fondurilor. În consecință, regulamentul include condiții favorizante și măsuri de monitorizare, raportare și evaluare. Se stabilesc dispoziții comune și în ceea ce privește normele de eligibilitate, gestiunea financiară și măsurile de gestiune și de control.

La fond se vor putea asocia și țările terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute într-un acord specific privind participarea țării terțe respective la Fondul pentru azil și migrație, care va specifica, pentru țara terță în cauză, contribuțiile, beneficiile și condițiile sale de participare.

Subsidiaritatea (pentru competența neexclusivă)

Gestionarea fluxurilor de migrație prezintă provocări cu un caracter transnațional tot mai pregnant și care au o asemenea amploare încât nu pot fi abordate de statele membre acționând pe cont propriu. Având în vedere că gestionarea migrației necesită resurse și capacități substanțiale din partea statelor membre și în scopul de a se asigura o abordare globală, bazată pe încredere reciprocă, solidaritate, partajarea responsabilității, cooperare și coordonare între statele membre și instituțiile UE, intervenția Uniunii în acest domeniu și mobilizarea bugetului UE comportă o valoare europeană adăugată clară.

În acest context, Fondul pentru azil și migrație ar trebui să aducă o valoare adăugată prin asigurarea unei utilizări mai eficiente a fondurilor publice, prin consolidarea sistemului european comun de azil, prin crearea unor reguli și proceduri comune, prin dezvoltarea capacităților statelor membre de a primi persoanele care au nevoie de protecție internațională, prin promovarea utilizării unor căi de migrație legale, prin asigurarea competitivității pe termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social, prin sprijinirea integrării resortisanților țărilor terțe cu ședere legală și prin reducerea factorilor care încurajează migrația neregulamentară prin intermediul unei politici durabile în materie de returnare și de readmisie.

În ceea ce privește dimensiunea externă a afacerilor interne, parteneriatele și cooperarea cu țările terțe reprezintă o componentă esențială a politicii Uniunii în materie de migrație în scopul de a asigura gestionarea adecvată a fluxurilor și de a exprima solidaritatea, prin inițiative de relocare, cu țările terțe supuse unor presiuni migratorii importante. Este evident că adoptarea măsurilor și punerea în comun a resurselor la nivelul UE vor spori semnificativ influența de care are nevoie UE pentru a convinge țările terțe să se implice alături de UE în problemele legate de migrație care prezintă interes în primul rând pentru UE și pentru statele membre.

Propunerea respectă principiul subsidiarității, deoarece cea mai mare parte a finanțării va fi executată în conformitate cu principiul gestiunii partajate și cu respectarea competențele instituționale ale statelor membre, recunoscând totodată pe deplin faptul că intervenția Uniunii ar trebui să aibă loc la un nivel corespunzător, iar rolul UE nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar.

Proporționalitate

Propunerea respectă principiul proporționalității și intră în sfera de acțiune a spațiului de libertate, securitate și justiție, astfel cum a fost definit în titlul V din TFUE. Obiectivele și nivelurile de finanțare corespunzătoare sunt proporționale cu ceea ce urmărește să realizeze instrumentul. Acțiunile avute în vedere în prezenta propunere abordează dimensiunea europeană a azilului și imigrației.

Alegerea instrumentului

Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

Evaluări retrospective/verificări ale adecvării legislației existente

Propunerea ține seama de rezultatele evaluărilor instrumentelor anterioare de finanțare. Propunerea se bazează pe evaluarea ex post a Fondului european pentru refugiați, a Fondului european de integrare și a Fondului european de returnare 9 și pe evaluarea intermediară a FAMI (perioada de programare 2014-2020). În ceea ce privește diferitele criterii de evaluare, constatările au fost după cum urmează:

În ceea ce privește eficacitatea, FAMI a jucat un rol important în îmbunătățirea sistemelor de azil și în consolidarea capacității de primire în statele membre. Din cauza crizei migrației, numeroase țări au acordat o prioritate specială azilului. FAMI a înregistrat, de asemenea, progrese semnificative în ceea ce privește persoanele cele mai vulnerabile, inclusiv minorii neînsoțiți, precum și refugiații și solicitanții de azil în regiuni precum Africa de Nord și Cornul Africii, fapt care a sporit vizibilitatea dimensiunii sale externe. Cu toate acestea, există dovezi limitate privind capacitatea sporită de a dezvolta, a monitoriza și a evalua sistemele de azil și, deși programul de relocare al UE a înregistrat progrese, acesta a contribuit numai într-o măsură limitată la crearea, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor programe naționale de relocare.

Deși FAMI a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește integrarea resortisanților țărilor terțe, fiind favorizate, în principal, măsurile de integrare pe termen scurt mai degrabă decât măsurile pe termen lung, până în prezent s-au înregistrat progrese limitate cu privire la migrația legală, probabil din cauza factorilor contextuali. Rezultatele acestor măsuri nu sunt încă vizibile, având în vedere că integrarea este un proces pe termen lung.

Dezvoltarea unor strategii echitabile, durabile și eficace în materie de returnare a constituit un obiectiv tot mai important în majoritatea statelor membre și, în ciuda faptului că ratele de returnare voluntară și forțată sunt în continuă creștere cu sprijinul fondului, constatările arată că FAMI a avut o contribuție limitată la punerea în aplicare eficace a strategiilor de returnare.

Solidaritatea și partajarea responsabilității între statele membre au fost consolidate în principal prin acordarea de asistență de urgență, prin mecanismele de transfer și prin programele de relocare ale UE. Din constatările de până acum rezultă că, în comparație cu mecanismul de transfer de urgență, programele naționale nu au contribuit decât într-o măsură limitată la transferul solicitanților de azil și al beneficiarilor de protecție internațională.

FAMI a furnizat o contribuție semnificativă statelor membre în situații de urgență, în principal prin acordarea de asistență de urgență, care a fost un instrument esențial în sporirea solidarității. Fondul a facilitat furnizarea unui răspuns rapid și adaptat, în coordonare și în sinergie cu Instrumentul dedicat sprijinului de urgență 10 .

În ceea ce privește eficiența, în ansamblu, evaluarea a indicat, pe baza datelor disponibile, că fondul a obținut rezultate au cu costuri umane și financiare rezonabile. Deși începerea punerii în aplicare a programelor naționale a fost amânată, executarea globală a fondului pare să fie pe calea cea bună, datorită asistenței de urgență care a redus deficitul de finanțare și a răspuns nevoilor imediate, precum și datorită abordării flexibile aplicată la gestionarea fondului. Măsurile de gestiune și de control au fost, de asemenea, adecvate și eficace, fiind aplicate mecanisme stricte pentru a se asigura că fondul este corect executat și că se previn fraudele și neregulile.

În acest stadiu, există puține elemente care să demonstreze o reducere semnificativă a sarcinii administrative, deși FAMI a condus la simplificare, în comparație cu situația anterioară. Au fost introduse o serie de noi proceduri administrative și de gestionare care au luat în considerare învățămintele desprinse din experiența avută cu fondurile anterioare. Printre acestea se numără adoptarea orientărilor și a setului de instrumente privind o mai bună legiferare și colectarea de indicatori cu scopul de a asigura o bază mai adecvată de măsurare a performanței.

În general, majoritatea măsurilor inovatoare (de exemplu, opțiunile simplificate în materie de costuri, programarea multianuală) sunt considerate deosebit de utile de către beneficiari și par să fi condus la simplificare. În pofida îmbunătățirilor în sensul simplificării, normele și procedurile naționale aplicabile în cadrul programelor naționale par să genereze o sarcină administrativă ridicată, afectând astfel eficiența.

În ciuda dificultăților întâmpinate, FAMI este în continuare foarte relevant, întrucât s-a dovedit a fi suficient de flexibil, amplu și cuprinzător pentru a răspunde unor nevoi diferite, iar programele naționale corespund nevoilor statelor membre. Cu toate acestea, evoluția nevoilor cu care statele membre s-au confruntat în timpul perioadei de punere în aplicare impune o mai mare flexibilitate în alocarea resurselor financiare. Nevoile variază foarte mult între statele membre și în diferitele domenii (cum ar fi azilul, integrarea și returnarea), volumele și amploarea acestora fluctuând, dar în general fiind în creștere. Multe țări au acordat prioritate domeniului azilului. Din cauza crizei migrației, sfera de acțiune a FAMI a sfârșit prin a fi diferită față de ceea ce se preconizase inițial, iar nivelul inițial de finanțare s-a dovedit insuficient.

Au fost luate măsuri în etapele conceperii, planificării și programării fondului pentru a se asigura că acesta este coerent cu alte instrumente financiare ale UE și cu principalele strategii politice ale Uniunii, complementar cu acestea și aliniat lor. În cursul etapei de executare, Comisia s-a asigurat că fondurile UE cu obiective similare au fost utilizate într-un mod coordonat. La nivel național, marea majoritate a statelor membre a asigurat coerența și complementaritatea prin instituirea unor mecanisme de coordonare, în principal sub formă de comitete de monitorizare care au reunit autoritățile implicate în executarea fondurilor.

Cu toate acestea, s-ar putea îmbunătăți comunicarea pentru a asigura coerența internă între diferitele mecanisme de executare a FAMI, deoarece unii beneficiari nu erau foarte bine informați cu privire la acțiunile și proiectele sprijinite în cadrul FAMI, în special acțiunile Uniunii și asistența de urgență. Există însă puține dovezi de neconcordanțe, suprapuneri și duplicări ale eforturilor, atât la nivel intern, cât și extern.

În ansamblu, FAMI a generat o valoare adăugată europeană semnificativă, în pofida dimensiunii sale relativ reduse în comparație cu provocările aduse de criza produsă în această perioadă. Principalul beneficiu la nivelul UE decurge din dimensiunea transnațională a anumitor acțiuni (acțiunile Uniunii și Rețeaua europeană de migrație) și din repartizarea sarcinilor la nivelul UE, susținută în special de asistența de urgență și de mecanismul de transfer în cadrul programelor naționale, ambele elemente făcând dovada faptului că principiul solidarității a fost aplicat.

FAMI a adus o valoare adăugată europeană semnificativă în ceea ce privește:

(i)    asigurarea gestionării eficace și eficiente a fluxurilor de migrație la nivelul UE (efecte asupra volumului);

(ii)    îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea migrației și sporirea know-how-ului și a capacităților (efecte asupra proceselor);

(iii)    faptul că a permis statelor membre să ajute un număr sporit de migranți, solicitanți de azil, refugiați și resortisanți ai țărilor terțe (efecte asupra domeniului de aplicare) și

(iv)    soluțiile inovatoare generate la nivel național și european prin punerea în aplicare a acțiunilor (efecte asupra rolului).

Absența finanțării prin FAMI ar fi afectat calitatea răspunsului UE la criza migrației și capacitatea statelor membre de a coopera și a pune în aplicare soluții. O întrerupere a sprijinului ar avea probabil consecințe negative semnificative și ar cauza restrângeri ale domeniului de aplicare și diminuarea calității acțiunilor puse în aplicare sau ar duce la întârzierea sau chiar la suspendarea punerii în aplicare a acțiunilor. Ar fi afectată inclusiv aplicarea principiilor solidarității, repartizării sarcinilor și încrederii reciproce.

FAMI a acordat o atenție deosebită durabilității efectelor acțiunilor, instituind mecanisme în timpul etapelor de programare și de punere în aplicare în cadrul diferitelor mecanisme de executare special concepute în acest scop, deși într-o măsură mai mică în contextul asistenței de urgență (din cauza naturii acțiunilor). S-ar putea ține mai bine seama de criteriile durabilității în conceperea intervențiilor din FAMI.

Durabilitatea efectelor acțiunilor (efecte care persistă după încheierea intervenției) și viabilitatea financiară (acțiuni care ar putea continua și după terminarea finanțării din FAMI) nu sunt aceleași pentru toate mecanismele de executare, pentru toate statele membre și pentru toate obiectivele specifice, depinzând de adoptarea unei abordări holistice. Durabilitatea efectelor asupra grupurilor-țintă poate diferi în funcție de domeniile vizate: rezultatele în materie de integrare și de azil vor persista dacă răspund unor nevoi pe termen mai lung, în timp ce rezultatele în materie de returnare sunt mai durabile dacă aceasta se bazează pe scheme de returnare voluntară și sunt susținute de eforturi de reintegrare.

Consultări cu părțile interesate

În perioada 10 ianuarie – 9 martie 2018, au avut loc două consultări publice deschise cu privire la fondurile UE din domeniul migrației și al securității. În general, respondenții au subliniat nevoia simplificării instrumentelor financiare din domeniul afacerilor interne, a unei mai mari flexibilități (în special în ceea ce privește capacitatea de răspuns în cazul unor crize legate de migrație și de securitate) și a suplimentării finanțării și a sprijinului în domeniile cu un nivel ridicat de partajare a responsabilităților (azil și gestionarea frontierelor) și/sau de cooperare între statele membre și cu agențiile cu atribuții în domeniul afacerilor interne. Respondenții au susținut că astfel de măsuri pot îmbunătăți eficacitatea și eficiența instrumentelor de finanțare și valoarea adăugată europeană. De asemenea, părțile interesate au subliniat nevoia ca politicile în domeniul afacerilor interne să aibă un impact mai mare în țările terțe.

Autoritățile responsabile ale statelor membre au fost consultate în cadrul comitetului FAMI-FSI. Statele membre au furnizat contribuții cu privire la principalele priorități de finanțare, la problemele întâmpinate, la arhitectura fondurilor și la modurile de gestiune. Au fost, de asemenea, consultate și alte părți interesate cheie și beneficiari ai FAMI și ai Fondului pentru securitate internă (FSI) în cadrul gestiunii directe și indirecte, cum ar fi organizațiile internaționale și organizațiile societății civile, ca și agențiile cu atribuții în domeniul afacerilor interne.

Părțile interesate au fost de acord că, în vederea maximizării valorii adăugate europene, cheltuielile UE ar trebui să reflecte prioritățile și angajamentele de politică asumate la nivelul UE și să sprijine punerea în aplicare a acquis-ului UE în domeniul afacerilor interne. Părțile interesate au solicitat punerea la dispoziție a unei finanțări suficiente pentru a face față provocărilor actuale și emergente. Ar trebui să se prevadă o finanțare suficientă și pentru agențiile cu atribuții în domeniul afacerilor interne, care să corespundă intensității sporite a activității lor. Părțile interesate au fost de acord că este nevoie să se prevadă o mai mare flexibilitate, care să fie integrată în structura fondurilor. Părțile au conchis că, pentru a se menține un grad suficient de flexibilitate care să le permită să reacționeze în cazul unei modificări a situației, ar trebui să se mențină programele multianuale. Organizațiile neguvernamentale au fost de părere că ar trebui să se continue și modul de gestiune directă.

Consultările au confirmat existența unui consens în rândul principalelor părți interesate cu privire la necesitatea unei sfere largi de acțiune pentru finanțarea UE, inclusiv în ceea ce privește dimensiunea sa externă, prin sporirea impactului politicilor în domeniul afacerilor interne, printr-o mai mare simplificare a mecanismelor de furnizare a finanțării și un grad sporit de flexibilitate, în special pentru a răspunde la situațiile de urgență.

Obținerea și utilizarea expertizei

Activitatea de pregătire a viitoarelor instrumente financiare pentru domeniul afacerilor interne a început în 2016 și a continuat în 2017 și în 2018. Ca parte a acestei activități, în 2017 și 2018 a fost realizat un studiu privind CFM care să susțină evaluarea impactului lansată în septembrie 2017. Aceste studii au coroborat rezultatele disponibile în urma evaluărilor instrumentelor financiare existente și a consultărilor cu părțile interesate și au analizat problemele, obiectivele și opțiunile de politică, inclusiv impactul estimat al acestora, astfel cum a reieșit din evaluarea impactului.

Evaluarea impactului

Pentru propunere a fost efectuată o evaluare a impactului. Evaluarea impactului a vizat: Fondul pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate internă și Fondul de gestionare integrată a frontierelor, care este compus din instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize și instrumentul pentru echipamente de control vamal. Rezumatul evaluării impactului și avizul pozitiv al Comitetului de analiză a reglementării sunt disponibile pe următorul site: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=ro

Raportul de evaluare a impactului a analizat diferite opțiuni de politică din perspectiva modului în care va fi furnizată finanțarea, abordând coerența și complementaritățile cu alte instrumente de finanțare ale UE, dimensiunea externă a finanțării pentru migrație și securitate, flexibilitatea într-un mediu financiar stabil (inclusiv facilitatea tematică), modurile de punere în aplicare (gestiune partajată, directă și indirectă), posibilitatea de a oferi asistență de urgență, precum și un mecanism de evaluare la jumătatea perioadei. Opțiunea preferată este o combinație de opțiuni care se bazează pe rezultatele și recomandările evaluării ex post a fondurilor anterioare (perioada de programare 2007-2013) și ale evaluărilor intermediare ale fondurilor actuale (perioada de programare 2014-2020).

Evaluarea impactului abordează recomandările formulate de Comitetul de analiză a reglementării. Tabelul de mai jos prezintă, pe de o parte, principalele concluzii și recomandări de îmbunătățire privind Fondul pentru azil și migrație, instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize (ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor) și Fondul pentru securitate internă și, pe de altă parte, modul în care raportul de evaluare a impactului a fost modificat pentru a reflecta aceste concluzii și recomandări.

Principalele considerații (Comitetul de analiză a reglementării)

Modificări ale raportului de evaluare a impactului

Raportul nu explică cum va fi afectat sistemul de extinderea competențelor UE în aceste domenii (ale afacerilor interne) și de extinderea rolului agențiilor.

Pentru Fondul pentru azil și migrație, instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize (ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor) și Fondul pentru securitate internă, raportul a fost revizuit pentru a explica în ce fel extinderea competențelor UE și a rolului agențiilor afectează rolul îndeplinit de fondurile respective (secțiunea 3.2). Dat fiind rolul esențial pe care îl îndeplinesc în punerea în aplicare a politicilor Uniunii în domeniul migrației și al securității, agențiile din domeniul afacerilor interne vor avea un rol important în etapa de programare a programelor naționale, iar concluziile activităților lor de monitorizare vor fi integrate în evaluarea la jumătatea perioadei. Scopul extinderii mandatului agențiilor nu ar fi acela de a prelua sarcinile îndeplinite în prezent de statele membre, ci, mai degrabă, acela de a consolida și a îmbunătăți acțiunile Uniunii și ale statelor sale membre în domeniul migrației, al gestionării frontierelor și al securității.

Considerații suplimentare și recomandări de îmbunătățire

Modificări ale raportului de evaluare a impactului

(1) Raportul ar trebui să prezinte principalele modificări aduse structurii programului și priorităților în comparație cu actuala perioadă de programare. În plus, raportul ar trebui să clarifice sfera de acoperire a componentei externe a programului, respectiv complementaritatea sa cu instrumentele externe.

Raportul a fost revizuit pentru a prezenta principalele modificări aduse structurii programului în comparație cu actuala perioadă de programare (secțiunea 3.2) și pentru a clarifica sfera de acțiune a componentei externe și complementaritatea sa cu instrumentele externe (secțiunea 3.3). Obiectivele fondurilor se bazează pe sfera de aplicare a fondurilor care le-au precedat și care, în general, au fost considerate suficient de cuprinzătoare pentru a sprijini punerea în aplicare a priorităților de politică ale UE, oferind o valoare adăugată europeană. Adaptările aduse priorităților și acțiunilor reflectă evoluțiile politicii în domeniu și nevoia asigurării sinergiei cu alte fonduri ale UE. Intervențiile care țin de dimensiunea externă vor fi concepute și puse în aplicare asigurându-se coerența lor cu acțiunile externe și politica externă a UE, în special cu instrumentul extern al UE.

(2) Raportul ar trebui să explice în ce fel extinderea competențelor UE și rolul sporit al agențiilor afectează rolurile programelor respective. Sporesc aceste modificări necesitatea întreprinderii de acțiuni la nivel național, necesitatea delegării de competențe către agenții sau a reducerii priorității unor intervenții?

A se vedea modificările aduse raportului principal, care țin seama de principalele considerații ale Comitetului de analiză a reglementării prezentate mai sus.

(3) Comitetul înțelege că noul mecanism pentru rezervele de performanță era încă în faza de elaborare în momentul întocmirii raportului. Versiunea sa finală ar trebui totuși să actualizeze și să clarifice mecanismul ales și să justifice alegerea acestuia în lumina experienței avute cu alte fonduri ale UE (astfel cum s-a explicat verbal în cadrul comitetului).

Raportul a fost revizuit pentru a actualiza și a clarifica mecanismul preferat, ținând seama de experiența avută cu alte fonduri ale UE și de evoluțiile apărute în contextul elaborării viitorului Regulament privind dispozițiile comune pentru gestiunea partajată (secțiunea 4.1.4). În cadrul opțiunii preferate nu se prezintă nicio rezervă de performanță special constituită în acest scop. Este inclus un nivel minim de execuție financiară pentru alocarea unei finanțări suplimentare cu ocazia ajustării tehnice de la jumătatea perioadei, în timp ce elementele de performanță vor fi avute în vedere atunci când se furnizează fonduri suplimentare prin intermediul facilității tematice.

(4) Raportul ar trebui să clarifice modul în care va funcționa noul mecanism de urgență în cadrul pachetelor financiare pentru fiecare dintre cele trei fonduri pentru migrație și securitate, precum și faptul că utilizarea asistenței de urgență ar trebui să fie limitată, dată fiind noua flexibilitate oferită de facilitatea tematică. Raportul ar trebui să explice avantajul acestui mecanism în raport cu finanțarea de urgență pusă la dispoziție în perioada de programare anterioară.

Raportul a fost revizuit pentru a oferi clarificări cu privire la modul în care va funcționa noul mecanism de urgență (secțiunea 4.1.3). Asistența de urgență furnizată prin intermediul fondurilor ar trebui să fie complementară rezervei pentru ajutoare de urgență (la nivelul bugetului UE) și să fie utilizat în situații clar definite. Având în vedere flexibilitatea pe care o oferă facilitatea tematică, se preconizează că utilizarea asistenței de urgență va fi mai limitată decât în perioada de programare actuală. Asistența de urgență poate fi executată prin gestiune partajată, directă sau indirectă.

(5) Măsurile de monitorizare nu sunt bine dezvoltate. Raportul ar trebui să clarifice în ce mod va fi definit și măsurat succesul programelor.

Raportul a fost revizuit (secțiunea 5.1) pentru a prezenta modalitățile de măsurare a succesului programelor. Acestea se vor baza pe obiectivele stabilite între Comisie și statele membre, care urmează să fie convenite în cadrul programelor naționale, și pe măsurarea ulterioară a realizărilor în direcția îndeplinirii acestor obiective, prin intermediul unor indicatori de realizare și de rezultat incluși în propunerile legislative. Cerințele de raportare pentru gestiunea partajată sunt stabilite în Regulamentul privind dispozițiile comune.

   Adecvarea reglementărilor și simplificarea

Regulamentul privind dispozițiile comune (care este comun pentru mai multe domenii de politică ce fac obiectul gestiunii partajate) va asigura simplificarea fondului prin utilizarea, în măsura posibilului, a unor norme comune, a monitorizării, controlului și auditurilor pentru punerea în aplicare a programelor, inclusiv prin utilizarea mai eficace a unor opțiuni simplificate în materie de costuri. Abordarea în materie de audit va fi raționalizată pentru a se axa mai mult asupra unei eșantionări a auditului bazate pe riscuri și pentru a respecta principiul „auditului unic” cu scopul reducerii sarcinii administrative.

O simplificare suplimentară în cadrul gestiunii directe se va realiza prin utilizarea instrumentelor informatice comune la nivelul întregii Comisii (sistemul de gestionare online a granturilor).

Drepturile fundamentale

Sprijinul financiar de la bugetul Uniunii este indispensabil pentru punerea în aplicare a Fondului pentru azil și migrație cu scopul de a sprijini statele membre prin asigurarea unor norme și proceduri comune pentru primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională, prin promovarea mai multor căi de migrație legală, prin sprijinirea integrării resortisanților țărilor terțe și prin reducerea factorilor care încurajează migrația neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de returnare și de readmisie. Aceste obiective vor fi urmărite cu respectarea deplină a angajamentelor Uniunii privind drepturile fundamentale. Acest lucru va fi monitorizat îndeaproape pe durata executării fondului.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual prevede 10 415 000 000 EUR (în prețuri curente) pentru Fondul pentru azil și migrație și 865 000 000 EUR (în prețuri curente) pentru agențiile descentralizate relevante în perioada 2021-2027.

Punerea în aplicare se va face prin intermediul gestiunii partajate, directe sau indirecte. Resursele globale vor fi alocate după cum urmează: 60 % pentru programele puse în aplicare de statele membre în cadrul gestiunii partajate și 40 % pentru facilitatea tematică, pentru acțiunile specifice la nivel național sau transnațional, pentru acțiunile Uniunii, pentru asistența de urgență, relocare, eforturile de solidaritate și responsabilitate și Rețeaua europeană de migrație. Pachetul alocat pentru facilitatea tematică va fi utilizat și pentru asistența tehnică, la inițiativa Comisiei.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

Finanțarea este pusă în aplicare de către statele membre în cadrul gestiunii partajate și de către Comisie în cadrul gestiunii directe/indirecte.

Cadrul de monitorizare și de evaluare va fi îmbunătățit, inclusiv printr-o mai bună metodologie de urmărire a investițiilor între diferitele fonduri relevante ale UE, astfel încât să se stimuleze performanța în timp util și să se asigure faptul că evaluările pot oferi o contribuție eficace la orice revizuire viitoare a intervențiilor de politică. Acest lucru se va realiza prin folosirea unor indicatori mai buni, printr-o cooperare mai strânsă cu partenerii relevanți și printr-un mecanism care să stimuleze performanța. Comisia va efectua o evaluare la jumătatea perioadei și o evaluare retrospectivă. Aceste evaluări vor fi efectuate în conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 11 , în care cele trei instituții au confirmat faptul că evaluările legislației și politicii existente ar trebui să stea la baza evaluărilor impactului opțiunilor privind viitoarele acțiuni. Evaluările vor măsura impactul pe teren al fondului, pe baza unor indicatori și a unor obiective de atins, precum și a unei analize detaliate a măsurii în care se poate considera că fondul este relevant, eficace și eficient, că oferă o valoare adăugată europeană suficientă și că este coerent cu alte politici ale UE. Evaluările vor include lecțiile învățate, astfel încât să se identifice eventualele lacune/probleme sau orice posibilitate de îmbunătățire în continuare a acțiunilor sau a rezultatelor acestora și să se asigure un impact cât mai mare al acțiunilor.

Statele membre care execută fonduri în cadrul gestiunii partajate vor trebui să prezinte regulat rapoarte privind punerea în aplicare a programelor lor și să transmită un raport final de performanță la sfârșitul perioadei de programare.

Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii

Capitolul I – Dispoziții generale din regulamentul propus descrie scopul, domeniul de aplicare și definițiile-cheie. Acesta prevede că toate acțiunile sprijinite în temeiul regulamentului trebuie să respecte dreptul Uniunii și legislația națională aplicabile. Acest capitol prevede și obiectivele regulamentului. Domeniul de aplicare propus pentru aceste articole se bazează în mare parte pe actualul regulament FAMI, ținând cont, în același timp, de noile evoluții de politică, cum ar fi Agenda europeană privind migrația, și de nevoia de a asigura un răspuns rapid la evoluția provocărilor în materie de migrație, atât în cadrul UE, cât și în cooperare cu alte țări.

Capitolul II — Cadrul financiar și de punere în aplicare stabilește principii generale pentru sprijinul oferit în temeiul regulamentului și subliniază importanța consecvenței și a complementarităților cu instrumentele de finanțare relevante ale UE. Capitolul prevede modurile de gestiune pentru acțiunile sprijinite în temeiul regulamentului: gestiunea partajată, directă și indirectă. Combinația de moduri de gestiune propusă se bazează pe experiența pozitivă avută cu acest mix cu ocazia punerii în aplicare a actualului instrument de finanțare.

Prima secțiune din capitol stabilește cadrul financiar. Propunerea indică o sumă pentru pachetul global al fondului și utilizarea sa prin diferite modalități de punere în aplicare.

A doua, a treia și a patra secțiune descriu cadrul de punere în aplicare a fondului în funcție de modul de punere în aplicare, cum ar fi programele din partea Comisiei și a statelor membre. Aceste secțiuni prevăd dispoziții detaliate privind evaluarea la jumătatea perioadei și punerea în aplicare a acțiunilor specifice, a acțiunilor Uniunii, a asistenței de urgență, a asistenței tehnice, a instrumentelor financiare, a garanțiilor bugetare și a sprijinului operațional.

Ultima secțiune stabilește dispozițiile necesare privind rapoartele de performanță pe care statele membre trebuie să le transmită, privind monitorizarea și evaluarea.

Capitolul III — Dispoziții tranzitorii și finale conține dispoziții privind delegarea de competențe către Comisie pentru adoptarea de acte delegate și privind procedura comitetului. Acesta precizează, de asemenea, că propunerii de regulament i se aplică Regulamentul privind dispozițiile comune, propune abrogarea instrumentului de finanțare anterior și prevede o serie de dispoziții tranzitorii. Se stabilește data de intrare în vigoare a regulamentului propus și se prevede că regulamentul va fi obligatoriu în toate elementele sale și se va aplica direct, în toate statele membre, în conformitate cu tratatele, de la 1 ianuarie 2021.

2018/0248 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a Fondului pentru azil și migrație

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2) și articolul 79 alineatele (2) și (4),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 12 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 13 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Având în vedere evoluția provocărilor în materie de migrație, care impune necesitatea de a sprijini sisteme solide de primire, azil, integrare și migrație în statele membre, de a preveni și de a gestiona în mod adecvat situațiile de presiune și de a opri sosirile neregulamentare și care pun în primejdie viața persoanelor, propunând în loc căi legale și sigure de migrație, investițiile în gestionarea eficientă și coordonată a migrației în Uniune sunt fundamentale pentru a realiza obiectivul Uniunii de a constitui un spațiu de libertate, securitate și justiție, în conformitate cu articolul 67 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2)Importanța unei abordări coordonate între Uniunea Europeană și statele membre se reflectă în Agenda europeană privind migrația din luna mai 2015, care a subliniat necesitatea unei politici comune coerente și clare pentru a restabili încrederea în capacitatea Uniunii de a reuni eforturile europene și naționale pentru a aborda migrația și a conlucra într-o manieră eficace, în conformitate cu principiile solidarității și partajării echitabile a responsabilității, și care a fost confirmată și în evaluarea sa de la jumătatea perioadei, efectuată în septembrie 2017, precum și în raportul privind progresele înregistrate din lunile martie și mai 2018.

(3)În concluziile sale din 19 octombrie 2017, Consiliul European a reafirmat necesitatea de a urma o abordare cuprinzătoare, pragmatică și hotărâtă în materie de gestionare a migrației, care să vizeze restabilirea controlului asupra frontierele externe, reducerea sosirilor neregulamentare și a numărului de decese pe mare și care ar trebui să se bazeze pe o utilizare flexibilă și coordonată a tuturor instrumentelor disponibile la nivelul Uniunii și al statelor membre. Consiliul European a solicitat, în continuare, să se asigure intensificarea semnificativă a returnărilor, prin acțiuni desfășurate atât la nivelul UE, cât și al statelor membre, cum ar fi acordurile și mecanismele de readmisie eficace.

(4)Pentru a sprijini eforturile de a asigura o abordare globală în ceea ce privește gestionarea migrației, bazată pe încredere reciprocă, solidaritate și partajarea responsabilității între statele membre și instituțiile UE, cu obiectivul de a asigura o politică durabilă comună a Uniunii în materie de azil și imigrație, statele membre ar trebui sprijinite cu resurse financiare adecvate, sub forma Fondului pentru azil și migrație (denumit în continuare „fondul”).

(5)Fondul ar trebui pus în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor și a principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a obligațiilor internaționale asumate de Uniune în materie de drepturi fundamentale.

(6)Fondul ar trebui să se bazeze pe rezultatele obținute și pe investițiile realizate cu sprijinul fondurilor care l-au precedat: Fondul european pentru refugiați, instituit prin Decizia 573/2007/CE a Parlamentului European și Consiliului, Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe, instituit prin Decizia 2007/435/CE a Consiliului, Fondul european de returnare, instituit prin Decizia 575/2007/CE a Parlamentului European și Consiliului, pentru perioada 2007-2013, și Fondul pentru azil, migrație și integrare, pentru perioada 2014-2020, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. În același timp, fondul ar trebui să țină seama de toate noile evoluții relevante.

(7)Fondul ar trebui să sprijine gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, printre altele, prin promovarea unor măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturile statelor membre în ceea ce privește primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională prin relocarea și transferul solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională între statele membre, prin sprijinirea strategiilor de integrare și printr-o politică mai eficace privind migrația legală, în vederea asigurării competitivității pe termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social și a reducerii factorilor care încurajează migrația neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de returnare și de readmisie. Fondul ar trebui să sprijine consolidarea cooperării cu țările terțe pentru a îmbunătăți gestionarea fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională și căile de migrație legală și pentru a combate migrația neregulamentară și a asigura durabilitatea returnării și readmisia eficace în țările terțe.

(8)Criza migrației a evidențiat necesitatea reformării sistemului european comun de azil pentru a se asigura proceduri de azil eficiente cu scopul de a preveni deplasările secundare, de a oferi condiții de primire uniforme și adecvate pentru solicitanții de protecție internațională, de a institui standarde uniforme pentru acordarea de protecție internațională și acordarea drepturilor și beneficiilor corespunzătoare pentru beneficiarii de protecție internațională. În același timp, reforma a fost necesară pentru a institui un sistem mai echitabil și mai eficace de determinare a statului membru responsabil în ceea ce privește solicitanții de protecție internațională, precum și un cadru la nivelul Uniunii pentru eforturile statelor membre în materie de relocare. Prin urmare, este necesar ca fondul să ofere un sprijin sporit pentru eforturile statelor membre de a pune în aplicare pe deplin și în mod corect sistemul european comun reformat de azil.

(9)Fondul ar trebui, de asemenea, să completeze și să consolideze activitățile întreprinse de Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA), instituită prin Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul EUAA] 14 , cu scopul de a facilita și de a îmbunătăți funcționarea sistemului european comun de azil, prin coordonarea și consolidarea cooperării practice și a schimbului de informații între statele membre, prin promovarea dreptului și a standardelor operaționale ale Uniunii în materie de azil pentru a asigura un grad înalt de uniformitate bazat pe standarde de protecție ridicate în ceea ce privește procedurile de protecție internațională, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune care să permită o repartizare sustenabilă și echitabilă a cererilor de protecție internațională, de a facilita convergența în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune, de a sprijini eforturile de relocare ale statelor membre și de a furniza asistență operațională și tehnică statelor membre pentru gestionarea propriilor sisteme de azil și de primire, în special statelor ale căror sisteme sunt supuse unei presiuni disproporționate.

(10)Fondul ar trebui să sprijine eforturile depuse de Uniune și de statele membre pentru consolidarea capacității statelor membre de a dezvolta, a monitoriza și a evalua politicile lor în domeniul azilului din perspectiva obligațiilor care le revin în temeiul dreptului în vigoare al Uniunii.

(11)Parteneriatele și cooperarea cu țările terțe reprezintă o componentă esențială a politicii Uniunii în materie de azil, care urmărește asigurarea unei gestionări adecvate a fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională. Cu scopul de a pune capăt sosirilor neregulamentare și care le pun în primejdie viața resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor care au nevoie de protecție internațională și de a propune în loc căi legale și sigure de a intra pe teritoriul statelor membre, de a exprima solidaritate cu țările din regiunile către care sau în interiorul cărora a fost strămutat un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională, contribuind la atenuarea presiunii exercitate asupra țărilor respective, de a sprijini realizarea obiectivelor politicii Uniunii în materie de migrație prin creșterea influenței Uniunii asupra țărilor terțe și de a contribui în mod efectiv la inițiativele mondiale în materie de relocare prin adoptarea unei singure voci în cadrul forurilor internaționale și în relația cu țările terțe, fondul ar trebui să acorde stimulente financiare pentru punerea în aplicare a cadrului de relocare [și de admisie umanitară] al Uniunii.

(12)Având în vedere nivelurile ridicate ale fluxurilor de migrație către Uniune înregistrate în ultimii ani și importanța de a asigura coeziunea societăților noastre, este esențial să se sprijine politicile statelor membre pentru integrarea timpurie a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală, inclusiv în domeniile prioritare identificate în Planul de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe, adoptat de Comisie în 2016.

(13)Pentru a spori eficiența, a obține cea mai mare valoare adăugată europeană și a asigura coerența răspunsului Uniunii în vederea promovării integrării resortisanților țărilor terțe, acțiunile finanțate în cadrul fondului ar trebui să fie specifice și complementare acțiunilor finanțate în cadrul Fondului social european plus (FSE+) și al Fondului european de dezvoltare regională (FEDR). Măsurile finanțate în cadrul acestui fond ar trebui să sprijine măsuri adaptate la nevoile resortisanților țărilor terțe, care sunt, în general, puse în aplicare în etapa inițială a procesului de integrare, precum și acțiuni orizontale care să sprijine capacitățile statelor membre în domeniul integrării, în timp ce intervențiile în favoarea resortisanților țărilor terțe cu un impact pe termen mai lung ar trebui finanțate în cadrul FEDR și FSE+.

(14)În acest context, autoritățile statelor membre responsabile cu executarea fondului ar trebui să aibă obligația de a coopera și de a institui mecanisme de coordonare cu autoritățile desemnate de statele membre în scopul gestionării intervențiilor din cadrul FSE+ și FEDR și, după caz, cu autoritățile de management ale acestora și cu autoritățile care gestionează alte fonduri ale Uniunii care contribuie la integrarea resortisanților țărilor terțe.

(15)Executarea fondului în acest domeniu ar trebui să fie coerentă cu principiile fundamentale comune ale Uniunii privind integrarea, astfel cum sunt stabilite în programul comun de integrare.

(16)Este oportun să se asigure posibilitatea ca statele membre care doresc acest lucru să prevadă în programele lor că acțiunile de integrare pot include rudele apropiate ale resortisanților țărilor terțe, în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare efectivă a acestor acțiuni. Sintagma „rudă apropiată” ar trebui interpretată în înțelesul de soți/soții, partener/parteneră, precum și orice altă persoană care are legături familiale directe în linie descendentă sau ascendentă cu resortisantul țării terțe vizat de acțiunile de integrare și care nu ar intra altfel în domeniul de aplicare al fondului.

(17)Având în vedere rolul esențial jucat de autoritățile locale și regionale și de organizațiile societății civile în domeniul integrării și pentru a facilita accesul acestor entități la finanțare la nivelul Uniunii, fondul ar trebui să faciliteze punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul integrării de către autoritățile locale și regionale sau organizațiile societății civile, inclusiv prin utilizarea facilității tematice și printr-o rată de cofinanțare mai mare pentru aceste acțiuni.

(18)Având în vedere provocările economice și demografice pe termen lung cu care se confruntă Uniunea, este esențial să se creeze canale de migrație legală funcționale către Uniune, pentru ca Uniunea să fie în continuare o destinație atractivă pentru migranți și pentru a se asigura sustenabilitatea sistemelor de protecție socială și creșterea economiei Uniunii.

(19)Fondul ar trebui să sprijine statele membre să instituie strategii care să organizeze migrația legală, îmbunătățind capacitatea acestora de a elabora, a pune în aplicare, a monitoriza și a evalua, în general, toate strategiile, politicile și măsurile în materie de imigrație și integrare a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală, inclusiv instrumentele juridice ale Uniunii. Fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, schimbul de informații, schimbul de bune practici și cooperarea între diferitele servicii administrative și niveluri de guvernanță, precum și între statele membre.

(20)O politică eficientă în materie de returnare este o parte integrantă a abordării globale în materie de migrație adoptată de Uniune și de statele sale membre. Fondul ar trebui să sprijine și să încurajeze eforturile statelor membre în vederea punerii în aplicare eficiente și a dezvoltării în continuare a standardelor comune privind returnarea, în special astfel cum sunt prevăzute de Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului 15 , și a unei abordări integrate și coordonate privind gestionarea returnărilor. Pentru a favoriza politici durabile în materie de returnare, fondul ar trebui să sprijine și măsuri conexe în țările terțe, cum ar fi reintegrarea persoanelor returnate.

(21)Statele membre ar trebui să acorde preferință returnării voluntare. Pentru a promova returnarea voluntară, statele membre ar trebui să prevadă stimulente pentru returnarea voluntară a persoanelor, cum ar fi un tratament preferențial sub forma unei asistențe sporite la returnare. Acest tip de returnare voluntară este atât în interesul persoanelor returnate, cât și în interesul autorităților, din punct de vedere al raportului cost­eficacitate.

(22)Returnările voluntare și forțate sunt însă interconectate și au efecte care se sprijină reciproc, iar statele membre ar trebui așadar încurajate să consolideze complementaritatea acestor două forme de returnare. Posibilitatea de a recurge la îndepărtare este un element important care contribuie la integritatea sistemelor de azil și de migrație legală. Prin urmare, fondul ar trebui să sprijine acțiunile statelor membre de facilitare și punere în practică a îndepărtărilor, în conformitate cu standardele instituite în dreptul Uniunii, după caz, și cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a demnității persoanelor returnate.

(23)Prevederea unor măsuri de sprijin specifice pentru persoanele returnate în statele membre și în țările de returnare poate îmbunătăți condițiile de returnare ale acestora și le poate sprijini reintegrarea.

(24)Acordurile de readmisie și alte mecanisme de readmisie fac parte integrantă din politica Uniunii în materie de returnare și sunt un instrument central pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, întrucât acestea facilitează returnarea rapidă a migranților în situație neregulamentară. Aceste acorduri și mecanisme sunt un element important în cadrul dialogului și al cooperării cu țările terțe de origine și de tranzit ale migranților în situație neregulamentară, iar punerea lor în aplicare în țările terțe ar trebui sprijinită pentru a asigura politici eficace în materie de returnare la nivel național și la nivelul Uniunii.

(25)În plus față de sprijinul pentru returnarea persoanelor prevăzut în prezentul regulament, fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, alte măsuri de combatere a migrației neregulamentare, de abordare a factorilor care încurajează migrația ilegală sau a eludării normelor existente în materie de migrație legală, salvgardând astfel integritatea sistemelor de imigrație ale statelor membre.

(26)Angajarea migranților în situație neregulamentară reprezintă un factor de atracție pentru migrația ilegală și subminează dezvoltarea unei politici de mobilitate a forței de muncă bazate pe programe de migrație legală. Prin urmare, fondul ar trebui să sprijine statele membre, direct sau indirect, să pună în aplicare Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului 16 care interzice angajarea resortisanților țărilor terțe în situație de ședere ilegală și prevede sancțiuni pentru angajatorii care încalcă această interdicție.

(27)Fondul ar trebui să sprijine statele membre, direct sau indirect, să pună în aplicare Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului 17 care prevede dispoziții privind acordarea de asistență, sprijin și protecție pentru victimele traficului de persoane.

(28)Fondul ar trebui să completeze și să consolideze activitățile întreprinse în domeniul returnării de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului 18 , contribuind astfel la eficiența gestionării europene integrate a frontierelor, astfel cum este definită la articolul 4 din regulamentul respectiv.

(29)Ar trebui să se urmărească asigurarea sinergiilor, a coerenței și a eficienței cu alte fonduri ale Uniunii și ar trebui să se evite suprapunerile dintre acțiuni.

(30)Măsurile desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe care sunt sprijinite din fond ar trebui să completeze alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. La punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză, precum și cu angajamentele internaționale ale Uniunii. În ceea ce privește dimensiunea externă, fondul ar trebui să direcționeze sprijinul astfel încât să contribuie la intensificarea cooperării cu țările terțe și la consolidarea unor aspecte-cheie ale gestionării migrației în domenii de interes pentru politica de migrație a Uniunii.

(31)Finanțarea de la bugetul Uniunii ar trebui să se axeze pe activitățile în care intervenția Uniunii poate aduce valoare adăugată comparativ cu acțiunea întreprinsă individual de statele membre. Sprijinul financiar acordat în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, în special, la consolidarea capacităților naționale și a celor ale Uniunii în domeniile azilului și migrației.

(32)Se poate considera că un stat membru nu respectă acquis-ul relevant al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește utilizarea sprijinului operațional acordat prin prezentul fond, dacă acesta nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor în domeniul azilului și returnării, dacă există un risc clar de încălcare gravă de către respectivul stat membru a valorilor Uniunii în contextul punerii în aplicare a acquis-ului privind azilul și returnarea sau dacă un raport de evaluare efectuat în cadrul mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen sau de către Agenția Uniunii Europene pentru Azil a identificat deficiențe în domeniul relevant.

(33)Fondul ar trebui să reflecte necesitatea unei flexibilități și a unei simplificări sporite, respectând, totodată, cerințele în materie de previzibilitate și asigurând o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică și specifice prevăzute de prezentul regulament.

(34)Prezentul regulament ar trebui să stabilească sumele inițiale alocate statelor membre, compuse dintr-o sumă fixă și o sumă calculată pe baza criteriilor prevăzute în anexa I, care să reflecte nevoile și presiunea cu care se confruntă diferitele state membre în materie de azil, integrare și returnare.

(35)Aceste sume inițiale ar trebui să constituie un punct de plecare pentru investițiile pe termen lung ale statelor membre. Pentru a ține seama de modificările fluxurilor de migrație, pentru a răspunde nevoilor în materie de gestionare a sistemelor de azil și de primire și nevoilor de integrare a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală și pentru a combate migrația neregulamentară prin politici eficiente și durabile în materie de returnare, statelor membre ar trebui să li se aloce o sumă suplimentară la jumătatea perioadei, ținând seama de ratele de absorbție. Această sumă ar trebui să se bazeze pe cele mai recente date statistice disponibile, astfel cum figurează în anexa I, pentru a reflecta modificările situației inițiale din statele membre.

(36)Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului de politică al fondului, statele membre ar trebui să se asigure că programele lor cuprind acțiuni care abordează obiectivele specifice ale prezentului regulament, că prioritățile alese sunt compatibile cu măsurile de punere în aplicare prevăzute în anexa II și că alocarea resurselor între obiective asigură realizarea obiectivului de politică global.

(37)Întrucât provocările în domeniul migrației sunt într-o evoluție continuă, este necesar să se adapteze alocarea finanțării în funcție de fluctuațiile fluxurilor de migrație. Pentru a răspunde unor nevoi urgente și modificărilor intervenite în ceea ce privește politicile și prioritățile Uniunii și pentru a direcționa finanțarea către acțiuni cu o valoare adăugată europeană semnificativă, o parte din finanțare va fi alocată periodic acțiunilor specifice, acțiunilor Uniunii, asistenței de urgență, relocării, precum și pentru furnizarea unui sprijin suplimentar pentru statele membre contribuind la eforturile de solidaritate și responsabilitate, prin intermediul unei facilități tematice.

(38)Statele membre ar trebui să fie încurajate, prin faptul că beneficiază de o contribuție mai importantă din partea Uniunii, să utilizeze o parte din alocarea corespunzătoare programului pentru a finanța acțiunile enumerate în anexa IV.

(39)O parte a resurselor disponibile în cadrul fondului ar putea, la rândul său, să fie alocată programelor statelor membre în vederea punerii în aplicare a unor acțiuni specifice, în plus față de suma care le-a fost alocată inițial. Aceste acțiuni specifice ar trebui să fie identificate la nivelul Uniunii și ar trebui să se refere la acțiuni care necesită un efort de cooperare sau la acțiuni care sunt necesare pentru a aborda evoluțiile din Uniune ce necesită punerea la dispoziție a unei finanțări suplimentare pentru unul sau mai multe state membre.

(40)Fondul ar trebui să contribuie la sprijinirea costurilor operaționale legate de azil și returnare și ar trebui să permită statelor membre să mențină capacități care sunt esențiale pentru furnizarea acestui serviciu pentru Uniune în ansamblul său. Acest sprijin constă în rambursarea integrală a costurilor specifice legate de obiectivele fondului și ar trebui să constituie o parte integrantă a programelor statelor membre.

(41)Pentru a completa punerea în aplicare a obiectivului de politică al acestui fond la nivel național prin intermediul programelor statelor membre, fondul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin pentru acțiunile la nivelul Uniunii. Astfel de acțiuni ar trebui să urmărească scopuri strategice globale care să se înscrie în domeniul de intervenție al fondului, legate de analiza politicilor și de inovare, de învățarea reciprocă transnațională și de parteneriatele transnaționale, precum și de testarea a noi inițiative și acțiuni în întreaga Uniune.

(42)În vederea consolidării capacității Uniunii de a răspunde imediat unei puternice presiuni neprevăzute sau disproporționate exercitate de migrație într-unul sau mai multe state membre, caracterizată de un aflux important și disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe, care solicită în număr semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare, precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației, sau unor puternice presiuni exercitate de migrație în țări terțe, cauzate de evoluții politice sau conflicte, ar trebui să se poată acorda asistență de urgență în conformitate cu cadrul stabilit de prezentul regulament.

(43)Prezentul regulament ar trebui să asigure continuarea activității Rețelei europene de migrație înființate prin Decizia 2008/381/CE a Consiliului 19 și ar trebui să furnizeze asistență financiară în conformitate cu obiectivele și atribuțiile rețelei.

(44)Obiectivele de politică ale prezentului fond vor fi abordate, de asemenea, prin instrumentele financiare și garanția bugetară din cadrul componentelor de politică ale fondului InvestEU. Sprijinul financiar ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să prezinte o valoare adăugată europeană clară.

(45)Prezentul regulament instituie, pentru întregul Fond pentru azil și migrație, un pachet financiar care constituie valoarea de referință privilegiată, în sensul [de actualizat referința la noul acord interinstituțional: punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în domeniul bugetar și buna gestiune financiară 20 ], pentru Parlamentul European și pentru Consiliu în timpul procedurii bugetare anuale.

(46)Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul financiar] se aplică prezentului fond. Acesta prevede norme privind execuția bugetului Uniunii, inclusiv norme privind granturile, premiile, achizițiile publice, execuția indirectă, asistența financiară, instrumentele financiare și garanțiile bugetare.

(47)În vederea punerii în aplicare a acțiunilor în cadrul gestiunii partajate, fondul ar trebui să facă parte dintr-un cadru coerent format din prezentul regulament, Regulamentul financiar și Regulamentul (UE) ..../2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune].

(48)Regulamentul (UE) .../2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune] stabilește cadrul de acțiune pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european plus (FSE+), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAM), Fondul pentru securitate internă (FSI) și instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor (FGIF), și stabilește în special normele privind programarea, monitorizarea și evaluarea, gestionarea și controlul fondurilor Uniunii executate în cadrul gestiunii partajate. Prin urmare, este necesar să se precizeze obiectivele FAM, precum și să se prevadă dispoziții specifice privind tipurile de activități care pot fi finanțate de FAM.

(49)Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a oferi rezultate, ținându-se seama în special de costurile controalelor, de sarcina administrativă și de riscul preconizat de neconformitate. Ar trebui să se aibă, de asemenea, în vedere utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și recurgerea la o finanțare nelegată de costuri, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

(50)În conformitate cu Regulamentul financiar 21 , cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 22 , cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului 23 , cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului 24 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului 25 , interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă infracțiune care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului 26 . În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF și Curții de Conturi Europene, asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(51)Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții, premii și execuție indirectă și prevăd controlul răspunderii actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE.

(52)În temeiul articolului 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului 27 , persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări (TTPM) sunt eligibile pentru a beneficia de finanțare sub rezerva normelor și a obiectivelor fondului și sub rezerva unor eventuale regimuri aplicabile statului membru de care este legată țara respectivă sau teritoriul respectiv.

(53)În temeiul articolului 349 din TFUE și în conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE” 28 , aprobată de Consiliu în cadrul concluziilor sale din 12 aprilie 2018, statele membre în cauză ar trebui să se asigure că strategiile și programele lor naționale abordează amenințările specifice cu care se confruntă regiunile ultraperiferice în gestionarea migrației. Fondul sprijină aceste state membre cu resurse adecvate pentru a ajuta regiunile respective să gestioneze migrația în mod durabil și să gestioneze eventualele situații de presiune.

(54)În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze prezentul fond pe baza informațiilor colectate cu ajutorul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-se totodată o reglementare excesivă și impunerea unor sarcini administrative excesive, în special asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea impactului fondului pe teren. Pentru a măsura realizările fondului, ar trebui să se instituie indicatori comuni și ținte conexe în legătură cu fiecare dintre obiectivele specifice ale fondului. Comisia și statele membre ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a fondului cu ajutorul acestor indicatori comuni și al raportării financiare, în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) ..../2021 al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind dispozițiile comune] și din prezentul regulament.

(55)Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul fond va contribui la integrarea, în politicile Uniunii, a acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor din domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și procedurilor de evaluare relevante.

(56)Pentru a completa și a modifica unele elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește lista acțiunilor eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare, astfel cum sunt enumerate în anexa IV, pentru sprijin operațional și pentru dezvoltarea în continuare a cadrului comun de monitorizare și evaluare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

(57)În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 29 . Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru actele de punere în aplicare care stabilesc obligații comune pentru statele membre, în special cu privire la furnizarea de informații către Comisie, iar procedura de consultare ar trebui folosită pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind modalitățile de furnizare de informații către Comisie în contextul programării și al raportării, dată fiind natura lor pur tehnică.

(58)Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a contribui la gestionarea eficace a fluxurilor de migrație în Uniune, în conformitate cu politica comună în domeniul azilului și al protecției internaționale și cu politica comună în domeniul imigrației, nu poate fi suficient realizat de statele membre, acționând pe cont propriu, însă poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat,

(59)În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția [Regatului Unit] și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Irlanda [nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale/ și-a notificat dorința de a participa la adoptarea și la punerea în aplicare a prezentului regulament].

(60)În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(61)Se impune alinierea duratei de aplicare a prezentului regulament cu cea a Regulamentului (UE, Euratom) .../... al Consiliului …/2021 [Regulamentul privind cadrul financiar multianual],

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

1.Prezentul regulament instituie Fondul pentru azil și migrație (denumit în continuare „fondul”).

2.Regulamentul stabilește obiectivele fondului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea acestei finanțări.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)„solicitant de protecție internațională” înseamnă un solicitant astfel cum este definit la articolul 2 punctul [x] din Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul privind procedura de azil] 30 ;

(b)„beneficiar de protecție internațională” în sensul articolului [2] punctul (2) din Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul privind condițiile pentru protecția internațională] 31 ;

(c)„operațiune de finanțare mixtă” înseamnă o acțiune sprijinită de la bugetul UE, inclusiv în cadrul mecanismelor de finanțare mixtă definite la articolul 2 alineatul (6) din Regulamentul financiar, care combină forme nerambursabile de sprijin sau instrumente financiare de la bugetul Uniunii cu forme rambursabile de sprijin din partea unor instituții de dezvoltare sau a altor instituții financiare publice, precum și din partea unor instituții financiare și investitori comerciali;

(d)„membru de familie” înseamnă orice resortisant al unei țări terțe, definit în temeiul dreptului Uniunii relevant pentru domeniul de politică al acțiunii sprijinite prin intermediul fondului;

(e)„admisie umanitară” în sensul articolului [2] din Regulamentul (UE)../.. [cadrul Uniunii în materie de relocare [și admisie umanitară]] 32 ;

(f)„îndepărtare” înseamnă îndepărtare, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 5 din Directiva 2008/115/CE;

(g)„relocare” înseamnă relocare, astfel cum este definită la articolul [2] din Regulamentul (UE)../.. [cadrul Uniunii în materie de relocare [și admisie umanitară]];

(h)„returnare” înseamnă returnare, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 3 din Directiva 2008/115/CE;

(i)„resortisant al unei țări terțe” înseamnă orice persoană care nu este cetățean al Uniunii, astfel cum este definit la articolul 20 alineatul (1) din TFUE. Trimiterea la resortisanții țărilor terțe se înțelege în sensul includerii persoanelor apatride și a persoanelor cu cetățenie nedeterminată;

(j)„persoană vulnerabilă” înseamnă orice persoană definită în temeiul dreptului Uniunii relevant pentru domeniul de politică al acțiunii sprijinite prin intermediul fondului.

Articolul 3

Obiectivele fondului

1.Obiectivul de politică al fondului este de a contribui la o gestionare eficace a fluxurilor de migrație, în conformitate cu acquis-ul relevant al Uniunii și în conformitate cu angajamentele Uniunii privind drepturile fundamentale.

2.În cadrul obiectivului de politică stabilit la alineatul (1), fondul contribuie la următoarele obiective specifice:

(a)consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe;

(b)sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv contribuția la integrarea resortisanților țărilor terțe;

(c)contribuția la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și readmisiei în țările terțe.

3.În cadrul obiectivelor specifice stabilite la alineatul (2), fondul este pus în aplicare prin intermediul măsurilor de punere în aplicare enumerate în anexa II.

Articolul 4

Domeniul de aplicare al sprijinului

1.În cadrul obiectivelor menționate la articolul 3 și în conformitate cu măsurile de punere în aplicare enumerate în anexa II, fondul sprijină în special acțiunile enumerate în anexa III.

2.Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, fondul poate sprijini acțiuni conforme cu prioritățile Uniunii menționate în anexa III în ceea ce privește țările terțe și în aceste țări, după caz, în conformitate cu articolele 5 și 6.

3.Obiectivele prezentului regulament sprijină acțiuni care vizează unul sau mai multe grupuri-țintă care se încadrează în domeniul de aplicare al articolelor 78 și 79 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Articolul 5

Țările terțe asociate la fond

Fondul este deschis participării țărilor terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute într-un acord specific privind participarea țării terțe la Fondul pentru azil și migrație, cu condiția ca acordul respectiv:

să asigure un echilibru echitabil în ceea ce privește contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la fond;

să stabilească condițiile de participare la fond, inclusiv calculul contribuțiilor financiare la fond și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [21 alineatul (5)] din Regulamentul financiar;

să nu confere țării terțe o competență decizională cu privire la fond;

să garanteze drepturile Uniunii de a asigura buna gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.

Articolul 6

Entități eligibile

1.Pot fi eligibile următoarele entități:

(a)entitățile juridice stabilite într-una dintre următoarele țări:

(1)un stat membru sau o țară sau un teritoriu de peste mări legat de acesta;

(2)țările terțe asociate la fond;

(3)o țară terță care figurează în programul de lucru în condițiile specificate în program;

(b)orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională.

2.Persoanele fizice nu sunt eligibile.

3.Entitățile juridice stabilite într-o țară terță sunt în mod excepțional eligibile pentru participare dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni.

4.Entitățile juridice care participă la consorții formate din cel puțin două entități independente, stabilite în diferite state membre sau țări ori teritorii de peste mări legate de aceste state sau țări terțe sunt eligibile.

CAPITOLUL II

CADRUL FINANCIAR ȘI DE PUNERE ÎN APLICARE

Secțiunea 1
Dispoziții comune

Articolul 7

Principii generale

1.Sprijinul furnizat în temeiul prezentului regulament completează intervențiile la nivel național, regional și local și vizează aducerea unei valori adăugate obiectivelor prezentului regulament.

2.Comisia și statele membre se asigură că sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament și de către statele membre este coerent cu activitățile, politicile și prioritățile relevante ale Uniunii și este complementar altor instrumente ale Uniunii.

3.Fondul este pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate, directe sau indirecte, în conformitate cu articolul [62 alineatul (1) literele (a), (b) și (c)] din Regulamentul financiar.

Articolul 8

Buget

1.Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a fondului în perioada 2021-2027 este de 10 415 000 000 EUR în prețuri curente.

2.Resursele financiare se utilizează după cum urmează:

(a)suma de 6 249 000 000 EUR se alocă programelor puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate;

(b)suma de 4 166 000 000 EUR se alocă facilității tematice.

3.Până la 0,42 % din valoarea pachetului financiar se alocă asistenței tehnice la inițiativa Comisiei menționată la articolul 29 din Regulamentul UE ../... [Regulamentul privind dispozițiile comune].

 

Articolul 9

Dispoziții generale privind punerea în aplicare a facilității tematice

1.Pachetul financiar menționat la articolul 8 alineatul (2) litera (b) se alocă în mod flexibil prin intermediul facilității tematice în cadrul gestiunii partajate, directe și indirecte, astfel cum se prevede în programele de lucru. Finanțarea din cadrul facilității tematice se utilizează pentru componentele acesteia:

a)acțiuni specifice;

b)acțiunile Uniunii;

c)asistența de urgență;

d)relocare;

e)sprijin care contribuie la eforturile de solidaritate și de partajare a responsabilităților, acordat statelor membre și

f)Rețeaua europeană de migrație.

Asistența tehnică la inițiativa Comisiei va fi, de asemenea, finanțată din pachetul financiar aferent facilității tematice.

2.Finanțarea din cadrul facilității tematice abordează priorități cu o valoare adăugată ridicată pentru Uniune sau este utilizată pentru a răspunde unor nevoi urgente, în conformitate cu prioritățile convenite ale Uniunii, definite în anexa II.

3.În cazul în care statele membre primesc finanțare din facilitatea tematică în cadrul gestiunii directe sau indirecte, este necesar să se asigure că proiectele selectate nu fac obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare prevăzută la articolul 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectelor.

4.În cazul în care finanțarea din facilitatea tematică este executată în cadrul gestiunii partajate, Comisia verifică, în sensul articolului 18 și al articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr..../... [Regulamentul privind dispozițiile comune], dacă acțiunile avute în vedere fac obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare prevăzută la articolul 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectelor.

5.Comisia stabilește suma totală pusă la dispoziție pentru facilitatea tematică în cadrul creditelor anuale ale bugetului Uniunii. Comisia adoptă deciziile de finanțare pentru facilitatea tematică, astfel cum se menționează la articolul [110] din Regulamentul financiar, identificând obiectivele și acțiunile care urmează să fie sprijinite și specificând sumele pentru fiecare dintre componentele sale, astfel cum se prevede la alineatul (1). Deciziile de finanțare stabilesc, după caz, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă.

6.Facilitatea tematică sprijină, în special, acțiuni ce se încadrează la măsura de punere în aplicare 2(b) din anexa II, care sunt puse în aplicare de autoritățile locale și regionale sau de organizațiile societății civile.

7.În urma adoptării unei decizii de finanțare, astfel cum este menționată la alineatul (5), Comisia poate modifica în consecință programele puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate.

8.Aceste decizii de finanțare pot fi anuale sau multianuale și pot acoperi una sau mai multe componente ale facilității tematice.

SECȚIUNEA 2

SPRIJIN ȘI PUNERE ÎN APLICARE ÎN CADRUL GESTIUNII PARTAJATE

Articolul 10

Domeniul de aplicare

1.Prezenta secțiune se aplică părții din pachetul financiar menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (a), precum și resurselor suplimentare care urmează să fie puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate, în conformitate cu decizia Comisiei privind facilitatea tematică menționată la articolul 9.

2.Sprijinul prevăzut în prezenta secțiune este pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate, în conformitate cu articolul [63] din Regulamentul financiar și cu Regulamentul UE ../.. [Regulamentul privind dispozițiile comune].

Articolul 11

Resurse bugetare

1.Resursele menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (a) se alocă programelor naționale („programele”) puse în aplicare de statele membre în cadrul gestiunii partajate, cu titlu indicativ, după cum urmează:

(a)5 207 500 000 EUR pentru statele membre în conformitate cu anexa I;

(b)1 041 500 000 EUR pentru statele membre în scopul ajustării alocărilor pentru programele menționate la articolul 14 alineatul (1).

2.În cazul în care suma menționată la alineatul 1 litera (b) nu este alocată, suma rămasă poate fi adăugată la suma menționată la articolul 8 alineatul (2) litera (b).

Articolul 12

Rate de cofinanțare

1.Contribuția de la bugetul Uniunii nu depășește 75 % din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect.

2.Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 90 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele puse în aplicare în cadrul acțiunilor specifice.

3.Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 90 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru acțiunile enumerate în anexa IV.

4.Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru sprijinul operațional.

5.Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru asistența de urgență.

6.Decizia Comisiei de aprobare a unui program stabilește rata de cofinanțare și cuantumul maxim al sprijinului din partea acestui fond pentru tipurile de acțiuni menționate la alineatele (1)-(5).

7.Pentru fiecare obiectiv specific, decizia Comisiei stabilește dacă rata de cofinanțare pentru obiectivul specific se aplică:

(a)contribuției totale, inclusiv contribuției publice și private, sau

(b)numai contribuției publice.

Articolul 13

Programe

1.Fiecare stat membru se asigură că prioritățile abordate în programul său sunt în concordanță cu prioritățile Uniunii și răspund acestora și provocărilor cu care Uniunea se confruntă în domeniul gestionării migrației, precum și că acestea sunt pe deplin conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii. În definirea priorităților programelor lor, statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare stabilite în anexa II sunt abordate în mod corespunzător.

2.Comisia se asigură că Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective. Comisia consultă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția Uniunii Europene pentru Azil cu privire la proiectele de program pentru a se asigura coerența și complementaritatea acțiunilor agențiilor cu acțiunile statelor membre.

3.Comisia poate asocia Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă la sarcinile de monitorizare și evaluare menționate în secțiunea 5, după caz, în special pentru a se asigura că acțiunile puse în aplicare cu sprijinul fondului sunt conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii.

4.În urma unui exercițiu de monitorizare desfășurat în conformitate cu Regulamentul (UE) [ ../..] [Regulamentul EUAA] sau a adoptării unor recomandări, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament, statul membru vizat analizează, împreună cu Comisia și, după caz, cu Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ce ar putea face pentru a da curs constatărilor formulate, inclusiv pentru a aborda deficiențele sau problemele de capacitate și pregătire identificate, și pune în aplicare recomandările în cadrul programului său.

5.După caz, programul în cauză este modificat pentru a ține seama de recomandările menționate la alineatul (4). În funcție de impactul ajustării, programul revizuit poate fi aprobat de Comisie.

6.În cooperare și în consultare cu Comisia și cu agențiile relevante, în conformitate cu competențele lor, după caz, resursele din cadrul programului pot fi realocate cu scopul de a da curs recomandărilor menționate la alineatul (4) care au implicații financiare.

7.Statele membre desfășoară în special acțiunile eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare enumerate în anexa IV. În cazul apariției unor situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista acțiunilor eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare din anexa IV.

8.În cazul în care un stat membru decide să pună în aplicare proiecte cu o țară terță sau într-o țară terță cu sprijinul fondului, statul membru în cauză consultă Comisia înainte de începerea proiectului.

9.Programarea menționată la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind dispozițiile comune] se bazează pe tipurile de intervenții stabilite în tabelul 1 din anexa VI.

Articolul 14

Evaluarea la jumătatea perioadei

1.În 2024, Comisia alocă pentru programele statelor membre în cauză suma suplimentară menționată la articolul 11 alineatul (1) litera (b), în conformitate cu criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (b) și punctele 2-5. Finanțarea se acordă cu începere din anul calendaristic 2025.

2.În cazul în care un procent de cel puțin 10 % din alocarea inițială a unui program, menționată la articolul 11 alineatul (1) litera (a), nu a fost acoperit de cereri de plată prezentate în conformitate cu articolul 85 din Regulamentul (UE) .../2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune], statul membru în cauză nu este eligibil pentru a primi alocări suplimentare pentru programul menționat la alineatul (1).

3.Alocarea fondurilor din cadrul facilității tematice începând cu anul 2025 ține seama, după caz, de progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea obiectivelor de etapă din cadrul de performanță, astfel cum se menționează la articolul [12] din Regulamentul (UE) .../2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune], precum și de deficiențele identificate în materie de punere în aplicare.

Articolul 15

Acțiuni specifice

1.Acțiunile specifice sunt proiecte transnaționale sau naționale, în conformitate cu obiectivele prezentului regulament, pentru care unul, mai multe sau toate statele membre pot primi o alocare suplimentară pentru programele lor.

2.Statele membre pot primi, în plus față de alocarea care le-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1), o sumă suplimentară, cu condiția ca aceasta să fie identificată ca atare în program și să fie utilizată pentru a contribui la punerea în aplicare a obiectivelor prezentului regulament.

3.Finanțarea nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului.

Articolul 16

Resurse pentru cadrul Uniunii în materie de relocare [și admisie umanitară]

1.Statele membre primesc, în plus față de alocarea care le-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o contribuție de 10 000 EUR pentru fiecare persoană relocată în conformitate cu mecanismul specific de relocare al Uniunii. Această contribuție ia forma unei finanțări nelegate de costuri, în conformitate cu articolul [125] din Regulamentul financiar.

2.Suma menționată la alineatul (1) se alocă statelor membre prin modificarea programului lor, cu condiția ca persoana cu privire la care se alocă contribuția să fi fost efectiv relocată în conformitate cu cadrul Uniunii în materie de relocare [și admisie umanitară].

3.Finanțarea nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului.

4.Statele membre păstrează informațiile necesare pentru a permite identificarea corespunzătoare a persoanelor relocate și a datei relocării acestora.

Articolul 17

Resurse pentru a sprijini punerea în aplicare a Regulamentului../.. [Regulamentul Dublin]

1.Un stat membru primește, în plus față de alocarea care i-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o contribuție de [10 000] EUR pentru fiecare solicitant de protecție internațională pentru care statul membru respectiv devine responsabil, începând din momentul în care statul membru respectiv se află în circumstanțe dificile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE).../.. [Regulamentul Dublin].

2.Un stat membru primește, în plus față de alocarea care i-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o contribuție de [10 000] EUR pentru fiecare solicitant de protecție internațională care i-a fost alocat statului membru respectiv în plus față de cota echitabilă a statului membru beneficiar.

3.Un stat membru menționat la alineatele (1) și (2) primește o contribuție suplimentară de [10 000] EUR pentru fiecare solicitant căruia i s-a acordat protecție internațională în scopul punerii în aplicare a măsurilor de integrare.

4.Un stat membru menționat la alineatele (1) și (2) primește o contribuție suplimentară de[10 000] EUR pentru fiecare persoană pentru care statul membru poate stabili, pe baza actualizării setului de date menționat la articolul 11 litera (d) din Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul Eurodac], că persoana în cauză a părăsit teritoriul statului membru, în mod forțat sau voluntar, în conformitate cu o decizie de returnare sau cu un ordin de îndepărtare.

5.Un stat membru primește, în plus față de alocarea care i-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o contribuție de [500] EUR pentru fiecare solicitant de protecție internațională transferat dintr-un stat membru în altul, pentru fiecare solicitant transferat în temeiul articolului 34 punctul (i) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE).../.. [Regulamentul Dublin] și, după caz, pentru fiecare solicitant transferat în temeiul articolului 34 punctul (j) litera (g) din Regulamentul (UE).../.. [Regulamentul Dublin].

6.Sumele menționate în prezentul articol iau forma unei finanțări nelegate de costuri, în conformitate cu articolul [125] din Regulamentul financiar.

7.Sumele suplimentare menționate la alineatele (1)-(5) se alocă statelor membre în cadrul programelor lor, cu condiția ca persoana cu privire la care se alocă contribuția să fi fost, după caz, efectiv transferată către un stat membru, efectiv returnată sau înregistrată ca solicitant în statul membru responsabil în conformitate cu Regulamentul (UE).../.. [Regulamentul Dublin].

8.Această finanțare nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului.

Articolul 18

Sprijin operațional

1.Sprijinul operațional este o parte a alocării destinate unui stat membru care poate fi utilizată ca sprijin pentru autoritățile publice responsabile de îndeplinirea sarcinilor și furnizarea serviciilor care constituie un serviciu public pentru Uniune.

2.Un stat membru poate utiliza până la 10 % din suma alocată în cadrul fondului pentru programul său în scopul de a finanța sprijinul operațional pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a) și (c).

3.Statele membre care utilizează sprijinul operațional trebuie să respecte acquis-ul Uniunii în materie de azil și returnare.

4.Statele membre justifică, în cadrul programului și al raportului anual de performanță menționate la articolul 30, utilizarea sprijinului operațional pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament. Înainte de aprobarea programului, Comisia, împreună cu Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, evaluează, în conformitate cu articolul 13, situația inițială din statele membre care și-au manifestat intenția de a utiliza sprijinul operațional. Comisia ia în considerare informațiile furnizate de statele membre respective și, după caz, informațiile disponibile în contextul exercițiilor de monitorizare desfășurate în conformitate cu Regulamentul (UE).../.. [Regulamentul EUAA] și cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

5.Sprijinul operațional se concentrează pe sarcini și servicii specifice, astfel cum sunt stabilite în anexa VII.

6.Pentru a aborda situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista sarcinilor și a serviciilor specifice din anexa VII.

SECȚIUNEA 3

SPRIJIN ȘI PUNERE ÎN APLICARE ÎN CADRUL GESTIUNII DIRECTE ȘI INDIRECTE

Articolul 19

Domeniul de aplicare

Comisia pune în aplicare sprijinul prevăzut în prezenta secțiuni fie direct, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar, fie indirect, în conformitate cu același articol litera (c).

Articolul 20

Acțiunile Uniunii

1.Acțiunile Uniunii sunt proiecte transnaționale sau proiecte de interes special pentru Uniune, puse în aplicare în conformitate cu obiectivele prezentului regulament.

2.La inițiativa Comisiei, fondul poate fi utilizat pentru finanțarea acțiunilor Uniunii legate de obiectivele prezentului regulament, astfel cum sunt menționate la articolul 3 și în conformitate cu anexa III.

3.Acțiunile Uniunii pot oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice. Totodată, acestea pot oferi finanțare sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.

4.Granturile puse în aplicare în cadrul gestiunii directe se atribuie și se administrează în conformitate cu [titlul VIII] din Regulamentul financiar.

5.Comitetul de evaluare care examinează propunerile poate fi format din experți externi.

6.Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscurile asociate cu recuperarea fondurilor datorate de către destinatari și se consideră o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute la [articolul X din] Regulamentul (UE) …/… [care succede Regulamentului privind Fondul de garantare].

Articolul 21

Rețeaua europeană de migrație

1.Fondul sprijină Rețeaua europeană de migrație și asigură asistența financiară necesară desfășurării activităților sale și dezvoltării sale viitoare.

2.Comisia adoptă suma pusă la dispoziție pentru Rețeaua europeană de migrație în cadrul creditelor anuale ale fondului și programul de lucru care stabilește prioritățile pentru activitățile acesteia, după aprobarea comitetului director, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) litera (a) din Decizia 2008/381/CE (astfel cum a fost modificată). Decizia Comisiei constituie o decizie de finanțare în temeiul articolului [110] din Regulamentul financiar. Pentru a asigura disponibilitatea resurselor în timp util, Comisia poate adopta programul de lucru pentru Rețeaua europeană de migrație în cadrul unei decizii de finanțare separate.

3.Asistența financiară pentru activitățile Rețelei europene de migrație se acordă sub forma unor granturi pentru punctele naționale de contact menționate la articolul 3 din Decizia 2008/381/CE și, după caz, a unor contracte de achiziții publice, în conformitate cu Regulamentul financiar.

Articolul 22

Operațiuni de finanțare mixtă

Operațiunile de finanțare mixtă decise în cadrul prezentului fond sunt puse în aplicare în conformitate cu [regulamentul InvestEU] și cu Titlul X din Regulamentul financiar.

Articolul 23

Asistența tehnică la inițiativa Comisiei

Fondul poate sprijini măsurile de asistență tehnică puse în aplicare la inițiativa sau în numele Comisiei. Aceste măsuri pot fi finanțate în proporție de 100 %.

Articolul 24

Audituri

Auditurile cu privire la utilizarea contribuției Uniunii, efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte persoane și entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale prevăzute la articolul 127 din Regulamentul (UE) [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii].

Articolul 25

Informare, comunicare și publicitate

1.Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

2.Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind fondul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate fondului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prezentului regulament.

Secțiunea 4

Sprijin și punere în aplicare în cadrul gestiunii partajate, directe și indirecte

Articolul 26

Asistența de urgență

1.Fondul furnizează asistență financiară pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență apărute ca urmare a uneia dintre următoarele situații:

(a)o puternică presiune exercitată de migrație într-unul sau mai multe state membre, caracterizată de un aflux important și disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe care solicită în număr semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare, precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației;

(b)punerea în aplicare a unor mecanisme de protecție temporară, în sensul Directivei 2001/55/CE 33 ;

(c)o puternică presiune exercitată de migrație în țările terțe, inclusiv în țările în care persoanele care au nevoie de protecție pot fi blocate din cauza unor evoluții politice sau conflicte, în special atunci când aceasta ar putea avea un impact asupra fluxurilor de migrație către UE.

2.Asistența de urgență poate fi acordată direct, sub formă de granturi, agențiilor descentralizate.

3.Asistența de urgență poate fi alocată pentru programele statelor membre, în plus față de alocarea care le-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) și cu anexa I, cu condiția ca aceasta să fie identificată ca atare în program. Această finanțare nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului.

4.Granturile puse în aplicare în cadrul gestiunii directe se atribuie și se gestionează în conformitate cu [titlul VIII] din Regulamentul financiar.

Articolul 27

Finanțare cumulativă, complementară și combinată

1.O acțiune care a beneficiat de o contribuție din partea fondului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv finanțare în cadrul gestiunii partajate, cu condiția ca această contribuție să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui astfel de program al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

2.Acțiunile care sunt certificate printr-o marcă de excelență sau care respectă următoarele condiții comparative cumulative:

(a)au fost evaluate în cadrul unei cereri de propuneri lansate în temeiul instrumentului;

(b)respectă cerințele minime de calitate din respectiva cerere de propuneri;

(c)nu pot fi finanțate în cadrul respectivei cereri de propuneri din motive de constrângeri bugetare,

pot beneficia de sprijin din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+ sau Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul [67] alineatul (5) din Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul privind dispozițiile comune] și cu articolul [8] din Regulamentul (UE)./.. [Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune], cu condiția ca aceste acțiuni să fie coerente cu obiectivele programului în cauză. Se aplică normele fondului care furnizează sprijin.

 

Secțiunea 5

Monitorizare, raportare și evaluare

Subsecțiunea 1 Dispoziții comune

Articolul 28

Monitorizare și raportare

1.În conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului [43 alineatul (3) litera (h) punctul (i) subpunctul (iii)] din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanțele înregistrate, în conformitate cu anexa V.

2.Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica anexa V în scopul efectuării adaptărilor necesare la informațiile privind performanța care urmează să fie puse la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.

3.În anexa VIII sunt stabiliți indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de fond în direcția îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative.

4.Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor programului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii și, după caz, statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale.

5.Pentru a asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de fond în direcția atingerii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica anexa VIII în scopul de a revizui și a completa indicatorii, după caz, și de a completa prezentul regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare, inclusiv privind informațiile referitoare la proiecte pe care trebuie să le furnizeze statele membre.

Articolul 29

Evaluare

1.Comisia efectuează o evaluare la jumătatea perioadei și o evaluare retrospectivă a prezentului regulament, inclusiv a acțiunilor puse în aplicare în cadrul fondului.

2.Evaluarea la jumătatea perioadei și evaluarea retrospectivă sunt efectuate în timp util, pentru a permite integrarea lor în procesul de luare a deciziilor.

Subsecțiunea 2 Norme aplicabile gestiunii partajate

Articolul 30

Rapoarte anuale de performanță

1.Până la 15 februarie 2023 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2031 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de performanță, astfel cum este menționat la articolul 36 alineatul (6) din Regulamentul (UE)..../2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune]. Raportul prezentat în 2023 se referă la punerea în aplicare a programului în perioada de până la 30 iunie 2022.

2.Raportul anual de performanță cuprinde, în special, informații privind:

(a)progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor, luând în considerare cele mai recente date, astfel cum se prevede la articolul 37 din Regulamentul (UE) .../2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune];

(b)orice probleme care afectează performanța programului și măsurile luate pentru a le soluționa;

(c)complementaritatea dintre acțiunile sprijinite de fond și sprijinul acordat de alte fonduri ale Uniunii, în special cele desfășurate în țări terțe sau în legătură cu țări terțe;

(d)contribuția programului la punerea în aplicare a acquis-ului relevant și a planurilor de acțiune relevante ale Uniunii;

(e)punerea în aplicare a acțiunilor legate de comunicare și vizibilitate;

(f)îndeplinirea condițiilor favorizante aplicabile și aplicarea acestora pe toată durata perioadei de programare;

(g)numărul de persoane relocate cu sprijinul fondului, în concordanță cu sumele prevăzute la articolul 16 alineatul (1);

(h)numărul de solicitanți sau de beneficiari de protecție internațională transferați dintr-un stat membru în altul în conformitate cu articolul 17.

3.Comisia poate formula observații privind raportul anual de performanță în termen de două luni de la data primirii acestuia. În cazul în care Comisia nu prezintă observații în termenul respectiv, se consideră că raportul este acceptat.

4.În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol, Comisia adoptă un act de punere în aplicare în care stabilește modelul pentru raportul anual de performanță. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 33 alineatul (2).

Articolul 31

Monitorizare și raportare

1.Monitorizarea și raportarea în conformitate cu titlul IV din Regulamentul (UE) ..../... [Regulamentul privind dispozițiile comune] se bazează pe tipurile de intervenții stabilite în tabelele 1, 2 și 3 din anexa VI. Pentru a aborda situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica tipurile de intervenții.

2.Se utilizează indicatori în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) și cu articolele 17 și 37 din Regulamentul (UE) .../2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune].

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 32

Exercitarea delegării de competențe

1.Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 13, 18, 28 și 31 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

3.Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolele 13, 18, 28 și 31. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4.Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

5.De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 13, 18, 28 și 31 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a exprimat obiecții în termen de două luni de la primirea notificării sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 33

Procedura comitetului

1.Comisia este asistată de Comitetul de coordonare pentru Fondul pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate internă și instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2.Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

3.În cazul în care când comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare. Această dispoziție nu se aplică actului de punere în aplicare menționat la articolul 30 alineatul (4).

Articolul 34

Dispoziții tranzitorii

1.Prezentul regulament nu aduce atingere continuării sau modificării acțiunilor în cauză care țin de Fondul pentru azil, migrație și integrare aferent perioadei 2014­2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 516/2014, care continuă să se aplice acțiunilor în cauză până la finalizarea lor.

2.Pachetul financiar pentru fond poate acoperi, de asemenea, cheltuielile cu asistența tehnică și administrativă necesare pentru a asigura tranziția între fond și măsurile adoptate în cadrul fondului anterior, și anume Fondul pentru azil, migrație și integrare instituit prin Regulamentul (UE) nr. 516/2014.

Articolul 35

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg,

Pentru Parlamentul European,    Pentru Consiliu,

Președintele    PreședinteleFIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Titlul propunerii/inițiativei

1.2.Domeniul (domeniile) de politică în cauză (clusterul de programe)

1.3.Natura propunerii/inițiativei

1.4.Motivele propunerii/inițiativei

1.5.Durata și impactul financiar

1.6.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)

2.MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.Norme în materie de monitorizare și raportare

2.2.Sistemul de gestiune și de control

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.3.Contribuția terților

3.3.Impactul estimat asupra veniturilorFIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Titlul propunerii/inițiativei

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație (FAM).

1.2.Domeniul (domeniile) de politică în cauză (clusterul de programe)

Rubrica 4 (Migrație și gestionarea frontierelor) Titlul 10. Migrație

1.3.Propunerea/inițiativa se referă la:

 o acțiune nouă

o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare 34

 prelungirea unei acțiuni existente

 o fuziune sau o redirecționare a una sau mai multe acțiuni către o altă/o nouă acțiune

1.4.Motivele propunerii/inițiativei

1.4.1.Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei

UE va continua să se confrunte cu provocări importante în domeniul migrației în perioada de programare 2021-2027. Agenda privind migrația 35 , astfel cum a fost confirmată prin rapoartele periodice cu privire la punerea sa în aplicare 36 , a stabilit acțiuni menite să reducă factorii care stimulează migrația neregulamentară, măsuri care vizează salvarea de vieți pe mare și securizarea frontierelor externe ale Uniunii, precum și acțiuni de sprijinire a unei politici comune solide în materie de azil și o nouă politică privind migrația legală. În ceea ce privește dimensiunea externă, continuarea punerii în aplicare a Declarației UE-Turcia 37 , cadrul de parteneriat 38 și acțiunile comune adoptate cu privire la ruta central-mediteraneeană au redus numărul de sosiri cu aproape 30 % comparativ cu 2014.

Pentru a consolida aceste tendințe, Comisia a lansat o reformă a sistemului european comun de azil, prin crearea unei componente privind solidaritatea și responsabilitatea în cadrul sistemului de la Dublin 39 și prezentarea unei propuneri de înființare a unui cadru permanent de relocare la nivelul UE 40 , care este în curs de negociere. În 2016 a fost lansate Planul de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe 41 , iar în 2017, Planul de acțiune reînnoit privind eficientizarea politicii de returnare a UE 42 . De asemenea, Comisia a prezentat propuneri privind migrația legală, printre care revizuirea Directivei privind cartea albastră, care este în curs de negociere 43 , și efectuează o evaluare a cadrului privind migrația legală pentru a identifica punctele slabe, precum și posibile modalități de simplificare și raționalizare a acestuia.

Fondul va sprijini nevoile continue în materie de azil, integrare și returnare, adaptându-și, totodată, domeniul de aplicare pentru a sprijini evoluțiile legislative viitoare relevante și mandatul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și al viitoarei Agenții pentru Azil a Uniunii Europene. Cooperarea cu țările din afara UE și cu organizațiile internaționale este esențială pentru îndeplinirea acestor obiective. Fondul va fi în măsură să sprijine acțiunile legate de dimensiunea externă, care complementează acțiunile sprijinite de viitorul instrument extern.

Fără a aduce atingere evoluțiilor politice viitoare, orice propunere viitoare din acest domeniu va include o fișă financiară legislativă proprie; mijloacele financiare aferente fișei respective ar putea fi acoperite din pachetul financiar al prezentului fond sau din orice altă finanțare suplimentară disponibilă în bugetul CFM.

1.4.2.Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (care poate rezulta din diferiți factori, de exemplu: o mai bună coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementarități). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” reprezintă valoarea rezultată din intervenția Uniunii care este suplimentară față de valoarea care ar fi fost altfel creată numai de statele membre.

Motivele acțiunii la nivel european (ex ante):

Provocările în materie de azil și migrație sunt, prin natura lor, fenomene transnaționale interconectate și nu pot fi abordate în mod corespunzător de către statele membre la nivel individual. Articolul 80 din TFUE prevede că politicile comune privind azilul, migrația și frontierele externe se bazează pe principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre. Finanțarea UE este mecanismul care concretizează implicațiile financiare ale acestui principiu. Gestionarea integrată a frontierelor externe ale UE și realizarea unui sistem european comun de azil reprezintă mijloacele cele mai eficace de partajare echitabilă, între statele membre, a acestor responsabilități și a implicațiilor lor financiare. Finanțarea UE în domeniul integrării resortisanților țărilor terțe este indispensabilă pentru îmbunătățirea calității sprijinului acordat persoanelor nou-venite în primele etape după sosirea lor, acesta fiind un element esențial menit să garanteze integrarea deplină a acestora în societățile europene pe termen lung, în cazul în care li se acordă protecție permanentă. Dreptul UE de a acționa în domeniul afacerilor interne decurge, în principal, din titlul V din TFUE („Spațiul de libertate, securitate și justiție”): politica comună în materie de azil, protecția subsidiară și protecția temporară, inclusiv parteneriatul și cooperarea cu țările terțe (articolul 78 din TFUE) și politica comună de imigrare și politica în domeniul returnării, inclusiv încheierea de acorduri de readmisie cu țările terțe [în special articolul 79 alineatele (2) și (4) din TFUE].    

Valoarea adăugată care se așteaptă să fie generată de Uniune (ex post):

Evaluarea intermediară a Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) a arătat că finanțarea UE, care face parte din măsurile adoptate de Uniune la nivel de politici, a contribuit la rezultatele acțiunilor întreprinse și a furnizat o valoare adăugată. În pofida dimensiunii lor relativ mici în comparație cu provocările generate de criză, fondurile UE aduc o valoare adăugată, prin sprijinirea acțiunilor cu o dimensiune transnațională, prin consolidarea capacităților naționale și prin optimizarea procedurilor legate de gestionarea migrației, precum și prin susținerea sentimentului de solidaritate și de partajare a responsabilității între statele membre, în special prin intermediul asistenței de urgență și al mecanismului de transfer. Valoarea adăugată a Uniunii preconizată a fi creată de fond acoperă domenii similare de intervenție; fondul are, în același timp, capacitatea de a sprijini punerea în aplicare a viitorului acquis, precum și evoluțiile politicilor în materie de azil, migrație legală, integrare și returnare.

1.4.3.Învățăminte desprinse din experiențe anterioare similare

În urma evaluărilor intermediare ale FAMI din perioada de programare 2014-2020, precum și a evaluărilor ex post ale fondurilor din perioada de programare 2007-2013 [instrumente din cadrul programului „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii” (SOLID)], au fost formulate următoarele constatări:

Relevanța, domeniul de aplicare și mărimea

Datorită domeniului vast de aplicare al actualului FAMI, fondul a putut să sprijine punerea în aplicare a acțiunilor necesare la nivelul UE în domeniul migrației. Din cauza crizei migrației, au fost necesare consolidări bugetare semnificative. Posibilitatea de a oferi asistență de urgență, în cadrul gestiunii directe, a contribuit la asigurarea relevanței fondului prin creșterea flexibilității sale, dar acesta a fost utilizat într-o măsură mult mai mare decât se prevăzuse inițial, pentru a răspunde în mod adecvat la provocările de o amploare fără precedent legate de migrație. În plus, alocările stabilite la începutul perioadei de programare, pe baza datelor statistice, nu reflectă evoluția nevoilor statelor membre în timpul perioadei de punere în aplicare. În ceea ce privește furnizarea de sprijin financiar suplimentar în cursul perioadei de programare, cheia de repartizare stabilită la începutul perioadei de programare nu permite flexibilitate, fapt care ar putea afecta eficacitatea și eficiența fondului.

Eficacitatea

Actualul FAMI este considerat a fi eficace, acesta contribuind la îndeplinirea obiectivelor sale. Criza migrației a afectat eficacitatea fondului, întrucât numărul problemelor pe care acesta a trebuit să le abordeze a crescut. S-a subliniat, în general, că posibilitatea utilizării asistenței de urgență a fost esențială pentru a se asigura capacitatea de reacție a fondurilor la schimbările de situație. Evaluările arată că o combinație a modalităților de acordare a finanțării în domeniile migrației, gestionării frontierelor și securității a permis atingerea într­un mod eficace a obiectivelor fondurilor. Această proiectare holistică a mecanismelor de acordare a finanțării ar trebui să fie menținută.

Pe de altă parte, celelalte evaluări indică faptul că, din cauza persistenței unor elemente lipsite de flexibilitate (având în vedere că trebuie să se asigure un echilibru între flexibilitate și previzibilitate, întrucât autoritățile statelor membre și beneficiarii au nevoie de securitate financiară și juridică pentru a planifica executarea fondului pe perioada de programare), eficacitatea acestora a avut de suferit. Actualul FAMI nu include un pachet financiar care să fie distribuit între programele naționale în cadrul evaluării la jumătatea perioadei, ceea ce limitează posibilitatea de a oferi finanțare suplimentară pentru programele naționale. O altă limitare se referă la faptul că evaluarea la jumătatea perioadei poate fi utilizată numai la un moment predeterminat, în timpul perioadei de punere în aplicare. Crizele migrației și securității au arătat că este nevoie de flexibilitate încă de la începutul perioadei de programare, pentru a se putea reacționa la schimbările intervenite pe teren.

Evaluările intermediare au evidențiat, de asemenea, necesitatea unei logici de intervenție clare, faptul că elaborarea unor programe naționale mai bine orientate le-ar spori eficacitatea, întrucât ar permite să se acorde prioritate anumitor obiective, precum și importanța unui sistem complet de monitorizare și evaluare, atât pentru gestiunea directă, cât și pentru gestiunea partajată. Un astfel de sistem, integrat în structura fondului dintr-o etapă timpurie, ar asigura, încă de la început, o monitorizare consecventă și uniformă a progreselor și a eficacității.

Eficiența (inclusiv în ceea ce privește simplificarea și reducerea sarcinii administrative)

Părțile interesate au remarcat unele progrese în simplificarea procedurilor. Măsurile inovatoare (opțiuni simplificate în materie de costuri, programare multianuală) sunt considerate benefice. Stabilirea unor norme comune privind executarea FAMI și a Fondului pentru securitate internă (FSI) a sprijinit legăturile dintre entitățile responsabile cu gestionarea celor trei instrumente de finanțare, conducând la o cooperare strânsă între acestea și, în unele cazuri, la unificarea lor.

Cu toate acestea, sarcina administrativă este percepută, în continuare, atât de administrații, cât și de beneficiari, ca fiind ridicată, fapt care subminează eficiența fondurilor. De exemplu, deși utilizarea normelor naționale de eligibilitate poate să reducă sarcina administrativă, normele de eligibilitate aplicate uneori rămân prea împovărătoare. Opțiunile simplificate în materie de costuri nu sunt aplicate pe deplin. Există, de asemenea, o sarcină administrativă relativ importantă, atât pentru statele membre, cât și pentru Comisie, în ceea ce privește furnizarea de asistență de urgență prin gestiune directă. Aceasta presupune elaborarea, într-o perioadă scurtă de timp, a unui acord de grant detaliat și a unor cerințe de raportare mai detaliată către Comisie pentru beneficiarii fondului (în comparație cu gestiunea partajată). Este nevoie de un nivel suficient de asistență tehnică pentru a facilita gestionarea cu succes a fondului și de eforturi suplimentare de simplificare a accesului la fonduri al potențialilor beneficiari, prin punerea la dispoziție a unor informații cu privire la măsurile și oportunitățile de finanțare. În plus, în cadrul actualului FAMI nu există niciun mecanism care să vizeze îmbunătățirea performanței, cum ar fi, de exemplu, un sistem de stimulente care să îmbunătățească și mai mult eficacitatea și eficiența fondului. În absența unui astfel de mecanism, statele membre care au rezultate bune în ceea ce privește executarea fondului ar putea să nu fie recompensate. Acest lucru ar fi putut crește eficacitatea fondului în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale.

Coerența

Evaluările ex post subliniază faptul că unele state membre au apreciat că ar putea fi îmbunătățită complementaritatea cu FSE, în ceea ce privește măsurile de integrare, și cu instrumentele externe, în ceea ce privește activitățile de reintegrare. Executarea actualelor fonduri arată că măsurile adoptate în etapele de proiectare, planificare și programare au facilitat coerența și complementaritatea cu alte instrumente de finanțare ale UE. Formatul fondurilor (programe naționale care vizează capacitățile pe termen lung, asistență de urgență menită să atenueze presiunile imediate și acțiuni ale Uniunii concepute să sprijine cooperarea transnațională) a fost considerat drept un element pozitiv. Cu toate acestea, în trei domenii principale, asigurarea coerenței și a sinergiilor rămâne problematică: sprijinirea obiectivelor în materie de azil și integrare prin intermediul fondurilor ESI, sprijinirea gestionării frontierelor și a măsurilor de returnare și reintegrare, precum și dezvoltarea de sisteme de protecție în țări terțe și, în cele din urmă, asigurarea coerenței între intervențiile fondurilor UE în domeniul securității.

1.4.4.Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare

Realizarea obiectivelor Uniunii în materie de azil și migrație va fi sprijinită prin intermediul unui set coordonat de instrumente de finanțare, care include atât aspectele interne, cât și aspectele externe. Este important să se evite suprapunerile cu finanțarea furnizată prin intermediul altor instrumente ale UE prin crearea unor linii de demarcație și a unor mecanisme eficace de coordonare. Viitorul FAM va acționa ca instrument dedicat al Uniunii în domeniul azilului și al migrației, în plus față de alte instrumente de finanțare utile, care, în felul lor și în domeniile lor respective de sprijin, consolidează obiectivele politicii în domeniul azilului și al migrației. Acesta va asigura complementaritatea cu celelalte instrumente de finanțare din domeniul afacerilor interne, inclusiv cu instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize din cadrul Fondului de gestionare integrată a frontierelor, care va sprijini gestionarea migrației în contextul gestionării frontierelor externe ale Uniunii.

Viitoarele fonduri FEDER și FSE + vor sprijini migrația în limitele domeniului lor de intervenție și într-un orizont temporal mai îndelungat, prin integrarea acesteia într-un set de obiective de politică.

Sprijinul pentru integrarea resortisanților țărilor terțe se înscrie într-un proces de durată. Necesitatea de a investi în acest domeniu va continua sau chiar va crește în perioada 2021­2027. Grupurile care au cea mai mare nevoie de sprijin pentru integrare sunt solicitanții de azil care ar putea avea nevoie de protecție internațională, precum și persoanele care beneficiază de protecție internațională și migranții care sosesc în UE prin procedurile de reîntregire a familiei. Aceste grupuri de persoane au nevoi specifice. Pentru aceste grupuri-țintă este, în continuare, nevoie de o finanțare specifică, în special în etapele timpurii ale procesului de integrare.

Prin urmare, fondul va furniza finanțare specifică pentru acțiuni care îi vizează în mod specific pe resortisanții țărilor terțe, în special în primele etape de integrare, în vederea asigurării incluziunii sociale și economice a resortisanților țărilor terțe, inclusiv prin furnizarea de sprijin pentru educația copiilor, precum și prin măsuri orizontale pentru sprijinirea politicilor și a strategiilor de integrare ale statelor membre. Pentru solicitanții de azil care intră sub incidența sistemului Dublin reformat, FAM va acoperi în primul rând măsurile de primire inițială, asistența de bază și formarea și va oferi, de asemenea, sprijin pentru persoanele care ar trebui să fie returnate. Prin intermediul viitorului fond FEDER și, în special, al viitorului fond FSE +, precum și al altor fonduri relevante ale UE, vor fi sprijinite intervenții în diferite domenii tematice, destinate unor măsuri pe termen lung, cum ar fi sprijinul pentru integrarea pe piața forței de muncă și incluziunea socială, în vederea integrării resortisanților țărilor terțe.

În ceea ce privește dimensiunea externă, fondul va fi în măsură să sprijine proiectarea pe plan extern a politicilor interne ale UE. Acest sprijin va fi complementar viitorului instrument extern, care va sprijini gestionarea migrației prin componentele sale geografice și tematice. Fondul va continua să sprijine relocarea, consolidarea capacităților țărilor terțe de a gestiona fluxurile de migrație, asigurarea protecției migranților și măsurile anterioare plecării adoptate de statele membre, menite să faciliteze integrarea resortisanților țărilor terțe în UE. În domeniul returnării, fondul ar continua să sprijine punerea în aplicare a acordurilor de readmisie cu țările terțe și reintegrarea persoanelor returnate, precum și acțiunile de prevenire a migrației neregulamentare (de exemplu, campanii de informare, colectarea de date și monitorizarea fluxurilor și a rutelor, etc.). O nouă evoluție este faptul că fondul ar oferi posibilitatea de a sprijini dezvoltarea unor programe de mobilitate înspre UE în cadrul migrației legale și posibilitatea de a oferi stimulente și sprijin, în materie de returnare, pentru (și în) țările terțe în vederea acceptării și reintegrării de către acestea a persoanelor returnate din UE.

Necesitatea asigurării complementarității între instrumentele de finanțare ale UE se va traduce prin includerea, la articolul 10 alineatul (2), a unei trimiteri la dimensiunea externă.

1.5.Durata și impactul financiar

 durată limitată

   în vigoare de la 1.1.2021 până la 31.12.2027

☑ Impactul financiar din 2021 până în 2027 pentru creditele de angajament și din 2021 pentru creditele de plată.

 durată nelimitată

Punere în aplicare cu o perioadă inițială din YYYY până în YYYY, urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.

1.6.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e) 44

 Gestiune directă asigurată de către Comisie

☑ prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;

◻ prin intermediul agențiilor executive

 Gestiune partajată cu statele membre

 Gestiune indirectă cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

☑ țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;

☑ organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);

☑ BEI și Fondului european de investiții;

☑ organismelor menționate la articolele 70 și 71 din Regulamentul financiar;

☑ organismelor de drept public;

☑ organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;

☑ organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;

◻ persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.

Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații“.

Observații

Instrumentul propus va fi pus în aplicare prin gestiune partajată, directă sau indirectă. Cea mai mare parte a resurselor va fi alocată programelor naționale care fac obiectul gestiunii partajate. Partea rămasă va fi alocată unei facilități tematice și ar putea fi utilizată pentru acțiuni specifice (puse în aplicare de statele membre la nivel național sau transnațional), acțiuni ale Uniunii (gestiune directă/indirectă), asistență de urgență (gestiune partajată, directă sau indirectă), transfer și relocare (gestiune partajată) și Rețeaua europeană de migrație (gestiune directă).

Asistența tehnică la inițiativa Comisiei va fi pusă în aplicare prin gestiune directă.

2.MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.Norme în materie de monitorizare și raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții.

Gestiune directă/indirectă:

Comisia va monitoriza în mod direct punerea în aplicare a acțiunilor în conformitate cu modalitățile descrise în respectivele acorduri de grant, în acordurile delegate cu organizațiile internaționale, dacă este cazul, și în contractele încheiate cu beneficiarii.

Gestiune partajată:

Fiecare stat membru va stabili un sistem de gestiune și de control pentru programul său și va asigura calitatea și fiabilitatea sistemului de monitorizare și a datelor privind indicatorii, în conformitate cu Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC). Pentru a facilita demararea rapidă a executării programelor, este posibil ca sistemele de gestiune și de control existente care funcționează în mod adecvat să fie folosite în continuare și în următoarea perioadă de programare.

În acest context, statelor membre li se va cere să înființeze un comitet de monitorizare, la care Comisia va participa cu titlu consultativ. Comitetul de monitorizare se va întruni cel puțin o dată pe an. Acesta va examina toate aspectele care afectează evoluția programului în direcția atingerii obiectivelor sale.

Statele membre vor trimite anual un raport de performanță, care ar trebui să prezinte informații privind progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului și în realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor. Raportul ar trebui să abordeze, de asemenea, problemele care afectează performanța programului și să descrie măsurile luate pentru a le soluționa.

La sfârșitul perioadei, fiecare stat membru va prezenta un raport final privind performanța. Raportul final ar trebui să se axeze pe progresele înregistrate în direcția realizării obiectivelor programului și ar trebui să ofere o imagine de ansamblu a principalelor probleme care au afectat performanța programului, a măsurilor luate pentru soluționarea acestor probleme, precum și a evaluării eficacității acestor măsuri. În plus, acesta ar trebui să prezinte contribuția programului la abordarea provocărilor identificate în recomandările relevante ale UE adresate statelor membre, progresele înregistrate în ceea ce privește atingerea țintelor stabilite în cadrul de performanță, constatările evaluărilor relevante și acțiunile întreprinse în urma acestor constatări, precum și rezultatele acțiunilor de comunicare.

În conformitate cu proiectul de propunere privind RDC, statele membre vor trimite în fiecare an un pachet de asigurare, care include conturile anuale, declarația de gestiune și avizele autorității de audit privind conturile, sistemul de gestiune și de control și legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate în conturile anuale. Acest pachet de asigurare va fi utilizat de Comisie pentru a stabili suma cu care se va contribui din fond într-un an contabil.

Pentru a se analiza performanța fiecărui program, se va organiza, o dată la doi ani, o reuniune de evaluare între Comisie și fiecare stat membru.

Statele membre trimit, de 6 ori pe an, pentru fiecare program, date defalcate în funcție de obiectivele specifice. Aceste date se referă la costul operațiunilor și al valorilor indicatorilor comuni în materie de realizări și de rezultate.

În general:

Comisia va efectua o evaluare la jumătatea perioadei și o evaluare retrospectivă a acțiunilor puse în aplicare în cadrul prezentului fond, în conformitate cu RDC. Evaluarea la jumătatea perioadei ar trebui să se bazeze, în special, pe evaluarea la jumătatea perioadei a programelor înaintate Comisiei de către statele membre până la 31 decembrie 2024.

2.2.Sistemul (sistemele) de gestiune și de control

2.2.1.Justificarea modalității/modalităților de management, mecanismul/mecanismele de bază, modalitățile de plată și strategia de control propusă.

Potrivit atât evaluărilor ex post ale fondurilor gestionate de DG HOME în perioada 2007­2013, cât și evaluărilor intermediare ale actualelor fonduri gestionate de DG HOME, o combinație a modalităților de acordare a finanțării în domeniul migrației și al afacerilor interne a permis atingerea într-un mod eficace a obiectivelor fondurilor. Această abordare holistică a mecanismelor de acordare a finanțării este menținută și include gestiunea partajată, directă și indirectă.

Prin intermediul gestiunii partajate, statele membre pun în aplicare programe care contribuie la obiectivele de politică ale Uniunii și care sunt adaptate la contextul lor național. Gestiunea partajată garantează că sprijinul financiar este disponibil în toate statele participante. În plus, gestiunea partajată permite previzibilitatea finanțării și planificarea corespunzătoare a resurselor pe termen lung de către statele membre, care cunosc cel mai bine provocările cu care se confruntă. Finanțarea complementară pentru acțiuni specifice (care necesită un efort de cooperare între statele membre sau în cazul în care noi evoluții în Uniune necesită punerea la dispoziția unuia sau a mai multor state membre a unor fonduri suplimentare) și pentru activități de relocare și transfer poate fi pusă în aplicare prin intermediul gestiunii partajate. O evoluție nouă este faptul că fondul poate oferi, de asemenea, asistență de urgență prin intermediul gestiunii partajate, pe lângă gestiunea directă și indirectă.

Prin intermediul gestiunii directe, Comisia sprijină alte acțiuni care contribuie la realizarea obiectivelor comune de politică ale Uniunii. Acțiunile permit acordarea de asistență personalizată pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice din statele membre („asistență de urgență”), sprijină rețelele și activitățile transnaționale, testează activitățile inovatoare care ar putea fi aplicate pe scară mai largă în cadrul programelor naționale și acoperă studii în interesul întregii Uniuni („acțiuni ale Uniunii”).

Prin intermediul gestiunii indirecte, fondul păstrează posibilitatea de a delega, în anumite scopuri, sarcinile de execuție bugetară, printre altele, organizațiilor internaționale și agențiilor din domeniul afacerilor interne.

Având în vedere diferitele obiective și necesități, se propune crearea, în cadrul fondului, a unei facilități tematice, ca modalitate de echilibrare a previzibilității alocării multianuale a finanțării către programele naționale, cu flexibilitate în ceea ce privește acordarea periodică de finanțare acțiunilor cu un nivel ridicat de valoare adăugată pentru Uniune. Facilitatea tematică va fi utilizat pentru acțiuni specifice în statele membre și între acestea, pentru acțiuni ale Uniunii, pentru asistența de urgență, pentru relocare și pentru transfer. Aceasta va asigura alocarea și transferul fondurilor conform diferitelor moduri de gestionare descrise mai sus, pe baza unei programări bianuale.

Modalitățile de plată în cazul gestiunii partajate sunt descrise în proiectul de propunere privind RDC, care prevede o prefinanțare anuală, urmată de maximum 4 plăți intermediare pentru fiecare program, pe an, pe baza cererilor de plată transmise de statele membre pe parcursul anului contabil. În conformitate cu proiectul de propunere privind RDC, prefinanțarea este verificată în ultimul an contabil al programelor.

Strategia de control se va baza pe noul Regulament financiar și pe RDC. Noul regulament financiar și proiectul de propunere privind RDC ar trebui să extindă utilizarea formelor simplificate de granturi, cum ar fi sumele forfetare, ratele forfetare și costurile unitare. De asemenea, acesta introduce noi forme de plăți, bazate pe rezultatele obținute, nu pe costuri. Beneficiarii vor putea primi o sumă fixă de bani în cazul în care demonstrează că au avut loc anumite acțiuni, cum ar fi cursuri de formare sau acordarea de asistență umanitară. Se preconizează că acest lucru va simplifica sarcina de control atât la nivelul beneficiarilor, cât și la nivelul statelor membre (de exemplu, verificarea facturilor și a chitanțelor aferente costurilor).

În ceea ce privește gestiunea partajată, proiectul de propunere privind RDC se bazează pe strategia de gestiune și control existentă pentru perioada de programare 2014-2020, dar introduce unele măsuri care vizează simplificarea punerii în aplicare și reducerea sarcinii pe care o presupune controlul atât la nivelul beneficiarilor, cât și la nivelul statelor membre. Noile evoluții includ:

- eliminarea procedurii de desemnare (care ar trebui să permită accelerarea executării programelor);

- verificări ale gestiunii (administrative și la fața locului) care trebuie să fie efectuate de către autoritatea de management în funcție de riscuri (comparativ cu nivelul de 100 % verificări administrative, cerut în perioada de programare 2014-2020). În plus, în anumite condiții, autoritățile de management pot aplica mecanisme de control proporționale, în conformitate cu procedurile naționale;

- condiții pentru evitarea auditurilor multiple având ca obiect aceeași operațiune/aceleași cheltuieli.

Autoritățile programului vor prezenta Comisiei cereri de plăți intermediare pe baza cheltuielilor suportate de beneficiari. Propunerea privind RDC permite autorităților de management să efectueze verificări ale gestiunii în funcție de riscuri, și prevede, de asemenea, controale specifice (de exemplu, controale la fața locului, efectuate de autoritatea de management, și audituri ale operațiunilor/cheltuielilor, efectuate de autoritatea de audit), după ce cheltuielile conexe au fost declarate Comisiei în cererile de plăți intermediare. Pentru a atenua riscul de rambursare a cheltuielilor neeligibile, propunerea privind RDC stabilește un plafon de 90 % pentru plățile intermediare efectuate de Comisie, având în vedere faptul că până în acest moment nu au fost efectuate decât o parte din controalele naționale. Comisia va plăti soldul restant în urma exercițiului de verificare a conturilor anuale, după primirea pachetului de asigurare din partea autorităților responsabile de programe. Orice nereguli constatate de Comisie sau Curtea de Conturi Europeană după transmiterea pachetului anual de documente privind asigurarea poate duce la o corecție financiară netă.

Informații privind riscurile identificate și sistemul/sistemele de control intern(e) instituite pentru atenuarea lor

Gestiune partajată:

DG HOME nu s-a confruntat cu riscuri majore de eroare în programele sale de cheltuieli. Acest lucru este confirmat de absența constantă a unor constatări semnificative în rapoartele anuale ale Curții de Conturi. În plus, DG HOME și-a revizuit deja temeiul juridic [Regulamentul (UE) 2015/378 și Regulamentul (UE) nr. 1042/2014] pentru a se alinia și mai mult la cadrul de control al fondurilor ESI și la modelul de asigurare al acestuia și pentru a menține în continuare un nivel scăzut de erori în programele sale de cheltuieli. Acest efort de aliniere continuă cu actuala propunere, în cazul căreia cadrul de control este compatibil cu cel al DG-urilor responsabile cu politica de coeziune.

În cazul gestiunii partajate, riscurile generale legate de punerea în aplicare a actualelor programe se referă la executarea insuficientă a fondului de către statele membre și la posibilele erori provenite din complexitatea normelor și din deficiențe ale sistemelor de gestiune și de control. Propunerea privind RDC simplifică cadrul de reglementare prin armonizarea normelor și a sistemelor de gestiune și de control între diferitele fonduri executate în cadrul gestiunii partajate. Aceasta permite totodată cerințe de control diferențiate în funcție de riscuri (de exemplu, verificări ale gestiunii bazate pe riscuri, posibilitatea de creare a unor mecanisme de control proporționale, bazate pe procedurile naționale, limitări ale activității de audit în ceea ce privește durata și/sau operațiunile specifice).

Gestiune directă/indirectă:

Din recenta analiză cu privire la principalele cauze și tipuri de erori depistate cel mai frecvent în timpul auditurilor ex post, a reieșit că principalele domenii în care s-au constatat neconformități sunt legate de calitatea slabă a gestiunii financiare a granturilor acordate beneficiarilor, de lipsa sau caracterul necorespunzător al documentelor justificative, de achizițiile publice incorecte și de costurile care nu au fost prevăzute în buget.

Prin urmare, riscurile sunt legate în principal de:

- asigurarea unei bune calități a proiectelor selectate și a executării tehnice a acestora, de faptul că orientările puse la dispoziția beneficiarilor sunt neclare ori incomplete sau de o monitorizare insuficientă;

- utilizarea ineficace sau neeconomică a fondurilor acordate, atât în cazul granturilor (complexitatea rambursării costurilor eligibile reale, combinată cu posibilități limitate de verificare pe bază de documente a costurilor eligibile), cât și al achizițiilor publice (uneori, numărul furnizorilor economici care dispun de cunoștințele de specialitate necesare este limitat, motiv pentru care posibilitățile de a compara ofertele de preț sunt insuficiente);

- capacitatea (în special a) organizațiilor mai mici de a controla efectiv cheltuielile și de a asigura transparența operațiunilor desfășurate;

- reputația Comisiei, în cazul în care se descoperă acte de fraudă sau activități infracționale; sistemele de control intern ale părților terțe oferă numai o asigurare parțială dat fiind numărul mai degrabă mare de contractanți și beneficiari eterogeni, fiecare dintre aceștia operând propriul sistem de control, deseori destul de redus ca dimensiune.

Se preconizează că majoritatea acestor riscuri vor fi reduse grație unei mai bune elaborări a cererilor de propuneri și a orientărilor destinate beneficiarilor, unei mai bune direcționări a propunerilor, precum și unei utilizări îmbunătățite a costurilor simplificate și a valabilității transversale a auditurilor și a evaluărilor prevăzute de noul Regulamentul financiar.

2.2.2.Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul „costurile controalelor ÷ valoarea fondurilor aferente gestionate”) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)

Gestiune partajată:

Se estimează că, pentru statele membre, costul controalelor va rămâne același sau s-ar putea reduce. Pentru actualul ciclu de programare (2014-2020), din 2017, costul cumulativ al controalelor efectuate de statele membre este estimat la aproximativ 5 % din suma totală a plăților solicitate de statele membre pentru anul 2017.

Se preconizează că acest procent va scădea în contextul obținerii de câștiguri în materie de eficiență în executarea programelor și al creșterii plăților în beneficiul statelor membre.

Prin introducerea, în propunerea privind RDC, a abordării bazate pe risc pentru gestionare și control, coroborată cu eforturi susținute în vederea adoptării opțiunilor simplificate în materie de costuri, costul controalelor pentru statele membre ar urma să fie redus și mai mult.

Gestiune directă/indirectă:

Costul controalelor se ridică la aproximativ 2,5 % din plățile efectuate de DG HOME. Se așteaptă ca acesta să rămână stabil sau să scadă ușor, în următoarea perioadă de programare, în cazul în care opțiunile simplificate în materie de costuri vor fi utilizate într-o măsură mai mare.

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate, de exemplu din strategia antifraudă.

Prevenirea și detectarea fraudelor reprezintă unul dintre obiectivele controlului intern, astfel cum se prevede în Regulamentul financiar, și este un aspect fundamental în materie de guvernanță, pe care Comisia trebuie să îl abordeze pe parcursul întregului ciclu de viață al cheltuielilor.

În plus, strategia antifraudă a DG HOME (SAF) vizează, în principal, prevenirea, detectarea și repararea fraudei, asigurând, printre altele, alinierea deplină a controalele sale interne legate de combaterea fraudei cu strategia antifraudă a Comisiei (SAFC) și orientarea abordării privind gestionarea riscului de fraudă către identificarea domeniilor expuse riscului de fraudă și către definirea unui răspuns adecvat la această problemă.

În ceea ce privește gestiunea partajată, statele membre vor asigura legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile lor pe care le-au prezentat Comisiei. În acest context, statele membre vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni, a detecta și a corecta neregulile, inclusiv frauda. La fel ca în actualul ciclu de programare (2014-2020) 45 , statele membre sunt obligate să instituie proceduri de detectare a neregulilor și de combatere a practicilor de fraudă și să raporteze Comisiei neregulile, inclusiv cazurile de suspiciune de fraudă și de fraudă confirmată în domeniile care fac obiectul gestiunii partajate. Măsurile de combatere a fraudei vor rămâne un principiu transversal și o obligație pentru statele membre.

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli propusă (propuse)

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul de
cheltuieli

Contribuție

Rubrica nr. 4: „Migrație și gestionarea frontierelor”

Dif./ Nedif. 46

Țări AELS 47

Țări candidate 48

din țări terțe

în sensul articolului [21 alineatul (2) litera (b)] din Regulamentul financiar

4

10.02.01 — Fondul pentru azil și migrație (FAM)

Dif.

NU

NU

NU

NU

4

10.01.01Cheltuieli de sprijin pentru Fondul

pentru azil și migrație (asistență tehnică)

Nedif.

NU

NU

NU

NU3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar
multianual

4

„Migrație și gestionarea frontierelor”

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

După 2027

TOTAL

Credite operaționale (împărțite în funcție de liniile bugetare enumerate la punctul 3.1)

Angajamente

(1)

917,755

1 438,910

1 457,632

1 611,404

1 630,882

1 650,750

1 665,667

10 373,000

Plăți

(2)

91.058

200.725

432.040

1 106,189

1 557,395

1 557,783

1 539,379

3 888,431

10 373,000

Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul programului 49  

Angajamente = Plăți

(3)

5,654

5,767

5,882

6,000

6,120

6,242

6,335

42,000

TOTAL credite pentru pachetul financiar al programului

Angajamente

=1+3

923,409

1 444,677

1 463,514

1 617,404

1 637,002

1 656,992

1 672,002

10 415,000

Plăți

=2+3

96.712

206.492

437.922

1.112,189

1.563,515

1.564,025

1.545,714

3 888,431

10 415,000Rubrica din cadrul financiar
multianual

7

„Cheltuieli administrative”

Această secțiune ar trebui completată utilizând „datele din buget care au caracter administrativ” care trebuie introduse mai întâi în anexa la fișă financiară legislativă , încărcată în DECIDE pentru consultarea interservicii.

 

Milioane EUR (cu trei zecimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

După 2027

TOTAL

Resurse umane

10,329

11,473

13,046

13,046

13,046

13,046

13,046

 

87,032

Alte cheltuieli administrative

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

 

1,412

TOTAL credite pentru Rubrica 7 din cadrul financiar multianual

(Total angajamente = Total plăți)

10,531

11,675

13,248

13,248

13,248

13,248

13,248

 

88,444

Milioane EUR (cu trei zecimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

După 2027

TOTAL

TOTAL credite
în rubricile
din cadrul financiar multianual
 

Angajamente

933,940

1 456,352

1 476,762

1 630,652

1 650,250

1 670,240

1 685,250

-

10 503,444

Plăți

107,242

218,167

451,170

1 125,437

1 576,763

1 577,272

1 558,962

3 888,431

10 503,4443.2.2.Rezumatul impactului estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Anii

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRICA 7
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

10,329

11,473

13,046

13,046

13,046

13,046

13,046

87,032

Alte cheltuieli administrative

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

1,412

Subtotal RUBRICA 7
din cadrul financiar multianual

10,531

11,675

13,248

13,248

13,248

13,248

13,248

88,444

În afara RUBRICII 7 50
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

Alte cheltuieli
cu caracter administrativ

5,654

5,767

5,882

6,000

6,120

6,242

6,335

42,000

Subtotal
în afara RUBRICII 7
din cadrul financiar multianual

5,654

5,767

5,882

6,000

6,120

6,242

6,335

42,000

TOTAL

16,185

17,442

19,130

19,248

19,368

19,490

19,583

130,444

Necesarul de credite în materie de resurse umane și de alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele DG-ului care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

[For guidance related to possible delegation of programme implementation tasks to executive agencies, see p. 8/9 above].

3.2.2.1.Necesarul de resurse umane estimat

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimări în echivalent normă întreagă

Anii

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

•Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)

La sediu și în birourile reprezentanțelor Comisiei

65

73

84

84

84

84

84

Delegații

3

3

3

3

3

3

3

Cercetare

Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) - AC, AL, END, INT și JED  51

Rubrica 7

Finanțare în cadrul RUBRICII 7 din cadrul financiar multianual 

- la sediu

8

8

8

8

8

8

8

1.

- în delegații

Finanțare din pachetul financiar al programului 

- la sediu

2.

3.

- în delegații

4.

Cercetare

Altele (precizați)

TOTAL

76

84

95

95

95

95

95

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar

Personalul de 95 de ENI până în 2027 reprezintă numărul total de membri ai personalului necesar pentru executarea și gestionarea fondului. Acesta este alcătuit din personalul din DG HOME care se ocupă deja de FAM (situație de referință: 66 ENI = 6 AC, 22 AST, 36 AD inclusiv 1 AD în delegații, 1 END, 1 INT) din aprilie 2018 și personal suplimentar (+ 6 AST, + 23 AD, din care 2 pentru delegații). A se vedea mai jos descrierea sarcinilor acestui personal suplimentar:

Planificare, programare, relația cu agențiile (+ 1 AST, + 1 AD):

- furnizare de contribuții pentru procedura bugetară;

- realizarea unei legături între fonduri și agenții (de exemplu, granturi sau acorduri de delegare cu agențiile)

Audituri, OLAF, Curtea de Conturi Europeană (+ 5 AD):

- efectuarea de controale, astfel cum sunt descrise mai sus (verificare ex ante, comitetul pentru achiziții publice, audituri ex post, audit intern, închiderea conturilor);

- urmărirea auditurilor gestionate de IAS și CCE.

Gestiune directă (+ 2 AST, + +3 AD):

- pregătirea programelor anuale de lucru/a deciziilor de finanțare, stabilirea priorităților anuale;

- comunicarea cu părțile interesate (beneficiarii potențiali/efectivi, statele membre, etc.)

- gestionarea cererilor de propuneri, a procedurilor de ofertare și a procedurilor de selecție ulterioare;

- gestionarea operațională a proiectelor.

Gestiune partajată (inclusiv CT) (+ 1 AST, + 6 AD):

desfășurarea dialogului cu statele membre privind politica în domeniu;

- gestionarea programelor naționale;

- elaborarea de orientări pentru statele membre;

- dezvoltarea și gestionarea instrumentelor informatice de gestionare a granturilor și a programelor naționale;

Sinergii cu alte fonduri (+ 2 AD):

- coordonarea cu fondurile care țin de dimensiunea externă;

- coordonarea în contextul RDC;

- sinergiile și complementaritatea cu alte fonduri.

Gestiune financiară (+2 AST):

- inițiere și verificare financiară;

- contabilitate;

monitorizarea și raportarea cu privire la îndeplinirea obiectivelor, inclusiv în cadrul rapoartelor anuale de activitate

și al rapoartelor ordonatorului de credite subdelegat.

Personal pentru alte direcții care se ocupă de aspecte legate de finanțare (+ 4 AD):

- funcționari responsabili de politici implicați în executarea fondurilor (de exemplu, evaluarea rapoartelor tehnice ale beneficiarilor gestiunii directe, examinarea rapoartelor anuale de punere în aplicare a gestiunii partajate.

Personal extern

Sarcinile sunt similare celor îndeplinite de funcționarii și agenții temporari, cu excepția sarcinilor care nu pot fi îndeplinite de personalul extern.

Personalul din delegații

+ 2 AD: Pentru a contribui la dezvoltarea punerii în aplicare a politicii în domeniul afacerilor interne, în special a dimensiunii sale externe, delegațiile UE vor trebui să aibă suficientă expertiză în materie de afaceri interne. Aceasta poate fi asigurată de personal din cadrul Comisiei Europene și/sau al Serviciului European de Acțiune Externă.

3.2.3.Contribuția terților

Propunerea/inițiativa:

   nu prevede cofinanțare din partea terților

   prevede cofinanțare din partea terților, estimată în cele ce urmează:

Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)

Anii

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

A se preciza organismul care asigură cofinanțarea 

Stat membru

Stat membru

Stat membru

Stat membru

Stat membru

Stat membru

Stat membru

TOTAL credite cofinanțate

A se stabili

A se stabili

A se stabili

A se stabili

A se stabili

A se stabili

A se stabili

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

   Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

   Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

   asupra resurselor proprii

   asupra altor venituri

◻ vă rugăm să precizați, dacă veniturile sunt alocate unor linii de cheltuieli

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:

Impactul propunerii/inițiativei 52

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolul ………….

Pentru veniturile alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

[…]

Alte observații (de exemplu, metoda/formula utilizată pentru calcularea impactului asupra veniturilor sau orice alte informații).

[…]

(1)    Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).
(2)    Decizia nr. 573/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European pentru Refugiați pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii, precum și de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului (JO L 144, 6.6.2007, p. 1).
(3)    Decizia 2007/435/CE a Consiliului din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisanților țărilor terțe pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii (JO L 168, 28.6.2007, p. 18).
(4)    Decizia nr. 575/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European de Returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii (JO L 144, 6.6.2007, p. 45).
(5)    Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 168).    
(6)    COM(2018) 321 final.
(7)    „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără: cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027”, COM(2018) 321, 2.5.2018.
(8)    Regulamentul (UE) ../..
(9)    acestea sunt fonduri anterioare perioadei de programare 2007-2013 pentru FAMI.
(10)    Regulamentul (UE) 2016/369 al Consiliului din 15 martie 2016 privind furnizarea sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii.
(11)    Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p.1-14.
(12)    JO C , , p. .
(13)    JO C , , p. .
(14)    Regulamentul (UE) nr. ../.. al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul EUAA] (JO L .., [data], p. …).
(15)    Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).
(16)    Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, p. 24).
(17)    Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).
(18)    Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
(19)    Decizia 2008/381/CE a Consiliului din 14 mai 2008 de instituire a unei Rețele europene de migrație (JO L 131, 21.5.2008, p. 7).
(20)     JO C 373, 20.12.2013, p. 1;    
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=RO
(21)    JO C , , p. .
(22)    JO C , , p. .
(23)    Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).
(24)    JO C , , p. .
(25)    Regulamentul (UE) 2017/1371 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
(26)    Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
(27)    Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).
(28)

   COM(2017)623 final.

(29)    Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(30)    JO C , , p. .    
(31)    JO C , , p. .    
(32)    JO C , , p. .    
(33)    Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri (JO L 212, 7.8.2001, p. 12).
(34)    Astfel cum sunt menționate la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.
(35)    COM(2015) 240 final, 13 mai 2015.
(36)    COM(2017) 558 final, 27 septembrie 2017 și COM(2018) 250 final, 14 martie 2018.
(37)     http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
(38)    COM(2016) 385 final, 7 iunie 2016.
(39)    COM(2016) 270 final, 4 mai 2016.
(40)    COM(2016) 468 final, 13 iulie 2016.
(41)    COM(2016) 377 final, 7 iunie 2016.
(42)    COM(2017) 200 final, 2 martie 2017.
(43)    COM(2016) 378 final, 7 iunie 2016.
(44)    Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar, sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(45)    Regulamentul delegat (UE) nr. 1042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014, anexa I; Regulamentul delegat (UE) 2015/1973 al Comisiei din 8 iulie 2015.
(46)    Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.
(47)    AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.
(48)    Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.
(49)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(50)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(51)    AC = agent contractual; AL = agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JED = expert tânăr în delegații.
(52)    În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea relevantă a costurilor de colectare.

Strasbourg,12.6.2018

COM(2018) 471 final

ANEXE

la

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a Fondului pentru azil și migrație

{SWD(2018) 347}
{SWD(2018) 348}
{SEC(2018) 315}


ANEXA I
Criterii de alocare a finanțării pentru programele care fac obiectul gestiunii partajate

1.Resursele disponibile menționate la articolul 11 sunt defalcate între statele membre după cum urmează:

(a)fiecare stat membru primește o sumă fixă de 5 000 000 EUR din fond, numai la începutul perioadei de programare;

(b)resursele rămase menționate la articolul 11 se repartizează pe baza următoarelor criterii:

30 % pentru azil;

30 % pentru migrația legală și integrare;

40 % pentru combaterea migrației neregulamentare, inclusiv pentru returnări.

2.În materie de azil, se iau în considerare următoarele criterii, ponderate după cum urmează:

(a)30 % proporțional cu numărul de persoane care se încadrează într-una dintre următoarele categorii:

resortisanții țărilor terțe sau apatrizii cărora li s-a acordat statutul definit de Convenția de la Geneva;

resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care beneficiază de o formă de protecție subsidiară în sensul Directivei reformate 2011/95/UE 1 ;

resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care beneficiază de o formă de protecție temporară în sensul Directivei 2001/55/CE 2 ;

(b)60 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe sau de apatrizi care au solicitat protecție internațională;

(c)10 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe sau de apatrizi care sunt sau au fost relocați într-un stat membru.

3.În materie de migrație legală și integrare, se iau în considerare următoarele criterii, ponderate după cum urmează:

(a)40 % proporțional cu numărul total de resortisanți ai țărilor terțe aflați în situație de ședere legală într-un stat membru;

(b)60 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au obținut un prim permis de ședere;

(c)Cu toate acesta, în scopul calculului menționat la punctul (3) litera (b), sunt excluse următoarele categorii de persoane:

resortisanții țărilor terțe care au obținut un prim permis de ședere în scop de muncă valabil pentru o perioadă mai mică de 12 luni;

resortisanții țărilor terțe admiși pentru studii, schimb de elevi, formare neremunerată sau servicii de voluntariat în conformitate cu Directiva 2004/114/CE a Consiliului 3 sau, după caz, cu Directiva (UE) 2016/801 4 ;

resortisanții țărilor terțe admiși în scopul cercetării științifice în conformitate cu Directiva 2005/71/CE a Consiliului 5 sau, după caz, cu Directiva (UE) 2016/801.

4.În materie de combatere a migrației neregulamentare, inclusiv în materie de returnări, se iau în considerare următoarele criterii, ponderate după cum urmează:

(a)50 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile privind intrarea și șederea pe teritoriul unui stat membru și care fac obiectul unei decizii de returnare în temeiul legislației naționale și/sau a Uniunii, cum ar fi o decizie sau un act administrativ sau judiciar care stabilește sau declară ilegalitatea șederii și care impune obligația de returnare;

(b)50% proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au părăsit efectiv teritoriul statului membru, în urma unui ordin administrativ sau judecătoresc de părăsire a teritoriului, în mod voluntar sau prin constrângere.

5.Pentru alocarea inițială, sunt considerate cifre de referință cele mai recente date statistice anuale elaborate de Comisie (Eurostat), care acoperă ultimii trei ani calendaristici, pe baza datelor furnizate de statele membre la data aplicării prezentului regulament, în conformitate cu dreptul Uniunii. Pentru evaluarea la jumătatea perioadei, sunt considerate cifre de referință cele mai recente date statistice anuale elaborate de Comisie (Eurostat), care acoperă ultimii trei ani calendaristici și sunt disponibile în momentul evaluării la jumătatea perioadei, în 2024, pe baza datelor furnizate de statele membre în conformitate cu dreptul Uniunii. În cazul în care statele membre nu au transmis Comisiei (Eurostat) datele statistice menționate anterior, acestea furnizează, cât mai curând posibil, date provizorii.

6.Înainte de a accepta aceste date ca cifre de referință, Comisia (Eurostat) evaluează calitatea, comparabilitatea și caracterul exhaustiv al informațiilor statistice, în conformitate cu procedurile normale de funcționare. La cererea Comisiei (Eurostat), statele membre pun la dispoziția acesteia toate informațiile necesare în acest scop.

ANEXA II
Măsuri de punere în aplicare

1.Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (a), axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

(a)asigurarea unei aplicări uniforme a acquis-ului Uniunii și a priorităților legate de sistemul european comun de azil;

(b)sprijinirea capacității sistemelor de azil ale statelor membre în ceea ce privește infrastructurile și serviciile, atunci când este necesar;

(c)consolidarea solidarității și a partajării responsabilității între statele membre, în special față de statele membre cele mai afectate de fluxurile migratorii, precum și oferirea de sprijin statelor membre care contribuie la eforturile de solidaritate;

(d)consolidarea solidarității și a cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, inclusiv prin relocare și alte căi legale la protecție în Uniune, precum și parteneriatul și cooperarea cu țările terțe în scopul gestionării migrației.

2.Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (b), axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

(a)sprijinirea dezvoltării și a punerii în aplicare a politicilor de promovare a migrației legale, precum și a punerii în aplicare a acquis-ului Uniunii privind migrația legală;

(b)promovarea unor măsuri de integrare timpurie pentru incluziunea socială și economică a resortisanților țărilor terțe, pregătirea participării lor active în societate și a acceptării acestora de către societatea-gazdă, în special prin implicarea autorităților locale și regionale și a organizațiilor societății civile.

3.Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (c), axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

(a)asigurarea unei aplicări uniforme a acquis-ului Uniunii și a priorităților de politică în ceea ce privește infrastructura, procedurile și serviciile;

(b)sprijinirea unei abordări integrate și coordonate a gestionării returnărilor, la nivelul Uniunii și la nivelul statelor membre, și a dezvoltării de capacități pentru o returnare eficace și durabilă, precum și reducerea factorilor care stimulează migrația neregulamentară;

(c)sprijinirea returnării voluntare asistate și a reintegrării;

(d)consolidarea cooperării cu țările terțe și a capacității acestora de a pune în aplicare acordurile de readmisie și alte acorduri și de a permite returnarea durabilă.ANEXA III
Domeniul de aplicare al sprijinului

1.În cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 3 alineatul (1), fondul sprijină în special următoarele:

(a)stabilirea și dezvoltarea unor strategii naționale în materie de azil, migrație legală, integrare, returnare și migrație neregulamentară;

(b)crearea unor structuri, sisteme și instrumente administrative, precum și formarea personalului, inclusiv a autorităților locale și a altor părți interesate relevante;

(c)elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și a procedurilor, inclusiv în ceea ce privește colectarea și schimbul de informații și de date, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor instrumente, metode și indicatori statistici comuni pentru măsurarea progreselor și evaluarea evoluțiilor politicilor;

(d)schimburile de informații, bune practici și strategii, învățarea reciprocă, studiile și cercetarea, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor acțiuni și operațiuni comune și înființarea de rețele transnaționale de cooperare;

(e)serviciile de asistență și sprijin care corespund statutului și nevoilor persoanelor în cauză, în special ale grupurilor vulnerabile;

(f)acțiuni menite să sporească gradul de conștientizare al părților interesate și al publicului larg cu privire la politicile în materie de azil, integrare, migrație legală și returnare.

2.În cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a), fondul sprijină în special următoarele:

(a)furnizarea de ajutor material, inclusiv de asistență la frontieră;

(b)desfășurarea procedurilor de azil;

(c)identificarea solicitanților cu nevoi speciale în materie de procedură sau de primire;

(d)crearea sau îmbunătățirea infrastructurii de primire, inclusiv posibila utilizare comună a acestor facilități de către mai multe state membre;

(e)consolidarea capacității statelor membre de a colecta, a analiza și a disemina informații privind țara de origine;

(f)acțiuni legate de desfășurarea procedurilor care vizează punerea în aplicare a cadrului de relocare [și de admisie umanitară] al Uniunii sau a schemelor naționale de relocare care sunt compatibile cu cadrul de relocare al Uniunii;

(g)transferul beneficiarilor de protecție internațională;

(h)consolidarea capacităților țărilor terțe de a îmbunătăți protecția persoanelor care au nevoie de protecție;

(i)crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea unor alternative eficace la luarea în custodie publică, în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și familiile.

3.În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b), fondul sprijină în special următoarele:

(a)pachete informative și campanii de sensibilizare cu privire la căile legale de migrație către Uniune, inclusiv cu privire la acquis-ul Uniunii în materie de migrație legală;

(b)dezvoltarea de programe de mobilitate către Uniune, cum ar fi sistemele de migrație circulară sau temporară, inclusiv formarea în scopul creșterii șanselor de angajare;

(c)cooperarea dintre țările terțe și agențiile de recrutare, serviciile de ocupare a forței de muncă și serviciile de imigrație din statele membre;

(d)evaluarea aptitudinilor și a calificărilor dobândite într-o țară terță, precum și transparența și compatibilitatea acestora cu aptitudinile și calificările dintr-un stat membru;

(e)asistența în contextul cererilor de reîntregire a familiei în sensul Directivei 2003/86/CE a Consiliului 6 ;

(f)asistența în ceea ce privește o modificare a statutului resortisanților țărilor terțe aflați deja în situație de ședere legală pe teritoriul unui stat membru, în special în ceea ce privește obținerea unui statut de rezident legal definit la nivelul Uniunii;

(g)măsuri de integrare timpurie, cum ar fi sprijinul adaptat la nevoile resortisanților țărilor terțe și programele de integrare axate pe educație, cursuri de limbă și alte cursuri, precum cursurile de orientare civică și orientare profesională;

(h)acțiuni care promovează egalitatea accesului și furnizarea de servicii publice și private destinate resortisanților țărilor terțe, inclusiv adaptarea acestora la nevoile grupului-țintă;

(i)cooperarea dintre organismele guvernamentale și neguvernamentale, în mod integrat, inclusiv prin intermediul centrelor coordonate de sprijin pentru integrare, cum ar fi ghișeele unice;

(j)acțiuni care permit și sprijină integrarea și participarea activă a resortisanților țărilor terțe în societatea-gazdă și acțiuni de promovare a acceptării lor de către aceasta;

(k)promovarea schimburilor și a dialogului între resortisanții țărilor terțe, societatea-gazdă și autoritățile publice, inclusiv prin consultarea resortisanților țărilor terțe, precum și a dialogului intercultural și interreligios.

4.În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c), fondul sprijină în special următoarele:

(a)infrastructura de primire și luare în custodie publică, inclusiv posibila utilizare comună a acestor facilități de către mai multe state membre;

(b)introducerea, dezvoltarea și îmbunătățirea unor măsuri alternative eficace la luarea în custodie publică, în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și familiile;

(c)introducerea și consolidarea unor sisteme independente și eficace de monitorizare a returnărilor forțate, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (6) din Directiva 2008/115/CE 7 ;

(d)contracararea factorilor care stimulează migrația neregulamentară, inclusiv angajarea migranților în situație neregulamentară, prin efectuarea unor inspecții eficace și adecvate, bazate pe evaluarea riscurilor, formarea personalului, instituirea și punerea în aplicare a unor mecanisme prin care migranții în situație neregulamentară să poată solicita plata sumelor restante și să poată depune plângeri împotriva angajatorilor lor, sau informații și campanii de sensibilizare menite să informeze angajatorii și migranții în situație neregulamentară cu privire la drepturile și obligațiile lor în temeiul Directivei 2009/52/CE 8 ;

(e)pregătirea returnării, inclusiv a măsurilor care conduc la emiterea de decizii de returnare, identificarea resortisanților țărilor terțe, eliberarea de documente de călătorie și regăsirea familiei;

(f)cooperarea cu autoritățile consulare și cu serviciile de imigrare sau alte autorități și servicii competente din țările terțe în vederea obținerii de documente de călătorie, a facilitării returnării și a asigurării readmisiei, inclusiv prin detașarea de ofițeri de legătură din țări terțe;

(g)asistența pentru returnare, în special pentru returnarea voluntară asistată, și informații cu privire la programele de returnare voluntară asistată;

(h)operațiuni de îndepărtare, inclusiv măsuri aferente, în conformitate cu standardele stabilite în dreptul Uniunii, cu excepția echipamentului coercitiv;

(i)măsuri de sprijinire a returnării și reintegrării durabile a persoanelor returnate;

(j)facilități și servicii, în țări terțe, care să asigure cazarea temporară corespunzătoare și primirea la sosire, inclusiv pentru minorii neînsoțiți și pentru alte grupuri vulnerabile, în conformitate cu standardele internaționale;

(k)cooperarea cu țările terțe în materie de combatere a migrației neregulamentare și de returnare și readmisie efectivă a migranților, inclusiv în cadrul punerii în aplicare a acordurilor de readmisie și a altor acorduri;

(l)măsuri destinate sensibilizării cu privire la canalele legale adecvate de imigrare și la riscurile imigrației ilegale;

(m)acordarea de sprijin țărilor terțe și organizarea de acțiuni în aceste țări, inclusiv cu privire la infrastructură, echipamente și alte măsuri, cu condiția ca acestea să contribuie la îmbunătățirea cooperării eficace dintre țările terțe, Uniune și statele sale membre în materie de returnare și readmisie.

ANEXA IV
Acțiuni eligibile pentru aplicarea unei rate de cofinanțare mai ridicate în
conformitate cu articolul 12 alineatul (2) și articolul 13 alineatul (7)

măsuri de integrare puse în aplicare de autoritățile locale și regionale și organizațiile societății civile;

acțiuni de concepere și punere în aplicare a unor alternative eficace la luarea în custodie publică;

programe de returnare voluntară asistată și de reintegrare, precum și activități legate de acestea;

măsuri destinate persoanelor vulnerabile și solicitanților de protecție internațională cu nevoi speciale în materie de primire și/sau procedură, inclusiv măsuri menite să asigure protecția eficace a copiilor migranți, în special a celor neînsoțiți.

ANEXA V
Indicatorii de performanță principali menționați la articolul 28 alineatul (1)

Obiectivul specific nr. 1: consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe:

1.numărul de persoane relocate cu sprijinul fondului;

2.numărul de persoane din sistemul de primire, raportat la numărul de solicitanți de azil;

3.convergența ratelor de recunoaștere a protecției pentru solicitanții de azil din aceeași țară.

Obiectivul specific nr. 2: sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv contribuirea la integrarea resortisanților țărilor terțe:

1.numărul de persoane care au participat la măsuri anterioare plecării sprijinite de fond;

2.numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și care au declarat că măsurile au fost benefice pentru integrarea lor timpurie, raportat la numărul total de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond.

Obiectivul specific nr. 3: contribuirea la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe:

1.numărul de persoane returnate ca urmare a unui ordin de părăsire a teritoriului, raportat la numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au primit un ordin de părăsire a teritoriului;

2.numărul de persoane returnate care au beneficiat, înainte sau după returnare, de asistență pentru reintegrare cofinanțată din fond, raportat la numărul total al persoanelor returnate cu sprijin din fond.

ANEXA VI
Tipuri de intervențiiTABELUL 1: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „CÂMPUL DE INTERVENȚIE”

I.SECA

001

Condiții de primire

002

Proceduri de azil

003

Punerea în aplicare a acquis-ului Uniunii

004

Copiii migranți

005

Persoane cu nevoi speciale în materie de primire și procedură

006

Relocare

007

Eforturi de solidaritate între statele membre

008

Sprijin operațional

II.Migrația legală și integrarea

001

Elaborarea unor strategii de integrare

002

Victimele traficului de persoane

003

Măsuri de integrare - informare și orientare, ghișee unice

004

Măsuri de integrare - cursuri de limbă

005

Măsuri de integrare - cursuri de educație civică și alte cursuri

006

Măsuri de integrare - societatea-gazdă: inserție, participare, schimburi

007

Măsuri de integrare - nevoi de bază

008

Măsuri anterioare plecării

009

Programe de mobilitate

010

Dobândirea dreptului de ședere legală

III.Returnare

001

Alternative la luarea în custodie publică

002

Condiții de primire/luare în custodie publică

003

Proceduri de returnare

004

Returnarea voluntară asistată

005

Asistență pentru reintegrare

006

Operațiuni de îndepărtare/returnare

007

Sistemul de supraveghere a returnării forțate

008

Persoanele vulnerabile/minorii neînsoțiți

009

Măsuri care abordează factorii ce stimulează migrația neregulamentară

010

Sprijin operațional

IV.Asistență tehnică

001

Informare și comunicare

002

Pregătire, punere în aplicare, monitorizare și control

003

Evaluare și studii, culegere de date

004

Dezvoltarea capacităților

TABELUL 2: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „TIPUL DE ACȚIUNE”

001

Elaborarea unor strategii naționale

002

Dezvoltarea capacităților

003

Educație și formare pentru resortisanții țărilor terțe

004

Dezvoltarea unor instrumente, metode și indicatori statistici

005

Schimbul de informații și de bune practici

006

Acțiuni/operațiuni comune (între statele membre)

007

Campanii și acțiuni de informare

008

Schimbul și detașarea de experți

009

Studii, proiecte-pilot, evaluări ale riscurilor

010

Activități de pregătire, de monitorizare, administrative și tehnice

011

Furnizarea de asistență și servicii de sprijin pentru resortisanții țărilor terțe

012

Infrastructură

013

Echipamente

TABELUL 3: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „MODALITĂȚI DE PUNERE ÎN APLICARE”

001

Acțiune specifică

002

Asistența de urgență

003

Cooperarea cu țările terțe

004

Acțiuni în țări terțe

005

Acțiuni enumerate în anexa IV

ANEXA VII
Acțiuni eligibile pentru sprijin operațional

În cadrul obiectivului specific privind consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe, și al obiectivului specific privind contribuția la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe, sprijinul operațional acoperă:

cheltuielile cu personalul;

cheltuielile pentru servicii, cum ar fi întreținerea sau înlocuirea echipamentelor;

cheltuielile pentru servicii, cum ar fi întreținerea sau repararea infrastructurii.

ANEXA VIII
Indicatorii de realizare și rezultat menționați la articolul 28 alineatul (3)

Obiectivul specific nr. 1: consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe:

1.numărul de persoane din grupul-țintă care beneficiază de asistență finanțată de fond:

(a)numărul de persoane din grupul-țintă care beneficiază de informare și asistență pe întreaga durată a procedurilor de azil;

(b)numărul de persoane din grupul-țintă care beneficiază de asistență și reprezentare juridică;

(c)numărul de persoane vulnerabile, de victime ale traficului de persoane și de minori neînsoțiți care beneficiază de asistență specifică;

2.capacitatea (numărul de locuri al) noilor infrastructuri de cazare la primire instituite în conformitate cu cerințele comune privind condițiile de primire prevăzute de acquis-ul Uniunii și a infrastructurii de primire existente, îmbunătățite în conformitate cu aceleași cerințe, ca urmare a proiectelor finanțate din fond, și procentul din capacitatea totală de cazare la primire;

3.numărul de locuri adaptate pentru minorii neînsoțiți, finanțate din fond, raportat la numărul total de locuri adaptate pentru minorii neînsoțiți;

4.numărul de persoane care au beneficiat de formare în domeniul azilului cu sprijinul fondului și acest număr ca procent din numărul total al membrilor personalului care au beneficiat de formare în acest domeniu;

5.numărul de solicitanți de protecție internațională transferați dintr-un stat membru în altul cu sprijinul fondului;

6.numărul de persoane relocate cu sprijinul fondului.

Obiectivul specific nr. 2: sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv contribuirea la integrarea resortisanților țărilor terțe:

1.numărul de persoane care au participat la măsuri anterioare plecării sprijinite de fond;

2.numărul de autorități locale și regionale care au pus în aplicare măsuri de integrare cu sprijin din fond;

3.numărul de persoane care au participat la măsuri sprijinite de fond axate pe:

(a)educație și formare;

(b)integrarea pe piața forței de muncă;

(c)accesul la serviciile de bază și

(d)participarea activă și incluziunea socială;

4.numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și care au declarat că măsurile au fost benefice pentru integrarea lor timpurie, raportat la numărul total de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond.

Obiectivul specific nr. 3: contribuirea la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe:

1.numărul de locuri din centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică create/renovate cu sprijin din fond, raportat la numărul total de locuri create/renovate din centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică;

2.numărul de persoane care au beneficiat de formare în domeniul returnării cu asistență din partea fondului;

3.numărul de persoane returnate a căror returnare a fost cofinanțată de fond, raportat la numărul total de persoane returnate ca urmare a unui ordin de părăsire a teritoriului:

(a)numărul de persoane a căror returnare a fost voluntară;

(b)numărul de persoane care au fost îndepărtate;

4.numărul de persoane returnate care au beneficiat, înainte sau după returnare, de asistență pentru reintegrare cofinanțată din fond, raportat la numărul total al persoanelor returnate cu sprijin din fond.    

(1)    Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO L 337, 20.12.2011, p. 9-26).
(2)    Date care trebuie luate în considerare numai în cazul activării Directivei 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri (JO L 212, 7.8.2001, p. 12­23).
(3)    Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat (JO L 375, 23.12.2004, p. 12-18).
(4)    Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21-57). 
(5)    Directiva 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică (JO L 289, 3.11.2005, p. 15-22);
(6)    Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO L 251, 3.10.2003, p. 12 - 18.).
(7)    Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).
(8)    Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, p. 24-32).