Bruxelles, 30.5.2018

COM(2018) 368 final

2018/0193(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1005/2008 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controlul pescuitului

{SEC(2018) 267 final}
{SWD(2018) 279 final}
{SWD(2018) 280 final}


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Politica comună în domeniul pescuitului (PCP) 1 are ca obiectiv asigurarea faptului că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt durabile din punct de vedere ecologic pe termen lung și sunt gestionate în mod coerent pentru a obține beneficii economice, sociale și în domeniul ocupării forței de muncă. Reușita sa depinde într-o foarte mare măsură de punerea în aplicare a unui sistem eficace de control și de asigurare a respectării nomelor. Măsurile de instituire a unui sistem al Uniunii de control al pescuitului (FCS) pentru asigurarea conformității cu normele PCP sunt prevăzute în patru acte legislative diferite: 1) Regulamentul privind controlul pescuitului 2 ; 2) Regulamentul de instituire a Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) 3 ; 3) Regulamentul de instituire a unui sistem de combatere a pescuitului ilegal, neraportat și nereglementat (Regulamentul INN) 4 ; și 4) Regulamentul privind gestionarea sustenabilă a flotei de pescuit externe (SMEF) 5 . Propunerea are ca obiectiv revizuirea FCS, cu excepția Regulamentului SMEF, care a fost revizuit recent.

Cu excepția Regulamentului SMEF, care a fost revizuit recent, actualul sistem al Uniunii de control al pescuitului (FCS) a fost conceput înainte de politica comună în domeniul pescuitului reformată (PCP) 6 și, prin urmare, nu este pe deplin coerent cu aceasta. În plus, sistemul reflectă strategiile, metodologiile și provocările în materie de control din urmă cu peste 10 ani și nu este suficient de pregătit pentru a aborda nevoile actuale și viitoare legate de datele din domeniul pescuitului și de controlul flotelor, pentru a fi compatibil cu practicile și tehnicile în constantă evoluție din domeniul pescuitului și pentru a beneficia de tehnologiile de control și de sistemele de partajare de date moderne și mai rentabile. În plus, actualul sistem nu reflectă politicile noi și moderne recent adoptate ale Uniunii, precum strategia pentru materiale plastice, strategia privind piața unică digitală și gestionarea internațională a oceanelor.

Atât o evaluare recentă a programului REFIT efectuată de Comisie 7 , 8 , cât și un raport special al Curții de Conturi Europene 9 și o rezoluție a Parlamentului European 10 au arătat că FCS conține lacune și, în ansamblu, nu este adecvat scopului.

De la publicarea acestor documente, au avut loc mai multe discuții și schimburi de opinii la nivelul Consiliului 11 , al Parlamentului, la nivelul Consiliului administrativ al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) 12 , cu statele membre și cu părțile interesate. Aceste discuții au confirmat faptul că există un acord unanim în rândul instituțiilor europene și în rândul părților direct interesate care atestă că sistemul de control al pescuitului nu este eficace și eficient și că, în această situație, nu este pe deplin adecvat scopului de a susține atingerea obiectivelor PCP. În plus, au fost identificate și lacune la nivelul actualului cadrul de reglementare de către Platforma REFIT în iunie 2017 în avizul său la prezentarea anchetei realizate de guvernul finlandez în rândul părților interesate privind controlul din domeniul pescuitului 13 .

Obiectivele specifice ale propunerii sunt: 1) eliminarea decalajului dintre PCP și alte politici ale UE; 2) simplificarea cadrului legislativ și reducerea sarcinii administrative inutile; 3) îmbunătățirea disponibilității, fiabilității și a caracterului complet al datelor și informațiilor din domeniul pescuitului, în special al datelor privind capturile și facilitarea schimbului și partajării de informații; și 4) eliminarea obstacolelor care împiedică dezvoltarea unei culturi a conformității și a tratamentului echitabil al operatorilor din cadrul statelor membre și între acestea.

Propunerea este una dintre inițiativele legislative din cadrul REFIT prevăzute pentru a fi adoptate în 2018.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Propunerea este coerentă cu cadrul juridic global stabilit de PCP reformată și are ca scop eliminarea actualului decalaj, în principal cel legat de controlul eficace al obligației de debarcare și de controlul capacității de pescuit. În plus, propunerea este coerentă și cu organizarea comună a pieței, în general denumită „OCP” 14 , în măsura în care stabilește o serie de dispoziții privind controalele de la nivelul lanțului de aprovizionare, inclusiv dispoziții privind trasabilitatea, care sunt esențiale pentru îndeplinirea cerințelor de informare a consumatorilor. În cele din urmă, propunerea are ca scop punerea în aplicare a angajamentelor asumate recent de Comisie în special în ceea ce privește lupta împotriva pescuitului ilegal prin Comunicarea comună privind guvernanța oceanelor 15 .

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Propunerea nu doar că menține coerența cu alte politici ale Uniunii, dar consolidează, de asemenea, sinergia cu acestea, prin sprijinirea punerii în aplicare a: 1) Strategiei europene pentru materialele plastice într-o economie circulară 16 , în ceea ce privește uneltele de pescuit; 2) Strategiei privind piața unică digitală 17 , prin promovarea de soluții digitale și de sisteme interoperabile; și 3) unui parteneriat strategic mai puternic și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE 18 , prin măsuri consolidate de control. Mai mult decât atât, propunerea vizează îmbunătățirea sinergiei cu legislația privind alimentele și furajele, printr-o mai bună aliniere a definițiilor, și cu legislația în materie de mediu (Directiva Habitate), în măsura în care aceasta împuternicesc statele membre să controleze în mod eficace activitățile de pescuit în zonele în care pescuitul este restricționat.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Propunerea se bazează pe articolul 43 alineatul (2) din TFUE privind stabilirea dispozițiilor necesare pentru atingerea obiectivelor PCP, ce constituie un domeniu de competență exclusivă a UE în conformitate cu articolul 3 litera (d) din tratat.

Subsidiaritate (pentru competență neexclusivă)

N.A.

Proporționalitatea

Propunerea prevede modificări specifice care nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite. Punctul 7.4.2 din evaluarea impactului care însoțește propunerea dezbate proporționalitatea alegerilor de politică ale propunerii.

Alegerea instrumentului

Instrumentul propus: modificarea regulamentelor în vigoare.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, CONSULTĂRILE CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI EVALUĂRILE IMPACTULUI

Evaluările ex post/verificarea adecvării legislației existente

O evaluare completă a punerii în aplicare a Regulamentului privind controlul și a impactului său asupra PCP, acoperind perioada cuprinsă între 2010 și 2016, a fost realizată în cadrul exercițiului REFIT, iar rezultatele acesteia sunt publicate în Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 19 și în Documentul însoțitor de lucru al serviciilor Comisiei „Evaluarea REFIT a impactului Regulamentului privind pescuitul” 20 .

Evaluarea a confirmat faptul că Regulamentul privind controlul are o relevanță semnificativă pentru asigurarea conformității cu PCP. Textul adoptat în 2009 a abordat principalele lacune ale sistemului anterior, contribuind la accelerarea nivelului general al conformității cu PCP, la îmbunătățirea comunicării, la schimbul și partajarea de date în rândul diverselor părți interesate, la îmbunătățirea generală a calității și cantității datelor din domeniul pescuitului și la promovarea de condiții de concurență echitabile în rândul operatorilor. Cu toate acestea, evaluarea a arătat și faptul că sunt necesare mai multe acțiuni și că actualul cadrul juridic nu este pe deplin adecvat scopului, sugerând astfel revizuirea sa:

·norme de asigurare a respectării legislației care nu sunt suficient de disuasive;

·dispoziții inadecvate pentru datele din domeniul pescuitului;

·complexitatea cadrului legislativ și ambiguitatea dispozițiilor legale;

·lipsa de măsuri de control al noilor dispoziții ale PCP reformate și lipsa sinergiei cu alte politici.

Consultări cu părțile interesate

O consultare publică extinsă a fost organizată în cadrul evaluării REFIT în 2016. Rezultatele sunt publicate pe site-ul Europa 21 . Ulterior au fost organizate consultări specifice suplimentare cu scopul de a (i) conveni asupra problemelor identificate de Comisia Europeană în cadrul evaluării REFIT; (ii) a conveni asupra nevoii de acțiune; și (iii) a colecta contribuții și feedback din partea cât mai multor părți interesate cu putință privind elementele prospective ale evaluării impactului în momentul inițial și privind acțiunile specifice propuse de Comisie în vederea abordării aspectelor identificate.

Consultările au implicat autoritățile competente ale statelor membre, consilii consultative, organizații și asociații naționale și ale UE, ONG-uri din domeniul mediului, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) și Consiliul administrativ al acesteia, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA) și FRONTEX (controlul frontierelor maritime). Discuțiile au fost purtate în cadrul a câtorva forumuri diferite pentru a asigura o acoperire extinsă și exhaustivă a tuturor părților interesate, inclusiv a Grupului de lucru al Consiliului pentru politica internă și externă în domeniul pescuitului și a Comisiei PECH a Parlamentului European.

A existat un acord comun în rândul părților interesate cu privire la nevoia de a revizui sistemul UE de control al pescuitului. Feedbackul și contribuțiile primite au evidențiat lacunele la nivelul punerii în aplicare a Regulamentului privind controlul pescuitului, precum și de la nivelul anumitor dispoziții ale sale. Părțile interesate au susținut, în general, Comisia în abordarea următoarelor aspecte importante: alinierea la PCP, discrepanțele dintre modul de punere în aplicare a normelor de către statele membre, complexitatea cadrului juridic și lipsa clarității anumitor dispoziții privind sistemul de sancțiuni, disponibilitatea, calitatea și partajarea datelor, controlul navelor de mici dimensiuni și obligația de debarcare, precum și nevoia îmbunătățirii sinergiei cu alte legislații, în special cu Regulamentul INN, cu legislația în materie de mediu și cu legislația privind alimentele.

Contribuțiile au evidențiat, de asemenea, aspecte precum simplificarea, regionalizarea, condițiile de concurență echitabile și nevoia de soluții rentabile. Simplificarea și clarificarea juridică ale actualelor norme de control au fost puternic încurajate de părțile interesate, deși anumite exceptări de la normele principale sunt considerate a fi uneori necesare. Regionalizarea a fost considerată un concept important de unele părți interesate, deși alte părți interesate nu au considerat că acesta este un concept care să se afle în concordanță cu spiritul și obiectivele unei politici de control a Uniunii. Nevoia de a crea condiții de concurență echitabile în rândul operatorilor din domeniul pescuitului și al statelor membre din întreaga UE a fost considerată drept esențială pentru toate părțile interesate. În cele din urmă, părțile interesate au indicat faptul că, ori de câte ori este posibil, reducerea sarcinii administrative și rentabilitatea ar trebuie să constituie principiile de bază în procesul de revizuire.

În ceea ce privește opțiunile de politică propuse, cea mai mare parte a părților interesate au susținut cu fermitate sau au exprimat o preferință pentru modificarea specifică a sistemului de control al pescuitului, inclusiv a Regulamentului privind controlul pescuitului, a Regulamentului INN și a Regulamentului de instituire a EFCA.

Anexa 2 la evaluarea impactului oferă un rezumat al concluziilor formulate în urma acestor consultări, în timp ce anexa 10 furnizează o listă a contribuțiilor scrise primite de la părțile interesate. Contribuțiile scrise originale trimise de părțile interesate și procesele-verbale ale atelierelor și seminarelor menționate anterior sunt publicate pe site-ul Comisiei Europene 22 .

Obținerea și utilizarea expertizei

Propunerea juridică și evaluarea impactului se bazează pe un vast ansamblu de materiale și studii, la care se face trimitere în anexa 1 la evaluarea impactului 23 .

Ca sprijin al evaluării impactului pentru evaluarea impactului opțiunilor de politică propuse și comparația acestora a fost utilizată și expertiză externă. Studiul extern a fost realizat în toamna anului 2017 24 pentru a evalua impactul asupra mediului, impactul economic și social al opțiunilor de politică, modificările legate de sarcina administrativă și simplificarea beneficiilor și pentru a compara diversele opțiuni din punctul de vedere al eficienței, eficacității, coerenței cu recomandările instituțiilor relevante.

Evaluarea impactului

În cadrul procesului de evaluare a impactului au fost analizate trei opțiuni de politică: (1) scenariul de referință, adică nicio modificare de politică, ci punerea în aplicare pe deplin a normelor în vigoare; (2) opțiunea 1: modificări specifice ale Regulamentului privind controlul pescuitului: (3) opțiunea 2: modificări specifice ale sistemului de control al pescuitului (în special ale regulamentelor privind: controlul pescuitului, pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului). Opțiunea 2 a arătat o performanță semnificativ mai bună în ansamblu în raport cu alte opțiuni și a fost selectată ca fiind cea preferată.

Impactul pozitiv asupra mediului al opțiunii preferate ar îngloba: reducerea pescuitului excesiv, eliminarea deșeurilor în mare, rezerve piscicole mai sănătoase și un control adecvat al zonelor maritime protejate. Principalele beneficii socio-economice includ: salarii și o competitivitate crescute în sectorul pescuitului, în special pentru flotele de mici dimensiuni; promovarea creării de locuri de muncă (în special în domeniul TIC); conformitatea îmbunătățită cu PCP și tratamentul echitabil al pescarilor.

Costurile ar trebui să fie „proporționale” cu beneficiile obținute (în special ținând cont de economiile de costuri) și rentabile, cu beneficii considerabile depășind modificările relativ modeste ale costurilor. Autoritățile statelor membre ar beneficia, de asemenea, de economii (157 de milioane EUR pe o durată de cinci ani, în raport cu scenariul de referință) prin simplificare și interoperabilitate.

Nu sunt estimate impacturi sociale sau asupra mediului ca urmare a opțiunii preferate.

Evaluarea impactului a fost prezentată Comitetului de analiză a reglementării la 8 ianuarie 2018 în vederea revizuirii calitative. Comitetul a analizat proiectul de raport și a emis un aviz pozitiv însoțit de recomandările sale de îmbunătățire la 9 februarie 2018 25 .

O prezentare generală a recomandărilor comitetului și a modificărilor aduse în raport cu proiectul anterior este oferită în anexa 1 la evaluarea impactului.

Adecvarea reglementărilor și simplificarea acestora

Acțiunile și modificările prevăzute în cadrul opțiunii preferate ar sprijini puternic reducerea sarcinii administrative inutile pentru autoritățile publice și, ținând cont de faptul că cea mai mare parte a noilor costuri sunt asociate cu dezvoltarea TIC și cu investițiile unice, acest lucru va avea loc, de asemenea, pe termen lung pentru întreaga UE. Se preconizează faptul că opțiunea preferată va simplifica și va reduce drastic sarcina administrativă a sistemului actual, economiile de costuri fiind estimate la 157 de milioane EUR pe o perioadă de 5 ani în raport cu scenariul de referință. Ar trebui remarcat faptul că deși unele dintre economii ar putea fi monetizate, iar altele au fost identificate, nu a fost posibilă cuantificarea lor.

Orice sarcină suplimentară pentru micii operatori (pescarii la scară mică) va fi evitată prin introducerea unor sisteme de raportare ușor de utilizat și rentabile pentru datele din domeniul pescuitului, profitând de avantajul tehnologiilor de telefonie mobilă accesibile și disponibile la scară largă. În plus, introducerea de noi tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) va stimula inovarea și va asigura noi posibilități de a crea locuri de muncă pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate.

Drepturile fundamentale

Propunerea nu are consecințe asupra protecției drepturilor fundamentale. Propunerea clarifică accesul la date și scopurile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată într-un mod care să respecte obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 și în regulamentul de înlocuire a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Nu există niciun impact asupra creditelor de angajament, deoarece nu se propune nicio modificare a cuantumurilor maxime ale finanțării din fondurile structurale și de investiții europene prevăzute în programele operaționale pentru perioada de programare 2014-2020.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

Regulamentul privind controlul pescuitului în vigoare prevede deja faptul că Comisia trebuie să evalueze punerea sa în aplicare la intervale de 5 ani, pe baza rapoartelor prezentate de statele membre. Această regulă va fi menținută. O explicație detaliată a modului în care va fi monitorizat și evaluat impactul real este oferită la punctul 9 din evaluarea impactului.

Documente explicative (în cazul directivelor)

Nu se aplică.

Explicația detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

Propunerea are următoarea structură:

Articolul 1: modificări la Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 2: modificări la Regulamentul (CE) nr. 768/2005

Articolul 3: modificări la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006

Articolul 4: modificări la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008

Articolul 5: modificări la Regulamentul (UE) nr. 2016/1139

Modificările pot fi rezumate după cum urmează, în funcție de tema principală, subteme, articolele vizate și dispozițiile specifice ale propunerii:

Modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului

TEMA 1: ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR

Subtemă

Articole

Dispoziții specifice ale propunerii

Inspecție și supraveghere

Modificate: articolele 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

Clarificarea procesului de inspecție, atribuțiilor inspectorilor, atribuțiilor comandanților și ale operatorilor în cursul inspecțiilor.

Digitalizarea rapoartelor de inspecție prin utilizarea obligatorie a unui sistem de raportare electronică a inspecțiilor, care va permite o mai bună utilizare și un mai bun schimb de date între autoritățile și statele membre relevante.

Clarificarea rolului și atribuțiilor observatorilor însărcinați cu controlul.

Sancțiuni

Noi:

articolele 89a, 91a, 91b, 92a, 92b, anexele III și IV;

Modificate:

articolele 82, 85, 90, 91, 92

Noi definiții în scopul clarificării și îmbunătățirii „capitolului de asigurare a punerii în aplicare”.

O nouă listă a încălcărilor normelor PCP, care ar trebui calificate ca având un caracter grav (fără a aplica niciun criteriu).

O listă nouă detaliată și exhaustivă de criterii pentru calificarea ca având un caracter grav a altor încălcări ale normelor PCP. Aceasta va favoriza condițiile de concurență echitabile asigurând în același timp proporționalitatea.

Introducerea de sancțiuni administrative obligatorii și a unui nivel minim de amenzi pentru încălcările grave ale normelor PCP, pentru a face sistemul de sancționare mai disuasiv și eficace în toate statele membre și pentru a asigura condiții de concurență echitabile.

Clarificarea măsurilor imediate de asigurare a aplicării legislației (sau a măsurilor preventive) care trebuie luate de statele membre în cazul unor încălcări grave.

Clarificarea punctelor care ar trebui să fie atribuite atât titularului licenței de pescuit, cât și comandantului, în cazul în care aceste entități sunt diferite.

Clarificarea faptului că procedurile și atribuirea punctelor în caz de încălcare gravă pot fi efectuate de statul membru de coastă, însă trebuie să fie aplicate în mod sistematic de către statul membru de pavilion.

Clarificarea faptului că punctele se aplică în mod sistematic în plus față de sancțiunea (sancțiunile) principală (principale) în caz de încălcări grave (cu puține derogări atunci când încălcarea nu este comisă de titularul unei licențe de pescuit sau de un comandant, de exemplu în cazul pescuitului de agrement);

Abilitarea statelor membre să îmbunătățească utilizarea și schimbul de date privind încălcările și sancțiunile.

TEMA 2: DISPONIBILITATEA, CALITATEA ȘI PARTAJAREA DATELOR

Subtemă

Articole

Dispoziții specifice ale propunerii

Urmărirea navelor

Modificate: articolele 4, 9, 10, 12

Noi: articolul 9a

Flexibilitatea este introdusă în ceea ce privește specificațiile unui sistem de urmărire a navelor (nu în mod necesar prin satelit).

Clarificarea este furnizată în ceea ce privește centrele de monitorizare a navelor.

Toate navele, inclusiv cele cu o lungime mai mică de 12 metri, trebuie echipate cu un sistem de urmărire.

Datele relevante trebuie să fie puse la dispoziția agențiilor angajate în operațiunile de supraveghere.

Jurnalul de pescuit

Modificate: articolul 14

Derogarea de la raportarea în jurnalele de pescuit a capturilor de sub 50 kg este eliminată pentru toate categoriile de nave.

Normele pentru așa-numita „marjă de toleranță” sunt clarificate și adaptate situațiilor/activităților de pescuit specifice.

Conținutul jurnalelor de pescuit este aliniat la noua dispoziție privind trasabilitatea (utilizarea identificatorului unic al campaniei de pescuit) și este modificat pentru a crește calitatea datelor înregistrate.

Nave cu o lungime mai mică de 12 metri

Modificate: articolele 9, 14, 15

Noi: articolul 15a

Derogările actuale sunt eliminate și sunt definite numai două categorii de nave de pescuit: > 12 m și < 12 m.

Toate navele de pescuit < 12 m trebuie să-și raporteze capturile în mod electronic.

Declarațiile de transbordare și de debarcare

Modificate:

articolele 20, 21, 22,

23, 24

Eliminate:

articolele 16, 25, 28

Toate datele sunt înregistrate în formă digitală și sunt transmise electronic. Conținutul documentelor este aliniat la noua dispoziție privind trasabilitatea (utilizarea identificatorului unic al campaniei de pescuit) și este modificat pentru a crește calitatea datelor înregistrate.

Derogările actuale privind declarația de debarcare sunt eliminate.

Este necesară autorizarea transbordărilor efectuate în afara apelor UE sau în porturile țărilor terțe de către statul membru de pavilion.

Notificare prealabilă

Modificate: articolele 17, 19

Eliminate: articolul 18

Noi: articolul 19a

Notificările prealabile sunt extinse la toate navele >12 m și nu mai sunt limitate la stocurile prevăzute în planurile multianuale.

Este necesară notificarea prealabilă a navelor de pescuit din Uniune care debarcă în porturi din țări terțe.

Controlul pescuitului de agrement

Modificate: articolele 4, 55

Statele membre trebuie să aibă un sistem de control al participanților la pescuitul de agrement (înregistrare sau de acordare de licențe) și de colectare a informațiilor privind capturile.

Pentru speciile care fac obiectul măsurilor de conservare ale Uniunii aplicabile pescuitului de agrement, declarațiile de captură trebuie transmise autorităților competente și trebuie stabilit un sistem de înregistrare sau de acordare de licențe pentru nave.

Este menținută interzicerea vânzării capturilor și derogările actuale aplicabile pentru Marea Mediterană sunt eliminate [a se vedea modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 1967/2006].

Sunt prevăzute condiții pentru stabilirea unor dispoziții specifice privind controlul și marcarea uneltelor de pescuit aplicabile pescuitului de agrement, urmărirea navei, sistemele de înregistrare sau de acordare a licențelor și înregistrarea capturilor. Sunt acoperite activitățile de pescuit de agrement organizate de întreprinderi comerciale.

Trasabilitate

Modificate: articolele 4, 56, 57, 58

Noi: articolul 56a

Dispozițiile privind trasabilitatea sunt clarificate și este introdus un nou articol privind loturile.

Sunt clarificate informațiile privind trasabilitatea astfel încât să se permită corelarea unui anumit lot de produse pescărești cu o anumită debarcare a unei nave de pescuit a UE.

Informațiile sunt înregistrate electronic, astfel încât controalele din lanțul de aprovizionare din cadrul pieței interne sunt mai eficiente și mai eficace.

Derogarea pentru produsele importate este eliminată.

Domeniul de aplicare al dispoziției privind trasabilitatea este limitat la anumite produse pescărești și de acvacultură.

Derogarea pentru produsele vândute consumatorilor este aliniată la alte dispoziții ale regulamentului (maximum 5 kg de produse pescărești pe zi în loc de 50 EUR). 

Proceduri și date privind cântărirea, transportul și vânzările

Modificate: articolele 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68

Noi: articolele 59a,

60a

Eliminate: articolele 61, 63, 67

Exceptările actuale care subminează cântărirea și înregistrarea exacte ale peștilor debarcați sunt uniformizate.

Un sistem simplu și eficace pentru a garanta o cântărire exactă la debarcare este stabilit prin cântărirea efectuată de un operator înregistrat.

Sunt stabilite proceduri specifice pentru debarcările nesortate.

Actualele derogări pentru cantitățile vândute/eliberate pentru consumul privat, către cumpărătorii neînregistrați, sunt modificate și aliniate la dispozițiile privind controlul în cadrul lanțului de aprovizionare.

Sunt clarificate responsabilitățile și răspunderea operatorilor din lanțul de aprovizionare.

Sunt introduse cerințe privind înregistrarea digitală și transmiterea electronică a notelor de vânzare, a declarațiilor de primire și a documentelor de transport. Este simplificată raportarea operatorilor către autoritățile competente (statul de pavilion, statul de debarcare, statul de vânzare).

Disponibilitatea datelor și schimbul de date

Modificate:

articolele 33, 34, 109, 110, 111, 112, 114 și 115

Noi: articolele 111a, 112a

Eliminate: articolul 116

Este finalizată digitalizarea sistemului de date, și sunt ameliorate în ansamblu disponibilitatea, fiabilitatea și schimbul de date.

Dispozițiile privind înregistrarea datelor de către statele membre și transmiterea datelor către Comisie sunt uniformizate și aliniate la alte modificări.

Modificările clarifică datele colectate de statele membre, etapele de validare și accesul Comisiei la datele colectate și la scopul acestora.

Modificările clarifică, de asemenea, măsurile de protecție a datelor cu caracter personal și securitatea prelucrării lor.

Articolul privind partea securizată a paginii web este eliminat.

TEMA 3: ELIMINAREA DECALAJULUI FAȚĂ DE PCP

Subtemă

Articole

Dispoziții specifice ale propunerii

Definiția „normelor politicii comune în domeniul pescuitului”

Modificate: articolul 4

Definiția „normelor politicii comune în domeniul pescuitului” este clarificată și aliniată cu PCP.

Licențele de pescuit și autorizațiile de pescuit

Modificate:

articolele 6, 7

Dispozițiile sunt aliniate la PCP.

Obligația de debarcare

Noi: articolul 25a

Modificările permit utilizarea instrumentelor de monitorizare electronică la distanță, în special a TVCI, pentru controlul obligației de debarcare. Noile dispoziții vor afecta navele individuale și segmentele de flote în funcție de evaluarea riscurilor și vor fi puse în aplicare de statele membre la nivel regional.

Capacitatea de pescuit

Noi: articolul 39a

Modificate: articolele 38, 41

Este introdus un nou articol care impune ca anumite nave cu unelte de pescuit active să fie echipate cu un dispozitiv care monitorizează și înregistrează puterea motorului.

Actualele dispoziții privind verificarea puterii motorului sunt simplificate. Sunt introduse dispoziții cu privire la verificarea fizică a tonajului navelor de pescuit.

Programele naționale de control și rapoartele anuale

Eliminate: articolul 46, anexa 1

Modificate: articolul 55

Noi: articolul 93a

Programele naționale de control sunt extinse pentru a acoperi controlul normelor PCP și nu numai controlul programelor multianuale. Prin urmare, anexa 1 privind criteriile de inspecție pentru planurile multianuale este eliminată. Programele naționale de control includ, de asemenea, controlul pescuitului de agrement.

Sunt solicitate rapoarte anuale privind inspecțiile și controalele la nivel național.

TEMA 4: SINERGIILE CU ALTE POLITICI

Unelte de pescuit

Modificate: articolele 14, 43, 55

Raportarea uneltelor de pescuit pierdute este simplificată și îmbunătățită prin utilizarea jurnalelor de pescuit (electronice) pentru toate categoriile de nave.

Actuala derogare aplicabilă navelor < 12m pentru a transporta la bord echipamentul necesar pentru recuperarea uneltelor pierdute este eliminată.

Sunt prevăzute condiții pentru stabilirea unor dispoziții ale Uniunii privind marcarea și controlul uneltelor de pescuit pentru pescuitul de agrement.

Zonele în care pescuitul este restricționat

Modificate: articolele 4, 50

Definiția „zonelor în care pescuitul este restricționat” și dispozițiile articolului 50 sunt modificate pentru a ține cont de zonele în care pescuitul este restricționat aflate sub suveranitatea sau jurisdicția unui stat membru, precum și în afara apelor UE.

TEMA 5: ALINIEREA CU TRATATUL DE LA LISABONA

Alinierea cu Tratatul de la Lisabona

Numeroase articole modificate sau introduse

Competențele conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 sunt aliniate la dispozițiile articolelor 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. De asemenea, dispozițiile care conferă competențe decizionale exclusiv Consiliului sunt adaptate pentru a le alinia la noile proceduri aplicabile politicii comune în domeniul pescuitului.

Modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 768/2005 al Consiliului de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului

Temă

Articole

Dispoziții specifice ale propunerii

Alinierea la PCP

Modificate: articolele 2 și 3

Modificate: articolul 17

Obiectivul și misiunile agenției sunt pe deplin aliniate la noua PCP.

Aria geografică a competențelor de inspecție ale agenției nu mai este limitată la apele internaționale.

Schimbul de date

Modificate: articolul 16

Modificările clarifică normele privind schimbul și prelucrarea informațiilor și măsurile privind protecția datelor cu caracter personal.

Alinierea la abordarea comună privind agențiile descentralizate ale UE

Modificate: articolele 26, 29, 39

O serie de modificări sunt introduse pentru o mai bună aliniere a Regulamentului fondator al EFCA la abordarea comună.

Buget

Modificat: articolul 35

Posibilitățile de venituri sunt extinse pentru a permite acordurile de delegare și subvențiile ad-hoc, în conformitate cu dispozițiile similare aplicabile altor agenții (de exemplu, Frontex).

Modificarea adusă Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

Temă

Articole

Dispoziții specifice ale propunerii

Digitalizarea certificatului de captură INN (CATCH)

Noi: articolele 12a-12e

Regimul de certificare a capturii, prevăzut la capitolul III al Regulamentului (CE) nr. 1005/2008, este pe suport de hârtie și, prin urmare, nu este eficient. Modificarea regimului Uniunii de certificare a capturii prevede crearea unei baze de date pentru gestionarea certificatelor de captură (CATCH) pe baza sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale, care permite controale bazate pe riscuri, reduce posibilitățile de importuri frauduloase și reduce sarcina administrativă a statelor membre.

Funcțiile operaționale ale CATCH vor fi dezvoltate în diferite etape. Punerea în aplicare și competențele delegate sunt conferite Comisiei în ceea ce privește funcționarea și dezvoltarea suplimentară a CATCH.

Inspecții

Modificate: articolul 10

Alinierea cu noile dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1224/2009.

Nave de pescuit implicate în activități de pescuit INN

Modificate: articolele 2, 3, 11

Alinierea cu noile dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 și referințe transversale relevante.

Procedurile și măsurile de asigurare a respectării normelor (inclusiv încălcările grave)

Noi: articolul 42a; Modificate: articolele 27, 42, 43

Eliminate: articolele 44-47

Sunt introduse referințe transversale pentru a asigura alinierea cu noile dispoziții privind procedurile și măsurile de asigurare a respectării normelor, inclusiv sancțiunile, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Articolele care devin caduce sunt eliminate.

Modificarea adusă Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană;

Modificarea adusă Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri

Temă

Articole

Dispoziții specifice ale propunerii

Regulamentul (CE) nr. 1967/2006

Modificate: articolul 17

Eliminate: articolele 21, 23

Pentru a asigura compatibilitatea cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, anumite dispoziții privind zonele de pescuit recreativ și dispozițiile privind transbordarea sunt eliminate.

Regulamentul (UE) 2016/1139

Eliminate: articolele 12, 13

Pentru a asigura compatibilitatea cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, dispozițiile privind jurnalele de pescuit și marjele de toleranță sunt eliminate.

2018/0193 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1005/2008 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controlul pescuitului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 26 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 27 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Politica comună în domeniul pescuitului a fost reformată prin Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 28 . Obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului și cerințele privind controlul și asigurarea respectării normelor în sectorul pescuitului sunt stabilite la articolele 2 și 36 din regulamentul respectiv. Punerea sa în aplicare cu succes depinde de un sistem de control și de asigurare a respectării normelor eficace și actualizat.

(2)Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului 29 a stabilit un sistem al Uniunii de control al pescuitului care prevede, printre altele, centre de monitorizare, urmărirea navelor de pescuit, obligația de raportare a capturilor, notificările prealabile, autorizațiile de transbordare în țări terțe, publicarea închiderilor de pescuit, controlul capacităților de pescuit, programele naționale de control, controlul pescuitului de agrement, controalele în lanțul de aprovizionare a produselor pescărești și de acvacultură, cântărirea produselor pescărești, documentele de transport, declarațiile de debarcare, notele de vânzare și declarațiile de primire, inspecții și audituri, sancționarea încălcărilor și accesul la date.

(3)Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 a fost, cu toate acestea, conceput înainte de adoptarea noii politici comune în domeniul pescuitului. Prin urmare, ar trebui să fie modificat pentru o mai bună abordare a cerințelor privind controlul și asigurarea respectării aplicării normelor politicii comune în domeniul pescuitului în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pentru a profita de tehnologiile moderne și rentabile de control.

(4)În Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, ar trebui făcute trimiteri la definițiile din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 30 . În scopul clarificării și asigurării coerenței, unele definiții prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 ar trebui eliminate sau modificate și ar trebui adăugate noi definiții.

(5)Definiția „normelor politicii comune în domeniul pescuitului” ar trebui modificată pentru a clarifica faptul că domeniul său de aplicare acoperă întreaga legislație a Uniunii aplicabilă în sectorul pescuitului, inclusiv normele privind măsurile tehnice și de conservare a resurselor biologice marine, gestionarea și controlul flotelor Uniunii care exploatează astfel de resurse, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură, sistemul Uniunii de prevenire, descurajare și eliminare a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) și acordurile internaționale încheiate de Uniune.

(6)Termenii „date din sistemul de monitorizare a navelor” ar trebui înlocuiți cu expresia mai clară „date privind poziția navelor”. Definiția „datelor privind poziția navelor”nu ar mai trebui să facă trimitere la dispozitivele de urmărire prin satelit, întrucât sunt disponibile în prezent diferite tehnologii pentru urmărirea navelor și pentru transmiterea datelor privind poziția acestora.

(7)Definiția „lotului” ar trebui aliniată la definiția „lotului” prevăzută în legea privind alimentele.

(8)Definiția „planurilor multianuale” ar trebui actualizată pentru a ține cont de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind planurile multianuale.

(9)În definițiile pentru „licențe de pescuit”, „zone în care pescuitul este restricționat” și „pescuitul de agrement”, termenii „resurse acvatice marine vii” ar trebui înlocuiți cu „resurse biologice marine” pentru a alinia definiția cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(10)O definiție a „navei de pescuit” este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și include navele echipate în scopul exploatării comerciale a resurselor biologice marine precum navele de captură, navele de sprijin, navele de prelucrare a peștelui, navele care participă la transbordare, precum și navele de marfă echipate pentru transportul produselor pescărești, cu excepția portcontainerelor. Definiția „navei de pescuit” din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 ar trebui, prin urmare, să fie eliminată.

(11)Pentru a consolida asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, ar trebui adăugate noi definiții pentru „nave de captură” și „aruncarea peștelui înainte de ridicarea plasei”.

(12)Pescuitul la scară mică joacă un rol important în Uniune, din punct de vedere biologic, economic și social. Ținând cont de eventualul impact al pescuitului la scară mică asupra stocurilor, este important să se controleze dacă activitățile de pescuit și eforturile de pescuit ale navelor de dimensiuni mai mici sunt în concordanță cu normele politicii comune în domeniul pescuitului. În acest scop, este necesar să se obțină date privind poziția acestor nave. Prin urmare, statele membre ar trebui să poată urmări toate navele de pescuit, inclusiv navele de pescuit care au o lungime mai mică de 12 metri. În ceea ce privește navele cu o lungime de 12 metri, este posibilă în prezent utilizarea dispozitivelor mobile care sunt mai puțin costisitoare și care sunt ușor de utilizat.

(13)Pentru a clarifica rolul centrelor de monitorizare a pescuitului, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 privind centrele respective ar trebui plasate într-un articol separat.

(14)Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/812 al Parlamentului European și al Consiliului 31 în vederea alinierii anumitor dispoziții ale sale cu obligația de debarcare prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Pentru a permite un control corespunzător al obligației de debarcare, este necesară echiparea, pe baza unei evaluări a riscurilor, a unui anumit procentaj al navelor de pescuit cu dispozitive de monitorizare electronică cu înregistrare continuă, inclusiv televiziune cu circuit închis (TVCI). Datele TVCI pot fi completate prin date provenite de la alte dispozitive de monitorizare electronică. Datele provenite de la aceste dispozitive, inclusiv TVCI, vor furniza funcționarilor statelor membre mijloace de control al conformității cu obligația de debarcare în mare. Înregistrarea TVCI ar trebui să vizeze numai uneltele și părțile navelor unde sunt aduse la bord, gestionate și stocate produse pescărești. Înregistrările provenite de la TVCI ar trebui înregistrate local și ar trebui puse exclusiv la dispoziția funcționarilor statelor membre sau inspectorilor Uniunii la cerere, în special în contextul inspecțiilor, investigațiilor sau auditurilor.

(15)Pentru a atinge obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, fiabilitatea și colectarea completă a datelor privind capturile este extrem de importantă.

(16)Prezentarea datelor de înregistrare a capturilor pe suport de hârtie a condus la raportări incomplete și nefiabile și, în cele din urmă, la raportări necorespunzătoare ale capturilor din partea operatorilor către statele membre și din partea statelor membre către Comisie, ceea ce a împiedicat schimbul de informații între statele membre. Prin urmare, se consideră necesar ca comandanții să înregistreze datele privind capturile în mod digital și să le transmită în format electronic, în special jurnalele de pescuit, declarațiile de transbordare și declarațiile de debarcare.

(17)Absența obligațiilor de raportare a capturilor de către comandanții navelor cu o lungime mai mică de 10 metri a condus la obținerea de date incomplete și nefiabile pentru aceste nave, iar colectarea datelor pentru acestea s-a bazat pe planuri de eșantionare. Prin urmare, este important să se solicite raportarea capturilor pentru toate navele de pescuit fără a ține cont de dimensiunea lor. Acest lucru va asigura, de asemenea, simplificarea normelor și îmbunătățirea conformității și a controalelor.

(18)În ceea ce privește navele cu o lungime de cel puțin 12 metri, este important ca informațiile cuprinse în jurnalele de pescuit să fie mai exacte și să includă date privind capturile pentru fiecare lansare și operațiune, întrucât acest lucru va spori eficacitatea controalelor. În cazul navelor cu o lungime mai mică de 12 metri, obligațiile legate de completarea și transmiterea jurnalelor de pescuit ar trebui simplificate, iar comandanții ar trebui să transmită informațiile conținute în jurnalul de pescuit doar o singură dată, înainte de sosirea în port.

(19)Dispozițiile privind marja de toleranță din estimările din jurnalele de pescuit privind cantitățile de pește păstrate la bord ar trebui modificate pentru a ține cont de noile norme referitoare la raportarea capturilor sub 50 kg în jurnalele de pescuit. În plus, dispozițiile privind marja de toleranță ar trebui modificate pentru a aborda specificitatea capturilor care sunt debarcate fără a fi sortate.

(20)Atunci când o navă de pescuit pleacă din port, aceasta ar trebui să inițieze imediat un jurnal de pescuit, un identificator unic al campaniei de pescuit fiind alocat campaniei respective. Jurnalul de pescuit, declarațiile de transbordare și declarațiile de debarcare ar trebui să includă o trimitere la acest identificator unic al campaniei de pescuit pentru a permite controale intensificate și pentru a îmbunătăți validarea datelor de către statele membre și trasabilitatea produselor pescărești în lanțul de aprovizionare. Pentru a îmbunătăți și a simplifica transmiterea informațiilor privind pierderile de unelte de pescuit către autoritățile competente ale statelor membre, formatul jurnalelor de pescuit ar trebui să includă informații privind uneltele pierdute.

(21)Notificarea prealabilă a debarcării permite un control îmbunătățit de către funcționari al conformității cu normele privind înregistrarea capturilor și activitățile de pescuit. Pentru a îmbunătăți conformitatea cu normele referitoare la înregistrarea capturilor, dispozițiile privind notificările prealabile ar trebui să se aplice tuturor navelor cu o lungime mai mare de 12 metri și nu numai navelor de pescuit vizând stocuri în temeiul planurilor multianuale. Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a stabili o perioadă mai scurtă de timp pentru notificarea prealabilă pentru navele care le arborează pavilionul și care operează exclusiv în apele lor teritoriale, atât timp cât acest lucru nu împiedică capacitatea lor de a inspecta navele la sosire.

(22)Navele de pescuit din Uniune care debarcă produse pescărești în țări terțe sau care transbordează produse pescărești în apele unor țări terțe sau în largul mării ar trebui să transmită o notificare prealabilă sau să obțină o autorizație din statele membre de pavilion. Aceste notificări și autorizații prealabile sunt necesare ținând cont de responsabilitățile statelor membre de pavilion legate de prevenirea pătrunderii produselor pescărești provenite din activități de pescuit INN pe piețele internaționale.

(23)Dispozițiile privind înregistrarea datelor privind capturile și eforturile de pescuit ale statelor membre ar trebui modificate pentru a include datele care apar în înregistrările cântăririi, notele de primire și documentele de transport.

(24)Normele privind transmiterea datelor agregate privind capturile și eforturile de pescuit către Comisie ar trebui simplificate prin prevederea unei singure date pentru transmiterea tuturor documentelor.

(25)Dispozițiile referitoare la publicarea de către Comisie a închiderilor de pescuit în urma epuizării cotelor de pescuit sau a eforturilor de pescuit maxim permise ar trebui simplificate pentru a permite publicarea la timp a acestor închideri. Aceste dispoziții ar trebui în plus să fie coerente cu obligația de debarcare prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(26)Dispozițiile privind capacitatea de pescuit ar trebui actualizate pentru a face trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(27)Dispozițiile privind verificarea tonajului navelor de pescuit în scopul controlului capacității de pescuit ar trebui simplificate, iar dispozițiile privind verificarea puterii motorului ar trebui clarificate. În cazul în care navele de pescuit echipate cu unelte de pescuit active operează cu motoare care depășesc puterea motorului menționată în înregistrare, este imposibil să se asigure conformitatea cu plafoanele pentru capacitate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Prin urmare, este important să se controleze în mod eficace puterea motorului navelor de pescuit echipate cu unelte de pescuit active, utilizând dispozitive care monitorizează în mod continuu puterea motorului.

(28)Pentru a asigura conformitatea cu normele politicii comune în domeniul pescuitului, fiecare stat membru ar trebui să instituie și să actualizeze periodic un program național de control anual sau multianual care să acopere toate normele politicii comune în domeniul pescuitului. Statele membre ar trebui să asigure faptul că efectuarea controalelor oficiale se desfășoară într-un mod bazat pe risc. Ar trebui solicitate, de asemenea, rapoarte anuale privind inspecțiile și controalele la nivel național.

(29)Zonele în care pescuitul este restricționat sunt stabilite în temeiul legislației Uniunii, al legislației naționale și al acordurilor internaționale. Prin urmare, dispozițiile privind controlul zonelor în care pescuitul este restricționat de către statele membre ar trebui să se aplice zonelor în care pescuitul este restricționat, indiferent de locul unde se află acestea. În plus, navele de agrement care pescuiesc în zonele în care pescuitul este restricționat ar trebui controlate, după caz.

(30)Pescuitul de agrement joacă un rol important în Uniune, din punct de vedere biologic, economic și social. Ținând cont de impactul semnificativ al pescuitului de agrement asupra stocurilor, este necesar să se pună la dispoziție instrumente specifice care să permită efectuarea unui control eficace al pescuitului de agrement de către statele membre. Un sistem de înregistrare sau de acordare de licențe ar trebui să permită o statistică exactă a persoanelor fizice și juridice care participă la pescuitul de agrement și colectarea de date fiabile privind capturile și practicile. Colectarea de date suficiente și fiabile privind pescuitul de agrement este necesară pentru a evalua impactul acestor practici de pescuit asupra stocurilor și pentru a furniza statelor membre și Comisiei informațiile necesare pentru o gestionare și un control eficace ale resurselor biologice marine.

(31)Mai multe măsuri de conservare specifice aplicabile pescuitului de agrement au fost deja instituite în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului. Sistemele de înregistrare sau de acordare de licențe și de înregistrare a capturilor ar trebui să permită controlul eficace al acestor măsuri de conservare specifice.

(32)Dispozițiile privind controalele la nivelul lanțului de aprovizionare ar trebui clarificate pentru a permite statelor membre să efectueze controale și inspecții în toate etapele de comercializare a produselor pescărești și de acvacultură, de la prima vânzare la vânzarea cu amănuntul, inclusiv transportul.

(33)Normele aplicabile plasării produselor pescărești și de acvacultură în loturi ar trebui clarificate. Ar trebui clarificat faptul că loturile ar trebui să fie alcătuite din produse pescărești și de acvacultură aparținând unei singure specii, cu excepția cazurilor în care acestea constau în cantități foarte mici.

(34)În conformitate cu cerințele de trasabilitate prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului 32 , Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 931/2011 al Comisiei 33 prevede anumite norme de trasabilitate pentru sectorul specific al alimentelor de origine animală, și anume un set specific de informații trebuie înregistrate de operatori, trebuie puse la dispoziția autorităților competente la cerere și trebuie transferate operatorului căruia i se furnizează produsul pescăresc. În sectorul pescuitului, trasabilitatea este importantă nu numai din punctul de vedere al siguranței alimentelor, dar și pentru a permite controale și a asigura protecția intereselor consumatorilor.

(35)Prin urmare, este oportun să se pornească de la normele existente privind trasabilitatea prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 931/2011 al Comisiei. Un set specific de informații privind produsele pescărești și de acvacultură ar trebui înregistrate de către operatori, puse la dispoziția autorităților competente la cerere și transferate operatorului căruia i se furnizează produsul pescăresc. În cazul produselor pescărești care nu sunt importate, informațiile respective privind trasabilitatea ar trebui să includă identificatorul unic al campaniei de pescuit, întrucât acest lucru va permite corelarea unui lot specific de produse pescărești cu o anumită debarcare de către o navă de pescuit a Uniunii sau de mai multe nave de pescuit din Uniune în aceeași zonă geografică relevantă.

(36)În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 931/2011, informațiile privind trasabilitatea relevante pentru controlul produselor pescărești și de acvacultură ar trebui să fie disponibile de la prima vânzare până la etapa vânzării cu amănuntul. Acest lucru permite în special ca informațiile furnizate consumatorului cu privire la specii și originea produsului pescăresc sau de acvacultură să fie exacte.

(37)Aceeași normă ar trebui să se aplice produselor pescărești și de acvacultură importate din țări terțe. În cazul produselor importate, informațiile obligatorii privind trasabilitatea ar trebui să includă o trimitere la certificatul de captură prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 34 .

(38)Pentru a asigura transmiterea eficace și în timp util a informațiilor privind trasabilitatea referitoare la produsele pescărești și de acvacultură, informațiile ar trebui să fie înregistrate în mod digital și transmise în format electronic în cadrul lanțului de aprovizionare și către autoritățile competente la cererea acestora.

(39)În cazul produselor pescărești vândute direct de pe navele de pescuit consumatorilor, normele privind trasabilitatea, cumpărătorii înregistrați și notele de vânzare nu se aplică cantităților situate sub anumite plafoane. Aceste plafoane ar trebui armonizate și ar trebui reduse pentru a reduce la minimum introducerea pe piață a produselor pescărești care nu pot fi urmărite și, prin urmare, nu pot fi controlate.

(40)Pentru a atinge obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, fiabilitatea și colectarea completă a datelor privind capturile este extrem de importantă. În special înregistrarea capturilor în momentul debarcării ar trebui efectuată în cel mai fiabil mod cu putință. În acest scop, este necesară consolidarea procedurilor privind cântărirea produselor pescărești la debarcare.

(41)Cântărirea ar trebui efectuată utilizând sistemele aprobate de autoritățile competente și de operatorii înregistrați de statele membre pentru executare unor astfel de sarcini. Toate produsele ar trebui cântărite pentru fiecare specie în parte la debarcare, întrucât acest lucru va garanta o raportare mai exactă a capturilor. În plus, registrele de cântărire ar trebui înregistrate electronic și păstrate timp de trei ani.

(42)Debarcarea speciilor nesortate nu ar trebui permisă decât dacă sunt îndeplinite condiții stricte, inclusiv cântărirea cu ajutorul unor sisteme operate sau controlate de autoritățile statelor membre.

(43)Pentru a îmbunătăți controalele și a permite validarea rapidă a datelor de înregistrare a capturilor, precum și schimbul rapid de informații între statele membre, este necesar ca toți operatorii să înregistreze datele în mod digital și să transmită datele în format electronic în termen de 24 de ore statelor membre. Acest lucru vizează în special declarațiile de debarcare, notele de vânzare și declarațiile de primire.

(44)Având în vedere disponibilitatea unor instrumente tehnologice adecvate, cerința de înregistrare a datelor în mod digital și transmiterea lor în format electronic în termen de 24 de ore statelor membre ar trebui să se aplice tuturor cumpărătorilor de produse pescărești.

(45)Transmiterea documentelor de transport către statele membre relevante ar trebui simplificată și ar trebui realizată înainte de plecare pentru a permite autorităților competente să efectueze controalele necesare.

(46)Declarațiile de debarcare, notele de vânzare, declarațiile de primire și documentele de transport ar trebui să includă o trimitere la identificatorul unic al campaniei de pescuit pentru a permite controale intensificate și a îmbunătăți validarea datelor de către statele membre și trasabilitatea produselor pescărești în lanțul de aprovizionare.

(47)Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 privind monitorizarea organizațiilor producătorilor și monitorizarea regimurilor de preț și de intervenție nu mai sunt relevante și ar trebui eliminate, întrucât monitorizarea este prevăzută în prezent de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

(48)Pentru a îmbunătăți evaluarea riscurilor efectuată de autoritățile naționale în momentul pregătirii activităților de control și eficacitatea inspecțiilor, cerințele privind registrul național al încălcărilor ar trebui consolidate.

(49)Pentru a asigura condiții de concurență echitabile în statele membre în ceea ce privește tratarea judiciară a tuturor celor care încalcă normele politicii comune în domeniul pescuitului, dispozițiile privind stabilirea comportamentelor care constituie încălcări grave ale acestor norme ar trebui clarificate și consolidate.

(50)Pentru a asigura descurajarea eficace a comportamentelor dăunătoare, este necesar, în conformitate cu obligațiile internaționale ale Uniunii, să se stabilească o listă exhaustivă a încălcărilor care trebuie considerate grave în orice circumstanță. În plus, pentru a asigura proporționalitatea, este necesar să se stabilească o listă exhaustivă de criterii care să fie utilizate de către autoritățile naționale competente atunci când determină caracterul grav al altor încălcări specifice.

(51)Pentru a asigura un răspuns mai rapid, mai eficace și mai disuasiv împotriva încălcărilor grave, ar trebui introduse proceduri administrative împotriva respectivelor încălcări de către statele membre, fără a aduce atingere procedurilor penale existente. Stabilirea unor niveluri maxime standardizate ale amenzilor și îmbunătățirea sistemului de puncte care poate conduce la suspendarea sau retragerea licențelor de pescuit sau a dreptului de a comanda o navă, va crește, de asemenea, efectul descurajator al sistemelor de sancționare ale tuturor statelor membre și va reduce recidiva.

(52)Entitățile naționale însărcinate cu activitățile de control al pescuitului, precum și organismele judiciare relevante, ar trebui să aibă acces la registrul național al încălcărilor. Un schimb al informațiilor conținute în registrele naționale, pe deplin transparent, între statele membre va îmbunătăți, de asemenea, eficacitatea și va asigura condiții de concurență echitabile pentru activitățile de control.

(53)Validarea reprezintă o etapă importantă în asigurarea faptului că datele colectate de statele membre în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1244/2009 sunt fiabile și complete. Setul de date trebuie validate, iar obligațiile statelor membre în caz de inconsistențe ar trebui clarificate.

(54)Pentru a-și respecta atribuțiile prevăzute de normele politicii comune în domeniul pescuitului, Comisia trebuie să aibă acces la diverse date colectate de statele membre. Ar trebui să se clarifice datele care ar trebui să fie accesibile Comisiei și atribuțiile pe care Comisia trebuie să le îndeplinească utilizând aceste date.

(55)Datele colectate de statele membre sunt, de asemenea, foarte importante în scopuri științifice. Ar trebui clarificat faptul că organismele științifice ale statelor membre și organismele științifice ale Uniunii pot primi acces la datele colectate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, în special la datele privind poziția navelor și la datele privind activitățile de pescuit. În cele din urmă, datele privind activitățile de pescuit colectate de statele membre sunt valoroase și pentru biroul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), care le poate utiliza pentru a furniza statistici privind pescuitul.

(56)Întrucât schimbul de date între statele membre este esențial pentru controlul și aplicarea obligațiilor în temeiul normelor politicii comune în domeniul pescuitului, dispozițiile privind aceste schimburi ar trebui clarificate. În special, statele membre ar trebui să își ofere reciproc accesul la propriile registre privind încălcările întrucât acest lucru le va permite să îmbunătățească procesul de aplicare a normelor în ceea ce privește navele de pescuit din Uniune care arborează pavilionul unui alt stat membru în apele lor și în ceea ce privește navele de pescuit care își arborează pavilionul și care au comis încălcări în apele altor state membre.

(57)Setul de date colectate de statele membre la care ar trebui să aibă acces Comisia, precum datele privind activitățile de pescuit, datele de control, alte baze de date electronice privind pescuitul și registrul național privind încălcările, pot include date cu caracter personal. Întrucât identificatorul unic al campaniei de pescuit sau numele navei de pescuit poate permite identificarea persoanelor fizice precum proprietarul sau comandantul unei nave de pescuit, informațiile care conțin aceste date pot constitui, de asemenea, în anumite circumstanțe, date cu caracter personal.

(58)Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru procesul de control și de asigurare a respectării normelor în domeniul pescuitului. În special, în scopul monitorizării oportunităților de pescuit, inclusiv al consumului cotei, Comisia ar trebui să poată prelucra datele din jurnalele de pescuit, declarațiile de debarcare, notele de vânzare sau alte date privind activitățile de pescuit pentru a valida datele agregate transmise de către statele membre. Pentru a efectua verificările, auditurile și a monitoriza activitățile de control ale statelor membre, Comisia ar trebui să aibă acces și să prelucreze informații precum rapoartele observatorilor însărcinați cu inspecția și controlul și baza de date cu încălcări. În contextul pregătirii acordurilor internaționale și a măsurilor de conservare și al conformității cu acestea, Comisia ar trebui să prelucreze, atunci când este necesar, datele privind activitățile de pescuit ale navelor de pescuit din Uniune în afara apelor Uniunii, inclusiv identificatoarele navelor, numele proprietarului navei și al comandantului navei.

(59)Datele cu caracter personal prelucrate pentru procesul de control și de asigurare a respectării normelor în domeniul pescuitului ar trebui stocate în general pentru o perioadă de 5 ani, întrucât, în scopul monitorizării oportunităților de pescuit, Comisia realizează validarea datelor agregate transmise de statele membre în termen de 5 ani de la transmiterea lor. În cazul monitorizării încălcărilor, a inspecțiilor, a verificărilor, a reclamațiilor sau a auditurilor sau în cazul unor proceduri judiciare sau administrative în curs de desfășurare, este necesară o perioadă specifică de păstrate mai lungă de 10 ani ca urmare a duratei acestor procese și a nevoii utilizării respectivelor date pe parcursul întregii perioade în care procesele sunt în curs.

(60)Ar trebui să se asigure, în orice moment și la toate nivelurile, faptul că obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 35 , în Regulamentul (UE) 2018/XX 36 , și, după caz, în dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 37 sunt respectate.

(61)Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 conferă Comisiei competențe în vederea punerii în aplicare a unor dispoziții din respectivul regulament.

(62)Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competențele conferite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 trebuie aliniate la dispozițiile articolelor 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(63)Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în vederea completării Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 cu norme specifice de reglementare a controalelor, în ceea ce privește:

exceptarea anumitor nave de pescuit de la obligația de a deține o autorizație de pescuit;

dispozițiile aplicabile în cazul defectării sistemelor electronice de înregistrare și de raportare, privind sistemele de urmărire, jurnalele de pescuit, notificările prealabile, transbordările, declarațiile de debarcare;

exceptarea anumitor categorii de nave de pescuit de la obligația de a completa și de a transmite o notificare prealabilă și o declarație de transbordare;

normele detaliate privind funcționarea sistemelor de trasabilitate;

criteriile și procedurile de înregistrare ale cântărilor și conținutul registrelor de cântărire;

normele privind procedurile de cântărire și normele speciale pentru speciile pelagice de mici dimensiuni;

normele privind observatorii însărcinați cu controlul;

normele privind inspecțiile pentru autoritățile competente din statele membre și pentru operatori;

definirea evenimentului declanșator al suspendării sau retragerii licenței de pescuit, monitorizarea suspendării sau retragerii, eliminarea punctelor;

cerințele minime pentru programele naționale de acțiuni de control, rapoartele anuale și stabilirea criteriilor de referință;

stabilirea termenului-limită în care statele membre trebuie să demonstreze că stocurile pot fi exploatate în condiții de siguranță.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (1). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(64)Competențele de punere în aplicare ar trebui conferite Comisiei în vederea asigurării de condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 în ceea ce privește:

licențele de pescuit și autorizațiile de pescuit;

marcarea și identificarea navelor de pescuit, a uneltelor și a ambarcațiunilor;

cerințele tehnice și caracteristicile dispozitivelor de urmărire;

marja de toleranță;

factorii de conversie pentru a converti greutatea peștelui stocat sau prelucrat în greutate de pește în viu;

conținutul datelor privind poziția navelor și conținutul și formatul, normele privind completarea și înregistrarea digitală și transmiterea jurnalelor de pescuit, notificările prealabile, declarațiile de transbordare și declarațiile de debarcare;

cerințele și caracteristicile tehnice ale sistemelor de dispozitive de monitorizare electronică inclusiv TVCI;

formatul pentru transmiterea datelor de înregistrare a capturilor și eforturile de pescuit către Comisie;

remedierea în caz de prejudiciu cauzat unui stat membru;

verificarea puterii motorului, a tonajului navelor de pescuit, verificarea tipului, numărului și a caracteristicilor uneltelor de pescuit;

cerințele și caracteristicile tehnice ale dispozitivelor pentru monitorizarea continuă a puterii motorului;

certificarea puterii motorului;

sistemul de înregistrare sau de acordare de licențe, urmărirea navelor și controlul uneltelor pentru anumite activități de pescuit de agrement;

planurile de eșantionare pentru debarcările nesortate;

cumpărătorii înregistrați;

rapoartele de supraveghere și rapoartele de inspecție;

operarea bazei de date pentru raportul de inspecție și supraveghere;

stabilirea cantităților în raport cu cotele în cazul unor măsuri corective;

operarea sistemului de puncte pentru titularii de licențe și comandanți;

programele specifice de control și inspecție;

deducerea cotelor;

accesul la date și schimbul de date;

raportarea de către statele membre;

asistența reciprocă.

Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 38 .

(65)În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este necesar să se adapteze unele dispoziții prin care se conferă competențe decizionale numai Consiliului, pentru a le alinia cu noile proceduri aplicabile politicii comune în domeniul pescuitului. Dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 privind următoarele elemente ar trebui, prin urmare, să fie reformulate:

adoptarea în fiecare plan multianual a unui prag de capturi care atunci când este depășit obligă la debarcarea într-un port desemnat sau într-un loc apropiat de țărm, precum și a frecvenței comunicării datelor;

instituirea unui program de observare cu rol de control.

(66) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 ar trebui modificat în consecință.

(67)Din motive de coerență cu domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1224/2009, obiectivele Regulamentului (CE) nr. 768/2005 39 ar trebui extinse. Misiunile Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului ar trebui să acopere armonizarea aplicării politicii comune în domeniul pescuitului în ansamblu. Acestea ar trebui să includă activități de cercetare și dezvoltare în domeniul tehnicilor de control și inspecție și acordarea de asistență Comisiei în domenii specifice.

(68)Ar trebui să se asigure faptul că obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/XX sunt respectate de către agenție în cadrul prelucrării și schimbului de date.

Reprezentanții instituțiilor Uniunii ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la ședințele Consiliului administrativ al agenției.

(69)Ar trebui să se clarifice că atât proiectul de program de lucru anual, cât și cel multianual ale agenției pregătite de directorul său executiv urmează să fie prezentate Consiliului administrativ al agenției.

(70)Ar trebui să se clarifice faptul că agenția poate primi, de asemenea, fonduri sub formă de acorduri de delegare sau subvenții ad-hoc fără a aduce atingere altor tipuri de venit.

(71)În cele din urmă, dispozițiile privind evaluarea agenției de către Comisie ar trebui, de asemenea, clarificate.

(72)Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 768/2005 ar trebui modificat în consecință.

(73)Pentru a asigura coerența dintre dispozițiile privind controlul, Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului 40 și Regulamentul (UE) nr. 2019/1139 al Parlamentului European și al Consiliului 41 ar trebui modificate. În special dispozițiile privind controlul pescuitului recreativ, înregistrarea și raportarea transbordărilor și înregistrarea capturilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 și dispozițiile privind jurnalele de pescuit și marja de toleranță din estimările înregistrate în jurnalele de pescuit prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2016/1139 ar trebui eliminate, iar în locul lor ar trebui aplicate dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(74)Regimul de certificare a capturii, prevăzut la capitolul III al Regulamentului (CE) nr. 1005/2008, este pe suport de hârtie și, prin urmare, nu este eficient și nu este aliniat la sistemul de trasabilitate digitală pentru produsele pescărești. În conformitate cu angajamentele sale internaționale și pentru a asigura punerea în aplicare eficace a regimului de certificare, Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 ar trebui modificat pentru a crea o bază de date pentru gestionarea certificatelor de captură (CATCH) pe baza sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale, care permite controale bazate pe riscuri, reduce posibilitățile de importuri frauduloase și reduce sarcina administrativă a statelor membre. Funcțiile operaționale ale CATCH vor fi dezvoltate în diferite etape.

(75)Pentru a asigura uniformitatea condițiilor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008, în special pentru a permite gestionarea, manipularea, stocarea și schimbul integrat de informații și documente relevante pentru verificările, controalele și alte activități oficiale relevante privind importul și exportul de produse pescărești prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, ar trebui conferite Comisiei competențe de punere în aplicare și competențele delegate cu privire la funcționarea și dezvoltarea CATCH pe baza sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale.

(76)Pentru a asigura coerența între instrumentele juridice ale Uniunii de reglementare a controlului pescuitului, anumite dispoziții privind încălcările grave prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 ar trebuie eliminate și, dacă este necesar, mutate în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, care reprezintă principalul instrument juridic în domeniul controlului pescuitului. În Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 ar trebui să se facă trimitere, în consecință, la dispozițiile privind încălcările grave conținute în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(77)Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 ar trebui modificat în consecință.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 se modifică după cum urmează:

(1)Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)Teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În scopul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, cu excepția cazului în care prezentul regulament conține dispoziții diferite.”

(b)Punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2. «normele politicii comune în domeniul pescuitului» înseamnă acte cu caracter obligatoriu ale Uniunii, inclusiv acorduri internaționale încheiate de Uniune privind conservarea, gestionarea și exploatarea resurselor biologice marine, acvacultura și prelucrarea, transportul și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură;”

(c)Punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9. «licență de pescuit» înseamnă un document oficial care conferă titularului său dreptul, astfel cum este determinat de normele naționale, de a utiliza o anumită capacitate de pescuit în scopul exploatării comerciale a resurselor biologice marine. Aceasta conține cerințele minime privind identificarea, caracteristicile tehnice și echiparea unei nave de pescuit;”

(d)Punctul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„12. «date privind poziția navelor» înseamnă datele privind identificarea navelor de pescuit, poziția geografică, data, ora, cursul și viteza, transmise de dispozitive de urmărire instalate la bordul navelor de pescuit către centrul de monitorizare a pescuitului din statul membru de pavilion;”

(e)Punctul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„14.«zonă în care pescuitul este restricționat» înseamnă orice zonă marină în care activitățile de pescuit sunt restricționate sau interzise temporar sau permanent;”

(f)Punctul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„20.«lot» înseamnă un lot de unități de produse pescărești sau de acvacultură;”

(g)Punctul 24 se înlocuiește cu următorul text:

„24.«planuri multianuale» înseamnă planurile menționate la articolele 9 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 1380/2013, planurile de gestionare adoptate în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1380/2013, precum și alte măsuri ale Uniunii adoptate în temeiul articolului 43 alineatul (3) din tratat și care prevede măsuri specifice de gestionare sau de recuperare pentru o durată mai mare de un an pentru anumite rezerve piscicole;”

(h)Punctul 23 se elimină.

(i)Punctul 28 se înlocuiește cu următorul text:

„28. «pescuit recreativ» înseamnă activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele biologice marine în scop recreativ, turistic sau sportiv;”

(j)Punctul 31 se elimină.

(k)Se introduc următoarele puncte 33 și 34:

„33. «aruncarea peștelui înainte de ridicarea plasei» înseamnă practica de a elibera în mod intenționat peștele din uneltele de pescuit înainte ca acestea să fie aduse complet la bordul unei nave de pescuit;

34. «navă de capturare» înseamnă o navă de pescuit utilizată în scopul capturării resurselor biologice marine.”

(2)La articolul 5, alineatul (6) se elimină.

(3)Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Licența de pescuit

(1) O navă de pescuit a Uniunii poate fi utilizată pentru exploatarea comercială a resurselor biologice marine numai dacă deține o licență de pescuit valabilă.

(2) Statul membru de pavilion garantează că informațiile conținute în licența de pescuit sunt exacte și conforme cu cele conținute în registrul flotei de pescuit a Uniunii, menționat la articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(3) Statul membru de pavilion suspendă temporar licența de pescuit a unei nave supuse unei imobilizări temporare decise de către statul membru respectiv sau căreia i-a fost suspendată autorizația de pescuit în conformitate cu articolul 91b.

(4) Statul membru de pavilion retrage permanent licența de pescuit a unei nave care face obiectul unei măsuri de ajustare a capacității prevăzute la articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sau a cărei autorizație de pescuit a fost retrasă în conformitate cu articolul 91b.

(5)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme referitoare la validitatea licențelor de pescuit emise de statele membre de pavilion, precum și informațiile minime pe care le conțin acestea. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(4)Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Atunci când un stat membru utilizează o anumită schemă națională de autorizare a pescuitului pentru navele de pescuit care îi arborează pavilionul, el transmite Comisiei, la solicitarea acesteia, un rezumat al informațiilor conținute în autorizația eliberată și cifrele agregate conexe privind efortul de pescuit.”

(b)Alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme referitoare la validitatea autorizațiilor de pescuit emise de statele membre de pavilion, precum și informațiile minime pe care le conțin acestea. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(c)Se introduce următorul alineat (6):

„(6) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 119a care să prevadă derogări de la obligația de a obține autorizații de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală mai mică de 10 metri.”

(5)Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)Titlul articolului 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Marcarea și identificarea navelor de pescuit și a uneltelor din Uniune

(b)Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme referitoare la:

(a)marcarea și identificarea navelor;

(b)documentele de identificare a navei care trebuie păstrate la bord;

(c)marcarea și identificarea ambarcațiunilor și ale instrumentelor de pescuit auxiliare;

(d)marcarea și identificarea uneltelor de pescuit;

(e)etichetele pentru marcarea uneltelor;

(f)marcarea geamandurilor și fixarea corzilor.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(6)Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 9

Sistemele de monitorizare a navelor

(1)Statele membre operează sisteme de monitorizare a navelor pentru a asigura o monitorizare eficace a poziției și a deplasării navelor de pescuit care le arborează pavilionul, indiferent de poziția navelor respective, precum și ale navelor de pescuit din apele statele membre, prin colectarea și analiza datelor privind poziția navelor. Fiecare stat membru de pavilion asigură monitorizarea și controlul continuu și sistematic în ceea ce privește exactitatea datelor privind poziția navelor.

(2)Navele de pescuit din Uniune trebuie să aibă instalat la bord un dispozitiv complet funcțional care să permită navei să fie localizată în mod automat și identificată de un sistem de monitorizare a navelor prin transmiterea de date privind poziția navelor la intervale regulate.

Sistemele de monitorizare a navelor permit, de asemenea, centrului de monitorizare a pescuitului menționat la articolul 9a din statul membru de pavilion să identifice poziția navei de pescuit în orice moment. Transmiterea datelor privind poziția navelor și a rapoartelor de poziție se realizează prin conexiune prin satelit sau pot utiliza o rețea mobilă terestră atunci când se află în apropierea unei astfel de rețele.

(3)Prin derogare de la alineatul (2), comandanții navelor de pescuit din Uniune cu o lungime totală mai mică de 12 metri pot avea la bord un dispozitiv mobil care să permită navelor să fie localizate în mod automat și identificate de un sistem de monitorizare a navelor prin înregistrarea și transmiterea de date privind poziția navelor la intervale regulate. În cazul în care dispozitivul nu se află în apropierea unei rețele mobile, datele privind poziția navelor se înregistrează pe durata respectivă și se transmit imediat ce nava se află în apropierea unei astfel de rețele, cel mai târziu înainte sosirii în port.

(4)În cazul în care o navă de pescuit a Uniunii se află în apele unui alt stat membru, statul membru de pavilion pune la dispoziție datele privind poziția navelor referitoare la nava în cauză prin transmiterea automată către centrele de monitorizare a pescuitului aparținând statelor membre costiere. De asemenea, datele privind poziția navelor se pun la dispoziția statelor membre în ale căror porturi este probabil ca o navă de pescuit să își debarce captura sau în ale căror ape este probabil ca aceasta să își continue activitățile de pescuit.

(5)Dacă o navă de pescuit a Uniunii operează în apele unei țări terțe sau în ape unde resursele piscicole sunt gestionate de către o organizație regională de gestionare a pescuitului menționată la articolul 3 alineatul (1) și dacă acordul cu țara terță în cauză sau normele în vigoare ale organizației în cauză prevăd acest lucru, datele privind poziția navelor se pun, de asemenea, la dispoziția țării sau organizației respective.

(6)Navele de pescuit din țări terțe care operează în apele Uniunii trebuie să aibă instalat la bord un dispozitiv complet funcțional care să permită navei să fie localizată în mod automat și identificată de un sistem de monitorizare a navelor prin transmiterea de date privind poziția navelor la intervale regulate în același mod ca în cazul navelor de pescuit ale Uniunii vizate la prezentul articol.

(7)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 119a pentru a stabili norme detaliate referitoare la monitorizarea activităților și eforturilor de pescuit de către centrele de monitorizare a pescuitului, în special în ceea ce privește responsabilitățile comandanților legate de dispozitivele de monitorizare a navelor.

(8) Comisia poate stabili, prin acte de punere în aplicare, norme detaliate referitoare la:

(a)formatul și conținutul datelor privind poziția navelor;

(b)cerințele și specificațiile tehnice ale dispozitivelor de monitorizare a navelor;

(c)frecvența transmiterii datelor privind poziția și deplasarea navelor de pescuit, inclusiv în zonele în care pescuitul este restricționat;

(d)transmiterea datelor către statele membre costiere.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(7)Se introduce următorul articol 9a:

Articolul 9a

Centre de monitorizare a pescuitului

(1)Statele membre stabilesc și administrează centre de monitorizare a pescuitului, care monitorizează activitățile și efortul de pescuit. Centrul de monitorizare a pescuitului dintr-un anumit stat membru monitorizează navele de pescuit care îi arborează pavilionul, oricare ar fi apele în care acestea operează sau portul în care se află, precum și navele de pescuit din Uniune care arborează pavilionul altor state membre și navele de pescuit din țări terțe cărora li se aplică dispoziții privind un sistem de monitorizare a navelor, care operează în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția statului membru în cauză.

(2)Fiecare stat membru de pavilion numește autoritățile competente responsabile pentru centrul de monitorizare a pescuitului și adoptă măsurile adecvate pentru a garanta că centrul său de monitorizare a pescuitului deține resursele de personal adecvate, precum și echipamentele hardware și programele software care să le permită prelucrarea automată și transmiterea electronică a datelor. Statele membre stabilesc proceduri de salvare și recuperare a informațiilor în cazul în care apar probleme tehnice. Statele membre pot exploata un centru comun de monitorizare a pescuitului.

(3)Statele membre de pavilion se asigură că centrele de monitorizare a pescuitului au acces la toate datele relevante și, în special, la cele enumerate la articolele 109 și 110 și operează 7 zile pe săptămână și 24 de ore pe zi.

(4)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 119a privind normele detaliate referitoare la monitorizarea activităților și eforturilor de pescuit de către centrele de monitorizare a pescuitului, în special referitoare la:

(a)monitorizarea intrării și ieșirii din anumite zone;

(b)monitorizarea și înregistrarea activităților de pescuit;

(c)dispozițiile aplicabile în cazul unei defecțiuni tehnice sau legate de comunicare sau al nefuncționării dispozitivului de monitorizare a navelor;

(d)măsurile care urmează să fie luate în cazul neprimirii datelor privind poziția și deplasarea navelor de pescuit.”

(8)Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Sistemul de identificare automată

În conformitate cu Directiva 2002/59/CE, o navă de pescuit cu o lungime totală mai mare de 15 metri este echipată și menține în funcțiune un sistem de identificare automată care corespunde standardelor de performanță elaborate de Organizația Maritimă Internațională.”

(9)Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Transmiterea datelor pentru operațiuni de supraveghere

Datele provenite din sistemul (sistemele) de monitorizare a navelor, sistemul de identificare automată și sistemul de detectare a navelor colectate în cadrul prezentului regulament se transmit Comisiei, agențiilor Uniunii și autorităților competente din statele membre angajate în operațiuni de supraveghere în scopul siguranței și securității maritime, efectuării controalelor la frontieră, protejării mediului marin și asigurării respectării legii în general.”

(10)Articolul 13 se elimină.

(11)Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Completarea jurnalului de pescuit

(1)Comandantul fiecărei nave de captură a Uniunii ține un jurnal electronic de pescuit în scopul înregistrării activităților de pescuit.

(2)Jurnalul de pescuit menționat la alineatul (1) conține în special următoarele informații:

(a)un identificator unic al campaniei de pescuit;

(b)numerele de identificare a navei și numele navei de pescuit;

(c)codul alfa-3 FAO al fiecărei specii și zona geografică relevantă în care au fost efectuate capturile;

(d)data, și după caz, ora capturilor;

(e)data și ora plecării din port și data și ora sosirii în port, precum și durata campaniei de pescuit;

(f)tipul de unealtă, specificațiile tehnice și dimensiunile;

(g)cantitățile estimate din fiecare specie în kilograme exprimate în echivalent greutate în viu sau, după caz, numărul de indivizi, inclusiv cantitățile sau indivizii inferiori dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile, sub forma unei înregistrări separate; pentru navele de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală de minimum 12 metri, aceste informații se furnizează pentru fiecare lansare sau operațiune de pescuit;

(h)estimările de capturi aruncate înapoi în mare în echivalent greutate în viu pentru toate speciile care nu fac obiectul obligației de debarcare;

(i)estimările de capturi aruncate înapoi în mare pentru orice specie care nu face obiectul obligației de debarcare în conformitate cu articolul 15 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(j)factorii de conversie utilizați;

(k)datele necesare pentru aplicarea acordurilor privind pescuitul menționate la articolul 3 alineatul (1).

(3)În cazul uneltelor de pescuit pierdute în mare, jurnalele de pescuit conțin, de asemenea:

(a)tipul uneltei pierdute;

(b)data și ora la care a fost pierdută unealta;

(c)poziția navei în momentul pierderii uneltei;

(d)măsurile întreprinse pentru recuperarea uneltei.

(4)În comparație cu cantitățile debarcate sau rezultatul unei inspecții, marja de toleranță permisă în estimările înregistrate în jurnalul de pescuit al cantităților exprimate în kilograme de pește păstrate la bord în kilograme sunt de 10 % per specie. Pentru speciile păstrate la bord care nu depășesc 50 kg în echivalent greutate în viu, marja permisă de toleranță este de 20 % per specie.

Prin derogare de la primul paragraf pentru speciile menționate la prima și a treia liniuță de la articolul 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 care sunt debarcate nesortate, limitele de toleranță stabilite în acest alineat nu se aplică capturilor de specii care îndeplinesc ambele condiții de mai jos:

(a)reprezintă sub 1 % din ponderea tuturor speciilor debarcate; și

(b)greutatea lor totală este de sub 100 kg.

(5)În cadrul activităților de pescuit care fac obiectul unui regim al Uniunii de gestionare a efortului de pescuit, comandanții navelor de captură din Uniune înregistrează și contabilizează în jurnalele de pescuit perioada petrecută într-o zonă, după cum urmează:

(a)în privința uneltelor de pescuit tractate:

(i)    intrarea și ieșirea din portul aflat în zona respectivă;

(ii)    fiecare intrare și ieșire din zonele maritime în care se aplică norme specifice privind accesul la ape și resurse;

(iii)    captura păstrată la bord clasificată pe specii, în kilograme de greutate în viu, în momentul ieșirii din acea zonă sau înaintea intrării într-un port aflat în acea zonă;

(b)în privința uneltelor de pescuit fixe:

(i)    intrarea și ieșirea din portul aflat în zona respectivă;

(ii)    fiecare intrare și ieșire din zonele maritime în care se aplică norme specifice privind accesul la ape și resurse;

(iii)    data și ora instalării și reinstalării uneltelor de pescuit fixe în aceste zone;

(iv)    data și ora finalizării operațiunilor de pescuit cu utilizarea uneltelor de pescuit fixe;

(v)    captura păstrată la bord clasificată pe specii, în kilograme de greutate în viu, în momentul ieșirii din acea zonă sau înaintea intrării într-un port aflat în acea zonă.

(6)Pentru a transforma greutatea peștelui stocat sau prelucrat în greutate în viu în scopul jurnalelor de pescuit, comandanții navelor de captură din Uniune aplică un factor de conversie stabilit în conformitate cu alineatul (9).

(7)Comandanții navelor de captură din țări terțe care operează în apele Uniunii înregistrează informațiile menționate în prezentul articol într-o manieră similară cu cea a comandanților navelor de pescuit din Uniune.

(8)Responsabilitatea pentru exactitatea datelor înregistrate în jurnalul de pescuit revine comandantului.

(9)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate

(a)prevedea norme detaliate privind punerea în aplicare a marjei de toleranță definite la alineatul (3);

(b)prevedea norme detaliate privind utilizarea factorilor de conversie;

(c)stabili factori de conversie.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(12)Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 15

Transmiterea electronică a jurnalului de pescuit

(1)Comandanții unor nave de captură din Uniune cu o lungime totală de cel puțin 12 metri transmit prin mijloace electronice informațiile menționate la articolul 14 către autoritatea competentă din statul lor membru de pavilion:

(a)cel puțin o dată pe zi și, acolo unde este aplicabil, după fiecare lansare; și

(b)după ce a fost încheiată ultima operațiune de pescuit și înainte de intrarea în port.

(2)Comandanții navelor de captură din Uniune cu o lungime totală mai mică de 12 metri transmit prin mijloace electronice informațiile menționate la articolul 14 către autoritatea competentă din statul lor membru de pavilion după încheierea ultimei operațiuni de pescuit și înainte de intrarea în port.

(3)Comandanții navelor de captură din Uniune transmit de asemenea în format electronic informațiile prevăzute la articolul 14 în momentul oricărei inspecții și la cererea autorității competente din statul lor membru de pavilion.

(4)Autoritățile competente ale unui stat membru costier acceptă rapoartele electronice primite de la statul membru de pavilion care includ date de la navele de pescuit menționate la alineatele (1), (2) și (3).

(5) Comandanții navelor de captură din țări terțe care operează în apele Uniunii transmit prin mijloace electronice informațiile prevăzute la articolul 14 către autoritatea competentă din statul membru costier.”

(13)Se introduce următorul articol 15a:

Articolul 15a

Actele delegate și de punere în aplicare privind cerințele referitoare la jurnalele de pescuit

(1)Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 119a, acte delegate referitoare la:

(a)dispozițiile aplicabile în caz de defecțiune tehnică sau legată de comunicare sau de nefuncționare a sistemelor electronice de înregistrare și raportare pentru datele din jurnalele de pescuit;

(b)măsurile care trebuie luate în cazul nerecepționării datelor din jurnalele de pescuit;

(c)accesul la datele din jurnalul de pescuit și măsurile care trebuie luate în caz de eșec privind accesarea datelor.

(2)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate referitoare la:

(a)formatul, completarea și transmiterea jurnalului de pescuit;

(b)completarea și înregistrarea digitală a informațiilor în jurnalul de pescuit;

(c)funcționarea sistemului electronic de înregistrare și raportare pentru datele din jurnalul de pescuit;

(d)cerințele de transmitere a datelor din jurnalul de pescuit al unei nave de pescuit din Uniune către autoritățile competente din statul său de pavilion și mesajele de răspuns din partea autorităților;

(e)cerințele și formatul pentru schimbul de informații din jurnalul de pescuit între statele membre;

(f)atribuțiile autorității unice prevăzute la articolul 5 alineatul (5) cu privire la jurnalul de pescuit;

(g)frecvența transmiterii datelor din jurnalul de pescuit.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(14)Articolul 16 se elimină.

(15)Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice conținute în planurile multianuale, comandanții navelor de pescuit din Uniune cu o lungime totală de minimum 12 metri notifică prin mijloace electronice autorităților competente din statul lor membru de pavilion cu cel puțin patru ore înainte de ora estimată de ajungere în port următoarele informații:

(a)identificatorul unic al campaniei de pescuit indicat în jurnalul de pescuit;

(b)numerele de identificare a navei și numele navei de pescuit;

(c)numele portului de destinație și scopul escalei, cum ar fi debarcarea, transbordarea sau accesul la servicii;

(d)datele între care are loc ieșirea în larg și zonele geografice relevante în care s-au efectuat capturi;

(e)data și ora plecării din port și data și ora estimate pentru sosirea în port;

(f)codul alfa-3 FAO al fiecărei specii;

(g)cantitățile din fiecare specie înregistrate în jurnalul de pescuit, inclusiv, ca intrare separată, cele inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile;

(h)cantitățile din fiecare specie care urmează să fie debarcate sau transbordate, inclusiv, ca intrare separată, cele inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile.”

(b)Se introduce următorul alineat (1a):

„(1a)Statele membre costiere pot stabili o perioadă mai scurtă de timp pentru notificarea prealabilă pentru navele care arborează pavilionul lor și care operează exclusiv în apele lor teritoriale, atât timp cât acest lucru nu împiedică capacitatea statelor membre de a efectua inspecții.”

(c)Alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 119a, acte delegate referitoare la:

(a)exceptarea anumitor categorii de nave de pescuit de la obligația menționată la alineatul (1), ținând cont de cantitățile și de tipul de produse pescărești care urmează să fie debarcate;

(b)extinderea obligației privind notificarea prealabilă menționată la alineatul (1) la navele de pescuit cu o lungime totală mai mică de 12 metri pentru activități de pescuit specifice;

(c)dispozițiile aplicabile în caz de defecțiune tehnică sau legată de comunicare sau de nefuncționare a sistemelor electronice de înregistrare și raportare pentru notificarea prealabilă;

(d)măsurile care trebuie luate în cazul nerecepționării datelor notificărilor prealabile;

(e)accesul la datele notificărilor prealabile și măsurile care trebuie luate în caz de eșec privind accesarea datelor.”

(16)Articolul 18 se elimină.

(17)La articolul 19, cuvintele „la articolele 17 și 18” se înlocuiesc prin „la articolul 17”.

(18)Se introduce următorul articol 19a:

„Articolul 19a

Notificarea prealabilă de debarcare în porturi din țări terțe

(1)Navele de pescuit din Uniune sunt autorizate să debarce în porturi din afara apelor Uniunii numai dacă au notificat prin mijloace electronice autorităților competente din statul lor membru de pavilion cu cel puțin 3 zile înainte de ora estimată de sosire în port informațiile enumerate la alineatul (3) și dacă statul membru de pavilion nu a refuzat autorizarea debarcării în această perioadă de timp.

(2) Statul membru de pavilion poate stabili o perioadă de timp mai scurtă, de minimum 4 ore, pentru notificarea prealabilă prevăzută la alineatul (1) pentru navele de pescuit care arborează pavilionul lor și care efectuează activități de pescuit în apele unor țări terțe, ținând cont de tipul de produse pescărești și de distanța dintre zonele de pescuit și port.

(3)Comandanții navelor de pescuit din Uniune transmit statului membru de pavilion următoarele informații:

(a)identificatorul unic al campaniei de pescuit prevăzut în jurnalul de pescuit în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (a);

(b)numărul de identificare a navei și numele navei de pescuit;

(c)numele portului de destinație și scopul escalei, cum ar fi debarcarea sau accesul la servicii;

(d)zonele geografice relevante în care au fost realizate capturile;

(e)data și ora plecării din port și data și ora estimate pentru sosirea în port;

(f)codul alfa-3 FAO al fiecărei specii;

(g)cantitățile din fiecare specie înregistrate în jurnalul de pescuit;

(h)cantitățile din fiecare specie care trebuie debarcate.

(4)Atunci când, pe baza analizei informațiilor transmise și a altor informații disponibile, există un temei rezonabil pentru a considera că nava de pescuit nu respectă normele politicii comune în domeniul pescuitului, autoritățile competente ale statului membru de pavilion solicită cooperarea țării terțe în care nava intenționează să debarce în vederea unei posibile inspecții. În acest scop, statul membru de pavilion poate solicita navei de pescuit să debarce într-un alt port sau să întârzie ora sosirii în port sau a debarcării.”

(19)La articolul 20 se inserează următoarele alineate (2a) și (2b):

„(2a) Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului și articolului 43 alineatul (3) din prezentul regulament, navele donatoare din Uniune și navele receptoare din Uniune sunt autorizate să transbordeze pe mare în afara apelor Uniunii sau în porturile țărilor terțe numai în cazul unei autorizații primite de la statul membru sau statele membre de pavilion.

(2b) Pentru a solicita o autorizație de transbordare în temeiul alineatului (2a), comandanții navelor din Uniune transmit, în format electronic, statului membru de pavilion, cu cel puțin 3 zile înainte de operațiunea de transbordare planificată, următoarele informații:

(a)identificatorul unic al campaniei de pescuit prevăzut în jurnalul de pescuit în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (a);

(b)numărul de identificare a navei și numele navelor de pescuit donatoare și receptoare;

(c)codul alfa-3 FAO al fiecărei specii și zona geografică relevantă în care au fost efectuate capturile;

(d)cantitățile estimate ale fiecărei specii exprimate în kilograme greutate a produsului și greutate în viu, defalcate în funcție de tipul de prezentare a produsului;

(e)portul de destinație al navei de pescuit receptoare;

(f)data și ora transbordării planificate;

(g)poziția geografică sau numele specific al portului în care este planificată operațiunea de transbordare.”

(20)Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 21

Completarea declarației de transbordare

(1)Comandanții navelor de pescuit din Uniune cu o lungime totală de minimum 10 metri implicate într-o operațiune de transbordare completează o declarație electronică de transbordare.

(2)Declarația de transbordare menționată la alineatul (1) conține cel puțin următoarele informații:

(a)identificatorul unic al campaniei de pescuit prevăzut în jurnalul de pescuit în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (a);

(b)numărul de identificare a navei și numele navelor de pescuit donatoare și receptoare;

(c)codul alfa-3 FAO al fiecărei specii și zona geografică relevantă în care au fost efectuate capturile;

(d)cantitățile estimate din fiecare specie în kilograme greutate a produsului și greutate în viu, defalcate după tipul de prezentare a produsului sau, după caz, după numărul de indivizi, inclusiv, sub forma unei intrări separate, cantitățile sau indivizii inferiori dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile;

(e)portul de destinație al navei de pescuit receptoare și data estimată și ora estimată de sosire;

(f)data și ora transbordării;

(g)aria geografică sau portul desemnat pentru transbordare;

(h)factorii de conversie utilizați.

(3)În comparație cu cantitățile debarcate sau rezultatul unei inspecții, marja de toleranță permisă în estimările înregistrate în declarația de transbordare a cantităților exprimate în kilograme de pește păstrate la bord este de 10 % per specie.

(4)Atât comandantul navei de pescuit donatoare, cât și comandantul navei de pescuit receptoare sunt responsabili pentru exactitatea datelor înregistrate în declarațiile lor de transbordare respective.

(5)Pentru a transforma greutatea peștelui stocat sau prelucrat în greutate în viu în scopul declarației de transbordare, comandanții navelor de pescuit aplică un factor de conversie stabilit în conformitate cu articolul 14 alineatul (9).

(6)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 119a pentru a excepta anumite categorii de nave de pescuit de la obligația prevăzută la alineatul (1), luând în considerare cantitățile și/sau tipul de produse pescărești.”

(21)Articolele 22, 23 și 24 se înlocuiesc cu următorul text:

Articolul 22

Transmiterea electronică a datelor din declarația de transbordare

(1)Comandantul unei nave de pescuit din Uniune cu o lungime totală de cel puțin 10 metri transmite prin mijloace electronice informațiile menționate la articolul 21 către autoritatea competentă din statul membru de pavilion în maximum 24 ore de la încheierea operațiunii de transbordare.

(2)Autoritățile competente ale unui stat membru costier acceptă rapoartele electronice primite de la statul membru de pavilion care includ date de la navele de pescuit menționate la alineatul (1).

(3)Atunci când o navă de pescuit din Uniune își transbordează capturile într-un stat membru diferit de statul membru de pavilion, autoritățile competente ale statului membru de pavilion transmit imediat după primire, pe cale electronică, datele din declarația de transbordare către autoritățile competente din statul membru în care a fost debarcată captura și căruia îi este destinată captura.

(4)Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 119 a, acte delegate referitoare la:

(a)dispozițiile aplicabile în caz de defecțiune tehnică sau legată de comunicare sau de nefuncționare a sistemelor electronice de înregistrare și raportare a datelor de transbordare;

(b)măsurile care trebuie luate în cazul nerecepționării datelor de transbordare;

(c)accesul la datele de transbordare și măsurile care trebuie luate în caz de eșec privind accesarea datelor.

(5)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate referitoare la:

(a)formatul și conținutul declarației de transbordare;

(b)completarea și înregistrarea electronică a datelor de transbordare;

(c)funcționarea sistemului electronic de înregistrare și raportare a datelor de transbordare;

(d)cerințele de transmitere a datelor de transbordare de la navele de pescuit din Uniune către autoritățile competente din statul lor membru de pavilion și mesajele de răspuns din partea autorităților statului membru de pavilion din care provin;

(e)cerințele și formatul pentru schimbul de informații referitoare la transbordare între statele membre;

(f)atribuțiile autorității unice prevăzute la articolul 5 alineatul (5) cu privire la transbordări;

(g)frecvența transmiterii datelor de transbordare.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).

Articolul 23

Completarea declarației de debarcare

(1)Comandantul unei nave de pescuit din Uniune sau reprezentantul acestuia completează o declarație electronică de debarcare.

(2)Declarația de debarcare menționată la alineatul (1) conține cel puțin următoarele informații:

(a)identificatorul unic al campaniei de pescuit;

(b)numerele de identificare a navei și numele navei de pescuit;

(c)codul alfa-3 FAO al fiecărei specii debarcate și zona geografică relevantă în care au fost efectuate capturile;

(d)cantitățile pentru fiecare specie debarcată în kilograme de greutate în conformitate cu articolul 60 și în greutate în viu, defalcate după tipul de prezentare a produsului sau, după caz, după numărul de indivizi, inclusiv, sub forma unei intrări separate în jurnal, cantitățile sau indivizii inferiori dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile;

(e)portul de debarcare;

(f)data și ora debarcării;

(g)numărul de înregistrare a cântăritorului;

(h)factorii de conversie utilizați.

(3)Responsabilitatea pentru exactitatea datelor înregistrate în declarația de debarcare revine comandantului.

(5)Pentru a converti greutatea peștelui stocat sau prelucrat în greutate în viu în scopul declarației de debarcare, comandanții navelor de pescuit aplică un factor de conversie stabilit în conformitate cu articolul 14 alineatul (9).

 Articolul 24

Transmiterea electronică a datelor din declarația de debarcare

(1)Comandantul unei nave de pescuit din Uniune sau reprezentantul acestuia transmite prin mijloace electronice informațiile menționate la articolul 23 către autoritatea competentă din statul membru de pavilion în termen de maximum 24 ore de la încheierea operațiunii de debarcare.

(2)Prin derogare pentru produsele pescărești destinate consumului uman debarcate nesortate care sunt cântărite în conformitate cu articolul 60 alineatul (5) litera (c), comandantul transmite informațiile menționate la articolul 23, actualizate imediat după a doua cântărire, pentru a include rezultatul celei de a doua cântăriri.

(3)Atunci când o navă de pescuit din Uniune își debarcă capturile într-un stat membru diferit de statul membru de pavilion, autoritățile competente ale statului membru de pavilion transmit imediat după primire, pe cale electronică, datele din declarația de debarcare către autoritățile competente din statul membru în care a fost debarcată captura.

(4)Autoritățile competente ale unui stat membru costier acceptă rapoartele electronice primite de la statul membru de pavilion care includ date de la navele de pescuit menționate la alineatele (1) și (2).

(5)Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 119a, acte delegate referitoare la:

(a)derogările privind transmiterea declarației de debarcare;

(b)dispozițiile aplicabile în caz de defecțiune tehnică sau legată de comunicare sau de nefuncționare a sistemelor electronice de înregistrare și raportare pentru datele din declarația de debarcare;

(c)măsurile care trebuie luate în cazul nerecepționării datelor din declarația de debarcare;

(d)accesul la datele din declarația de debarcare și măsurile care trebuie luate în caz de eșec privind accesarea datelor.

(6)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate referitoare la:

(a)formatul și conținutul declarației de debarcare;

(b)completarea și înregistrarea digitală a datelor din declarația de debarcare;

(c)funcționarea sistemului electronic de înregistrare și raportare a datelor din declarația de debarcare;

(d)cerințele de transmitere a datelor din declarația de debarcare de la navele de pescuit din Uniune către autoritățile competente din statul lor membru de pavilion și mesajele de răspuns din partea autorităților;

(e)cerințele și formatul pentru schimbul de date din declarațiile de debarcare între statele membre;

(f)atribuțiile autorității unice prevăzute la articolul 5 alineatul (5) cu privire la declarațiile de debarcare;

(g)frecvența transmiterii datelor din declarația de debarcare.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(22)Articolul 25 se elimină.

(23)În titlul IV capitolul 1 secțiunea 1 se introduce următorul articol 25a:

Articolul 25a

Controlul obligației de debarcare

(1)Statele membre asigură controlul eficace al obligației de debarcare. În acest scop, un procentaj minim al navelor de pescuit care pescuiesc specii care fac obiectul obligației de debarcare și care arborează pavilionul acestora, stabilite în conformitate cu alineatul (2), trebuie să fie echipate cu sisteme de înregistrare continuă de televiziune cu circuit închis (TVCI) care încorporează stocarea datelor.

(2)Procentajul navelor de pescuit menționate la alineatul (1) se stabilește pentru diferite categorii de risc în cadrul programelor specifice de control și de inspecție adoptate în conformitate cu articolul 95. Programele respective determină, de asemenea, categoriile de risc și tipurile de nave de pescuit incluse în aceste categorii.

(3) În afară de sistemele TVCI menționate la alineatul (1), statele membre pot solicita utilizarea altor sisteme electronice de monitorizare în scopul controlării obligației de debarcare.

(4)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate referitoare la cerințele, specificațiile tehnice, instalarea și funcționarea sistemelor electronice de monitorizare pentru controlul obligației de debarcare, inclusiv sisteme TVCI de înregistrare continuă.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(24)Articolul 28 se elimină.

(25)La articolul 29 alineatul (3), ultima teză se elimină.

(26)Articolul 32 se elimină.

(27)Articolul 33 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 33

Înregistrarea capturilor și a efortului de pescuit

(1)Fiecare stat membru de pavilion înregistrează toate datele legate de capturi și de efortul de pescuit menționate în prezentul regulament, în special datele menționate la articolele 14, 21, 23, 55, 59a, 62, 66 și 68 și păstrează originalele acestor date pentru o perioadă de cel puțin trei ani, în conformitate cu normele naționale.

(2)Înainte de data de 15 a fiecărei luni, fiecare stat membru de pavilion transmite Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, în format electronic, datele agregate:

(a)privind cantitățile din fiecare stoc sau grup de stocuri capturate și păstrate la bord și cantitățile din fiecare specie debarcată în echivalent greutate în viu în luna precedentă, inclusiv ca intrări separate, cele inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile;

(b)privind efortul de pescuit realizat în cursul lunii precedente pentru fiecare zonă de pescuit care face obiectul unui regim de gestionare a efortului de pescuit sau, după caz, pentru fiecare zonă piscicolă care face obiectul unui regim de gestionare a efortului de pescuit.

(3)În cazurile în care datele transmise de un stat membru în conformitate cu alineatul (2) se bazează pe estimări privind un stoc sau un grup de stocuri, statul membru furnizează Comisiei cantitățile corectate stabilite pe baza declarațiilor de debarcare imediat ce sunt disponibile și nu mai târziu de 12 luni de la data debarcării.

(4)În cazul în care un stat membru identifică neconcordanțe între informațiile transmise Comisiei în conformitate cu alineatele (2) și (3) și rezultatele validării efectuate în conformitate cu articolul 109, statul membru furnizează Comisiei cantitățile corectate stabilite pe baza acestei validări imediat ce sunt disponibile și nu mai târziu de 12 luni de la data debarcării.

(5)Toate capturile dintr-un stoc sau dintr-un grup de stocuri care fac obiectul unei cote realizate de navele de pescuit din Uniune sunt calculate în raport cu cotele aplicabile statului membru de pavilion pentru stocul sau grupul de stocuri respectiv, indiferent de locul de debarcare.

(6)Capturile efectuate în cadrul cercetării științifice care sunt comercializate și vândute, inclusiv, dacă este cazul, cele care sunt inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile sunt înregistrate de statele membre, iar datele privind aceste capturi sunt transmise Comisiei. Acestea sunt calculate în raport cu cota aplicabilă statului membru de pavilion, în măsura în care acestea depășesc 2 % din cotele în cauză. Prezentul alineat nu se aplică capturilor efectuate în timpul studiilor de cercetare pe mare menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1004 al Parlamentului European și al Consiliului (*).

(7)Cu excepția efortului realizat de navele de pescuit cărora nu li se aplică respectivul regim de gestionare a efortului de pescuit, tot efortul de pescuit realizat de navele de pescuit din Uniune atunci când dețin la bord sau, după caz, utilizează o unealtă sau unelte de pescuit care fac obiectul unui regim de gestionare a efortului de pescuit sau atunci când operează într-o zonă de pescuit care face obiectul unui regim de gestionare a efortului de pescuit într-o zonă geografică care face obiectul regimului în cauză se scade din efortul de pescuit maxim admisibil pentru statul membru de pavilion, aferent unei astfel de zone geografice și unei astfel de unelte de pescuit sau zone de pescuit.

(8)Efortul de pescuit realizat în cadrul cercetării științifice de o navă care deține o unealtă de pescuit sau unelte de pescuit care fac obiectul unui regim de gestionare a efortului de pescuit sau care operează într-o zonă de pescuit care face obiectul unui regim de gestionare a efortului de pescuit într-o zonă geografică care face obiectul regimului în cauză se scade din efortul de pescuit maxim admisibil pentru statul membru al cărui pavilion îl arborează, aferent unei astfel de unelte sau unor astfel de unelte de pescuit sau unei astfel de zone de pescuit și unei astfel de zone geografice, dacă capturile realizate în cursul acestui efort sunt comercializate sau vândute în măsura în care acestea depășesc 2 % din efortul de pescuit alocat. Prezentul alineat nu se aplică capturilor efectuate în timpul studiilor de cercetare pe mare, menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1004.

(9)Prin acte de punere în aplicate, Comisia poate adopta formatele pentru transmiterea datelor menționate în prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).

(*)Regulamentul (UE) 2017/1004 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (JO L 157, 20.6.2017, p. 1).”

(28)Articolul 34 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 34

Date privind epuizarea posibilităților de pescuit

Comisia poate solicita unui stat membru să transmită informații mai detaliate și mai frecvente decât cele prevăzute la articolul 33 în cazul în care se stabilește că 80 % dintr-o cotă pentru un stoc sau grup de stocuri este considerată epuizată.”

(29)La articolul 35, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)Începând cu data prevăzută la alineatul (1), statul membru în cauză interzice activitățile de pescuit fie din stocul sau din grupurile de stocuri pentru care cotele au fost epuizate, în zona de pescuit relevantă, fie atunci când unealta de pescuit respectivă este deținută la bord în zona geografică în care a fost atins nivelul maxim admisibil al efortului de pescuit, de către toate sau o parte dintre navele de pescuit care îi arborează pavilionul, și stabilește o dată până la care sunt permise transbordarea, transferul și debarcarea sau declarațiile definitive privind capturile.

(3)Decizia menționată la alineatul (2) se face publică de către statul membru în cauză și se comunică imediat Comisiei. Aceasta este făcută publică și pe pagina web publică a Comisiei. Începând cu data la care decizia a fost făcută publică de către statul membru în cauză, statele membre garantează că în apele sau pe teritoriul acestora nu au loc activități de pescuit privind stocul sau grupul de stocuri în cauză, desfășurate de nave de pescuit sau de un grup de nave care arborează pavilionul statului membru în cauză.”

(30)La articolul 36, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)În cazul în care Comisia constată că posibilitățile de pescuit ale Uniunii, ale unui stat membru sau ale unui grup de state membre sunt considerate a fi fost epuizate, Comisia informează statele membre în cauză și poate interzice prin intermediul unor acte de punere în aplicare activitățile de pescuit în zona respectivă, pentru uneltele de pescuit, stocul, grupul de stocuri sau flota implicată în activitățile de pescuit în cauză.”

(31)Articolul 37 se modifică după cum urmează:

(a)Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)Dacă nu a fost eliminat prejudiciul suferit de statul membru pentru care pescuitul a fost interzis înaintea epuizării posibilităților de pescuit, Comisia adoptă măsuri în vederea reparării în mod corespunzător a prejudiciului adus, prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2). Măsurile respective pot include efectuarea unor deduceri din posibilitățile de pescuit ale oricărui stat membru care și-a depășit cota și alocarea cantităților astfel deduse în mod corespunzător statelor membre ale căror activități de pescuit au fost interzise înainte de epuizarea posibilităților de pescuit care le reveneau.”

(b)Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)Prin acte de punere în aplicare, Comisia prevede:

(a) notificarea unui prejudiciu suferit;

(b)identificarea statelor membre care au suferit prejudicii și valoarea prejudiciului;

(c)identificarea statelor membre care au pescuit în exces și a cantităților de pește capturate în exces;

(d) deducerile care trebuie făcute din oportunitățile de pescuit ale statelor membre care au pescuit în exces proporțional cu oportunitățile de pescuit depășite;

(e)cantitățile care trebuie adăugate oportunităților de pescuit ale statelor membre care au fost prejudiciate, proporțional cu prejudiciul suferit;

(f)datele la care completările și deducerile intră în vigoare; și

(g)dacă este cazul, orice altă măsură necesară privind modul de remediere a prejudiciului suferit.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(32)În titlul IV, titlul capitolului II se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL II

Controlul capacității de pescuit

(33)Articolul 38 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 38

Capacitatea de pescuit

„(1)Statele membre răspund de verificările necesare ale capacității totale corespunzătoare licențelor de pescuit eliberate de către un stat membru, în GT și în kW, pentru a garanta că aceasta nu depășește nivelurile maxime de capacitate stabilite pentru statul membru respectiv în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(2)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate adopta norme detaliate pentru aplicarea prezentului articol în ceea ce privește:

(a)verificarea puterii motorului navelor de pescuit;

(b)verificarea tonajului navelor de pescuit;

(c)verificarea tipului, numărului și caracteristicilor uneltelor de pescuit.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(34)În titlul IV capitolul II, titlul secțiunii 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Secțiunea 2

Puterea motorului și tonajul

(35)Se introduce următorul articol 39a:

Articolul 39a

Monitorizarea continuă a puterii motorului

(1)Statele membre se asigură că navele care utilizează următoarele unelte de pescuit active: traule, plase-pungă și setci înconjurătoare, sunt echipate cu dispozitive instalate permanent care măsoară și înregistrează puterea motorului în cazurile în care:

(a)navele sunt echipate cu motoare propulsive cu o putere certificată a motorului care depășește 221 de kilowați; sau

(b)navele sunt echipate cu motoare propulsive cu o putere certificată a motorului cuprinsă între 120 și 221 de kilowați și operează în zone care fac obiectul regimurilor de efort sau unor restricții privind puterea motorului.

(2)Dispozitivele menționate la alineatul (1), în special manometrele osiilor atașate permanent și contoarele de turații, asigură măsurarea continuă a puterii motorului propulsiv în kilowați.

(3)Comandanții se asigură că dispozitivele menționate la alineatul (1) funcționează în orice moment și că informațiile din măsurarea continuă a puterii motorului propulsiv sunt înregistrate și stocate la bord și sunt accesibile funcționarilor în orice moment.

(4)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate referitoare la cerințele tehnice și caracteristicile dispozitivelor menționate la alineatul (1). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(36)La articolul 40, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate referitoare la certificarea puterii motorului propulsiv. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(37)Articolul 41 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 41

Verificarea puterii motorului și a tonajului

În cazurile în care există indicații din datele colectate, precum datele privind poziția navei, datele din jurnalul de pescuit sau măsurarea continuă a puterii motorului propulsiv, că puterea motorului unei nave de pescuit este mai mare decât puterea stabilită în licența de pescuit sau în registrul flotei de la nivel național sau al Uniunii, statele membre procedează la o verificare fizică a puterii motorului.

În cazurile în care există indicații din datele colectate, precum jurnalele de pescuit, declarațiile de debarcare sau alte informații relevante, că tonajul navei de pescuit este mai mare decât cel indicat în licență sau în registrul flotei de la nivel național sau al Uniunii, statele membre procedează la o verificare fizică a tonajului.”

(38)La articolul 42 alineatul (3), cuvintele „articolele 60 și 61” se înlocuiesc prin „articolul 60”.

(39)Articolul 43 se modifică după cum urmează:

(a)Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)Un plan multianual poate stabili un prag aplicabil greutății în viu a speciilor care fac obiectul planului respectiv, depășirea acestui prag conducând la obligația navei de pescuit de a-și debarca capturile într-un port desemnat sau într-un loc desemnat apropiat de țărm.”

(b)Alineatul (7) se elimină.

(40)Articolul 45 se elimină.

(41)Articolul 46 se elimină.

(42)Articolul 48 se modifică după cum urmează:

(a)Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)În cazul în care uneltele pierdute nu pot fi recuperate, comandantul navei include informațiile referitoare la uneltele pierdute din jurnalul de pescuit în conformitate cu articolul 14 alineatul (3). Autoritatea competentă a statului membru de pavilion informează autoritatea competentă a statului membru costier.”

(b)Alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)Statele membre colectează și înregistrează informații privind uneltele pierdute și furnizează aceste informații Comisiei la cerere.”

(43)Articolul 50 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 50

Controlul zonelor în care pescuitul este restricționat

(1)Activitățile de pescuit în zonele în care pescuitul este restricționat situate în apele Uniunii sunt controlate de statul membru costier. Statul membru costier dispune de un sistem de detectare și înregistrare a intrării, tranzitului și ieșirii navelor de pescuit din zonele în care pescuitul este restricționat aflate sub jurisdicția sau suveranitatea sa.

(2)Activitățile de pescuit ale navelor de pescuit din Uniune în zonele în care pescuitul este restricționat situate în largul mărilor sau în apele țărilor terțe sunt controlate de statele membre de pavilion.

(3)Tranzitul printr-o zonă în care pescuitul este restricționat este permis tuturor navelor de pescuit care nu sunt autorizate să pescuiască în astfel de zone, în următoarele condiții:

(a)toate uneltele aflate la bord sunt strânse și arimate în timpul tranzitului; și

(b)viteza de deplasare în timpul tranzitului nu este mai mică de 6 noduri, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a condițiilor nefavorabile. În astfel de cazuri, comandantul informează imediat centrul de monitorizare a pescuitului din statul membru de pavilion, care, la rândul său, informează autoritățile competente din statul membru costier.

(c)dispozitivul de urmărire care furnizează poziția navelor în conformitate cu articolul 9 funcționează.”

(44)Articolul 55 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 55

Pescuitul de agrement

(1)Statele membre se asigură că pescuitul de agrement pe teritoriul lor și în apele Uniunii se desfășoară într-un mod compatibil cu obiectivele și normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

În acest scop, statele membre:

(a)instituie un sistem de înregistrare sau de acordare de licențe care să monitorizeze numărul persoanelor fizice și juridice implicate în pescuitul de agrement; și

(b)colectează date privind capturile rezultate în urma acestor activități de pescuit prin raportarea capturilor sau prin alte mecanisme de colectare a datelor, pe baza unei metodologii care este notificată Comisiei.

(2)În ceea ce privește stocurile, grupurile de stocuri și speciile care fac obiectul măsurilor de conservare ale Uniunii aplicabile pescuitului de agrement, statele membre:

(a)se asigură că persoanele fizice și juridice implicate în pescuitul de agrement pentru aceste stocuri sau specii înregistrează și transmit declarațiile de captură în format electronic către autoritățile competente, zilnic sau după fiecare ieșire în larg; și

(b)instituie un sistem de înregistrare sau de acordare de licențe pentru navele utilizate în aceste activități de pescuit de agrement, în plus față de sistemul de înregistrare sau de acordare de licențe pentru persoanele fizice și juridice menționat la alineatul (1).

(3)Se interzice vânzarea capturilor rezultate în urma pescuitului de agrement.

(4)Programele naționale de control menționate la articolul 93a includ activități de control specifice privind pescuitul de agrement.

(5)Comisia poate stabili, prin acte de punere în aplicare, norme detaliate referitoare la:

(a)sistemele de înregistrare sau de acordare de licențe pentru pescuitul de agrement pentru anumite specii sau stocuri;

(b)colectarea datelor și înregistrarea și transmiterea datelor privind capturile;

(c)urmărirea navelor utilizate pentru pescuitul de agrement; și

(d)controlul și marcarea uneltelor utilizate pentru pescuitul de agrement.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).

(6)Prezentul articol se aplică tuturor activităților de pescuit de agrement, inclusiv activităților de pescuit organizate de entități comerciale din sectorul turismului și din sectorul competițiilor sportive.”

(45)Denumirea titlului V se înlocuiește cu următorul text:

„TITLUL V

CONTROLUL ÎN CADRUL LANȚULUI DE APROVIZIONARE”.

(46)În titlul V, capitolul I se înlocuiește cu următorul text:

„Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 56

Principii pentru controlul comercializării

(1)Fiecare stat membru este responsabil pentru controlul pe teritoriul său al aplicării normelor politicii comune în domeniul pescuitului în toate etapele comercializării produselor pescărești și de acvacultură, de la introducerea lor pe piață până la vânzarea cu amănuntul, incluzând transportul. Statele membre adoptă, în special, măsuri pentru a se asigura că utilizarea produselor pescărești inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile care fac obiectul obligației de debarcare de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 este limitată la alte scopuri decât consumul uman direct.

(2)În cazul în care s-a stabilit o dimensiune minimă pentru o anumită specie în legislația Uniunii, operatorii responsabili de achiziționare, vânzare, depozitare sau transport trebuie să poată demonstra zona geografică relevantă de origine a produselor.

Articolul 56a

Loturi

(1)Produsele pescărești și de acvacultură provenite din capturare sau recoltare sunt plasate în loturi înainte de introducerea pe piață.

(2)Un lot conține numai produse pescărești și de acvacultură dintr-o singură specie prezentată în același mod și care provine din aceeași zonă geografică relevantă și de la aceeași navă de pescuit sau de la același grup de nave de pescuit sau care provine din aceeași unitate de producție de acvacultură.

(3)Prin derogare de la alineatul (2), cantitățile de produse pescărești care totalizează mai puțin de 30 kg de produse pescărești din mai multe specii și care provin din aceeași zonă geografică relevantă și cu aceeași prezentare, pe navă și pe zi, pot fi plasate în același lot de operatorul navei de pescuit, de organizația de producători din care face parte operatorul navei de pescuit sau de un cumpărător înregistrat, înainte de introducerea pe piață.

(4)Prin derogare de la alineatul (2), cantitățile de produse pescărești din mai multe specii, constând în indivizi inferiori dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile și care provin din aceeași zonă geografică relevantă și de la aceeași navă de pescuit sau grup de nave de pescuit, pot fi plasate în loturi înainte de introducerea pe piață în alte scopuri decât consumul uman direct.

(5)După introducerea pe piață, un lot de produse pescărești sau de acvacultură poate fi fuzionat cu un alt lot sau divizat dacă lotul creat prin fuzionare sau loturile create prin divizare îndeplinesc următoarele condiții:

(a)acestea conțin produse pescărești sau de acvacultură dintr-o singură specie și cu aceeași prezentare;

(b)informațiile privind trasabilitatea enumerate la articolul 58 alineatele (5) și (6) sunt furnizate pentru lotul (loturile) nou creat(e);

(c)operatorul responsabil pentru introducerea lotului nou creat pe piață are capacitatea de a furniza informațiile privind compoziția lotului nou creat, în special informațiile referitoare la fiecare dintre loturile de produse pescărești sau de acvacultură pe care le conține și cantitățile de produse pescărești sau de acvacultură care provin din fiecare lot care formează noul lot.

(6)Prezentul articol se aplică numai produselor pescărești și de acvacultură care intră sub incidența capitolului 3 și a pozițiilor 1604 și 1605 din capitolul 16 din Nomenclatura combinată instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului*.

Articolul 57

Standarde comune de comercializare

(1)Statele membre verifică dacă produsele cărora li se aplică standardele comune de comercializare sunt puse la dispoziție pe piață în conformitate cu aceste standarde.

(2)Controalele pot avea loc în toate etapele lanțului de aprovizionare, incluzând transportul. În cazul produselor pentru care standardele comune de comercializare se aplică numai la introducerea pe piață, controalele efectuate în etapele ulterioare ale lanțului de aprovizionare pot avea un caracter documentar.

(3)În toate etapele lanțului de aprovizionare, operatorii responsabili de achiziționarea, vânzarea, depozitarea sau transportul loturilor de produse pescărești și de acvacultură trebuie să poată demonstra că produsele respectă standardele minime de comercializare.

Articolul 58

Trasabilitate

(1)Fără a aduce atingere cerințelor de trasabilitate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 178/2002, toate loturile de produse pescărești sau de acvacultură trebuie să fie trasabile în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție, din stadiul de capturare sau recoltare până în stadiul de vânzare cu amănuntul, incluzând produsele pescărești și de acvacultură care sunt destinate exportului.

(2)În toate etapele de producție, prelucrare și distribuție, de la capturare sau recoltare până la vânzarea cu amănuntul, operatorii se asigură că, pentru fiecare lot de produse pescărești sau de acvacultură, informațiile enumerate la alineatele (5) și (6):

(a)sunt înregistrate în mod digitalizat;

(b)sunt puse la dispoziția autorităților competente, la cerere;

(c)sunt transmise sau puse la dispoziție, în format electronic, operatorului economic căruia i se furnizează produsul pescăresc sau de acvacultură.

(3)Loturile de produse pescărești și de acvacultură introduse pe piață sau susceptibile de a fi introduse pe piață în Uniune ori exportate sau susceptibile de a fi exportate sunt marcate sau etichetate în mod corespunzător pentru a se asigura trasabilitatea fiecărui lot.

(4)Statele membre verifică dacă operatorii au în vigoare sisteme și proceduri digitalizate care să permită identificarea fiecărui operator de la care au fost aprovizionați cu loturi de produse pescărești și de acvacultură și a fiecărui operator căruia i-au fost furnizate produsele respective. Aceste informații sunt puse la dispoziția autorităților competente, la cerere.

(5)În ceea ce privește loturile de produse pescărești și de acvacultură, cu excepția produselor importate în Uniune, informațiile menționate la alineatul (2) includ:

(a)numărul de identificare al lotului;

(b)identificatorul (identificatorii) unic(i) a(i) campaniei de pescuit menționat (menționați) la articolul 14 alineatul (2) litera (a) pentru toate produsele pescărești incluse în lot sau numele și numărul de înregistrare al unității de producție a acvaculturii;

(c)codul alfa-3 FAO și denumirea științifică a speciei;

(d)zona (zonele) geografică (geografice) relevantă (relevante) pentru produsele pescărești capturate pe mare sau zona de captură sau de producție definită la articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, pentru produsele pescărești capturate în apele dulci și pentru produsele de acvacultură;

(e)pentru produsele pescărești, categoria de unelte de pescuit stabilită în prima coloană din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

(f)data capturării produselor pescărești sau data recoltării pentru produsele de acvacultură și, dacă este cazul, data producției;

(g)cantitățile în kilograme exprimate în echivalent greutate netă sau, după caz, numărul de indivizi;

(h)în cazul în care produsele pescărești inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare sunt prezente în cantitățile menționate la litera (g), informații separate privind cantitățile în kilograme exprimate în greutate netă sau numărul de indivizi inferiori dimensiunii minime de referință pentru conservare;

(i)pentru loturile de produse supuse standardelor comune de comercializare, dimensiunea individuală sau greutatea, categoria dimensiunii, prezentarea și prospețimea;

(6)În ceea ce privește loturile de produse pescărești și de acvacultură importate în Uniune, informațiile menționate la alineatul (2) includ:

(a)numărul de identificare al lotului;

(b)referința certificatului (certificatelor) de captură transmis(e) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 pentru toate produsele pescărești incluse în lot, după caz, sau numele și numărul de înregistrare al unității de producție a acvaculturii;

(c)codul alfa-3 FAO și denumirea științifică a speciei;

(d)zona (zonele) geografică (geografice) relevantă (relevante) pentru produsele pescărești capturate pe mare sau zona de captură sau de producție definită la articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, pentru produsele pescărești capturate în apele dulci și pentru produsele de acvacultură;

(e)categoria de unelte de pescuit stabilită în prima coloană din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 pentru produsele pescărești;

(f)data capturării produselor pescărești sau data recoltării pentru produsele de acvacultură și, dacă este cazul, data producției;

(g)cantitățile în kilograme exprimate în echivalent greutate netă sau, după caz, numărul de indivizi;

(h)pentru loturile de produse supuse standardelor comune de comercializare, după caz, dimensiunea individuală sau greutatea, categoria dimensiunii, prezentarea și prospețimea;

(7)Statele membre pot excepta de la cerințele prevăzute în prezentul articol cantități mici de produse vândute direct din vasele de pescuit către consumatori, cu condiția ca acestea să nu depășească 5 kg de produs pescăresc per consumator per zi.

(8)Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 119a, acte delegate referitoare la:

(a)digitalizarea informațiilor de trasabilitate și transmiterea electronică a acestora;

(b)aplicarea fizică a informațiilor de trasabilitate pe loturile de produse pescărești și de acvacultură;

(c)cooperarea dintre statele membre cu privire la accesul la informațiile care însoțesc un lot și la metodele de marcare sau de etichetare a loturilor;

(d)cerințele de trasabilitate pentru loturile rezultate în urma fuzionării sau divizării diferitelor loturi menționate la articolul 56 alineatul (5) și loturile care conțin mai multe specii menționate la articolul 56 alineatul (3);

(e)informațiile privind zona geografică relevantă.

(9)Prezentul articol se aplică numai produselor pescărești și de acvacultură care intră sub incidența capitolului 3 și a pozițiilor 1604 și 1605 din capitolul 16 din Nomenclatura combinată instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului*.

(10)Prezentul articol nu se aplică peștilor ornamentali, crustaceelor și moluștelor.”

(47)La articolul 59, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)Consumatorii care achiziționează o cantitate de până la 5 kg de produse pescărești pe zi, care nu sunt introduse ulterior pe piață, ci sunt utilizate exclusiv pentru consum propriu, sunt exceptați de la dispozițiile prezentului articol.”

(48)Se introduce următorul articol:

„Articolul 59a

Sisteme de cântărire

(1)Statele membre se asigură că există proceduri care permit cântărirea tuturor produselor pescărești la debarcare utilizând sisteme aprobate de autoritățile competente și că activitatea de cântărire este efectuată de operatorii înregistrați pentru cântărirea produselor pescărești.

(2)Înainte de înregistrarea unui operator pentru a efectua cântărirea produselor pescărești, statele membre se asigură că operatorul este competent și echipat în mod corespunzător pentru a efectua activități de cântărire. Statele membre dispun, de asemenea, de un sistem care asigură faptul că operatorii care nu mai îndeplinesc condițiile pentru efectuarea activităților de cântărire nu mai sunt înregistrați.

(3)Statele membre pot solicita transmiterea registrelor de cântărire la intervale regulate.

(4)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 119a referitoare la criteriile de înregistrare a operatorilor autorizați să efectueze cântărirea produselor pescărești și la conținutul registrelor de cântărire.”

(49)Articolul 60 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 60

Cântărirea produselor pescărești

(1)Comandanții se asigură că toate cantitățile de produse pescărești sunt cântărite pentru fiecare specie în parte pe sistemele de cântărire și de către operatori înregistrați în temeiul articolului 59a imediat după debarcare, înainte ca produsele pescărești să fie depozitate, transportate sau introduse pe piață.

(2)Operatorii înregistrați pentru efectuarea cântăririi produselor pescărești întocmesc un registru de cântărire pentru fiecare debarcare și răspund de exactitatea cântăririi. Cântăritorul înregistrat păstrează registrele de cântărire pentru o perioadă de trei ani.

(3)Cifra din registrul de cântărire se transmite comandantului și se utilizează pentru completarea declarației de debarcare și a documentului de transport.

(4)Autoritățile competente dintr-un stat membru pot solicita cântărirea oricărei cantități de produse pescărești debarcate pentru prima dată în statul membru respectiv, de către funcționari sau în prezența funcționarilor, înaintea transportării acesteia de la locul de debarcare.

(5)Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot permite ca produsele pescărești să fie cântărite nesortate la debarcare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)cântărirea produsului pescăresc nesortat se efectuează la debarcare utilizând un sistem operat sau controlat de autoritățile competente înainte de transportare, depozitare sau introducerea pe piață;

(b)în cazul debarcărilor nesortate care nu sunt destinate consumului uman: statul membru a adoptat un plan de eșantionare bazat pe risc și Comisia a aprobat acest plan;

(c)în cazul produselor pescărești destinate consumului uman: o a doua cântărire pentru fiecare specie de produse pescărești este efectuată de către un cântăritor înregistrat. Această a doua cântărire poate avea loc, după transport, într-un centru de licitație, la sediul unui cumpărător înregistrat sau al unei organizații de producători. Rezultatul celei de-a doua cântăriri se transmite comandantului.

(6)Comisia poate prevedea, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o metodologie bazată pe riscuri pentru stabilirea planurilor de eșantionare menționate la alineatul (5) litera (b) și poate aproba aceste planuri. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(50)Se introduce următorul articol 60a:

Articolul 60a

Normele detaliate privind cântărirea

(1)Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 119a, acte delegate pentru a stabili norme generale privind cântărirea. Normele respective se pot referi la:

(a)determinarea procedurilor de cântărire;

(a)registrele de cântărire;

(b)momentul cântăririi;

(c)sistemele de cântărire;

(d)cântărirea produselor pescărești congelate;

(e)deducerea gheții și a apei;

(f)accesul autorităților competente la sistemele de cântărire, la registrele de cântărire, la declarațiile scrise și la amplasamentele unde sunt stocate sau prelucrate produsele pescărești;

(2)Comisia este împuternicită, de asemenea, să adopte, în conformitate cu articolul 119a, acte delegate pentru a stabili norme speciale pentru cântărirea anumitor specii pelagice. Normele respective se pot referi la:

(a)determinarea procedurii de cântărire a capturilor de hering, macrou și stavrid negru;

(b)porturile de cântărire;

(c)informarea autorităților competente înainte de intrarea în port;

(d)debarcarea;

(e)jurnalul de pescuit;

(f)facilitățile de cântărire publice;

(g)facilitățile de cântărire private;

(h)cântărirea peștelui congelat;

(i) păstrarea registrelor de cântărire;

(j)notele de vânzare și declarația de primire;

(k)controalele încrucișate;

(l)monitorizarea cântăririi.”

(51)Articolul 61 se elimină.

(52)Articolul 62 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 62

Completarea și transmiterea notelor de vânzare

(1)Cumpărătorii înregistrați, licitațiile înregistrate sau alte organisme sau persoane autorizate de statele membre care sunt responsabile de introducerea pe piață a produselor pescărești debarcate într-un stat membru, înregistrează prin mijloace electronice informațiile menționate la articolul 64 alineatul (1) și transmit prin mijloace electronice autorităților competente ale statului membru pe teritoriul căruia are loc prima vânzare, în termen de 24 ore de la introducerea pe piață, o notă de vânzare conținând aceste informații. Responsabilitatea pentru exactitatea notei de vânzare revine respectivilor cumpărători, licitații, organisme sau persoane.

(2)Dacă statul membru pe teritoriul căruia are loc introducerea pe piață a produsului pescăresc nu este statul membru de pavilion al navei de pescuit care a debarcat peștele, acesta asigură transmiterea unui exemplar al notei de vânzare în format electronic către autoritățile competente ale statului membru de pavilion, în momentul primirii informațiilor relevante.

(3)Dacă introducerea pe piață a produselor pescărești nu are loc în statul membru în care au fost debarcate produsele, statul membru responsabil de controlul introducerii pe piață asigură transmiterea unui exemplar al notei de vânzare, în format electronic, către autoritățile competente însărcinate cu controlul debarcării produselor în cauză și către autoritățile competente ale statului membru de pavilion al navei de pescuit la primirea notei de vânzare.

(4)Dacă debarcarea are loc în afara Uniunii și prima vânzare are loc într-o țară terță, comandantul navei de pescuit sau reprezentantul acestuia transmite în format electronic un exemplar al notei de vânzare sau orice document echivalent care conține același nivel de informații autorităților competente ale statului membru de pavilion în termen de 48 de ore de la prima vânzare.

(5)În cazul în care o notă de vânzare nu corespunde cu factura sau documentul ce o înlocuiește, în conformitate cu articolele 218 și 219 din Directiva 2006/112/CEE a Consiliului(*), statul membru în cauză adoptă dispozițiile necesare pentru a se asigura că informațiile despre cantitățile și despre prețurile ce nu includ taxa de livrare a bunurilor către cumpărător sunt identice cu cele indicate în factură.

(6)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate referitoare la înregistrarea cumpărătorilor, indicarea prețului în notele de vânzare, formatul notei de vânzare, înregistrarea electronică și transmiterea electronică a notelor de vânzare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).

(*)Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(53)Articolul 63 se elimină.

(54)Articolele 64, 65 și 66 se înlocuiesc cu următorul text:

Articolul 64

Conținutul notelor de vânzare

Notele de vânzare menționate la articolul 62 conțin un număr unic de identificare și următoarele date:

(a)identificatorul unic al campaniei de pescuit menționat la articolul 14 alineatul (2) litera (a);

(b)numele operatorului sau al comandantului navei de pescuit și, dacă este diferit, numele vânzătorului;

(c)numele cumpărătorului și numărul de înregistrare în scopuri de TVA al cumpărătorului, numărul de identificare fiscală al cumpărătorului sau alt element unic de identificare;

(d)codul alfa-3 FAO al fiecărei specii și zona geografică relevantă în care au fost efectuate capturile;

(e)cantitățile din fiecare specie introdusă pe piață sau înregistrată la o licitație în kilograme în greutate produs, defalcate în funcție de tipul de prezentare a produsului și de conservare sau, după caz, în funcție de numărul de indivizi;

(f)pentru toate produsele supuse standardelor de comercializare, după caz, dimensiunea individuală sau greutatea, categoria dimensiunii, prezentarea și prospețimea;

(g)acolo unde este cazul, cantitățile introduse pe piață sau înregistrate la licitație, exprimate în greutatea netă în kilograme sau în numărul de indivizi, inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile și destinația acestora;

(h)numărul de înregistrare a cântăritorului;

(i)locul și data vânzării;

(j)dacă este posibil, numărul de referință și data facturii și, acolo unde este cazul, contractul de vânzare;

(k)după caz, trimiterea la declarația de primire menționată la articolul 66 sau la documentul de transport menționat la articolul 68;

(l)prețul fără taxe și moneda.

Articolul 65

Exceptări de la cerințele notelor de vânzare

Un consumator care achiziționează produse care nu depășesc 5 kg de produse pescărești per consumator per zi și care nu sunt introduse ulterior pe piață, ci sunt utilizate exclusiv pentru consum propriu, este exceptat de la dispozițiile articolelor 62 și 64.

Articolul 66

Completarea și transmiterea declarației de primire

(1)În cazul în care produsele pescărești sunt destinate vânzării într-o etapă ulterioară, cumpărătorii înregistrați, licitațiile înregistrate sau alte organisme sau persoane responsabile de depozitarea sau introducerea pe piață a produselor pescărești debarcate într-un stat membru înregistrează prin mijloace electronice informațiile menționate la alineatul (3) și transmit o declarație de primire pe cale electronică, în termen de 24 de ore de la încheierea debarcării, autorităților competente din statul membru în care are loc primirea. Responsabilitatea pentru transmiterea declarației de primire și pentru exactitatea acesteia revine cumpărătorilor, licitațiilor sau altor organisme sau persoane în cauză.

(2)Dacă statul membru în care are loc primirea nu este statul membru de pavilion al navei care a debarcat peștele, acesta asigură transmiterea unui exemplar al declarației de primire în format electronic către autoritățile competente din statul membru de pavilion în momentul primirii informațiilor relevante.

(3)Declarația de primire menționată la alineatul (1) are un număr unic de identificare și conține cel puțin următoarele informații:

(a)identificatorul (identificatorii) unic(i) al (ai) campaniei de pescuit menționat (menționați) la articolul 14 alineatul (2) litera (a);

(b)portul și data debarcării;

(c)numele operatorului sau al comandantului navei;

(d)codul alfa-3 FAO al fiecărei specii și zona geografică relevantă în care au fost efectuate capturile;

(e)cantitățile din fiecare specie stocată în kilograme în greutate de produs, defalcate în funcție de tipul de prezentare și conservare a produsului sau, după caz, în funcție de numărul de indivizi;

(f)pentru toate produsele supuse standardelor de comercializare, după caz, dimensiunea individuală sau greutatea, categoria dimensiunii, prezentarea și prospețimea;

(g) numărul de înregistrare a cântăritorului;

(h)numele și adresa facilităților unde sunt depozitate produsele și indicatorul său unic;

(i)dacă este cazul, trimiterea la documentul de transport specificat la articolul 68;

(j)acolo unde este cazul, cantitățile exprimate în greutatea netă în kilograme sau în numărul de indivizi, inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile.”

(55)Articolul 67 se elimină.

(56)Articolul 68 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 68

Transportul produselor pescărești și completarea și transmiterea documentului de transport

(1)Produsele pescărești, atunci când sunt transportate înainte de introducerea pe piață sau înainte de prima vânzare într-o țară terță, sunt însoțite de un document de transport acoperind produsele pescărești și cantitățile transportate.

(2)Înainte de începerea transportului, transportatorul transmite documentul de transport prin mijloace electronice autorităților competente ale statului membru de pavilion, ale statului membru de debarcare, ale statului membru (statelor membre) de tranzit și ale statului membru de destinație a produsului pescăresc, după caz.

(3)Transportatorul este responsabil pentru corectitudinea documentului de transport.

(4)Documentul de transport indică:

(a)destinația (destinațiile) transportului (transporturilor) și datele de identificare ale vehiculului de transport și ale transportorului;

(b)identificatorul unic al campaniei de pescuit menționat la articolul 14 alineatul (2) litera (a);

(c)codul alfa-3 FAO al fiecărei specii și zona geografică relevantă în care au fost efectuate capturile;

(d)cantitățile din fiecare specie transportată în kilograme în greutate de produs, defalcate în funcție de tipul de prezentare a produsului sau, după caz, în funcție de numărul de indivizi și, dacă este cazul, de destinație;

(e)pentru toate produsele supuse standardelor de comercializare, după caz, dimensiunea individuală sau greutatea, categoria dimensiunii, prezentarea și prospețimea;

(f)numărul de înregistrare a cântăritorului;

(g)numele, numărul (numerele) unic(e) de identificare și adresa (adresele) destinatarului (destinatarilor) și locul și adresa destinației;

(h)locul, data și ora încărcării;

(i)acolo unde este cazul, cantitățile exprimate în greutatea netă în kilograme sau în numărul de indivizi, inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile.

(5)Autoritățile competente ale statelor membre pot acorda exceptări de la obligația menționată la alineatul (1), dacă produsele pescărești sunt transportate în interiorul unei zone portuare sau la o distanță de cel mult 20 km de locul de debarcare.

(6)Dacă produsele pescărești care au fost declarate vândute într-o notă de vânzare sunt transportate către o locație diferită de locul de debarcare, transportatorul trebuie să poată demonstra că vânzarea a avut loc.”

(57)La titlul V se elimină capitolul III.

(58)La articolul 71, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme referitoare la formatul raportului de supraveghere. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(59)Articolul 73 se modifică după cum urmează:

(a)Alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)În cazul în care a fost instituit un program de observare cu rol de control al Uniunii în conformitate cu tratatul, observatorii însărcinați cu controlul aflați la bordul navelor de pescuit, desemnați de statele membre, monitorizează respectarea de către nava de pescuit a normelor politicii comune în domeniul pescuitului. Aceștia îndeplinesc toate atribuțiile conținute în regimul de observare și în special înregistrează activitățile de pescuit ale navei și examinează documentele relevante.

(2)Observatorii însărcinați cu controlul

(a)sunt certificați și pregătiți pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de către statul membru;

(b)sunt independenți de proprietarul, titularul de licență, comandantul navei de pescuit și de orice membru al echipajului;

(c)nu au nicio legătură economică cu operatorul;

(d)își îndeplinesc atribuțiile în mod nediscriminatoriu;

(e)sunt echipați cu un dispozitiv de comunicații pe două căi, independent de vasul aflat pe mare.”

(b)Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)În cazul în care observatorii însărcinați cu controlul constată o încălcare gravă, inclusiv un act de obstrucționare sau care împiedică în alt mod efectuarea de către observatorii însărcinați cu controlul a atribuțiilor care le revin, aceștia informează fără întârziere autoritățile competente ale statului membru de pavilion.”

(c)Alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9)Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 119a, acte delegate referitoare la:

(a)identificarea navelor pentru aplicarea unui program de observare cu rol de control;

(b)formatul și conținutul rapoartelor observatorilor;

(c)sistemul de comunicare pentru observatorii însărcinați cu controlul;

(d)normele referitoare la securitatea observatorilor însărcinați cu controlul pe nave;

(e)măsuri de asigurare a independenței observatorilor însărcinați cu controlul, inclusiv modalitățile de remunerare a acestora;

(f)atribuțiile observatorilor însărcinați cu controlul, inclusiv în cazul unei suspiciuni de încălcare gravă.”

(60)La titlul VII, capitolul I se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 74

Desfășurarea inspecțiilor

(1)Statele membre elaborează și actualizează o listă a funcționarilor responsabili pentru desfășurarea inspecțiilor.

(2)Funcționarii își desfășoară sarcinile în conformitate cu legislația Uniunii. Aceștia pregătesc și efectuează inspecții într-o manieră nediscriminatorie pe mare, în porturi, în timpul transportului, în locațiile de prelucrare și de-a lungul lanțului de aprovizionare al produselor pescărești.

(3)Funcționarii verifică conformitatea activităților desfășurate de operatori și de comandanți cu normele politicii comune în domeniul pescuitului și, în special:

(a)legalitatea produselor pescărești păstrate la bord, depozitate, transportate, transbordate, transferate, debarcate, prelucrate sau comercializate, și exactitatea documentației sau a transmisiilor electronice cu privire la acestea;

(b)legalitatea uneltelor de pescuit utilizate pentru speciile vizate și pentru capturile păstrate la bord și pentru echipamentele utilizate pentru recuperarea uneltelor de pescuit menționate la articolul 48;

(c)dacă este cazul, planul de arimare și arimarea separată a speciilor;

(d)marcajele navelor și ale uneltelor;

(e)informațiile cu privire la motor, menționate la articolul 40;

(f)utilizarea TVCI și a altor dispozitive electronice de monitorizare;

(g)conformitatea cu măsurile tehnice pentru conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine.

(4)Funcționarii trebuie să poată examina toate zonele, punțile și încăperile relevante. De asemenea, aceștia trebuie să poată examina capturile, prelucrate sau nu, plasele sau alte unelte, echipamentele, recipientele și ambalajele care conțin pește sau produse pescărești și orice documente relevante sau transmisii electronice pe care le consideră necesare pentru verificarea conformității cu normele politicii comune în domeniul pescuitului. În plus, aceștia trebuie să poată solicita informații persoanelor despre care se consideră că dețin informații privind obiectul inspecției.

(5)Funcționarii efectuează inspecțiile într-o manieră care provoacă întreruperi sau dificultăți minime navei sau vehiculului de transport și activităților acestora, precum și depozitării, prelucrării sau comercializării capturii. Aceștia evită, pe cât posibil, degradarea capturii în timpul inspecției.

(6)Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 119a, acte delegate pentru a stabili norme specifice referitoare la desfășurarea inspecțiilor. Normele respective se pot referi la:

(a)autorizarea și calificarea funcționarilor responsabili cu efectuarea de inspecții pe mare sau pe uscat;

(b)adoptarea de către statele membre a unei abordări bazate pe riscuri pentru selectarea obiectivelor acțiunii de inspecție;

(c)coordonarea activităților de control, de inspecție și de asigurare a respectării legislației între statele membre;

(d)atribuțiile funcționarilor în cursul pregătirii inspecției;

(e)sarcinile funcționarilor autorizați să efectueze inspecții;

(f)obligațiile statelor membre, ale Comisiei și ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului privind desfășurarea inspecțiilor;

(g)inspecțiile pe mare și în porturi, inspecțiile transporturilor și inspecția piețelor.

Articolul 75

Atribuțiile operatorului și ale comandantului

(1)Operatorul și comandantul cooperează cu funcționarii în exercitarea atribuțiilor care le revin. Aceștia facilitează accesul în condiții de siguranță pe nava, vehiculul de transport sau încăperea în care produsele pescărești sunt depozitate, prelucrate sau comercializate. Ei asigură securitatea funcționarilor și nu obstrucționează, nu intimidează și nu influențează funcționarii aflați în cursul exercitării atribuțiilor lor.

(2)Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 119a, acte delegate referitoare la atribuțiile operatorilor și ale comandanților pe parcursul inspecțiilor.

Articolul 76

Raportul de inspecție

(1)Funcționarii întocmesc un raport de inspecție după finalizarea fiecărei inspecții și îl transmit propriilor autorități competente. Datele conținute în acest raport sunt înregistrate și transmise prin mijloace electronice. În cazul inspecției unei nave de pescuit care arborează pavilionul unui alt stat membru, o copie a raportului de inspecție se transmite prin mijloace electronice și fără întârziere statului membru de pavilion.

În cazul inspecții unei nave de pescuit care arborează pavilionul unei țări terțe, o copie a raportului de inspecție se transmite prin mijloace electronice și fără întârziere autorităților competente ale țării terțe în cauză și Comisiei în cazul constatării unor încălcări grave.

În cazul unei inspecții efectuate în apele sau în porturile aflate sub jurisdicția unui alt stat membru decât statul membru care efectuează inspecția sau unei țări terțe în conformitate cu acordurile internaționale, o copie a raportului de inspecție se trimite prin mijloace electronice și fără întârziere statului membru sau țării terțe în cauză.

(2)Constatările înregistrate în urma inspecției sunt comunicate de către funcționari operatorului sau comandantului, care au posibilitatea de a formula observații privind inspecția și constatările acesteia. Observațiile operatorului sau ale comandantului sunt reflectate în raportul de inspecție. Funcționarii menționează efectuarea inspecției în jurnalul de pescuit.

(3)Un exemplar al raportului de inspecție se transmite cât mai curând posibil operatorului sau comandantului, în orice caz în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea inspecției.

(4)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme comune referitoare la formatul și conținutul minim al rapoartelor de inspecție, completarea rapoartelor de inspecție și transmiterea rapoartelor de inspecție. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).

Articolul 77

Admisibilitatea rapoartelor de inspecție și de supraveghere

Rapoartele de inspecție și de supraveghere întocmite de inspectorii Uniunii sau de funcționarii altui stat membru sau ai Comisiei sau de autoritățile competente dintr-o țară terță reprezintă dovezi admisibile în cadrul procedurilor administrative sau judiciare ale oricărui stat membru. Pentru stabilirea elementelor de fapt, acestea sunt tratate la fel ca și rapoartele de inspecție și de supraveghere ale statelor membre.

Articolul 78

Baza de date electronică

(1)Statele membre creează și actualizează o bază de date electronică în care încarcă toate rapoartele de inspecție și de supraveghere referitoare la navele de pescuit care le arborează pavilionul, întocmite de către funcționarii lor sau de către alți funcționari ai statelor membre sau funcționari din țări terțe, precum și alte rapoarte de inspecție și raportul de supraveghere întocmite de funcționarii lor.

(2)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate referitoare la operarea bazei de date electronice. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).

Articolul 79

Inspectorii Uniunii

(1)Statele membre și Comisia transmit Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „agenția”) o listă a funcționarilor, care trebuie să fie inclusă în lista inspectorilor Uniunii. Agenția păstrează și actualizează lista inspectorilor Uniunii, care include funcționari ai statelor membre, ai Comisiei și ai agenției. Agenția pune această listă la dispoziția Comisiei și a statelor membre.

(2)Fără a se aduce atingere responsabilității principale a statelor membre costiere, inspectorii Uniunii pot efectua inspecții în conformitate cu prezentul regulament pe teritoriul statului membru și în apele Uniunii, precum și pe navele de pescuit din Uniune aflate în afara apelor Uniunii.

(3) Inspectorii Uniunii pot fi desemnați în special pentru:

(a)punerea în aplicare a programelor specifice de control și inspecție adoptate în conformitate cu articolul 95;

(b)programele internaționale de control în domeniul pescuitului, în cadrul cărora Uniunii îi revine obligația de a efectua controale.

(4)În vederea îndeplinirii sarcinilor lor și sub rezerva dispozițiilor alineatului (5), inspectorii Uniunii au acces imediat:

(a)la toate zonele de pe navele de pescuit din Uniune și de pe alte nave care desfășoară activități de pescuit, la sediile sau locurile publice și la mijloacele de transport; și

(b)la toate informațiile și documentele necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor lor, în special jurnalele de pescuit, licențele de pescuit, certificarea puterii motorului, datele TVCI, declarațiile de debarcare, certificatele de captură, declarațiile de transbordare, notele de vânzare și alte informații și documente relevante;

în aceeași măsură și în aceleași condiții ca funcționarii statului membru în care are loc inspecția.

(5)Inspectorii Uniunii nu au competențe polițienești sau de asigurare a respectării legislației în afara teritoriului statului membru de origine al acestora sau a apelor Uniunii aflate sub suveranitatea sau jurisdicția statului membru de origine al acestora.

(6)Atunci când sunt numiți în calitate de inspectori ai Uniunii, funcționarii Comisiei sau ai organismului desemnat de aceasta nu au competențe polițienești sau de asigurare a respectării legislației.

(7)Prin acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme detaliate referitoare la:

(a)notificarea inspectorilor Uniunii adresată agenției;

(b)adoptarea și menținerea listei de inspectori ai Uniunii;

(c)notificarea inspectorilor Uniunii adresată organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului;

(d)competențele și atribuțiile inspectorilor Uniunii;

(e)rapoartele inspectorilor Uniunii;

(f)acțiunile întreprinse în urma rapoartelor întocmite de inspectorii Uniunii.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(61)La articolul 80, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)Un stat membru poate inspecta navele de pescuit din Uniune care arborează propriul pavilion sau pavilionul unui alt stat membru în apele sau în porturile unor terțe țări, în conformitate cu acordurile internaționale.”

(62)Titlul capitolului III se înlocuiește cu următorul text:

„Proceduri în cazul detectării unei încălcări”

(63)Articolul 82 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 82

Atribuțiile funcționarilor în cazul detectării unei încălcări

(1)Dacă informațiile colectate în cursul unei inspecții sau orice alte date sau informații relevante determină un funcționar să considere că a avut loc o încălcare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, acesta:

(a)înregistrează încălcarea detectată în raportul de inspecție;

(b)ia toate măsurile necesare pentru a asigura păstrarea în siguranță a dovezilor încălcării detectate;

(c)înaintează imediat raportul de inspecție către autoritatea competentă;

(d)informează persoana fizică sau juridică suspectată de comiterea încălcării sau care a fost surprinsă în flagrant în timpul comiterii încălcării că încălcarea poate duce la sancțiuni și atribuirea numărului corespunzător de puncte în conformitate cu articolul 92. Această informație se notează în raportul de inspecție.

(2)În cazul unei încălcări grave detectate, funcționarii rămân la bordul unei nave de pescuit până la efectuarea investigației menționate la articolul 85.”

(64)Articolul 84 se elimină.

(65)La titlul VII, cuvintele:

„CAPITOLUL IV

Procedurile privind încălcările constatate în cursul inspecțiilor”

sunt eliminate.

(66)Articolele 85 și 86 se înlocuiesc cu următorul text:

Articolul 85

Proceduri

(1)Fără a aduce atingere articolului 72, articolului 83 alineatul (2) și articolului 86, statul membru competent efectuează imediat o investigație în cazul în care este detectată orice încălcare în cursul unei inspecții efectuate de funcționarii săi, de funcționarii din alte state membre, de inspectorii Uniunii sau de funcționarii din țări terțe sau în cazul în care orice date sau informații relevante determină autoritățile competente ale statelor membre să considere că a fost comisă o încălcare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

(2)Statele membre iau măsuri imediate în conformitate cu articolul 91.

Articolul 86

Transferul procedurilor

(1)Statul membru pe al cărui teritoriu sau în ale cărui ape s-a detectat o încălcare poate transfera procedurile privind încălcarea respectivă către autoritățile competente ale statului membru de pavilion sau ale statului membru de cetățenie al contravenientului, cu acordul statului membru în cauză și cu condiția ca transferul să implice o probabilitate mai ridicată de obținere a rezultatelor prevăzute la articolul 89.

(2)Statul membru de pavilion poate transfera procedurile privind o încălcare către autoritățile competente ale statului membru care a detectat încălcarea, cu acordul statului membru în cauză și cu condiția ca transferul să implice o probabilitate mai ridicată de obținere a rezultatelor prevăzute la articolul 89.”

(67)Articolul 87 se elimină.

(68)Articolul 88 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 88

Măsuri corective în absența efectuării de proceduri de către statul membru de debarcare sau transbordare

(1)În cazul în care statul membru de debarcare sau transbordare nu este statul membru de pavilion și în cazul în care autoritățile sale competente nu iau măsuri corespunzătoare împotriva persoanelor fizice sau juridice responsabile sau nu transferă procedurile în conformitate cu articolul 86, cantitățile de pește capturate, debarcate sau transbordate prin încălcarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului se pot calcula în raport cu cota alocată statului membru de debarcare sau transbordare.

(2)După consultarea statului membru de pavilion sau a statului membru de debarcare sau transbordare, Comisia decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, cantitățile de pește care se stabilesc în raport cu cota statului membru de debarcare sau transbordare, după consultarea de către Comisie a celor două state membre în cauză.

(3)Dacă statul membru de debarcare sau de transbordare nu mai dispune de o cotă corespunzătoare, se aplică articolul 37. În acest scop, cantitățile de pește capturate, debarcate sau transbordate prin încălcarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului sunt considerate echivalentul prejudiciului suferit, conform articolului respectiv, de către statul membru de pavilion.”

(69)Titlul VIII se înlocuiește cu următorul text:

„TITLUL VIII

ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR

Articolul 89

Măsuri de asigurare a conformității

(1)Fără a aduce atingere competențelor statelor membre de a iniția proceduri penale și de a impune sancțiuni penale, statele membre stabilesc norme privind măsurile și sancțiunile administrative și se asigură că acestea sunt aplicate sistematic, în conformitate cu legislația lor națională, împotriva persoanei fizice care a încălcat normele politicii comune în domeniul pescuitului sau o persoană juridică considerată răspunzătoare pentru încălcarea acestor norme.

(2)Până la [24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], statele membre notifică Comisiei dispozițiile naționale menționate la alineatul (1) și îi notifică fără întârziere orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 89a

Sancțiuni

(1)Statele membre se asigură că persoana fizică care a comis o încălcare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului sau persoana juridică răspunzătoare pentru o încălcare a acestora este pedepsită prin sancțiuni administrative eficace, proporționale și descurajatoare.

(2)Statele membre asigură faptul că nivelul general al sancțiunilor și al sancțiunilor complementare stabilite în conformitate cu prezentul regulament și cu dispozițiile relevante ale legislației naționale este suficient de aspru încât să descurajeze alte încălcări și că îi privează efectiv pe cei răspunzători de beneficiile economice derivate sau estimate în urma încălcărilor pe care aceștia le-au comis, fără a aduce atingere dreptului legitim la exercitarea profesiei. În acest scop, trebuie să se țină cont de măsurile imediate luate în temeiul articolului 91.

(3)La stabilirea acestor sancțiuni, statele membre iau în considerare, în special, gravitatea încălcării, inclusiv nivelul prejudiciului cauzat în ceea ce privește mediul, valoarea prejudiciului cauzat resurselor piscicole, natura și amploarea încălcării, durata sau recurența acesteia sau acumularea de încălcări simultane.

(4)Statele membre pot aplica un sistem conform căruia o amendă este proporțională cu cifra de afaceri a unei persoane juridice sau cu beneficiul economic obținut sau vizat prin comiterea încălcării.

Articolul 90

Încălcări grave

(1)În sensul prezentului regulament, „încălcare gravă” înseamnă orice încălcare gravă menționată la alineatul (2) sau considerată gravă în conformitate cu alineatul (3).

(2)Următoarele activități constituie încălcări grave:

(a)pescuitul fără o licență, o autorizație sau un permis valabil, eliberat de statul de pavilion sau de statul costier relevant; sau

(b)falsificarea sau ascunderea marcajelor navei de pescuit sau a uneltelor de pescuit, a identității sau a înregistrării unei nave de pescuit; sau

(c)disimularea, alterarea sau suprimarea elementelor doveditoare care prezintă interes într-o investigație; sau

(d)obstrucționarea activității funcționarilor sau a observatorilor, în exercitarea atribuțiilor lor; sau

(e)transbordarea fără autorizația necesară sau în cazul în care o astfel de transbordare este interzisă; sau

(f)efectuarea de operațiuni de transfer cu încălcarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului sau a măsurilor de conservare și gestionare aplicabile adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului; sau

(g)transbordarea de la sau către sau efectuarea de operațiuni de transfer cu, participarea la operațiuni comune de pescuit cu, sprijinirea sau aprovizionarea navelor angajate în activități de pescuit INN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului, în special cele enumerate în lista navelor INN din Uniune sau a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, astfel cum se menționează la articolele 29 și 30 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului; sau

(h)implicarea în operarea, gestionarea, proprietatea sau calitatea de angajat pe o navă implicată în activități de pescuit INN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului, în special cele enumerate în lista navelor INN din Uniune sau a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, astfel cum se menționează la articolele 29 și 30 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului, sau care furnizează servicii operatorilor conectați cu o navă implicată în activități de pescuit INN; sau

(i)pescuirea într-o zonă închisă sau în care pescuitul este restricționat sau într-o zonă de recuperare a rezervelor piscicole sau în timpul unei sezon închis sau fără ori după atingerea unei cote sau dincolo de o limită de adâncime; sau

(j)angajarea în pescuitul direct, păstrarea la bord, transbordarea, transferul sau debarcarea speciilor supuse unui moratoriu, unui sezon închis sau pentru care pescuitul este interzis; sau

(k)operarea unei nave fără naționalitate și, prin urmare, a unei nave apatride, în conformitate cu dreptul internațional; sau

(l)utilizarea unor unelte de pescuit interzise; sau

(m)debarcarea în porturile țărilor terțe fără notificarea prealabilă menționată la articolul 19a din prezentul regulament sau debarcarea produselor pescărești rezultate din activități de pescuit INN; sau

(n)netransmiterea unei declarații de debarcare sau a unei note de vânzare către statul membru de pavilion atunci când debarcarea capturii a avut loc în portul unei țări terțe sau a unei declarații de transbordare sau a unei declarații de transfer atunci când operațiunea a avut loc în afara apelor Uniunii; sau

(o)falsificarea de documente, de date sau de informații sau utilizarea de documente, de date sau de informații falsificate sau nevalabile solicitate în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului, inclusiv documentele, datele și informațiile menționate în Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului; sau

(p)desfășurarea de activități direct legate de activități de pescuit INN, inclusiv comerțul, importul, exportul, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești provenind din activități de pescuit INN; sau

(q)manipularea unui motor sau a unor dispozitive de monitorizare a puterii continue a unui motor în scopul creșterii puterii navei peste puterea maximă continuă a motorului înscrisă în certificatul motorului.

(3)Următoarele activități constituie încălcări grave în funcție de gravitatea încălcării în cauză, care este determinată de autoritatea competentă a statului membru în cauză, ținând cont de unul sau mai multe dintre criteriile alternative definite în conformitate cu anexa IV:

(a)neîndeplinirea obligațiilor de a înregistra și a raporta cu exactitate datele referitoare la activitățile de pescuit, inclusiv datele care trebuie transmise prin sistemul de monitorizare a navelor și notificările prealabile, în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului; sau

(b)nepunerea la dispoziția țării terțe a unei declarații de captură sau a unei declarații de debarcare și netransmiterea unei copii electronice a acesteia statelor membre de pavilion, astfel cum se prevede la articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2403 (*); sau

(c)utilizarea de unelte de pescuit neconforme; sau

(d)neîndeplinirea obligațiilor legate de utilizarea uneltelor de pescuit prevăzute de normele politicii comune în domeniul pescuitului; sau

(e)faptul de a nu încărca și de a nu păstra la bordul navei de pescuit, inclusiv prin aruncarea peștelui înainte de ridicarea plasei, precum și faptul de a nu transborda, de a nu transfera și de a nu debarca capturi subdimensionate cu încălcarea legislației în vigoare sau capturi de specii care fac obiectul obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu excepția cazului în care încărcarea și păstrarea la bord și debarcarea acestor capturi ar fi contrară obligațiilor, incluzându-le pe cele referitoare la zonele organizațiilor de gestionare a pescuitului, sau face obiectul derogărilor prevăzute de normele politicii comune în domeniul pescuitului privind activitățile sau zonele de pescuit, atunci când se aplică astfel de norme; sau

(f)desfășurarea de activități de pescuit în zona unei organizații regionale de gestionare a pescuitului într-un mod neconform cu sau care încalcă măsurile de conservare și gestionare ale organizației respective în cazul în care aceste activități nu sunt considerate încălcări grave în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol; sau

(g)punerea la dispoziție pe piață de produse pescărești care încalcă normele politicii comune în domeniul pescuitului, în cazul în care această activitate nu este considerată o încălcare gravă în temeiul alineatului (2) din prezentul articol; sau

(h)desfășurarea de activități de pescuit de agrement care încalcă normele politicii comune în domeniul pescuitului sau vânzarea de capturi rezultate în urma pescuitului de agrement; sau

(i)comiterea mai multor încălcări care, împreună, constituie o nerespectare gravă a normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

Articolul 91

Măsuri imediate de asigurare a respectării normelor în cazul încălcărilor grave

(1)În cazul în care o persoană fizică este suspectată de a fi comis sau este surprinsă în timpul comiterii unei încălcări grave sau o persoană juridică este suspectată de a fi răspunzătoare pentru o astfel de încălcare, statele membre, în plus față de investigația privind încălcarea în conformitate cu dispozițiile articolului 85, potrivit legislației lor naționale, întreprind măsuri relevante și imediate precum:

(a)încetarea imediată a activităților de pescuit;

(b)redirecționarea imediată către un port;

(c)redirecționarea vehiculului de transport către o altă locație pentru inspectare;

(d)ordonarea unei garanții;

(e)confiscarea uneltelor de pescuit, a capturilor sau a produselor pescărești sau a profitului obținut din vânzarea capturilor sau a produselor pescărești;

(f)restricționarea sau interzicerea introducerii pe piață a produselor pescărești;

(g)imobilizarea temporară a navei de pescuit sau a vehiculului de transport respectiv;

(h)suspendarea autorizației de pescuit;

(i)încetarea temporară a activităților de pescuit.

(2)Măsurile imediate de asigurare a respectării normelor menționate la alineatul (1) sunt de natură să împiedice continuarea încălcării grave detectate în cauză, să întreprindă toate acțiunile necesare pentru asigurarea păstrării în siguranță a dovezilor încălcării grave suspectate și să permită autorităților competente să-și finalizeze investigația.

(3)Statul membru notifică imediat și în conformitate cu propriile proceduri din legislația națională statul membru de pavilion în cauză cu privire la măsurile menționate la alineatul (1).

Articolul 91a

Sancțiuni pentru încălcările grave

(1)Fără a aduce atingere altor sancțiuni aplicate în conformitate cu prezentul regulament și cu legislația internă, în cazul unei încălcări grave constatate și atunci când încălcarea gravă a condus la obținerea de produse pescărești, statele membre impun amenzi pentru care:

valoarea minimă este echivalentă cu cel puțin de trei ori valoarea produselor pescărești obținute prin comiterea încălcării grave; și

valoarea maximă este echivalentă cu cel puțin de cinci ori valoarea produselor pescărești obținute prin comiterea încălcării grave.

(2)În cazul unei încălcări grave repetate și atunci când încălcarea gravă conduce la obținerea de produse pescărești în cursul unei perioade de trei ani, statele membre impun amenzi pentru care:

valoarea minimă este echivalentă cu cel puțin de cinci ori valoarea produselor pescărești obținute prin comiterea încălcării grave; și

valoarea maximă este echivalentă cu cel puțin de opt ori valoarea produselor pescărești obținute prin comiterea încălcării grave.

(3)Sumele menționate la alineatele (1) și (2) se calculează pe baza valorii produselor pescărești în conformitate cu prețurile platformei Observatorului Pieței Europene pentru produse provenite din pescuit și din acvacultură (EUMOFA) în momentul identificării încălcării, dacă acestea sunt disponibile. În cazul în care valorile EUMOFA nu sunt disponibile sau nu sunt relevante, se aplică prețurile naționale din sălile de licitație sau prețurile identificate pe principalele piețe internaționale relevante pentru specia și zona de pescuit în cauză, prevalând prețul mai mare.

(4)În cazul în care încălcarea gravă nu a condus la obținerea de produse pescărești, amenzile se stabilesc de către statele membre în conformitate cu articolul 89a, la un nivel care să aibă un efect descurajator, similar cu efectul amenzilor prevăzute la alineatele (1) și (2).

Articolul 91b

Sancțiuni complementare

Sancțiunile prevăzute la articolele 89, 89a și 91a și măsurile prevăzute la articolul 91 pot fi completate de alte sancțiuni sau măsuri disuasive, în special:

(1)sechestrarea navei (navelor) de pescuit implicată (implicate) într-o încălcare;

(2)imobilizarea temporară a navei de pescuit;

(3)confiscarea navei (navelor), a uneltelor de pescuit, a capturilor sau a produselor pescărești interzise;

(4)suspendarea sau retragerea licenței de pescuit sau a autorizației de pescuit;

(5)reducerea sau retragerea drepturilor de pescuit;

(6)excluderea temporară sau permanentă de la dreptul de a obține noi drepturi de pescuit;

(7)interzicerea temporară sau permanentă a accesului la asistență publică sau la subvenții;

(8)suspendarea sau retragerea statutului de operator economic autorizat acordat în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008;

(9)retragerea certificatului de navă din registrul național;

(10)suspendarea temporară a activității economice sau încetarea definitivă a acesteia;

(11)retragerea temporară sau permanentă a autorizației de a desfășura activități de comerț cu pește.

Articolul 92

Sistemul de puncte pentru încălcările grave

(1)Statele membre aplică un sistem de puncte pentru încălcările menționate la articolul 90, cu excepția încălcărilor grave menționate la alineatul (1) literele (k) și (p) și la alineatul (2) literele (g) și (h) din articolul respectiv.

(2)Atunci când o persoană fizică a comis o încălcare gravă sau o persoană juridică este găsită răspunzătoare de o încălcare gravă, numărul de puncte calculate în conformitate cu anexa III se atribuie titularului licenței de pescuit pentru nava de pescuit în cauză.

(3)În timp ce rămân atașate de titularul de licență care a vândut nava de pescuit, punctele se atribuie și noului titular de licență de pescuit pentru nava de pescuit respectivă atunci când nava este vândută, transferată sau își schimbă în alt mod proprietarul după data încălcării.

(4)De asemenea, statele membre instituie un sistem de puncte prin care comandantul unei nave primește același număr de puncte ca titularul licenței de pescuit ca urmare a unei încălcări grave comise la bordul navei sub comanda sa.

(5)Atunci când se descoperă, în cursul unei inspecții, două sau mai multe încălcări grave comise de aceeași persoană fizică sau juridică ce deține licența de pescuit, punctele se atribuie pentru fiecare încălcare gravă în parte, în conformitate cu alineatul (2), numărul maxim de puncte atribuite fiind 12 pentru toate aceste încălcări.

(6)Atunci când numărul total de puncte atinge sau depășește 18 puncte, licența de pescuit și/sau dreptul de a comanda o navă de pescuit se suspendă automat pentru o perioadă de cel puțin două luni. Această perioadă este de patru luni dacă suspendarea are loc a doua oară, iar punctele sunt egale cu sau depășesc 36 de puncte, opt luni dacă suspendarea are loc a treia oară, iar numărul de puncte este egal cu sau depășește 54 de puncte și un an dacă suspendarea are loc a patra oară, iar numărul de puncte este egal sau depășește 72 de puncte. În cazul în care suspendarea are loc a cincea oară și numărul de puncte este egal cu sau depășește 90 de puncte, licența de pescuit este retrasă permanent, iar nava de pescuit nu mai este utilizată pentru exploatarea comercială a resurselor biologice marine.

(7)Acumularea de 90 de puncte de titularul unei licențe de pescuit sau de un comandant declanșează automat retragerea permanentă a licenței de pescuit sau a dreptului de a comanda o navă de pescuit în calitate de comandant.

(8)Dacă titularul unei licențe de pescuit sau comandantul nu comite o încălcare gravă în termen de trei ani de la data ultimei încălcări grave confirmate, toate punctele se elimină.

(9)Statul costier are competența de a stabili, în conformitate cu legislația sa națională, dacă a fost comisă o încălcare gravă în apele sale și de a decide asupra numărului de puncte care urmează a fi atribuite în conformitate cu anexa III.

(10)În cazul în care se detectează o încălcare gravă într-un alt stat membru decât statul de pavilion, punctele atribuite în conformitate cu prezentul articol sunt recunoscute de autoritățile competente ale statului membru de pavilion.

(11)Statele membre desemnează autoritățile naționale competente care sunt responsabile de instituirea sistemului de atribuire a punctelor pentru încălcări grave, atribuind numărul corespunzător de puncte titularului unei licențe de pescuit și comandantului și transferând punctele în conformitate cu alineatul (3).

(12)Statele membre se asigură că aplicarea procedurilor naționale nu fac ca sistemul punctual să devină ineficace.

(13)Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 119a, acte delegate referitoare la:

(a)modificarea plafonului de puncte care declanșează suspendarea sau retragerea permanentă a licenței de pescuit sau a dreptului de a comanda o navă de pescuit în calitate de comandant;

(b)acțiunile întreprinse în urma suspendării și a retragerii permanente a unei licenței de pescuit sau a dreptului de a desfășura activități de pescuit în calitate de comandant;

(c)măsurile care trebuie luate în cazul activităților de pescuit ilegale în cursul perioadei de suspendare sau după retragerea permanentă a unei licențe de pescuit sau a dreptului de exercitare a activității de pescuit în calitate de comandant;

(d)condițiile care justifică eliminarea punctelor;

(e)înregistrarea comandanților autorizați să desfășoare activități de pescuit.

(14)Prin acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme detaliate referitoare la:

(a) notificările deciziilor privind atribuirea punctelor;

(b)transferul punctelor atunci când se transferă proprietatea asupra navelor pentru care sunt atribuite punctele;

(c)eliminarea licențelor de pescuit sau a dreptului de a comanda o navă de pescuit în calitate de comandant, pentru persoana responsabilă de încălcările grave din listele relevante;

(d)obligațiile de informare instituite de statele membre privind sistemul de puncte pentru comandanții navelor de pescuit.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).

Articolul 92a

Răspunderea persoanelor juridice

(1)Persoanele juridice sunt răspunzătoare pentru încălcări grave în cazul în care asemenea încălcări au fost comise în beneficiul lor de orice persoană fizică acționând individual sau ca parte a unui organ al persoanei juridice și deținând o poziție de conducere în cadrul persoanei juridice, bazată pe:

(a)o competență de reprezentare a persoanei juridice;

(b)autoritatea de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau

(c)autoritatea de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.

(2)O persoană juridică poate fi făcută răspunzătoare atunci când lipsa de supraveghere sau control din partea uneia dintre persoanele fizice menționate la alineatul (1) a făcut posibilă comiterea unei încălcări grave în beneficiul acelei persoane juridice de către o persoană fizică aflată sub autoritatea sa.

(3)Răspunderea unei persoane juridice nu trebuie să excludă procedura împotriva persoanelor fizice care sunt autoare, instigatoare sau complice ale încălcărilor respective.

Articolul 92b

Obligația de notificare a deciziei definitive

(1)Autoritățile competente ale statului membru care are jurisdicție în eventualitatea unei încălcări, fără întârziere și conformându-se procedurilor prevăzute de legislațiile lor naționale, notifică statele de pavilion, statul de cetățenie sau de înregistrare a contravenientului sau orice alt stat care se arată interesat de urmărirea acțiunilor administrative, a altor proceduri penale sau a altor măsuri adoptate și de orice decizie definitivă referitoare la o astfel de încălcare, inclusiv numărul de puncte atribuite în conformitate cu articolul 92.

De asemenea, acestea notifică Comisiei Europene, fără întârziere, deciziile definitive în cazul unor încălcări grave detectate în apele Uniunii sau în porturile Uniunii în ceea ce privește navele de pescuit care arborează pavilionul unor țări terțe.

(2)În cazul unei notificări din partea statului membru menționat la alineatul (1), statul membru de pavilion atribuie numărul corespunzător de puncte titularului licenței de pescuit și comandantului navei de pescuit în cauză.

Articolul 93

Registrul național de evidență a încălcărilor

(1)Statele membre introduc într-un registru național toate încălcările suspectate și confirmate ale normelor politicii comune în domeniul pescuitului comise de nave care arborează propriul pavilion sau pavilionul unei țări terțe sau de propriii resortisanți, inclusiv toate deciziile și sancțiunile suportate și numărul de puncte atribuite. Încălcările comise de navele de pescuit aflate sub propriul pavilion sau de propriii resortisanți urmăriți penal în alte state membre sunt, de asemenea, înregistrate de către statele membre în registrul lor național privind încălcările în momentul comunicării deciziei definitive de către statul membru de jurisdicție, în conformitate cu articolul 92b.

(2)Atunci când anchetează o încălcare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, un stat membru poate solicita celorlalte state membre să furnizeze informațiile aflate în registrul lor național privind navele de pescuit și persoanele suspectate de comiterea încălcării în cauză sau surprinse în flagrant în timpul comiterii încălcării în cauză.

(3)Atunci când un stat membru solicită informații de la un alt stat membru în legătură cu o încălcare, celălalt stat membru furnizează fără întârziere informațiile relevante privind navele de pescuit și persoanele fizice sau juridice implicate în încălcare.

(4)Datele cuprinse în registrul național de evidență a încălcărilor sunt păstrate numai atât timp cât este necesar în sensul prezentului regulament, dar nu mai puțin de cinci ani calendaristici, începând din anul următor celui în care se înregistrează informațiile.

(*) Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (JO L 347, 28.12.2017, p. 81).”

(70)În titlul IX, se introduce următorul articol 93a:

„Articolul 93a

Programele naționale de control și rapoartele anuale

(1)Statele membre stabilesc programe naționale anuale sau multianuale de control pentru inspecțiile și controlul normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

Programele naționale de control sunt bazate pe riscuri și sunt actualizate cel puțin o dată pe an, în special ținând cont de măsurile de conservare și control nou adoptate.

Programele naționale de control sunt notificate Comisiei înainte de 31 decembrie a fiecărui an și acoperă cel puțin anul calendaristic următor.

(2)Până la data de 30 iunie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei un raport privind inspecțiile și controalele efectuate în anul anterior, în conformitate cu programele naționale de control și în conformitate cu prezentul regulament.

(3)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 119a pentru a adopta cerințe minime privind programele naționale de control și rapoartele anuale și să stabilească criteriile de referință pentru controale, ținând cont de obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, de progresul tehnic și de evoluțiile științifice.”

(71)La articolul 95, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)Anumite activități de pescuit pot face obiectul unor programe specifice de control și inspecție. Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare și de comun acord cu statele membre implicate, activitățile de pescuit care fac obiectul programelor specifice de control și inspecție pe baza necesității de a efectua un control specific și coordonat asupra activităților de pescuit în cauză. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(72)La articolul 102, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)Statele membre vizate informează Comisia în privința rezultatelor anchetei și înaintează Comisiei un raport întocmit în cel mult trei luni de la solicitarea Comisiei. Această perioadă poate fi extinsă de către Comisie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, cu un interval de timp rezonabil, în urma unei solicitări motivate în mod corespunzător a statului membru.

(4)Dacă ancheta administrativă menționată la alineatul (2) nu duce la corectarea neregulilor sau dacă Comisia identifică lacune în sistemul de control al unui stat membru în cursul verificărilor sau al inspecțiilor autonome menționate la articolele 98 și 99 sau în auditul prevăzut la articolul 100, Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, un plan de acțiune împreună cu statul membru în cauză. Statul membru adoptă toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a planului de acțiune.”

(73)Articolul 104 se modifică după cum urmează:

(a)    Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)În cazul în care un stat membru nu își îndeplinește obligațiile privind punerea în aplicare a unui plan multianual și în cazul în care Comisia are dovezi că nerespectarea respectivelor obligații constituie o amenințate serioasă la adresa conservării unui stoc sau a unui grup de stocuri, Comisia poate dispune, pentru statul membru în cauză, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, încetarea provizorie a activităților de pescuit afectate de respectivele deficiențe.”

(b)    Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)Prin acte de punere în aplicare, Comisia dispune reluarea pescuitului după ce statul membru a demonstrat în scris, în mod satisfăcător pentru Comisie, că resursele piscicole pot fi exploatate în siguranță.”

(74)Articolul 105 se modifică după cum urmează:

(a)La alineatul (2) primul paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul depășirii unei cote, alocații sau părți pentru un stoc sau un grup de stocuri disponibile pentru un stat membru pentru un anumit an, Comisia efectuează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, în următorul an sau în următorii ani, deduceri din cota, alocația sau partea anuală de care dispune statul membru care a pescuit excesiv prin aplicarea unui factor de multiplicare în conformitate cu următorul tabel:”

(b)Alineatele (4), (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(4)În cazul depășirii unei cote, alocații sau părți pentru un stoc sau un grup de stocuri disponibile unui stat membru în anii anteriori, Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, deduce cote din viitoarele cote ale statului membru respectiv pentru a ține seama de nivelul de pescuit excesiv.

(5)Dacă o deducere conformă cu alineatele (1) și (2) nu poate fi aplicată cotei, alocației sau părții dintr-un stoc sau grup de stocuri care a fost depășită ca atare deoarece cota, alocația sau partea respectivă dintr-un stoc sau grup de stocuri nu există sau nu este disponibilă în mod suficient pentru statul membru vizat, Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, deduce în anul următor sau în anii următori cotele pentru alte stocuri sau grupuri de stocuri disponibile pentru statul membru vizat în aceeași zonă geografică sau care au aceeași valoare comercială, în conformitate cu alineatul (1).

(6)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate referitoare la evaluarea cotei adaptate în raport cu care se calculează excedentul de utilizare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(75)Articolul 106 se modifică după cum urmează:

(a)Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)Atunci când Comisia a stabilit că un stat membru a depășit efortul de pescuit care i-a fost alocat, aceasta operează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, deduceri din viitorul efort de pescuit al statului membru respectiv.

(b)La alineatul (2), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Dacă efortul de pescuit disponibil pentru un stat membru în cadrul unei zone geografice sau al unei zone de pescuit este depășit, Comisia efectuează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, deduceri din efortul de pescuit de care dispune statul membru în cauză în următorul an sau în următorii ani pentru zona geografică sau zona de pescuit în cauză, prin aplicarea unui factor de multiplicare în conformitate cu următorul tabel:”

(c)Alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)Dacă o deducere conformă cu alineatul (2) nu poate fi aplicată efortului de pescuit maxim admisibil pentru un stoc care a fost depășit ca atare deoarece respectivul efort de pescuit maxim admisibil pentru stocul respectiv nu este disponibil sau nu este disponibil în mod suficient pentru statul membru vizat, Comisia poate deduce, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, efortul de pescuit disponibil pentru statul membru vizat în anul următor sau în anii următori, în aceeași zonă geografică, în conformitate cu alineatul (2).

(4)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate referitoare la evaluarea efortului maxim disponibil în raport cu care se calculează excedentul de utilizare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(76) Articolul 107 se modifică după cum urmează:

(a)Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)În cazul în care există dovezi ale încălcării de către un stat membru a normelor politicii comune în domeniul pescuitului și că acest lucru poate duce la o amenințare gravă pentru conservarea stocurilor care fac obiectul oportunităților de pescuit, Comisia poate efectua, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, deduceri din cota, alocația sau partea anuală pentru un stoc sau grup de stocuri de care dispune statul membru respectiv în anul următor sau în anii următori, prin aplicarea principiului proporționalității, ținând cont de daunele produse stocurilor.”

(b)Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 119a referitoare la termenul-limită pentru ca statele membre să demonstreze că resursele piscicole pot fi exploatate în siguranță, materialul care urmează să fie inclus de statele membre în răspunsul lor și determinarea cantităților care trebuie deduse luând în considerare:

(a)amploarea și natura neconformității,

(b)gravitatea amenințării pentru conservare,

(c)prejudiciul cauzat de neconformitate stocului.”

(77)Articolul 109 se modifică după cum urmează:

(a)Alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)Statele membre creează o bază de date informatizată în scopul validării datelor înregistrate în conformitate cu prezentul regulament. Validarea datelor înregistrate include verificarea încrucișată, analiza și verificarea datelor.

(2)Statele membre se asigură că toate datele înregistrate în conformitate cu prezentul regulament sunt exacte, complete și au fost transmise de operatori în termenele prevăzute în normele politicii comune în domeniul pescuitului. În special:

(a)statele membre validează următoarele date, prin intermediul unor algoritmi și mecanisme informatizate automate:

(i) datele privind poziția navei;

(ii) datele privind activitatea de pescuit, în special jurnalul de pescuit, declarația de debarcare, declarația de transbordare și notificarea prealabilă;

(iii) datele din declarațiile de primire, din documentele de transport și din notele de vânzare;

(b)De asemenea, statele membre validează datele enumerate anterior cu următoarele date, după caz:

(i) datele din sistemul de detectare a navelor;

(ii) datele privind reperările;

(iii) datele legate de activitatea de pescuit în contextul acordurilor privind pescuitul menționate la articolul 3 alineatul (1);

(iv) datele privind intrările și ieșirile din zonele de pescuit;

(v) datele din sistemul de identificare automată;

(vi) datele din licențele de pescuit și din autorizațiile de pescuit;

(vii) datele din rapoartele de inspecție și datele conținute în registrul național al încălcărilor;

(viii) datele privind puterea motorului;

(ix) rapoartele observatorilor însărcinați cu controlul;

(x) datele din sistemele de televiziune cu circuit închis de la bordul navelor de pescuit și alte monitorizări electronice ale obligației de debarcare în conformitate cu articolul 25a.”

(b)Alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)În cazul în care a fost identificată o neconcordanță a datelor, statul membru în cauză efectuează și documentează investigațiile, analizele și verificările încrucișate necesare. Rezultatele investigațiilor și documentația corespunzătoare sunt transmise Comisiei la cerere. În cazul în care există motive să se suspecteze că a fost comisă o încălcare, statul membru efectuează investigații și întreprinde măsurile imediate necesare în conformitate cu articolele 85 și 91.”

(c)Alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)Statele membre stabilesc și actualizează un plan național de punere în aplicare a sistemelor de validare care acoperă datele enumerate la alineatul (2) literele (a) și (b) și monitorizarea neconcordanțelor. Planul definește prioritățile statelor membre pentru validarea datelor și urmărirea ulterioară a inconsecvențelor, în urma unei abordări bazate pe riscuri.”

(78)Articolele 110 și 111 se înlocuiesc cu următorul text:

Articolul 110

Accesul la date, stocarea și prelucrarea datelor

(1)Statele membre asigură accesul de la distanță, în orice moment și fără o notificare prealabilă, Comisiei sau organismului (organismelor) desemnat(e) de aceasta, a următoarelor date în formă neagregată:

(a)date privind activitățile de pescuit:

(i)    date privind poziția navei;

(ii)    date privind activitățile de pescuit, în special jurnalele de pescuit, declarațiile de debarcare, declarațiile de transbordare și notificările prealabile;

(iii)    date din declarațiile de primire, din documentele de transport și din notele de vânzare;

(iv)    date privind efortul de pescuit.

(b)alte date de control:

(i)    date privind reperările;

(ii)    date legate de activitatea de pescuit în contextul acordurilor privind pescuitul menționate la articolul 3 alineatul (1);

(iii)    date privind intrările și ieșirile din zonele de pescuit;

(iv)    date din licențele de pescuit și din autorizațiile de pescuit;

(v)    rapoarte de inspecție;

(vi)    date privind puterea motorului;

(vii)    rapoartele observatorilor însărcinați cu controlul;

(viii)    programe naționale de acțiuni de control;

(ix)    lista funcționarilor naționali.

(a)baza de date electronică necesară pentru verificarea integrității și calității datelor colectate în conformitate cu articolul 109;

(b)registrul național al încălcărilor menționat la articolul 93.

(2)Comisia sau organismul desemnat de aceasta poate colecta date, dacă este necesar inclusiv date cu caracter personal, pentru a-și îndeplini atribuțiile în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului, în special pentru efectuarea de inspecții, verificări, audituri și anchete sau în conformitate cu normele acordurilor cu țări terțe sau cu organizații internaționale.

(3)Statele membre acordă acces funcționarilor Comisiei sau membrilor personalului organismului desemnat de Comisie la datele menționate la alineatul (1).

(4) Datele privind poziția navei pot fi furnizate organismelor științifice ale statelor membre și organismelor științifice ale Uniunii și pot fi utilizate de către acestea pentru a efectua cercetări științifice și pentru a oferi consultanță științifică, dacă aceste date nu mai conțin trimiteri la numerele de identificare ale navelor și nu permit identificarea persoanelor fizice.

Datele enumerate la alineatul (1) litera (a) punctele (ii) și (iii) pot fi furnizate organismelor științifice din statele membre, organismelor științifice ale Uniunii și Eurostat.

(5) Statele membre stabilesc, pun în aplicare și găzduiesc bazele de date relevante privind pescuitul care conțin datele menționate la alineatul (1). Accesul la aceste baze de date se acordă prin intermediul accesului securizat cu controlul accesului și al profilurilor specifice ale utilizatorilor, exclusiv în scopul rapoartelor, al statisticilor, al inspecțiilor și al investigațiilor încălcărilor.

(79)Articolul 111

Schimbul de date

(1) Fiecare stat membru de pavilion asigură schimbul electronic direct de informații relevante cu alte state membre și, după caz, cu Comisia sau cu organismul (organismele) desemnat(e) de aceasta, în special:

(a)datele privind poziția navelor, atunci când navele sale sunt prezente în apele altui stat membru;

(b)informațiile din jurnalul de pescuit, atunci când navele sale pescuiesc, debarcă sau transbordează în apele altui stat membru;

(c)declarațiile de debarcare și declarațiile de transbordare, atunci când astfel de operațiuni se desfășoară în porturile altor state membre;

(d)notificarea prealabilă, atunci când portul prevăzut se află în alt stat membru;

(e)notele de vânzare, documentele de transport și declarațiile de primire atunci când una sau mai multe dintre aceste operațiuni au loc într-un alt stat membru;

(f) rapoartele de inspecție și de supraveghere;

(g)registrul național de evidență a încălcărilor.

(2)Fiecare stat membru costier asigură schimbul electronic direct de informații relevante cu alte state membre și, după caz, cu Comisia sau cu organismul (organismele) desemnat(e) de aceasta, în special prin transmiterea de:

(a)informații privind notele de vânzare către statul membru de pavilion atunci când o primă vânzare provine de pe nava de pescuit a altui stat membru;

(b)informații privind declarația de primire, atunci când peștele este depozitat în alt stat membru decât statul membru de pavilion sau statul membru de debarcare;

(c)informații privind notele de vânzare și declarația de primire către statul membru în care a avut loc debarcarea;

(d)documentele de transport către statul membru de pavilion, statul membru de destinație și statul membru de tranzit al transportului.

(e)rapoartele de inspecție și de supraveghere;

(f)registrul național de evidență a încălcărilor.”

---------------------------------------------------------------------------------------

(*) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).”

(80)Se introduce următorul articol 111a:

Articolul 111a

Norme uniforme pentru punerea în aplicare a dispozițiilor privind datele

În scopul punerii în aplicare a articolelor 110 și 111, prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate referitoare la

calitatea datelor, respectarea termenelor-limită de transmitere a datelor de către operatori, validarea datelor, inclusiv verificările încrucișate, analiza, verificarea;

schimbul de date între statele membre;

accesul la date al Comisiei sau al organismului desemnat de aceasta;

accesul la date al organismelor științifice ale Uniunii și Eurostat;

interoperabilitatea și standardizarea bazelor de date;

datele enumerate la articolul 110 alineatele (1) și (2), inclusiv garanții specifice suplimentare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a normelor de securitate aplicabile bazelor de date.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(81)Articolul 112 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 112

Protecția datelor cu caracter personal

(1)Datele menționate la articolul 110 alineatul (1), cu excepția datelor menționate la alineatul (1) litera (b) punctul (viii) și la articolul 110 alineatul (2), pot include date cu caracter personal.

(2) Comisia poate prelucra datele cu caracter personal la care are acces în conformitate cu articolul 110 alineatele (1) și (2), în următoarele scopuri:

(a)monitorizarea posibilităților de pescuit, inclusiv consumul de cote;

(b)validarea datelor;

(c)monitorizarea activităților de pescuit efectuate de navele de pescuit din Uniune sau a activităților de pescuit ale navelor în apele Uniunii;

(d)monitorizarea controalelor efectuate de statele membre asupra activităților de pescuit și la nivelul lanțului de aprovizionare;

(e)inspecții, verificări, audituri și anchete;

(f)pregătirea acordurilor internaționale și a măsurilor de conservare și respectarea acestora;

(g)evaluări ale politicilor și studii de impact;

(h)cercetări științifice și consultanță științifică;

(i)anchete referitoare la reclamații și încălcări.

(3)Datele cu caracter personal conținute în informațiile menționate la articolul 110 alineatele (1) și (2) nu se păstrează pentru o perioadă mai mare de 5 ani, cu excepția datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru a permite monitorizarea unei reclamații, a unei încălcări, a unei inspecții, a unei verificări sau a unui audit sau proceduri judiciare sau administrative în curs de desfășurare, care pot fi păstrate timp de 10 ani. În cazul în care informațiile menționate la articolul 110 alineatele (1) și (2) sunt păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp, datele sunt anonimizate.

(4)Statele membre sunt considerate operatori în sensul definit la articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 (*) în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectează în temeiul prezentului regulament.

(5)Comisia este considerată operator în sensul definit la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/2018 al Parlamentului European și al Consiliului (**) în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le-a colectat în temeiul articolului 110 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament.

(6) Comisia sau organismul desemnat de aceasta și autoritățile statului membru asigură securitatea prelucrării datelor cu caracter personal realizate în temeiul aplicării prezentului regulament. Comisia sau organismul desemnat de aceasta și autoritățile statului membru cooperează în ceea ce privește atribuțiile legate de securitate.

(7)Mai precis, Comisia adoptă măsurile necesare, în special un plan de securitate, un plan de asigurare a continuității activității și un plan de recuperare în caz de dezastru, pentru:

(a)a proteja fizic datele, inclusiv prin elaborarea de planuri de urgență în scopul protejării infrastructurii critice;

(b)a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizate a suporturilor de date;

(c)a împiedica introducerea neautorizată de date, precum și orice inspectare, modificare sau ștergere neautorizată a datelor cu caracter personal înregistrate;

(d)a împiedica prelucrarea neautorizată de date, precum și orice copiere, modificare sau ștergere neautorizată a datelor;

(e)a asigura faptul că persoanele autorizate să aibă acces la bazele de date relevante privind pescuitul au acces numai la datele care fac obiectul autorizației lor de acces, prin utilizarea exclusivă a unor nume de utilizator individuale și a unor moduri de acces confidențiale;

(f)a se asigura că este posibil să se verifice și să se stabilească căror organisme se pot transmite date cu caracter personal și care sunt datele care au fost prelucrate în bazele de date relevante privind pescuitul, când, de către cine și în ce scop;

(g)a se împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transmiterii acestora către sau din bazele de date relevante privind pescuitul ori în timpul transportului suporturilor de date, în special prin intermediul unor tehnici de criptare corespunzătoare;

(h)a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate prevăzute la prezentul alineat și a se lua măsurile de organizare necesare referitoare la monitorizarea internă, astfel încât să se asigure respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

(8)Statele membre iau măsuri echivalente celor menționate la alineatul (7) în materie de securitate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile care au drept de acces la oricare dintre bazele de date relevante privind pescuitul.

(*) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(**)Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE [COM(2017) 8 final, 10.1.2017].”

(82)Articolele 114 și 115 se înlocuiesc cu următorul text:

Articolul 114

Site-ul web oficial

„În sensul prezentului regulament, fiecare stat membru creează și actualizează un site web oficial pentru operatori și publicul larg, care conține cel puțin informațiile enumerate la articolul 115.

Articolul 115

Conținutul site-ului web

Pe site-urile lor web, statele membre publică fără întârziere sau furnizează un link direct către următoarele informații:

(a)numele și adresele autorităților competente responsabile pentru eliberarea licențelor și autorizațiilor de pescuit menționate la articolul 7;

(b)lista porturilor desemnate pentru activitățile de transbordare, cu specificarea orelor de funcționare, conform dispozițiilor articolului 20;

(c)în termen de o lună de la intrarea în vigoare a unui plan multianual și după aprobarea de către Comisie, lista porturilor desemnate, specificând orele de funcționare conform dispozițiilor articolului 43 și, ulterior, în termen de 30 de zile, condițiile asociate pentru înregistrarea și raportarea cantităților din speciile care fac obiectul planului multianual pentru fiecare debarcare;

(d)decizia de stabilire a închiderii în timp real care definește în mod clar zona geografică în care se află zona de pescuit afectată, durata închiderii și condițiile de exercitare a activităților de pescuit în zona respectivă în perioada în care aceasta este închisă, astfel cum se menționează la articolul 53 alineatul (2);

(e)detaliile privind punctele de contact pentru transmiterea sau depunerea jurnalelor de pescuit, a notificărilor prealabile, a declarațiilor de transbordare, a declarațiilor de debarcare, a notelor de vânzare, a proceselor-verbale de primire și a documentelor de transport prevăzute la articolele 14, 17, 20, 23, 55, 62, 66 și 68;

(f)o hartă cu coordonatele zonei care face obiectul închiderii în timp real menționate la articolul 54, specificându-se durata închiderii și condițiile de exercitare a activităților de pescuit în zona respectivă pe perioada închiderii;

(g)decizia de încheiere a unei activități de pescuit în conformitate cu articolul 35 și toate detaliile necesare;

(h)o listă a zonelor în care pescuitul este restricționat și restricțiile corespunzătoare;

(i)o listă a cântăritorilor înregistrați indicând portul și unitatea de cântărire, în conformitate cu articolul 59a.”

(83)Articolul 116 se elimină.

(84)La articolul 117, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme referitoare la asistența reciprocă privind:

(a)cooperarea administrativă între statele membre, țările terțe, Comisia și organismul desemnat de aceasta;

(b)costurile aferente executării unei cereri de asistență;

(c)desemnarea autorității unice din statele membre;

(d)comunicarea măsurilor subsecvente luate de autoritățile naționale în urma schimbului de informații;

(e)cererea de asistență, inclusiv cererile de informații, cererile de măsuri și cererile de notificări administrative, precum și stabilirea termenelor pentru răspunsuri;

(f)informațiile fără solicitare prealabilă;

(g)relațiile statelor membre cu Comisia și cu țările terțe.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(85)La articolul 118, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme referitoare la conținutul și formatul rapoartelor statelor membre.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

(86)Articolul 119 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 119

Procedura comitetului

(1)Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură instituit în temeiul articolului 47 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (*).

(2)În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(*)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13)”

(87)Se introduce următorul articol 119a:

Articolul 119a

Exercitarea delegării de competențe

(1)Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (6), articolul 9 alineatul (7), articolul 9a alineatul (4), articolul 15a alineatul (1), articolul 17 alineatul (6), articolul 21 alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), articolul 24 alineatul (5), articolul 39a alineatul (4), articolul 58 alineatul (9), articolul 59a alineatul (4), articolul 60a alineatele (1) și (2), articolul 73 alineatul (9), articolul 74 alineatul (6), articolul 75 alineatul (2), articolul 92 alineatul (10), articolul 93a alineatul (3) și la articolul 107 alineatul (4) este conferită pentru o perioadă de timp nedeterminată.

(3)Delegarea competențelor menționate la articolul 7 alineatul (6), articolul 9 alineatul (7), articolul 9a alineatul (4), articolul 15a alineatul (1), articolul 17 alineatul (6), articolul 21 alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), articolul 24 alineatul (5), articolul 39a alineatul (4), articolul 58 alineatul (9), articolul 59a alineatul (4), articolul 60a alineatele (1) și (2), articolul 73 alineatul (9), articolul 74 alineatul (6), articolul 75 alineatul (2), articolul 92 alineatul (10), articolul 93a alineatul (3) și la articolul 107 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare încetează delegarea de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte în ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 7 alineatul (6), articolul 9 alineatul (7), articolul 9a alineatul (4), articolul 15a alineatul (1), articolul 17 alineatul (6), articolul 21 alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), articolul 24 alineatul (5), articolul 39a alineatul (4), articolul 58 alineatul (9), articolul 59a alineatul (4), articolul 60a alineatele (1) și (2), articolul 73 alineatul (9), articolul 74 alineatul (6), articolul 75 alineatul (2), articolul 92 alineatul (10), articolul 93a alineatul (3) și cu articolul 107 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nici o obiecție de către Parlamentul European sau de către Consiliu în termen de 2 luni de la notificarea actului către Parlamentul European și către Consiliul sau în cazul în care, înainte de expirarea acestei perioade, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu 2 luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

(88)Anexa I se elimină.

(89)Textele prevăzute în anexa I la prezentul regulament se adaugă ca anexele III și IV.

Articolul 2

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 768/2005

(1)Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 1

Obiectiv

(1)Prezentul regulament instituie o Agenție Europeană pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „agenția”) în scopul asigurării unui nivel ridicat, uniform și eficace de control și respectare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, inclusiv a dimensiunii sale externe.

(2)În acest scop, agenția cooperează cu statele membre și cu Comisia și le furnizează asistență tehnică, operațională și științifică în ceea ce privește domeniile menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în limitele misiunilor și atribuțiilor stabilite în capitolul II.”

(2)Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)Litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)să asiste statele membre și Comisia la armonizarea aplicării politicii comune în domeniul pescuitului;”

(b)Litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)să contribuie la efortul statelor membre și al Comisiei de cercetare și dezvoltare a tehnicilor de control și inspecție și să inițieze activități de cercetare și dezvoltare a tehnicilor de control și inspecție;”

(c)Se adaugă litera (k) cu următorul text:

„(k)să asiste Comisia în îndeplinirea sarcinilor atribuite Comisiei în actele legislative ale Uniunii cu privire la obiectivele agenției.”

(3)Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Schimbul și prelucrarea datelor și a informațiilor

(1) Comisia, agenția și autoritățile competente ale statelor membre fac schimb de date și de informații relevante de care dispun cu privire la activitățile comune de control și inspecție din cadrul Uniunii și din apele internaționale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)Agenția ia măsuri, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, pentru a asigura protecția adecvată a confidențialității informațiilor primite în temeiul prezentului regulament în conformitate cu articolul 113 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(3)Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de agenție se supun Regulamentului (UE) 2018/XX al Parlamentului European și al Consiliului (*).

(4)În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal menționate la articolul 110 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, agenția este considerată operator în sensul definit la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/XX.

(5)Agenția prelucrează datele cu caracter personal menționate la articolul 110 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 în scopul coordonării controalelor și inspecțiilor, asistând statele membre și Comisia să își îndeplinească atribuțiile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului politicii și coordonând operațiunile de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

(6)Datele cu caracter personal menționate la articolul 110 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 nu se păstrează pentru o perioadă mai mare de 5 ani, cu excepția datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru a permite monitorizarea unei reclamații, a unei încălcări, a unei inspecții, a unei verificări sau a unui audit sau proceduri judiciare sau administrative în curs de desfășurare, care pot fi păstrate timp de 10 ani.

În cazul în care informațiile sunt păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp, datele sunt anonimizate.

(7)Transferul următoarelor date cu caracter personal conținute în datele privind activitatea de pescuit către o țară terță sau către o organizație internațională se efectuează numai în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (UE) 2018/XX și în conformitate cu acordul cu respectiva țară terță sau cu normele aplicabile ale respectivei organizații internaționale.

(*)Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE [COM(2017) 8 final, 10.1.2017].”

(4)Articolul 17a se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 17a

Numirea funcționarilor agenției în calitate de inspectori ai Uniunii

Funcționarii agenției pot fi numiți în calitate de inspectori ai Uniunii în conformitate cu articolul 79 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.”

(5)La articolul 23, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)La litera (b), data „30 aprilie” se înlocuiește cu „30 iunie”.

(b)Se introduce următorul punct:

„(i) se asigură că constatările și recomandările rezultate în urma evaluărilor efectuate în conformitate cu articolul 39 sunt urmărite în mod adecvat în cadrul investigațiilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și al auditurilor interne sau externe.”

(6)Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 26

Reuniuni

(1)Reuniunile consiliului de administrație sunt convocate de către președinte. Ordinea de zi este stabilită de președinte, ținând seama de propunerile membrilor consiliului de administrație și ale directorului executiv al agenției.

(2)Directorul executiv și reprezentantul numit de consiliul consultativ participă la deliberări, fără drept de vot.

(3)Consiliul de administrație se întrunește în reuniune ordinară cel puțin o dată pe an. În plus, se întrunește la inițiativa președintelui său sau la cererea Comisiei sau a unei treimi din statele membre reprezentate în consiliul de administrație.

(4)Consiliul de administrație poate invita un reprezentant al instituțiilor Uniunii relevante să participe la reuniunile sale.

(5)Consiliul de administrație poate invita orice persoană a cărei opinie prezintă interes să participe la reuniunile sale în calitate de observator.

(6)În cazul în care intervine aspectul confidențialității sau un conflict de interese, consiliul de administrație poate hotărî să examineze aceste puncte ale ordinii de zi fără să fie necesară prezența reprezentantului numit de consiliul consultativ, a reprezentanților desemnați de instituțiile relevante ale Uniunii menționate la alineatul (4) și a persoanei (persoanelor) menționate la alineatul (5). Normele detaliate de aplicare a acestei dispoziții pot fi stabilite în regulamentul de procedură.

(7)Membrii consiliului de administrație pot, sub rezerva dispozițiilor regulamentului de procedură al acestuia, să fie asistați de consultanți sau experți.

(8)Secretariatul consiliului de administrație este asigurat de agenție.”

(7)La articolul 29 alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) pregătește proiectul programului de lucru anual și proiectul programului de lucru multianual și le înaintează consiliului de administrație, după consultarea Comisiei și a statelor membre. Ia măsurile necesare punerii în aplicare a programului de lucru și a programului de lucru multianual în limitele specificate de prezentul regulament, de normele sale de punere în aplicare și de legislația aplicabilă;”

(8)La articolul 35, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)Veniturile agenției constau, fără a aduce atingere altor tipuri de resurse, în:

(a)o contribuție din partea Uniunii înscrisă în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea Comisie);

(b)taxe percepute pentru serviciile prestate de agenție pentru statele membre în conformitate cu articolul 6;

(c)taxe percepute pentru publicații, formare și/sau oricare alte servicii prestate de agenție;

(d)finanțare din partea Uniunii sub forma unor acorduri de delegare sau de granturi ad-hoc, în conformitate cu normele financiare ale Agenției prevăzute la articolul 38 și cu dispozițiile instrumentelor relevante care sprijină politicile Uniunii;”

(9)Articolul 39 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 39

Evaluare

(1)În termen de cinci ani de la data la care agenția și-a asumat responsabilitățile și la fiecare cinci ani după aceea, se efectuează o evaluare a agenției. Comisia comandă o evaluare externă independentă pentru a evalua în special:

(a)rezultatele Agenției în îndeplinirea obiectivelor, misiunii și sarcinilor care îi revin;

(b)impactul, eficacitatea și eficiența activităților Agenției și a practicilor sale de lucru în raport cu obiectivele, misiunea și sarcinile care îi revin.

(2)Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și consiliului de administrație raportul de evaluare împreună cu concluziile sale asupra raportului. Consiliul de administrație poate emite recomandări adresate Comisiei cu privire la eventuale modificări ale prezentului regulament. Raportul de evaluare și concluziile asupra acestuia sunt făcute publice.”

Articolul 3

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006

Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 se modifică după cum urmează:

(1)La articolul 17, alineatele (2)-(6) se elimină.

(2)La articolul 20 alineatul (1), a doua teză se elimină.

(3)Articolul 21 se elimină.

Articolul 4

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 se modifică după cum urmează:

(1)În titlul regulamentului, în articole, în titlurile articolelor și capitolelor și în anexe, substantivul „comunitate” sau adjectivul corespunzător se înlocuiește cu „Uniune”, cu modificările gramaticale aferente.

(2)La articolul 2, punctul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„17.«reperare» desemnează orice identificare făcută de către autoritatea competentă a unui stat membru care este responsabilă cu inspecția pe mare sau de către căpitanul unei nave de pescuit din Uniune sau dintr-o țară terță, a unei nave de pescuit implicate în activități care pot fi considerate drept pescuit INN în conformitate cu articolul 3.”

(3)Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Nave de pescuit implicate în activități de pescuit INN

O navă de pescuit este presupusă a fi implicată în activități de pescuit INN dacă, contrar măsurilor aplicabile de conservare și gestionare din zona de pescuit în cauză, a desfășurat una sau mai multe activități:

enumerate la articolul 90 alineatul (2) literele (a)-(n) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009; sau

considerate ca fiind încălcări grave în conformitate cu articolul 90 alineatul (3) literele (a), (c), (e), (f) și (i) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.”

(4)Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 10

Procedura de inspecție

În scopul verificării conformității cu legile, reglementările și măsurile internaționale de conservare și gestionare aplicabile, statele membre aplică dispozițiile capitolului I din titlul VII din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.”

(5)La articolul 11, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)Dacă informațiile colectate pe durata inspecției furnizează funcționarului dovezi care îl determină pe acesta să considere că nava de pescuit a fost implicată într-o activitate de pescuit INN, în conformitate articolul 3, funcționarul:

(1)notează încălcarea suspectată în raportul de inspecție;

(2)ia toate măsurile necesare pentru a asigura păstrarea în siguranță a dovezilor încălcării suspectate;

(3)înaintează imediat raportul de inspecție către autoritatea competentă.

(2)Dacă rezultatele inspecției furnizează dovezi că o navă de pescuit a unei țări terțe a fost implicată într-o activitate de pescuit INN, în conformitate cu articolul 3, autoritățile competente din statele membre portuare nu autorizează aceste nave să debarce sau să transbordeze capturile lor sau să aibă acces la serviciile porturilor.”

(6)Se introduc următoarele articole 12a-12e:

Articolul 12a

Schimbul de informații computerizate, gestionarea și depozitarea, transmiterea, validarea și gestionarea integrate ale cantității în cadrul regimului de certificare a capturilor pentru importul și exportul produselor pescărești (CATCH)

(1)Pentru a permite gestionarea integrată, manipularea, stocarea și schimbul integrat de informații și documente relevante pentru verificările, controalele și alte activități oficiale relevante privind importul și exportul produselor pescărești, un sistem digital de gestionare a informațiilor (CATCH) pentru regimul de certificare a capturilor este instituit de Comisie în conformitate cu articolele 12b-12d. CATCH va fi integrat în sistemul de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale (IMSOC) instituit prin Regulamentul 2017/625 (*).

(2)Toate schimburile de informații privind importul de produse pescărești și controalele conexe, gestionarea riscurilor, verificările și controalele, documentele precum declarațiile importatorilor, certificatele de captură, declarațiile și autorizațiile de transbordare, declarațiile de prelucrare, cererile sau deciziile, între importator și autoritățile competente ale statelor membre, între autoritățile competente ale statelor membre sau între autoritățile competente ale statelor membre și Comisie, astfel cum se prevede în prezentul regulament, se efectuează prin intermediul CATCH.

(3)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 54b referitoare la cazurile și condițiile în care se pot stabili exceptări temporare de la aplicarea alineatului (3) din prezentul articol.

(4)Autoritățile competente ale statelor membre utilizează informațiile transmise de importatori prin intermediul CATCH, în conformitate cu alineatul (16) punctul 1, pentru gestionarea cantităților, precum și, pe baza gestionării riscurilor, pentru efectuarea controalelor și verificărilor și pentru luarea deciziilor în conformitate cu prezentul capitol, cu actele delegate și de punere în aplicare menționate în prezentul capitol și la articolul 54a din prezentul regulament.

Articolul 12b

Funcțiile generale ale CATCH

CATCH:

(a)    permite transmiterea, manipularea, gestionarea și schimbul informatizat de date, de informații și de documente necesare pentru efectuarea controalelor, gestionarea riscurilor, verificările, controalele și deciziile menționate în prezentul capitol, normele aferente din Regulamentul (CE) nr. 1010/2009 al Comisiei și actele delegate și de punere în aplicare menționate în prezentul capitol și la articolul 54a din prezentul regulament, între autoritățile competente ale statelor membre, între autoritățile competente ale statelor membre și Comisie și, după caz, între autoritățile competente ale statelor membre și Comisie cu autoritățile competente ale statelor de pavilion, ale țărilor de prelucrare și ale altor țări terțe în cauză, importatori și exportatori;

(b)    prevede un mecanism de gestionare a cantităților care garantează faptul că greutatea produsului declarată de importatori pentru importurile care fac obiectul unui certificat de captură nu este mai mare decât greutatea înregistrată și validată în certificatul de captură respectiv;

(c)    prevede posibilitatea schimbului de informații, de date și de documente relevante pentru importul și exportul de produse pescărești, în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol și cu actele delegate și cu cele de punere în aplicare menționate în prezentul capitol și la articolul 54a din prezentul regulament, cu autoritățile altor state membre și cu autorităților vamale ale statelor membre prin interfața unică a UE;

(d)    prevede posibilitatea gestionării și analizei electronice a riscurilor.

Articolul 12c

Funcționarea CATCH

În conformitate cu normele prevăzute pentru IMSOC, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru funcționarea CATCH care să stabilească:

(a)specificațiile tehnice ale CATCH ca o componentă sistemică a IMSOC, inclusiv mecanismul de schimb electronic de date pentru schimburile cu sistemele naționale existente, identificarea standardelor aplicabile, definiția structurilor mesajelor, dicționarele de date, schimbul de protocoale și proceduri;

(b)normele specifice privind funcționarea CATCH și a componentelor sistemice ale acestuia pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal și securitatea schimbului de informații;

(c)procedurile pentru situații de urgență care să fie aplicate în caz de indisponibilitate a oricăreia dintre funcțiile CATCH;

(d)cazurile și condițiile în baza cărora țărilor terțe și organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului menționate la articolul 13 din prezentul regulament li se poate acorda acces parțial la funcțiile CATCH și modalitățile practice de acces la acestea;

(e)normele în temeiul cărora documentele electronice, inclusiv semnătura electronică, validate sau avizate de autoritățile competente din țări terțe, pot fi acceptate de autoritățile competente;

(f)modelele, formularele și normele, inclusiv pentru formatele electronice, pentru eliberarea documentelor oficiale prevăzute în prezentul regulament, altele decât specimenul prevăzut în anexa II și în apendicele său, precum și formularul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 54 alineatul (2).

Articolul 12d

Protecția datelor cu caracter personal

(1)Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (**) și Regulamentul (UE) 2018/XX al Parlamentului European și al Consiliului (***) se aplică în măsura în care informațiile prelucrate prin CATCH conțin date cu caracter personal, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

(2)În ceea ce privește responsabilitățile lor de a transmite CATCH informațiile relevante și prelucrarea oricăror date cu caracter personal care ar putea rezulta din activitatea respectivă, autoritățile competente din statele membre sunt considerate operatori în sensul definit la articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679.

(3)Comisia este considerată operator în sensul definit la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/XX, în ceea ce privește responsabilitatea sa de a gestiona CATCH și prelucrarea oricăror date cu caracter personal care ar putea rezulta din această activitate.

Statele membre și Comisia se asigură că CATCH respectă normele privind protecția datelor cu caracter personal stabilite în temeiul articolelor 134 și 135 din Regulamentul (UE) 2017/625.

Articolul 12e

Securitatea datelor

(7)Statele membre și Comisia se asigură că CATCH respectă normele privind securitatea datelor stabilite în temeiul articolelor 134 și 136 din Regulamentul (UE) 2017/625.

(8)La articolul 14, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)Pentru a importa produse pescărești constituind un singur lot și care au fost prelucrate într-o țară terță, importatorul prezintă autorităților statului membru de import o declarație stabilită de fabrica de prelucrare din țara terță respectivă și aprobată de autoritățile competente ale acesteia în conformitate cu formularul din anexa IV:

(a)care furnizează o descriere exactă a produselor prelucrate și neprelucrate și a cantităților respective;

(b)care precizează că produsele prelucrate au fost prelucrate în țara terță respectivă din capturi însoțite de un certificat (de certificate) de captură validat (validate) de statul de pavilion; și

(c)însoțită de următoarele:

(i)    certificatul (certificatele) de captură în original în cazul în care totalitatea capturilor în cauză a fost utilizată pentru prelucrarea produselor pescărești exportate într-un singur lot; sau

(ii)    o copie a certificatului (certificatelor) original(e) de captură în cazul în care o parte din capturile în cauză au fost folosite pentru prelucrarea produselor pescărești exportate într-un singur lot.

În scopul facilitării comerțului, nu este necesară avizarea declarației de către autoritățile competente dacă:

(d)produsele pescărești în cauză sunt capturate de navele de pescuit care arborează pavilionul țării în care aceste produse pescărești sunt prelucrate; și

(e)autoritatea competentă pentru avizare este identică cu autoritatea statului membru de pavilion competentă pentru validarea certificatului de captură notificată Comisiei în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din prezentul regulament.

În cazul în care specia în cauză se supune unui sistem de documentare a capturii al unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, care a fost recunoscut în conformitate cu articolul 13, declarația poate fi înlocuită de certificatul de reexport din cadrul acestui sistem de documentare a capturii, cu condiția ca țara terță de prelucrare să își fi îndeplinit corespunzător cerințele de notificare.

(*) Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).

(**) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(***) Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE [COM(2017) 8 final, 10.1.2017].”

(9)La articolul 16, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)Importatorul de produse pescărești în Uniune transmite certificatul de captură stabilit la articolul 12 alineatul (4), împreună cu detaliile de transport menționate în apendicele la anexa II, declarația fabricii de prelucrare, stabilită la articolul 14 alineatul (2) precum și alte informații, în conformitate cu articolele 12, 14 și 17, în mod electronic prin intermediul CATCH, către autoritățile competente din statul membru în care produsul este destinat pentru a fi importat. Certificatul de captură, împreună cu detaliile sale de transport, declarația fabricii de prelucrare și alte informații prevăzute la articolele 12 și 14 trebuie transmise cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de ora estimată pentru sosirea la locul de intrare pe teritoriul Uniunii. Termenul-limită de trei zile lucrătoare poate fi adaptat în funcție de tipul de produs pescăresc, de distanța până la locul de intrare pe teritoriul Uniunii sau de mijlocul de transport utilizat. Aceste autorități competente, în baza gestionării riscurilor, controlează toate documentele transmise, în special certificatul de captură având în vedere informațiile furnizate prin notificarea primită de la statul de pavilion în conformitate cu articolele 20 și 22.”

(10)La articolul 27, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)Navele de pescuit ale Uniunii nu sunt incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii dacă statul membru de pavilion a luat măsuri în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 împotriva abaterilor care constituie încălcări grave prevăzute la articolul 42 alineatul (1), fără a aduce atingere măsurilor luate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.”

(11)Titlul capitolului IX se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL IX

PROCEDURI ȘI ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR”

(12)Articolul 42 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 42

Încălcări grave

„În sensul prezentului regulament, prin „încălcare gravă”se înțelege orice încălcare enumerată la articolul 90 alineatul (2) literele (a)-(n), (o) și (p) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 sau considerate drept încălcări grave în conformitate cu articolul 90 alineatul (3) literele (a), (c), (e), (f) și (i) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.”

(13)Se introduce următorul articol 42a:

Articolul 42a

Procedura în caz de încălcări grave

Fără a aduce atingere articolului 11 alineatul (4) și articolului 50 din prezentul regulament, statele membre aplică dispozițiile articolului 85 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 atunci când se detectează o încălcare gravă.”

(14)Articolul 43 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 43

Măsuri de asigurare a conformității

(1)Fără a aduce atingere competențelor statelor membre de a iniția proceduri penale și de a impune sancțiuni penale, statele membre aplică în mod sistematic, în conformitate cu legislația lor națională, măsuri administrative și sancțiuni împotriva persoanei fizice care a comis o infracțiune gravă sau a unei persoane juridice găsită vinovată de o încălcare gravă astfel cum este definită în prezentul regulament.

(2)În cazul în care o persoană fizică este suspectată că a comis sau este surprinsă în timpul comiterii unei încălcări grave sau dacă o persoană juridică este suspectată de a fi răspunzătoare de o astfel de încălcare gravă în conformitate cu prezentul regulament, statele membre, în conformitate cu legislația lor națională, adoptă fără întârziere măsuri pertinente și imediate în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(3)Statele membre garantează că persoana fizică care a comis o încălcare gravă sau persoana juridică găsită răspunzătoare de o încălcare gravă este pasibilă de sancțiuni efective, proporționale și disuasive, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolele 89a, 91a, 91b și 92a din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Statele membre aplică, de asemenea, măsurile în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.”

(15)Articolele 44-47 se elimină.

(16)Se introduc următoarele articole 54a și 54b:

Articolul 54a

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 54b de modificare a anexei II, cu apendicele la aceasta, și a anexei IV, pentru a ține cont de evoluția internațională a sistemelor de documentare a capturilor, de evoluțiile științifice și de progresul tehnic, inclusiv de adaptările în scopul punerii în aplicare a CATCH.

Articolul 54b

Exercitarea delegării de competențe

(1)Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)Delegarea de competențe menționată la articolul 12a alineatul (3) și la articolul 54a se conferă pentru o perioadă de timp nedeterminată.

(3)Delegarea de competențe menționată la articolul 12a alineatul (3) și la articolul 54a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare încetează delegarea de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte în ziua următoare publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12a alineatul (3) și al articolului 54a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de 2 luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu 2 luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

(17)Anexele II și apendicele la aceasta se înlocuiesc cu textul din anexa II la prezentul regulament.

(18)În anexa IV, teza introductivă se înlocuiește cu următoarea teză:

„Confirm că produsele pescărești prelucrate: … (descrierea produsului și codul de Nomenclatură combinată) au fost obținute din capturi în temeiul următorului (următoarelor) certificat (certificate) de captură:”

Articolul 5
Modificări la Regulamentul (UE) 2016/1139

În Regulamentul (UE) 2016/1139, articolele 12 și 13 se elimină.

Articolul 6
Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolele 1, 3, 4 și 5 se aplică de la [24 de luni de la data intrării în vigoare].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

(1)    Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului, JO L 354, 28.12.2013, p. 22.
(2)    Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
(3)    Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului, JO L 128, 21.5.2005, p. 1.
(4)    Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului, JO L 268, 29.10.2008, p. 1.
(5)    Regulamentul (UE) nr. 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 347, 28.12.2007, p. 1.
(6)    Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 354, 28.12.2013, p. 22.
(7)    COM(2017) 192 final.
(8)    SWD(2017) 134 final.
(9)    Raportul special al Curții de Conturi Europene „Controalele în domeniul pescuitului în UE: sunt necesare eforturi suplimentare”.
(10)    Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2016 referitoare la uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa – http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0407+0+DOC+XML+V0//RO.
(11)    Concluziile Consiliului privind Raportul special nr. 8/2017 al Curții de Conturi Europene – http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13323-2017-INIT/ro/pdf
(12)    https://www.efca.europa.eu/sites/default/files/EFCA%20Evaluation%20-%20Issuing%20of%20Recommendations.pdf
(13)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/xiv3acontrol_of_eu_fisheries.pdf  
(14)    Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, JO L 354, 28.12.2013, p. 1.
(15)    JOIN(2016) 49 final.
(16)     COM(2018) 28 final 16.1.2018
(17)    SWD(2017) 155 final: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie privind piața unică digitală pentru Europa.
(18)    COM(2017) 623 final - http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup_2017/com_rup_partner_en.pdf
(19)    COM(2017) 192 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:192:FIN  
(20)    SWD(2017) 134 final  http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c2f2554-0faf-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF  
(21)    https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-fisheries-control-regulation_en
(22)    https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_ro
(23)    Disponibilă aici : http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(24)     Disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_ro
(25)    Avizul Comitetului de analiză a reglementării va fi publicat cu raportul de evaluare a impactului și cu propunerea Comisiei în Registrul online al documentelor Comisiei (disponibil aici : http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia ).
(26)    JO C , , p. .
(27)    JO C , , p. .
(28)    Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
(29)    Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).
(30)    Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).
(31)    Regulamentul (UE) 2015/812 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1379/2013 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, în ceea ce privește obligația de debarcare, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 al Consiliului (JO L 133, 29.5.2015, p. 1).
(32)    Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
(33)    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 931/2011 al Comisiei din 19 septembrie 2011 privind cerințele în materie de trasabilitate a alimentelor de origine animală stabilite în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 242, 20.9.2011, p. 2).
(34)    Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).
(35)    Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(36)    Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE [COM(2017) 8 final, 10.1.2017].
(37)    Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
(38)    Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(39)    Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 128, 21.5.2005, p. 1).
(40)    Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).
(41)    Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1).

Bruxelles, 30.5.2018

COM(2018) 368 final

ANEXĂ

la

Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1005/2008 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controlul pescuitului

{SEC(2018) 267 final}
{SWD(2018) 279 final}
{SWD(2018) 280 final}


ANEXA I

Următoarele anexe III și IV se adaugă Regulamentului (CE) nr. 1224/2009

ANEXA III

PUNCTE CARE URMEAZĂ SĂ FIE ATRIBUITE TITULARILOR DE LICENȚĂ DE PESCUIT DIN UNIUNE SAU COMANDANȚILOR DIN UNIUNE PENTRU ÎNCĂLCĂRI GRAVE

Nr.

Încălcare gravă

puncte

1

Neîndeplinirea obligațiilor de a înregistra și a raporta cu exactitate datele referitoare la activitățile de pescuit, inclusiv datele care trebuie transmise prin sistemul de monitorizare a navelor și notificările prealabile, în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului.

3

2 

Nepunerea la dispoziția țării terțe a unei declarații de captură sau a unei declarații de debarcare și netransmiterea unei copii electronice a acesteia statelor membre de pavilion, astfel cum se prevede la articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2403.

3

3

Netransmiterea unei declarații de debarcare sau a unei note de vânzare către statul membru de pavilion atunci când debarcarea capturii a avut loc în portul unei țări terțe sau a unei declarații de transbordare sau a unei declarații de transfer atunci când operațiunea a avut loc în afara apelor Uniunii.

3

4

Utilizarea unor unelte de pescuit neconforme.

4

5

Neîndeplinirea obligațiilor legate de utilizarea uneltelor de pescuit prevăzute de normele politicii comune în domeniul pescuitului.

4

6

Manipularea unui motor sau a unor dispozitive de monitorizare a puterii continue a motorului în scopul creșterii puterii sale peste puterea maximă continuă a motorului înscrisă în certificatul motorului.

5

7

Falsificarea sau ascunderea marcajelor navei de pescuit sau a uneltelor de pescuit, a identității sau a înregistrării unei nave de pescuit.

5

8

Falsificarea de documente, de date sau de informații sau utilizarea de documente, de date sau de informații falsificate sau nevalabile solicitate în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului, inclusiv documentele, datele și informațiile menționate în Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului.

5

9

Disimularea, alterarea sau suprimarea elementelor doveditoare care prezintă interes într-o investigație.

5

10

Comiterea mai multor încălcări care, împreună, constituie o nerespectare gravă a măsurilor de conservare și de gestionare.

5

11

Faptul de a nu încărca și de a nu păstra la bordul navei de pescuit, inclusiv prin aruncarea peștelui înainte de ridicarea plasei, precum și faptul de a nu transborda, de a nu transfera și de a nu debarca capturi subdimensionate cu încălcarea legislației în vigoare sau capturi de specii care fac obiectul obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu excepția cazului în care încărcarea și păstrarea la bord și debarcarea acestor capturi ar fi contrară obligațiilor, incluzându-le pe cele referitoare la zonele organizațiilor de gestionare a pescuitului, sau face obiectul derogărilor prevăzute de normele politicii comune în domeniul pescuitului privind activitățile sau zonele de pescuit, atunci când se aplică astfel de norme.

5

12

Efectuarea de activități de pescuit în zona unei organizații regionale de gestionare a pescuitului într-un mod care nu este conform cu sau care încalcă măsurile de conservare și gestionare ale respectivei organizații.

5

13

Efectuarea de operațiuni de transfer cu încălcarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului sau a măsurilor de conservare și gestionare aplicabile adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

5

14

Debarcarea în porturile țărilor terțe fără notificarea prealabilă menționată la articolul 19a din prezentul regulament; sau debarcarea de produse pescărești provenite din activități de pescuit INN.

5

15

Utilizarea unor unelte de pescuit interzise.

6

16

Pescuirea într-o zonă închisă sau în care pescuitul este restricționat sau într-o zonă de recuperare a rezervelor piscicole sau în timpul unei sezon închis sau fără ori după atingerea unei cote sau dincolo de o limită de adâncime.

6

17

Pescuitul fără o licență, o autorizație sau un permis valabil, eliberat de statul de pavilion sau de statul costier relevant.

7

18

Implicarea în pescuitul direct, păstrarea la bord, transbordarea, transferul sau debarcarea speciilor supuse unui moratoriu, unui sezon închis sau pentru care pescuitul este interzis.

7

19

Obstrucționarea activității funcționarilor sau a observatorilor, în exercitarea atribuțiilor lor.

7

20

Transbordarea de la sau către sau efectuarea de operațiuni de transfer cu, participarea la operațiuni comune de pescuit cu, sprijinirea sau aprovizionarea navelor angajate în activități de pescuit INN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului, în special cele enumerate în lista navelor INN din Uniune sau ale unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, astfel cum se menționează la articolele 29 și 30 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului.

7

21

Transbordarea fără autorizația necesară sau în cazul în care o astfel de transbordare este interzisă.

7

22

Implicarea în operarea, gestionarea, proprietatea sau angajarea pe o navă implicată în activități de pescuit INN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului, în special cele enumerate în lista navelor INN din Uniune sau ale unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, astfel cum se menționează la articolele 29 și 30 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului.

7ANEXA IV 1

Criterii alternative pentru a califica o încălcare drept gravă, în conformitate cu articolul 90 alineatul (3) din prezentul regulament

Activități

Criterii

Articolul 90 alineatul (3) litera (a)    

Neîndeplinirea obligațiilor de a înregistra și de a raporta cu exactitate datele referitoare la activitățile de pescuit, inclusiv datele care trebuie transmise prin sistemul de monitorizare a navelor și notificările prealabile, în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului;

Articolul 90 alineatul (3) litera (b)    

Nepunerea la dispoziția țării terțe a unei declarații de captură sau a unei declarații de debarcare și netransmiterea unei copii electronice a acesteia statelor membre de pavilion, astfel cum se prevede la articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2403;

Articolul 90 alineatul (3) litera (e)    

Faptul de a nu încărca și de a nu păstra la bordul navei de pescuit, inclusiv prin aruncarea peștelui înainte de ridicarea plasei, precum și faptul de a nu transborda, de a nu transfera și de a nu debarca capturi subdimensionate cu încălcarea legislației în vigoare sau capturi de specii care fac obiectul obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu excepția cazului în care încărcarea și păstrarea la bord și debarcarea acestor capturi ar fi contrară obligațiilor, incluzându-le pe cele referitoare la zonele organizațiilor de gestionare a pescuitului, sau face obiectul derogărilor prevăzute de normele politicii comune în domeniul pescuitului privind activitățile sau zonele de pescuit, atunci când se aplică astfel de norme;

Articolul 90 alineatul (3) litera (f)    

Efectuarea de activități de pescuit în zona unei organizații regionale de gestionare a pescuitului într-un mod care nu este conform cu sau care încalcă măsurile de conservare și gestionare ale respectivei organizații.

- capturile legate de încălcarea suspectată au avut loc:

într-o zonă închisă; sau

dincolo de limita de adâncime;

- încălcarea este cea de a doua detectată în timpul celor douăsprezece luni precedente;

- capturile legate de încălcarea suspectată reprezintă cantități egale cu sau de peste două ori mai mari decât marjele de toleranță permise menționate la articolul 14 alineatul (3) și la articolul 21 alineatul (3) din prezentul regulament;

- capturile legate de încălcarea suspectată corespund:

(a) unor cantități mai mari de 100 de kilograme sau unei valori de 20 % din cantitățile totale menționate în jurnalul de pescuit sau în declarația de debarcare sau de transbordare; sau

b) unei valori de 10 % din valoarea totală a produselor pescărești,

atunci când încălcarea este legată de oricare dintre următoarele specii:

 toate speciile care fac obiectul dimensiunii minime de referință de conservare în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului;

 toate speciile care fac obiectul obligației de debarcare menționate la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

 toate speciile care fac obiectul posibilităților de pescuit în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului;

 toate speciile care fac obiectul unor planuri multianuale;

 toate speciile care fac obiectul unui moratoriu, unui sezon închis sau pentru care pescuitul este interzis;

 toate speciile reglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului.

Articolul 90 alineatul (3) litera (g)    

Punerea la dispoziție pe piață de produse pescărești cu încălcarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului

- încălcarea suspectată este cea de a doua detectată în timpul celor douăsprezece luni precedente;

- încălcarea suspectată se referă la comercializarea produselor INN cu bună știință sau în contravenție cu Regulamentul INN

- atunci când vânzarea directă a fost efectuată către un centru de licitație neînregistrat sau un cumpărător neînregistrat, astfel cum se menționează la articolul 59 din prezentul regulament;

- completarea sau transmiterea de note de vânzare nu este conformă cu articolul 62 din prezentul regulament, inclusiv obligația de a înregistra și a transmite toate datele în format electronic;

- capturile legate de încălcarea suspectată corespund unor cantități mai mari de 100 de kilograme sau unei valori de 20 % din cantitățile totale menționate în jurnalul de pescuit sau în declarația de debarcare sau de transbordare sau unei valori de 10 % din valoarea totală a produselor pescărești, atunci când încălcarea este legată de oricare dintre următoarele specii:

 toate speciile care fac obiectul dimensiunii minime de referință de conservare în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului;

 toate speciile care fac obiectul obligației de debarcare menționate la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

 toate speciile care fac obiectul posibilităților de pescuit în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului;

 toate speciile care fac obiectul unui plan multianual;

 toate speciile care fac obiectul unui moratoriu, unui sezon închis sau pentru care pescuitul este interzis;

 toate speciile reglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului.

Articolul 90 alineatul (3) litera (c)    

Utilizarea unor unelte de pescuit neconforme.

Articolul 90 alineatul (3) litera (d)

Neîndeplinirea obligațiilor legate de utilizarea uneltelor de pescuit prevăzute de normele politicii comune în domeniul pescuitului.

- capturile legate de încălcarea suspectată au avut loc:

într-o zonă închisă; sau

dincolo de limita de adâncime;

- a fost utilizată una dintre uneltele următoare:

 Pescuit cu exploziv

 Setci în derivă interzise

- numărul de unelte autorizate depășește cu 2 unități numărul de unelte autorizate la bordul navelor de pescuit;

- încălcarea suspectată este cea de a doua detectată în timpul celor douăsprezece luni precedente;

- capturile legate de încălcarea suspectată reprezintă cantități egale cu sau de peste două ori mai mari decât marjele de toleranță permise menționate la articolul 14 alineatul (3) din prezentul regulament;

- capturile legate de încălcarea suspectată corespund unor cantități mai mari de 100 de kilograme sau unei valori de 20 % din cantitățile totale menționate în jurnalul de pescuit sau în declarația de debarcare sau de transbordare sau unei valori de 10 % din valoarea totală a produselor pescărești, atunci când încălcarea este legată de oricare dintre următoarele specii:

 toate speciile care fac obiectul referinței minime de conservare în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului;

 toate speciile care fac obiectul obligației de debarcare menționate la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

 toate speciile care fac obiectul pescuitului în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului;

 toate speciile care fac obiectul unui plan multianual;

 toate speciile care fac obiectul unui moratoriu, unui sezon închis sau pentru care pescuitul este interzis;

 toate speciile reglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului.

Articolul 90 alineatul (3) litera (h)

Desfășurarea de activități de pescuit de agrement care încalcă normele politicii comune în domeniul pescuitului sau vânzarea de capturi rezultate în urma pescuitului de agrement.

- capturile legate de încălcarea suspectată au avut loc:

 într-o zonă închisă; sau

 dincolo de limita de adâncime;

- încălcarea suspectată este cea de a treia detectată în timpul celor șase luni precedente;

- capturile legate de încălcarea suspectată corespund unor cantități mai mari de 5 kg, atunci când încălcarea este legată de oricare dintre următoarele specii:

 toate speciile care fac obiectul dimensiunii minime de referință de conservare menționate în normele politicii comune în domeniul pescuitului;

 toate speciile care fac obiectul obligației de debarcare menționate la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

 toate speciile care fac obiectul posibilităților de pescuit în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului;

 toate speciile care fac obiectul unui plan multianual;

toate speciile care fac obiectul unui moratoriu, unui sezon închis sau pentru care pescuitul este interzis.

Articolul 90 alineatul (3) litera (i)    

Comiterea mai multor încălcări care, împreună, constituie o nerespectare gravă a măsurilor de conservare și de gestionare.

Numărul încălcărilor simultane care nu sunt considerate încălcări grave individuale depășește numărul de 3.

ANEXA II

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 și apendicele la anexa respectivă se înlocuiesc cu următorul text:

ANEXA II - Certificatul de captură și certificatul de reexport ale Uniunii Europene

   (i) CERTIFICATUL DE CAPTURĂ AL UNIUNII EUROPENE

Numărul documentului

Autoritatea de validare

1. Numele

Adresa

Telefon
Fax

2. Numele navei de pescuit

Pavilion – Portul de origine și numărul de înregistrare

Indicativul radio

Numărul OMI/Lloyd’s (dacă a fost emis)

Licența de pescuit nr. – valabilă până la

Nr. Inmarsat, Nr. telefax, Nr. telefon, Adresă de e-mail (dacă există)

3. Descrierea produsului

Tipul de prelucrare autorizată la bord:

4. Trimiteri la măsuri de conservare și gestionare aplicabile

Specia

Codul produsului

Datele de efectuare a capturii și zona (zonele) de captură

Greutatea estimată în viu (greutatea netă a peștilor în kg)

Greutatea estimată în viu care urmează să fie debarcată (greutatea netă a peștilor în kg)

Greutatea debarcată verificată (greutate netă în kg)

5. Numele comandantului navei de pescuit – Semnătura – Sigiliul:

6. Declarația de transbordare pe mare
Numele comandantului navei de pescuit

Semnătura și data

Data transbordării/Zona/Poziția

Greutatea estimată (kg)

Comandantul navei receptoare

Semnătura

Numele navei

Indicativul radio

Numărul OMI/Lloyd’s
(dacă a fost emis)

7. Autorizația de transbordare și/sau de debarcare într-o zonă portuară:

Numele

Autoritatea

Semnătura

Adresa

Telefon

Portul de debarcare (după caz)

Data debarcării (după caz)

Sigiliul (ștampila)

Portul de transbordare (după caz)

Data transbordării (după caz) 

Sigiliul (ștampila)

8. Numele și adresa exportatorului

Semnătura

Data

Sigiliul

9. Validarea de către autoritatea statului de pavilion:

Numele/titlul

Semnătura

Data

Sigiliul (ștampila)

10. Detalii privind transportul: a se vedea apendicele

11. Declarația importatorului:

Compania, numele, adresa, numărul EORI și datele de contact ale importatorului (a se specifica detalii)

Semnătura

Data

Sigiliul

Compania, numele, adresa, numărul EORI și datele de contact ale reprezentantului importatorului (a se specifica detalii)

Semnătura

Data

Sigiliul

Descrierea produsului:

Codul NC

Descrierea produsului

Greutatea netă în kg

Greutatea netă a peștelui în kg

Document prevăzut la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008:

Da/nu (după caz)

Referințe

Document prevăzut la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008:

Da/nu (după caz)

Referințe

Statul membru și biroul de import

Mijloace de transport la sosire (aer, vehicul, navă, tren)

Referința documentului de transport

Ora estimată de sosire [dacă transmiterea este prevăzută la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

Numărul declarației vamale (dacă a fost emisă)

Numărul DSVCI (dacă există)

12. Controlul importurilor: Autoritatea

Locul

Import autorizat (*)

Import suspendat (*)

Verificare solicitată – data

13. Refuzarea certificatului de captură

Certificatul de captură a fost refuzat pe baza:

(*)

articolului 18 alineatul (1) litera (a)

articolului 18 alineatul (1) litera (b)

articolului 18 alineatul (1) litera (c)

articolului 18 alineatul (1) litera (d)

articolului 18 alineatul (1) litera (e)

articolului 18 alineatul (1) litera (f)

articolului 18 alineatul (1) litera (g)

articolului 18 alineatul (2) litera (a)

articolului 18 alineatul (2) litera (b)

articolului 18 alineatul (2) litera (c)

articolului 18 alineatul (2) litera (d)

(*) A se bifa, după caz:

3. Autoritatea

4. Controlul reexporturilor

(*) A se bifa, după caz:Apendice

DETALII PRIVIND TRANSPORTUL

1. Țara exportatoare

Port/aeroport/alt loc de plecare

2. Semnătura exportatorului 

Numele și pavilionul navei

Numărul de zbor/numărul de scrisoare de transport aerian

Țara de origine și numărul de înmatriculare a camionului

Număr scrisoare de trăsură pentru transport feroviar

Alt document de transport

Numărul (numerele) de container

listă atașată

Numele

Adresa

Semnătura

(1)

Sumele menționate în prezenta anexă se calculează pe baza valorii produselor pescărești obținute prin comiterea de încălcări în conformitate cu prețurile în vigoare pe platforma EUMOFA în momentul identificării încălcării, dacă sunt disponibile. În cazul în care valorile EUMOFA nu sunt disponibile sau nu sunt relevante, se aplică prețurile naționale sau prețurile identificate pe principalele piețe internaționale relevante pentru specia în cauză, prevalând prețul mai mare.