Strasbourg, 29.5.2018

COM(2018) 375 final

2018/0196(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

La 2 mai 2018, Comisia a adoptat o propunere referitoare la următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027 1 . Simplificarea administrativă a fost definită ca obiectiv-cheie atât în documentul de reflecție privind finanțele UE, cât și în evaluarea ex post și în consultarea publică. Experiența sugerează o complexitate excesivă și o fragmentare a normelor între fonduri și formele de finanțare, fapt care generează o sarcină inutilă pentru directorii de programe și pentru beneficiarii finali.

Prezenta propunere de Regulament privind dispozițiile comune (RDC) va stabili dispoziții comune pentru șapte fonduri cu gestiune partajată. Prezenta propunere nu va înlocui actualul Regulament (UE) nr. 1303/2013, care va continua să reglementeze programele adoptate în perioada 2014-2020. Propunerea reduce fragmentarea normelor, oferind un set comun de norme de bază pentru șapte fonduri:

·FC:        Fondul de coeziune

·FEPAM:    Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

·FEDR:        Fondul european de dezvoltare regională

·FSE+:        Fondul social european plus 2

·FAMI:        Fondul pentru azil și migrație 3

·IMFV:        Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize 4

·FSI:        Fondul pentru securitate internă

Aceste propuneri prevăd o dată de aplicare fixată la 1 ianuarie 2021 și sunt prezentate pentru o Uniune cu 27 de state membre, în conformitate cu notificarea de către Regatul Unit a intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană și din Euratom în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, primită de Consiliul European la 29 martie 2017.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Articolul 317 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligația Comisiei de a executa bugetul în cooperare cu statele membre, în conformitate cu dispozițiile regulamentelor adoptate pentru punerea în aplicare a articolul 322 din TFUE. Articolul 322 alineatul (1) litera (a) din TFUE asigură temeiul juridic pentru adoptarea de regulamente de stabilire a normelor financiare care determină, în particular, procedura care trebuie adoptată pentru stabilirea și execuția bugetului și pentru predarea și verificarea conturilor. Principiul subsidiarității nu se extinde la normele financiare, în cazul cărora este evident că numai Uniunea poate sau chiar trebuie să acționeze.

Acțiunea UE în privința fondurilor structurale și de investiții europene este justificată pe baza obiectivelor prevăzute la articolul 174 din (TFUE). Dreptul de a acționa este consacrat la articolul 175 din TFUE, care solicită în mod explicit Uniunii să pună în aplicare această politică prin intermediul fondurilor structurale, coroborat cu articolul 177, care definește rolul Fondului de coeziune. Obiectivele FSE, FEDR și ale Fondului de coeziune sunt definite la articolele 162, 176 și, respectiv, 177 din TFUE. Acțiunile legate de pescuit sunt justificate de articolul 39 din TFUE.

Articolul 174 din TFUE prevede că trebuie acordată o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială, precum și regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent. Acestea din urmă includ regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populației, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

Articolul 349 din TFUE stabilește că se vor adopta măsuri specifice prin care se va avea în vedere situația economică și socială structurală a regiunilor ultraperiferice, caracterizată de anumite trăsături specifice care conduc la o limitare severă a dezvoltării acestora.

Regulamentul de instituire a Fondului pentru azil și migrație se bazează pe articolele 78 alineatul (2) și 79 alineatele (2) și (4) din TFUE. Un regulament de instituire, ca parte a Fondului pentru managementul integrat al frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și vize, se bazează pe articolul 77 alineatul (2) din TFUE. Regulamentul de instituire a Fondului pentru securitate internă se bazează pe articolele 82 alineatul (1), 84 și 87 alineatul (2) din TFUE. Articolul 317 din TFUE prevede temeiul juridic al setului comun de norme privind execuția bugetară, în cooperare cu statele membre. Articolul 322 din TFUE definește domeniul de aplicare și procedurile de stabilire ale acestuia.

Subsidiaritatea și proporționalitatea fondurilor menționate mai sus este stipulată în expunerea de motive aferentă fiecărui fond. Cu toate acestea, RDC aduce contribuții suplimentare:

·În ceea ce privește subsidiaritatea, prin promovarea gestiunii partajate: în măsura în care programele nu sunt gestionate direct de Comisia Europeană, ci sunt implementate în parteneriat cu statele membre.

·În ceea ce privește proporționalitatea, prin unificarea și consolidarea normelor (și, deci, prin reducerea sarcinii suportate de părțile interesate).

Articolul 11 din TFUE stipulează că cerințele de protecție a mediului ar trebui să fie integrate în definirea și implementarea politicilor și activităților Uniunii, în particular în vederea promovării dezvoltării durabile, iar acest aspect este abordat în prezentul regulament.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

Diferitele fonduri beneficiază de evaluări proprii, iar multe dintre constatări sunt relevante în special pentru regulamentele specifice ale acestora. În continuare sunt prezentate principalele constatări aplicabile RDC.

1. Simplificare: nevoia de a reduce sarcina administrativă. Aceasta a fost o constatare principală, care a revenit în mod repetat în evaluarea tuturor fondurilor:

·Evaluările ex post ale FEDR și Fondului de coeziune au constatat că sistemele de gestiune, control și audit erau excesiv de complexe. Acest fapt se traducea printr-o incertitudine administrativă și întârzieri la nivelul implementării. Complexitatea era o problemă în special în țările UE-15, unde finanțarea era relativ mai redusă, fapt ce sugera o nevoie de proporționalitate.

·Evaluarea FSE a constatat că era necesară o simplificare atât a peisajului finanțării (adică a gamei și mixului de instrumente), cât și a procesului de implementare.

·La rândul său, evaluarea FEPAM a constatat și ea că sarcina administrativă era prea ridicată. În etapa de prezentare a cererii, aceasta acționa ca factor de descurajare a cererii de sprijin. În plus, complexitatea anumitor proiecte părea să fi creat factori de descurajare pentru beneficiarii potențiali, în particular în cazurile în care era implicată o amplă rețea de parteneri.

·Evaluările intermediare ale componentelor relevante ale FAM, IMFV și FSI au constatat, de asemenea, o nevoie de simplificare. În particular, una dintre recomandările făcute a fost utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri.

Acest aspect este tratat în întregul RDC. Printre exemplele notabile se numără titlul V (de pildă opțiunile simplificate în materie de costuri, plățile bazate pe condiții, eliminarea unor norme specifice pentru proiectele majore și investițiile generatoare de venituri) și titlul VI (un control și un audit simplificate și mai proporționate).

2. Nevoia de flexibilitate pentru a răspunde unor nevoi emergente:

·Evaluarea ex post a FEDR și a Fondului de coeziune a constatat că adaptarea programelor la criza economică a fost una dintre poveștile de succes ale perioadei 2007-2013 și că ea ar trebui dezvoltată.

·Evaluarea ex post a FSE a menționat flexibilitatea ca unul dintre principalele aspecte care ar putea fi îmbunătățite.

·Evaluările intermediare ale predecesorilor FAMI, IMFV și FSI indică faptul că aceste fonduri au răspuns în mod adecvat crizelor în materie de migrație și securitate. Cu toate acestea, sunt necesare mecanisme mai flexibile de alocare a fondurilor.

Acest aspect este tratat în titlul III (care permite efectuarea de transferuri relativ mici fără necesitatea modificării programului) și în titlul II (alocările pentru programe sunt stabilite pentru primii 5 ani, iar alocările pentru ultimii 2 ani sunt stabilite ulterior, pe baza unei reexaminări), în timp ce normele complementare pentru FAMI, IMFV și FSI sunt stipulate în regulamentele specifice ale fondurilor. În plus, posibilitatea de a utiliza mecanismul de garanție al InvestEU oferă statelor membre un grad sporit de flexibilitate.

3. Potențialul instrumentelor financiare (IF):

·Evaluarea ex post a FEDR și a Fondului de coeziune a constatat că IF-urile au potențialul de a fi un mijloc mai eficient de finanțare a investițiilor din anumite domenii de politică, însă că există întârzieri la nivelul implementării și că răspândirea utilizării lor este o provocare.

·Evaluarea intermediară a EaSI a constatat că existența unor norme diferite face dificilă exploatarea complementarității dintre fonduri. Evaluarea a recomandat simplificarea și alinierea normelor IF.

Acest aspect este tratat în titlul V, care simplifică implementarea IF-urilor, aliniind numeroase dispoziții cu cele aplicabile granturilor.

Consultări publice

Comisia a desfășurat următoarele consultări publice:

·Fonduri UE în domeniul politicii de coeziune (între 10 ianuarie 2018 și 9 martie 2018).

·O consultare a părților interesate în contextul evaluării ex post a FEPAM (februarie-mai 2016).

·Fonduri UE în domeniul migrației (între 10 ianuarie 2018 și 9 martie 2018)

·Fonduri UE în domeniul securității (între 10 ianuarie 2018 și 9 martie 2018)

Consultările părților interesate au condus la rezultate similare cu cele ale evaluărilor ex post: principala concluzie relevantă pentru RDC este simplificarea (în special la nivelul procedurilor de audit și control), urmată de flexibilitate:

·În cadrul consultării privind politica de coeziune, părțile interesate au considerat că procedurile complexe erau, de departe, principalul obstacol în calea succesului, urmate de cerințele stricte în materie de audit și control, de lipsa de flexibilitate, de dificultatea în asigurarea sustenabilității financiare și de întârzierile la plată.

·În cazul FEPAM, complexitatea formalităților administrative este considerată a fi cea mai importantă deficiență, numeroase părți interesate solicitând o simplificare radicală și flexibilitate. Logica de intervenție este considerată prea rigidă, ea nepermițând statelor membre să abordeze propriile specificități.

·Consultările din domeniile migrației și securității au constatat că respondenții sprijină cu tărie simplificarea formalităților și creșterea flexibilității (în special în ceea ce privește capacitatea de reacție în cazul crizelor din domeniile migrației și securității).

Preocupările ridicate de părțile interesate sunt abordate prin diversele măsuri de simplificare din întregul RDC.

Expertiză și costuri administrative

În ceea ce privește expertiza, s-a convocat grupul de experți la nivel înalt pentru a se discuta simplificarea politicii de coeziune. Acesta a ajuns la următoarele concluzii 5 :

·Alinierea normelor între fondurile UE. Această preocupare este abordată parțial de domeniul de aplicare al prezentului regulament.

·Norme mai puține, mai clare și mai scurte. Așa cum se menționează mai sus, prezentul regulament conține numeroase simplificări.

·Subsidiaritate și proporționalitate reale: recurgerea într-o mult mai mare măsură la sistemele și procedurile naționale de gestiune și control. Acest aspect este tratat în titlul VI (a se vedea mai jos).

·Un cadru stabil, dar flexibil: nu este nevoie să se reînnoiască mandatul instituțiilor pentru următoarea perioadă de programare. Programele ar trebui de asemenea să poată fi modificate cu mai multă ușurință. Acest aspect este tratat în titlurile VI și, respectiv, III.

·Principiul auditului unic: extinderea principiului auditului unic. Acest aspect este tratat în titlul VI.

Într-adevăr, există dovezi privind existența unor costuri administrative substanțiale asociate FEDR și Fondului de coeziune, care într-un studiu recent 6 au fost estimate la 3 % din costurile medii ale programului pentru FEDR și la 2,2 % pentru Fondul de coeziune. Sarcinile administrative impuse beneficiarilor (inclusiv IMM-urilor) sunt mai mari.

Multe dintre simplificările introduse de RDC sunt dificil de cuantificat din punct de vedere financiar în avans, dar studiul a făcut următoarele estimări:

·O utilizare mai frecventă a opțiunilor simplificate în materie de costuri (sau a plăților bazate pe condiții) în cazul FEDR și al Fondului de coeziune ar putea reduce substanțial costurile administrative totale – cu 20-25 % dacă aceste opțiuni sunt aplicate la toate nivelurile.

·Abordarea mai proporționată a controalelor și auditurilor ar implica o reducere majoră a numărului de verificări și a sarcinii auditului pentru programele cu „risc scăzut”, reducând astfel costurile administrative totale ale FEDR și ale Fondului de coeziune cu 2-3 %, în timp ce costurile aferente programelor vizate ar fi reduse cu un procent mult mai mare.

Evaluarea impactului

RDC nu face, el însuși, obiectul unei evaluări a impactului, întrucât el stabilește norme comune și un mecanism de punere în practică pentru alte politici. Fondurile vizate sunt însoțite, fiecare, de propriile lor evaluări ale impactului.

e-Coeziune și schimb de date

Programele din perioada 2014-2020, cu excepția predecesorilor FAMI, IMFV și FSI, necesitau existența unui sistem de schimb electronic de date între beneficiari și autoritățile de management, precum și între diferitele autorități ale sistemului de gestiune și control. Prezentul regulament pornește de la această cerință și dezvoltă pe mai departe anumite aspecte ale colectării de date. Toate datele necesare pentru monitorizarea progreselor înregistrate la nivelul implementării, inclusiv rezultatele și performanța programelor, vor fi acum transmise Comisiei pe cale electronică, la fiecare două luni, ceea ce înseamnă că platforma de date deschise va fi actualizată aproape în timp real.

Datele privind operațiunile și beneficiarii vor fi, de asemenea, publicate în format electronic, pe un site web dedicat, gestionat de autoritatea de management. Acest lucru va da o mai mare vizibilitate realizărilor și va permite o mai bună comunicare.

Drepturi fundamentale

Prin introducerea unei condiții favorizante pentru a asigura respectarea Cartei drepturilor fundamentale a UE, prezentul regulament va avea un impact pozitiv asupra respectării și protecției tuturor drepturilor fundamentale în gestiunile tuturor celor șapte fonduri.

Respectarea statului de drept este abordată într-un regulament de sine stătător, bazat pe articolul 322 din TFUE.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Propunerea Comisiei privind un cadru financiar multianual stabilește o sumă de 330 de miliarde EUR pentru coeziunea economică, socială și teritorială în perioada 2021-2027.

Pachetele financiare ale FEDR, FC și FSE+ pentru 2021-27, în milioane

Total politica de coeziune

330 624 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

200 629

·Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică

190 752

·Cooperare teritorială europeană

8 430

·Regiuni ultraperiferice și zone cu densitate redusă a populației

1 447

Fondul de coeziune (FC)

41 349

·din care contribuția la MIE – Transporturi

10 000

Fondul social european+ (1)

88 646

(1) Această sumă nu include suma pentru sănătate, ocuparea forței de muncă și inovare socială (1 042 de milioane EUR).

Acestea sunt cele mai mari rubrici financiare acoperite de RDC. Propunerea Comisiei privind finanțarea din FEADR, FAMI, IMFV și FSI va fi inclusă în reglementările specifice ale fondurilor pentru fiecare fond.

5.REZUMATUL CONȚINUTULUI REGULAMENTULUI

Principalele obiective ale arhitecturii și dispozițiilor propunerii de RDC sunt:

1.Reducerea în mod substanțial a sarcinii administrative inutile impuse beneficiarilor și organismele de management, menținând, în același timp, un nivel ridicat de garantare a legalității și regularității. Acesta este principiul director esențial al reformei, el incluzând un mare număr de simplificări și de alinieri la nivelul tuturor regulamentelor, dar mai ales în ceea ce privește:

i.reînnoirea sistemelor de gestiune și control (și a altor măsuri care facilitează lansarea programului). Utilizarea într-o mai mare măsură a unor „modalități proporționate”, prin care programele cu risc mai scăzut se pot baza într-o mai mare măsură pe sistemele naționale;

ii.utilizarea unor opțiuni simplificate în materie de costuri și a unor plăți bazate pe condiții;

iii.instrumentele financiare.

2.Creșterea flexibilității pentru a adapta obiectivele și resursele programului în funcție de modificarea circumstanțelor și, de asemenea, în ceea ce privește contribuțiile voluntare la instrumentele gestionate direct de la nivelul UE.

3.Mai buna aliniere a programelor cu prioritățile UE și sporirea eficacității acestora. Aceasta include:

i.Alinierea logicii de intervenție și a raportării cu rubricile CFM și întărirea cerințelor privind concentrarea tematică asupra domeniilor prioritare.

ii.Crearea unei legături mai strânse cu procesul semestrului european.

iii.Stabilirea unor condiții favorizante mai semnificative care trebuie să fie menținute pe parcursul întregii perioade de implementare.

Titlul I: Obiective și sprijin general

RDC reunește șapte fonduri europene puse în practică prin gestiune partajată. Obiectivul este crearea unui set comun de norme simplificate și consolidate, reducând astfel sarcina administrativă impusă autorităților responsabile de programe și beneficiarilor acestora.

Se pun bazele unei politici cu un puternic accent pe gestiunea partajată și pe parteneriat, care se regăsește în toate reglementările. Articolul 5 asigură temeiul juridic al gestiunii partajate, iar articolul 6 pe cel al parteneriatului cu autoritățile regionale și locale, cu autoritățile publice și urbane, cu partenerii economici și sociali, cu societatea civilă și cu organismele care promovează incluziunea socială, drepturile fundamentale, egalitatea de gen, nediscriminarea și drepturile persoanelor cu handicap.

Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual 2021-2027 a stabilit un obiectiv mai ambițios pentru integrarea aspectelor climatice la nivelul tuturor programelor UE, cu o țintă globală de 25 % din cheltuielile UE care să contribuie la atingerea obiectivelor climatice. Contribuția acestor programe la atingerea acestei ținte globale va fi urmărită printr-un sistem de markeri climatici al UE, la un nivel de defalcare corespunzător, inclusiv prin utilizarea unor metodologii mai precise atunci când sunt disponibile. Comisia va continua să prezinte anual informațiile referitoare la creditele de angajament, în contextul proiectului de buget anual.

Pentru a sprijini utilizarea deplină a potențialului programului de a contribui la atingerea obiectivelor climatice, Comisia vă căuta să identifice acțiuni relevante pe tot parcursul proceselor de pregătire, implementare, revizuire și evaluare a programelor.

Titlul II: Abordare strategică

S-a procedat la o simplificare, în urma căreia unsprezece obiective tematice utilizate în perioada 2014-2020 au devenit cinci obiective de politică clare în prezentul regulament:

1.O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă.

2.O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon.

3.O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională.

4.O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.

5.O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale.

Pe lângă acestea, în regulamentele specifice ale fondurilor au fost stabilite obiective de politică pentru FAMI, IMFV și FSI.

Această simplificare permite crearea de sinergii și flexibilitate între diferitele linii de acțiune din cadrul unui obiectiv dat, eliminând distincțiile artificiale dintre diferitele politici care contribuie la același obiectiv. Ea pune de asemenea bazele unei concentrări tematice a FEDR și a FSE.

„Condiționalitățile ex ante” din perioada 2014-2020 sunt înlocuite cu „condiții favorizante”. Acestea sunt mai puțin numeroase și mai concentrate asupra obiectivelor fondului vizat și, spre deosebire de perioada 2014-2020, ele sunt monitorizate și aplicate pe parcursul întregii perioade. Principiul va fi consolidat: statele membre nu vor putea să declare cheltuieli legate de obiective specifice până când nu este îndeplinită condiția favorizantă. Acest lucru va garanta că toate operațiunile cofinanțate sunt aliniate cadrului de politică al UE.

Pentru a clădi pe bazele bunei practici a orientării către performanță, se propune menținerea cadrului de performanță într-o formă simplificată, mai clară. Condiționalitatea legată de semestrul european este și ea menținută, însă simplificată. În particular, recomandările specifice fiecărei țări vor fi luate în considerare cel puțin de două ori în contextul programării: la începutul perioadei de programare și în cursul evaluării intermediare.

Măsurile menite să promoveze buna guvernanță economică sunt menținute. Cu toate acestea, suspendările vor fi legate doar de angajamente, nu și de plăți, pentru a se evita agravarea crizelor economice.

RDC creează flexibilitate pentru FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune. Inițial vor fi programați doar primii 5 ani. Alocările pentru ultimii 2 ani se vor face pe baza unei evaluări intermediare substanțiale și aprofundate, care va conduce la o reprogramare corespunzătoare în 2025. Evaluarea va reexamina prioritățile și obiectivele inițiale ale programelor, luând în considerare: progresele înregistrate în atingerea obiectivelor până la finele anului 2024; schimbările la nivelul situației socio-economice; noile provocări identificate în recomandările specifice fiecărei țări. Această abordare se bazează pe conceptul cadrului de performanță și al rezervei de performanță și consolidează pe mai departe componenta de performanță a politicii, printre altele prin reprogramare. Cu toate acestea, rezerva de performanță este eliminată.

Sinergiile dintre diferitele instrumente ale UE vor fi încurajate prin procesul de planificare strategică, care va identifica obiective comune și domenii comune pentru activitățile diferitelor programe, de exemplu cu politica agricolă comună (PAC); Orizont Europa; Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE); programul Europa digitală (PED); programul Erasmus+; fondul InvestEU; LIFE; Erasmus+ și Instrumentul extern.

Titlul III: Programare

Conținutul programelor va fi mai simplu și mai strategic. Pentru a armoniza și a accelera procesul de programare și implementarea la începutul perioadei, prezentului regulament i se anexează un model de program comun pentru programele aferente FEDR, Fondului de coeziune, FSE+ și FEPAM și unul separat pentru programele aferente FAMI, IMFV și FSI. Pentru ca programarea să devină mai flexibilă, va exista un prag de 5 % la nivelul priorităților, sub care va fi posibil să se ajusteze alocările din cadrul programului, fără necesitatea unei modificări formale a acestuia.

Pentru a aborda provocările specifice de la nivel subregional și local, RDC introduce o abordare simplificată în ceea ce privește dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (inclusiv posibilitatea numirii unui fond principal, reducând sarcina administrativă impusă beneficiarilor). RDC armonizează, de asemenea, abordarea altor instrumente teritoriale, inclusiv a investițiilor teritoriale integrate existente.

RDC include totodată dispoziții care fac posibil transferul voluntar de resurse înspre cele cinci oportunități de politică ale instrumentelor InvestEU, pentru a beneficia de un mecanism de garanție bugetară la nivelul UE. În plus, statele membre ar putea solicita transferul a până la 5 % din alocările financiare ale programului, de la oricare fond către oricare alt fond cu gestiune partajată sau către orice instrument cu gestiune directă sau indirectă. Acest lucru ar trebui să faciliteze, pe parcursul implementării programelor, atingerea obiectivelor stabilite pentru acestea.

Abordarea asistenței tehnice acordate statelor membre a fost simplificată. Se introduce un mecanism forfetar care face posibilă completarea fiecărei plăți intermediare cu o sumă cuprinsă între 2,5 % și 6 %, în funcție de fond, și care stabilește, prin urmare, o legătură între plata asistenței tehnice, efectuată de UE, și progresul la nivelul implementării. Pe lângă aceasta, acțiunile de consolidare a capacității administrative pot continua sub forma unor plăți bazate pe condiții.

Titlul IV: Monitorizare, evaluare, informare și comunicare

Datele electronice permit combinația dintre simplificare și transparență. În perioada 2014-2020, cu excepția predecesorilor FAMI, IMFV și FSI, era obligatorie instituirea unui sistem de schimb electronic de date între beneficiari și autoritățile de management, precum și între diferitele autorități responsabile cu sistemul de gestiune și control. Prezentul regulament pornește de la această cerință și dezvoltă pe mai departe anumite aspecte ale colectării de date. Toate datele necesare pentru monitorizarea progreselor înregistrate la nivelul implementării, inclusiv rezultatele și performanța programelor, vor fi acum transmise pe cale electronică, la fiecare două luni, ceea ce înseamnă că platforma de date deschise va fi actualizată aproape în timp real.

Se propune acordarea unui rol mai proeminent comitetelor de monitorizare în supravegherea performanțelor programelor și a tuturor factorilor care influențează aceste performanțe. Din rațiuni de transparență, documentele prezentate comitetelor de monitorizare vor trebui să fie puse la dispoziția publicului.

Pentru toate fondurile, evaluarea performanțelor anuale va fi o ocazie pentru un dialog în materie de politici, purtat pe marginea unor aspecte-cheie ale implementării și ale performanțelor programelor. Transmiterea frecventă a datelor permite o simplificare a procesului de evaluare a performanțelor. Pentru fondurile politicii de coeziune, acest lucru permite eliminarea documentului de raport anual; reuniunea anuală de evaluare va porni de la cele mai recente rezultate și de la un set limitat de informații calitative prezentate.

Responsabilitățile privind vizibilitatea și comunicarea, care revin atât autorităților responsabile de programe, cât și beneficiarilor acestora, au fost întărite. Cerințele comune în materie de comunicare, transparență și vizibilitate asigură acțiuni de comunicare mai coerente, mai eficace și mai eficiente.

Evaluările vor fi efectuate în conformitate cu punctele 22 și 23 ale Acordului interinstituțional din 13 aprilie 2016 7 , unde cele trei instituții au confirmat faptul că evaluările legislației și ale politicilor existente ar trebui să stea la baza evaluărilor impactului opțiunilor privind viitoarele acțiuni. Evaluările vor examina efectele programului pe teren, pe baza indicatorilor și a țintelor programului, precum și a unei analize detaliate a măsurii în care programul este relevant, eficace, eficient, oferă valoare adăugată la nivelul UE și este coerent cu alte politici ale UE. Evaluările vor include lecțiile învățate, problemele și posibilitățile de îmbunătățire în continuare a acțiunilor și a impacturilor acestora.

Titlul V: Sprijin financiar

Pentru a reduce sarcina administrativă, RDC sistematizează și sporește utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, adică rambursarea forfetară, baremurile standard pentru costurile unitare sau pentru sumele forfetare etc. Pentru ca aceste opțiuni să fie mai ușor de aplicat, RDC simplifică normele și metodele de calcul, oferind mai multe opțiuni standard pe baza propunerii Omnibus a Comisiei 8 .

Opțiunea privind plățile bazate pe condiții va contribui, de asemenea, la orientarea către performanță, permițând efectuarea de plăți bazate pe performanțe obținute și verificate.

Instrumentele financiare vor fi un mecanism-cheie pentru punerea în practică a investițiilor generatoare de venituri sau de economii de costuri din perioada 2021-2027; dispozițiile privind utilizarea lor au fost simplificate și actualizate pentru a se asigura o implementare mai bună și mai ușoară, precum și o instituire mai rapidă a acestora:

·Instrumentele financiare vor fi mai bine integrate în procesul de programare și de implementare încă de la început, iar evaluarea ex ante va fi în consecință simplificată;

·Autoritățile de management vor dispune de aceleași opțiuni flexibile de bază în ceea ce privește implementarea – gestiune sub responsabilitatea autorității de management sau gestiune directă efectuată de autoritatea de management – însă condițiile conexe au fost simplificate;

·Combinarea resurselor UE se va putea realiza conform unui set unic de norme; nu va mai exista o multiplicare a unor norme diverse, aplicate unor situații similare;

·Pentru combinarea granturilor cu instrumente financiare este propusă flexibilitatea;

·Normele privind eligibilitatea au fost clarificate, iar normele privind costurile și comisioanele de gestiune au fost simplificate, dar ele continuă să se bazeze pe performanțe, pentru a încuraja o gestiune eficientă;

·Normele privind plățile au fost simplificate considerabil, menținându-se, în același timp, legătura deosebit de importantă dintre plățile către instrumente financiare și vărsămintele corespunzătoare către destinatarii finali;

·Restituirile și reciclarea fondurilor au fost codificate în mod simplu, pentru a face posibilă o trecere mai ușoară de la o perioadă la alta.

·Nu va mai exista nicio altă raportare separată suplimentară referitoare la instrumentele financiare, întrucât acestea sunt incluse în cadrul aceluiași sistem de raportare ca toate celelalte forme de finanțare.

Alte simplificări includ:

·Combinarea diferitelor fonduri, precum și a instrumentelor financiare și a granturilor, este codificată în norme simple;

·Nu vor mai exista norme specifice pentru investițiile generatoare de venituri;

·Nu va mai exista o procedură pentru proiectele majore (în schimb, proiectele strategice vor fi urmărite de comitetul de monitorizare).

·Finanțarea va fi simplificată, de exemplu prin abordarea de tipul mărcii de excelență.

Pentru a se evita concurența inutilă în materie de subvenții, dispozițiile privind relocarea întreprinderilor au fost consolidate.

Titlul VI: Gestiune și control

Sarcinile și responsabilitățile diferitelor organisme din cadrul sistemului de gestiune și control sunt stabilite într-un mod mai clar. Nu există nicio cerință privind recurgerea la procesul de desemnare; dispozițiile promovează reînnoirea sistemelor existente și norme mai simple pentru identificarea de noi organisme.

Cerințele de eligibilitate vor contribui la asigurarea faptului că numai operațiunile de calitate, care aduc cea mai mare contribuție la obiectivele convenite și au cel mai bun raport costuri-beneficii, sunt acceptate pentru a beneficia de sprijin. Se propune, de asemenea, să se verifice în mod sistematic dacă operațiunea este financiar sustenabilă și dacă analiza sa de mediu s-a bazat pe cele mai recente cerințe.

Numărul controalelor și al auditurilor se va reduce în mod semnificativ, reducându-se, astfel, sarcina administrativă impusă autorităților responsabile de programe și beneficiarilor acestora. Pe lângă dispozițiile titlurilor anterioare, care reduc sarcina de audit, prezentul titlu reduce și mai mult această sarcină, prin:

·extinderea principiului auditului unic;

·mai puține controale;

·pentru programele cu o rată de eroare scăzută, o abordare proporționată consolidată, bazată pe sisteme naționale în bună stare de funcționare, cu modalități de audit minime în scop de asigurare.

Propunerile de proiecte care au primit o „marcă de excelență” în cadrul programului Orizont Europa nu vor trebui să treacă printr-un alt proces de prezentare a candidaturii și de selecție, dacă ele sunt în concordanță cu strategia de specializare inteligentă a programului. Acest lucru reduce atât sarcina impusă administratorilor, cât și sarcina impusă beneficiarilor. De asemenea, această abordare ar putea fi extinsă la alte instrumente ale UE, precum LIFE+ sau Erasmus+.

Titlul VII: Gestiune financiară, prezentarea și examinarea conturilor și corecții financiare

Sistemul de conturi anuale este menținut, inclusiv reținerea de 10 % din sumele declarate în plățile intermediare. Prezentarea cererilor de plată se va desfășura conform unui program regulat și va avea loc de patru ori pe an. Conturile cu sold zero (zero accounts) nu vor necesita o procedură corespunzătoare.

Această secțiune include, de asemenea, norme privind dezangajarea. Întrucât simplificarea va însemna că programele vor putea reduce întârzierile cu mai multă ușurință și pentru a promova buna gestiune financiară și implementarea în timp util, RDC include o regulă „n + 2”. Din același motiv, nivelul prefinanțării a fost redus la o plată anuală de 0,5 %, bazată pe valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor. În acest context, ar putea fi necesară o revizuire a modalităților de prefinanțare anuală din perioada 2014-2020 aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și FEPAM, pentru a se asigura resursele necesare.

Titlul VIII: Cadru financiar

Acesta stabilește alocările financiare și cofinanțarea bazată pe categorii de regiuni și se aplică FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune.

RDC readuce, de asemenea, ratele de cofinanțare aplicabile acestor trei fonduri la niveluri anterioare crizei financiare. Ratele de cofinanțare ale UE, aplicabile acestor trei fonduri, au crescut în perioada 2007-2013. Acesta a fost un răspuns la criza financiară, destinat să mențină investițiile esențiale într-o perioadă de rigoare bugetară. Ratele ridicate de cofinanțare ale UE nu mai sunt necesare, iar existența unor rate mai scăzute promovează asumarea responsabilității. Reducerea ratelor de cofinanțare ale UE implică, de asemenea, o creștere a bugetului total al politicii de coeziune, ținând seama de contribuțiile naționale. Acest lucru sporește flexibilitatea financiară de care dispun statele membre, întrucât ratele de cofinanțare de la nivelul programului și al priorităților pot fi stabilite în mod flexibil.

Titlul IX – Delegare de competențe, punere în aplicare, dispoziții tranzitorii și finale

Pentru a asigura o demarare timpurie a implementării în următoarea perioadă, toate dispozițiile legislative necesare vor fi incluse în pachetul legislativ (fie în RDC, fie în regulamentele specifice ale fondurilor).

Se remarcă în special faptul că numărul împuternicirilor este redus în mod substanțial și menținut la un nivel minim. Acest lucru va permite evitarea eventualelor întârzieri în elaborarea și adoptarea legislației secundare. Se asigură astfel și coerența internă a dispozițiilor legislative, precum și previzibilitatea pentru părțile interesate, deoarece toate normele aplicabile ale UE se vor regăsi într-un singur loc.

Se introduc condiții referitoare la operațiunile care fac obiectul unei implementări etapizate, pentru a se oferi claritate și securitate juridică cu privire la împrejurările în care este acceptată etapizarea.    

2018/0196 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177, articolul 322 alineatul (1) litera (a) și articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 9 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 10 ,

având în vedere avizul Curții de Conturi 11 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale, Uniunea trebuie să urmărească reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor defavorizate, precum și că trebuie acordată o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială și regiunilor afectate de handicapuri naturale și demografice grave și permanente. Articolul 175 din TFUE prevede că Uniunea trebuie să susțină realizarea acestor obiective în contextul acțiunilor pe care le întreprinde prin intermediul Fondului european de orientare și garantare agricolă, secțiunea „Orientare”, al Fondului social european, al Fondului european de dezvoltare regională, al Băncii Europene de Investiții și al altor instrumente. Articolul 322 din TFUE asigură temeiul juridic pentru adoptarea de norme financiare care definesc procedura care trebuie adoptată pentru stabilirea și execuția bugetului și pentru predarea și verificarea conturilor, precum și normele de organizare a controlului răspunderii actorilor financiari.

(2)Pentru dezvoltarea pe mai departe a unei implementări coordonate și armonizate a fondurilor UE implementate prin gestiune partajată, și anume a Fondului european de dezvoltare regională („FEDR”), a Fondului social european plus („FSE+”), a Fondului de coeziune, a măsurilor finanțate în cadrul gestiunii partajate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Fondul pentru managementul integrat al frontierelor („IMFV”), ar trebui ca pentru toate aceste fonduri (denumite în continuare „fondurile”) să fie stabilite norme financiare bazate pe articolul 322 din TFUE, care să specifice în mod clar domeniul de aplicare al dispozițiilor relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie stabilite dispoziții comune bazate pe articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi norme specifice de politică aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și FEPAM.

(3)Având în vedere particularitățile fiecărui fond, ar trebui ca normele specifice aplicabile fiecărui fond și obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg) din cadrul FEDR să fie prevăzute în regulamente separate („regulamente specifice ale fondurilor”), pentru a completa dispozițiile prezentului regulament.

(4)Regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate ar trebui să beneficieze de măsuri specifice și de o finanțare suplimentară în temeiul articolului 349 din TFUE și al articolului 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994.

(5)În contextul implementării fondurilor ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui să respecte, de asemenea, obligațiile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această Convenție și în conformitate cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținându-se cont de principiul „poluatorul plătește”. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE.

(6)Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu pe baza articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică prezentului regulament. Normele sunt stipulate în Regulamentul financiar și prevăd, în particular, procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii și execuție indirectă, instituind totodată controlul răspunderii actorilor financiari. Normele adoptate pe baza articolului 322 din TFUE se referă, de asemenea, la protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate la nivelul statului de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru o bună gestiune financiară și o finanțare eficace din partea UE.

(7)Atunci când se stabilește un termen în care Comisia trebuie să întreprindă orice fel de acțiuni împotriva statelor membre, Comisia ar trebui să țină seama de toate informațiile și documentele necesare în timp util și în mod eficient. În cazul în care contribuțiile din partea statelor membre sunt incomplete sau neconforme cu cerințele prezentului regulament și ale regulamentelor specifice ale fondurilor și, prin urmare, nu permit Comisiei să întreprindă acțiuni pe deplin documentate, termenul respectiv ar trebui să fie suspendat până în momentul în care statele membre respectă cerințele reglementare.

(8)Pentru a contribui la prioritățile Uniunii, fondurile ar trebui să-și direcționeze sprijinul către un număr limitat de obiective de politică, în conformitate cu misiunile lor specifice care rezultă din obiectivele lor definite în tratat. Obiectivele de politică pentru FAMI, FSI și IMFV ar trebui să fie stabilite în regulamentele specifice ale fondurilor respective.

(9)Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, fondurile vor contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % din cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice.

(10)O parte a bugetului Uniunii alocat fondurilor ar trebui să fie executată de Comisie prin gestiune partajată cu statele membre în sensul Regulamentului (UE, Euratom) [numărul Regulamentului financiar] al Parlamentului European și al Consiliului 12 („Regulamentul financiar”). Prin urmare, atunci când implementează fondurile prin gestiune partajată, Comisia și statele membre ar trebui să respecte principiile menționate în Regulamentul financiar, și anume buna gestiune financiară, transparența și nediscriminarea.

(11)Principiul parteneriatului este un element-cheie al implementării fondurilor, el având la bază abordarea de tip „guvernanță pe mai multe niveluri” și asigurând implicarea societății civile și a partenerilor sociali. Pentru a asigura continuitatea în organizarea parteneriatului, Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei 13 ar trebui să se aplice în continuare. 

(12)La nivelul Uniunii, semestrul european de coordonare a politicilor economice oferă un cadru pentru identificarea priorităților naționale în materie de reforme și monitorizarea implementării acestora. Statele membre își dezvoltă propriile strategii naționale multianuale în materie de investiții, în sprijinul acestor priorități de reformă. Aceste strategii ar trebui să fie prezentate împreună cu programele naționale de reformă anuale, ca modalitate de stabilire și coordonare a proiectelor de investiții prioritare care urmează să fie sprijinite prin finanțare la nivel național și din partea Uniunii. Ele ar trebui, de asemenea, să servească la utilizarea în mod coerent a finanțării din partea Uniunii și la maximizarea valorii adăugate a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din partea fondurilor, a Funcției europene de stabilizare a investițiilor și a InvestEU.

(13)Statele membre ar trebui să determine modul în care recomandările relevante specifice fiecărei țări adoptate în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE și recomandările relevante ale Consiliului adoptate în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE sunt avute în vedere în pregătirea documentelor de programare. În cursul perioadei de programare 2021-2027 („perioada de programare”), statele membre ar trebui să prezinte periodic comitetului de monitorizare și Comisiei progresele înregistrate în implementarea programelor în sprijinul recomandărilor specifice fiecărei țări. În cursul evaluării intermediare, statele membre ar trebui să examineze, printre altele, necesitatea de a opera modificări ale programelor pentru a ține cont de recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate sau modificate începând de la debutul perioadei de programare.

(14)În ceea ce privește atât propriile programe, cât și nevoile financiare alocate investițiilor cu emisii reduse de carbon, statele membre ar trebui să aibă în vedere conținutul proiectelor lor de planuri energetice și climatice naționale care urmează să fie elaborate în temeiul Regulamentului privind guvernanța uniunii energetice 14 , precum și rezultatul procesului care conduce la formularea de recomandări ale Uniunii referitoare la aceste planuri.

(15)Acordul de parteneriat, pregătit de fiecare stat membru, ar trebui să fie un document strategic care să orienteze negocierile dintre Comisie și statul membru în cauză referitoare la concepția programelor. Pentru a reduce sarcina administrativă, nu ar trebui să fie necesar să se modifice acordurile de parteneriat în cursul perioadei de programare. Pentru a facilita programarea și a evita suprapunerea conținuturilor documentelor de programare, acordurile de parteneriat pot fi incluse ca parte a unui program.

(16)Fiecare stat membru ar trebui să aibă flexibilitatea de a contribui la programul InvestEU pentru furnizarea de garanții bugetare pentru investiții în statul membru respectiv.

(17)Pentru a se asigura condițiile prealabile necesare pentru utilizarea eficace și eficientă a sprijinului acordat de Uniune prin intermediul fondurilor, ar trebui să fie stabilită o listă limitată de condiții favorizante, precum și un set concis și exhaustiv de criterii obiective pentru evaluarea acestora. Fiecare condiție favorizantă ar trebui să fie legată de un obiectiv specific și ar trebui să devină aplicabilă în mod automat atunci când obiectivul specific este selecționat pentru sprijin. Atunci când aceste condiții nu sunt îndeplinite, cheltuielile legate de operațiunile din cadrul obiectivelor specifice aferente nu ar trebui să fie incluse în cererile de plată. În vederea menținerii unui cadru investițional favorabil, respectarea în permanență a condițiilor favorizante ar trebui să fie monitorizată periodic. De asemenea, este important să se asigure faptul că operațiunile selecționate pentru a beneficia de sprijin sunt implementate în conformitate cu strategiile și documentele de planificare existente care atestă îndeplinirea condițiilor favorizante, asigurându-se astfel faptul că toate operațiunile cofinanțate sunt aliniate la cadrul de politică al Uniunii.

(18)Statele membre ar trebui să stabilească un cadru de performanță pentru fiecare program, care să acopere toți indicatorii, toate obiectivele de etapă și toate țintele, pentru a monitoriza, raporta și evalua performanțele programului.

(19)Statul membru ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fiecărui program sprijinit de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune. Această evaluare ar trebui să asigure o veritabilă ajustare a programelor pe baza performanțelor acestora, oferind totodată oportunitatea de a se ține seama de noile provocări și de recomandările relevante specifice fiecărei țări, emise în 2024. În 2024, împreună cu ajustarea tehnică pentru exercițiul 2025, Comisia ar trebui să evalueze în paralel toate alocările totale ale statelor membre din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” al politicii de coeziune pentru anii 2025, 2026 și 2027, aplicând metoda de alocare stabilită în actul de bază relevant. Această evaluare, împreună cu rezultatul evaluării intermediare, ar trebui să conducă la modificări ale programelor în ceea ce privește alocările financiare pentru anii 2025, 2026 și 2027.

(20)Mecanismele care asigură o legătură între politicile de finanțare ale Uniunii și guvernanța economică a Uniunii ar trebui să fie perfecționate în continuare, astfel încât să-i permită Comisiei să prezinte Consiliului o propunere de suspendare parțială sau integrală a angajamentelor pentru unul sau mai multe programe ale unui stat membru, în cazul în care statul membru în cauză nu întreprinde acțiuni eficace în contextul procesului de guvernanță economică. Pentru a asigura o implementare uniformă și având în vedere importanța efectelor financiare ale măsurilor care sunt impuse, Consiliului ar trebui să-i fie conferite competențe de executare, iar acesta ar trebui să acționeze pe baza unei propuneri a Comisiei. Pentru a facilita adoptarea deciziilor necesare pentru asigurarea de acțiuni eficace în contextul procesului de guvernanță economică, ar trebui utilizat votul cu majoritate calificată inversă.

(21)Este necesar să se stabilească cerințe comune în ceea ce privește conținutul programelor, ținându-se seama de natura specifică a fiecărui fond. Aceste cerințe comune pot fi completate de norme specifice fiecărui fond. Regulamentul (UE) [XXX] al Parlamentului European și al Consiliului 15 („Regulamentul CTE”) ar trebui să stabilească dispoziții specifice privind conținutul programelor din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).

(22)Pentru a permite o flexibilitate în implementarea programelor și pentru a reduce sarcina administrativă, ar trebui să fie permise transferuri financiare limitate între prioritățile aceluiași program, fără a mai fi necesară o decizie a Comisiei de modificare a programului. Comisiei ar trebui să i se prezinte tabelele financiare revizuite, pentru a se asigura informații actualizate privind alocările financiare pentru fiecare prioritate.

(23)Pentru a se consolida abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, investițiile sub formă de instrumente teritoriale – cum ar fi investițiile teritoriale integrate („ITI”), dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității („DLRC”) sau orice alt instrument teritorial din cadrul obiectivului de politică „O Europă mai apropiată de cetățeni” care sprijină inițiative concepute de statul membru pentru investiții programate pentru FEDR – ar trebui să se bazeze pe strategiile de dezvoltare locală și teritorială. În sensul ITI și al instrumentelor teritoriale concepute de statele membre, ar trebui să se stabilească cerințe minime privind conținutul strategiilor teritoriale. Aceste strategii teritoriale ar trebui să fie elaborate și aprobate sub responsabilitatea autorităților sau organismelor competente. Pentru a asigura implicarea autorităților sau a organismelor competente în implementarea strategiilor teritoriale, autoritățile sau organismele respective ar trebui să fie responsabile cu selecționarea operațiunilor ce urmează a fi sprijinite sau ar trebui să fie implicate în respectivul proces de selecție.

(24)Pentru o mai bună mobilizare a potențialului la nivel local, este necesar să se consolideze și să se faciliteze DLRC. Aceasta ar trebui să țină seama de nevoile și de potențialul local, precum și de caracteristicile socioculturale relevante, și ar trebui să prevadă schimbări structurale, să consolideze capacitățile comunităților și să stimuleze inovarea. Ar trebui să fie întărită cooperarea strânsă și utilizarea integrată a fondurilor pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală. Ca principiu esențial, grupurile de acțiune locală care reprezintă interesele comunității ar trebui să fie responsabile cu conceperea și implementarea strategiilor DLRC. Pentru ca strategiile DLRC să poată beneficia mai ușor de un sprijin coordonat din partea mai multor fonduri și pentru a facilita implementarea acestor strategii, ar trebui să fie facilitată abordarea bazată pe utilizarea unui fond principal.

(25)Pentru a reduce sarcina administrativă, ar trebui să se implementeze asistența tehnică la inițiativa statelor membre, prin utilizarea unor sume forfetare bazate pe progresele înregistrate în implementarea programelor. Asistența tehnică respectivă poate fi completată cu măsuri specifice de consolidare a capacităților administrative, utilizându-se metode de rambursare nelegate de costuri. Acțiunile și rezultatele preconizate, precum și plățile corespunzătoare ale Uniunii, pot fi convenite într-o foaie de parcurs și pot conduce la plăți pentru rezultate pe teren.

(26)Este oportun să se clarifice faptul că, atunci când un stat membru propune Comisiei ca o prioritate a unui program sau o parte a acesteia să fie sprijinită printr-un mecanism de finanțare nelegat de costuri, acțiunile, rezultatele preconizate și condițiile convenite ar trebui să fie legate de investiții concrete efectuate în cadrul programelor cu gestiune partajată din statul membru sau regiunea în cauză.

(27)În vederea examinării performanțelor programelor, statele membre ar trebui să instituie comitete de monitorizare. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, rapoartele anuale de implementare ar trebui să fie înlocuite printr-un dialog de politică structurat anual, bazat pe cele mai recente informații și date privind implementarea programului, puse la dispoziție de statul membru.

(28)În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 16 , este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și sarcina administrativă, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor fondurilor pe teren.

(29)Pentru a se asigura disponibilitatea de informații actualizate cuprinzătoare privind implementarea programelor, ar trebui impusă o frecvență mai mare a raportării electronice privind datele cantitative.

(30)Pentru a sprijini pregătirea programelor și activităților conexe ale următoarei perioade de programare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fondurilor. La finele perioadei de programare, Comisia ar trebui să efectueze evaluări retrospective ale fondurilor, care ar trebui să se concentreze pe impactul fondurilor.

(31)Autoritățile responsabile de programe, beneficiarii și părțile interesate ale acestora din statele membre ar trebui să desfășoare acțiuni de sensibilizare privind realizările finanțărilor din partea Uniunii și să informeze publicul larg în consecință. Activitățile vizând transparența, comunicarea și vizibilitatea sunt esențiale pentru a da vizibilitate pe teren acțiunilor Uniunii și ar trebui să se bazeze pe informații adevărate, exacte și actualizate. Pentru ca aceste cerințe să fie executorii, autoritățile responsabile de programe și Comisia ar trebui să poată aplica măsuri corective în caz de neconformitate.

(32)Autoritățile de management ar trebui să publice informații structurate privind operațiunile și beneficiarii selecționați pe site-ul web al programului care furnizează sprijin operațiunii, ținând în același timp cont de cerințele referitoare la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 17 al Parlamentului European și al Consiliului.

(33)Pentru a simplifica utilizarea fondurilor și a reduce riscul de eroare, este oportun să se definească atât forma contribuției furnizate de Uniune statelor membre, cât și forma sprijinului furnizat de statele membre beneficiarilor.

(34)În ceea ce privește granturile furnizate beneficiarilor, statele membre ar trebui să recurgă tot mai mult la opțiuni simplificate în materie de costuri. Pragul pentru utilizarea obligatorie a opțiunilor simplificate în materie de costuri ar trebui să fie corelat cu costul total al operațiunii, pentru a se asigura același tratament tuturor operațiunilor aflate sub acest prag, indiferent dacă sprijinul este public sau privat.

(35)Pentru a permite implementarea imediată a ratelor forfetare, orice rată forfetară stabilită de statele membre în perioada 2014-2020 și bazată pe o metodă de calcul justă, echitabilă și verificabilă ar trebui să se aplice în continuare pentru operațiunile similare sprijinite în temeiul prezentului regulament, fără a necesita o nouă metodă de calcul.

(36)Pentru a optimiza adoptarea investițiilor de mediu cofinanțate, ar trebui să se asigure sinergii cu programul LIFE pentru mediu și politici climatice, în particular prin proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE.

(37)În vederea asigurării securității juridice, este oportun să se specifice perioada de eligibilitate a cheltuielilor sau a costurilor legate de operațiunile sprijinite de fonduri în temeiul prezentului regulament și să se restricționeze sprijinul acordat operațiunilor finalizate. Ar trebui, de asemenea, să se clarifice data de la care cheltuielile devin eligibile pentru sprijin din partea fondurilor, în cazul adoptării de noi programe sau al modificării unor programe existente, inclusiv posibilitatea excepțională de a prelungi perioada de eligibilitate până la debutul unui dezastru natural, în cazul în care există o nevoie urgentă de a mobiliza resurse pentru a răspunde unui astfel de dezastru.

(38)Pentru a se asigura eficacitatea, corectitudinea și impactul sustenabil al fondurilor, ar trebui să existe dispoziții care să garanteze că investițiile în infrastructură sau investițiile productive sunt de lungă durată și care să împiedice utilizarea fondurilor pentru obținerea de avantaje necuvenite. Autoritățile de management ar trebui să fie în special atente să nu sprijine relocarea în momentul selecționării operațiunilor și să trateze ca nereguli sumele plătite în mod necuvenit operațiunilor care nu se conformează cerinței de durabilitate.

(39)Pentru îmbunătățirea complementarității și simplificarea implementării, ar trebui să fie posibilă combinarea sprijinului din partea Fondului de coeziune și a FEDR cu sprijinul din partea FSE+, în cadrul programelor operaționale desfășurate sub egida obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”.

(40)Pentru a optimiza valoarea adăugată a investițiilor finanțate integral sau parțial de la bugetul Uniunii, ar trebui urmărite sinergii în special între fonduri și instrumentele gestionate direct, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor. Aceste sinergii ar trebui să fie obținute prin mecanisme-cheie, și anume prin recunoașterea ratelor forfetare aplicabile costurilor eligibile în cadrul Orizont Europa pentru operațiuni similare, precum și prin posibilitatea de a combina, în cadrul aceleiași operațiuni, finanțări provenite de la diferite instrumente ale Uniunii, atât timp cât se evită dubla finanțare. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească norme privind finanțarea complementară din partea fondurilor.

(41)Instrumentele financiare nu ar trebui să fie utilizate pentru a sprijini activități de refinanțare, cum ar fi înlocuirea unor acorduri de împrumut existente sau a altor forme de finanțare destinate unor investiții care au fost deja finalizate fizic sau integral implementate la data deciziei de investiție, ci, mai degrabă, pentru a sprijini orice tip de noi investiții în conformitate cu obiectivele politice de bază.

(42)Decizia de a finanța măsuri de sprijin prin instrumente financiare ar trebui să fie luată pe baza unei evaluări ex ante. Prezentul regulament ar trebui să stabilească elementele obligatorii minime ale evaluărilor ex ante și ar trebui să permită statelor membre să utilizeze evaluarea ex ante efectuată pentru perioada 2014-2020, actualizată acolo unde este necesar, pentru a evita sarcina administrativă și întârzierile în instituirea de instrumente financiare.

(43)Pentru a facilita implementarea anumitor tipuri de instrumente financiare pentru care se are în vedere un sprijin auxiliar sub formă de granturi, normele privind instrumentele financiare pot fi aplicate unei astfel de combinații în cadrul unei operațiuni unice privind instrumentul financiar. Ar trebui adoptate condiții specifice care să împiedice dubla finanțare în astfel de cazuri.

(44)În deplină conformitate cu normele aplicabile ajutorului de stat și achizițiilor publice clarificate deja în cursul perioadei de programare 2014-2020, autoritățile de management ar trebui să aibă posibilitatea de a decide cu privire la cele mai adecvate opțiuni de implementare a instrumentelor financiare, pentru a aborda nevoile specifice ale regiunilor-țintă.

(45)În conformitate cu principiul și normele gestiunii partajate, statele membre și Comisia ar trebui să fie responsabile cu gestiunea și controlul programelor și să ofere asigurări în ceea ce privește utilizarea legală și reglementară a fondurilor. Întrucât responsabilitatea principală pentru gestiunea și controlul menționate ar trebui să revină statelor membre și tot ele ar trebui să se asigure că operațiunile sprijinite de fonduri respectă legislația aplicabilă, ar trebui să fie specificate obligațiile care le revin în această privință. Ar trebui să se stabilească, de asemenea, competențele și responsabilitățile Comisiei în acest context.

(46)Pentru a se grăbi demararea implementării programelor, ar trebui să fie facilitată reînnoirea modalităților de implementare din perioada de programare anterioară. Ar trebui să fie menținută utilizarea sistemului computerizat instituit deja pentru perioada de programare anterioară, adaptat în funcție de necesități, cu excepția cazului în care este necesară o tehnologie nouă.

(47)Pentru a simplifica funcțiile de gestiune a programelor, integrarea funcțiilor contabile cu cele ale autorității de management ar trebui să fie menținută pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, în timp ce pentru celelalte fonduri, aceasta ar trebui să fie o opțiune.

(48)Deoarece autoritatea de management poartă principala răspundere pentru implementarea eficace și eficientă a fondurilor și, prin urmare, îndeplinește un număr substanțial de funcții, funcțiile sale legate de selecția proiectelor, gestiunea programelor și sprijinul acordat comitetului de monitorizare ar trebui să fie stabilite în detaliu. Operațiunile selecționate ar trebui să fie aliniate principiilor orizontale.

(49)În vederea optimizării sinergiilor dintre fonduri și instrumentele gestionate direct, ar trebui să se faciliteze furnizarea de sprijin pentru operațiunile care au fost deja certificate printr-o marcă de excelență.

(50) Pentru a se asigura un echilibru adecvat între implementarea eficace și eficientă a fondurilor, pe de o parte, și costurile și sarcinile administrative aferente, pe de altă parte, frecvența, domeniul de aplicare și acoperirea controalelor de gestiune ar trebui să se bazeze pe o evaluare a riscurilor care să țină cont de factori cum ar fi tipul operațiunilor implementate, beneficiarii, precum și nivelul de risc identificat cu ocazia controalelor de gestiune și a auditurilor anterioare.

(51)Autoritatea de audit ar trebui să efectueze audituri și să se asigure de faptul că opinia de audit furnizată Comisiei este fiabilă. Această opinie de audit ar trebui să ofere o asigurare Comisiei cu privire la trei aspecte, și anume legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate, funcționarea eficace a sistemelor de gestiune și control, precum și caracterul complet, exact și veridic al conturilor.

(52)Ar trebui să fie posibilă o reducere a cerințelor în materie de controale și audit, atunci când există asigurări că programul a funcționat cu eficacitate în ultimii doi ani consecutivi, deoarece acest lucru demonstrează că fondurile au fost implementate cu eficacitate și eficiență pentru o perioadă de timp prelungită.

(53)Pentru reducerea sarcinii administrative impuse beneficiarilor și a costurilor administrative, ar trebui să se specifice aplicarea concretă a principiului auditului unic pentru fiecare fond.

(54)Pentru a se îmbunătăți gestiunea financiară, ar trebui prevăzut un sistem de prefinanțare simplificat. Sistemul de prefinanțare ar trebui să asigure faptul că statul membru dispune de mijloacele necesare pentru a furniza sprijin beneficiarilor încă de la începutul implementării programului.

(55)Pentru a reduce sarcina administrativă impusă atât statelor membre, cât și Comisiei, ar trebui să fie stabilit un calendar obligatoriu de cereri de plată trimestriale. Plățile efectuate de Comisie ar trebui să facă în continuare obiectul unei rețineri de 10 % până la plata soldului anual al conturilor, când Comisia este în măsură să concluzioneze că conturile sunt complete, exacte și veridice.

(56)În vederea reducerii sarcinii administrative, procedura de acceptarea anuală a conturilor ar trebui să fie simplificată, prevăzându-se modalități mai simple pentru plăți și recuperări atunci când nu există niciun dezacord între Comisie și statul membru.

(57)Pentru a se proteja interesele financiare ale bugetului Uniunii, ar trebui să fie stabilite și implementate măsuri proporționate la nivelul statelor membre și al Comisiei. Comisia ar trebui să poată să întrerupă termenele de plată, să suspende plățile intermediare și să aplice corecții financiare atunci când condițiile respective sunt îndeplinite. Comisia ar trebui să respecte principiul proporționalității, ținând seama de natura, gravitatea și frecvența neregulilor și de implicațiile financiare ale acestora pentru bugetul Uniunii.

(58)De asemenea, statele membre ar trebui să prevină, să detecteze și să trateze cu eficacitate orice nereguli, inclusiv fraude, comise de către beneficiari. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 18 și cu Regulamentele (Euratom, CE) nr. 2988/95 19 și nr. 2185/96 20 , Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939 21 , Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 22 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru ca orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii să coopereze pe deplin la protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetului European (EPPO) și Curții de Conturi Europene (CCE) și să se asigure că orice terți implicați în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să raporteze Comisiei cazurile de nereguli detectate, inclusiv fraudele, și acțiunile întreprinse ulterior, precum și acțiunile întreprinse în urma investigațiilor OLAF.

(59)Pentru a încuraja disciplina financiară, este oportun să se definească modalitățile de dezangajare a angajamentelor bugetare la nivel de program.

(60)Pentru a promova obiectivele TFUE legate de coeziunea economică, socială și teritorială, obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui să sprijine toate regiunile. Pentru a se oferi un sprijin echilibrat și gradual și pentru a se reflecta nivelul de dezvoltare economică și socială, resursele din cadrul obiectivului respectiv ar trebui să fie alocate din FEDR și FSE+, utilizându-se o cheie de alocare care să se bazeze predominant pe PIB-ul pe cap de locuitor. Statele membre al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este sub 90 % din cel al mediei Uniunii ar trebui să beneficieze de Fondul de coeziune în temeiul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”.

(61)Ar trebui stabilite criterii obiective de desemnare a regiunilor și zonelor eligibile pentru sprijin din partea fondurilor. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 23 , astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al Comisiei 24 .

(62)În scopul stabilirii unui cadru financiar adecvat pentru FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, Comisia ar trebui să stabilească defalcarea anuală a alocărilor disponibile pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, împreună cu lista regiunilor eligibile și cu alocările destinate obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg). Ținând seama de faptul că alocările naționale ale statelor membre ar trebui să fie stabilite pe baza datelor statistice și a previziunilor disponibile în 2018 și având în vedere incertitudinile legate de previziuni, Comisia ar trebui să reexamineze alocările totale ale tuturor statelor membre în 2024, pe baza celor mai recente statistici disponibile în acel moment, iar în cazurile în care există o divergență cumulată de peste ± 5 %, Comisia ar trebui să ajusteze aceste alocări pentru anii 2025-2027, astfel încât rezultatele evaluării intermediare și ale exercițiului de ajustare tehnică să se reflecte în același timp în modificările aduse programelor.

(63)Proiectele de rețele transeuropene de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [noul Regulament MIE] 25 vor continua să fie finanțate din Fondul de coeziune, atât prin gestiune partajată, cât și prin modul de implementare directă din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”). Pornind de la abordarea de succes din perioada de programare 2014-2020, în acest scop ar trebui transferată o sumă de 10 000 000 000 EUR din Fondul de coeziune către MIE.

(64)O anumită parte a resurselor FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune ar trebui să fie alocată inițiativei urbane europene, care ar trebui să fie implementată prin gestiune directă sau indirectă de către Comisie.

(65)Pentru a se asigura o alocare adecvată pentru categoriile de regiuni, ca principiu, alocările totale pentru statele membre destinate regiunilor mai puțin dezvoltate, regiunilor de tranziție și regiunilor mai dezvoltate nu ar trebui să fie transferabile între categorii. Cu toate acestea, pentru a răspunde necesităților statelor membre de a aborda provocări specifice, statele membre ar trebui să poată solicita un transfer de la alocările lor pentru regiunile mai dezvoltate sau regiunile de tranziție către regiunile mai puțin dezvoltate, și ar trebui să justifice această alegere. Pentru a se asigura resurse financiare suficiente pentru regiunile mai puțin dezvoltate, ar trebui să fie stabilit un plafon pentru transferurile către regiuni mai dezvoltate sau regiuni de tranziție. Transferabilitatea resurselor între obiective nu ar trebui să fie posibilă.

(66)În contextul circumstanțelor unice și specifice din insula Irlanda și cu scopul de a sprijini cooperarea nord-sud în temeiul Acordului din Vinerea Mare, un nou program transfrontalier „PEACE PLUS” ar trebui să continue și să dezvolte activitățile programelor anterioare, PEACE și Interreg, desfășurate între comitatele de graniță din Irlanda și Irlanda de Nord. Ținând cont de importanța sa practică, este oportun ca acest program să fie sprijinit printr-o alocare specifică pentru sprijinirea în continuare a acțiunilor în favoarea păcii și reconcilierii, și ca o cotă adecvată din suma alocată Irlandei în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg) să fie alocată, la rândul ei, programului.

(67)Este necesar să se stabilească ratele maxime, per categorie de regiuni, ale cofinanțării în domeniul politicii de coeziune, pentru a se garanta respectarea principiului cofinanțării printr-un nivel adecvat al contribuțiilor naționale publice sau private. Aceste rate ar trebui să reflecte nivelul de dezvoltare economică al regiunilor sub aspectul PIB-ului pe cap de locuitor, în raport cu media UE-27.

(68)Pentru a suplimenta și a modifica anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește modificarea elementelor conținute în anumite anexe la prezentul regulament, și anume pentru dimensiunile și codurile aferente tipurilor de intervenție, modelele pentru acordurile de parteneriat și programe, modelele pentru transmiterea datelor, utilizarea emblemei Uniunii, elementele pentru acordurile de finanțare și documentele de strategie, pista de audit, sistemele de schimb electronic de date, modelele pentru descrierea sistemului de gestiune și control, pentru declarația de gestiune, pentru opinia de audit, pentru raportul anual de control, pentru strategia de audit, pentru cererile de plată, pentru conturi, precum și pentru determinarea nivelului corecțiilor financiare.

(69)În plus, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește stabilirea criteriilor de determinare a cazurilor de nereguli care trebuie raportate, definirea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a finanțărilor nelegate de costuri, aplicabile tuturor statelor membre, precum și stabilirea de metodologii de eșantionare standardizate, gata de utilizare. 

(70)Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În particular, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții statelor membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(71)În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru adoptarea acordurilor de parteneriat, pentru adoptarea sau modificarea programelor, precum și pentru aplicarea de corecții financiare, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Competențele de executare referitoare la formatul care urmează a fi utilizat pentru raportarea neregulilor, la datele electronice care urmează să fie înregistrate și stocate, precum și la modelul raportului final de performanță ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 26 . Deși aceste acte au un caracter general, ar trebui să fie utilizată procedura de consultare, având în vedere faptul că actele respective stabilesc doar aspecte tehnice, formulare și modele. Competențele de executare în ceea ce privește stabilirea defalcării alocărilor financiare pentru FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune ar trebui să fie adoptate fără proceduri de comitologie, având în vedere că acestea reflectă pur și simplu aplicarea unei metodologii de calcul predefinite.

(72)Întrucât Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 27 sau orice act aplicabil perioadei de programare 2014-2020 ar trebui să se aplice în continuare programelor și operațiunilor sprijinite de fondurile vizate de perioada de programare 2014-2020. Întrucât se preconizează că perioada de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 se va prelungi dincolo de perioada de programare vizată de prezentul regulament și pentru a se asigura continuitatea implementării anumitor operațiuni aprobate de respectivul regulament, ar trebui să fie stabilite dispoziții de etapizare. Fiecare etapă individuală a operațiunii etapizate, care urmărește același obiectiv general, ar trebui să fie implementată în conformitate cu normele perioadei de programare în cadrul căreia primește finanțarea.

(73)Obiectivele prezentului regulament, și anume consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și stabilirea de norme financiare comune pentru partea bugetul Uniunii executată prin gestiune partajată, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, pe de o parte din cauza a amplorii decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor celor mai puțin favorizate, precum și a limitării resurselor financiare ale statelor membre și regiunilor, iar pe de altă parte din cauza necesității de a dispune de un cadru de punere în aplicare coerent, care să acopere mai multe fonduri ale Uniunii implementate prin gestiune partajată. Prin urmare, întrucât aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut de asemenea la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.

(74)Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute în particular de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Titlul I
Obiective și norme generale privind sprijinul

CAPITOLUL I
Obiect și definiții

Articolul 1
Obiect și domeniu de aplicare

(1)Prezentul regulament stabilește:

(a)norme financiare pentru Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european plus („FSE+”), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”) (denumite în continuare „fondurile”);

(b)dispoziții comune aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și FEPAM.

(2)Prezentul regulament nu se aplică liniilor de acțiune „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” și „Sănătate” ale FSE+ și componentelor de gestiune directă sau indirectă ale FEPAM, FAMI, FSI și IMFV, cu excepția asistenței tehnice acordate la inițiativa Comisiei.

(3)Articolul 4 și articolul 10, titlul II capitolul III, titlul III capitolul II și titlul VIII nu se aplică FAMI, FSI și IMFV.

(4)Titlul VIII nu se aplică FEPAM.

(5)Capitolul II articolul 11, titlul II capitolul III articolul 15, titlul III capitolul I, capitolul I articolele 33-36 și articolul 38 alineatele (1)-(4), capitolul II articolul 39, titlul IV capitolul III articolul 45, capitolul II articolele 67, 71, 73 și 74 și titlul VI capitolul III nu se aplică programelor Interreg.

(6)Regulamentele specifice ale fondurilor, enumerate mai jos, pot stabili norme complementare prezentului regulament, care nu trebuie să intre în contradicție cu prezentul regulament. În caz de dubii privind aplicarea, între prezentul regulament și regulamentele specifice ale fondurilor, prevalează prezentul regulament:

(a)Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FEDR și al FC”) 28 ;

(b)Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FSE+”) 29 ;

(c)Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul CTE”) 30 ;

(d)Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FEPAM”) 31 ;

(e)Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FAMI”) 32 ;

(f)Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FSI”) 33 ;

(g)Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul IMF”) 34 .

Articolul 2
Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)„recomandări relevante specifice fiecărei țări” înseamnă recomandări ale Consiliului, adoptate în conformitate cu articolele 121 alineatul (2) și 148 alineatul (4) din TFUE, referitoare la provocările structurale care este oportun să fie abordate prin investiții multianuale ce intră în domeniul de aplicare al fondurilor prevăzut în regulamentele specifice ale fondurilor, și recomandări relevante, adoptate în conformitate cu articolul [XX] din Regulamentul (UE) [numărul noului Regulament privind guvernanța uniunii energetice] al Parlamentului European și al Consiliului;

(2)„legislație aplicabilă” înseamnă legislația Uniunii și legislația națională referitoare la aplicarea acesteia;

(3)„operațiune” înseamnă:

(a)un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selecționate în cadrul programelor vizate;

(b)în contextul instrumentelor financiare, o contribuție a unui program la un instrument financiar și sprijinul financiar subsecvent acordat destinatarilor finali de instrumentul financiar respectiv;

(4)„operațiune de importanță strategică” înseamnă o operațiune care aduce o contribuție esențială la realizarea obiectivelor unui program și care face obiectul unei monitorizări și al unor măsuri de comunicare speciale;

(5)„prioritate”, în contextul FAMI, FSI și IMFV, înseamnă un obiectiv specific; în contextul FEPAM, înseamnă un „tip de domeniu de sprijin” menționat în nomenclatorul stipulat în anexa III la Regulamentul FEPAM;

(6)„obiectiv specific”, în contextul FEPAM, înseamnă un „domeniu de sprijin” menționat în anexa III la Regulamentul FEPAM;

(7)„organism intermediar” înseamnă orice organism de drept public sau privat care acționează sub responsabilitatea unei autorități de management sau care îndeplinește funcții sau sarcini în numele unei astfel de autorități;

(8)„beneficiar” înseamnă:

(a)un organism de drept public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică, responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și implementarea operațiunilor;

(b)în contextul parteneriatelor public-privat („PPP”), organismul de drept public care inițiază o operațiune PPP sau partenerul privat selecționat pentru implementarea acesteia;

(c)în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primește ajutorul;

(d)în contextul instrumentelor financiare, organismul care implementează fondul de participare sau, atunci când nu există o structură de tipul fondului de participare, organismul care implementează fondul specific sau, atunci când autoritatea de management gestionează instrumentul financiar, autoritatea de management;

(9)„fond pentru proiecte mici” înseamnă o operațiune în cadrul programului Interreg, care vizează selecționarea și implementarea unor proiecte cu volum financiar limitat;

(10)„țintă” înseamnă o valoare convenită în prealabil, care trebuie atinsă la sfârșitul perioadei de programare în raport cu un indicator inclus în cadrul unui obiectiv specific;

(11)„etapă” înseamnă o valoare intermediară, care trebuie atinsă la un moment dat pe parcursul perioadei de programare în raport cu un indicator inclus în cadrul unui obiectiv specific;

(12)„indicator de realizare” înseamnă un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției;

(13)„indicator de rezultat” înseamnă un indicator de măsurare a efectelor pe termen scurt ale intervențiilor sprijinite, în particular în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii;

(14)„operațiune PPP” înseamnă o operațiune implementată în cadrul unui parteneriat între organisme publice și sectorul privat, în conformitate cu un acord PPP, și care își propune să ofere servicii publice prin partajarea riscurilor, prin punerea în comun a expertizei sectorului privat sau cu ajutorul unor surse de capital suplimentare;

(15)„instrument financiar” înseamnă o structură prin care sunt furnizate produse financiare;

(16)„produs financiar” înseamnă investiții de capital sau cvasicapital, împrumuturi și garanții definite la articolul 2 din Regulamentul (UE, Euratom) [...] („Regulamentul financiar”);

(17)„destinatar final” înseamnă o persoană fizică sau juridică care primește sprijin fie din partea fondurilor, printr-un beneficiar al unui proiect de mici dimensiuni, fie din partea unui instrument financiar;

(18)„contribuție a programului” înseamnă sprijinul din partea fondurilor publice și cofinanțarea publică și privată, dacă este cazul, acordate unui instrument financiar;

(19)„organism de implementare a unui instrument financiar” înseamnă un organism de drept public sau privat care îndeplinește sarcini ale unui fond de participare sau ale unui fond specific;

(20)„fond de participare” înseamnă un fond instituit de o autoritate de management în cadrul unuia sau al mai multor programe, pentru a implementa instrumente financiare prin intermediul unuia sau al mai multor fonduri specifice;

(21)„fond specific” înseamnă un fond, instituit de o autoritate de management sau de un fond de participare, pentru a furniza produse financiare destinatarilor finali;

(22)„efect de levier” înseamnă cuantumul finanțărilor rambursabile acordate destinatarilor finali, împărțit la cuantumul contribuției din partea fondurilor;

(23)„coeficient de multiplicare”, în contextul instrumentelor de garanție, înseamnă raportul dintre valoarea noilor împrumuturi sau a noilor investiții suport în capital sau cvasi-capital care au fost plătite și cuantumul contribuției programului, rezervat conform celor convenite în contractele de garanție pentru a acoperi pierderile prevăzute și neprevăzute rezultate din respectivele noi împrumuturi sau noi investiții în capital sau cvasi-capital;

(24)„costuri de gestiune” înseamnă costuri directe sau indirecte, rambursate pe baza unor dovezi care atestă cheltuieli suportate cu ocazia implementării unor instrumente financiare;

(25)„comisioane de gestiune” înseamnă un preț pentru servicii prestate, stabilit în acordul de finanțare dintre autoritatea de management și organismul care implementează un fond de participare sau un fond specific, și, după caz, între organismul care implementează un fond de participare și organismul care implementează un fond specific;

(26)„relocare” înseamnă transferul integral sau parțial al unei activități identice sau similare în sensul articolului 2 alineatul (61a) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei 35 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE;

(27)„contribuție publică” înseamnă orice contribuție la finanțarea unor operațiuni, care provine de la bugetul autorităților publice naționale, regionale sau locale sau al oricărei grupări europene de cooperare teritorială (GECT) înființate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 36 , de la bugetul Uniunii pus la dispoziția fondurilor, de la bugetul unor organisme de drept public sau al unor asociații de autorități publice sau organisme de drept public, iar în scopul calculării ratei de cofinanțare pentru programele sau prioritățile FSE+, ea poate include orice resurse financiare vărsate în mod colectiv de angajatori și lucrători;

(28)„an fiscal” înseamnă perioada de la 1 iulie până la 30 iunie a anului următor, cu excepția primului an fiscal al perioadei de programare, pentru care înseamnă perioada de la începutul datei de eligibilitate a cheltuielilor până la 30 iunie 2022; pentru ultimul an fiscal, înseamnă perioada de la 1 iulie 2029 până la 30 iunie 2030;

(29)„neregulă” înseamnă orice încălcare a legislației aplicabile, rezultată dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic implicat în implementarea fondurilor, care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului Uniunii prin imputarea de cheltuieli nejustificate respectivului buget;

(30)„deficiență gravă” înseamnă o deficiență în funcționarea cu eficacitate a sistemului de gestiune și control al unui program, pentru care sunt necesare îmbunătățiri semnificative ale sistemelor de gestiune și control, iar oricare dintre cerințele-cheie 2, 4, 5, 9, 12, 13 și 15 menționate în anexa X, sau două sau mai multe dintre celelalte cerințe-cheie, sunt evaluate ca aparținând categoriilor 3 și 4 din anexa respectivă;

(31)„rata totală de eroare” înseamnă suma erorilor aleatorii preconizate și, dacă este cazul, a erorilor sistemice și a erorilor conjuncturale necorectate, împărțită la populație;

(32)„rata de eroare reziduală” înseamnă rata totală de eroare minus corecțiile financiare aplicate de statele membre care intenționează să reducă riscurile identificate de autoritatea de audit cu ocazia auditării operațiunilor;

(33)„operațiune finalizată” înseamnă o operațiune care a fost finalizată fizic sau a fost implementată integral și în privința căreia toate plățile conexe au fost efectuate de către beneficiari, iar contribuția publică corespunzătoare a fost plătită beneficiarilor;

(34)„unitate de eșantionare” înseamnă una dintre unitățile în care este împărțită o populație în scopul eșantionării; ea poate fi o operațiune, un proiect din cadrul unei operațiuni sau o cerere de plată din partea unui beneficiar;

(35)„cont de garanție” înseamnă, în cazul unei operațiuni PPP, un cont bancar reglementat de un acord scris încheiat între un organism public beneficiar și partenerul privat, aprobat de autoritatea de management sau de un organism intermediar, utilizat pentru plăți în cursul și/sau după încheierea perioadei de eligibilitate;

(36)„participant” înseamnă o persoană fizică care beneficiază de o operațiune, dar nu primește sprijin financiar din partea fondurilor;

(37)„imunizarea la schimbările climatice” înseamnă un proces prin care să se asigure faptul că infrastructura este rezilientă la impacturile negative ale schimbărilor climatice în conformitate cu norme și orientări naționale, dacă acestea sunt disponibile, sau în conformitate cu standarde recunoscute la nivel internațional.

Articolul 3
Calcularea termenelor pentru acțiunile Comisiei

Atunci când este stabilit un termen pentru o acțiune a Comisiei, acest termen începe să curgă atunci când statul membru a prezentat toate informațiile în conformitate cu cerințele stabilite în prezentul regulament sau în regulamentele specifice ale fondurilor.

Termenul se suspendă începând din ziua următoare datei la care Comisia transmite observațiile sale sau o cerere de documente revizuite către statul membru și până când statul membru răspunde Comisiei.

CAPITOLUL II
Obiective și principii de politică sprijinite de fonduri

Articolul 4
Obiective de politică

(1)FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM sprijină următoarele obiective de politică:

(a)o Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente;

(b)o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor;

(c)o Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale;

(d)o Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;

(e)o Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale.

(2)FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune contribuie la acțiunile Uniunii care conduc la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale în conformitate cu articolul 174 din TFUE, prin urmărirea următoarelor obiective:

(a)investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în statele membre și în regiuni, care urmează să fie sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, și

(b)cooperarea teritorială europeană (Interreg), care urmează să fie sprijinită de FEDR.

(3)Statele membre furnizează informații referitoare la sprijinul acordat obiectivelor climatice și de mediu, utilizând o metodologie bazată pe tipuri de intervenție pentru fiecare fond în parte. Această metodologie constă în atribuirea unei ponderi specifice sprijinului acordat, la un nivel care reflectă măsura în care sprijinul în cauză contribuie la obiectivele climatice și la obiectivele de mediu. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, ponderile se corelează cu dimensiunile și codurile aferente tipurilor de intervenție stabilite în anexa I.

(4)Statele membre și Comisia asigură coordonarea, complementaritatea și coerența dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii cum ar fi Programul de sprijin pentru reforme, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor și Instrumentul de sprijin tehnic. Ele optimizează mecanismele de coordonare între entitățile competente, pentru a evita duplicarea pe parcursul planificării și al implementării.

Articolul 5
Gestiune partajată

(1)Bugetul Uniunii alocat fondurilor este executat de statele membre și de Comisie prin gestiune partajată în conformitate cu articolul [63] din Regulamentul (UE, Euratom) [numărul noului Regulament financiar] („Regulamentul financiar”).

(2)Cu toate acestea, în conformitate cu [literele (a) și (c) de la articolul 62 alineatul (1)] din Regulamentul financiar, Comisia implementează prin gestiune directă sau indirectă cuantumul sprijinului din partea Fondului de coeziune, transferat Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”), Inițiativei urbane europene și investițiilor inovatoare interregionale, cuantumul sprijinului din partea FSE+, transferat cooperării transnaționale, precum și cuantumurile contribuției la InvestEU 37 și asistența tehnică acordată la inițiativa Comisiei.

(3)Comisia poate implementa cooperarea regiunilor ultraperiferice în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), prin gestiune indirectă.

Articolul 6
Parteneriat și guvernanță pe mai multe niveluri

(1)Fiecare stat membru organizează un parteneriat cu autoritățile regionale și locale competente. Parteneriatul respectiv include cel puțin următorii parteneri:

(a)autoritățile urbane și alte autorități publice;

(b)partenerii economici și sociali;

(c)organismele relevante care reprezintă societatea civilă, partenerii de mediu și organismele responsabile de promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a nediscriminării.

(2)În conformitate cu principiul guvernanței pe mai multe niveluri, statele membre implică partenerii respectivi în pregătirea acordurilor de parteneriat, precum și pe tot parcursul pregătirii și implementării programelor, inclusiv prin participarea la comitetele de monitorizare în conformitate cu articolul 34.

(3)Organizarea și implementarea parteneriatului se efectuează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei 38 .

(4)Cel puțin o dată pe an, Comisia consultă organizațiile care reprezintă partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea programelor.

Titlul II
Abordare strategică

CAPITOLUL I
Acord de parteneriat

Articolul 7
Pregătirea și prezentarea acordului de parteneriat

(1)Fiecare stat membru pregătește un acord de parteneriat care stabilește modalități de utilizare eficace și eficientă a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.

(2)Statul membru prezintă acordul de parteneriat Comisiei înainte de prezentarea primului program sau concomitent cu aceasta.

(3)Acordul de parteneriat poate fi prezentat împreună cu programul național de reformă anual relevant.

(4)Statul membru redactează acordul de parteneriat în conformitate cu modelul stabilit în anexa II. Acesta poate include acordul de parteneriat într-unul dintre programele sale.

(5)Programele Interreg pot fi prezentate Comisiei înainte de prezentarea acordului de parteneriat.

Articolul 8
Conținutul acordului de parteneriat

Acordul de parteneriat conține următoarele elemente:

(a)obiectivele de politică selecționate, indicându-se fondul și programele prin intermediul cărora vor fi urmărite și o justificare în acest sens, iar dacă este cazul, o justificare privind utilizarea modului de punere în practică al InvestEU, ținându-se cont de recomandările relevante specifice fiecărei țări;

(b)pentru fiecare dintre obiectivele de politică selecționate menționate la litera (a):

(i) un rezumat al deciziilor de politică și al principalelor rezultate preconizate pentru fiecare dintre fonduri, inclusiv, după caz, prin utilizarea InvestEU;

(ii) coordonarea, demarcarea și complementaritatea între fonduri și, după caz, coordonarea dintre programele naționale și cele regionale;

(iii) complementaritățile dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii, inclusiv proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE;

(c)alocarea financiară preliminară din partea fiecărui fond, per obiectiv de politică la nivel național, respectând normele specifice ale fondurilor privind concentrarea tematică;

(d)dacă este cazul, defalcarea resurselor financiare pe categorii de regiuni, redactată în conformitate cu articolul 102 alineatul (2) și cuantumurile alocărilor propuse a fi transferate între categorii de regiuni în conformitate cu articolul 105;

(e)cuantumurile contribuțiilor care urmează a fi vărsate către InvestEU, per fond și per categorie de regiuni;

(f)lista programelor planificate în cadrul fondurilor, cu respectivele alocări financiare preliminare per fond, și contribuția națională corespunzătoare per categorie de regiuni;

(g)un rezumat al acțiunilor pe care statul membru în cauză le va întreprinde pentru a-și consolida capacitățile administrative de implementare a fondurilor.

În ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), acordul de parteneriat conține numai o listă a programelor planificate.

Articolul 9
Aprobarea acordului de parteneriat

(1)Comisia evaluează acordul de parteneriat și conformitatea acestuia cu prezentul regulament și cu normele specifice ale fiecărui fond. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare, în mod particular, recomandările relevante specifice fiecărei țări.

(2)Comisia poate formula observații în termen de trei luni de la data transmiterii acordului de parteneriat de către statul membru.

(3)Statul membru revizuiește acordul de parteneriat, ținând seama de observațiile formulate de Comisie.

(4)Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă acordul de parteneriat în termen de cel mult patru luni de la data prezentării respectivului acord de parteneriat de către statul membru în cauză. Acordul de parteneriat nu se modifică.

(5)Dacă, în temeiul articolului 7 alineatul (4), acordul de parteneriat este inclus într-un program, Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă acest program în termen de cel mult șase luni de la data prezentării programului respectiv de către statul membru în cauză.

Articolul 10
Utilizarea FEDR, a FSE+, a Fondului de coeziune și a FEPAM prin intermediul InvestEU

(1)Statele membre pot aloca, în acordul de parteneriat sau în cererea de modificare a unui program, cuantumul contribuției FEDR, a FSE+, a Fondului de coeziune și a FEPAM, care urmează să fie vărsat către InvestEU și furnizat prin intermediul garanțiilor bugetare. Cuantumul contribuției care urmează să fie vărsat către InvestEU nu depășește 5 % din alocarea totală a fiecărui fond, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător. Aceste contribuții nu constituie un transfer de resurse în temeiul articolului 21.

(2)Pentru acordul de parteneriat, pot fi alocate resurse ale anului calendaristic curent și ale anilor calendaristici viitori. Pentru cererea de modificare a unui program, pot fi alocate numai resurse ale anilor calendaristici viitori.

(3)Suma menționată la alineatul (1) se utilizează pentru provizionarea părții din garanția UE aflate în compartimentul statului membru.

(4)Dacă, până la 31 decembrie 2021, nu s-a încheiat un acord de contribuție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] pentru suma menționată la alineatul (1), alocată în acordul de parteneriat, statul membru prezintă o cerere de modificare a programului sau a programelor pentru a utiliza suma corespunzătoare.

Acordul de contribuție pentru suma menționată la alineatul (1), alocată în cererea de modificare a unui program, se încheie simultan cu adoptarea deciziei de modificare a programului.

(5)Dacă un acord de garanție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] nu a fost încheiat în termen de nouă luni de la aprobarea acordului de contribuție, sumele respective, vărsate în fondul comun de provizionare cu titlu de provizion, sunt transferate înapoi unui program sau unor programe, iar statele membre prezintă o cerere corespunzătoare de modificare a programului.

(6)Dacă un acord de garanție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] nu a fost pe deplin implementat în termen de patru ani de la semnarea acordului de garanție, statul membru poate solicita ca sumele angajate în acordul de garanție, dar care nu acoperă împrumuturi suport sau alte instrumente purtătoare de riscuri, să fie tratate în conformitate cu alineatul (5).

(7)Resursele generate sau atribuibile sumelor plătite cu titlu de contribuții către InvestEU și puse în practică prin garanții bugetare sunt puse la dispoziția statelor membre și sunt utilizate pentru acordarea de sprijin în temeiul aceluiași obiectiv sau al acelorași obiective, sub formă de instrumente financiare.

(8)Comisia reînscrie în buget sumele plătite cu titlu de contribuție, care nu au fost utilizate pentru InvestEU pentru anul în care este aprobată modificarea corespunzătoare a programului. Această reînscriere în buget nu poate avea loc mai târziu de anul 2027.

Termenul pentru dezangajarea sumei reînscrise în buget în conformitate cu articolul 99 începe să curgă din anul în care contribuția a fost reînscrisă în buget.

CAPITOLUL II
Condiții favorizante și cadru de performanță

Articolul 11
Condiții favorizante

(1)Prezentul regulament prevede, pentru fiecare obiectiv specific, condiții prealabile pentru implementarea sa eficace și eficientă („condiții favorizante”).

Anexa III stabilește condiții favorizante orizontale aplicabile tuturor obiectivelor specifice, precum și criteriile necesare pentru evaluarea îndeplinirii acestora.

Anexa IV stabilește condiții favorizante tematice pentru FEDR, Fondul de coeziune și FSE+, precum și criteriile necesare pentru evaluarea îndeplinirii acestora.

(2)Atunci când pregătește un program sau introduce un nou obiectiv specific ca parte a modificării unui program, statul membru evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile favorizante legate de obiectivul specific selecționat. O condiție favorizantă este îndeplinită atunci când sunt respectate toate criteriile aferente. Statul membru identifică, în fiecare program sau modificare a programului, condițiile favorizante îndeplinite și cele neîndeplinite și include o justificare atunci când consideră că o condiție favorizantă este îndeplinită.

(3)Atunci când o condiție favorizantă nu este îndeplinită la momentul aprobării programului sau al modificării programului, statul membru raportează Comisiei de îndată ce consideră că respectiva condiție este îndeplinită, și furnizează o justificare.

(4)În termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (3), Comisia efectuează o evaluare și informează statul membru în cazul în care este de acord cu îndeplinirea condiției.

În cazul în care nu este de acord cu evaluarea statului membru, Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen de o lună.

(5)Cheltuielile aferente unor operațiuni legate de obiectivul specific nu pot fi incluse în cererile de plată până când Comisia nu a informat statul membru cu privire la îndeplinirea condiției favorizante în temeiul alineatului (4).

Primul paragraf nu se aplică operațiunilor care contribuie la îndeplinirea condiției favorizante corespunzătoare.

(6)Statul membru se asigură de îndeplinirea și aplicarea condițiilor favorizante pe întreg parcursul perioadei de programare. El informează Comisia în legătură cu orice modificare care are un impact asupra îndeplinirii condițiilor favorizante.

Atunci când consideră că o condiție favorizantă nu mai este îndeplinită, Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen de o lună. Atunci când Comisia concluzionează că neîndeplinirea condiției favorizante persistă, cheltuielile aferente obiectivului specific în cauză nu pot fi incluse în cererile de plată începând cu data la care Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru.

(7)Anexa IV nu se aplică programelor sprijinite de FEPAM.

Articolul 12
Cadru de performanță

(1)Statul membru instituie un cadru de performanță care permite monitorizarea, raportarea și evaluarea performanțelor programului în cursul implementării sale și care contribuie la măsurarea performanțelor globale ale fondurilor.

Cadrul de performanță constă în:

(a)indicatorii de realizare și de rezultat legați de obiectivele specifice stabilite în regulamentele specifice ale fondurilor;

(b)    obiectivele de etapă care urmează să fie atinse până la finele anului 2024 pentru indicatorii de realizare și

(c)    țintele care urmează să fie atinse până la finele anului 2029 pentru indicatorii de realizare și de rezultat.

(2)Obiectivele de etapă și țintele se stabilesc în legătură cu fiecare obiectiv specific din cadrul unui program, cu excepția asistenței tehnice și a obiectivului specific care abordează deprivarea materială prevăzut la articolul [4 litera (c) punctul (vii)] din Regulamentul FSE+.

(3)Obiectivele de etapă și țintele permit Comisiei și statelor membre să măsoare progresele înregistrate cu privire la îndeplinirea obiectivelor specifice. Acestea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul [33 alineatul (3)] din Regulamentul financiar.

Articolul 13
Metodologii pentru stabilirea cadrului de performanță

(1)Metodologiile de stabilire a cadrului de performanță cuprind:

(a)criteriile aplicate de statul membru pentru alegerea indicatorilor;

(b)datele sau elementele de probă utilizate, asigurarea calității datelor și metoda de calcul;

(c)factorii care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia.

(2)Statul membru pune la dispoziție aceste metodologii la cererea Comisiei.

Articolul 14
Evaluare intermediară

(1)Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, statul membru evaluează fiecare program, ținând cont de următoarele elemente:

(a)provocările identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate în 2024;

(b)situația socioeconomică din statul membru sau regiunea în cauză;

(c)progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă;

(d)rezultatul ajustării tehnice prevăzute la articolul 104 alineatul (2), după caz.

(2)Până la 31 martie 2025, statul membru prezintă Comisiei o cerere de modificare a fiecărui program în conformitate cu articolul 19 alineatul (1). Statul membru justifică modificarea pe baza elementelor stabilite la alineatul (1).

Programul revizuit cuprinde:

(a)alocările resurselor financiare pe priorități, inclusiv sumele pentru anii 2026 și 2027;

(b)ținte noi sau revizuite;

(c)alocările revizuite ale resurselor financiare rezultate în urma ajustării tehnice menționate la articolul 104 alineatul (2), inclusiv sumele pentru anii 2025, 2026 și 2027, după caz.

(3)Atunci când, în urma evaluării, este prezentat un nou program, planul de finanțare prevăzut la articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (ii) acoperă pachetul financiar pentru fiecare dintre fonduri, începând cu anul de aprobare a programului.

CAPITOLUL III
Măsuri legate de buna guvernanță economică

Articolul 15
Măsuri de corelare a eficacității fondurilor cu buna guvernanță economică

(1)Comisia poate solicita unui stat membru să revizuiască și să propună modificări ale programelor relevante, dacă acest lucru este necesar pentru a sprijini implementarea recomandărilor relevante ale Consiliului.

O astfel de solicitare poate fi făcută din următoarele motive:

(a)pentru a sprijini implementarea unei recomandări relevante specifice fiecărei țări, adoptată în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE, și a unei recomandări relevante a Consiliului, adoptată în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE, adresate statului membru în cauză;

(b)pentru a sprijiniri punerea în aplicare a recomandărilor relevante ale Consiliului, adresate statului membru în cauză și adoptate în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) sau cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 39 al Parlamentului European și al Consiliului, cu condiția ca aceste modificări să fie considerate necesare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice.

(2)O solicitare adresată de Comisie unui stat membru în conformitate cu alineatul (1) este justificată, ea făcând trimitere la necesitatea de a sprijini implementarea recomandărilor relevante și indicând programele sau prioritățile pe care Comisia le consideră vizate, precum și natura modificărilor preconizate.

(3)Statul membru transmite răspunsul său la solicitarea menționată la alineatul (1) în termen de două luni de la primirea acesteia, stipulând modificările pe care le consideră necesare în programele relevante și motivele acestor modificări, identificând programele vizate și subliniind natura modificărilor propuse, precum și efectele lor preconizate asupra implementării recomandărilor și asupra implementării fondurilor. Dacă este cazul, Comisia formulează observații în termen de o lună de la primirea răspunsului.

(4)Statul membru depune propunerea de modificare a programelor relevante în termen de două luni de la transmiterea răspunsului menționat la alineatul (3).

(5)În cazul în care Comisia nu a prezentat observații sau este pe deplin satisfăcută că observațiile sale au fost luate în considerare în mod corespunzător, Comisia adoptă o decizie de aprobare a modificărilor aduse programelor relevante în conformitate cu termenul prevăzut la articolul [19 alineatul (4)].

(6)Dacă statul membru nu întreprinde acțiuni eficace ca răspuns la o solicitare adresată în conformitate cu alineatul (1), în termenele prevăzute la alineatele (3) și (4), Comisia poate să suspende parțial sau integral plățile pentru programele sau prioritățile în cauză în conformitate cu articolul 91.

(7)Comisia prezintă Consiliului o propunere de suspendare parțială sau integrală a angajamentelor sau plăților pentru unul sau mai multe programe ale unui stat membru în următoarele cazuri:

(a)atunci când Consiliul decide, în conformitate cu articolul 126 alineatul (8) sau cu articolul 126 alineatul (11) din TFUE, că un stat membru nu a întreprins acțiuni eficace pentru corectarea deficitului său excesiv;

(b)atunci când Consiliul adoptă două recomandări succesive în cadrul aceleiași proceduri de dezechilibru, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 40 , pe motiv că un stat membru a transmis un plan de acțiuni corective nesatisfăcător;

(c)atunci când Consiliul adoptă două decizii succesive în cadrul aceleiași proceduri de dezechilibru în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 prin care constată un caz de nerespectare de către un stat membru pe motiv că acesta nu a întreprins acțiunile corective recomandate;

(d)atunci când Comisia concluzionează că statul membru nu a luat măsurile menționate în Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului 41 și decide, în consecință, să nu autorizeze plata asistenței financiare acordate statului membru respectiv;

(e)atunci când Consiliul decide că un stat membru nu respectă programul de ajustare macroeconomică menționat la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 42 sau măsurile solicitate printr-o decizie a Consiliului adoptată în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din TFUE.

Se acordă prioritate suspendării angajamentelor; plățile se suspendată numai în cazul în care se urmărește adoptarea unor măsuri imediate și în caz de neconformitate semnificativă. Suspendarea plăților se aplică cererilor de plată depuse pentru programele în cauză după data deciziei de suspendare.

În virtutea unor circumstanțe economice excepționale sau ca urmare a unei cereri motivate adresate Comisiei de statul membru vizat în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei sau a recomandării menționate în paragraful anterior, Comisia poate să recomande Consiliului să anuleze suspendarea menționată în același paragraf.

(8)O propunere a Comisiei privind suspendarea angajamentelor se consideră adoptată de Consiliu cu excepția cazului în care Consiliul decide, printr-un act de punere în aplicare, să respingă propunerea în cauză cu majoritate calificată în termen de o lună de la prezentarea ei de către Comisie.

Suspendarea angajamentelor se aplică angajamentelor din partea fondurilor pentru statul membru în cauză, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmează deciziei de suspendare.

Consiliul adoptă decizia, printr-un act de punere în aplicare, pe baza propunerii Comisiei privind suspendarea plăților menționate la alineatul (7).

(9)În ceea ce privește suspendarea angajamentelor sau a plăților care urmează a fi impusă, domeniul de aplicare și nivelul acesteia sunt proporționate, respectă egalitatea de tratament între statele membre și țin cont de circumstanțele economice și sociale în care se află statul membru în cauză, în special de nivelul șomajului și de nivelul sărăciei și al excluziunii sociale din statul membru în cauză comparativ cu media la nivelul Uniunii, precum și de impactul suspendării asupra economiei statului membru în cauză. Impactul suspendării asupra programelor de importanță critică pentru corectarea condițiilor economice sau sociale nefavorabile este un factor specific care se ia în seamă.

(10)Suspendarea angajamentelor face obiectul unui plafon de maximum 25 % din angajamentele pentru fonduri aferente următorului an calendaristic sau de 0,25 % din PIB-ul nominal, reținându-se valoarea cea mai mică, în oricare dintre următoarele cazuri:

(a)în primul caz de nerespectare a unei proceduri de deficit excesiv, astfel cum se menționează la alineatul (7) litera (a);

(b)în primul caz de nerespectare a unui plan de acțiuni corective din cadrul unei proceduri de dezechilibru excesiv, astfel cum se menționează la alineatul (7) litera (b);

(c)în caz de nerespectare a acțiunii corective recomandate în cadrul unei proceduri de dezechilibru excesiv, astfel cum se menționează la alineatul (7) litera (c);

(d)în primul caz de nerespectare, astfel cum se menționează la alineatul (7) punctele (d) și (e).

În caz de nerespectare persistentă, suspendarea angajamentelor poate să depășească procentajele maxime stabilite la primul paragraf.

(11)Consiliul revocă suspendarea angajamentelor pe baza unei propuneri din partea Comisiei, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (8), în următoarele cazuri:

(a)atunci când procedura privind deficitul excesiv este suspendată în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului 43 sau atunci când Consiliul a decis, în conformitate cu articolul 126 alineatul (12) din TFUE, să abroge decizia privind existența unui deficit excesiv;

(b)atunci când Consiliul a aprobat planul de acțiune corectivă prezentat de statul membru în cauză în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 sau atunci când procedura de dezechilibru excesiv este suspendată în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din regulamentul menționat anterior sau atunci când Consiliul a închis procedura de dezechilibru excesiv în conformitate cu articolul 11 din regulamentul menționat anterior;

(c)atunci când Comisia a concluzionat că un stat membru a luat măsuri adecvate, astfel cum se menționează în Regulamentul (CE) nr. 332/2002;

(d)atunci când Comisia a concluzionat că statul membru în cauză a luat măsuri adecvate pentru implementarea programului de ajustare menționat la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 472/2013 sau a măsurilor solicitate printr-o decizie a Consiliului adoptată în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din TFUE.

După ridicarea de către Consiliu a suspendării angajamentelor, Comisia reînscrie în buget angajamentele suspendate în conformitate cu articolul [8] din Regulamentul (UE, Euratom) [[...] al Consiliului (Regulamentul CFM)].

Angajamentele suspendate nu pot fi reînscrise în buget mai târziu de anul 2027.

Termenul pentru dezangajarea sumei reînscrise în buget în conformitate cu articolul 99 începe să curgă din anul în care angajamentul suspendat a fost reînscris în buget.

Consiliul adoptă decizia de ridicare a suspendării plăților în urma unei propuneri din partea Comisiei atunci când sunt îndeplinite condițiile aplicabile prevăzute la primul paragraf.

(12)Comisia informează Parlamentul European cu privire la punerea în aplicare a prezentului articol. În particular, Comisia informează imediat Parlamentul European atunci când una dintre condițiile prevăzute la alineatul (7) este îndeplinită în privința unui stat membru și furnizează detalii referitoare la fondurile și programele care ar putea face obiectul unei suspendări a angajamentelor.

Parlamentul European poate invita Comisia la un dialog structurat privind aplicarea prezentului articol, ținând seama de informațiile transmise în conformitate cu primul paragraf.

Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului propunerea de suspendare a angajamentelor sau propunerea de ridicare a respectivei suspendări.

(13)Alineatele (1)-(12) nu se aplică priorităților sau programelor prevăzute la articolul [4 literele (c) punctul (v) subpunctul (ii)] din Regulamentul FSE+.

Titlul III
Programare

CAPITOLUL I
Dispoziții generale privind fondurile

Articolul 16
Pregătirea și prezentarea programelor

(1)Statele membre pregătesc programe de implementare a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.

(2)Statele membre prezintă Comisiei programe cel târziu la 3 luni de la prezentarea acordului de parteneriat.

(3)Statele membre pregătesc programele în conformitate cu modelul de program prevăzut în anexa V.

Pentru FAMI, FSI și IMFV, statele membre pregătesc programele în conformitate cu modelul de program prevăzut în anexa VI.

Articolul 17
Conținutul programelor

(1)Fiecare program stabilește o strategie pentru contribuția programului la obiectivele de politică și comunicarea rezultatelor acestuia.

(2)Un program este format din priorități. Fiecare prioritate corespunde unui obiectiv de politică unic sau asistenței tehnice. O prioritate care corespunde unui obiectiv de politică este formată din unul sau mai multe obiective specifice. Aceluiași obiectiv de politică pot să-i corespundă mai multe priorități.

Pentru programele finanțate prin FEPAM, fiecare axă prioritară poate corespunde unuia sau mai multor obiective de politică. Obiectivele specifice corespund domeniilor de sprijin definite în anexa III la Regulamentul FEPAM.

Pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, un program este format din obiective specifice.

(3)Fiecare program stabilește:

(a)un rezumat al principalelor provocări, ținând cont de:

(i)disparitățile economice, sociale și teritoriale, cu excepția programelor sprijinite de FEPAM;

(ii)disfuncționalitățile pieței, nevoile de investiții și complementaritatea cu alte forme de sprijin;

(iii)provocările identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări și în alte recomandări relevante ale Uniunii adresate statului membru;

(iv)provocările la nivelul capacităților administrative și al guvernanței;

(v)învățămintele desprinse din experiența anterioară;

(vi)strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, atunci când statele membre și regiunile iau parte la astfel de strategii;

(vii)pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, progresele în implementarea acquis-ul și a planurilor de acțiune relevante ale Uniunii;

(b)o justificare a obiectivelor de politică alese, a priorităților corespunzătoare, a obiectivelor specifice și a formelor de sprijin;

(c)pentru fiecare prioritate, cu excepția asistenței tehnice, obiectivele specifice;

(d)pentru fiecare obiectiv specific:

(i)tipurile de acțiuni aferente, inclusiv o listă a operațiunilor de importanță strategică planificate și a contribuției lor preconizate la obiectivele specifice respective, precum și la strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, după caz;

(ii)indicatorii de realizare și indicatorii de rezultat, cu obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare;

(iii)grupurile-țintă principale;

(iv)teritoriile specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată a investițiilor teritoriale integrate, a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității sau a altor instrumente teritoriale;

(v)acțiunile interregionale și transnaționale ai căror beneficiari se află în cel puțin un alt stat membru;

(vi)utilizarea planificată a instrumentelor financiare;

(vii)tipurile de intervenții și o defalcare orientativă a resurselor programate, per tip de intervenție sau domeniu de sprijin;

(e)utilizarea planificată a asistenței tehnice în conformitate cu articolele 30 și 32 și tipurile de intervenție relevante;

(f)un plan de finanțare care să conțină:

(i)un tabel specificând alocările financiare totale pentru fiecare fond și pentru fiecare categorie de regiuni pentru întreaga perioadă de programare și pentru fiecare an, inclusiv orice sume transferate în temeiul articolului 21;

(ii)un tabel specificând alocările financiare totale pentru fiecare prioritate, per fond și per categorie de regiuni, precum și contribuția națională, cu precizarea dacă aceasta este alcătuită din contribuții publice și private;

(iii)pentru programele sprijinite de FEPAM, un tabel specificând, pentru fiecare tip de domeniu de sprijin, cuantumurile alocărilor financiare totale ale sprijinului din partea fondului și contribuția națională;

(iv)pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, un tabel specificând, pentru fiecare obiectiv specific, alocările financiare totale per tip de acțiune, precum și contribuția națională, cu precizarea dacă aceasta este alcătuită din contribuții publice și private;

(g)acțiunile întreprinse pentru a implica partenerii relevanți menționați la articolul 6 în pregătirea programului, și rolul acestor parteneri în implementarea, monitorizarea și evaluarea programului;

(h)pentru fiecare condiție favorizantă stabilită în conformitate cu articolul 11, cu anexa III și cu anexa IV, o evaluare a îndeplinirii condiției favorizante la data prezentării programului;

(i)abordarea avută în vedere în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului, prin definirea obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor de comunicare, a acoperirii la nivelul mijloacelor de comunicare socială, a bugetului planificat și a indicatorilor relevanți pentru monitorizare și evaluare;

(j)autoritatea de management, autoritatea de audit și organismul care primește plățile din partea Comisiei.

Literele (c) și (d) de la prezentul alineat nu se aplică obiectivul specific prevăzut la articolul [4 litera (c) punctul (vii)] din Regulamentul FSE+.

(4)Prin derogare de la alineatul (3) litera (d), pentru fiecare obiectiv specific al programelor sprijinite de FAMI, FSI și IMFV se furnizează următoarele:

(a)o descriere a situației inițiale, a provocărilor și a răspunsurilor sprijinite de fond;

(b)o indicare a obiectivelor operaționale;

(c)o listă orientativă a acțiunilor și a contribuției anticipate a acestora la obiectivele specifice și operaționale;

(d)după caz, o justificare a sprijinului operațional, a acțiunilor specifice, a asistenței de urgență și a acțiunilor menționate la articolele [16 și 17] din Regulamentul FAMI;

(e)indicatori de realizare și de rezultat, cu obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare;

(f)o defalcare orientativă a resurselor programate, în funcție de tipul de intervenție.

(5)Tipurile de intervenție se bazează pe un nomenclator stabilit în anexa I. Pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, tipurile de intervenție se bazează pe un nomenclator stabilit în regulamentele specifice ale fondurilor.

(6)Pentru programele FEDR, FSE+ și ale Fondului de coeziune, prezentate în conformitate cu articolul 16, tabelul menționat la alineatul (3) litera (f) punctul (ii) include numai sumele pentru anii 2021-2025.

(7)Statul membru informează Comisia cu privire la orice modificare a informațiilor menționate la alineatul (3) litera (j), fără a fi necesară o modificare a programului.

Articolul 18
Aprobarea programelor

(1)Comisia evaluează programul și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, precum și coerența acestuia cu acordul de parteneriat. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare, în mod particular, recomandările relevante specifice fiecărei țări.

(2)Comisia poate formula observații în termen de trei luni de la data prezentării programului de către statul membru.

(3)Statul membru reexaminează programul, luând în considerare observațiile formulate de Comisie.

(4)Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă programul, cel târziu în termen de șase luni de la data prezentării programului de către statul membru.

Articolul 19
Modificarea programelor

(1)Statul membru poate prezenta o cerere motivată de modificare a unui program, împreună cu programul modificat, stipulând impactul preconizat al respectivei modificări asupra îndeplinirii obiectivelor.

(2)Comisia evaluează modificarea și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, inclusiv cu cerințele de la nivel național, și poate formula observații în termen de trei luni de la prezentarea programului modificat.

(3)Statul membru reexaminează programul modificat și ia în considerare observațiile formulate de Comisie.

(4)Comisia aprobă modificarea unui program cel târziu la șase luni de la prezentarea cererii de modificare de către statul membru.

(5)Pe parcursul perioadei de programare, statul membru poate transfera o sumă de până la 5 % din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de 3 % din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași fond sprijinind același program. Pentru programele sprijinite de FEDR și FSE+, transferul vizează numai alocările pentru aceeași categorie de regiuni.

Aceste transferuri nu afectează anii precedenți. Ele sunt considerate a fi nesubstanțiale și nu necesită o decizie de modificare a programului din partea Comisiei. Cu toate acestea, ele respectă toate cerințele normative. Statul membru prezintă Comisiei tabelul revizuit menționat la articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (ii), litera (f) punctul (iii) sau litera (f) punctul (iv), după caz.

(6)Aprobarea din partea Comisiei nu este necesară în cazul corecturilor de natură pur materială sau de redactare, care nu afectează implementarea programului. Statele membre informează Comisia cu privire la astfel de corecturi.

(7)Pentru programele sprijinite de FEPAM, modificările programelor referitoare la introducerea de indicatori nu necesită aprobarea Comisiei.

Articolul 20
Sprijin comun din partea FEDR, FSE+ și a Fondului de coeziune

(1)FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune pot oferi sprijin comun programelor din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”.

(2)FEDR și FSE+ pot finanța, în mod complementar și sub rezerva unei limite de 10 % din finanțarea provenită de la fondurile respective pentru fiecare prioritate a unui program, o parte sau totalitatea unei operațiuni în cazul căreia cheltuielile sunt eligibile pentru sprijin din partea celuilalt fond pe baza normelor de eligibilitate aplicate fondului respectiv, cu condiția ca acele costuri să fie necesare pentru implementare.

Articolul 21
Transferul de resurse

(1)Statele membre pot solicita transferul a până la 5 % din alocările financiare ale programului, de la oricare fond către oricare alt fond executat prin gestiune partajată sau către orice instrument executat prin gestiune directă sau indirectă.

(2)Resursele transferate sunt implementate în conformitate cu normele fondului sau ale instrumentului către care sunt transferate resursele, iar în cazul transferurilor către instrumente care fac obiectul gestiunii directe sau indirecte, în beneficiul statului membru în cauză.

(3)Cererile prezentate în temeiul alineatului (1) stipulează suma totală transferată pentru fiecare an, per fond și per categorie de regiuni, după caz, sunt justificate în mod corespunzător și sunt însoțite de programul sau programele revizuite de la care urmează să fie transferate resursele în conformitate cu articolul 19, indicând către care alt fond sau instrument sunt transferate sumele.

(4)Comisia poate să se opună unei cereri de transfer conținute în modificarea aferentă a programului, atunci când respectivul transfer ar compromite îndeplinirea obiectivelor programului de la care urmează să fie transferate resursele.

(5)Pot fi transferate numai resurse ale anilor calendaristici viitori.

CAPITOLUL II
Dezvoltare teritorială

Articolul 22
Dezvoltare teritorială integrată

Statul membru sprijină dezvoltarea teritorială integrată prin strategii de dezvoltare locală și teritorială în oricare dintre următoarele forme:

(a)investiții teritoriale integrate;

(b)dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

(c)un alt instrument teritorial de sprijinire a inițiativelor concepute de statul membru pentru investițiile programate pentru FEDR în cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (e).

Articolul 23
Strategii teritoriale

(1)Strategiile teritoriale implementate în conformitate cu articolul 22 litera (a) sau litera (c) conțin următoarele elemente:

(a)zona geografică vizată de strategie;

(b)o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei;

(c)o descriere a unei abordări integrate care răspunde necesităților de dezvoltare și potențialului identificat;

(d)o descriere a implicării de parteneri, în conformitate cu articolul 6, în pregătirea și implementarea strategiei.

Acestea pot să conțină, de asemenea, o listă a operațiunilor care urmează să fie sprijinite.

(2)Strategiile teritoriale se redactează sub responsabilitatea autorităților sau organismelor teritoriale competente, urbane, locale sau de alt nivel.

(3)Atunci când lista operațiunilor care urmează să fie sprijinite nu a fost inclusă în strategia teritorială, autoritățile sau organismele teritoriale competente, urbane, locale sau de alt nivel, selecționează sau sunt implicate în selecționarea operațiunilor.

Operațiunile selecționate respectă strategia teritorială.

(4)Atunci când o autoritate sau un organism teritorial urban, local sau de alt nivel îndeplinește sarcini care intră sub responsabilitatea autorității de management, altele decât selecționarea operațiunilor, autoritatea este identificată de către autoritatea de management ca organism intermediar.

(5)Se poate acorda sprijin pentru pregătirea și conceperea strategiilor teritoriale.

Articolul 24
Investiții teritoriale integrate

(1)Atunci când o strategie implementată în conformitate cu articolul 23 implică investiții care beneficiază de sprijin din partea unuia sau a mai multor fonduri, din partea mai multor programe sau din partea mai multor priorități din cadrul aceluiași program, acțiunile pot fi realizate ca investiții teritoriale integrate („ITI”).

(2)Autoritatea de management se asigură că sistemul electronic dedicat programului sau programelor permite identificarea operațiunilor, precum și a realizărilor și rezultatelor care contribuie la o ITI.

Articolul 25
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

(1)FEDR, FSE+ și FEPAM pot sprijini dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

(2)Statul membru se asigură că dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității:

(a)se axează pe zone subregionale;

(b)este plasată sub responsabilitatea unor grupuri de acțiune locală formate din reprezentanți ai intereselor socioeconomice locale ale sectoarelor public și privat, în care niciun grup individual de interese nu controlează procesul decizional;

(c)este realizată prin strategii integrate în conformitate cu articolul 26;

(d)sprijină colaborarea în rețea, caracteristicile inovatoare în context local și, după caz, cooperarea cu alți actori de nivel teritorial.

(3)Atunci când sprijinul acordat strategiilor menționate la alineatul (2) litera (c) este disponibil din partea mai multor fonduri, autoritățile de management competente organizează o cerere comună pentru selecționarea acestor strategii și instituie un comitet mixt pentru toate fondurile în cauză, pentru a monitoriza implementarea strategiilor respective. Autoritățile de management competente pot alege unul dintre fondurile în cauză pentru a sprijini toate costurile de pregătire, gestiune și animare menționate la articolul 28 alineatul (1) literele (a) și (c), legate de aceste strategii.

(4)Atunci când implementarea unei astfel de strategii implică un sprijin din partea mai multor fonduri, autoritățile de management competente pot alege unul dintre fondurile în cauză ca fond principal.

(5)În cazul acestei strategii se aplică normele fondului principal. Autoritățile celorlalte fonduri se bazează pe deciziile și pe controalele de gestiune efectuate de autoritatea competentă a fondului principal.

(6)Autoritățile fondului principal furnizează autorităților celorlalte fonduri informațiile necesare pentru a monitoriza și efectua plăți în conformitate cu normele stabilite în regulamentele specifice ale fondurilor.

Articolul 26
Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

(1)Autoritățile de management competente se asigură că fiecare strategie menționată la articolul 25 alineatul (2) litera (c) prevede următoarele elemente:

(a)zona geografică și populația care fac obiectul strategiei;

(b)procesul de implicare a comunității în dezvoltarea strategiei;

(c)o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei;

(d)obiectivele strategiei, inclusiv ținte măsurabile pentru rezultate, precum și acțiunile conexe planificate;

(e)modalitățile de gestiune, monitorizare și evaluare, prin care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de a implementa strategia;

(f)un plan financiar, inclusiv alocarea planificată din partea fiecărui fond și program în cauză.

(2)Autoritățile de management competente definesc criteriile de selecție a strategiilor respective, instituie o comisie care să efectueze această selecție și aprobă strategiile selecționate de această comisie.

(3)Autoritățile de management competente finalizează prima rundă de selecție a strategiilor și se asigură că grupurile de acțiune locală selecționate își pot îndeplini sarcinile stabilite la articolul 27 alineatul (3) în termen de 12 luni de la data aprobării programului relevant sau, în cazul strategiilor sprijinite prin mai multe fonduri, în termen de 12 luni de la data aprobării ultimului program în cauză.

(4)Decizia de aprobare a unei strategii stabilește alocarea aferentă fiecărui fond și program în cauză și prevede responsabilitățile în ceea ce privește sarcinile de gestiune și control din cadrul programului sau al programelor.

Articolul 27
Grupuri de acțiune locală

(1)Grupurile de acțiune locală concep și implementează strategiile menționate la articolul 25 alineatul (2) litera (c).

(2)Autoritățile de management se asigură că grupurile de acțiune locală fie aleg un partener din cadrul grupului în calitate de partener principal pentru aspectele administrative și financiare, fie se reunesc în cadrul unei structuri comune legal constituite.

(3)Grupurile de acțiune locală, în mod exclusiv, îndeplinesc toate sarcinile următoare:

(a)consolidarea capacităților actorilor locali de a elabora și implementa operațiuni;

(b)elaborarea unei proceduri și a unor criterii de selecție nediscriminatorii și transparente, care să evite conflictele de interese și să garanteze că deciziile de selecție nu sunt controlate de niciun grup de interese în mod individual;

(c)pregătirea și publicarea cererilor de propuneri;

(d)selecționarea operațiunilor, stabilirea valorii sprijinului și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

(e)monitorizarea progreselor înregistrate în direcția atingerii obiectivelor strategiei;

(f)evaluarea implementării strategiei.

(4)Atunci când grupurile de acțiune locală îndeplinesc sarcini care nu sunt reglementate de alineatul (3) și care intră sub responsabilitatea autorității de management sau a agenției de plăți, respectivele grupuri de acțiune locală sunt identificate de autoritatea de management drept organisme intermediare în conformitate cu normele specifice ale fondurilor.

(5)Grupul de acțiune locală poate avea statut de beneficiar și poate implementa operațiuni în conformitate cu strategia.

Articolul 28
Sprijin din partea fondurilor pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

(1)Statele membre se asigură că sprijinul din partea fondurilor pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității acoperă:

(a)consolidarea capacităților și acțiuni pregătitoare în sprijinul elaborării și al viitoarei implementări a strategiilor;

(b)implementarea operațiunilor selecționate în cadrul strategiei de dezvoltare locală, inclusiv activitățile de cooperare și pregătirea acestora;

(c)gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei, precum și animarea acesteia.

(2)Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (a) este eligibil indiferent dacă strategia este selecționată ulterior pentru finanțare.

Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (c) nu depășește 25 % din contribuția publică totală la strategie.

CAPITOLUL III
Asistență tehnică

Articolul 29
Asistența tehnică la inițiativa Comisiei

(1)La inițiativa Comisiei, fondurile pot sprijini acțiunile de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare, comunicare, inclusiv comunicare instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii, vizibilitate și toate acțiunile vizând acordarea de asistență tehnică și administrativă necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și, după caz, cu țări terțe.

(2)Aceste acțiuni pot acoperi perioade de programare precedente și ulterioare.

(3)Comisia își stabilește planurile atunci când este avută în vedere o contribuție din partea fondurilor în conformitate cu articolul [110] din Regulamentul financiar.

(4)În funcție de scopul lor, acțiunile menționate la prezentul articol pot fi finanțate fie cu titlul de cheltuieli operaționale, fie cu titlul de cheltuieli administrative.

Articolul 30
Asistența tehnică acordată statelor membre

(1)La inițiativa unui stat membru, fondurile pot sprijini acțiuni care pot viza perioade de programare precedente și ulterioare și care sunt necesare pentru administrarea și utilizarea eficace a respectivelor fonduri.

(2)Fiecare fond poate finanța acțiuni de asistență tehnică care sunt eligibile în cadrul oricăruia dintre celelalte fonduri.

(3)În cadrul fiecărui program, asistența tehnică ia forma unei priorități legate doar de un singur fond.

Articolul 31
Finanțare forfetară pentru asistența tehnică acordată statelor membre

(1)Asistența tehnică acordată fiecărui program se rambursează ca sumă forfetară, prin aplicarea procentajelor prevăzute la alineatul (2) asupra cheltuielilor eligibile incluse în fiecare cerere de plată în temeiul articolului 85 alineatul (3) litera (a) sau (c), după caz.

(2)Procentajul rambursat pentru asistență tehnică, aferent fiecărui fond, este următorul:

(a)pentru sprijinul din partea FEDR, acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, precum și pentru sprijinul din partea Fondului de coeziune: 2,5 %;

(b)pentru sprijinul din partea FSE+: 4 %, iar pentru programele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii) din Regulamentul FSE+: 5 %;

(c)pentru sprijinul din partea FEPAM: 6 %;

(d)pentru sprijinul din partea FAMI, FSI și IMFV: 6 %.

(3)Normele specifice privind asistența tehnică pentru programele Interreg sunt stabilite în Regulamentul CTE.

Articolul 32
Finanțare nelegată de costuri pentru asistența tehnică acordată statelor membre

În plus față de articolul 31, statul membru poate propune să întreprindă acțiuni de asistență tehnică suplimentare, pentru a consolida capacitatea de gestiune și utilizare eficace a fondurilor de care dispun autoritățile, beneficiarii și partenerii relevanți ai statului membru.

Sprijinul pentru aceste acțiuni este implementat prin finanțări nelegate de costuri în conformitate cu articolul 89.

Titlul IV
Monitorizare, evaluare, comunicare și vizibilitate

CAPITOLUL I
Monitorizare

Articolul 33
Comitetul de monitorizare

(1)Statul membru instituie un comitet de monitorizare a implementării programului („comitetul de monitorizare”) în termen de trei luni de la data notificării statului membru în cauză cu privire la decizia de aprobare a programului.

Statul membru poate institui un comitet de monitorizare unic pentru a acoperi mai multe programe.

(2)Fiecare comitet de monitorizare își adoptă propriul regulament de procedură.

(3)Comitetul de monitorizare se reunește cel puțin o dată pe an și examinează toate chestiunile care afectează progresele făcute de program în atingerea obiectivelor sale.

(4)Statul membru publică regulamentul de procedură al comitetului de monitorizare, precum și toate datele și informațiile partajate cu comitetul de monitorizare, pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).

(5)Alineatele (1)-(4) nu se aplică programelor prevăzute la articolul [4 alineatul (c) punctul (vi)] din Regulamentul FSE+ și asistenței tehnice conexe.

Articolul 34
Componența comitetului de monitorizare

(1)Statul membru stabilește componența comitetului de monitorizare și asigură o reprezentare echilibrată a autorităților și organismelor intermediare relevante ale statului membru și a reprezentanților partenerilor menționați la articolul 6.

Fiecare membru al comitetului de monitorizare dispune de un vot.

Statul membru publică lista membrilor comitetului de monitorizare pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).

(2)Reprezentanții Comisiei participă la lucrările comitetului de monitorizare în calitate de consultanți.

Articolul 35
Funcțiile comitetului de monitorizare

(1)Comitetul de monitorizare examinează:

(a)progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor;

(b)orice probleme care influențează performanța programului și măsurile luate pentru a le remedia;

(c)contribuția programului la abordarea provocărilor identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări;

(d)elementele evaluării ex ante menționate la articolul 52 alineatul (3) și în documentul de strategie menționat la articolul 53 alineatul (2);

(e)progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, a sintezelor evaluărilor și a oricăror acțiuni întreprinse ca urmare a constatărilor;

(f)punerea în aplicare a acțiunilor legate de comunicare și vizibilitate;

(g)progresele înregistrate în implementarea operațiunilor de importanță strategică, dacă este cazul;

(h)îndeplinirea condițiilor favorizante și aplicarea acestora în cursul întregii perioade de programare;

(i)progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice și beneficiari, acolo unde este cazul.

(2)Comitetul de monitorizare aprobă:

(a)metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora, după consultarea Comisiei în conformitate cu articolul 67 alineatul (2), fără a aduce atingere literelor (b), (c) și (d) de la articolul 27 alineatul (3);

(b)rapoartele anuale de performanță pentru programele sprijinite de FEPAM, FAM, FSI și IMFV și raportul final de performanță pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune;

(c)planul de evaluare și orice modificare a acestuia;

(d)orice propunere înaintată de autoritatea de management referitoare la modificarea unui program, inclusiv la transferuri, în conformitate cu articolul 19 alineatul (5) și articolul 21.

Articolul 36
Evaluarea anuală a performanțelor 

(1)Se organizează o reuniune anuală de evaluare între Comisie și fiecare stat membru, pentru analizarea performanțelor fiecărui program.

Reuniunea anuală de evaluare este prezidată de Comisie sau, la cererea statului membru, coprezidată de statul membru și de Comisie.

(2)Pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, reuniunile de evaluare se organizează cel puțin de două ori pe parcursul perioadei de programare.

(3)Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, statul membru furnizează Comisiei, cel târziu cu o lună înainte de reuniunea anuală de evaluare, informațiile cu privire la elementele enumerate la articolul 35 alineatul (1).

Pentru programele prevăzute la articolul [4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii)] din Regulamentul FSE+, informațiile care trebuie furnizate se limitează la literele (a), (b), (e), (f) și (h) de la articolul 35 alineatul (1).

(4)Rezultatele reuniunii anuale de evaluare se consemnează într-un proces-verbal convenit.

(5)Statul membru ia măsuri pentru a răspunde problemelor ridicate de Comisie și o informează pe aceasta în termen de trei luni în legătură cu măsurile respective.

(6)Pentru programele sprijinite de FEPAM, FAM, FSI și IMFV, statul membru prezintă un raport anual de performanță, în conformitate cu regulamentele specifice ale fondurilor.

Articolul 37
Transmiterea datelor

(1)Autoritatea de management transmite Comisiei, în format electronic, date cumulative pentru fiecare program până la 31 ianuarie, 31 martie, 31 mai, 31 iulie, 30 septembrie și 30 noiembrie în fiecare an, utilizând modelul prevăzut în anexa VII.

Prima transmitere a datelor trebuie efectuată până la 31 ianuarie 2022, iar ultima până la 31 ianuarie 2030.

Pentru programele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii) din Regulamentul FSE+, datele trebuie transmise în fiecare an până la 30 noiembrie.

(2)Datele trebuie defalcate pentru fiecare prioritate în funcție de obiective specifice și categorii de regiuni și se referă la:

(a)numărul de operațiuni selectate, costurile totale eligibile ale acestora, contribuția din partea fondurilor și cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management, toate defalcate pe tipuri de intervenție;

(b)valorile indicatorilor de realizare și de rezultat pentru operațiunile selectate și valorile obținute pe operațiuni.

(3)Pentru instrumentele financiare se furnizează, de asemenea, date cu privire la următoarele:

(a)cheltuielile eligibile, în funcție de tipul de produs financiar;

(b)cuantumul costurilor și comisioanelor de gestiune declarate drept cheltuieli eligibile;

(c)cuantumul resurselor publice și private mobilizate, pe lângă fonduri, pe tip de produs financiar;

(d)dobânzi și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare menționate la articolul 54 și resursele restituite care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor, astfel cum se prevede la articolul 56.

(4)Datele transmise în conformitate cu prezentul articol trebuie să fie fiabile și actualizate la sfârșitul lunii anterioare lunii în care sunt transmise.

(5)Autoritatea de management publică toate datele transmise Comisiei pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).

(6)Pentru programele sprijinite de FEPAM, Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2), pentru a stabili modelul care trebuie utilizat pentru punerea în aplicare a prezentului articol.

Articolul 38
Raportul final de performanță

(1)Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, fiecare autoritate de management transmite Comisiei, până la 15 februarie 2031, un raport final privind performanța programului.

(2)Raportul final de performanță evaluează realizarea obiectivelor programului pe baza elementelor enumerate la articolul 35 alineatul (1), cu excepția informațiilor prevăzute la articolul 35 alineatul (1) litera (d).

(3)Comisia examinează raportul final de performanță și informează autoritatea de management cu privire la eventualele observații în termen de cinci luni de la data primirii acestui raport. În cazul în care se fac astfel de observații, autoritatea de management furnizează toate informațiile necesare cu privire la aceste observații și, dacă este cazul, informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile luate. Comisia informează statul membru cu privire la acceptarea raportului.

(4)Autoritatea de management publică rapoartele finale de performanță pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).

(5)În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol, Comisia adoptă un act de punere în aplicare care prevede modelul pentru raportul final de performanță. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 108.

CAPITOLUL II
Evaluare

Articolul 39
Evaluări efectuate de statul membru

(1)Autoritatea de management efectuează evaluări ale programului. Fiecare evaluare analizează programul din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și a implementării programelor.

(2)În plus, autoritatea de management efectuează o evaluare pentru fiecare program, pentru a evalua impactul acestuia, până la 30 iunie 2029.

(3)Autoritatea de management încredințează efectuarea evaluărilor unor experți independenți din punct de vedere funcțional.

(4)Autoritatea de management sau statul membru asigură procedurile necesare pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări.

(5)Autoritatea de management sau statul membru elaborează un plan de evaluare. Acest plan de evaluare poate include mai multe programe. Pentru FAMI, FSI și IMFV, planul respectiv include o evaluare intermediară, care trebuie finalizată până la 31 martie 2024.

(6)Autoritatea de management prezintă planul de evaluare comitetului de monitorizare în termen de cel mult un an de la aprobarea programului.

(7)Autoritatea de management publică toate evaluările pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).

Articolul 40
Evaluări efectuate de Comisie

(1)Comisia efectuează o evaluare intermediară pentru a analiza fiecare fond din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE până la sfârșitul anului 2024. Comisia poate utiliza toate informațiile relevante disponibile deja în conformitate cu articolul [128] din Regulamentul financiar.

(2)Comisia efectuează o evaluare retrospectivă pentru a analiza fiecare fond din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE până la 31 decembrie 2031.

CAPITOLUL III
Vizibilitate, transparență și comunicare

Secțiunea I
Vizibilitatea sprijinului din partea fondurilor

Articolul 41
Vizibilitate

Fiecare stat membru asigură:

(a)vizibilitatea sprijinului în toate activitățile legate de operațiuni sprijinite de fonduri, acordând o atenție deosebită operațiunilor de importanță strategică;

(b)informarea cetățenilor Uniunii cu privire la rolul și realizările fondurilor prin intermediul unui portal unic de internet care oferă acces la toate programele care implică statul membru respectiv.

Articolul 42
Emblema Uniunii

Statele membre, autoritățile de management și beneficiarii utilizează emblema Uniunii Europene în conformitate cu anexa VIII atunci când desfășoară activități de vizibilitate, transparență și comunicare.

Articolul 43
Responsabili cu comunicarea și rețele

(1)Fiecare stat membru desemnează un coordonator pentru comunicare pentru activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare în legătură cu sprijinul din partea fondurilor, inclusiv pentru programele din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), în cazul în care statul membru respectiv găzduiește autoritatea de management. Coordonatorul pentru comunicare coordonează măsurile de comunicare și vizibilitate între programe.

Coordonatorul pentru comunicare trebuie să implice în activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare următoarele organisme:

(a)Reprezentanțele Comisiei Europene și Birourile de legătură ale Parlamentului European din statele membre, precum și centrele de informare Europe Direct și alte rețele; instituții de învățământ și cercetare;

(b)alți parteneri și organisme competente.

(2)Fiecare autoritate de management desemnează un responsabil cu comunicarea pentru fiecare program („responsabilul cu comunicarea al programului”).

(3)Comisia coordonează o rețea compusă din coordonatorii pentru comunicare, responsabilii cu comunicarea ai programelor și reprezentanți ai Comisiei pentru a face schimb de informații privind activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare.

Secțiunea II
Transparența implementării fondurilor și a comunicării cu privire la programe

Articolul 44
Responsabilitățile autorității de management

(1)Autoritatea de management se asigură că, în termen de șase luni de la aprobarea programului, există un site web care conține informații privind programele aflate sub responsabilitatea sa, cuprinzând obiectivele, activitățile, posibilitățile de finanțare disponibile și realizările programelor.

(2)Autoritatea de management publică pe site-ul web menționat la alineatul (1), cel târziu cu o lună înainte de lansarea unei cereri de propuneri, un rezumat al cererilor de propuneri planificate și publicate conținând următoarele date:

(a)zona geografică vizată de cererea de propuneri;

(b)obiectivul de politică sau obiectivul specific vizat;

(c)tipul de solicitanți eligibili;

(d)cuantumul total al sprijinului pentru cererea de propuneri;

(e)data de începere și de încheiere a cererii de propuneri.

(3)Autoritatea de management publică pe site-ul web lista operațiunilor selectate pentru sprijin din partea fondurilor în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii și actualizează lista respectivă cel puțin o dată la trei luni. Fiecare operațiune are un cod unic. Lista conține următoarele date:

(a)în cazul persoanelor juridice, denumirea beneficiarului;

(b)în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele de familie;

(c)pentru operațiuni FEPAM legate de o navă de pescuit, numărul de identificare din registrul flotei de pescuit a Uniunii, așa cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/218 al Comisiei 44 ;

(d)denumirea operațiunii;

(e)scopul operațiunii și realizările acesteia;

(f)data de începere a operațiunii;

(g)data preconizată sau efectivă de încheiere a operațiunii;

(h)costul total al operațiunii;

(i)fondul vizat;

(j)obiectivul specific vizat;

(k)rata de cofinanțare a Uniunii;

(l)indicatorul de localizare sau datele de geolocalizare pentru operațiunea și țara în cauză;

(m)pentru operațiuni mobile sau operațiuni care acoperă mai multe locații, locația beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau regiunea la nivelul NUTS 2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică;

(n)tipul de intervenție pentru operațiune, în conformitate cu articolul 67 alineatul (3) litera (g).

Pentru datele menționate la literele (b), (c) și (k) de la primul paragraf, datele se șterg după doi ani de la data publicării inițiale pe site-ul web.

Pentru programele sprijinite de FEPAM, datele menționate la primul paragraf literele (b) și (c) se publică numai dacă această publicare este conformă cu legislația națională în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

(4)Datele menționate la alineatele (2) și (3) se publică pe site-ul web în formate deschise și prelucrabile automat, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului 45 , care permit sortarea, căutarea, extragerea, compararea și reutilizarea datelor.

(5)Autoritatea de management informează beneficiarii cu privire la faptul că datele vor fi publicate înainte de publicarea lor în conformitate cu prezentul articol.

(6)Autoritatea de management se asigură că toate materialele de comunicare și vizibilitate, inclusiv cele de la nivelul beneficiarilor, sunt puse la dispoziția instituțiilor, organismelor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, și că se acordă Uniunii o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa VIII.

Articolul 45
Responsabilitățile beneficiarilor

(1)Beneficiarii și organismele care implementează instrumentele financiare menționează sprijinul din partea fondurilor pentru operațiune, inclusiv resursele reutilizate în conformitate cu articolul 56, prin:

(a)afișarea pe site-ul web profesional sau pe site-urile de socializare ale beneficiarului, dacă există astfel de site-uri, a unei scurte descrieri a operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;

(b)includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul din partea fondurilor într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii care sunt utilizate pentru public sau participanți;

(c)afișarea publică a unor plăci sau panouri de la începerea implementării fizice a operațiunilor care implică investiții fizice sau achiziționarea de echipamente, cu privire la următoarele:

(i)operațiunile sprijinite de FEDR și Fondul de coeziune al căror cost total depășește 500 000 EUR;

(ii)operațiunile sprijinite de FSE+, FEPAM, FSI, FAMI și IMFV al căror cost total depășește 100 000 EUR.

(d)în cazul operațiunilor care nu se încadrează la litera (c), afișarea publică cel puțin a unui afiș imprimat sau electronic cu dimensiunea minimă A3 conținând informații despre operațiune, cu evidențierea sprijinului din partea fondurilor;

(e)în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 10 000 000 EUR, prin organizarea unui eveniment de comunicare și cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente în timp util.

Pentru operațiunile sprijinite în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii) din Regulamentul FSE+, această cerință nu se aplică.

(2)În cazul fondurilor pentru proiecte mici, beneficiarul se asigură că destinatarii finali respectă cerințele prevăzute la alineatul (1).

În cazul instrumentelor financiare, beneficiarul se asigură că destinatarii finali respectă cerințele prevăzute la alineatul (1) litera (c).

(3)În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 42 sau al alineatelor (1) și (2) din prezentul articol, statul membru aplică o corecție financiară prin anularea a până la 5 % din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.

Titlul V
Sprijinul financiar din partea fondurilor

CAPITOLUL I
Formele contribuției Uniunii

Articolul 46
Formele contribuției Uniunii la programe

Contribuția Uniunii poate avea oricare dintre următoarele forme:

(a)finanțare care nu este legată de costurile operațiunilor relevante, în conformitate cu articolul 89, și bazată pe oricare dintre următoarele:

(i)îndeplinirea unor condiții;

(ii)atingerea unor rezultate;

(b)rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiari sau de partenerul privat din operațiunile PPP și plătite în cadrul implementării operațiunilor;

(c)costuri unitare în conformitate cu articolul 88, care includ toate sau anumite categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate în prealabil printr-o trimitere la un cuantum pe unitate;

(d)sume forfetare în conformitate cu articolul 88, care includ, în mod global, toate sau anumite categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate în prealabil;

(e)finanțare la rate forfetare în conformitate cu articolul 88, care include categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate în prealabil, prin aplicarea unui procent;

(f)o combinație între formele menționate la literele (a)-(e).

CAPITOLUL II
Formele sprijinului din partea statelor membre

Articolul 47
Forme de sprijin

Statele membre utilizează contribuția din partea fondurilor pentru a oferi beneficiarilor sprijin sub formă de granturi, instrumente financiare sau premii sau o combinație între acestea.

Secțiunea I
Forme de granturi

Articolul 48
Forme de granturi

(1)Granturile oferite de statele membre beneficiarilor pot lua oricare dintre următoarele forme:

(a)rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de un beneficiar sau de partenerul privat din operațiunile PPP și plătite pentru implementarea operațiunilor, inclusiv a contribuțiilor în natură și a deprecierilor;

(b)costuri unitare;

(c)sume forfetare;

(d)finanțare la rate forfetare;

(e)o combinație între formele menționate la literele (a)-(d), cu condiția ca fiecare formă să acopere categorii diferite de costuri sau ca acestea să fie utilizate pentru proiecte diferite care fac parte dintr-o operațiune sau pentru etape succesive ale unei operațiuni.

În cazul în care costul total al unei operațiuni nu depășește 200 000 EUR, contribuția furnizată beneficiarului din FEDR, FSE +, FAMI, FSI și IMFV ia forma costurilor unitare, a sumelor forfetare sau a ratelor forfetare, cu excepția operațiunilor pentru care sprijinul constituie ajutor de stat. Atunci când se utilizează finanțarea la rate forfetare, numai categoriile de costuri cărora li se aplică rata forfetară pot fi rambursate în conformitate cu litera (a) de la primul paragraf.

În plus, indemnizațiile și salariile plătite participanților pot fi rambursate în conformitate cu litera (a) de la primul paragraf.

(2)Cuantumurile aferente formelor de granturi menționate la alineatul (1) literele (b), (c) și (d) se stabilesc în unul dintre următoarele moduri:

(a)o metodă de calcul justă, echitabilă și verificabilă, bazată pe:

(i) date statistice, alte informații obiective sau avize ale experților;

(ii) datele istorice verificate privind beneficiarii individuali;

(iii) aplicarea practicilor uzuale ale beneficiarilor individuali de contabilizare a costurilor;

(b)un proiect de buget întocmit de la caz la caz și convenit ex ante de către organismul care selectează operațiunea, în cazul în care costul total al operațiunii nu depășește 200 000 EUR;

(c)în conformitate cu normele de aplicare a costurilor unitare, a sumelor forfetare și a ratelor forfetare corespunzătoare aplicabile în cadrul politicilor Uniunii pentru un tip similar de operațiune;

(d)în conformitate cu normele de aplicare a costurilor unitare, a sumelor forfetare și a ratelor forfetare corespunzătoare aplicate în cadrul sistemelor de granturi finanțate integral de statul membru în cauză pentru un tip similar de operațiune;

(e)rate forfetare și metode specifice stabilite în prezentul regulament sau în regulamentele specifice ale fondurilor.

Articolul 49
Finanțare la rate forfetare pentru costurile indirecte în cadrul granturilor

În cazul în care se utilizează o rată forfetară pentru a acoperi costurile indirecte ale unei operațiuni, aceasta se bazează pe unul dintre următoarele elemente:

(a)o rată forfetară de maximum 7 % din costurile directe eligibile, caz în care statul membru nu are obligația de a efectua un calcul pentru a stabili rata aplicabilă;

(b)o rată forfetară de maximum 15 % din costurile directe cu personalul eligibile, caz în care statul membru nu are obligația de a efectua un calcul pentru a stabili rata aplicabilă;

(c)o rată forfetară de maximum 25 % din costurile directe eligibile, cu condiția ca rata să fie calculată în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) litera (a).

În plus, în cazul în care un stat membru a calculat o rată forfetară în conformitate cu articolul 67 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, această rată forfetară poate fi utilizată pentru o operațiune similară în sensul literei (c).

Articolul 50
Costuri directe cu personalul în cadrul granturilor

(1)Costurile directe cu personalul ale unei operațiuni pot fi calculate la o rată forfetară de până la 20 % din costurile directe, altele decât costurile directe cu personalul ale acelei operațiuni, fără ca statul membru să aibă obligația de a efectua un calcul pentru a stabili rata aplicabilă, cu condiția ca costurile directe ale operațiunii să nu includă contractele de achiziții publice de lucrări sau contractele de bunuri sau servicii a căror valoare depășește pragurile prevăzute la articolul 4 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului 46 sau la articolul 15 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului 47 .

Pentru FAMI, FSI și IMFV, costurile care fac obiectul achizițiilor publice și costurile directe cu personalul ale operațiunii respective sunt excluse din baza de calculare a ratei forfetare.

(2)Pentru a stabili costurile directe cu personalul, remunerația pe oră se poate calcula în unul dintre următoarele moduri:

(a)prin împărțirea valorii celei mai recente a costurilor brute anuale documentate cu forța de muncă la 1720 de ore pentru persoanele care lucrează cu normă întreagă sau la o valoare proporțională cu cele 1720 de ore pentru persoanele care lucrează cu fracțiune de normă;

(b)prin împărțirea valorii celei mai recente a costurilor brute lunare documentate cu forța de muncă la timpul de lucru lunar al persoanei în cauză, în conformitate cu legislația națională aplicabilă menționată în contractul de muncă.

(3)La aplicarea remunerației pe oră calculate în conformitate cu alineatul (2), numărul total de ore declarat pentru o persoană pentru un an sau o lună dată nu depășește numărul de ore utilizate pentru calculul remunerației pe oră respective.

(4)În cazul în care nu sunt disponibile, costurile brute anuale cu forța de muncă pot fi deduse din costurile brute documentate cu forța de muncă disponibile sau din contractul de muncă, operându-se ajustările corespunzătoare pentru o perioadă de 12 luni.

(5)Costurile cu personalul pentru persoanele care lucrează cu fracțiune de normă în cadrul operațiunii se pot calcula ca procent fix din costurile brute cu forța de muncă, corespunzător unui procent fix din timpul lucrat pe lună în cadrul operațiunii, fără obligația de a institui un sistem separat de înregistrare a timpului de lucru. Angajatorul emite pentru angajați un document în care se indică procentul fix respectiv.

Articolul 51
Finanțare la rate forfetare pentru costurile eligibile, altele decât costurile directe cu personalul în cadrul granturilor

(1)Pentru a acoperi restul costurilor eligibile ale unei operațiuni, poate fi folosită o rată forfetară de până la 40 % din costurile directe cu personalul eligibile. Statul membru nu are obligația de a efectua vreun calcul în vederea determinării ratei aplicabile.

(2)Pentru operațiunile sprijinite de FAMI, FSI, IMFV, FSE+ și FEDR, salariile și indemnizațiile plătite participanților sunt considerate costuri eligibile suplimentare care nu sunt incluse în rata forfetară.

(3)Rata forfetară menționată la alineatul (1) al prezentului articol nu se aplică în cazul costurilor cu personalul calculate pe baza unei rate forfetare, așa cum se menționează la articolul 50 alineatul (1).

Secțiunea II
Instrumente financiare

Articolul 52
Instrumente financiare

(1)Autoritățile de management pot oferi o contribuție din partea unuia sau a mai multor programe pentru instrumente financiare instituite la nivel național, regional, transnațional sau transfrontalier, gestionate de autoritatea de management sau sub responsabilitatea acesteia și care contribuie la atingerea unor obiective specifice.

(2)Instrumentele financiare oferă sprijin destinatarilor finali numai pentru noile investiții preconizate a fi viabile din punct de vedere financiar, cum sunt cele care generează venituri sau economii, și care nu găsesc o finanțare suficientă din sursele de pe piață.

(3)Sprijinul din partea fondurilor prin intermediul instrumentelor financiare se acordă pe baza unei evaluări ex ante efectuate sub responsabilitatea autorității de management. Evaluarea ex ante se finalizează înainte ca autoritățile de management să decidă să acorde contribuții din partea unui program pentru instrumente financiare.

Evaluarea ex ante include cel puțin următoarele elemente:

(a)cuantumul propus al contribuției programului pentru un instrument financiar și efectul de levier preconizat;

(b)produsele financiare propuse care urmează a fi oferite, inclusiv posibila necesitate a unui tratament diferențiat al investitorilor;

(c)grupul țintă propus al destinatarilor finali;

(d)contribuția preconizată a instrumentului financiar la îndeplinirea obiectivelor specifice.

Evaluarea ex ante poate fi revizuită sau actualizată și poate acoperi o parte sau întreg teritoriul statului membru și se poate baza pe evaluări ex ante existente sau actualizate.

(4)Sprijinul acordat destinatarilor finali poate fi combinat cu orice formă de contribuție din partea Uniunii, inclusiv din același fond, și poate acoperi aceleași elemente de cheltuieli. În acest caz, cheltuiala care a beneficiat de sprijin acordat de un fond prin intermediul unui instrument financiar, în cadrul unei operațiuni privind instrumentul financiar, nu poate fi declarată Comisiei pentru a beneficia de sprijin sub o altă formă sau din partea unui alt fond sau instrument al Uniunii.

(5)Instrumentele financiare pot fi combinate cu un sprijin auxiliar din partea programelor sub formă de granturi, într-o operațiune unică privind instrumentul financiar, în cadrul unui acord de finanțare unic, atunci când cele două forme diferite de sprijin sunt furnizate de organismul care implementează instrumentul financiar. În aceste cazuri, acelei operațiuni unice privind instrumentul financiar i se aplică normele aplicabile instrumentelor financiare.

(6)În cazul unui sprijin combinat în conformitate cu alineatele (4) și (5), se păstrează evidențe separate pentru fiecare sursă de sprijin.

(7)Suma tuturor formelor de sprijin combinat nu poate depăși cuantumul total al elementului de cheltuieli vizat. Granturile nu se utilizează pentru a rambursa sprijinul primit de la instrumentele financiare. Instrumentele financiare nu se utilizează pentru a prefinanța granturi.

Articolul 53
Implementarea instrumentelor financiare

(1)Instrumentele financiare gestionate de către autoritatea de management pot oferi doar împrumuturi sau garanții. Autoritatea de management stabilește termenii și condițiile contribuției programului la instrumentul financiar într-un document de strategie care include toate elementele prevăzute în anexa IX.

(2)Instrumentele financiare gestionate sub responsabilitatea autorității de management pot lua una dintre următoarele forme:

(a)o investiție din resursele programului în capitalul unei entități juridice;

(b)entități de finanțare separate sau conturi fiduciare în cadrul unei instituții.

Autoritatea de management selectează organismul care implementează un instrument financiar.

În cazul în care organismul selectat de autoritatea de management implementează un fond de participare, acest organism poate selecta la rândul său alte organisme care să implementeze un fond specific.

(3)Termenii și condițiile de acordare a contribuțiilor din partea programelor pentru instrumentele financiare implementate în conformitate cu alineatul (2) se stabilesc în acorduri de finanțare între:

(a) reprezentanții mandatați corespunzător ai autorității de management și organismul care implementează un fond de participare, dacă este cazul;

(b)reprezentanții mandatați corespunzător ai autorității de management sau, dacă este cazul, organismul care implementează un fond de participare și organismul care implementează un fond specific.

Aceste acorduri de finanțare includ toate elementele prevăzute în anexa IX.

(4)Răspunderea financiară a autorității de management nu trebuie să depășească suma angajată de autoritatea de management pentru instrumentul financiar în cadrul acordurilor de finanțare aplicabile.

(5)Organismele care implementează instrumentele financiare în cauză sau, în contextul garanțiilor, organismul care oferă împrumuturile suport selectează destinatarii finali ținând cont în mod corespunzător de obiectivele programului și de potențialul de viabilitate financiară al investiției, astfel cum este justificat în planul de afaceri sau un document echivalent. Procesul de selecție a destinatarilor finali este transparent, justificat de natura acțiunii și nu generează conflicte de interese.

(6)Cofinanțarea națională a unui program poate fi furnizată de autoritatea de management sau la nivelul fondurilor de participare, la nivelul fondurilor specifice, la nivelul investițiilor în destinatarii finali, în conformitate cu normele specifice fondurilor. Atunci când cofinanțarea națională este furnizată la nivel de investiții în destinatarii finali, organismul care implementează instrumentele financiare trebuie să păstreze documente justificative care să demonstreze eligibilitatea cheltuielilor aferente.

(7)Autoritatea de management, atunci când gestionează instrumentul financiar în conformitate cu alineatul (2), sau organismul care implementează instrumentul financiar, atunci când gestionează instrumentul financiar în conformitate cu alineatul (3), trebuie să țină conturi separate sau să mențină un cod contabil pentru fiecare prioritate și pentru fiecare categorie de regiune pentru fiecare contribuție din partea programului și separat pentru resursele menționate la articolele 54, respectiv 56.

Articolul 54
Dobânzi și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare

(1)Sprijinul din partea fondurilor plătit către instrumente financiare se plasează în conturi purtătoare de dobândă în instituții financiare cu sediul în statele membre și este gestionat după principiul unei gestiuni active a trezoreriei și al bunei gestiuni financiare.

(2)Dobânzile și celelalte câștiguri care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor plătit către instrumente financiare se utilizează cu același obiectiv sau aceleași obiective ca sprijinul inițial din fonduri, fie în cadrul aceluiași instrument financiar, fie, după lichidarea instrumentului financiar, în alte instrumente financiare sau alte forme de sprijin, până la sfârșitul perioadei de eligibilitate.

(3)Dobânzile și celelalte câștiguri menționate la alineatul (2) care nu sunt utilizate în conformitate cu dispoziția respectivă se deduc din cheltuielile eligibile.

Articolul 55
Tratamentul diferențiat al investitorilor

(1)Sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare investite în destinatarii finali, precum și orice tip de venituri generate de investițiile respective care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor, pot fi utilizate pentru tratamentul diferențiat al investitorilor care funcționează după principiul economiei de piață printr-o partajare adecvată a riscurilor și a profiturilor. 

(2)Nivelul unui astfel de tratament diferențiat nu depășește nivelul necesar pentru a crea stimulente pentru atragerea resurselor private, stabilit printr-un proces competitiv sau o evaluare independentă. 

Articolul 56
Reutilizarea resurselor care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor

(1)Resursele restituite, înainte de încheierea perioadei de eligibilitate, instrumentelor financiare din investiții în destinatarii finali sau din disponibilizări ale resurselor rezervate, astfel cum se convine în contractele de garanție, inclusiv rambursările de capital și orice tip de venituri generate care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor, se reutilizează în aceleași instrumente financiare sau în altele pentru noi investiții în destinatarii finali, pentru același obiectiv specific sau aceleași obiective specifice și pentru orice costuri și comisioane de gestiune asociate acestor noi investiții.

(2)Statele membre adoptă măsurile necesare pentru ca resursele menționate la alineatul (1) și restituite instrumentelor financiare în cursul unei perioade de cel puțin opt ani după încheierea perioadei de eligibilitate să fie reutilizate în conformitate cu obiectivele de politică ale programului sau programelor prin care au fost instituite, fie în cadrul aceluiași instrument financiar, fie, după ieșirea respectivelor resurse din instrumentul financiar, în alte instrumente financiare sau în alte forme de sprijin.

CAPITOLUL III
Norme de eligibilitate

Articolul 57
Eligibilitatea

(1)Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește pe baza normelor naționale, cu excepția cazului în care există norme specifice în cadrul sau în temeiul prezentului regulament sau al regulamentelor specifice ale fondurilor.

(2)Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor dacă au fost suportate de un beneficiar sau de partenerul privat din cadrul unei operațiuni PPP și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029.

În cazul costurilor rambursate în temeiul articolului 48 alineatul (1) literele (b) și (c), acțiunile care constituie baza rambursării trebuie să se desfășoare între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029.

(3)Pentru FEDR, cheltuielile legate de operațiuni care acoperă mai multe categorii de regiuni, astfel cum se prevede la articolul 102 alineatul (2), dintr-un stat membru se alocă pentru categoriile de regiuni în cauză în mod proporțional, pe baza unor criterii obiective.

Pentru FSE+, cheltuielile aferente operațiunilor trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale programului.

(4)O operațiune poate fi implementată integral sau parțial în afara unui stat membru, inclusiv în afara Uniunii, cu condiția ca operațiunea să contribuie la obiectivele programului.

(5)În cazul granturilor acordate sub formele de la articolul 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), cheltuielile care sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor sunt egale cu sumele calculate în conformitate cu articolul 48 alineatul (2). 

(6)Operațiunile nu sunt selectate pentru sprijin din partea fondurilor dacă au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului la autoritatea de management, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente.

(7)Cheltuielile care devin eligibile în urma unei modificări a programului sunt eligibile de la data înaintării cererii corespunzătoare către Comisie.

Pentru FEDR și Fondul de coeziune, acest lucru este aplicabil atunci când se adaugă în program un nou tip de intervenție care figurează în tabelul 1 din anexa I sau, pentru FAMI, FSI și IMFV, în regulamentele specifice ale fondurilor.

În cazul în care un program este modificat ca răspuns la dezastre naturale, programul poate prevedea că eligibilitatea cheltuielilor legate de această modificare începe de la data la care a avut loc dezastrul natural.

(8)În cazul în care un nou program este aprobat în contextul evaluării intermediare în conformitate cu articolul 14, cheltuielile sunt eligibile de la data înaintării cererii corespunzătoare către Comisie.

(9)O operațiune poate beneficia de sprijin din partea unuia sau a mai multor fonduri sau din partea unuia sau a mai multor programe și din partea altor instrumente ale Uniunii. În astfel de cazuri, cheltuielile declarate într-o cerere de plată pentru unul dintre fonduri nu se declară pentru niciunul dintre următoarele:

(a)sprijin din partea unui alt fond sau instrument al Uniunii;

(b)sprijin din partea aceluiași fond în cadrul unui alt program.

Cuantumul cheltuielilor care trebuie înregistrate într-o cerere de plată pentru un fond se poate calcula proporțional pentru fiecare fond și pentru programul sau programele în cauză, în conformitate cu documentul care stabilește condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de sprijin.

Articolul 58
Costuri neeligibile

(1)Următoarele costuri nu sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor:

(a)dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

(b)achiziționarea de terenuri cu o sumă mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în cauză; în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, această limită se majorează la 15 %. Pentru garanții, aceste procente se aplică cuantumului împrumutului suport;

(c)taxa pe valoarea adăugată („TVA”), cu excepția operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR.

În cazul de la litera (b), limitele nu se aplică operațiunilor referitoare la conservarea mediului.

(2)Regulamentele specifice ale fondurilor pot identifica și alte costuri care nu sunt eligibile pentru contribuții din fiecare fond.

Articolul 59
Caracterul durabil al operațiunilor

(1)Statul membru trebuie să ramburseze contribuția din partea fondurilor la o operațiune constând în investiții în infrastructură sau producție, în cazul în care, în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, această operațiune face obiectul oricăreia dintre următoarele:

(a)încetarea sau transferul unei activități productive;

(b)o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

(c)o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

Statul membru poate reduce la trei ani perioada limită stabilită la primul paragraf în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

(2)Operațiunile sprijinite de FSE+ rambursează sprijinul din FSE+ numai atunci când sunt supuse unei obligații de întreținere a investiției în temeiul normelor privind ajutoarele de stat.

(3)Alineatele (1) și (2) nu se aplică operațiunilor a căror activitate de producție încetează ca urmare a unui faliment nefraudulos.

Articolul 60
Relocarea

(1)Cheltuielile efectuate în sprijinul relocării, așa cum este definită la articolul 2 punctul (26), nu sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor.

(2)În cazul în care o contribuție din partea fondurilor constituie ajutor de stat, autoritatea de management se asigură că această contribuție nu sprijină relocarea în conformitate cu articolul 14 alineatul (16) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.

Articolul 61
Norme de eligibilitate specifice pentru granturi

(1)Contribuțiile în natură sub forma furnizării de lucrări, bunuri, servicii, terenuri și proprietăți imobiliare pentru care nu au fost efectuate plăți justificate de facturi sau documente cu valoare probatorie echivalentă pot fi eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)sprijinul public plătit unei operațiuni care include contribuții în natură nu depășește valoarea totală a cheltuielilor eligibile, cu excepția contribuțiilor în natură, la încheierea operațiunii;

(b)valoarea atribuită contribuțiilor în natură nu depășește costurile în general acceptate pe piața în cauză;

(c)valoarea și furnizarea contribuției în natură pot face obiectul unei evaluări și al unei verificări independente;

(d)în cazul furnizării de terenuri sau proprietăți imobiliare, se poate face o plată în vederea unui contract de închiriere la o valoare nominală pe an care să nu depășească o unitate monetară a statului membru respectiv;

(e)în cazul contribuțiilor în natură sub formă de muncă neremunerată, valoarea muncii este determinată luând în considerare timpul consacrat verificat și rata remunerației pentru o muncă echivalentă.

Valoarea terenului sau a proprietății imobiliare menționate la primul paragraf litera (d) de la prezentul articol se certifică de un expert independent calificat sau de un organism oficial autorizat în mod corespunzător și nu depășește limita prevăzută la articolul 58 alineatul (1) litera (b).

(2)Costurile de amortizare pentru care nu a fost efectuată nicio plată justificată prin facturi pot fi considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)normele de eligibilitate ale programului permit acest lucru;

(b)valoarea cheltuielilor este justificată corespunzător prin documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor pentru costurile eligibile, în cazul rambursării acestora sub forma menționată la articolul 48 alineatul (1) litera (a);

(c)costurile se raportează exclusiv la perioada de sprijin pentru operațiune;

(d)granturile publice nu au contribuit la achiziționarea activelor amortizate.

Articolul 62
Norme de eligibilitate specifice pentru instrumente financiare

(1)Cheltuielile eligibile aferente unui instrument financiar sunt reprezentate de cuantumul total al contribuției din partea programului plătite pentru sau, în cazul garanțiilor, rezervate conform celor convenite în contractele de garanție, de instrumentul financiar în perioada de eligibilitate, atunci când acest cuantum corespunde:

(a)plăților către destinatarii finali, în cazul împrumuturilor și al investițiilor de capital și de cvasicapital;

(b)resurselor rezervate conform celor convenite în contractele de garanție, indiferent dacă sunt în curs sau deja scadente, în vederea onorării posibilelor cereri de executare a garanției pentru acoperirea pierderilor, calculate pe baza unui coeficient de multiplicare care acoperă mai multe noi împrumuturi sau noi investiții suport de capital sau cvasicapital în destinatarii finali;

(c)plăților efectuate către sau în beneficiul destinatarilor finali în cazul în care instrumentele financiare sunt combinate cu alte contribuții ale Uniunii în cadrul unei operațiuni unice privind instrumentul financiar, în conformitate cu articolul 52 alineatul (5);

(d)plăților reprezentând comisioane de gestiune și rambursări ale costurilor de gestiune suportate de organismele care implementează instrumentul financiar.

(2)În cazul prevăzut la alineatul (1) litera (b), coeficientul de multiplicare se stabilește printr-o evaluare ex ante prudentă a riscurilor și se convine în acordul de finanțare relevant. Coeficientul de multiplicare poate fi reexaminat, dacă acest lucru este justificat de modificări ulterioare ale condițiilor de piață. Această reexaminare nu are efect retroactiv.

(3)În cazul prevăzut la alineatul (1) litera (d), comisioanele de gestiune sunt bazate pe performanță. În cazul în care organismele care implementează un fond de participare și/sau fonduri specifice, în conformitate cu articolul 53 alineatul (3), sunt selectate printr-o procedură de atribuire directă a contractului, cuantumul costurilor și al comisioanelor de gestiune plătite acestor organisme care poate fi declarat drept cheltuieli eligibile este supus unui prag de până la 5 % din cuantumul total al contribuțiilor programului plătite destinatarilor finali sub formă de împrumuturi, investiții de capital sau cvasicapital sau rezervate conform celor convenite în contractele de garanție. 

Acest prag nu se aplică în cazul în care selecția organismelor care implementează instrumentele financiare este făcută prin intermediul unei proceduri concurențiale de atribuire în conformitate cu legislația aplicabilă și procedura respectivă stabilește necesitatea unui nivel mai ridicat al costurilor și comisioanelor de gestiune.

(4)Atunci când comisioanele de intermediere sau orice parte din acestea sunt imputate destinatarilor finali, acestea nu se declară ca fiind cheltuieli eligibile.

(5)Cheltuielile eligibile declarate în conformitate cu alineatul (1) nu trebuie să depășească suma dintre cuantumul total al contribuției din partea fondurilor plătită în sensul alineatului respectiv și cofinanțarea națională corespunzătoare.

Titlul VI
Gestiune și control

CAPITOLUL I
Norme generale în materie de gestiune și control

Articolul 63
Responsabilitățile statelor membre

(1)Statele membre trebuie să dispună de sisteme de gestiune și control pentru programele lor în conformitate cu prezentul titlu și să asigure funcționarea acestora în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și cu cerințele cheie enumerate în anexa X.

(2)Statele membre asigură legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei și iau toate măsurile necesare pentru a preveni, a depista și a corecta neregulile, inclusiv fraudele, și a raporta cu privire la acestea.

(3)La cererea Comisiei, statele membre întreprind acțiunile necesare pentru a asigura funcționarea efectivă a sistemelor lor de gestiune și control și legalitatea și regularitatea cheltuielilor transmise Comisiei. În cazul în care acțiunea întreprinsă este un audit, funcționarii Comisiei sau reprezentanții autorizați ai acestora au dreptul de a participa la acesta.

(4)Statele membre asigură calitatea și fiabilitatea sistemului de monitorizare și a datelor privind indicatorii.

(5)Statele membre trebuie să dispună de sisteme și proceduri pentru a se asigura că toate documentele necesare pentru pista de audit, așa cum se prevede în anexa XI, sunt păstrate în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 76.

(6)Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura examinarea eficientă a plângerilor referitoare la fonduri. La cererea Comisiei, ele examinează plângerile înaintate acesteia care se încadrează în sfera de acțiune a programelor lor și informează Comisia cu privire la rezultatele acestor examinări.

În sensul prezentului articol, plângerile acoperă orice litigiu între beneficiari potențiali și beneficiari selecționați având ca obiect operațiunea propusă sau selectată și orice litigii cu părți terțe privind implementarea programului sau a operațiunilor aferente, indiferent de calificarea căilor de atac instituite în temeiul dreptului intern.

(7)Statele membre trebuie să se asigure că toate schimburile de informații între beneficiari și autoritățile responsabile de programe sunt efectuate prin intermediul unor sisteme de schimb electronic de date, în conformitate cu anexa XII.

Pentru programele sprijinite de FEPAM, FAMI, FSI și IMFV, primul paragraf se aplică de la 1 ianuarie 2023.

Primul paragraf nu se aplică programelor prevăzute la articolul [4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii)] din Regulamentul FSE+.

(8)Statele membre trebuie să se asigure că toate schimburile oficiale de informații cu Comisia sunt efectuate prin intermediul unui sistem de schimb electronic de date, în conformitate cu anexa XIII.

(9)Fiecare stat membru elaborează, după aprobarea programului și cel târziu până la momentul depunerii cererii de plată finale pentru primul an fiscal, dar nu mai târziu de 30 iunie 2023, o descriere a sistemului de gestiune și control, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XIV. Statul membru actualizează această descriere pentru a reflecta orice modificări ulterioare.

(10)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 107 pentru a completa alineatul (2) al prezentului articol, prevăzând criteriile de stabilire a neregulilor care trebuie raportate și a datelor care trebuie furnizate.

(11)Comisia adoptă un act de punere în aplicare care prevede formatul care trebuie utilizat pentru raportarea neregulilor în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2), pentru a asigura existența unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol.

Articolul 64
Competențele și responsabilitățile Comisiei

(1)Comisia se asigură că statul membru dispune de sisteme de gestiune și control conforme cu prezentul regulament și că aceste sisteme funcționează în mod eficient pe durata implementării programelor. Comisia elaborează o strategie de audit și un plan de audit bazate pe o evaluare a riscurilor.

Comisia și autoritățile de audit își coordonează planurile de audit.

(2)Auditurile Comisiei se efectuează în termen de până la trei ani calendaristici după acceptarea conturilor în care au fost incluse cheltuielile în cauză. Acest termen nu se aplică operațiunilor în cazul cărora există o suspiciune de fraudă.

(3)În scopul efectuării propriilor audituri, funcționarii Comisiei sau reprezentanții lor autorizați au acces la toate evidențele, documentele și metadatele necesare, indiferent de mediul de stocare a acestora, care au legătură cu operațiunile sprijinite de fonduri sau cu sistemele de gestiune și control și primesc copii ale acestora în formatul solicitat.

(4)În ceea ce privește auditurile la fața locului, se aplică, în plus, următoarele dispoziții:

(a)Comisia dă autorității competente responsabile de program un preaviz de cel puțin 12 zile lucrătoare pentru efectuarea auditului, cu excepția cazurilor de urgență. Funcționarii sau reprezentanții autorizați ai statului membru pot să participe la aceste audituri.

(b)În cazul în care aplicarea dispozițiilor naționale rezervă anumite acte pentru agenții desemnați expres de legislația națională, funcționarii Comisiei și reprezentanții lor autorizați au acces la informațiile obținute în acest mod, fără a aduce atingere competențelor instanțelor judecătorești naționale și respectând pe deplin drepturile fundamentale ale subiecților juridici în cauză.

(c)Comisia transmite constatările preliminare ale auditului autorității competente a statului membru, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii, în termen de cel mult 3 luni de la ultima zi a auditului.

(d)Comisia transmite raportul de audit, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii, în termen de cel mult 3 luni de la data primirii unui răspuns complet din partea autorității competente a statului membru la constatările preliminare ale auditului.

Comisia poate prelungi termenele menționate la literele (c) și (d) cu o perioadă suplimentară de trei luni. 

Articolul 65
Autoritățile responsabile de programe

(1)În sensul articolului [63 alineatul (3)] din Regulamentul financiar, statele membre identifică, pentru fiecare program, o autoritate de management și o autoritate de audit. În cazul în care un stat membru utilizează opțiunea prevăzută la articolul 66 alineatul (2), organismul în cauză este identificat drept autoritate responsabilă de program. Aceleași autorități pot fi responsabile de mai multe programe.

(2)Autoritatea de audit este o autoritate publică independentă din punct de vedere funcțional de entitățile auditate.

(3)Autoritatea de management poate identifica unul sau mai multe organisme intermediare care să desfășoare anumite sarcini sub responsabilitatea sa. Acordurile dintre autoritatea de management și organismele intermediare se consemnează în scris.

(4)Statele membre asigură respectarea principiului separării funcțiilor între autoritățile responsabile de programe și în cadrul acestora.

(5)Organismul care implementează cofinanțarea programului menționată la articolul [11] din Regulamentul (UE) (...) [Reguli de participare pentru Orizont Europa] este identificat drept organism intermediar de către autoritatea de management a programului vizat, în conformitate cu alineatul (3).

CAPITOLUL II
Sisteme standard de gestiune și control

Articolul 66
Funcțiile autorității de management

(1)Autoritatea de management este responsabilă de gestionarea programului, în vederea realizării obiectivelor acestuia. În mod concret, ea are următoarele funcții:

(a)selectarea operațiunilor în conformitate cu articolul 67;

(b)desfășurarea sarcinilor de gestionare a programului în conformitate cu articolul 68;

(c)sprijinirea activității comitetului de monitorizare în conformitate cu articolul 69;

(d)supravegherea organismelor intermediare;

(e)înregistrarea și stocarea într-un sistem electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificări și audituri, și asigurarea securității, a integrității și a confidențialității datelor, precum și a autentificării utilizatorilor.

(2)Statul membru poate încredința funcția de contabilitate menționată la articolul 70 autorității de management sau unui alt organism.

(3)Pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, funcția de contabilitate este îndeplinită de autoritatea de management sau sub responsabilitatea acesteia.

(4)Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2), pentru a asigura condiții uniforme pentru înregistrarea și stocarea datelor electronice menționate la alineatul (1) litera (e). Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2).

Articolul 67
Selectarea operațiunilor de către autoritatea de management

(1)Pentru selectarea operațiunilor, autoritatea de management trebuie să instituie și să aplice criterii și proceduri nediscriminatorii, transparente, care asigură egalitatea de gen și țin seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

Criteriile și procedurile trebuie să asigure prioritizarea operațiunilor care urmează să fie selectate, astfel încât să se maximizeze contribuția finanțării din partea Uniunii la îndeplinirea obiectivelor programului.

(2)La cererea Comisiei, autoritatea de management trebuie să consulte Comisia și să ia în considerare observațiile acesteia înainte de transmiterea inițială a criteriilor de selecție către comitetul de monitorizare și înainte de orice modificare ulterioară a acestor criterii.

(3)La selectarea operațiunilor, autoritatea de management:

(a)se asigură că operațiunile selectate sunt conforme cu programul și aduc o contribuție efectivă la realizarea obiectivelor specifice ale acestuia;

(b)se asigură că operațiunile selectate sunt compatibile cu strategiile și documentele de planificare corespunzătoare stabilite pentru îndeplinirea condițiilor favorizante;

(c)se asigură că operațiunile selectate prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor;

(d)verifică dacă beneficiarul dispune de resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere;

(e)se asigură că operațiunile selectate care intră sub incidența Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului 48 fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de încadrare, pe baza cerințelor directivei respective, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului 49 ;

(f)în cazul în care operațiunile au început înainte de data de depunere a unei cereri de finanțare la autoritatea de management, verifică dacă a fost respectată legislația aplicabilă;

(g)se asigură că operațiunile selectate intră în domeniul de aplicare al fondului în cauză și sunt atribuite unui tip de intervenție sau unui domeniu de sprijin pentru FEPAM;

(h)se asigură că operațiunile nu includ activități care au făcut parte dintr-o operațiune care este relocată în conformitate cu articolul 60 sau care ar constitui un transfer al unei activități productive în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) litera (a);

(i)se asigură că operațiunile selectate nu fac obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor;

(j)asigură imunizarea la schimbările climatice a investițiilor în infrastructură cu o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani.

(4)Autoritatea de management se asigură că beneficiarului i se furnizează un document care stabilește condițiile acordării sprijinului pentru fiecare operațiune, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate, planul de finanțare, termenul limită pentru executarea operațiunii și, dacă este cazul, metoda care trebuie aplicată pentru a determina costurile operațiunii și condițiile pentru plata grantului.

(5)Pentru operațiunile care au primit o „marcă de excelență” sau care au fost selectate pentru cofinanțarea programului în cadrul programului Orizont Europa, autoritatea de management poate decide să acorde sprijin direct din partea FEDR sau a FSE+, cu condiția ca operațiunile să fie compatibile cu obiectivele programului.

Este aplicabilă rata de cofinanțare a instrumentului care oferă „marca de excelență” sau cofinanțarea programului, rată care este prevăzută în documentul menționat la alineatul (4).

(6)Atunci când selectează o operațiune de importanță strategică, autoritatea de management informează de îndată Comisia și îi furnizează acesteia toate informațiile pertinente cu privire la operațiunea respectivă.

Articolul 68
Gestionarea programului de către autoritatea de management

(1)Autoritatea de management:

(a)desfășoară controale de gestiune pentru a verifica dacă produsele și serviciile cofinanțate au fost furnizate, dacă operațiunea respectă legislația aplicabilă, programul și condițiile de acordare a sprijinului pentru această operațiune și:

(i)în cazul în care costurile urmează să fie rambursate în temeiul articolului 48 alineatul (1) litera (a), dacă cuantumul cheltuielilor declarate de beneficiari în legătură cu costurile respective a fost plătit și dacă beneficiarii țin o evidență contabilă separată pentru toate tranzacțiile aferente operațiunii;

(ii)în cazul în care costurile urmează să fie rambursate în temeiul articolului 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), dacă au fost îndeplinite condițiile pentru rambursarea cheltuielilor către beneficiar;

(b)se asigură, sub rezerva disponibilității fondurilor, că beneficiarul primește suma datorată în întregime și cel târziu în 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;

(c)dispune de măsuri și proceduri antifraudă eficace și proporționale, luând în considerare riscurile identificate;

(d)previne, depistează și corectează neregulile;

(e)confirmă faptul că cheltuielile înregistrate în conturi sunt legale și regulamentare;

(f)întocmește declarația de gestiune în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XV;

(g)furnizează prognoze ale cuantumului pentru cererile de plată care urmează să fie depuse pentru anul în curs și pentru următorii ani calendaristici până la 31 ianuarie și până la 31 iulie, în conformitate cu anexa VII.

În cazul prevăzut la primul paragraf litera (b), nu se procedează la nicio deducere sau reținere și nu se percepe nicio taxă specifică sau cu efect echivalent care ar reduce sumele datorate beneficiarilor.

Pentru operațiunile PPP, autoritatea de management efectuează plăți către un cont de garanție creat în acest scop în numele beneficiarului în vederea utilizării în conformitate cu acordul PPP.

(2)Controalele de gestiune menționate la alineatul (1) litera (a) sunt bazate pe riscuri și proporționale cu riscurile identificate, astfel cum sunt definite într-o strategie de gestionare a riscurilor.

Controalele de gestiune includ verificări administrative în legătură cu cererile de plată din partea beneficiarilor și verificări la fața locului ale operațiunilor. Acestea se efectuează cel mai târziu înainte de întocmirea conturilor în conformitate cu articolul 92.

(3)În cazul în care autoritatea de management este și beneficiar în cadrul programului, dispozițiile aplicabile controalelor de gestiune asigură separarea funcțiilor.

(4)Prin derogare de la alineatul (2), Regulamentul CTE poate stabili norme specifice privind controalele de gestiune aplicabile programelor Interreg.

Articolul 69
Sprijinul acordat de autoritatea de management pentru activitatea comitetului de monitorizare

Autoritatea de management:

(a)furnizează comitetului de monitorizare în timp util toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestuia;

(b)asigură luarea măsurilor necesare în urma deciziilor și recomandărilor comitetului de monitorizare.

Articolul 70
Funcția de contabilitate

(1)Funcția de contabilitate constă în următoarele sarcini:

(a)întocmirea și transmiterea cererilor de plată către Comisie, în conformitate cu articolele 85 și 86;

(b)întocmirea conturilor în conformitate cu articolul 92 și păstrarea evidențelor pentru toate elementele conturilor într-un sistem electronic;

(c)convertirea în euro a cuantumurilor cheltuielilor suportate în alte monede pe baza cursului de schimb contabil lunar al Comisiei din luna în care cheltuielile sunt înregistrate în sistemele contabile ale organismului responsabil de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul articol.

(2)Funcția de contabilitate nu include verificări la nivelul beneficiarilor.

(3)Prin derogare de la alineatul (1) litera (c), Regulamentul CTE poate stabili o metodă diferită pentru conversia în euro a cuantumurilor cheltuielilor suportate în alte monede.

Articolul 71
Funcțiile autorității de audit

(1)Autoritatea de audit este însărcinată cu efectuarea de audituri de sistem, audituri ale operațiunilor și audituri ale conturilor, pentru a furniza Comisiei o asigurare independentă cu privire la funcționarea eficientă a sistemelor de gestiune și control și la legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei.

(2)Activitățile de audit se desfășoară în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional.

(3)Autoritatea de audit întocmește și prezintă Comisiei:

(a)o opinie de audit anuală în conformitate cu articolul [63 alineatul (7)] din Regulamentul financiar și cu modelul prevăzut în anexa XVI, bazată pe toate activitățile de audit efectuate, care acoperă următoarele componente distincte:

(i)caracterul complet, veridicitatea și exactitatea conturilor;

(ii)legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei;

(iii)funcționarea eficientă a sistemului de gestiune și control.

(b)un raport de control anual care îndeplinește cerințele de la articolul [63 alineatul (5) litera (b)] din Regulamentul financiar, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVII, care susține opinia de audit menționată la litera (a) și care prezintă o sinteză a constatărilor, inclusiv o analiză a naturii și amplorii erorilor și deficiențelor sistemelor, precum și măsurile corective propuse și puse în aplicare și rata totală de eroare și rata de eroare reziduală pentru cheltuielile înregistrate în conturile prezentate Comisiei.

(4)În cazul în care programele sunt grupate în scopul auditurilor operațiunilor în conformitate cu articolul 73 alineatul (2), informațiile prevăzute la alineatul (3) litera (b) pot fi grupate într-un raport unic.

În cazul în care autoritatea de audit folosește această opțiune pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, informațiile solicitate în temeiul alineatului (3) litera (b) trebuie raportate pe fond.

(5)Autoritatea de audit transmite Comisiei rapoartele de audit de sistem imediat după încheierea procedurii contradictorii cu entitățile auditate relevante.

(6)Comisia și autoritățile de audit se reunesc cu regularitate, cel puțin o dată pe an, cu excepția cazului în care se convine altfel, pentru a examina strategia de audit, raportul anual de control și opinia de audit, pentru a-și coordona planurile și metodele de audit și pentru a face schimb de opinii cu privire la aspecte legate de îmbunătățirea sistemelor de gestiune și control.

Articolul 72
Strategia de audit

(1)Autoritatea de audit elaborează o strategie de audit pe baza unei evaluări a riscului, ținând seama de descrierea sistemului de gestiune și control prevăzută la articolul 63 alineatul (9), care acoperă auditurile de sistem și auditurile operațiunilor. Strategia de audit include audituri de sistem ale autorităților de management și ale autorităților responsabile de funcția de contabilitate nou identificate, în termen de nouă luni după primul lor an de funcționare. Strategia de audit se elaborează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVIII și se actualizează anual după primul raport de control anual și prima opinie de audit furnizate Comisiei. Strategia poate acoperi unul sau mai multe programe.

(2)Strategia de audit se transmite Comisiei la cerere.

Articolul 73
Audituri ale operațiunilor

(1)Auditurile operațiunilor acoperă cheltuielile declarate Comisiei în anul fiscal pe baza unui eșantion. Eșantionul respectiv este reprezentativ și se bazează pe metode de eșantionare statistice.

(2)În cazul în care populația constă în mai puțin de 300 de unități de eșantionare, poate fi utilizată o metodă de eșantionare nestatistică, în funcție de aprecierea profesională a autorității de audit. În astfel de cazuri, eșantionul trebuie să fie suficient de mare pentru a permite autorității de audit să elaboreze o opinie de audit valabilă. Metoda de eșantionare nestatistică trebuie să acopere minimum 10 % dintre unitățile de eșantionare din populația anului fiscal, selectate în mod aleatoriu.

Eșantionul statistic poate acoperi unul sau mai multe programe sprijinite de FEDR, Fondul de coeziune și FSE+ și, sub rezerva stratificării, acolo unde este cazul, una sau mai multe perioade de programare, în funcție de aprecierea profesională a autorității de audit.

Eșantionul de operațiuni sprijinite de FAMI, FSI, IMFV și FEPAM acoperă operațiunile sprijinite de fiecare fond separat.

(3)Auditurile operațiunilor includ verificări la fața locului privind implementarea concretă a operațiunii numai în cazul în care acest lucru este impus de tipul de operațiune în cauză.

Regulamentul FSE+ poate prevedea dispoziții specifice pentru programele prevăzute la articolul [4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii)] din Regulamentul FSE+.

(4)Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 107 pentru a completa prezentul articol stabilind metodele de eșantionare standardizate disponibile pe piață și modalitățile pentru acoperirea uneia sau a mai multor perioade de programare.

Articolul 74
Dispoziții privind auditul unic

(1)La efectuarea auditurilor, Comisia și autoritățile de audit trebuie să țină seama în mod corespunzător de principiile auditului unic și proporționalității în raport cu nivelul de risc pentru bugetul Uniunii. Acestea trebuie să evite repetarea auditurilor pentru aceleași cheltuieli declarate Comisiei, pentru a minimiza costul controalelor de gestiune și al auditurilor și sarcina administrativă asupra beneficiarilor.

Comisia și autoritățile de audit utilizează mai întâi toate informațiile și evidențele disponibile în sistemul electronic menționat la articolul 66 alineatul (1) litera (e), inclusiv rezultatele controalelor de gestiune și pot solicita și obține documente și probe de audit suplimentare de la beneficiarii în cauză numai atunci când, pe baza raționamentului lor profesional, acest lucru este necesar pentru a sprijini formularea unor concluzii solide de audit.

(2)Pentru programele în cazul cărora Comisia ajunge la concluzia că opinia autorității de audit este fiabilă și statul membru în cauză participă la cooperarea consolidată privind Parchetul European, auditurile proprii ale Comisiei se limitează la auditarea activității autorității de audit.

(3)Operațiunile pentru care totalul cheltuielilor eligibile nu depășește 400 000 EUR pentru FEDR și Fondul de coeziune, 300 000 EUR pentru FSE+ și 200 000 EUR pentru FEPAM, FAMI, FSI și IMFV nu pot fi supuse la mai mult de un audit efectuat fie de autoritatea de audit, fie de Comisie înainte de prezentarea conturilor pentru anul fiscal în care se finalizează operațiunea.

Alte operațiuni nu pot fi supuse la mai mult de un audit pe an fiscal efectuat fie de autoritatea de audit, fie de Comisie înainte de prezentarea conturilor pentru anul fiscal în care se finalizează operațiunea. Operațiunile nu pot fi supuse niciunui audit efectuat de Comisie sau de autoritatea de audit într-un anumit an dacă în anul respectiv s-a efectuat deja un audit de către Curtea de Conturi, cu condiția ca rezultatele auditului efectuat de Curtea de Conturi cu privire la operațiunile respective să poată fi utilizate de autoritatea de audit sau de Comisie pentru a-și îndeplini sarcinile care le revin.

(4)În pofida dispozițiilor de la alineatul (3), orice operațiune poate fi supusă la mai mult de un audit, în cazul în care autoritatea de audit concluzionează, pe baza raționamentului său profesional, că nu este posibilă formularea unei opinii de audit valabile.

(5)Dispozițiile alineatelor (2) și (3) nu se aplică atunci când:

(a)există un risc specific de nereguli sau un indiciu de fraudă;

(b)este necesară reefectuarea activității autorității de audit pentru obținerea unei asigurări cu privire la funcționarea eficientă a acestei activități; 

(c)există dovada unei deficiențe grave a activității autorității de audit.

Articolul 75
Controale de gestiune și audituri ale instrumentelor financiare

(1)Autoritatea de management efectuează controale de gestiune la fața locului în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) numai la nivelul organismelor care implementează instrumentul financiar și, în contextul fondurilor de garantare, la nivelul organismelor care oferă noile împrumuturi suport.

(2)Autoritatea de management nu efectuează verificări la fața locului la nivelul Băncii Europene de Investiții („BEI”) sau al altor instituții financiare internaționale în care este acționar un stat membru.

Cu toate acestea, BEI sau alte instituții financiare internaționale în care este acționar un stat membru furnizează autorității de management rapoarte de control în sprijinul cererilor de plată.

(3)Autoritatea de audit efectuează audituri de sistem și audituri ale operațiunilor în conformitate cu articolul 71, 73 sau 77 la nivelul organismelor care implementează instrumentul financiar și, în contextul fondurilor de garantare, la nivelul organismelor care oferă noile împrumuturi suport.

(4)Autoritatea de audit nu efectuează audituri la nivelul BEI sau al altor instituții financiare internaționale în care este acționar un stat membru, pentru instrumentele financiare implementate de către acestea.

Cu toate acestea, BEI sau alte instituții financiare internaționale în care este acționar un stat membru furnizează Comisiei și autorității de audit un raport de audit anual elaborat de auditorii lor externi, înainte de sfârșitul fiecărui an calendaristic. Acest raport acoperă elementele incluse în anexa XVII.

(5)BEI sau alte instituții financiare internaționale pun la dispoziția autorităților responsabile de programe toate documentele necesare pentru a le permite să își îndeplinească obligațiile.

Articolul 76
Disponibilitatea documentelor

(1)Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de ajutoare de stat, autoritatea de management se asigură că toate documentele justificative legate de o operațiune sprijinită de fonduri sunt menținute la un nivel adecvat pentru o perioadă de cinci ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către autoritatea de management către beneficiar.

(2)Această perioadă este întreruptă fie în cazul unor proceduri judiciare, fie în urma unei cereri din partea Comisiei.

CAPITOLUL III
Utilizarea sistemelor de gestiune naționale

Articolul 77
Modalități consolidate proporționate

Statul membru poate aplica următoarele modalități consolidate proporționate pentru sistemul de gestiune și control al unui program în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 78 sunt îndeplinite:

(a)prin derogare de la articolul 68 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 68 alineatul (2), autoritatea de management poate să aplice numai procedurile naționale pentru efectuarea controalelor de gestiune;

(b)prin derogare de la articolul 73 alineatele (1) și (3), autoritatea de audit își poate limita activitatea de audit la un eșantion statistic de 30 de unități de eșantionare pentru programul sau grupul de programe în cauză;

(c)Comisia își limitează propriile audituri la un control al activității desfășurate de autoritatea de audit prin reefectuarea auditului exclusiv la nivelul său, cu excepția cazului în care informațiile disponibile sugerează existența unei deficiențe grave a activității autorității de audit.

Pentru litera (b), în cazul în care populația este mai mică de 300 de unități de eșantionare, autoritatea de audit poate aplica o metodă de eșantionare nestatistică în conformitate cu articolul 73 alineatul (2).

Articolul 78
Condiții pentru aplicarea modalităților consolidate proporționate

(1)Statul membru poate aplica modalitățile consolidate proporționate prevăzute la articolul 77 în orice moment în timpul perioadei de programare, în cazul în care Comisia a confirmat în rapoartele de activitate anuale publicate în ultimii doi ani care precedă decizia statului membru de a aplica dispozițiile prezentului articol că sistemul de gestiune și control al programului funcționează în mod eficient și că rata totală de eroare pentru fiecare an este mai mică de 2 %. Atunci când evaluează funcționarea eficientă a sistemului de gestiune și control al programului, Comisia ține seama de participarea statului membru în cauză la cooperarea consolidată privind Parchetul European.

În cazul în care un stat membru decide să utilizeze această opțiune, acesta trebuie să informeze Comisia cu privire la aplicarea modalităților proporționate prevăzute la articolul 77, care se aplică de la începutul anului fiscal următor.

(2)La începutul perioadei de programare, statul membru poate să aplice modalitățile menționate la articolul 77, în cazul în care condițiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol sunt îndeplinite pentru un program similar implementat în perioada 2014-2020 și în cazul în care modalitățile de gestiune și control instituite pentru programul din perioada 2021-2027 se bazează în mare măsură pe cele pentru programul precedent. În astfel de cazuri, modalitățile consolidate proporționate se aplică de la începutul programului.

(3)Statul membru întocmește sau actualizează în consecință descrierea sistemului de gestiune și control și strategia de audit descrise la articolul 63 alineatul (9) și la articolul 72.

Articolul 79
Ajustarea în timpul perioadei de programare

(1)În cazul în care Comisia sau autoritatea de audit concluzionează, pe baza auditurilor efectuate și a raportului de control anual, că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 78, Comisia solicită autorității de audit să efectueze activități suplimentare de audit în conformitate cu articolul 63 alineatul (3) și să ia măsuri de remediere.

(2)În cazul în care raportul anual de control ulterior confirmă că respectivele condiții continuă să nu fie îndeplinite, limitând astfel asigurarea oferită Comisiei cu privire la funcționarea eficientă a sistemelor de gestiune și control și la legalitatea și regularitatea cheltuielilor, Comisia solicită autorității de audit să efectueze audituri de sistem.

(3)După ce a acordat statului membru posibilitatea de a prezenta observații, Comisia poate informa statul membru că modalitățile consolidate proporționate prevăzute la articolul 77 nu se mai aplică.

Titlul VII
Gestiunea financiară, prezentarea și examinarea conturilor și corecții financiare

CAPITOLUL I
Gestiunea financiară

Secțiunea I
Reguli contabile generale

Articolul 80
Angajamente bugetare

1.Decizia de aprobare a programului, în conformitate cu articolul 18, constituie o decizie de finanțare în sensul [articolului 110 alineatul (3)] din Regulamentul financiar, iar notificarea acesteia către statul membru în cauză constituie un angajament juridic.

Decizia respectivă indică contribuția Uniunii per fond și per an.

2.Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru fiecare program sunt realizate de către Comisie în tranșe anuale pentru fiecare fond pe parcursul perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.

3.Prin derogare de la articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul financiar, angajamentele bugetare pentru prima tranșă se realizează în urma adoptării programului de către Comisie.

Articolul 81
Folosirea monedei euro

Sumele prevăzute în programe, raportate sau declarate Comisiei de statele membre, sunt exprimate în euro.

Articolul 82
Rambursarea

(1)Orice rambursare care trebuie efectuată către bugetul Uniunii se efectuează înainte de scadența indicată în ordinul de recuperare întocmit în conformitate cu [articolul 98 din Regulamentul financiar]. Data scadenței este ultima zi a celei de a doua luni următoare lunii în care a fost emis ordinul.

(2)Orice întârziere a rambursării generează dobânzi de întârziere, de la scadență până la data plății efective. Rata acestor dobânzi este cu un punct procentual și jumătate mai mare decât rata aplicată de Banca Centrală Europeană în principalele sale operațiuni de refinanțare în prima zi lucrătoare din luna în care este data scadenței.

Secțiunea II
Norme aplicabile plăților către statele membre

Articolul 83
Tipuri de plăți

Plățile se efectuează sub formă de prefinanțare, plăți intermediare și plăți ale soldului conturilor pentru anul fiscal.

Articolul 84
Prefinanțare

(1)Comisia plătește o prefinanțare bazată pe valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor prevăzută în decizia de aprobare a programului în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (i).

(2)Prefinanțarea pentru fiecare fond se plătește în tranșe anuale, înainte de data de 1 iulie a fiecărui an, sub rezerva disponibilității fondurilor, după cum urmează:

(a)2021: 0,5 %;

(b)2022: 0,5 %;

(c)2023: 0,5 %;

(d)2024: 0,5 %;

(e)2025: 0,5 %;

(f)2026: 0,5 %

În cazul în care un program este adoptat după data de 1 iulie 2021, tranșele anterioare se plătesc în anul adoptării.

(3)Prin derogare de la alineatul (2), pentru programele Interreg se stabilesc reguli specifice privind prefinanțarea în Regulamentul CTE.

(4)Sumele plătite cu titlu de prefinanțare sunt lichidate din conturile Comisiei cel târziu în ultimul an fiscal.

(5)Orice dobândă generată de prefinanțare se utilizează pentru programul în cauză în același mod ca fondurile și se include în conturile pentru ultimul an fiscal.

Articolul 85
Cererile de plată

(1)Statul membru prezintă un număr maxim de patru cereri de plată pentru fiecare program, fond și an fiscal. În fiecare an, termenele stabilite pentru fiecare cerere de plată sunt 30 aprilie, 31 iulie, 31 octombrie și 26 decembrie.

Ultima cerere de plată depusă până la 31 iulie se consideră a fi cererea de plată finală pentru anul fiscal care s-a încheiat la 30 iunie.

(2)Cererile de plată nu sunt admisibile decât după transmiterea celui mai recent pachet de asigurare.

(3)Cererile de plată se transmit Comisiei în conformitate cu modelul stabilit în anexa XIX și includ, pentru fiecare prioritate și pentru fiecare categorie de regiune:

(a)cuantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor, astfel cum este înregistrat în sistemul organismului care asigură funcția de contabilitate;

(b)cuantumul asistenței tehnice calculat în conformitate cu articolul 31 alineatul (2);

(c)cuantumul total al contribuției publice care a fost sau va fi plătită, astfel cum este înregistrat în sistemele contabile ale organismului care asigură funcția de contabilitate.

(4)Prin derogare de la alineatul (3) litera (a), se aplică următoarele:

(d)în cazul în care contribuția Uniunii este realizată în conformitate cu articolul 46 litera (a), sumele incluse într-o cerere de plată sunt sumele justificate prin progresele înregistrate în îndeplinirea condițiilor sau obținerea rezultatelor, în conformitate cu decizia menționată la articolul 89 alineatul (2);

(e)în cazul în care contribuția Uniunii este realizată în conformitate cu articolul 46 literele (c), (d) și (e), sumele incluse într-o cerere de plată sunt sumele stabilite în conformitate cu decizia menționată la articolul 88 alineatul (3);

(f) pentru formele de granturi menționate la articolul 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), sumele incluse într-o cerere de plată sunt costurile calculate pe baza aplicabilă.

(5)Prin derogare de la alineatul (3) litera (c), în cazul schemelor de ajutor în temeiul articolului 107 din TFUE, contribuția publică aferentă cheltuielilor incluse într-o cerere de plată trebuie să fi fost plătită beneficiarilor de către organismul care acordă ajutorul.

Articolul 86
Elemente specifice pentru instrumentele financiare în cererile de plată

(1)În cazul în care sunt implementate instrumente financiare în conformitate cu articolul 53 alineatul (2), cererile de plată înaintate în conformitate cu anexa XIX includ sumele totale plătite sau, în cazul garanțiilor, sumele rezervate conform celor convenite în contractele de garanție, de către autoritatea de management pentru destinatarii finali, așa cum se prevede la articolul 62 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).

(2)În cazul în care sunt implementate instrumente financiare în conformitate cu articolul 53 alineatul (3), cererile de plată care includ cheltuieli pentru instrumentele financiare se transmit în conformitate cu următoarele condiții:

(a)suma inclusă în prima cerere de plată trebuie să fi fost plătită instrumentelor financiare și poate reprezenta până la 25 % din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumente financiare în temeiul acordului de finanțare relevant, în conformitate cu prioritatea și categoria de regiune pertinentă, dacă este cazul;

(b)sumele incluse în cererile de plată ulterioare transmise în cursul perioadei de eligibilitate includ cheltuielile eligibile menționate la articolul 62 alineatul (1).

(3)Suma inclusă în prima cerere de plată, menționată la alineatul (2) litera (a), este lichidată din conturile Comisiei cel mai târziu în ultimul an fiscal.

Aceasta este prezentată separat în cererile de plată.

Articolul 87
Norme comune în materie de plăți

(1)Sub rezerva disponibilității fondurilor, Comisia efectuează plăți intermediare în termen de cel mult 60 de zile de la data la care o cerere de plată este primită de Comisie.

(2)Fiecare plată se atribuie angajamentului bugetar deschis cel mai devreme al fondului și al categoriei de regiune în cauză. Comisia rambursează cu titlu de plăți intermediare 90 % din sumele incluse în cererea de plată, care rezultă din aplicarea ratei de cofinanțare pentru fiecare prioritate la cheltuielile totale eligibile sau la contribuția publică, după caz. Comisia determină sumele restante de rambursat sau care urmează să fie recuperate la calcularea soldului conturilor în conformitate cu articolul 94.

(3)Sprijinul din partea fondurilor pentru o prioritate în cadrul plăților intermediare nu trebuie să fie mai mare decât cuantumul sprijinului din partea fondurilor pentru prioritatea respectivă prevăzut în decizia Comisiei de aprobare a programului.

(4)În cazul în care contribuția Uniunii ia forma prevăzută la articolul 46 litera (a) sau dacă granturile iau formele enumerate la articolul 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), Comisia nu plătește mai mult decât suma solicitată de către statul membru.

(5)În plus, sprijinul din partea fondurilor pentru o prioritate la plata soldului din ultimul an fiscal nu trebuie să depășească niciuna dintre următoarele sume:

(a)contribuția publică declarată în cererile de plată;

(b)sprijinul din partea fondurilor plătit beneficiarilor;

(c)suma solicitată de către statul membru.

(6)La cererea unui stat membru, plățile intermediare pot fi mărite cu 10 % peste rata de cofinanțare aplicabilă fiecărei priorități pentru fonduri, în cazul în care un stat membru îndeplinește una dintre următoarele condiții după [data adoptării prezentului regulament]:

(a)statul membru beneficiază de un împrumut din partea Uniunii, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 407/2010 al Consiliului;

(b)    statul membru primește asistență financiară pe termen mediu în cadrul MES, așa cum se prevede în Tratatul de instituire a MES din 2 februarie 2012 sau în Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului 50 , cu condiția implementării unui program de ajustare macroeconomică;

(c)    se pune la dispoziția statului membru o asistență financiară, cu condiția implementării unui program de ajustare macroeconomică, astfel cum se specifică în Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 51 .

Rata majorată, care nu poate depăși 100 %, se aplică cererilor de plată până la sfârșitul anului calendaristic în care se încheie asistența financiară aferentă.

(7)Alineatul (6) nu se aplică programelor Interreg.

Articolul 88
Rambursarea cheltuielilor eligibile pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare

(1)Comisia poate rambursa contribuția Uniunii la un program pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare pentru rambursarea contribuției Uniunii la un program.

(2)Pentru a utiliza o contribuție a Uniunii la program pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare, astfel cum se menționează la articolul 46, statele membre prezintă Comisiei o propunere în conformitate cu modelele din anexele V și VI, ca parte a programului sau a unei cereri de modificare a acestuia.

Sumele și ratele propuse de statul membru se stabilesc pe baza actului delegat menționat la alineatul (4) sau pe baza următoarelor elemente:

(a)o metodă de calcul justă, corectă și verificabilă, bazată pe unul dintre următoarele elemente:

(i) date statistice, alte informații obiective sau avize ale experților;

(ii) date istorice verificate;

(iii) aplicarea practicilor uzuale de contabilizare a costurilor;

(b)proiecte de buget;

(c)normele privind sumele forfetare și ratele forfetare corespunzătoare aplicabile în cadrul politicilor Uniunii pentru un tip similar de operațiune;

(d)normele privind costurile unitare și sumele forfetare corespunzătoare aplicate în cadrul sistemelor de granturi finanțate integral de statul membru în cauză pentru un tip similar de operațiune.

(3)Decizia Comisiei de aprobare a programului sau a modificării acestuia stabilește tipurile de operațiuni vizate de rambursarea pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare, definiția și sumele acoperite de costurile unitare, sumele forfetare și ratele forfetare și metodele de ajustare a sumelor.

Statele membre utilizează una dintre formele de granturi menționate la articolul 48 alineatul (1) pentru a sprijini operațiunile pentru care cheltuielile sunt rambursate de Comisie în temeiul prezentului articol.

Auditurile efectuate de Comisie sau de statele membre au obiectivul exclusiv de a verifica îndeplinirea condițiilor în vederea rambursării de către Comisie.

(4)Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 107 pentru a completa prezentul articol prin definirea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare, a cuantumului lor și a metodelor de ajustare în conformitate cu modalitățile menționate la alineatul (2) al doilea paragraf.

Articolul 89
Finanțări nelegate de costuri

(1)Pentru a utiliza o contribuție a Uniunii la o prioritate a programelor sau la părți ale acesteia pe bază de finanțare nelegată de costuri, statele membre prezintă Comisiei o propunere în conformitate cu modelele din anexele V și VI, ca parte a programului sau a unei cereri de modificare a acestuia. Propunerea trebuie să conțină următoarele informații:

(a)identificarea priorității în cauză și suma totală acoperită de finanțarea care nu este legată de costuri; o descriere a părții programului și a tipului de operațiuni acoperite de finanțarea care nu este legată de costuri;

(b)o descriere a condițiilor care trebuie îndeplinite sau a rezultatelor care trebuie obținute și un calendar;

(c)rezultatele intermediare care determină rambursarea de către Comisie;

(d)unitățile de măsură;

(e)calendarul de rambursare de către Comisie și sumele aferente legate de progresele înregistrate în îndeplinirea condițiilor sau obținerea rezultatelor;

(f)modalitățile de verificare a rezultatelor intermediare și a îndeplinirii condițiilor sau a obținerii de rezultate;

(g)metodele de ajustare a sumelor, dacă este cazul;

(h)măsurile luate pentru a asigura pista de audit în conformitate cu anexa XI care demonstrează îndeplinirea condițiilor sau obținerea rezultatelor.

(2)Decizia Comisiei de aprobare a programului sau a cererii de modificare a acestuia prevede toate elementele enumerate la alineatul (1).

(3)Statele membre utilizează una dintre formele de granturi menționate la articolul 48 alineatul (1) pentru a sprijini operațiunile pentru care cheltuielile sunt rambursate de Comisie în temeiul prezentului articol.

Auditurile efectuate de Comisie sau de statele membre au obiectivul exclusiv de a verifica îndeplinirea condițiilor în vederea rambursării de către Comisie sau obținerea rezultatelor.

(4)Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 107 pentru a completa prezentul articol prin stabilirea cuantumurilor pentru finanțarea nelegată de costuri pe tip de operațiune, a metodelor de ajustare a cuantumurilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite sau a rezultatelor care trebuie obținute.

Secțiunea III
Întreruperi și suspendări

Articolul 90
Întreruperea termenului de plată

(1)Comisia poate întrerupe termenul de plată aplicabil plăților, cu excepția prefinanțării, pentru o perioadă maximă de șase luni în cazul în care este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

(a)există dovezi care sugerează o deficiență gravă și pentru care nu au fost luate măsuri corective;

(b)Comisia trebuie să efectueze verificări suplimentare în urma primirii unor informații conform cărora cheltuielile prezentate într-o cerere de plată pot fi legate de o neregulă.

(2)Statul membru poate conveni să prelungească perioada de întrerupere cu trei luni.

(3)Comisia limitează perioada de întrerupere la partea din cheltuieli afectată de elementele menționate la alineatul (1), cu excepția cazului în care este imposibil să se identifice partea din cheltuieli care este afectată. Comisia informează în scris statul membru în legătură cu motivul întreruperii și îl invită să remedieze situația. Comisia pune capăt întreruperii imediat după adoptarea măsurilor de remediere a elementelor menționate la alineatul (1).

(4)Normele specifice ale fondului pentru FEPAM pot stabili baze specifice pentru întreruperea plăților legate de nerespectarea normelor aplicabile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.

Articolul 91
Suspendarea plăților

(1)Comisia poate suspenda plățile integral sau parțial, după ce a acordat statului membru posibilitatea de a prezenta observații, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

(a)statul membru nu a luat măsurile necesare pentru remedierea situației care a dat naștere la o întrerupere în temeiul articolului 90;

(b)există o deficiență gravă;

(c)cheltuielile din cererile de plată sunt legate de o neregulă care nu a fost remediată;

(d)există un aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor

(e)statul membru nu a luat măsurile necesare în conformitate cu articolul 15 alineatul (6).

(2)Comisia pune capăt suspendării totale sau parțiale a plăților atunci când statul membru ia măsurile de remediere a elementelor menționate la alineatul (1).

(3)Normele specifice ale fondului pentru FEPAM pot stabili baze specifice pentru suspendarea plăților legate de nerespectarea normelor aplicabile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.

CAPITOLUL II
Prezentarea și examinarea conturilor

Articolul 92
Conținutul conturilor și prezentarea acestora

(1)Pentru fiecare an fiscal pentru care s-au depus cereri de plată, statul membru prezintă Comisiei, până la data de 15 februarie, următoarele documente („pachetul de asigurare”) care acoperă anul fiscal precedent, astfel cum este definit la articolul 2 punctul (28):

(a)conturile în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XX;

(b)declarația de gestiune menționată la articolul 68 alineatul (1) litera (f), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XV;

(c)opinia de audit menționată la articolul 71 alineatul (3) litera (a), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVI;

(d)raportul anual de control menționat la articolul 71 alineatul (3) litera (b), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVII.

(2)Termenul menționat la alineatul (1) poate fi prelungit în mod excepțional de către Comisie până la data de 1 martie, în urma unei informări din partea statului membru vizat.

(3)Conturile includ la nivelul fiecărei priorități și, după caz, la nivelul fiecărui fond și al fiecărei categorii de regiuni:

(a)cuantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale organismului care asigură funcția de contabilitate care au fost incluse în cererea de plată finală pentru anul fiscal și cuantumul total al contribuției publice corespunzătoare plătite sau care urmează să fie plătită;

(b)sumele retrase în cursul anului fiscal;

(c)cuantumurile contribuției publice plătite fiecărui instrument financiar;

(d)pentru fiecare prioritate, o explicație privind eventualele diferențe dintre sumele declarate în conformitate cu litera (a) și sumele declarate în cererile de plată pentru același an fiscal.

(4)Conturile nu sunt admisibile în cazul în care statele membre nu au efectuat corecțiile necesare pentru a reduce riscul rezidual cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturi la mai puțin de 2 %.

(5)Statele membre deduc din conturi, în mod concret:

(a)cheltuielile neconforme care au făcut obiectul unor corecții financiare în conformitate cu articolul 97;

(b)cheltuielile care fac obiectul unei evaluări în curs a legalității și regularității;

(c)alte sume necesare pentru a reduce la 2 % rata de eroare reziduală a cheltuielilor declarate în conturi.

Statul membru poate include cheltuielile prevăzute la primul paragraf litera (b) într-o cerere de plată din anii fiscali ulteriori, odată ce legalitatea și regularitatea acestora este confirmată.

(6)Statul membru poate înlocui sumele neconforme depistate după transmiterea conturilor, prin efectuarea de ajustări corespunzătoare în conturile aferente anului fiscal în care se depistează neregula, fără a aduce atingere articolului 98.

(7)În cadrul pachetului de asigurare, statul membru prezintă pentru ultimul an fiscal raportul final de performanță menționat la articolul 38 sau ultimul raport anual de implementare pentru FEPAM, FAMI, FSI și IMFV.

Articolul 93
Examinarea conturilor

Comisia se asigură că conturile sunt complete, exacte și veridice, până la data de 31 mai a anului care urmează încheierii anului fiscal, cu excepția cazului în care se aplică articolul 96.

Articolul 94
Calcularea soldului

(1)Pentru a stabili suma exigibilă din partea fondurilor pentru anul fiscal și ajustările corespunzătoare în raport cu plățile efectuate către statul membru, Comisia ia în considerare:

(a)sumele înregistrate în conturile prevăzute la articolul 95 alineatul (2) litera (a) și la care se aplică rata de cofinanțare pentru fiecare prioritate;

(b)cuantumul total al plăților intermediare efectuate de Comisie în cursul anului fiscal respectiv.

(2)În cazul în care există o sumă care trebuie recuperată de la statul membru, aceasta face obiectul unui ordin de recuperare emis de Comisie, care se execută, atunci când este posibil, prin compensare cu sumele datorate statului membru în contul plăților ulterioare destinate aceluiași program. Această recuperare nu constituie o corecție financiară și nu reduce sprijinul acordat programului din partea fondurilor. Suma recuperată constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [177 alineatul (3)] din Regulamentul financiar.

Articolul 95
Procedura de examinare a conturilor

(1)Procedura prevăzută la articolul 96 se aplică în oricare dintre următoarele cazuri:

(a)autoritatea de audit a prezentat o opinie de audit cu rezerve sau contrară din cauza unor motive legate de caracterul complet, exactitatea și veridicitatea conturilor;

(b)Comisia are dovezi care pun sub semnul întrebării fiabilitatea unei opinii de audit fără rezerve.

(2)În toate celelalte cazuri, Comisia calculează sumele exigibile din partea fondurilor în conformitate cu articolul 94 și efectuează respectivele plăți sau recuperări înainte de 1 iulie. Plata sau recuperarea constituie acceptarea conturilor.

Articolul 96
Procedura contradictorie pentru examinarea conturilor

(1)În cazul în care autoritatea de audit furnizează o opinie de audit cu rezerve din cauza unor motive legate de caracterul complet, de exactitatea și veridicitatea conturilor, Comisia solicită statului membru să revizuiască conturile și să transmită documentele menționate la articolul 92 alineatul (1) în termen de o lună.

Dacă până la termenul limită stabilit la primul paragraf:

(a)opinia de audit este fără rezerve, se aplică articolul 94 și Comisia plătește eventualele sume suplimentare datorate sau procedează la o recuperare în termen de două luni;

(b)opinia de audit este în continuare cu rezerve sau documentele nu au fost prezentate din nou de către statul membru, se aplică alineatele (2), (3) și (4).

(2)În cazul în care opinia de audit rămâne cu rezerve din cauza unor motive legate de caracterul complet, de exactitatea și veridicitatea conturilor sau în cazul în care opinia de audit este în continuare nefiabilă, Comisia informează statul membru cu privire la suma exigibilă din partea fondurilor pentru anul fiscal.

(3)În cazul în care statul membru este de acord cu această sumă în termen de o lună, Comisia plătește eventualele sume suplimentare datorate sau procedează la o recuperare în conformitate cu articolul 94 în termen de două luni.

(4)În cazul în care statul membru nu este de acord cu suma menționată la alineatul (2), Comisia stabilește suma exigibilă din partea fondurilor pentru anul fiscal. Acest act nu constituie o corecție financiară și nu reduce sprijinul acordat programului din partea fondurilor. Comisia plătește eventualele sume suplimentare datorate sau procedează la o recuperare în conformitate cu articolul 94 în termen de două luni.

(5)În ceea ce privește ultimul an fiscal, Comisia efectuează plata sau recuperarea soldului anual al conturilor pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune în termen de cel mult două luni de la data acceptării raportului final de performanță, astfel cum se menționează la articolul 38.

CAPITOLUL III
Corecțiile financiare

Articolul 97
Corecții financiare efectuate de statele membre

(1)Statele membre protejează bugetul Uniunii și aplică corecții financiare prin anularea totală sau parțială a sprijinului din partea fondurilor pentru o operațiune sau un program atunci când cheltuielile declarate Comisiei se dovedesc a fi neconforme.

(2)Corecțiile financiare sunt înregistrate în conturi pentru anul fiscal în care este decisă anularea.

(3)Sprijinul din partea fondurilor anulat poate fi reutilizat de către statul membru în cadrul programului respectiv, însă nu pentru o operațiune care a făcut obiectul corecției sau, în cazul în care este efectuată o corecție financiară pentru o neregulă sistemică, pentru o operațiune afectată de neregula sistemică.

(4)Normele specifice ale fondului pentru FEPAM pot stabili cerințe suplimentare pentru corecțiile financiare efectuate de statele membre în legătură cu nerespectarea normelor aplicabile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.

(5)Prin derogare de la alineatele (1)-(3), în cadrul operațiunilor care includ instrumente financiare, o contribuție anulată în conformitate cu prezentul articol, ca urmare a unei nereguli individuale, poate fi reutilizată în cadrul aceleiași operațiuni, în următoarele condiții:

(a)în cazul în care neregula care conduce la anularea contribuției este depistată la nivelul destinatarului final: numai pentru alți destinatari finali în cadrul aceluiași instrument financiar;

(b)în cazul în care neregula care conduce la anularea contribuției este depistată la nivelul organismului care implementează fondul specific, atunci când un instrument financiar este implementat prin intermediul unei structuri cu un fond de participare, numai pentru alte organisme care implementează fondurile specifice.

În cazul în care neregula care conduce la anularea contribuției este depistată la nivelul organismului care implementează fondul de participare sau la nivelul organismului care implementează fondul specific atunci când instrumentul financiar este implementat prin intermediul unei structuri fără un fond de participare, contribuția anulată nu poate fi reutilizată în cadrul aceleiași operațiuni.

În cazul în care se efectuează o corecție financiară pentru o neregulă sistemică, contribuția anulată nu poate fi reutilizată pentru nicio operațiune afectată de neregula sistemică.

(6)Organismele care implementează instrumente financiare rambursează statelor membre contribuțiile din program afectate de nereguli, împreună cu dobânda și toate celelalte câștiguri generate de aceste contribuții.

Organismele care implementează instrumente financiare nu rambursează statelor membre sumele menționate la primul paragraf, cu condiția ca organismele respective să demonstreze că, în cazul unei anumite nereguli, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a)neregula s-a produs la nivelul destinatarilor finali sau, în cazul unui fond de participare, la nivelul organismelor care implementează fondurile specifice sau al destinatarilor finali;

(b)organismele care implementează instrumentele financiare și-au îndeplinit obligațiile care le revin în ceea ce privește contribuțiile programului afectate de neregulă, în conformitate cu legislația aplicabilă, și au acționat cu profesionalismul, transparența și diligența așteptate de un organism profesional cu experiență în implementarea instrumentelor financiare;

(c)sumele afectate de neregulă nu au putut fi recuperate, în pofida faptului că organismele care implementează instrumentele financiare au urmat cu diligența necesară toate măsurile contractuale și juridice.

Articolul 98
Corecții financiare efectuate de Comisie

(1)Comisia efectuează corecții financiare prin reducerea sprijinului din partea fondurilor pentru un program dacă ajunge la concluzia că:

(a)există o deficiență gravă, care a pus în pericol sprijinul din partea fondurilor deja plătit pentru program;

(b)cheltuielile conținute în conturile acceptate sunt neregulamentare și nu au fost depistate și raportate de statul membru;

(c)statul membru nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la articolul 91 înaintea deschiderii procedurii de corecție financiară de către Comisie.

Atunci când Comisia aplică corecții financiare forfetare sau extrapolate, acestea se efectuează în conformitate cu anexa XXI. 

(2)Înainte de a lua o decizie privind o corecție financiară, Comisia informează statul membru cu privire la concluziile sale și îi oferă acestuia posibilitatea de a prezenta observații în termen de două luni.

(3)În cazul în care nu acceptă concluziile Comisiei, statul membru este invitat de Comisie să participe la o audiere, cu scopul de a se garanta că toate informațiile și observațiile relevante sunt disponibile pentru a constitui baza concluziilor Comisiei privind aplicarea corecției financiare.

(4)Comisia decide cu privire la o corecție financiară prin intermediul unui act de punere în aplicare în termen de 12 luni de la data audierii sau de la furnizarea informațiilor suplimentare solicitate de Comisie.

Atunci când decide asupra unei corecții financiare, Comisia ia în considerare toate informațiile și observațiile prezentate.

În cazul în care un stat membru este de acord cu corecția financiară pentru cazurile menționate la alineatul (1) literele (a) și (c) înainte de adoptarea deciziei menționate la alineatul (1), statul membru poate reutiliza sumele în cauză. Această posibilitate nu se aplică corecției financiare pentru cazurile menționate la alineatul (1) litera (b).

(5)Normele specifice ale fondului pentru FEPAM pot stabili cerințe suplimentare pentru corecțiile financiare efectuate de Comisie în legătură cu nerespectarea normelor aplicabile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.

CAPITOLUL IV
Dezangajarea

Articolul 99
Principii și norme în materie de dezangajare

(1)Comisia dezangajează orice sumă din cadrul unui program care nu a fost utilizată pentru prefinanțare în conformitate cu articolul 84 sau pentru care nu a fost depusă o cerere de plată în conformitate cu articolele 85 și 86 până la data de 26 decembrie a celui de al doilea an calendaristic care urmează anului angajamentelor bugetare pentru anii 2021-2026.

(2)Suma care urmează să fie acoperită de cereri de prefinanțare sau de plată până la termenul stabilit la alineatul (1) privind angajamentul bugetar pentru 2021 se ridică la 60 % din angajamentul respectiv. 10 % din angajamentul bugetar pentru 2021 se adaugă la fiecare angajament bugetar pentru anii 2022-2025 în scopul calculării sumelor care trebuie acoperite.

(3)Partea din angajamente rămasă deschisă la 31 decembrie 2029 se dezangajează în cazul în care pachetul de asigurare și raportul final de performanță pentru programele sprijinite de FSE+, FEDR și Fondul de coeziune nu au fost prezentate Comisiei până la termenul stabilit la articolul 38 alineatul (1).

Articolul 100
Excepții de la normele în materie de dezangajare

(1)Suma care face obiectul dezangajării se reduce cu sumele echivalente acelei părți a angajamentului bugetar pentru care:

(a)operațiunile sunt suspendate printr-o procedură judiciară sau o cale de atac administrativă cu efect de suspendare; sau

(b)nu a fost posibil să se facă o cerere de plată din motive de forță majoră care afectează grav implementarea integrală sau parțială a programului.

Autoritățile naționale care invocă forța majoră trebuie să demonstreze consecințele directe ale acesteia asupra implementării parțiale sau integrale a programului.

(2)Până la 31 ianuarie, statul membru trimite Comisiei informații privind excepțiile menționate la alineatul (1) literele (a) și (b), pentru suma de declarat până la 26 decembrie.

Articolul 101
Procedura de dezangajare

(1)Pe baza informațiilor primite până la 31 ianuarie, Comisia informează statul membru în legătură cu cuantumul dezangajării care rezultă din informațiile pe care le deține.

(2)Statul membru dispune de un termen de o lună pentru a-și da acordul privind suma care urmează să fie dezangajată sau pentru a prezenta observații.

(3)Statul membru transmite Comisiei, până la 30 iunie, un plan de finanțare revizuit care reflectă, pentru anul calendaristic în cauză, cuantumul redus al sprijinului pentru una sau mai multe priorități ale programului. Pentru programele sprijinite de mai multe fonduri, cuantumul sprijinului se reduce pentru fiecare fond proporțional cu sumele vizate de dezangajare care nu au fost utilizate în anul calendaristic în cauză.

Dacă statul membru nu transmite acest plan, Comisia revizuiește planul de finanțare prin reducerea contribuției acordate din fonduri pentru anul calendaristic în cauză. Această reducere se alocă fiecărei priorități în mod proporțional cu sumele vizate de dezangajare care nu au fost utilizate în anul calendaristic în cauză.

(4)Comisia modifică decizia de aprobare a programului cel târziu la 31 octombrie.

Titlul VIII
Cadrul financiar

Articolul 102
Acoperirea geografică a sprijinului pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”

(1)FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune sprijină obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” în toate regiunile corespunzătoare nivelului 2 din nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică („regiuni de nivelul NUTS 2”), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al Comisiei.

(2)Resursele din FEDR și FSE+ pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se alocă între următoarele trei categorii de regiuni de nivelul NUTS 2:

(a)regiuni mai puțin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiuni mai puțin dezvoltate”);

(b)regiuni de tranziție, al căror PIB pe cap de locuitor este între 75 % și 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiuni de tranziție”);

(c)regiuni mai dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiuni mai dezvoltate”).

Clasificarea regiunilor în cadrul uneia dintre cele trei categorii de regiuni este stabilită în funcție de raportul dintre PIB-ul pe cap de locuitor pentru fiecare regiune, măsurat în standarde ale puterii de cumpărare (SPC) și calculat pe baza datelor Uniunii pentru perioada 2014-2016, și PIB-ul mediu al UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

(3)Fondul de coeziune sprijină statele membre al căror VNB pe cap de locuitor, măsurat în SPC și calculat pe baza datelor Uniunii pentru perioada 2014-2016, este mai mic de 90 % din VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

(4)Comisia adoptă, printr-un act de punere în aplicare, o decizie prin care stabilește lista regiunilor care îndeplinesc criteriile uneia dintre cele trei categorii de regiuni și a statelor membre care îndeplinesc criteriile de la alineatul (3). Lista respectivă este valabilă de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2027.

Articolul 103
Resurse pentru coeziunea economică, socială și teritorială

(1)Resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială disponibile pentru angajamentul bugetar pentru perioada 2021-2027 sunt de 330 624 388 630 EUR la prețurile din 2018. 

În scopul programării și includerii ulterioare în bugetul Uniunii, acest cuantum se indexează cu 2 % pe an.

(2)Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie de stabilire a defalcării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, pe categorie de regiuni, împreună cu lista regiunilor eligibile, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa XXII.

Decizia respectivă stabilește, de asemenea, defalcarea anuală a resurselor globale pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).

(3)La inițiativa Comisiei, 0,35 % din resursele globale se alocă asistenței tehnice, după ce se deduce sprijinul acordat MIE menționat la articolul 104 alineatul (4).

Articolul 104
Resurse pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg)

(1)Resursele pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se ridică la 97,5 % din resursele globale (și anume, un total de 322 194 388 630 EUR) și se alocă după cum urmează:

(a)61,6 % (și anume, un total de 198 621 593 157 EUR) pentru regiunile mai puțin dezvoltate;

(b)14,3 % (și anume, un total de 45 934 516 595 EUR) pentru regiunile de tranziție;

(c)10,8 % (și anume, un total de 34 842 689 000 EUR) pentru regiunile mai dezvoltate;

(d)12,8 % (și anume, un total de 41 348 556 877 EUR) pentru statele membre care beneficiază de sprijin din Fondul de coeziune;

(e)0,4 % (și anume, un total de 1 447 034 001 EUR) ca finanțare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice identificate la articolul 349 din TFUE și pentru regiunile de nivelul NUTS 2 care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994.

(2)În 2024, Comisia, în cadrul ajustării tehnice pentru anul 2025, în conformitate cu articolul [6] din Regulamentul (UE, Euratom) [[...] (Regulamentul privind CFM)], revizuiește totalul fondurilor alocate în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” fiecărui stat membru pentru perioada 2025-2027.

În cadrul acestei revizuiri, Comisia aplică metoda de alocare prevăzută în anexa XXII pe baza celor mai recente statistici disponibile la momentul respectiv.

După ajustarea tehnică, Comisia modifică actul de punere în aplicare care stabilește defalcarea anuală revizuită menționată la articolul 103 alineatul (2).

(3)Cuantumul resurselor disponibile pentru FSE+ în cadrul obiectivului „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” este de 88 646 194 590 EUR.

Cuantumul finanțării suplimentare pentru regiunile ultraperiferice menționate la alineatul (1) litera (e) alocate FSE+ este de 376 928 934 EUR.

(4)Cuantumul sprijinului din Fondul de coeziune care urmează să fie transferat către MIE este de 10 000 000 000 EUR. Acesta este cheltuit pentru proiecte de infrastructură de transport prin lansarea de cereri specifice în conformitate cu Regulamentul (UE) [numărul noului Regulament MIE] exclusiv în statele membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune.

Comisia adoptă un act de punere în aplicare pentru a stabili cuantumul care urmează să fie transferat din suma alocată fiecărui stat membru din Fondul de coeziune către MIE, cuantum care se stabilește în mod proporțional pentru întreaga perioadă.

Alocarea din Fondul de coeziune pentru fiecare stat membru se reduce în consecință.

Creditele anuale care corespund sprijinului din Fondul de coeziune menționat la primul paragraf sunt înscrise în liniile bugetare corespunzătoare MIE începând cu exercițiul bugetar 2021.

30% din resursele transferate MIE sunt puse, imediat după transfer, la dispoziția tuturor statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune, în vederea finanțării proiectelor de infrastructură de transport, în conformitate cu Regulamentul (UE) [noul Regulament MIE].

Normele aplicabile sectorului transporturilor în temeiul Regulamentului (UE) [noul Regulament MIE] se aplică cererilor specifice menționate la primul paragraf. Până la 31 decembrie 2023, selecția proiectelor eligibile pentru finanțare respectă alocările naționale din Fondul de coeziune cu privire la 70% din resursele transferate către MIE.

Începând cu 1 ianuarie 2024, resursele transferate către MIE care nu au fost angajate pentru un proiect de infrastructură de transport sunt puse la dispoziția tuturor statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune, în vederea finanțării proiectelor de infrastructură de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) [noul Regulament MIE].

(5)500 000 000 EUR din resursele pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se alocă Inițiativei urbane europene în cadrul gestiunii directe sau indirecte de către Comisie.

(6)175 000 000 EUR din resursele FSE+ pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se alocă cooperării transnaționale în sprijinul soluțiilor inovatoare, în cadrul gestiunii directe sau indirecte.

(7)Resursele pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) reprezintă 2,5 % din resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fonduri pentru perioada 2021-2027 (și anume, un total de 8 430 000 000 EUR).

Articolul 105
Transferabilitatea resurselor

(1)Comisia poate accepta propunerea unui stat membru, formulată în momentul transmiterii acordului de parteneriat sau în contextul evaluării intermediare, de a transfera:

(a) maximum 15 % din alocările totale pentru regiunile mai puțin dezvoltate către regiuni de tranziție sau regiuni mai dezvoltate și de la regiunile de tranziție către regiuni mai dezvoltate;

(b)din alocările pentru regiunile mai dezvoltate sau regiunile de tranziție către regiuni mai puțin dezvoltate.

(2)Alocările totale pentru fiecare stat membru în legătură cu obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” și obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) nu sunt transferabile între aceste obiective.

Articolul 106
Determinarea ratelor de cofinanțare

(1)Decizia Comisiei de aprobare a unui program stabilește rata de cofinanțare și cuantumul maxim al sprijinului din partea fondurilor pentru fiecare prioritate.

(2)Pentru fiecare prioritate, decizia Comisiei stabilește dacă rata de cofinanțare pentru prioritate se va aplica la oricare dintre următoarele:

(a)contribuția totală, inclusiv contribuția publică și privată;

(b)contribuția publică.

(3)Rata de cofinanțare pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” la nivelul fiecărei priorități nu poate depăși:

(a)70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate;

(b)55% pentru regiunile de tranziție;

(c)40 % pentru regiunile mai dezvoltate.

Ratele de cofinanțare prevăzute la litera (a) se aplică, de asemenea, regiunilor ultraperiferice.

Rata de cofinanțare pentru Fondul de coeziune la nivelul fiecărei priorități nu poate depăși 70%.

Regulamentul FSE+ poate stabili rate de cofinanțare mai mari pentru prioritățile care sprijină acțiuni inovatoare în conformitate cu articolul [14] din regulamentul respectiv.

(4)Rata de cofinanțare pentru programele Interreg nu poate depăși 70%.

Regulamentul CTE poate stabili rate mai mari de cofinanțare pentru programele de cooperare transfrontalieră externă din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).

(5)Măsurile de asistență tehnică aplicate la inițiativa sau în numele Comisiei pot fi finanțate la rata de 100 %.

Titlul IX
Delegarea de competențe, dispoziții de punere în aplicare, dispoziții tranzitorii și finale

CAPITOLUL I
Delegarea de competențe și dispoziții de punere în aplicare

Articolul 107
Delegarea de competențe

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 108 pentru a modifica anexele la prezentul regulament în vederea adaptării la schimbările produse în timpul perioadei de programare pentru elemente neesențiale din prezentul regulament, cu excepția anexelor III, IV, X și XXII.

Articolul 108
Exercitarea delegării de competențe

(1)Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 63 alineatul (10), la articolul 73 alineatul (4), la articolul 88 alineatul (4), la articolul 89 alineatul (4) și la articolul 107, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3)Delegarea de competențe menționată la articolul 63 alineatul (10), la articolul 73 alineatul (4), la articolul 88 alineatul (4) și la articolul 89 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)Înainte de a adopta un act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

(5)De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)Un act delegat adoptat în temeiul articolului 63 alineatul (10), al articolului 73 alineatul (4), al articolului 88 alineatul (4), al articolului 89 alineatul (4) și al articolului 107 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 109
Procedura comitetului

(1)Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

CAPITOLUL II
Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 110
Dispoziții tranzitorii

Regulamentul (CE) nr. 1303/2013 sau orice alt act care se aplică în perioada de programare 2014-2020 continuă să se aplice programelor și operațiunilor sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM în perioada respectivă.

Articolul 111
Condiții aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate

(1)Autoritatea de management poate proceda la selectarea unei operațiuni care constă în a doua etapă a unei operațiuni selectate pentru sprijin și începute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1303/2013, cu condiția să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a)operațiunea selectată pentru sprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1303/2013 are două etape identificabile din punct de vedere financiar cu piste de audit separate;

(b)costul total al operațiunii depășește 10 milioane EUR;

(c)cheltuielile incluse într-o cerere de plată în legătură cu prima etapă nu se includ în nicio cerere de plată în legătură cu a doua etapă;

(d)a doua etapă a operațiunii respectă legislația aplicabilă și este eligibilă pentru a beneficia de sprijin din partea FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune în temeiul dispozițiilor prezentului regulament sau ale regulamentelor specifice ale fondurilor;

(e)statul membru se angajează să finalizeze a doua etapă, cea finală, în cursul perioadei de programare și să se asigure că aceasta devine operațională în raportul final de implementare prezentat în conformitate cu articolul 141 din Regulamentul (CE) nr. 1303/2013.

(2)Dispozițiile prezentului regulament se aplică celei de-a doua etape a operațiunii.

Articolul 112
Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Titlul propunerii/inițiativei

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune și a unor norme financiare privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a unor norme financiare privind Fondul pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate internă și Instrumentul de management al frontierelor

1.2.Domeniul (domeniile) de politică în cauză (clusterul de programe)

Coeziune și valori

1.3.Propunerea/inițiativa se referă la:

 o acțiune nouă 

 o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare 52  

X prelungirea unei acțiuni existente 

 o fuziune sau o redirecționare a uneia sau mai multor acțiuni către o altă/o nouă acțiune 

1.4.Motivele propunerii/inițiativei

1.4.1.Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei

În cursul anului 2019 Adoptarea regulamentului

În cursul anului 2020 Negocierea programelor

1 ianuarie 2021 Începerea noilor programe

1.4.2.Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, certitudinea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” reprezintă valoarea rezultată din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost creată de simpla intervenție a statelor membre.

Motivele acțiunii la nivel european (ex ante)

Acțiunea UE pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune, FEPAM, FAMI, FSI și IMFV este justificată pe baza obiectivelor prevăzute la articolul 174 din TFUE. Dreptul de a acționa este consacrat la articolul 175 din TFUE, care solicită în mod explicit Uniunii să pună în aplicare această politică prin intermediul fondurilor structurale, coroborat cu articolul 177, care definește rolul Fondului de coeziune. Obiectivele FSE, FEDR și ale Fondului de coeziune sunt definite la articolele 162, 176 și, respectiv, 177 din TFUE. Acțiunile legate de pescuit sunt justificate de articolul 39 din TFUE.

Articolul 174 din TFUE prevede că trebuie acordată o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială, precum și regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent. Acestea din urmă includ regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populației, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

Articolul 349 din TFUE stabilește că se vor adopta măsuri specifice prin care se va avea în vedere situația economică și socială structurală a regiunilor ultraperiferice, caracterizată de anumite trăsături specifice care conduc la o limitare severă a dezvoltării acestora.

Valoarea adăugată a Uniunii preconizată a fi creată (ex post)

Eficacitate și eficiență: acțiunea UE are o contribuție majoră la obținerea de rezultate. De exemplu, în numeroase țări, politica de coeziune reprezintă aproximativ 50 % (sau mai mult) din investițiile publice; aceste state membre nu ar avea capacitatea financiară de a efectua astfel de investiții în alt mod. În plus, strategiile de specializare inteligentă (RIS3) nu ar exista în majoritatea regiunilor, indiferent dacă sunt mai mult sau mai puțin dezvoltate, și nici nu ar putea fi menținute, fără FEDR.

Contribuția la obiective care contează pentru cetățenii UE. Promovarea locurilor de muncă și a creșterii economice, a creșterii ecologice și cu emisii reduse de dioxid de carbon, incluziunea socială și integrarea migranților, buna gestionare a frontierelor – toate acestea sunt importante pentru cetățeni. În plus, condițiile favorizante promovează reformele structurale și modernizarea administrației.

1.4.3.Învățăminte desprinse din experiențe anterioare similare

(1) Simplificare: nevoia de a reduce sarcina administrativă. Aceasta a fost o constatare majoră și repetată. Sistemele de gestiune, control și audit excesiv de complexe au fost o sursă de incertitudine administrativă și de întârziere a implementării și un factor de descurajare a cererilor de sprijin. În particular, una dintre recomandările făcute a fost utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri.

(2) Flexibilitatea de reacție în fața noilor necesități. De exemplu, evaluarea ex post a FEDR și a Fondului de coeziune a constatat că adaptarea programelor la criza economică a fost una dintre poveștile de succes ale perioadei 2007-2013 și că ea ar trebui dezvoltată.

(3) Potențialul instrumentelor financiare (IF). Evaluările au constatat că IF-urile au potențialul de a fi un mijloc mai eficient de finanțare a investițiilor din anumite domenii de politică, însă că există întârzieri la nivelul implementării și că răspândirea utilizării lor este o provocare.

1.4.4.Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare

Prin natura sprijinului, cele mai importante sinergii sunt cu Orizont Europa și cu Mecanismul pentru interconectarea Europei:

Programul Orizont Europa se va concentra asupra „excelenței europene” (generarea și exploatarea de cunoștințe noi, cercetare de vârf), în timp ce FEDR va pune accentul pe „relevanța regională” (difuzarea cunoștințelor și a tehnologiei existente în zonele care au nevoie de acestea, integrându-le pe plan local prin strategii de specializare inteligentă, crearea de sisteme de inovare locale).

În ceea ce privește coerența cu Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), sinergiile și complementaritatea vor fi mai puternice dacă MIE se va concentra pe „rețeaua centrală”, în timp ce FEDR și Fondul de coeziune vor oferi sprijin și pentru „rețeaua globală”, inclusiv asigurând accesul la aceasta pe plan local și regional, precum și legături de transport în zonele urbane.

1.5.Durata și impactul financiar

 durată limitată

   în vigoare de la [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA

X    Impact financiar din 2021 până în 2027 pentru creditele de angajament și din 2021 până în 2029 pentru creditele de plată.

 durată nelimitată

Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,

urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă.

1.6.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e) 53  

 Gestiune directă asigurată de către Comisie

prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;

   prin intermediul agențiilor executive

X Gestiune partajată cu statele membre

 Gestiune indirectă cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;

organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);

BEI și Fondului european de investiții;

organismelor menționate la articolele 70 și 71 din Regulamentul financiar;

organismelor de drept public;

organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;

organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;

persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.

Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații“.

2.MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.Norme în materie de monitorizare și raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții.

Sistemul de monitorizare se bazează pe cele mai bune practici ale perioadei bugetare 2014-2020 și va continua să se bazeze pe un sistem de gestiune partajată. Comitetele de monitorizare înființate pentru fiecare program vor avea un rol mai important în supravegherea desfășurării programului și a tuturor factorilor care o influențează. Din rațiuni de transparență, documentele prezentate comitetelor de monitorizare vor trebui să fie puse la dispoziția publicului. Sistemul este completat de reuniuni anuale de evaluare a performanțelor, care au loc între Comisie și statele membre. Cerința referitoare la rapoartele anuale de implementare va fi eliminată în schimbul unei frecvențe mai mari a transmiterii de date actualizate. Cerința referitoare la raportul final de performanță va fi păstrată.

Definirea unor indicatori aplicabili în mod obișnuit va contribui la disponibilitatea unor informații de monitorizare care pot fi agregate la nivelul Uniunii.

Datele electronice permit combinația dintre simplificare și transparență. În perioada 2014-2020, instituirea unui sistem de schimb electronic de date între beneficiari și autoritățile de management, precum și între diferitele autorități ale sistemului de gestiune și control, a reprezentat o cerință. Prezentul regulament pornește de la această cerință și dezvoltă anumite aspecte ale colectării de date. Toate datele necesare pentru monitorizarea progreselor realizate în privința implementării, inclusiv rezultatele și performanța programelor, vor fi transmise electronic. O dată la două luni, platforma de date deschise va fi actualizată, ceea ce înseamnă că aceasta va reflecta performanța aproape în timp real.

2.2.Sistemul (sistemele) de gestiune și control

2.2.1.Justificarea modalității/modalităților de gestiune, a mecanismului/mecanismelor de implementare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse

Având în vedere rezultatele pozitive ale reducerii ratelor de eroare raportate de Curtea de Conturi Europeană (și incertitudinea generată de faptul că nu au fost aplicabile pentru un ciclu complet de implementare a programelor, astfel încât nu pot fi trase concluzii definitive cu privire la toate aspectele lor), este necesar să se mențină principiile fundamentale existente ale sistemului de gestiune și control și normele de gestiune financiară introduse pentru perioada 2014-2020.

Cu toate acestea, este necesar să se recunoască întârzierea cu care s-a început implementarea în perioada 2014-2020 și sarcina administrativă uneori inutilă pe care au introdus-o unele dintre cerințe. Se propune, prin urmare, ca sarcinile și responsabilitățile diferitelor organisme din cadrul sistemului de gestiune și control să fie prevăzute mai clar, în special în ceea ce privește selectarea operațiunilor și cerințele pentru a asigura conformitatea cu principiile bunei gestiuni financiare.

Toate detaliile și normele secundare stabilite anterior în legislația secundară sunt incluse în textul legislativ, pentru a asigura previzibilitatea. Nu există nicio cerință privind recurgerea la procesul de desemnare; dispozițiile promovează reînnoirea sistemelor existente. Se propune un grad mai ridicat de simplificare pentru programele cu o bună funcționare a sistemului de gestiune și control și cu rezultate pozitive. De asemenea, sunt clarificate cerințele referitoare la controalele de gestiune bazate pe riscuri, la dispozițiile privind auditul unic, precum și cerințele minime pentru programele mai mici, în cazul cărora poate fi necesară utilizarea unor metode de eșantionare nestatistice.

2.2.2.Informații privind riscurile identificate și sistemul/sistemele de control intern(e) instituite pentru atenuarea lor

Modificările și opțiunile de simplificare avute în vedere de Comisie pentru perioada de după 2020 iau în considerare diversele recomandări ale Curții de Conturi pentru pregătirea legislației de după 2020, în special cele prin care se solicită reanalizarea modului în care este conceput mecanismul de punere în practică pentru fonduri (Recomandarea 1 a auditului 2015/AUD/0195), ținând cont de sugestiile grupului la nivel înalt.

Ratele de eroare ridicate înregistrate în trecut au fost deseori legate de o lipsă de securitate juridică și de interpretările diferite ale acelorași norme aplicabile, cum ar fi cele din domeniul achizițiilor publice. Comisia introduce mai multe aspecte în noua propunere RDC, cum ar fi controalele de gestiune bazate pe riscuri, o strategie de audit bazată pe riscuri, norme privind necesitatea proporțională a unei eșantionări statistice și dispoziții specifice privind proporționalitatea controalelor și utilizarea sistemelor naționale etc.

Anexele detaliate cu privire la aspectele relevante ale sistemelor de gestiune și control au obiectivul de a oferi securitate juridică, fără a fi nevoie de acte legislative secundare sau de note de orientare cuprinzătoare care urmează în mod normal adoptării RDC.

2.2.3.Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul „costurile controalelor ÷ valoarea fondurilor aferente gestionate”) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)

Mecanismul actual de punere în practică prin gestiune partajată este uneori criticat, inclusiv de către Curtea de Conturi, ca fiind prea complex și expus erorilor, cu costuri ridicate la toate nivelurile de control. Comisia a examinat cu atenție toate aceste critici, în vederea găsirii echilibrului just între responsabilitate, simplificare și performanță.

Simplificarea a fost introdusă pentru a preveni riscul suprapunerii controalelor efectuate la diferite niveluri asupra beneficiarilor și al suprapunerii între diversele funcții ale sistemului de gestiune și control instituit. De exemplu, pentru perioada de după 2020, autoritățile de certificare (în prezent peste 210 la număr) vor fi înlocuite de o funcție de contabilitate care nu va putea repeta controalele în viitor. În plus, este propusă raționalizarea activităților de audit, prin reducerea numărului de audituri ale operațiunilor efectuate la nivelul beneficiarilor. Sunt prevăzute dispoziții specifice referitoare la modalități consolidate proporționate, luând în considerare eficacitatea funcționării anterioare a sistemului de gestiune și control al unui program.

În ceea ce privește nivelul-țintă de asigurare, în etapa propunerilor legislative, obiectivul este de a menține rata de eroare sub pragul de semnificație de 2 %. Un alt prag de semnificație poate fi discutat doar de la caz la caz, în lumina dezbaterii legislative, în special atunci când autoritatea legislativă nu aprobă (pe deplin) simplificările propuse ale programului și/sau limitează controalele, ceea ce ar avea consecințe asupra ratei de eroare preconizate.

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate, de exemplu din strategia antifraudă.

Comisia examinează modalitățile posibile de consolidare în continuare a tuturor măsurilor instituite de autoritățile de management pentru prevenirea fraudelor sau a neregulilor după 2020.

Autoritățile de management vor trebui să mențină măsuri și proceduri antifraudă eficace și proporționale, ținând seama în special de riscurile de fraudă identificate.

Sistemele de e-coeziune și sistemele informatice interactive vor rămâne printre cerințele principale pentru viitor. Autoritățile de management vor putea continua procesele și sistemele de prevenire a neregulilor și a fraudei pe care le-au instituit.

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli propusă (propuse)

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul de
cheltuieli

Contribuție

Număr

Dif./ Nedif 54 .

din țări AELS 55

din țări candidate 56

din țări terțe

în sensul articolului [21 alineatul (2) litera (b)] din Regulamentul financiar

02. Coeziune și valori

05.02: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

05.03: Fondul de coeziune (FC)

05.03.YY Contribuție la Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE)

07.02: Fondul social european (FSE)

Dif.

NU

NU

NU

NU

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR în prețuri curente (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar
multianual

02.

Coeziune și valori

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

După 2027

TOTAL

05.02: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

Angajamente

29 440,110

30 327,771

31 279,590

35 259,611

33 267,540

34 307,819

35 425,598

226 308,000

Plăți

1 164,755

1 341,699

12 834,033

16 236,551

29 081,391

38 297,376

38 210,997

89 204,236

226 308,000

05.03: Fondul de coeziune (FC)

Angajamente

4 522,388

4 684,978

4 862,038

5 044,652

5 232,977

5 428,152

5 631,603

35 407,000

Plăți

175,643

200,023

3 490,734

3 019,315

4 914,058

5 243,048

4 989,748

13 374,217

35 407,000

05.03.YY Contribuție la Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE)

Angajamente

1 441,457

1 493,281

1 549,717

1 607,923

1 667,949

1 730,159

1 795,007

11 285,000

Plăți

83,293

504,603

528,852

548,807

569,400

590,655

612,703

7 847,181

11 285,000

07.02: Fondul social european (FSE)

Angajamente

12 983,946

13 384,351

13 814,025

14 256,194

14 711,141

15 181,257

15 669,085

100 000,000 57

Plăți

511,825

592,614

5 940,557

7 241,014

12,930766

16 995,138

16 806,577

38 981,508

100 000,000

Din care credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul programului 58  

Angajamente = Plăți

40,300

40,600

35,900

36,200

36,500

36,800

37,100

263,400

TOTAL 59 credite pentru pachetul financiar al programului

Angajamente

48 388,000

49 891,000

51 506,000

53 169,000

54 880,000

56 648,000

58 522,000

373 000,000

Plăți

1 935,516

2 638,939

22 794,176

27 045,687

47 432,616

61 126,217

60 620,025

149 407,142

373 000,000Rubrica din cadrul financiar
multianual

7

„Cheltuieli administrative”

Milioane EUR (cu trei zecimale)

DG EMPL

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

După 2027

TOTAL

Resurse umane 60  

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

599,599

Alte cheltuieli administrative 61  

TOTAL credite de la RUBRICA 7 – DG EMPL

(Total angajamente = Total plăți)

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

599,599

Milioane EUR (cu trei zecimale)

DG REGIO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

După 2027

TOTAL

Resurse umane

80,506

82,116

83,758

85,433

87,141

88,883

90,660

598,497

Alte cheltuieli administrative

2,370

2,417

2,465

2,514

2,564

2,615

2,667

17,612

TOTAL credite de la RUBRICA 7 – DG REGIO

(Total angajamente = Total plăți)

82,876

84,533

86,223

87,947

89,705

91,498

93,327

616,019

milioane EUR în prețuri curente (cu trei zecimale)

TOTAL EMPL ȘI REGIO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

După 2027

TOTAL

Resurse umane

166,163

167,773

169,415

171,090

172,798

174,540

176,317

1.198,006

Alte cheltuieli administrative

2,370

2,417

2,465

2,514

2,564

2,615

2,667

17,612

TOTAL credite pentru RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual

(Total angajamente = Total plăți)

168,533

170,190

171,880

173,604

175,362

177,155

178,984

1.215,618

milioane EUR în prețuri curente (cu trei zecimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

După 2027

TOTAL

TOTAL credite
în RUBRICILE
din cadrul financiar multianual
 

Angajamente

48 556,533

50 061,190

51 677,880

53 332,604

55 055,362

56 825,155

58 700,984

374 215,618

Plăți

2 104,049

2 809,129

22 966,056

27 219,291

47 607,978

61 303,372

60 799,009

149 407,142

374 215,618

3.2.2.Rezumatul impactului estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ

X    Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR în prețuri curente (cu trei zecimale)

Anii

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

DG EMPL

RUBRICA 7
din cadrul financiar multianual

Resurse umane 62  

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

599,599

Alte cheltuieli administrative 63

Subtotal RUBRICA 7
din cadrul financiar multianual

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

599,599

DG REGIO

RUBRICA 7
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

80,506

82,116

83,758

85,433

87,141

88,883

90,660

598,497

Alte cheltuieli administrative

2,370

2,417

2,465

2,514

2,564

2,615

2,667

17,612

Subtotal RUBRICA 7
din cadrul financiar multianual

82,876

84,533

86,223

87,947

89,705

91,498

93,327

616,019

TOTAL EMPL ȘI REGIO

RUBRICA 7
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

166,163

167,773

169,415

171,090

172,798

174,540

176,317

1 198,006

Alte cheltuieli administrative

2,370

2,417

2,465

2,514

2,564

2,615

2,667

17,612

Subtotal RUBRICA 7
din cadrul financiar multianual

168,533

170,190

171,880

173,604

175,362

177,155

178,984

1 215,618

DG EMPL

În afara RUBRICII 7 64
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

35,000

Alte cheltuieli
cu caracter administrativ

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

115,000

Subtotal
în afara RUBRICII 7
din cadrul financiar multianual

25,000

25,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

150,000

DG REGIO

În afara RUBRICII 7 65
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

4,400

4,500

4,600

4,700

4,800

4,900

5,000

32,900

Alte cheltuieli
cu caracter administrativ

10,900

11,100

11,300

11,500

11,700

11,900

12,100

80,600

Subtotal
în afara RUBRICII 7
din cadrul financiar multianual

15,300

15,600

15,900

16,200

16,500

16,800

17,100

113,400

TOTAL EMPL ȘI REGIO

În afara RUBRICII 7 66
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

9,400

9,500

9,600

9,700

9,800

9,900

10,000

67,900

Alte cheltuieli
cu caracter administrativ

30,900

31,100

26,300

26,500

26,700

26,900

27,100

195,500

Subtotal
în afara RUBRICII 7
din cadrul financiar multianual

40,300

40,600

35,900

36,200

36,500

36,800

37,100

263,400

TOTAL

208,833

210,790

207,780

209,804

211,862

213,955

216,084

1 479,108

Necesarul de credite în materie de resurse umane și de alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele DG-ului care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

3.2.2.1.Necesarul de resurse umane estimat

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.

X    Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

EMPL

Anii

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

•Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)

La sediu și în birourile reprezentanțelor Comisiei 67  

599

599

599

599

599

599

599

Delegații

Cercetare

Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) - AC, AL, END, INT și JED 68

Rubrica 7

Finanțare în cadrul RUBRICII 7 din cadrul financiar multianual 

- la sediu

- în delegații

Finanțare din pachetul financiar al programului 69

- la sediu

99

99

99

99

99

99

99

- în delegații

Cercetare

Altele (precizați)

TOTAL

698

698

698

698

698

698

698

REGIO

Anii

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

•Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)

La sediu și în birourile reprezentanțelor Comisiei 70  

542

542

542

542

542

542

542

Delegații

Cercetare

Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) - AC, AL, END, INT și JED 71

Rubrica 7

Finanțare în cadrul RUBRICII 7 din cadrul financiar multianual 

- la sediu

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

- în delegații

Finanțare din pachetul financiar al programului 72

- la sediu

71

71

71

71

71

71

71

- în delegații

Cercetare

Altele (precizați)

TOTAL

651,5

651,5

651,5

651,5

651,5

651,5

651,5

EMPL și REGIO

TOTAL posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)

La sediu și în birourile reprezentanțelor Comisiei

1141

1141

1141

1141

1141

1141

1141

Delegații

0

0

0

0

0

0

0

Cercetare

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL personal extern (în ENI)

208,5

208,5

208,5

208,5

208,5

208,5

208,5

TOTAL GENERAL

1 349,5

1 349,5

1 349,5

1 349,5

1 349,5

1 349,5

1 349,5

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar

·Să contribuie la analiza, negocierea, modificarea și/sau pregătirea pentru aprobarea propunerilor de programe și/sau proiecte în statele membre.

·Să contribuie la gestionarea, monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a programelor/proiectelor aprobate.

·Să asigure respectarea normelor aplicabile programelor.

Personal extern

·Idem și/sau sprijin administrativ

3.2.3.Contribuția terților

Propunerea/inițiativa:

X    nu prevede cofinanțare din partea terților

   prevede cofinanțare din partea terților, estimată în cele ce urmează:

Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)

Anii

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

A se preciza organismul care asigură cofinanțarea 

TOTAL credite cofinanțate

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

X Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

   Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

   asupra resurselor proprii

   asupra altor venituri

vă rugăm să precizați, dacă veniturile sunt alocate unor linii de cheltuieli    

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:

Impactul propunerii/inițiativei 73

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolul ………….

Pentru veniturile alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

Alte observații (de exemplu, metoda/formula utilizată pentru calcularea impactului asupra veniturilor sau orice alte informații).

(1)    COM(2018) 322 final, 2.5.2018.
(2)    Cu excepția programului „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” și a aspectelor legate de sănătate.
(3)    Numai componentele de gestiune partajată.
(4)    Fondul pentru managementul integrat al frontierelor este compus din Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize și Instrumentul pentru echipamentele de control vamal.
(5)    Textul integral al recomandărilor grupului la nivel înalt:     http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals_key.pdf
(6)    Spatial Foresight & t33, New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary results (O nouă evaluare a costurilor administrative și a sarcinii administrative în cazul fondurilor ESI, rezultate preliminare).
(7)    Acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare, 13 aprilie 2016 (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).
(8)    https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cHM6Ly8=/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/resource.html?uri=cellar:a59b6beb-7a4f-11e6-b076-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
(9)    JO C […], […], p. […].
(10)    JO C […], […], p. […].
(11)    JO C […], […], p. […].
(12)    JO L […], […], p. […].
(13)    Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).
(14)    [Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013, COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].
(15)    Regulamentul (UE) [...] privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (JO L […], […], p. […]).
(16)    JO L 123, 12.5.2016, p. 13.
(17)    Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), JO L 119, 4.5.2016, p. 1.
(18)    Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
(19)    Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).
(20)    Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).
(21)    Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
(22)    Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
(23)    Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).
(24)    Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al Comisiei din 8 august 2014 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei nomenclaturi comune a unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 241, 13.8.2014, p. 1).
(25)    Regulamentul (UE) […] al Parlamentului European și al Consiliului din […] privind [MIE] (JO L […], […], p. […])]
(26)    Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(27)    Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
(28)    JO L, , p. .
(29)    JO L, , p. .
(30)    JO L, , p. .
(31)    JO L, , p. .
(32)    JO L, , p. .
(33)    JO L, , p. .
(34)    JO L , , p. .
(35)    Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).
(36)    Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) (JO L 210, 31.7.2006, p. 19).
(37)    [Regulamentul (UE) nr. [...] privind [...] (JO L [...], [...], p. […])].
(38)    Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).
(39)    Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, p. 25).
(40)    Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, cu condiția ca aceste modificări să fie considerate necesare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, p. 25).
(41)    Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002).
(42)    Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară (JO L 140, 27.5.2013, p. 1).
(43)    Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (JO L 209, 2.8.1997, p. 6).
(44)    Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/218 al Comisiei din 6 februarie 2017 privind registrul flotei de pescuit a Uniunii (JO L 34, 9.2.2017, p. 9).
(45)    Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 345 din 31.12.2003, p. 90).
(46)    Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).
(47)    Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).
(48)    Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).
(49)    Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 124, 25.4.2014, p. 1).
(50)    Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1).
(51)    Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară (JO L 140, 27.5.2013, p. 1).
(52)    Astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.
(53)    Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar, sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(54)    Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.
(55)    AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.
(56)    Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.
(57)    Această sumă nu include suma pentru sănătate, ocuparea forței de muncă și inovare socială (1 174 de milioane EUR).
(58)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru implementarea programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă. Această cifră este inclusă în sumele menționate mai sus pentru fiecare fond; aceasta acoperă doar asistență tehnică REGIO. În ceea ce privește EMPL, a se vedea detaliile în propunerea separată COM(2018) 382 final. Asistență tehnică pentru MIE nu este inclusă în prezenta fișă financiară.
(59)    Totalurile nu corespund sumelor individuale, din cauza rotunjirii.
(60)    În propunerea separată, COM(2018) 382 final, sunt menționate cifre identice.
(61)    A se vedea propunerea separată COM(2018) 382 final.
(62)    În propunerea separată, COM(2018) 382 final, sunt menționate cifre identice.
(63)    A se vedea propunerea separată COM(2018) 382 final.
(64)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru implementarea programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(65)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru implementarea programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(66)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru implementarea programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(67)    Cifrele se bazează pe alocarea acordată în 2018 [SEC(2017) 528], din care se scad resursele de personal alocate FEG, care fac obiectul unei propuneri separate [COM(2018) 382 final].
(68)    AC = agent contractual; AL = agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JED = expert tânăr în delegații.
(69)    Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).
(70)    Cifrele se bazează pe alocarea acordată în 2018 [SEC(2017) 528]. În ceea ce privește personalul alocat IPA III, a se vedea propunerea separată COM(2018) 382 final.
(71)    AC = agent contractual; AL = agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JED = expert tânăr în delegații.
(72)    Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).
(73)    În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea unei cote de 20 % pentru costuri de colectare.

Strasbourg, 29.5.2018

COM(2018) 375 final

ANEXE

la

Propunerea de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize


ANEXA I

Dimensiuni și coduri pentru tipurile de intervenție aferente FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune – articolul 17 alineatul (5)

TABELUL 1: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „DOMENIU DE INTERVENȚIE”

DOMENIU DE INTERVENȚIE

Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice

Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor de mediu

Obiectivul de politică 1: O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente

001

Investiții în active fixe în microîntreprinderi legate direct de activități de cercetare și inovare

0 %

0 %

002

Investiții în active fixe în întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv centre de cercetare private) legate direct de activități de cercetare și inovare

0 %

0 %

003

Investiții în active fixe în centre publice de cercetare și de învățământ superior legate direct de activități de cercetare și inovare

0 %

0 %

004

Investiții în active necorporale în microîntreprinderi legate direct de activități de cercetare și inovare

0 %

0 %

005

Investiții în active necorporale în întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv centre de cercetare private) legate direct de activități de cercetare și inovare

0 %

0 %

006

Investiții în active necorporale în centre publice de cercetare și de învățământ superior legate direct de activități de cercetare și inovare

0 %

0 %

007

Activități de cercetare și inovare în microîntreprinderi, inclusiv colaborarea în rețea (cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate)

0 %

0 %

008

Activități de cercetare și inovare în întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv colaborarea în rețea

0 %

0 %

009

Activități de cercetare și inovare în centre publice de cercetare, de învățământ superior și de competență, inclusiv colaborarea în rețea (cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate)

0 %

0 %

010

Digitalizarea IMM-urilor (inclusiv comerț electronic, activități economice electronice și procese economice în rețea, huburi de inovare digitală, laboratoare vii, antreprenori web și start-upuri în domeniul TIC, B2B)

0 %

0 %

011

Soluții TIC, servicii electronice și aplicații guvernamentale

0 %

0 %

012

Servicii și aplicații TI dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale

0 %

0 %

013

Servicii și aplicații de e-Sănătate (inclusiv e-Îngrijire, internetul obiectelor dedicat activității fizice și asistenței pentru autonomie la domiciliu)

0 %

0 %

014

Infrastructuri comerciale pentru IMM-uri (inclusiv parcuri și situri industriale)

0 %

0 %

015

Dezvoltarea comercială și internaționalizarea IMM-urilor

0 %

0 %

016

Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

0 %

0 %

017

Servicii avansate de sprijin pentru IMM-uri și grupuri de IMM-uri (inclusiv servicii de management, comercializare și proiectare)

0 %

0 %

018

Incubare, sprijinirea societăților spin off și spin-out și a start-upurilor

0 %

0 %

019

Sprijinirea clusterelor de inovare și rețele comerciale, în principal în beneficiul IMM-urilor

0 %

0 %

020

Procese de inovare în IMM-uri (inovare la nivel de proces, la nivel organizațional, la nivel de marketing, la nivel de co-creare și de utilizator și inovare bazată pe cerere)

0 %

0 %

021

Transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi, centre de cercetare și sectorul învățământului superior

0 %

0 %

022

Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi cu accent pe economia cu emisii scăzute de carbon, reziliență și adaptarea la schimbările climatice

100 %

40 %

023

Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi cu accent pe economia circulară

40 %

100 %

Obiectivul de politică 2: O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor

024

Eficiență energetică și proiecte de demonstrare în IMM-uri și măsuri de sprijin

100 %

40 %

025

Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin

100 %

40 %

026

Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin

100 %

40 %

027

Sprijin pentru întreprinderile care oferă servicii ce contribuie la economia cu emisii scăzute de carbon și la reziliența la schimbările climatice

100 %

40 %

028

Energii regenerabile: energia vântului

100 %

40 %

029

Energii regenerabile: energia solară

100 %

40 %

030

Energii regenerabile: biomasa

100 %

40 %

031

Energii regenerabile: energia marină

100 %

40 %

032

Alte energii regenerabile (inclusiv energia geotermală)

100 %

40 %

033

Sisteme de distribuție inteligentă a energiei electrice la tensiuni joase și medii (inclusiv rețele inteligente și sisteme TIC) și stocarea aferentă

100 %

40 %

034

Cogenerare de înaltă eficiență, încălzire și răcire centralizate

100 %

40 %

035

Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: inundații (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor)

100 %

100 %

036

Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: Incendii (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor)

100 %

100 %

037

Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: altele, de exemplu, furtuni și secetă (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor)

100 %

100 %

038

Prevenire și management al riscurilor naturale care nu au legătură cu clima (de ex. cutremurele), precum și al riscurilor legate de activitățile umane (de ex. accidentele tehnologice), inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor

0 %

100 %

039

Furnizare de apă destinată consumului uman (infrastructuri de extracție, tratare, stocare și distribuție, măsurile de eficiență, aprovizionare cu apă potabilă)

0 %

100 %

040

Gospodărirea apelor și conservarea resurselor de apă (inclusiv managementul bazinelor hidrografice, măsuri specifice de adaptare la schimbările climatice, reutilizare, reducerea scurgerilor)

40 %

100 %

041

Colectarea și tratarea apelor uzate

0 %

100 %

042

Gestionarea deșeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare și reciclare

0 %

100 %

043

Gestionarea deșeurilor menajere: tratare mecano-biologică, tratare termică

0 %

100 %

044

Gestionarea deșeurilor comerciale, industriale sau periculoase

0 %

100 %

045

Promovarea utilizării materialelor reciclate ca materii prime

0 %

100 %

046

Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate

0 %

100 %

047

Sprijinirea proceselor de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri

40 %

40 %

048

Măsuri privind calitatea aerului și reducerea zgomotului

40 %

100 %

049

Protejarea, restaurarea și utilizarea sustenabilă a siturilor Natura 2000

40 %

100 %

050

Protecția naturii și a biodiversității, infrastructura verde

40 %

100 %

Obiectivul de politică 3: O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale

051

TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (rețea magistrală/de backhaul)

0 %

0 %

052

TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/buclă locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră optică, până la punctul de distribuție din locul de deservire pentru proprietățile cu mai multe apartamente)

0 %

0 %

053

TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/buclă locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră optică, până la punctul de distribuție din locul de deservire pentru locuințe și proprietăți comerciale)

0 %

0 %

054

TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/buclă locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră optică, până la stația de bază pentru comunicații wireless avansate)

0 %

0 %

055

TIC: Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse informatice/echipamente la scară mare, centre de date, senzori și alte echipamente wireless)

0 %

0 %

056

Autostrăzi și drumuri nou construite – Rețeaua centrală TEN-T

0 %

0 %

057

Autostrăzi și drumuri nou construite – Rețeaua globală TEN-T

0 %

0 %

058

Legături rutiere secundare nou construite către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T

0 %

0 %

059

Alte drumuri de acces naționale, regionale și locale nou construite

0 %

0 %

060

Autostrăzi și drumuri reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua centrală TEN-T

0 %

0 %

061

Autostrăzi și drumuri reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua globală TEN-T

0 %

0 %

062

Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri naționale, regionale sau locale)

0 %

0 %

063

Digitalizarea transporturilor: drumuri

40 %

0 %

064

Căi ferate nou construite – Rețeaua centrală TEN-T

100 %

40 %

065

Căi ferate nou construite – Rețeaua globală TEN-T

100 %

40 %

066

Alte căi ferate nou construite

100 %

40 %

067

Căi ferate reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua centrală TEN-T

0 %

40 %

068

Căi ferate reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua globală TEN-T

0 %

40 %

069

Alte căi ferate reconstruite sau îmbunătățite

0 %

40 %

070

Digitalizarea transporturilor: căi ferate

40 %

0 %

071

Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)

0 %

40 %

072

Active feroviare mobile

40 %

40 %

073

Infrastructuri de transporturi urbane curate

100 %

40 %

074

Material rulant de transport urban curat

100 %

40 %

075

Infrastructuri de ciclism

100 %

100 %

076

Digitalizarea transportului urban

40 %

0 %

077

Infrastructuri pentru combustibili alternativi

100 %

40 %

078

Transporturi multimodale (TEN-T)

40 %

40 %

079

Transporturi multimodale (neurbane)

40 %

40 %

080

Porturi maritime (TEN-T)

40 %

0 %

081

Alte porturi maritime

40 %

0 %

082

Căi navigabile și porturi interioare (TEN-T)

40 %

0 %

083

Căi navigabile și porturi interioare (regionale și locale)

40 %

0 %

084

Digitalizarea transportului: alte moduri de transport

40 %

0 %

Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

085

Infrastructuri pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari

0 %

0 %

086

Infrastructuri pentru învățământul primar și secundar

0 %

0 %

087

Infrastructuri pentru învățământul terțiar

0 %

0 %

088

Infrastructuri pentru învățământul profesional și tehnic și educația adulților

0 %

0 %

089

Infrastructuri de locuit pentru migranți, refugiați și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională

0 %

0 %

090

Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranți, refugiați și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională)

0 %

0 %

091

Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în cadrul comunității

0 %

0 %

092

Infrastructuri de sănătate

0 %

0 %

093

Echipamente medicale

0 %

0 %

094

Active mobile de sănătate

0 %

0 %

095

Digitalizarea în asistența medicală

0 %

0 %

096

Infrastructuri de primire temporară pentru migranți, refugiați și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională

0 %

0 %

097

Măsuri de îmbunătățire a accesului la locuri de muncă

0 %

0 %

098

Măsuri de promovare a accesului la muncă al șomerilor de lungă durată

0 %

0 %

099

Sprijin specific pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și integrarea socioeconomică a tinerilor

0 %

0 %

100

Sprijin pentru activitățile independente și crearea de start-upuri

0 %

0 %

101

Sprijin pentru economia socială și întreprinderile sociale

0 %

0 %

102

Măsuri de modernizare și consolidare a instituțiilor pieței muncii și servicii pentru evaluarea și anticiparea nevoilor de competențe și pentru asigurarea unei asistențe rapide și adaptate

0 %

0 %

103

Sprijin pentru corelarea cererii și a ofertei și pentru tranzițiile de pe piața muncii

0 %

0 %

104

Sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

0 %

0 %

105

Măsuri de promovare a participării femeilor pe piața muncii și reducerea segregării de gen pe piața muncii

0 %

0 %

106

Măsuri de promovare a echilibrului între viața profesională și cea privată, inclusiv a accesului la servicii de îngrijire a copiilor și persoanelor dependente

0 %

0 %

107

Măsuri pentru un mediu de lucru sănătos și bine adaptat, inclusiv promovarea activității fizice, care să abordeze riscurile pentru sănătate

0 %

0 %

108

Sprijin pentru dezvoltarea de competențe digitale

0 %

0 %

109

Sprijin pentru adaptarea la schimbări a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor

0 %

0 %

110

Măsuri de încurajare a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate

0 %

0 %

111

Sprijin pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari (cu excepția infrastructurilor)

0 %

0 %

112

Sprijin pentru învățământul primar și secundar (cu excepția infrastructurilor)

0 %

0 %

113

Sprijin pentru învățământul terțiar (cu excepția infrastructurilor)

0 %

0 %

114

Sprijinul pentru educația adulților (cu excepția infrastructurilor)

0 %

0 %

115

Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate

0 %

0 %

116

Platforme pentru integrarea și reintegrarea în muncă a persoanelor dezavantajate

0 %

0 %

117

Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație și locuri de muncă și pentru promovarea incluziunii sociale a acestora

0 %

0 %

118

Sprijin pentru societatea civilă care lucrează cu comunități marginalizate, cum ar fi romii

0 %

0 %

119

Acțiuni specifice pentru a spori participarea pe piața muncii a resortisanților țărilor terțe

0 %

0 %

120

Măsuri de integrare socială a resortisanților țărilor terțe

0 %

0 %

121

Măsuri de facilitare a accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu accesibile financiar

0 %

0 %

122

Măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și a serviciilor de îngrijire în cadrul comunității

0 %

0 %

123

Măsuri de îmbunătățire a accesibilității, eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate (cu excepția infrastructurii)

0 %

0 %

124

Măsuri de îmbunătățire a accesului la servicii de îngrijire pe termen lung (cu excepția infrastructurii)

0 %

0 %

125

Măsuri de modernizare a sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția socială

0 %

0 %

126

Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor

0 %

0 %

127

Combaterea deprivării materiale prin asistență alimentară și/sau materială pentru persoanele cele mai defavorizate, inclusiv măsuri de însoțire

0 %

0 %

Obiectivul de politică 5: O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale 1

128

Protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice și servicii turistice conexe

0 %

0 %

129

Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural și a serviciilor culturale

0 %

0 %

130

Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a ecoturismului

0 %

100 %

131

Regenerarea fizică și securitatea spațiilor publice

0 %

0 %

Alte coduri legate de obiectivele de politică 1-5

132

Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în implementarea fondurilor

0 %

0 %

133

Dezvoltarea cooperării cu parteneri din interiorul și din afara statului membru

0 %

0 %

134

Finanțare încrucișată în cadrul FEDR (sprijin acordat acțiunilor de tip FSE, necesare pentru implementarea părții FEDR a operațiunii și legate direct de aceasta)

0 %

0 %

135

Consolidarea capacităților instituționale ale autorităților publice și ale părților interesate de a implementa proiecte și inițiative de cooperare teritorială într-un context transfrontalier, transnațional, maritim și interregional

0 %

0 %

136

Regiuni ultraperiferice: compensarea oricăror costuri suplimentare cauzate de deficitul de accesibilitate și de fragmentarea teritorială

0 %

0 %

137

Regiuni ultraperiferice: acțiuni specifice pentru compensarea costurilor suplimentare cauzate de factori legați de dimensiunea pieței

0 %

0 %

138

Regiuni ultraperiferice: sprijin pentru compensarea costurilor suplimentare cauzate de condițiile climatice și de dificultățile de relief

40 %

40 %

139

Regiuni ultraperiferice: aeroporturi.

0 %

0 %

Asistență tehnică

140

Informare și comunicare

0 %

0 %

141

Pregătire, implementare, monitorizare și control

0 %

0 %

142

Evaluare și studii, colectare de date

0 %

0 %

143

Consolidarea capacităților autorităților statelor membre, ale beneficiarilor și ale partenerilor relevanți

0 %

0 %

TABELUL 2: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „FORMĂ DE FINANȚARE”

FORMĂ DE FINANȚARE

01

Grant

02

Sprijin prin instrumente financiare: capital sau cvasi-capital

03

Sprijin prin instrumente financiare: împrumut

04

Sprijin prin instrumente financiare: garanție

05

Sprijin prin instrumente financiare: sprijin auxiliar

06

Premiu

TABELUL 3: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „MECANISM DE PUNERE ÎN PRACTICĂ TERITORIAL ȘI CONCENTRARE TERITORIALĂ”

MECANISM DE PUNERE ÎN PRACTICĂ TERITORIAL ȘI CONCENTRARE TERITORIALĂ

Investiții teritoriale integrate (ITI)

ITI s-au concentrat asupra dezvoltării urbane durabile

11

Cartiere urbane

x

12

Municipii, orașe și suburbii

x

13

Zone urbane funcționale

x

14

Zone de munte

15

Insule și zone de coastă

16

Zone slab populate

17

Alte tipuri de teritorii vizateDezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)

DLRC s-a concentrat asupra dezvoltării urbane durabile21

Cartiere urbane

x

22

Municipii, orașe și suburbii

x

23

Zone urbane funcționale

x

24

Zone de munte

25

Insule și zone de coastă

26

Zone slab populate

27

Alte tipuri de teritorii vizate
Alte tipuri de instrumente teritoriale în cadrul obiectivului de politică 5

Alte tipuri de instrumente teritoriale s-au concentrat asupra dezvoltării urbane durabile31

Cartiere urbane

x

32

Municipii, orașe și suburbii

x

33

Zone urbane funcționale

x

34

Zone de munte

35

Insule și zone de coastă

36

Zone slab populate

37

Alte tipuri de teritorii vizate

Alte abordări 2  

41

Cartiere urbane

42

Municipii, orașe și suburbii

43

Zone urbane funcționale

44

Zone de munte

45

Insule și zone de coastă

46

Zone slab populate

47

Alte tipuri de teritorii vizate

48

Nicio orientare teritorialăTABELUL 4: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „ACTIVITATE ECONOMICĂ”

ACTIVITATE ECONOMICĂ

01

Agricultură și silvicultură

02

Pescuit

03

Acvacultură

04

Alte sectoare ale economiei albastre

05

Fabricarea de produse alimentare și băuturi

06

Industria textilă și a produselor textile

07

Fabricarea echipamentelor de transport

08

Fabricarea computerelor și a produselor electronice și optice

09

Alte industrii prelucrătoare nespecificate

10

Construcții

11

Industria minieră și extractivă

12

Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și a aerului condiționat

13

Distribuția apei, lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare

14

Transport și depozitare

15

Activități de informare și comunicare, inclusiv telecomunicații

16

Comerț cu ridicata și cu amănuntul

17

Servicii de cazare și restaurante

18

Intermedieri financiare și asigurări

19

Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate întreprinderilor

20

Administrație publică

21

Educație

22

Activități pentru sănătatea umană

23

Activități de asistență socială, servicii comunitare, sociale și personale

24

Activități legate de mediu

25

Activități de spectacole, culturale și recreative, industrie creativă

26

Alte servicii nespecificateTABELUL 5: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „LOCALIZARE”

LOCALIZARE

Cod

Localizare

Codul regiunii sau al zonei în care este localizată/se desfășoară operațiunea, în conformitate cu Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS) din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 3 , astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al Comisiei

TABELUL 6: CODURI PENTRU TEME SECUNDARE ALE FSE

TEMĂ SECUNDARĂ A FSE

Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor legate de schimbările climatice

01

Contribuția la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde

100 %

02

Dezvoltarea competențelor și a locurilor de muncă digitale

0 %

03

Investiții în cercetare și inovare și specializare inteligentă

0 %

04

Investiții în întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)

0 %

05

Nediscriminarea

0 %

06

Egalitatea de gen

0 %

07

Consolidarea capacităților partenerilor sociali

0 %

08

Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile

0 %

09

Nu se aplică

0 %

TABELUL 7: CODURI PENTRU STRATEGIILE MACROREGIONALE ȘI STRATEGIILE PENTRU BAZINELE MARITIME

STRATEGII MACROREGIONALE ȘI STRATEGII PENTRU BAZINELE MARITIME

11

Strategia pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice

12

Strategia pentru regiunea alpină

13

Strategia pentru regiunea Mării Baltice

14

Strategia pentru regiunea Dunării

21

Strategia pentru Oceanul Arctic

22

Strategia pentru regiunea atlantică

23

Strategia pentru Marea Neagră

24

Strategia pentru Marea Mediterană

25

Strategia pentru Marea Nordului

26

Strategia pentru Mediterana de Vest

30

Nicio contribuție la strategii macroregionale sau la strategii pentru bazinele maritime

ANEXA II

Model de Acord de parteneriat – articolul 7 alineatul (4)

CCI

[15 caractere]

Titlu

[255]

Versiune

Primul an

[4]

Ultimul an

[4]

Numărul deciziei Comisiei

Data deciziei Comisiei

1. Selecționarea obiectivelor de politică

Trimitere: articolul 8 litera (a) din RDC, articolul 3 din Regulamentele FAMI, FSI, IMFV

Tabelul 1: Selecționarea obiectivului de politică, cu justificare

Obiectiv de politică selecționat

Program

Fond

Justificare pentru selecționarea unui obiectiv de politică

[3 500 per OP]

2. Opțiuni, coordonare și complementaritate la nivel de politică

Trimitere: articolul 8 litera b) punctele (i)-(iii) din RDC

Câmp de text [60 000]

3. Contribuție la garanția bugetară în cadrul InvestEU, cu justificare

Trimitere: articolul 8 litera (e) din RDC; articolul 10 litera (a) din RDC.

Tabelul 2: Transfer către InvestEU

Categorie de regiuni*

Oportunitatea de politică 1

Oportunitatea de politică 2

Oportunitatea de politică 3

Oportunitatea de politică 4

Oportunitatea de politică 5

Sumă

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FEDR

Mai dezvoltate

Mai puțin dezvoltate

De tranziție

Ultraperiferice și nordice slab populate

FSE+

Mai dezvoltate

Mai puțin dezvoltate

De tranziție

Regiuni ultraperiferice

FC

FEPAM

FAMI

FSI

IMFV

Total

Câmp de text [3500] (justificare)

4. Transfer între categorii de regiuni, cu justificare

Trimitere: articolul 8 litera (d), articolul 105 din RDC.

Tabelul 3: Transfer între categorii de regiuni

Categorie de regiuni

Alocare pe categorii de regiuni*

Transfer către:

Valoarea transferului

Cota transferată din alocarea inițială

Alocare per categorie de regiuni după transfer

(a)

(b)

(c)

(d)

(g)=(d)/(b)

(h)=(b)-(d)

Mai puțin dezvoltate

Mai dezvoltate

De tranziție

Mai dezvoltate

Mai puțin dezvoltate

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

* Alocare inițială per categorie de regiuni, conform celor comunicate de Comisie după transferurile menționate în tabelele 2-4, aplicabile numai FEDR și FSE+.

Câmp de text [3500] (justificare)

5. Alocare financiară preliminară per obiectiv de politică

Trimitere: articolul 8 litera (c) din RDC

Tabelul 4: Alocare financiară preliminară din partea FEDR, FC, FSE+, FEPAM, per obiectiv de politică*

Obiective de politică

FEDR

Fondul de coeziune

FSE+

FEPAM

Total

Obiectivul de politică 1

Obiectivul de politică 2

Obiectivul de politică 3

Obiectivul de politică 4

Obiectivul de politică 5

Asistență tehnică

Alocare pentru 2026-2027

Total

* Obiective de politică în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din RDC. Pentru FEDR, FC și FSE+ anii 2021-2025; pentru FEPAM pentru 2021-2027.

Câmp de text [3500] (justificare)

Tabelul 5: Alocare financiară preliminară din partea FAMI, FSI și IMFV, per obiectiv de politică*

Obiectiv de politică

Alocare

Obiectivul de politică menționat la articolul 3 din [Regulamentul FAMI]

Obiectivul de politică menționat la articolul 3 din [Regulamentul FSI]

Obiectivul de politică menționat la articolul 3 din [Regulamentul IMFV]

Asistență tehnică

Total

* Obiective de politică în conformitate cu regulamentele specifice ale fondurilor pentru FEPAM, FAMI, FSI și IMFV; alocare pentru anii 2021-2027

6. Lista programelor

Trimitere: articolul 8 litera (f) din RDC; articolul 104

Tabelul 6: Lista programelor cu alocări financiare preliminare*

Titlul [255]

Fond

Categorie de regiuni

Contribuția UE

Contribuție națională**

Total

Programul 1

FEDR

Mai dezvoltate

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice și nordice slab populate

Programul 1

FC

Programul 1

FSE+

Mai dezvoltate

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice

Total

FEDR, FC, FSE+

Programul 2

FEPAM

Programul 3

FAMI

Programul 4

FSI

Programul 5

IMFV

Total

Toate fondurile

* Obiective de politică în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din RDC. Pentru FEDR, FC și FSE+ anii 2021-2025; pentru FEPAM pentru 2021-2027.

** În conformitate cu articolul 106 alineatul (2) privind determinarea ratelor de cofinanțare.

Trimitere: articolul 8 din RDC

Tabelul 7: Lista programelor Interreg

Programul 1

Titlul 1 [255]

Programul 2

Titlul 1 [255]

7. Un rezumat al acțiunilor care urmează a fi întreprinse pentru consolidarea capacităților administrative

Trimitere: articolul 8 litera (g) din RDC

Câmp de text [4 500]ANEXA III

Condiții favorizante orizontale – articolul 11 alineatul (1)

Aplicabile tuturor obiectivelor specifice

Denumirea condiției favorizante

Criterii de îndeplinire

Mecanisme eficace de monitorizare a pieței achizițiilor publice

Existența unor mecanisme de monitorizare care acoperă toate procedurile în temeiul legislației naționale din domeniul achizițiilor publice și care includ:

1.Modalități care asigură compilarea de date și indicatori eficace, fiabili și compleți în cadrul unui sistem informatic unic sau al unei rețele de sisteme interoperabile, în vederea punerii în aplicare a principiului „doar o singură dată” și a facilitării obligațiilor de raportare în temeiul articolului 83 alineatul (3) din Directiva 2014/24/UE, în conformitate cu cerințele privind achizițiile publice electronice, precum și în temeiul articolului 84 din Directiva 2014/24/UE. Datele și indicatorii acoperă cel puțin următoarele elemente:    

a.Calitatea și intensitatea concurenței: numele ofertanților câștigători, precum și numele ofertanților inițiali, numărul ofertanților inițiali, numărul ofertanților selectați, prețul contractual – comparat cu alocarea bugetară inițială și, ori de câte ori este posibil cu ajutorul unor registre de contracte, prețul final după finalizarea licitației;

b.Participarea IMM-urilor ca ofertanți direcți;

c.Contestațiile făcute împotriva deciziilor luate de autoritățile contractante, inclusiv, cel puțin, numărul lor, timpul necesar pentru luarea unei decizii în primă instanță, și numărul deciziilor trimise în a doua instanță;

d.O listă a tuturor contractelor atribuite în temeiul normelor privind derogările de la normele în materie de achiziții publice, cu indicarea dispoziției specifice utilizate.

2.Modalități care asigură capacități suficiente pentru monitorizarea și analizarea datelor de către autoritățile naționale competente specifice.

3.Modalități prin care datele și indicatorii, precum și rezultatul analizei, sunt puse la dispoziția publicului prin intermediul unor date deschise, ușor de utilizat.

4.Modalități prin care se asigură faptul că toate informațiile ce indică situații suspectate de manipulare a licitației sunt comunicate în mod sistematic organismelor naționale competente din domeniul concurenței.

Instrumente și capacități pentru aplicarea eficace a normelor privind ajutoarele de stat

Autoritățile de management dispun de instrumente și capacități pentru a verifica respectarea normelor privind ajutoarele de stat, prin:

1.Un acces ușor și complet la informații actualizate în permanență referitoare la întreprinderi aflate în dificultate și vizate de o cerință de recuperare.

2.Un acces la consiliere și orientări de specialitate în materie de ajutoare de stat, care sunt asigurate de centre de specialitate locale sau naționale, sub coordonarea autorităților naționale din domeniul ajutoarelor de stat, cu proceduri de lucru care asigură faptul că părțile interesate sunt consultate efectiv în ceea ce privește expertiza.O aplicare și implementare eficace a Cartei drepturilor fundamentale a UE

Existența unor mecanisme eficace care asigură respectarea Cartei drepturilor fundamentale a UE și care includ:

1.Modalități care asigură verificarea conformității operațiunilor sprijinite de fonduri cu Carta drepturilor fundamentale.

2.Modalități de raportare către comitetul de monitorizare cu privire la respectarea Cartei de către operațiunile sprijinite de fonduri

Implementarea și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD) în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului

Existența unui cadru național pentru implementarea UNCRPD, care include:

1.Obiective cu ținte măsurabile, un mecanism de colectare și monitorizare a datelor.

2.Modalități care asigură faptul că politica, legislația și standardele în materie de accesibilitate se reflectă în mod corespunzător în pregătirea și implementarea programelor.

ANEXA IV

Condiții favorizante tematice aplicabile FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune – articolul 11 alineatul (1)

Obiectiv de politică

Obiectiv specific

Denumirea condiției favorizante

Criterii de îndeplinire a condiției favorizante

1. O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente

FEDR:

Toate obiectivele specifice din cadrul acestui obiectiv de politică

Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă

Strategia (strategiile) de specializare inteligentă trebuie să fie sprijinită (sprijinite) de:

1.O analiză la zi a factorilor care împiedică diseminarea inovării, inclusiv digitalizarea

2.Existența unei instituții sau a unui organism național/regional competent responsabil cu managementul strategiei de specializare inteligentă

3.Instrumente de monitorizare și evaluare pentru a măsura performanțele în direcția atingerii obiectivelor strategiei

4.Funcționarea eficace a procesului de descoperire antreprenorială

5.Acțiuni necesare pentru îmbunătățirea sistemelor de cercetare și inovare naționale sau regionale

6.Acțiuni pentru managementul tranziției industriale

7.Măsuri în sprijinul colaborării internaționale

2. O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor

FEDR și Fondul de coeziune:

2.1 Promovarea măsurilor de eficiență energetică

Un cadru de politică strategic pentru sprijinirea renovărilor destinate să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

1.Este adoptată o strategie națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, în conformitate cu cerințele Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor, care:

a.implică obiective de etapă orientative pentru 2030 și 2040, și ținte pentru 2050

b.oferă o descriere orientativă a resurselor bugetare necesare pentru a sprijini implementarea strategiei

c.definește mecanisme eficace pentru promovarea investițiilor în renovarea clădirilor

2.Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice pentru a realiza economiile de energie necesare

FEDR și Fondul de coeziune:

2.1 Promovarea măsurilor de eficiență energetică

2.2 Promovarea energiei regenerabile prin investiții în capacitatea de producție

Guvernanța în sectorul energetic

Sunt adoptate planuri naționale în domeniul energiei și al climei, care includ:

1.Toate elementele prevăzute de modelul din anexa I la Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice 4

2.O descriere orientativă a resurselor și mecanismele de finanțare avute în vedere pentru măsurile de promovare a energiei cu emisii scăzute de carbon

FEDR și Fondul de coeziune:

2.2 Promovarea energiei regenerabile prin investiții în capacitatea de producție

Promovarea eficace a utilizării energiei regenerabile în toate sectoarele și în întreaga UE

Existența unor măsuri care asigură:

1.respectarea obiectivul național obligatoriu în materie de energii regenerabile pentru 2020 și a acestei valori de bază până în 2030 în conformitate cu versiunea reformată a Directivei 2009/28/CE 5

2.o creștere a ponderii energiilor regenerabile în sectorul încălzirii și al răcirii, cu 1 punct procentual pe an până în 2030

FEDR și Fondul de coeziune:

2.4 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței la dezastre

Cadru eficace de management al riscului de dezastre.

Existența unui plan național sau regional de management al riscului de dezastre, coerent cu actualele strategii de adaptare la schimbările climatice, care cuprinde:

1.o descriere a principalelor riscuri, evaluate în conformitate cu dispozițiile articolului 6 litera (a) din Decizia nr. 1313/2013/UE, care reflectă amenințările curente și cele pe termen lung (25-35 ani). În ceea ce privește riscurile legate de schimbările climatice, evaluarea se bazează pe previziunile și scenariile în materie de schimbări climatice

2.o descrierea a măsurilor de prevenire, pregătire și reacție la dezastre, prin care să se abordeze principalele riscuri identificate. Măsurile sunt ierarhizate în funcție de riscuri și de impactul economic al acestora, de lacunele în materie de capacități 6 , precum și de eficiența și eficacitatea lor, ținând-se cont de alternativele posibile

3.informații privind resursele și mecanismele bugetare și de finanțare disponibile pentru a acoperi costurile de exploatare și de întreținere legate de prevenire, pregătire și reacție

FEDR și Fondul de coeziune:

2.5 Promovarea utilizării eficiente a apei

Planificare actualizată pentru investițiile necesare în sectorul apei și cel al apelor reziduale

Existența unui plan național de investiții care cuprinde:

1.o evaluare a stadiului actual de punere în aplicare a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (DTAUR), 91/271/CEE și a Directivei privind apa potabilă (DAP) 98/83/CE

2.identificarea și planificarea, inclusiv o estimare financiară orientativă, a oricăror investiții publice

a.necesare pentru a asigura conformitatea cu DTAUR, inclusiv o ierarhizare din perspectiva dimensiunii aglomerărilor și a impactului asupra mediului, cu investiții defalcate pentru fiecare aglomerare de ape reziduale

b.necesare pentru punerea în aplicare a Directivei DAP (98/83/CE) privind apa potabilă

c.necesare pentru a răspunde nevoilor generate de reformare propusă [COM(2017) 753 final], în special cu privire la parametrii de calitate revizuiți enumerați în anexa I

3.o estimare a investițiilor necesare pentru reînnoirea infrastructurilor existente de tratare a apelor reziduale și de alimentare cu apă, inclusiv a rețelelor, bazată pe vârsta acestora și pe planuri de amortizare

4.o indicație privind posibile surse de finanțare publică, atunci când aceasta este necesară pentru completarea veniturilor din taxe de utilizareFEDR și Fondul de coeziune:

2.6 Dezvoltarea economiei circulare sau accelerarea tranziției către aceasta, prin investiții în sectorul deșeurilor și prin utilizarea eficientă a resurselor

Planificare actualizată a gestionării deșeurilor

Existența unui (unor) plan (planuri) de gestionare a deșeurilor – în conformitate cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva UE 2018/xxxx – care acoperă întreg teritoriul statului membru și care include (includ):

1.o analiză a situației actuale a gestionării deșeurilor în entitatea geografică în cauză, incluzând tipul, cantitatea și sursa deșeurilor generate, precum și o evaluare a evoluției lor viitoare ținând seama de impacturile preconizate ale măsurilor prevăzute în programul (programele) de prevenire a generării de deșeuri, elaborat(e) în conformitate cu articolul 29 din Directiva 2008/98/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/xx/EU

2.o evaluare a sistemelor existente de colectare a deșeurilor, incluzând teritoriul și materialele care fac obiectul unei colectări separate și măsuri de îmbunătățire a funcționării acesteia, precum și o evaluare a necesității de noi sisteme de colectare

3.o evaluare a deficitului de investiții care să justifice necesitatea unor infrastructuri de gestionare a deșeurilor suplimentare sau modernizate, cu informații privind sursele de venituri disponibile pentru a acoperi costurile de exploatare și de întreținere

4.informații privind criteriile de localizare pentru identificarea sitului și capacitatea viitoarelor instalații de tratare a deșeurilor

FEDR și Fondul de coeziune:

2.6 Promovarea infrastructurilor verzi în mediul urban și reducerea poluării

Cadru de acțiune prioritară pentru măsurile de conservare necesare care fac obiectul unei cofinanțări din partea Uniunii

Existența unui cadru de acțiune prioritară conform articolului 8 din Directiva 92/43/CEE și care include:

1.toate elementele prevăzute de modelul de cadrul de acțiune prioritară pentru perioada 2021-2027 convenit de Comisie și de statele membre

2.identificarea măsurilor prioritare și o estimare a nevoilor de finanțare

3. O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale

FEDR:

3.1 Îmbunătățirea conectivității digitale

Plan național sau regional privind banda largă

Existența unui plan național sau regional privind banda largă, care conține:

1.o evaluare a deficitului de investiții care trebuie acoperit pentru a atinge obiectivele UE privind conectivitatea în gigabiți  7 , bazată pe:

o o cartografiere recentă 8 a infrastructurii publice și private existente și a calității serviciilor, utilizând indicatori standard pentru cartografierea benzii largi

oo consultare privind investițiile planificate

2.justificarea intervenției publice planificate, pe baza unor modele de investiții sustenabile care:

oconsolidează accesibilitatea și accesul la servicii și infrastructuri deschise, de calitate și care să reziste probei timpului

oajustează formele de asistență financiară la disfuncționalitățile identificate ale pieței

opermit utilizarea complementară a unor forme de finanțare variate provenite din surse de la nivelul UE și de la nivel național sau regional

3.măsuri de sprijinire a cererii și a utilizării de rețele de foarte mare capacitate, inclusiv acțiuni menite să faciliteze instalarea acestora, în special prin punerea efectivă în aplicare a Directivei UE privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă 9

4.mecanisme de asistență tehnică, inclusiv Birouri cu competențe în materie de bandă largă, pentru a consolida capacitățile părților interesate locale și a oferi consiliere promotorilor de proiecte

5.un mecanism de monitorizare bazat pe indicatori standard pentru cartografierea benzii largi

FEDR și Fondul de coeziune:

3.2 Dezvoltarea unei rețele TEN-T sustenabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, sigure și intermodale

Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător

Se efectuează o cartografiere multimodală a infrastructurilor existente și a celor planificate până în 2030, care:

1.conține o justificare economică a investițiilor planificate, susținută de o analiză solidă a cererii și de o modelare a traficului, care ar trebui să ia în considerare impactul preconizat al liberalizării sectorului feroviar

2.reflectă planurile privind calitatea aerului, ținând seama în special de planurile naționale de decarbonizare

3.include investițiile în coridoarele rețelei centrale TEN-T, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, în conformitate cu respectivele planuri de lucru ale rețelei TEN-T

4.în ceea ce privește investițiile din afara rețelei centrale TEN-T, garantează complementaritatea prin asigurarea unei conectivități suficiente la rețeaua centrală TEN-T și la nodurile acesteia pentru regiunile și comunitățile locale

5.asigură interoperabilitatea rețelei feroviare, prin desfășurarea Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) conform cu norma baseline-3, care să acopere cel puțin Planul european de desfășurare

6.promovează multimodalitatea, identificând nevoile de terminale multimodale sau de transbordare din cadrul transportului de pasageri sau marfă, precum și nevoile de moduri active de transport

7.include măsuri vizând promovarea combustibililor alternativi, în conformitate cu cadrele naționale de politică relevante

8.include o evaluare a riscurilor în materie de siguranță rutieră în conformitate cu strategiile naționale existente privind siguranța rutieră, însoțită de o cartografiere a drumurilor și a secțiunilor afectate, cu o ierarhizare a investițiilor corespunzătoare

9.furnizează informații privind resursele bugetare și de finanțare corespunzătoare investițiilor planificate și necesare pentru acoperirea costurilor de exploatare și de întreținere a infrastructurilor existente și a celor planificate

3.3 Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

4. O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

FEDR:

4.1 Sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea infrastructurii

FSE:

4.1.1 Îmbunătățirea accesului la locuri de muncă pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru tineri și pentru persoanele inactive, precum și promovarea activităților independente și a economiei sociale;

4.1.2 Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii, pentru a asigura o asistență și un sprijin în timp util și adaptate în ceea ce privește corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii;

Cadru de politică strategic pentru politicile active din domeniul pieței muncii

Existența unui cadru de politică strategic pentru politicile active din domeniul pieței muncii care reflectă orientările privind ocuparea forței de muncă și cuprinde:

1.modalități privind crearea de profiluri ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și evaluarea nevoilor acestora, inclusiv privind parcursurile antreprenoriale

2.informații privind locurile de muncă vacante și oportunitățile de angajare, ținând seama de necesitățile pieței muncii.

3.modalități pentru a asigura faptul că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu părțile interesate relevante

4.modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a politicilor active din domeniul pieței muncii

5.pentru intervențiile în favoarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, parcursuri orientate către tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, inclusiv măsuri de sensibilizare, care sunt bazate pe date concrete și pe cerințe de calitate care țin cont de criterii privind uceniciile și stagiile de calitate, inclusiv în contextul implementării sistemelor de garanție pentru tineret

FEDR:

4.1 Sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea infrastructurii

FSE:

4.1.3 Promovarea unei mai bun echilibru între viața profesională și cea privată, inclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor, un mediu de lucru sănătos și bine adaptat care ține cont de riscurile pentru sănătate, adaptarea lucrătorilor la schimbare și o îmbătrânire sănătoasă și activă;

Cadrul strategic național pentru egalitatea de gen

Existența unui cadru de politică strategic național pentru egalitatea de gen, care conține:

1.o identificare bazată pe date concrete a provocărilor în materie de egalitate de gen

2.măsuri de abordare a disparităților de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, salarizarea și pensiile și de promovare a echilibrului dintre viața profesională și cea privată, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, cu definirea de valori-țintă

3.modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a cadrului de politică strategic și metode de colectare a datelor

4.modalități prin care se asigură faptul că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu organismele de promovare a egalității, cu partenerii sociali și cu organizațiile relevante ale societății civile

FEDR:

4.2 Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;

FSE:

4.2.1    Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței pe piața muncii a sistemelor de educație și formare

4.2.2    Promovarea unor oportunități flexibile de perfecționare și recalificare pentru toți, inclusiv prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale

4.2.3 Promovarea unui acces egal, în special pentru grupurile defavorizate, la o educație și o formare profesională incluzive și de calitate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari și continuând cu învățământul tehnic și general și formarea profesională, și cu învățământul terțiar;

Un cadru de politică strategic pentru sistemul de educație și formare, la toate nivelurile.

Existența unui cadru de politică strategic la nivel național și/sau regional pentru sistemul de educație și formare, care cuprinde:

1.sisteme de anticipare și previziuni privind competențele, bazate pe date concrete, precum și mecanisme și servicii de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților, pentru furnizarea de orientări eficace și de calitate cursanților de toate vârstele

2.măsuri care să garanteze un acces egal, participarea și absolvirea unor programe de educație și formare de calitate, relevante și incluzive și dobândirea de competențe-cheie la toate nivelurile, inclusiv în învățământul superior

3.un mecanism de coordonare la toate nivelurile sistemului de educație și formare, inclusiv la nivelul învățământului terțiar, și o atribuire clară a responsabilităților între autoritățile naționale relevante și/sau organismele regionale

4.modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a cadrului de politică strategic

5.măsuri care să vizeze adulții cu calificări și competențe reduse și persoanele provenind din medii socioeconomice dezavantajate, și parcursuri de perfecționare profesională

6.măsuri de sprijinire a cadrelor didactice, a formatorilor și a personalului universitar în ceea ce privește metode de învățare adecvate, evaluarea și validarea competențelor-cheie

7.măsuri destinate a promova mobilitatea cursanților și a personalului și colaborarea transnațională a formatorilor și a personalului didactic, inclusiv prin recunoașterea rezultatelor studiilor și a calificărilor

FEDR:

4.3 Îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate, prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale

FSE:

4.3.1    Promovarea unei incluziuni active, inclusiv în vederea promovării egalității de șanse, a participării active și a îmbunătățirii capacității de inserție profesională;

Cadru de politică strategic național pentru incluziune socială și reducerea sărăciei

Existența unui cadru de politică strategic național pentru incluziune socială și reducerea sărăciei, care include:

1.un diagnostic bazat pe date concrete în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială, inclusiv sărăcia în rândul copiilor, lipsa de adăpost, segregarea spațială și educațională, accesul limitat la servicii și infrastructuri esențiale, precum și nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile

2.măsuri menite să prevină și să combată segregarea în toate domeniile, inclusiv prin furnizarea unui sprijin adecvat pentru venit, piețe incluzive ale forței de muncă și acces la servicii de calitate pentru persoanele vulnerabile, inclusiv pentru migranți

3.măsuri pentru trecerea de la îngrijirea instituțională la cea bazată pe comunitate

4.modalități prin care se asigură faptul că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu partenerii sociali și cu organizațiile relevante ale societății civile

FSE:

4.3.2    Promovarea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, cum ar fi romii;

Strategie națională de integrare a romilor

Existența unei strategii naționale de integrare a romilor (SNIR), care include:

1.măsuri destinate să accelereze integrarea romilor, să prevină și să elimine segregarea, luând în considerare dimensiunea de gen și situației tinerilor romi, și să stabilească valori de bază, precum și obiective de etapă și ținte măsurabile

2.modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a măsurilor de integrare a romilor

3.modalități de luare în considerare a aspectelor legate de incluziunea romilor la nivel local și regional

4.modalități pentru a se asigura că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu societatea civilă romă și cu toate celelalte părți interesate relevante, inclusiv la nivel regional și local

FEDR:

4.4 Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară

FSE:

4.3.4    Facilitarea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; îmbunătățirea accesibilității, eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate; îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire pe termen lung

Cadru de politică strategic pentru sănătate.

Existența unui cadru de politică strategic național sau regional pentru sănătate, care conține:

1.o cartografiere a necesităților în materie de asistență medicală și îngrijire pe termen lung, inclusiv în ceea ce privește personalul medical, pentru a se asigura luarea unor măsuri coordonate și sustenabile

2.măsuri care să asigure eficiența, sustenabilitatea, disponibilitatea și accesibilitatea financiară a serviciilor de asistență medicală și îngrijire pe termen lung, inclusiv o atenție specifică acordată persoanelor excluse din sistemele de sănătate și de îngrijire pe termen lung

3.măsuri de promovare a serviciilor din cadrul comunității, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și asistența medicală primară, îngrijirea la domiciliu și serviciile în cadrul comunității

ANEXA V

Model pentru programele finanțate din FEDR („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”), FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM – articolul 16 alineatul (3)

CCI

Titlul în limba engleză

[255 caractere 10 ]

Titlul în limba (limbile) națională (e)

[255]

Versiune

Primul an

[4]

Ultimul an

[4]

Eligibil de la

Eligibil până la

Numărul deciziei Comisiei

Data deciziei Comisiei

Numărul deciziei de modificare a statului membru

Data intrării în vigoare a deciziei de modificare a statului membru

Transfer nesubstanțial [articolul 19 alineatul (5)]

Da/Nu

Regiuni NUTS acoperite de program (nu se aplică pentru EMFF)

Fondul vizat

 FEDR

 Fondul de coeziune

 FSE+

 FEPAM

1.Strategia programului: provocări principale în materie de dezvoltare și măsuri de politică adoptate

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (a) punctele (i)-(vii) și articolul 17 alineatul (3) litera (b)

Câmp de text [30 000]

Pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”:

Tabelul 1

Obiectiv de politică

Obiectiv specific sau prioritate specifică*

Justificare (rezumat)

[2 000 per obiectiv specific sau prioritate specifică]

* Priorități specifice în conformitate cu Regulamentul FSE+

Pentru FEPAM:

Tabelul 1A

Obiectiv de politică

Prioritate

Analiza SWOT (pentru fiecare prioritate)

Justificare (rezumat)

Puncte forte

[10 000 per prioritate]    

[20 000 per prioritate]

Puncte slabe

[10 000 per prioritate]

Oportunități

[10 000 per prioritate]

Amenințări

[10 000 per prioritate]

Identificarea nevoilor pe baza analizei SWOT și luând în considerare elementele prevăzute la articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul FEPAM

[10 000 per prioritate]

2.Priorități, altele decât asistența tehnică

Trimitere: articolul 17 alineatul (2) și articolul 17 alineatul (3) litera (c)

Tabelul 1T: Structura programului*

ID

Titlu [300]

AT

Bază de calcul

Fond

Categorie de regiuni sprijinită

Obiectiv specific selecționat

1

Prioritatea 1

Nu

FEDR

Mai dezvoltate

OS 1

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

OS 2

Ultraperiferice și slab populate

Mai mult

OS 3

2

Prioritatea 2

Nu

FSE+

Mai mult

OS 4

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

OS 5

Ultraperiferice

3

Prioritatea 3

Nu

FC

N/A

3

Prioritate Asistență tehnică

Da

N/A

..

Prioritate specifică Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Nu

FSE+

..

Prioritate specifică Recomandări specifice fiecărei țări

Nu

FSE+

..

Prioritate specifică Acțiuni inovatoare

Nu

FSE+

OS 8

Prioritate specifică Deprivare materială

Nu

FSE+

OS 9

* Informațiile din acest tabel vor servi drept contribuție tehnică pentru precompletarea altor câmpuri și tabele din modelul în format electronic. Nu se aplică pentru FEPAM.

2.1 Titlul priorității [300] (se repetă pentru fiecare prioritate)

Aceasta este o prioritate dedicată unei recomandări relevante specifice țării

Aceasta este o prioritate dedicată ocupării forței de muncă în rândul tinerilor

Aceasta este o prioritate dedicată acțiunilor inovatoare

Aceasta este o prioritate dedicată combaterii deprivării materiale**

* Tabelul se aplică priorităților FSE+.

** Dacă este bifată, treceți la secțiunea 2.1.2

2.1.1. Obiectiv specific 11 („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM) – se repetă pentru fiecare obiectiv specific sau domeniu de sprijin selecționat, pentru priorități, altele decât asistența tehnică

2.1.1.1 Intervenții ale fondurilor

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctele (i), (iii), (iv), (v), (vi);

Tipurile de acțiuni aferente – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (i):

Câmp de text [8 000]

Lista operațiunilor planificate de importanță strategică – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (i):

Câmp de text [2 000]

Principalele grupuri-țintă – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (iii):

Câmp de text [1 000]

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată a instrumentelor teritoriale – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (iv)

Câmp de text [2 000]

Acțiunile transnaționale și interregionale – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (v)

Câmp de text [2 000]

Utilizarea planificată a instrumentelor financiare – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (vi)

Câmp de text [1 000]

2.1.1.2 Indicatori 12

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (ii)

Tabelul 2: Indicatori de realizare

Prioritate

Obiectiv specific („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)

Fond

Categorie de regiuni

ID [5]

Indicator [255]

Unitate de măsură

Obiectiv de etapă (2024)

Țintă (2029)

Tabelul 3: Indicatori de rezultat

Prioritate

Obiectiv specific („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)

Fond

Categorie de regiuni

ID [5]

Indicator [255]

Unitate de măsură

Valoare de bază sau de referință

An de referință

Țintă (2029)

Sursa datelor [200]

Observații (200)

2.1.1.3 Defalcare orientativă a resurselor programului (UE) per tip de intervenție 13 (nu se aplică pentru FEPAM)

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (vii)

Tabelul 4: Dimensiunea 1 – Domeniu de intervenție

Prioritate nr.

Fond

Categorie de regiuni

Obiectiv specific

Cod

Sumă (EUR)

Tabelul 5: Dimensiunea 2 – Formă de finanțare

Prioritate nr.

Fond

Categorie de regiuni

Obiectiv specific

Cod

Sumă (EUR)

Tabelul 6: Dimensiunea 3 – Mecanism de punere în practică teritorial și concentrare teritorială

Prioritate nr.

Fond

Categorie de regiuni

Obiectiv specific

Cod

Sumă (EUR)

Tabelul 7: Dimensiunea 6 – Teme secundare în cadrul FSE+

Prioritate nr.

Fond

Categorie de regiuni

Obiectiv specific

Cod

Sumă (EUR)

2.1.2 Obiectiv specific care abordează deprivarea materială

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) din RDC

Tipuri de sprijin

Câmp de text [2 000 caractere]

Grupuri-țintă principale

Câmp de text [2 000 caractere]

Decriptarea sistemelor naționale sau regionale de sprijin

Câmp de text [2 000 caractere]

Criterii de selecționare a operațiunilor 14

Câmp de text [4 000 caractere]

2.T. Prioritatea „Asistență tehnică”

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (e); articolul 29, articolul 30, articolul 31, articolul 89 din RDC;

Descrierea asistenței tehnice acordate în temeiul unor plăți forfetare – articolul 30

Câmp de text [5 000]

Descrierea asistenței tehnice acordate în temeiul unor plăți nelegate de costuri – articolul 31

Câmp de text [3 000]

Tabelul 8: Dimensiunea 1 – Domeniu de intervenție

Prioritate nr.

Fond

Categorie de regiuni

Cod

Sumă (EUR)

Tabelul 9: Dimensiunea 5 – Teme secundare în cadrul FSE+

Prioritate nr.

Fond

Categorie de regiuni

Cod

Sumă (EUR)

3.Plan financiar

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctele (i)-(iii); articolul 106 alineatele (1)-(3), articolul 10, articolul 21 din RDC.3.A Transferuri și contribuții 15

Trimitere: articolul 10 și articolul 21 din RDC

Modificare a programului legată de articolul 10 din RDC (contribuție la Invest UE)

Modificare a programului legată de articolul 21 din RDC (transfer către instrumente cu gestiune directă sau indirectă între fonduri cu gestiune partajată)

Tabelul 15: Contribuții la InvestEU*

Categorie de regiuni

Oportunitatea de politică 1

Oportunitatea de politică 2

Oportunitatea de politică 3

Oportunitatea de politică 4

Oportunitatea de politică 5

sumă

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FEDR

Mai dezvoltate

Mai puțin dezvoltate

De tranziție

Ultraperiferice și nordice slab populate

FSE+

Mai dezvoltate

Mai puțin dezvoltate

De tranziție

Ultraperiferice

FC

FEPAM

Total

* Sume cumulate pentru toate contribuțiile pe parcursul perioadei de programare.

Tabelul 16: Transferuri către instrumente care fac obiectul gestiunii directe sau indirecte* 

Fond

Categorie de regiuni

Instrumentul 1

Instrumentul 2

Instrumentul 3

Instrumentul 4

Instrumentul 5

Valoarea transferului

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

FEDR

Mai dezvoltate

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice și nordice slab populate

FSE+

Mai dezvoltate

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice

FC

FEPAM

Total

* Sume cumulate pentru toate transferurile pe parcursul perioadei de programare.

Tabelul 17: Transferuri între fonduri cu gestiune partajată*

FEDR

FSE+

FC

FEPAM

FAM

FSI

IMFV

Total

Mai dezvoltate

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice și nordice slab populate

Mai dezvoltate

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice

FEDR

Mai dezvoltate

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice și nordice slab populate

FSE+

Mai dezvoltate

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice

FC

FEPAM

Total

* Sume cumulate pentru toate transferurile pe parcursul perioadei de programare.

3.1 Credite financiare, per an

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) literele (f) și (i)

Tabelul 10: Credite financiare, per an

Fond

Categorie de regiuni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Mai dezvoltate

De tranziție

Ultraperiferice și nordice slab populate

Total

FSE+

Mai puțin dezvoltate

Mai dezvoltate

De tranziție

Ultraperiferice

Total

Fondul de coeziune

N/A

FEPAM

N/A

Total

3.2 Pachet financiar per fond și cofinanțare națională 16

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (ii) și articolul 17 alineatul (6)

Pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”:

Tabelul 11: Pachet financiar per fond și per cofinanțare națională

Nr. obiectivului de politică
sau AT

Prioritate

Bază de calcul pentru sprijinul UE (total sau public)

Fond

Categorie de regiuni*

Contribuția UE

Contribuție națională

Defalcarea orientativă a contribuției naționale

Total

Rată de cofinanțare

Public

Privat

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)**

(f)=(a)/(e)**

Prioritatea 1

P/T

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Mai dezvoltate

De tranziție

Alocarea specială pentru regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate