Bruxelles, 12.3.2018

COM(2018) 110 final

2018/0045(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013

(Text cu relevanță pentru SEE)

{SWD(2018) 54 final}
{SWD(2018) 55 final}


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Comisia a adoptat astăzi un pachet de măsuri de aprofundare a uniunii piețelor de capital (Capital Markets Union – „CMU”), împreună cu comunicarea intitulată „Finalizarea uniunii piețelor de capital până în 2019 – este timpul să accelerăm ritmul”. Pachetul cuprinde prezenta propunere și o propunere de Directivă de modificare a Directivei 2009/65/CE 1 și a Directivei 2011/61/UE 2 în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv, precum și o propunere privind un cadru favorabil al UE pentru obligațiunile garantate, o propunere privind un cadru favorabil pentru furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi, o propunere privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe și o comunicare privind legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale tranzacțiilor cu titluri de valoare.

Prezenta propunere ar trebui să sprijine crearea unei piețe unice mai integrate pentru fondurile de investiții și este de așteptat să conducă la reducerea costurilor de extindere a activității la nivel transfrontalier. Creșterea concurenței în UE va oferi investitorilor mai multe posibilități de alegere și un randament mai mare al investițiilor.

Prezenta propunere, care este cuprinsă în Programul de lucru al Comisiei pentru 2018 3 și ar trebui privită în contextul mai larg al Planului de acțiune privind CMU 4 și al Evaluării la jumătatea perioadei a CMU 5 , urmărește crearea unei veritabile piețe interne de capital prin reducerea fragmentării piețelor de capital, înlăturarea barierelor normative din calea finanțării economiei și creșterea ofertei de capital pentru finanțarea întreprinderilor. Barierele normative, și anume cerințele de comercializare, taxele regulamentare și cerințele administrative și de notificare impuse de statele membre constituie un puternic contrastimulent pentru distribuția transfrontalieră a fondurilor. Aceste bariere au fost identificate în răspunsurile la Cartea verde privind uniunea piețelor de capital 6 , la Cererea de contribuții cu privire la cadrul de reglementare al UE pentru servicii financiare 7 și la consultarea publică privind barierele din calea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții 8 .

Fondurile de investiții sunt produse de investiții create cu unicul scop de a colecta capital de la investitori și a investi acest capital în mod colectiv prin intermediul unui portofoliu de instrumente financiare, cum ar fi acțiunile, obligațiunile și alte titluri de valoare. În UE, fondurile de investiții pot fi împărțite în două categorii: organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM-uri) și fonduri de investiții alternative (FIA) gestionate de administratori de fonduri de investiții alternative (AFIA). OPCVM-urile sunt reglementate de Directiva 2009/65/CE, iar FIA sunt reglementate de Directiva 2011/61/UE. Directiva 2011/61/UE este completată de patru cadre pentru fonduri:

·Regulamentul (UE) nr. 345/2013 9 privind fondurile europene cu capital de risc,

·Regulamentul (UE) nr. 346/2013 10 privind fondurile europene de antreprenoriat social,

·Regulamentul (UE) 2015/760 11 privind fondurile europene de investiții pe termen lung și

·Regulamentul (UE) 2017/1131 12 privind fondurile de piață monetară.

Scopul comun al acestor norme este în special de a facilita distribuția transfrontalieră, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a investitorilor.

Normele care reglementează fondurile de investiții din UE permit administratorilor acestor fonduri să distribuie și, cu unele excepții, să gestioneze fondurile respective în întreaga UE. Deși fondurile de investiții din UE au înregistrat o creștere rapidă, activele administrate ajungând în iunie 2017 la un total de 14 310 miliarde EUR 13 , piața fondurilor de investiții din UE este în continuare organizată în cea mai mare parte ca o piață națională: 70 % din activele administrate sunt deținute de fonduri de investiții autorizate sau înregistrate pentru distribuție numai pe piața lor națională. Numai 37 % din OPCVM-uri și aproximativ 3 % din FIA sunt înregistrate pentru distribuție în mai mult de trei state membre. În ceea ce privește activele administrate, piața UE este mai mică decât piața SUA. Cu toate acestea, există mult mai multe fonduri în UE (58 125 față de 15 415 în SUA) 14 , ceea ce înseamnă că fondurile din UE sunt, în medie, semnificativ mai mici. Acest lucru are un impact negativ asupra economiilor de scară, a taxelor plătite de investitori și a modului în care funcționează piața internă în cazul fondurilor de investiții.

În prezenta propunere se recunoaște, de asemenea, că există și alți factori situați în afara sferei sale de acțiune, care obstrucționează distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții în UE. Printre acești factori se numără regimurile fiscale naționale aplicabile fondurilor de investiții și investitorilor, canalele de distribuție verticale și preferințele culturale pentru produsele interne de investiții.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat

Prezenta propunere se înaintează împreună cu o Directivă de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv. Propunerea se concentrează exclusiv pe distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții și introduce elemente noi sau modifică elementele existente ale legislației relevante. Aceste elemente noi sau modificări ale elementelor existente sunt coerente cu obiectivele dispozițiilor existente în domeniul de politică vizat, care urmăresc instituirea unei piețe unice pentru fondurile de investiții și facilitarea distribuției transfrontaliere a acestora. De asemenea, propunerea aliniază normele privind diferitele tipuri de fonduri de investiții. Prin urmare, coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică este asigurată.

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Principala prioritate a Comisiei este de a consolida economia UE și a stimula investițiile pentru a crea locuri de muncă. Un element esențial al Planului de investiții pentru Europa 15 , care are scopul de a întări economia Europei și a încuraja investițiile în toate cele 28 de state membre, este crearea unei piețe unice mai profunde a capitalului, și anume o CMU. Piețele de capital mai profunde și mai integrate vor îmbunătăți accesul întreprinderilor la capital, contribuind în același timp la crearea de noi oportunități de investiții pentru cei care economisesc.

Prezenta propunere este complementară acestui obiectiv și constituie una din acțiunile prioritare prevăzute în Evaluarea la jumătatea perioadei a CMU 16 , întrucât conține măsuri care urmăresc înlăturarea barierelor de pe piața de capital. Propunerea contribuie la dezvoltarea unor piețe de capital mai integrate, deoarece asigură investitorilor, administratorilor de fonduri și societăților în care se investește un acces mai ușor la beneficiile pieței unice.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temeiul juridic

Prezenta propunere se încadrează în domeniul competențelor partajate, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Temeiul juridic al acțiunii este articolul 114 din TFUE. Alegerea acestui temei juridic reflectă rolul crucial deținut de un regim armonizat de „pașaport” în funcționarea pieței interne pentru fondurile de investiții.

Este esențial să se asigure fondurilor de investiții posibilitatea de a furniza mai ușor servicii și să se creeze astfel în Uniune o piață internă mai competitivă și mai integrată. Barierele normative din calea distribuției transfrontaliere împiedică în prezent funcționarea corectă a pieței interne pentru fondurile de investiții. Barierele respective fragmentează piața internă și împiedică fondurile de investiții să beneficieze pe deplin de această piață. Prin urmare, pentru a asigura funcționarea corectă a pieței interne pentru fondurile de investiții și a îmbunătăți condițiile de funcționare a acesteia, este necesar un cadru de reglementare la nivelul Uniunii, care să reducă barierele din calea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții. Acesta este motivul pentru care propunerea vizează armonizarea cerințelor de comportament pentru fondurile de investiții, și anume a comunicărilor publicitare adresate investitorilor potențiali, precum și creșterea transparenței dispozițiilor din afara domeniilor reglementate de Directiva 2009/65/CE și Directiva 2011/61/UE, permițând astfel facilitarea unui mecanism de „pașaport” transfrontalier.

Subsidiaritatea (în cazul competențelor neexclusive)

Prezenta propunere respectă principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).

Armonizarea normelor UE privind comunicările publicitare adresate potențialilor investitori și creșterea transparenței dispozițiilor din afara domeniilor armonizate pot conduce la dezvoltarea în întreaga Uniune a unor piețe de capital mai integrate pentru fondurile de investiții. Propunerea are, prin urmare, obiectivul de a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței interne pentru serviciile aferente fondurilor de investiții. Acest obiectiv nu se limitează la teritoriul unui singur stat membru și nu poate fi realizat de statele membre la nivel național. De asemenea, propunerea introduce sarcini suplimentare ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), instituită în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 17 , care nu pot fi îndeplinite de statele membre acționând în mod individual.

Proporționalitatea

Prezenta propunere respectă principiul proporționalității prevăzut la articolul 5 din TUE.

Evaluarea impactului cuprinde estimările inițiale ale economiilor de costuri, pornind de la ipoteze realiste, bazate pe fapte. Propunerea va reduce sarcina și costurile de asigurare a conformității pentru fondurile de investiții, prin creșterea transparenței. Deși pentru crearea și menținerea bazelor de date ale ESMA este nevoie ca autoritățile competente din statele membre să transmită date (în special notificările către ESMA), eforturile financiare așteptate din partea statelor membre vor fi limitate. Datorită datelor colectate, ESMA își va îndeplini mai bine rolul de convergență. O mai mare concurență în sectorul fondurilor de investiții va avea un efect pozitiv asupra ofertei disponibile pentru investitori și asupra economiilor statelor membre.

Alegerea instrumentului

Prezenta propunere cuprinde dispoziții care asigură fondurilor de investiții mai multă securitate juridică pentru furnizarea de servicii. Problema lipsei de transparență a barierelor normative observate în statele membre nu s-ar rezolva numai prin modificarea Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2011/61/UE, deoarece acest lucru ar putea conduce la diferențe în punerea în aplicare.

În plus, normele din acest domeniu propuse în prezentul regulament și care se adresează ESMA și autorităților naționale au caracter tehnic și sunt de sine stătătoare. Propunerea urmărește creșterea transparenței normelor și a procedurilor aplicabile comercializării (transfrontaliere) a fondurilor de investiții, precum și creșterea transparenței taxelor și comisioanelor regulamentare percepute de autoritățile naționale competente. Pentru a atinge aceste obiective de politică este necesar un regulament direct aplicabil, care să asigure o armonizare totală. Regulamentul este, de asemenea, un mijloc juridic adecvat pentru a încredința ESMA sarcina de a crea și a menține baze de date cu normele naționale privind comunicările publicitare, cu taxele și comisioanele aplicabile la nivel național, precum și pentru stocarea notificărilor. Prin urmare, regulamentul este cel mai indicat pentru a realiza o maximă armonizare, evitând divergențele și asigurând astfel o mai mare convergență normativă.

Se propune, de asemenea, să se recurgă la modificări limitate ale Regulamentului (UE) nr. 345/2013 și ale Regulamentului (UE) nr. 346/2013 pentru a reflecta introducerea noțiunii și a condițiilor de precomercializare într-o directivă separată, care modifică Directiva 2011/61/UE. Modificările regulamentelor trebuie, prin urmare, introduse printr-un regulament.

În plus, se propune introducerea de modificări limitate ale Directivei 2009/65/CE și ale Directivei 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv. În acest scop, prezenta propunere se înaintează împreună cu o directivă de modificare a directivelor respective (care este propusă separat).

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Evaluările ex post/verificarea adecvării legislației existente

Pentru pregătirea prezentei propuneri, Comisia a efectuat o evaluare aprofundată a dispozițiilor relevante ale Directivei 2009/65/CE și ale Directivei 2011/61/UE, precum și a cerințelor suplimentare impuse de statele membre.

Această evaluare a arătat că, în pofida succesului său relativ, piața unică nu a reușit să atingă întregul său potențial în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții, de vreme ce fondurile încă se confruntă cu numeroase bariere. În plus, cerințele juridice și practicile administrative care nu intră sub incidența armonizării introduse prin Directiva 2009/65/CE și Directiva 2011/61/UE sunt lipsite de transparență. Evaluarea Comisiei a arătat că abordările statelor membre în ceea ce privește cerințele și verificările comunicărilor publicitare sunt foarte diferite. De asemenea, taxele și comisioanele percepute de autoritățile naționale competente pentru atribuțiile lor de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/65/CE și cu Directiva 2011/61/UE variază semnificativ. Toate acestea sunt bariere în calea distribuției transfrontaliere pe scară mai largă a fondurilor de investiții.

Consultările cu părțile interesate

Răspunsurile primite cu ocazia a două consultări au sugerat că, din cauza barierelor normative din calea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții, nu se poate profita pe deplin de beneficiile pieței unice. Prima consultare, Cartea verde privind uniunea piețelor de capital, a fost lansată la 18 februarie 2015. A doua consultare, Cerere de contribuții privind cadrul de reglementare al UE pentru serviciile financiare, a fost lansată la 30 septembrie 2015.

Au fost solicitate informații suplimentare privind practicile naționale din partea autorităților competente și a ESMA. La cererea Comisiei, ESMA a efectuat în 2016 un sondaj în rândul autorităților competente, solicitând date privind practicile naționale curente din domenii precum taxele regulamentare și cerințele de comercializare.

Pe baza răspunsurilor primite la Cartea verde privind CMU, la cererea de contribuții și la sondajul ESMA, Comisia a lansat, la 2 iunie 2016, o consultare publică privind distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții 18 . Având în vedere informațiile deja primite, consultarea a vizat exemple practice de probleme întâmpinate și dovezi ale impactului acestora. Pentru a primi un număr mare de răspunsuri, Comisia a organizat, împreună cu asociațiile de administrare de active și cu membrii acestora, campanii de informare itinerante în principalele centre de administrare de active din UE, și anume Luxemburg, Franța, Irlanda, Regatul Unit, Germania și Belgia. Au avut loc mai multe reuniuni și teleconferințe cu asociațiile europene și naționale de investitori, iar consultarea a fost prezentată la 15 septembrie 2016 Grupului utilizatorilor de servicii financiare. Au fost primite în total 64 de răspunsuri: 52 de la asociații sau societăți, 8 de la autorități publice sau organizații internaționale și 4 de la persoane fizice. Cele mai multe răspunsuri au indicat că barierele normative sunt un puternic contrastimulent pentru distribuția transfrontalieră.

La cererea Comisiei și pe baza informațiilor primite, ESMA a efectuat un sondaj subsecvent în 2017, pentru a obține mai multe date despre practicile specifice de comercializare și despre cerințele specifice de notificare din statele membre.

De asemenea, Comisia a organizat reuniuni cu sectorul fondurilor de investiții și cu asociațiile europene de investitori, pentru a strânge multe informații. La 30 mai 2017 un chestionar referitor la diversele domenii acoperite de distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții a fost trimis unui număr de opt organisme profesionale. Chestionarul punea un accent deosebit pe cuantificarea costurilor cauzate de barierele normative din calea distribuției transfrontaliere și pe determinarea beneficiilor potențiale pe care eliminarea acestor bariere le-ar fi adus administratorilor de active și investitorilor. Răspunsurile primite au sugerat că nivelul costurilor cauzate de barierele normative este substanțial: între 1 și 4 % din cheltuielile totale ale unui fond de investiții. De asemenea, în octombrie 2017, a fost efectuat un studiu specific asupra a 60 de fonduri de investiții mici, medii și mari, egal reprezentate și selectate printr-o procedură de eșantionare aleatoare stratificată. Studiul a confirmat relevanța barierelor normative și necesitatea de a acționa la nivelul UE.

În iunie și iulie 2017, printr-o evaluare inițială a impactului 19 , Comisia a consultat, de asemenea, părțile interesate. Cele cinci răspunsuri primite de la administratorii de active, asociațiilor acestora și asociațiile consultanților financiari au fost favorabile inițiativei Comisiei de a reduce barierele din calea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții.

Obținerea și utilizarea cunoștințelor de specialitate

Comisia s-a bazat pe informațiile și datele furnizate de Morningstar 20 și de Asociația europeană a administratorilor de fonduri și de active (European Fund and Asset Management Association EFAMA), precum și pe rapoarte și studii de piață elaborate de societăți private. În plus, a fost consultată literatura de specialitate, cu precădere literatura privind impactul distribuției transfrontaliere asupra concurenței și a comportamentului așteptat al consumatorilor.

Evaluarea impactului

Pentru pregătirea prezentei inițiative a fost efectuată o evaluare a impactului.

La 1 decembrie 2017, Comitetul de analiză a reglementării a emis un aviz pozitiv, însoțit de recomandări privind îmbunătățirea în continuare a proiectului de raport de evaluare a impactului. Proiectul de raport a fost modificat ulterior pentru a ține seama de observațiile comitetului 21 . Principalele modificări recomandate de comitet s-au referit la:

·factorii care afectează distribuția transfrontalieră și pe care inițiativa nu i-a luat în considerare,

·o descriere în scenariul de referință a inițiativelor recente care au impact (indirect) asupra distribuției transfrontaliere a fondurilor,

·structura, prezentarea, evaluarea și compararea opțiunilor și

·prezentarea, documentarea și calificarea metodelor cantitative și a rezultatelor acestora.

Raportul revizuit de evaluare a impactului și rezumatul acestuia sunt publicate împreună cu prezenta propunere 22 .

În raportul de evaluare a impactului se iau în considerare mai multe opțiuni de politică. În urma evaluării lor, opțiunile de politică reținute sunt următoarele:

(a)cerințele naționale de comercializare ar trebui să fie mai transparente la nivel național și la nivelul UE. În plus, definiția precomercializării din Directiva 2011/61/UE ar trebui armonizată, iar procesul de verificare a materialelor de promovare a comercializării ar trebui clarificat,

(b)taxele regulamentare ar trebui să fie mai transparente la nivelul UE și ar trebui introduse principii de nivel înalt pentru a asigura o mai mare consecvență a modului de determinare a acestora,

(c)alegerea facilităților de sprijin pentru investitorii locali ar trebui lăsată la latitudinea administratorilor fondurilor de investiții, prevăzând garanții pentru investitori,

(d)ar trebui să se armonizeze mai mult procedurile și cerințele de actualizare a notificărilor și de retragere a notificării privind utilizarea pașaportului pentru activități de comercializare.

Împreună, opțiunile de politică reținute reduc în mod semnificativ barierele normative. Acestea măresc probabilitatea ca mai multe fonduri să fie comercializate la nivel transfrontalier, conduc la creșterea concurenței, reduc fragmentarea pieței și asigură investitorilor mai multe posibilități de alegere în UE. Opțiunile de politică reținute oferă, de asemenea, beneficii indirecte, ca urmare a impactului lor social și asupra mediului. Distribuția la nivel transfrontalier a mai multor fonduri ar trebui să conducă la multiplicarea posibilităților de a investi în fondurile de investiții care urmăresc obiective sociale sau de mediu. La rândul său, acest lucru ar putea să accelereze creșterea în zonele respective.

Se preconizează că opțiunile de politică reținute vor conduce împreună la reduceri de costuri (costuri recurente) de 306-440 milioane EUR anual pentru toate fondurile de investiții comercializate în prezent la nivel transfrontalier în UE. Se estimează că reducerile de costuri unice vor fi chiar mai mari: 378-467 milioane EUR. Aceste reduceri de costuri ar trebui să acționeze ca stimulente pentru dezvoltarea mai multor activități transfrontaliere și să conducă la un grad mai mare de integrare al pieței unice pentru fondurile de investiții.

Prezentul regulament acoperă opțiunile de politică (a) și (b). Directiva de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2011/61/UE, care este propusă separat, acoperă opțiunile de politică (c) și (d).

Adecvarea reglementărilor și simplificarea

Prezenta propunere ar trebui să conducă la reduceri semnificative de costuri pentru administratorii fondurilor de investiții care distribuie sau intenționează să distribuie fondurile la nivel transfrontalier în UE. Aceste reduceri de costuri vor produce efecte pozitive în special pentru administratorii de fonduri care administrează fie un număr redus de fonduri de investiții, fie fonduri de investiții cu active mai puțin importante, întrucât aceștia dispun de o bază mai mică de repartizare a costurilor.

Deși prezenta propunere nu vizează în mod direct întreprinderile mici și mijlocii (IMM), acestea vor beneficia în mod indirect de propunere. Distribuția transfrontalieră a mai multor fonduri de investiții va accelera, de fapt, creșterea fondurilor de investiții în UE și a investițiilor acestora în IMM-uri, în special în cazul fondurilor cu capital de risc.

Drepturile fundamentale

UE s-a angajat să mențină standarde ridicate de protecție a drepturilor fundamentale. În acest context, este puțin probabil ca propunerea să aibă vreun impact direct asupra acestor drepturi consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Prezenta propunere va avea două implicații bugetare pentru ESMA. ESMA va trebui:

·să elaboreze standarde tehnice de reglementare și de punere în aplicare și

·să creeze și să mențină baze de date pe care publicul le va putea utiliza în mod gratuit.

Implicațiile bugetare pentru ESMA sunt evaluate în fișa financiară care însoțește prezenta propunere.

Până la adoptarea recentei revizuiri a autorităților europene de supraveghere, propunerea are implicații asupra bugetului Uniunii, sub forma cotei de participare a Comisiei la finanțarea ESMA, care este de 40 %.

5.ALTE ELEMENTE

·Evaluare

După cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament va fi efectuată o evaluare a acestuia și a propunerii de Directivă de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv. Comisia se va baza pe o consultare publică și pe discuțiile cu ESMA și cu autoritățile competente.    

·Explicarea detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

Articolul 1 introduce definițiile.

Articolul 2 privind cerințele pentru comunicările publicitare cuprinde principiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste comunicări, și anume: (i) să fie identificabile ca atare, (ii) să prezinte în mod echitabil riscurile și avantajele achiziționării de unități sau acțiuni ale FIA și ale OPCVM-urilor și (iii) toate informațiile furnizate în comunicările publicitare trebuie să fie corecte și clare și nu trebuie să fie înșelătoare. Acesta se bazează în mare măsură pe articolul 77 din Directiva 2009/65/CE și extinde domeniul de aplicare la Directiva 2011/61/UE.

Articolele 3 și 4 introduc un cadru transparent pentru dispozițiile naționale privind cerințele de comercializare. Autoritățile competente vor publica online toate actele naționale cu putere de lege aplicabile și toate actele administrative naționale aplicabile, inclusiv rezumatele acestora, care reglementează cerințele de comercializare pentru FIA și OPCVM-uri, în limbile oficiale sau într-una din limbile oficiale ale statului membru respectiv și în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale. Aceste informații vor fi notificate ESMA, care va publica și va menține pe site-ul său web o bază de date centralizată dedicată. Pentru a optimiza fluxurile de informații dintre autoritățile competente și ESMA, articolul 3 împuternicește Comisia să adopte standarde tehnice de punere în aplicare care stabilesc formularele, modelele și procedurile standard pentru notificări.

Articolul 5 prevede că, în cazul în care autoritățile competente impun notificarea sistematică a comunicărilor publicitare pentru a verifica conformitatea acestor comunicări cu dispozițiile naționale relevante privind cerințele de comercializare, acestea trebuie să decidă în termen de 10 zile lucrătoare. Verificarea nu poate constitui o condiție prealabilă pentru comercializare. Articolul 5 stabilește, de asemenea, că autoritățile competente trebuie să aplice proceduri care asigură un tratament transparent și nediscriminatoriu, indiferent de originea fondului de investiții verificat, și să publice procedurile aplicabile. Autoritățile competente trebuie să informeze ESMA în fiecare an cu privire la deciziile de respingere a comunicărilor publicitare sau de solicitare a unor adaptări ale acestora. Pentru a asigura tratamentul consecvent al investitorilor de retail, aceste cerințe ar trebui aplicate și de AFIA, dacă statele membre le permit acestora să comercializeze pe teritoriul lor unități sau acțiuni ale FIA către investitorii de retail.

Articolul 6 prevede că, în cazul în care autoritatea competentă percepe taxe sau comisioane, acestea trebuie să fie proporționale cu sarcinile de supraveghere îndeplinite și că facturile aferente trebuie trimise la sediile sociale ale AFIA sau ale societăților de administrare ale OPCVM-urilor.

Articolul 7 prevede că autoritățile competente trebuie să publice și să mențină pe site-ul lor web baze de date centralizate privind taxele sau comisioanele ori metodologiile de calcul relevante. Informațiile trebuie să fie disponibile în cel puțin una din limbile utilizate curent în domeniul finanțelor internaționale. Sistemul prevede notificarea informațiilor relevante de către autoritățile competente. Pentru a optimiza fluxurile de informații dintre autoritățile competente și ESMA, aceasta din urmă trebuie să elaboreze standarde tehnice de punere în aplicare care stabilesc formularele, modelele și procedurile standard pentru notificări.

Articolul 8 încredințează ESMA sarcina de a publica și a menține online o bază de date centralizată interactivă, care cuprinde taxele sau comisioanele percepute de autoritățile competente sau, după caz, metodologiile de calcul utilizate.

Articolul 9 prevede, ca parte a bazei de date centralizate interactive introduse prin articolul 8, un instrument interactiv pentru taxe și comisioane care permite utilizatorului să efectueze calcule online.

Articolul 10 prevede cerința ca ESMA să publice și să mențină pe site-ul său web o bază de date centralizată cu toate AFIA, toate societățile de administrare ale OPCVM-urilor, toate FIA și toate OPCVM-urile. Această bază de date se întemeiază pe informațiile primite de ESMA în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2009/65/CE și cu articolul 7 alineatul (5) din Directiva 2011/61/UE, precum și pe notificările și scrisorile de notificare primite de autoritățile competente conform directivelor respective și transmise către ESMA în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din prezentul regulament.

În conformitate cu articolul 11, autoritățile competente au obligația de a transmite către ESMA notificările și scrisorile de notificare menționate la articolul 10. Pentru a standardiza și a optimiza fluxurile de informații dintre fondurile de investiții/AFIA sau societățile de administrare ale OPCVM-urilor și autoritățile competente, precum și dintre autoritățile competente și ESMA, acest articol prevede, de asemenea, competența Comisiei de a adopta standarde tehnice de reglementare și de punere în aplicare.

Articolele 12 și 13 introduc în Regulamentul (UE) nr. 345/2013 și în Regulamentul (UE) nr. 346/2013 conceptul de precomercializare. Modificarea va permite administratorilor înregistrați conform regulamentelor respective să se adreseze investitorilor, prin intermediul practicii de precomercializare, testând interesul acestora pentru viitoare oportunități sau strategii de investiții. Această modificare ar garanta condiții echitabile de concurență cu administratorii autorizați în temeiul articolului 6 din Directiva 2011/61/UE, care beneficiază de acest concept introdus prin [Directiva de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv].

Articolul 14 stabilește că, după 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia va efectua o evaluare a acestuia.

2018/0045 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 23 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Abordările divergente în materie de reglementare și de supraveghere a distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții alternative („FIA”), definite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului 24 , și a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare („OPCVM­uri”), în sensul Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului 25 , au drept rezultat fragmentarea pieței și crearea de bariere în calea comercializării și a accesului transfrontalier la FIA și OPCVM-uri, care, la rândul lor, pot să împiedice comercializarea acestor fonduri în alte state membre.

(2)Pentru a consolida cadrul de reglementare aplicabil fondurilor de investiții și a proteja mai bine investitorii, comunicările publicitare adresate investitorilor în FIA și OPCVM-uri ar trebui să fie identificabile ca atare și ar trebui să prezinte în mod echitabil atât riscurile, cât și avantajele achiziționării de unități sau de acțiuni ale unui FIA sau OPCVM. De asemenea, toate informațiile incluse în comunicările publicitare ar trebui prezentate în mod corect și clar și nu ar trebui să fie înșelătoare. Pentru a asigura protecția investitorilor, precum și condiții echitabile de concurență între FIA și OPCVM-uri, normele privind comunicările publicitare ar trebui să se aplice atât comunicărilor referitoare FIA, cât și celor referitoare la OPCVM-uri.

(3)Autoritățile competente care decid să impună notificarea sistematică a comunicărilor publicitare ar trebui să verifice dacă aceste comunicări respectă prezentul regulament și alte cerințe aplicabile, și anume dacă sunt identificabile ca atare, dacă prezintă în mod echitabil riscurile și avantajele achiziționării de unități sau acțiuni ale unui OPCVM și, în cazul în care un stat membru permite comercializarea FIA către investitorii de retail, ale unui FIA, precum și dacă toate informațiile din comunicările publicitare sunt prezentate în mod corect și clar și nu sunt înșelătoare.

(4)Pentru o mai mare transparență și o mai bună protecție a investitorilor, ar trebui îmbunătățit accesul la informațiile privind cerințele de comercializare a acțiunilor sau unităților FIA sau ale OPCVM-urilor, prevăzute în actele naționale cu putere de lege și în actele administrative naționale, impunând autorităților competente și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”) să mențină baze de date centralizate pe site-urile lor web, în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale.

(5)Pentru a asigura tratamentul egal și a ajuta AFIA și societățile de administrare ale OPCVM-urilor să decidă dacă se angajează sau nu în distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții, este important ca taxele și comisioanele percepute de autoritățile competente pentru autorizare, înregistrare și supraveghere, menționate în Directivele 2009/65/CE și 2011/61/UE, să fie proporționale cu sarcinile de supraveghere îndeplinite și făcute publice, și ca aceste taxe și comisioane să fie publicate pe site-urile web ale autorităților respective. Din același motiv, site-ul web al ESMA ar trebui să includă un instrument interactiv care să permită calcularea taxelor și a comisioanelor percepute de autoritățile competente.

(6)Întrucât ESMA, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului 26 , ar trebui să monitorizeze și să evalueze evoluțiile pieței în domeniul său de competență, este oportun și necesar să se extindă cunoștințele ESMA, incluzând în actualele baze de date ale ESMA toți AFIA și toate societățile de administrare ale OPCVM-urilor, alături de toate FIA și toate OPCVM-urile pe care aceste societăți de administrare le administrează și le comercializează, precum și toate statele membre în care sunt comercializate aceste fonduri de investiții. În acest scop, autoritățile competente ar trebui să transmită către ESMA notificările, scrisorile de notificare sau înștiințările scrise primite în temeiul Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE.

(7)Pentru a asigura condiții echitabile de concurență între fondurile cu capital de risc eligibile, definite la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 27 , sau fondurile de antreprenoriat social eligibile, definite la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 28 , pe de o parte, și alte FIA, pe de altă parte, este necesar să se includă în aceste regulamente norme privind precomercializarea, care să fie identice cu normele privind precomercializarea prevăzute în Directiva 2011/61/UE. Aceste norme ar trebui să permită administratorilor înregistrați conform regulamentelor respective să se adreseze investitorilor testând interesul acestora pentru viitoare oportunități sau strategii de investiții în fondurile cu capital de risc eligibile și în fondurile de antreprenoriat social eligibile.

(8)Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte proiectele de standarde tehnice de reglementare elaborate de ESMA în ceea ce privește comunicarea informațiilor privind taxele sau comisioanele sau, după caz, a metodologiilor de calcul relevante pentru aceste taxe sau comisioane percepute de autoritățile competente. În plus, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte proiectele de standarde tehnice de reglementare elaborate de ESMA în ceea ce privește comunicarea informațiilor care trebuie furnizate în notificări, în scrisorile de notificare și în înștiințările scrise privind activitățile transfrontaliere, prevăzute de Directivele 2009/65/CE și 2011/61/UE. Comisia ar trebui să adopte aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare prin intermediul actelor delegate prevăzute la articolul 290 din TFUE și în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(9)Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare elaborate de ESMA în ceea ce privește formularele, modelele și procedurile standard pentru notificarea de către autoritățile competente a actelor cu putere de lege și a actelor administrative, inclusiv a rezumatelor acestora, privind cerințele de comercializare aplicabile pe teritoriul lor, nivelurile taxelor sau ale comisioanelor pe care le percep și, după caz, metodologiile de calcul relevante. În plus, pentru a îmbunătăți transmiterea informațiilor către autoritățile competente și de la autoritățile competente la ESMA, standardele tehnice de punere în aplicare ar trebui să acopere și notificările, scrisorile de notificare și înștiințările scrise privind activitățile transfrontaliere, prevăzute de Directivele 2009/65/CE și 2011/61/UE. Comisia ar trebui să adopte aceste standarde tehnice de punere în aplicare prin intermediul actelor de punere în aplicare prevăzute la articolul 291 din TFUE și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(10)Este necesar să se coordoneze competențele acordate Comisiei pentru adoptarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare și a standardelor tehnice de punere în aplicare elaborate de ESMA în domeniul notificărilor, al scrisorilor de notificare sau al înștiințărilor scrise privind activitățile transfrontaliere, prevăzute de prezentul regulament și de Directivele 2009/65/CE și 2011/61/UE. [Directiva de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv] ar trebui, prin urmare, să elimine aceste competențe din Directivele 2009/65/CE și 2011/61/UE.

(11)Orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în contextul prezentului regulament, cum ar fi schimbul sau transmiterea de astfel de date de către autoritățile competente, ar trebui efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 29 și orice schimb sau transmitere de informații de către ESMA ar trebui efectuat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului 30 .

(12)După cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a aplicării acestuia. Evaluarea ar trebui să țină seama de evoluțiile pieței și să verifice dacă măsurile introduse au îmbunătățit distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții.

(13)Pentru a asigura securitatea juridică, este necesar să se sincronizeze datele de aplicare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative de transpunere a [Directivei de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv] cu data de aplicare a prezentului regulament, în ceea ce privește dispozițiile referitoare la comunicările publicitare și la precomercializare.

(14)Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume îmbunătățirea eficienței pieței în contextul instituirii uniunii piețelor de capital, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere efectele sale, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)    „FIA” înseamnă FIA definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;

(b)    „AFIA” înseamnă AFIA definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE;

(c)    „autoritate competentă” înseamnă autoritatea competentă definită la articolul 2 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2009/65/CE sau autoritatea competentă definită la articolul 4 alineatul (1) litera (f) sau la articolul 4 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2011/61/UE;

(d)    „stat membru de origine” înseamnă statul membru în care este situat sediul social al AFIA sau al societății de administrare a OPCVM;

(e)    „OPCVM” înseamnă un OPCVM autorizat în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2009/65/CE;

(f)    „societate de administrare a OPCVM” înseamnă societatea de administrare definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE.

Articolul 2

Cerințe pentru comunicările publicitare

1.AFIA sau societățile de administrare ale OPCVM-urilor se asigură că toate comunicările publicitare adresate investitorilor sunt identificabile ca atare și prezintă în mod echitabil riscurile și avantajele achiziționării de unități sau acțiuni ale unui FIA sau ale unui OPCVM și că toate informațiile furnizate în comunicările publicitare sunt corecte și clare și nu sunt înșelătoare.

2.Societățile de administrare ale OPCVM-urilor se asigură că nicio comunicare publicitară care conține informații specifice despre un OPCVM nu contrazice informațiile cuprinse în prospectul menționat la articolul 68 din Directiva 2009/65/CE și nici informațiile-cheie destinate investitorilor menționate la articolul 78 din directiva respectivă sau nu minimizează importanța acestora. Societățile de administrare ale OPCVM-urilor se asigură că în toate comunicările publicitare se precizează că există un prospect și că sunt disponibile informațiile-cheie destinate investitorilor. În comunicarea publicitară se indică unde, cum și în ce limbă investitorii sau potențialii investitori pot obține prospectul și informațiile-cheie.

3.AFIA se asigură că nicio comunicare publicitară care conține o invitație de a achiziționa unități sau acțiuni ale unui FIA, ce cuprinde informații specifice despre FIA, nu conține afirmații care contrazic informațiile ce trebuie comunicate investitorilor în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2011/61/UE sau nu minimizează importanța acestora.

4.Alineatul (2) al prezentului articol se aplică mutatis mutandis în cazul FIA care publică un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului 31 sau în conformitate cu legislația națională sau aplică norme privind formatul și conținutul informațiilor-cheie destinate investitorilor menționate la articolul 78 din Directiva 2009/65/CE.

5.Până la [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 24 de luni de la data intrării în vigoare], ESMA emite orientări, pe care ulterior le actualizează periodic, privind aplicarea cerințelor pentru comunicările publicitare menționate la primul alineat, ținând seama de posibilitatea publicării online a comunicărilor publicitare.

Articolul 3

Publicarea dispozițiilor naționale privind cerințele de comercializare

1.Autoritățile competente publică și mențin pe site-urile lor web baze de date centralizate care conțin toate actele naționale cu putere de lege aplicabile și toate actele administrative naționale aplicabile, inclusiv rezumatele acestora, ce reglementează cerințele de comercializare pentru FIA și OPCVM-uri, în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale.

2.Autoritățile competente notifică ESMA actele cu putere de lege și actele administrative menționate la alineatul (1), inclusiv rezumatele acestora, precum și linkurile către site-urile lor web pe care sunt publicate informațiile respective.

Autoritățile competente notifică ESMA, fără întârziere, orice modificare a informațiilor furnizate în temeiul primului paragraf al prezentului alineat.

3.ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care stabilesc formularele, modelele și procedurile standard pentru notificările prevăzute în prezentul articol.

ESMA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 18 luni de la data intrării în vigoare].

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

4.Până la [OP: Vă rugăm să introduceți data corespunzătoare trecerii a 48 de luni de la data intrării în vigoare], ESMA examinează într-un raport cerințele de comercializare menționate la alineatul (1) și informează Comisia în acest sens. ESMA actualizează raportul din doi în doi ani.

Articolul 4

Baza de date centralizată a ESMA care conține dispozițiile naționale privind cerințele de comercializare

Până la [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 30 de luni de la data intrării în vigoare], ESMA publică și menține pe site-ul său web o bază de date centralizată care conține actele naționale cu putere de lege și actele administrative naționale privind cerințele de comercializare, inclusiv rezumatele acestor acte, precum și linkuri către site-urile web ale autorităților competente.

Articolul 5

Verificarea comunicărilor publicitare

1.Cu unicul scop de a verifica respectarea prezentului regulament și a dispozițiilor naționale privind cerințele de comercializare, autoritățile competente pot solicita notificarea sistematică a comunicărilor publicitare pe care societățile de administrare ale OPCVM-urilor intenționează să le utilizeze, în mod direct sau indirect, în relația cu investitorii.

Notificarea sistematică menționată la primul paragraf nu constituie o condiție prealabilă pentru comercializarea unităților OPCVM-ului.

Dacă impun notificarea comunicărilor publicitare menționată la primul paragraf, autoritățile competente comunică societății de administrare a OPCVM-ului, în termen de 10 zile lucrătoare începând din ziua lucrătoare care urmează după ziua primirii unei notificări, orice solicitare de modificare a comunicărilor sale publicitare.

2.Autoritățile competente care impun notificarea sistematică a comunicărilor publicitare stabilesc, aplică și publică pe site-urile lor web proceduri de notificare sistematică a acestor comunicări. Normele și procedurile interne asigură tratamentul transparent și nediscriminatoriu al tuturor OPCVM-urilor, indiferent de statele membre în care acestea sunt autorizate.

3.Dacă statele membre permit AFIA să comercializeze, pe teritoriul lor, unități sau acțiuni ale FIA către investitorii de retail, alineatele (1) și (2) ale prezentului articol se aplică mutatis mutandis acestor AFIA.

4.Autoritățile competente care impun notificarea sistematică a comunicărilor publicitare menționată la alineatul (1) transmit ESMA, până la data de 31 martie a fiecărui an, un raport privind deciziile de respingere a comunicărilor publicitare sau de solicitare a unor adaptări ale acestora, luate în anul precedent.

Raportul către ESMA cuprinde următoarele informații:

(a)numărul total de decizii luate, cu evidențierea clară a celor mai frecvente încălcări, inclusiv o descriere a obiectului acestora;

(b)rezultatele fiecărei decizii;

(c)un exemplu concret pentru fiecare încălcare menționată la litera (a).

Până la data de 30 iunie a fiecărui an, ESMA transmite Comisiei un raport în care analizează efectele actelor cu putere de lege și ale actelor administrative care reglementează comunicările publicitare.

Articolul 6

Principii comune privind taxele sau comisioanele

1.Taxele sau comisioanele percepute de autoritățile competente sunt proporționale cu cheltuielile legate de autorizare sau de înregistrare și de exercitarea competențelor de supraveghere și de investigare prevăzute la articolele 44, 45 și 46 din Directiva 2011/61/UE și la articolele 97 și 98 din Directiva 2009/65/CE.

2.Autoritățile competente trimit factura pentru un anumit exercițiu financiar la sediul social al AFIA sau al societății de administrare a OPCVM. Factura indică taxele sau comisioanele menționate la alineatul (1), mijloacele de plată și data scadenței.

Articolul 7

Publicarea dispozițiilor naționale privind taxele și comisioanele

1.Până la [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 6 luni de la data intrării în vigoare], autoritățile competente publică și mențin pe site-urile lor web baze de date centralizate, care cuprind taxele sau comisioanele menționate la articolul 6 alineatul (1) sau, după caz, metodologiile de calcul pentru aceste taxe sau comisioane, în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale.

2.Autoritățile competente notifică ESMA nivelurile taxelor sau ale comisioanelor menționate la articolul 6 alineatul (1) și, după caz, metodologiile de calcul pentru aceste taxe sau comisioane.

Autoritățile competente notifică ESMA, fără întârziere, orice modificare a informațiilor furnizate în temeiul primului paragraf.

3.ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care precizează informațiile pe care autoritățile competente trebuie să i le notifice în temeiul prezentului articol.

ESMA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 18 luni de la data intrării în vigoare].

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

4.ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care stabilesc formularele, modelele și procedurile standard pentru notificările prevăzute în prezentul articol.

ESMA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 18 luni de la data intrării în vigoare].

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 8

Baza de date interactivă a ESMA privind taxele și comisioanele

Până la [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 30 de luni de la data intrării în vigoare], ESMA publică și menține pe site-ul său web o bază de date interactivă, accesibilă publicului în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale, care cuprinde taxele sau comisioanele menționate la articolul 6 alineatul (1) sau, după caz, metodologiile de calcul pentru aceste taxe sau comisioane.

Baza de date interactivă conține linkuri către site-urile web ale autorităților competente, menționate la articolul 7 alineatul (1).

Articolul 9

Instrumentul interactiv al ESMA pentru taxe și comisioane

Până la [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 30 de luni de la data intrării în vigoare], ESMA elaborează, pune la dispoziție și menține pe site-ul său web un instrument interactiv, accesibil publicului în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale, care indică taxele sau comisioanele menționate la articolul 6 alineatul (1).

Instrumentul interactiv face parte din baza de date interactivă menționată la articolul 8.

Articolul 10

Baza de date centralizată a ESMA privind AFIA, societățile de administrare ale OPCVM-urilor, FIA și OPCVM-urile

Până la [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 30 de luni de la data intrării în vigoare], ESMA publică și menține pe site-ul său web o bază de date centralizată, accesibilă publicului într-o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale, care cuprinde toți AFIA și toate societățile de administrare ale OPCVM-urilor, alături de toate FIA și toate OPCVM-urile pe care acești AFIA și societăți de administrare ale OPCVM-urilor le administrează și le comercializează, precum și toate statele membre în care sunt comercializate aceste fonduri.

Articolul 11

Standardizarea notificărilor către ESMA

1.Autoritățile competente ale statului membru de origine transmit către ESMA, fără întârziere, orice notificare, scrisoare de notificare, înștiințare scrisă sau informații menționate la articolul 17 alineatele (3) și (8), articolul 18 alineatele (2) și (4), articolul 93 alineatele (3) și (8) și articolul 93a alineatul (3) din Directiva 2009/65/CE, precum și la articolul 31 alineatele (2) și (4), articolul 32 alineatele (3) și (7), articolul 32a alineatul (3) și articolul 33 alineatele (2) și (3) din Directiva 2011/61/UE.

2.ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care precizează informațiile ce trebuie notificate în conformitate cu articolul 17 alineatele (1), (2), (3), (8) și (9), articolul 18 alineatele (1), (2) și (4), articolul 93 alineatele (1), (2) și (8) și articolul 93a alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE, precum și în conformitate cu articolul 32a alineatul (2) și articolul 33 alineatele (2), (3) și (6) din Directiva 2011/61/UE.

ESMA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 18 luni de la data intrării în vigoare].

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

3.ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care stabilesc formularele, modelele și procedurile pentru transmiterea informațiilor menționate la articolul 17 alineatele (1), (2), (3), (8) și (9), articolul 18 alineatele (1), (2) și (4), articolul 93 alineatele (1), (2) și (8) și articolul 93a alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE, precum și la articolul 31 alineatele (2) și (4), articolul 32 alineatele (2) și (7), articolul 32a alineatul (2) și articolul 33 alineatele (2), (3) și (6) din Directiva 2011/61/UE, inclusiv procedura de transmitere a informațiilor de către autoritățile competente în sensul alineatului (1).

ESMA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf al prezentului alineat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 12

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc

Regulamentul (UE) nr. 345/2013 se modifică după cum urmează:

(1)La articolul 3 se adaugă următoarea literă (o):

„(o)    «precomercializare» înseamnă furnizarea, directă sau indirectă, de informații privind strategii de investiții sau idei de investiții de către administratorul unui fond cu capital de risc eligibil, sau în numele acestuia, către potențiali investitori domiciliați în Uniune sau având sediul social în Uniune, cu scopul de a testa interesul acestora într-un fond cu capital de risc eligibil, care nu este încă înregistrat”;

(2)Se inserează următorul articol 4a:

„Articolul 4a

(1) Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile pot desfășura activități de precomercializare în Uniune, cu excepția cazului în care informațiile prezentate potențialilor investitori:

(a)se referă la fonduri cu capital de risc eligibile stabilite;

(b)conțin trimiteri la fonduri cu capital de risc eligibile stabilite;

(c)permit investitorilor să își asume angajamentul de a achiziționa unități sau acțiuni ale anumitor fonduri cu capital de risc eligibile;

(d)echivalează cu un prospect, cu documentele constitutive ale unor fonduri cu capital de risc eligibile neînregistrate încă, cu documente de ofertă, cu formulare de subscriere sau cu documente similare, aflate fie în stadiu de proiect, fie în forma finală, permițând investitorilor să ia o decizie în privința investiției.

(2) Autoritățile competente nu impun administratorilor de fonduri cu capital de risc eligibile să notifice intenția lor de a desfășura activități de precomercializare.

(3) Achiziționarea de către investitori a unităților sau a acțiunilor unor fonduri cu capital de risc eligibile înregistrate, în urma precomercializării în conformitate cu alineatul (1), ori a unităților sau acțiunilor fondurilor cu capital de risc eligibile administrate și comercializate de administratori de fonduri cu capital de risc eligibile care au practicat precomercializarea unor fonduri cu capital de risc eligibile neînregistrate încă având caracteristici similare, se consideră a fi rezultatul comercializării.

(4) Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile care oferă spre subscriere unități sau acțiuni ale fondurilor cu capital de risc eligibile care au făcut obiectul precomercializării informează autoritatea competentă în conformitate cu articolul 15.”

Articolul 13

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social

Regulamentul (UE) nr. 346/2013 se modifică după cum urmează:

(1)La articolul 3 se adaugă următoarea literă (o):

„(o)    «precomercializare» înseamnă furnizarea, directă sau indirectă, de informații privind strategii de investiții sau idei de investiții de către administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil, sau în numele acestuia, către potențiali investitori domiciliați în Uniune sau având sediul social în Uniune, cu scopul de a testa interesul acestora într-un fond de antreprenoriat social eligibil, care nu este încă înregistrat”;

(2)Se inserează următorul articol 4a:

„Articolul 4a

(1) Administratorii de fonduri de antreprenoriat social eligibile pot desfășura activități de precomercializare în Uniune, cu excepția cazului în care informațiile prezentate potențialilor investitori:

(a)se referă la fonduri de antreprenoriat social eligibile stabilite;

(b)conțin trimiteri la fonduri de antreprenoriat social eligibile stabilite;

(c)permit investitorilor să își asume angajamentul de a achiziționa unități sau acțiuni ale anumitor fonduri de antreprenoriat social eligibile;

(d)echivalează cu un prospect, cu documentele constitutive ale unor fonduri de antreprenoriat social eligibile neînregistrate încă, cu documente de ofertă, cu formulare de subscriere sau cu documente similare, aflate fie în stadiu de proiect, fie în forma finală, permițând investitorilor să ia o decizie în privința investiției.

(2) Autoritățile competente nu impun administratorilor de fonduri de antreprenoriat social eligibile să notifice intenția lor de a desfășura activități de precomercializare.

(3) Achiziționarea de către investitori a unităților sau a acțiunilor unor fonduri de antreprenoriat social eligibile înregistrate, în urma precomercializării în conformitate cu alineatul (1), ori a unităților sau acțiunilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile administrate și comercializate de administratori de fonduri de antreprenoriat social eligibile care au practicat precomercializarea unor fonduri de antreprenoriat social eligibile neînregistrate încă având caracteristici similare, se consideră a fi rezultatul comercializării.

(4) Administratorii de fonduri de antreprenoriat social eligibile care oferă spre subscriere unități sau acțiuni ale fondurilor de antreprenoriat social eligibile care au făcut obiectul precomercializării informează autoritatea competentă în conformitate cu articolul 16.”

Articolul 14

Evaluare

Până la [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 60 de luni de la data intrării în vigoare] Comisia efectuează, după o consultare publică și după discuții cu ESMA și cu autoritățile competente, o evaluare a aplicării prezentului regulament.

Articolul 15

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la [OP: Vă rugăm să inserați a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene], cu excepția articolului 2 alineatele (1) și (4), a articolului 3 alineatele (1) și (2) și a articolelor 12 și 13, care se aplică de la [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 24 de luni de la data intrării în vigoare].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,    Pentru Consiliu,

Președintele    Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Denumirea propunerii/inițiativei

1.2.Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB

1.3.Tipul propunerii/inițiativei

1.4.Obiectiv(e)

1.5.Motivele propunerii/inițiativei

1.6.Durata și impactul financiar

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)

2.MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

2.2.Sistemul de gestiune și de control

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor operaționale

3.2.3.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.4.Compatibilitatea cu actualul cadru financiar multianual

3.2.5.Contribuția terților

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Denumirea propunerii/inițiativei

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013

1.2.Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)

Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital

1.3.Tipul propunerii/inițiativei

◻ Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă

Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare 32

☑ Propunerea/inițiativa se referă la prelungirea unei acțiuni existente

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune reorientată către o acțiune nouă

1.4.Obiectiv(e)

1.4.1.Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă

Obiectivul general 1: Un nou impuls pentru locurile de muncă, creștere și investiții

Obiectivul general 2: O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială conbsolidată

1.4.2.Obiectiv(e) specific(e)

1.6 Creșterea fluxului de investiții transfrontaliere.

2.4 Accesul consumatorilor la produse și servicii sigure și fiabile de asigurări, pensii și OPCVM, atât la nivel național, cât și la nivel transfrontalier.

Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

12. Servicii financiare și piețe de capital

1.4.3.Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizați/ grupurilor vizate.

Reducerea barierelor normative din calea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții ar trebui să conducă la reducerea costurilor de extindere a activității la nivel transfrontalier suportate de administratorii de active, accelerând astfel creșterea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții și sprijinind aprofundarea pieței unice pentru fondurile de investiții din UE.

La rândul lor, acestea ar trebui să conducă la reducerea fragmentării pieței și la creșterea concurenței, contribuind, în cele din urmă, la asigurarea mai multor posibilități de alegere și a unui randament mai mare pentru investitorii din UE.

1.4.4.Indicatori de rezultat și de impact

Până la sfârșitul anului 2019, Comisia va elabora un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentei propuneri. Programul de monitorizare va stabili mijloacele care vor fi utilizate și intervalele care vor fi aplicate pentru colectarea de date și de alte elemente necesare. Acesta va preciza măsurile care trebuie luate de Comisie, de statele membre și de ESMA pentru colectarea și analizarea datelor și a altor elemente.

Următoarea listă neexhaustivă de surse ar putea constitui o bază pentru colectarea de informații în scop de monitorizare și pentru pregătirea evaluării impactului prezentei propuneri:

(a)    site-urile web ale autorităților competente, în ceea ce privește cerințele naționale de comercializare și taxele și comisioanele regulamentare;

(b)    baza de date a ESMA privind cerințele naționale de comercializare,

(c)    baza de date a ESMA privind taxele și comisioanele regulamentare,

(d)    instrumentul interactiv al ESMA pentru taxe și comisioane regulamentare,

(e)    baza de date a ESMA pentru notificări.

În timp ce sursa (e) ar permite Comisiei să verifice dacă obiectivul general de politică a fost îndeplinit, sursele (a)-(d) ar putea fi utilizate pentru a analiza măsura în care au fost atinse obiectivele de politică specifice.

Indicatorii de monitorizare și de evaluare legați de aceste surse ar include următoarele rezultate:

   crearea/actualizarea site-urilor web de către autoritățile competente și ESMA [utilizarea surselor (a)-(c)], verificarea disponibilității informațiilor pe aceste site-uri;

   crearea unei baze de date interactive privind taxele și comisioanele de către ESMA [utilizarea sursei (d)], verificarea funcționării bazei de date.

În ceea ce privește rezultatele și impactul, analiza ar trebui să se bazeze pe sursa (e). Această sursă indică numărul de notificări, în total și per stat membru, precum și rata de creștere, în total și per stat membru. Analiza ar trebui să țină seama de valoarea de referință a creșterii actuale a distribuției transfrontaliere a fondurilor: creșterea medie anuală a numărului de fonduri transfrontaliere a fost de 6,8 % în ultimii cinci ani. Dacă toate celelalte condiții rămân neschimbate, prezenta inițiativă ar trebui să accelereze și mai mult creșterea. Evaluarea bazată pe sursa (e) ar putea fi efectuată de ESMA o dată pe an și ar trebui transmisă Comisiei Europene, pentru utilizare sau analiză ulterioară în cadrul activității sale de monitorizare și de evaluare.

1.5.Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1.Cerință (cerințe) de îndeplinit pe termen scurt sau lung

Pe termen scurt, ESMA are sarcina de a elabora și a menține baze de date privind cerințele naționale de comercializare, taxele și comisioanele regulamentare și notificările. ESMA are, de asemenea, sarcina de a lansa un instrument interactiv, ca parte a bazei de date privind taxele și comisioanele regulamentare, care ar permite părților interesate să calculeze cuantumul taxelor regulamentare pentru fiecare stat membru.

În plus, ESMA va trebui să elaboreze standarde tehnice de reglementare și de punere în aplicare, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei inițiative.

1.5.2.Valoarea adăugată a intervenției UE

Este necesară o acțiune la nivelul UE întrucât principala problemă pe care o urmărește prezenta inițiativă este funcționarea pieței interne pentru fondurile de investiții (mai precis, utilizarea pașaportului UE pentru activități de comercializare de către fondurile de investiții), iar aceasta nu se limitează la teritoriul unui singur stat membru și nu poate fi rezolvată de statele membre acționând în mod individual, la nivel național. În plus, eforturile anterioare de a obține, prin intermediul ESMA, convergența practicilor naționale (de supraveghere) în acest domeniu nu au reușit să soluționeze problema identificată. Prin urmare, prezenta propunere atribuie ESMA sarcinile descrise mai sus, care nu pot fi îndeplinite de statele membre acționând în mod individual.

1.5.3.Învățăminte desprinse din experiențe anterioare similare

ESMA a primit deja sarcini similare, cum ar fi ținerea registrelor cu administratorii autorizați pentru OPCVM-uri, FIA, EuVECA și EuSEF. Experiența a fost, în ansamblu, pozitivă.

1.5.4.Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare

Inițiativa este coerentă cu rolul mai accentuat conferit ESMA prin propunerea privind revizuirea AES. Aceasta nu are însă niciun impact direct asupra propunerii Comisiei privind revizuirea AES, deoarece se referă la un aspect tehnic specific, care nu este abordat cu ocazia revizuirii.

1.6.Durata și impactul financiar

◻ Propunere/inițiativă pe durată determinată

◻ Propunere/inițiativă în vigoare de la [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA

Impact financiar din AAAA până în AAAA

☑ Propunere/inițiativă pe durată nedeterminată

punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,

urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e) 33

 Gestiune directă asigurată de către Comisie prin

agențiile executive;

 Gestiune partajată cu statele membre

 Gestiune indirectă cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

◻ organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);

◻ BEI și Fondului european de investiții;

☑ organismelor menționate la articolele 208 și 209;

◻ organismelor de drept public;

◻ organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;

◻ organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;

◻ persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.

Observații

N/A

2.MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții

În conformitate cu dispozițiile deja existente, ESMA elaborează periodic rapoarte privind activitatea sa (inclusiv rapoarte interne către conducerea superioară, rapoarte către consilii și raportul anual) și face obiectul auditurilor efectuate de Curtea de Conturi și de Serviciul de Audit Intern cu privire la utilizarea resurselor. Monitorizarea și raportarea acțiunilor propuse vor respecta cerințele existente.

2.2.Sistemul de gestiune și de control

2.2.1.Riscul (riscurile) identificat(e)

În ceea ce privește utilizarea legală, moderată și eficientă a creditelor aferente propunerii, se preconizează că propunerea nu va antrena riscuri noi care să nu fie acoperite în prezent de un cadru de control intern existent al ESMA.

2.2.2.Informații privind sistemul de control intern instituit

Sistemele de gestiune și de control prevăzute în Regulamentul privind ESMA au fost deja instituite. ESMA colaborează strâns cu Serviciul de Audit Intern al Comisiei pentru a se asigura că sunt aplicate normele corespunzătoare în toate domeniile controlului intern. Aceste mecanisme se vor aplica și în ceea ce privește rolul ESMA prevăzut de prezenta propunere. Rapoartele anuale de audit intern sunt trimise Comisiei, Parlamentului și Consiliului.

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

În scopul combaterii fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) se aplică fără nicio restricție în cazul ESMA.

ESMA aplică în prezent o strategie antifraudă specifică și un plan de acțiune care decurge din aceasta. Strategia și planul de acțiune au fost elaborate în 2014. Acțiunile consolidate ale ESMA în domeniul luptei antifraudă vor fi conforme cu normele și orientările prevăzute de Regulamentul financiar (măsuri antifraudă ca parte a unei bune gestiuni financiare), cu politicile OLAF de prevenire a fraudei, cu dispozițiile prevăzute de Strategia antifraudă a Comisiei [COM(2011) 376], precum și cu dispozițiile prevăzute în Abordarea comună privind agențiile descentralizate ale UE (iulie 2012) și în foaia de parcurs aferentă.

Regulamentul de înființare a ESMA stabilește dispozițiile privind execuția și controlul bugetului ESMA și normele financiare aplicabile.

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

·Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul cheltuielilor

Contribuție

1a: Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

Dif./ Nedif 34 .

Țări AELS 35

Țări candidate 36

Țări terțe

În sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

1.a

12 02 06 ESMA

Dif.

NU

NU

NU

NU

·Noile linii bugetare solicitate

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul cheltuielilor

Contribuție

Număr[Rubrica…...….................................................]

Dif./ Nedif.

Țări AELS

Țări candidate

Țări terțe

În sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[...]

[...]

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor 37

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar
multianual

1a

Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă 

ESMA

Anul
N
38

Anul
N+1
39

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

Titlul 1:

Angajamente

(1)

0 441

0 191

Ca urmare a acordului de cofinanțare a AES de 60/40, numai 40 % din costurile estimate sunt menționate aici.

Plăți

(2)

0 441

0 191

Titlul 2:

Angajamente

(1a)

Plăți

(2a)

Titlul 3:

Angajamente

(3a)

Plăți

(3b)

TOTAL credite
pentru ESMA

Angajamente

=1+1a

+3a

0 441

0 191

Plăți

=2+2a

+3b

0 441

0 191


Rubrica din cadrul financiar
multianual

5

„Cheltuieli administrative”

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

DG FISMA

• Resurse umane

• Alte cheltuieli administrative

TOTAL DG FISMA

Credite

TOTAL credite
la RUBRICA 5

din cadrul financiar multianual

(Total angajamente = Total plăți)

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N 40

Anul
N+1 41

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

TOTAL credite
la RUBRICILE 1-5
din cadrul financiar multianual
 

Angajamente

0 441

0 191

Plăți

0 441

0 191

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor ESMA

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările

Anul
N

Anul
N+1 42

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

REALIZĂRI

Tip 43

Costuri medii

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr. total

Costuri totale

OBIECTIVELE SPECIFICE NR. 1.6 și 2.4 44

- Baza de date privind taxele/comisioanele regulamentare

0 200

0 040

Ca urmare a acordului de cofinanțare a ESA de 60/40, numai 40 % din costurile estimate sunt menționate aici.

- Baza de date privind notificările

0 100

0 020

- Realizare

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2

- Realizare

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2

COSTURI TOTALE

0 300

0 060

3.2.3.Impactul estimat asupra resurselor umane ale ESMA

3.2.3.1.Sinteză

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N 45  

Anul
N+1 46

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

Funcționari (grade AD)

0 141

(2 persoane, inclusiv costuri de recrutare)

0 131

(2 persoane)

Ca urmare a acordului de cofinanțare a ESA de 60/40, numai 40 % din costurile estimate sunt menționate aici.

Funcționari (grade AST)

Personal contractual

Agenți temporari

Experți naționali detașați

TOTAL

0 141

(2 persoane, inclusiv costuri de recrutare)

0 131 (2 persoane)

Impactul estimat asupra personalului (ENI suplimentare) – schema de personal

Grupa de funcții și gradul

Anul N

Anul N+1

Anul N+2

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Total AD

0 141
(2 persoane, inclusiv costuri de recrutare)

0 131
(2 persoane)

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Total AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

TOTAL GENERAL

0 141
(2 persoane, inclusiv costuri de recrutare)

0 131
(2 persoane)

Impactul estimat asupra personalului (suplimentar) – personal extern

Agenți contractuali

Anul N

Anul N+1

Anul N+2

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Grupa de funcții IV

Grupa de funcții III

Grupa de funcții II

Grupa de funcții I

Total

Experți naționali detașați

Anul N

Anul N+1

Anul N+2

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Total

3.2.3.2.Necesarul de resurse umane estimat pentru DG-ul tutelar

Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.

Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimarea se exprimă în numere întregi (sau cu cel mult o zecimală)

Anul
N

Anul
N+1

Anul N+2

Anul N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

·Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)

XX 01 01 01 (la sediu și în birourile de reprezentare ale Comisiei)

XX 01 01 02 (în delegații)

XX 01 05 01 (cercetare indirectă)

10 01 05 01 (cercetare directă)

 Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) 47

XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)

XX 01 04 yy 48

- la sediu 49

- în delegații

XX 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare indirectă)

10 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare directă)

Alte linii bugetare (a se preciza)

TOTAL

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar

Personal extern

Calculul costului pentru unitățile ENI ar trebui inclus în anexa V secțiunea 3.

3.2.4.Compatibilitatea cu actualul cadru financiar multianual

Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual actual.

Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.

A se explica reprogramarea necesară, precizând liniile bugetare în cauză și sumele aferente.

[...]

Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate sau revizuirea cadrului financiar multianual 50 .

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare în cauză, precum și sumele aferente.

[...]

3.2.5.Contribuția terților

Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.

Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată după cum urmează:

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N

Anul
N+1 51

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Total

A se preciza organismul care asigură cofinanțarea 

0 662

0 287

60 % din costurile estimate sunt menționate aici ca urmare a acordului de cofinanțare a AES

TOTAL credite cofinanțate

0 662

0 2873.3.Impactul estimat asupra veniturilor

Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

asupra resurselor proprii

asupra veniturilor diverse

milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:

Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs

Impactul propunerii/inițiativei 52

AnulN

AnulN+1

AnulN+2

AnulN+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Articolul …..........

Pentru veniturile diverse alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

[...]

A se preciza metoda de calcul a impactului asupra veniturilor

[...]

   

ANEXĂ LA FIȘA FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

Metodologia aplicată și principalele ipoteze utilizate

Costurile legate de noile sarcini atribuite ESMA au fost estimate în funcție de trei categorii de costuri: cheltuielile cu personalul, costurile de infrastructură și costurile operaționale.

Conform actualelor estimări preliminare ale Comisiei, pentru noile sarcini ale ESMA vor fi necesare 2 noi persoane. Acestea s-ar adăuga personalului care lucrează în prezent în cadrul ESMA și este acoperit de actualul buget al ESMA. Costurile sunt împărțite cu statele membre în proporție de 60/40.

Necesitatea de a crește efectivul de personal reflectă sarcinile suplimentare încredințate ESMA și este legată de crearea și menținerea bazelor de date privind cerințele naționale de comercializare, taxele și comisioanele regulamentare și notificările. Aceste noi sarcini sunt stabilite în propunerea de regulament și detaliate în expunerea de motive.

Ipotezele generale pe care se bazează calculul resurselor suplimentare

Pentru calculul resurselor suplimentare s-au utilizat ipotezele prezentate în continuare.

S-a considerat că posturile suplimentare care urmează să fie înființate sunt fie posturi de funcționari, fie posturi de agenți temporari, cu costuri salariale anuale medii de 143 000 EUR.

Ca urmare a localizării ESMA (Paris), a fost luat în considerare un coeficient de corecție a salariilor de 1,148, având în vedere un cost al vieții mai ridicat decât în Bruxelles.

Costurile legate de recrutare (transport, cazare la hotel, vizite medicale, indemnizații de instalare și alte indemnizații, cheltuieli de mutare etc.) sunt estimate la 12 700 EUR pe membru al personalului.

Ca remarcă generală, costurile aferente ESMA sunt în prezent partajate între statele membre și Comisie în proporție de 60/40.

Calculul numărului de angajați suplimentari

Pentru calculul numărului de angajați suplimentari, noile sarcini sunt împărțite în două domenii principale de activități noi atribuite ESMA: baza de date privind taxele și comisioanele regulamentare și baza de date privind notificările. Pentru aceste domenii, s-a utilizat estimarea volumului de muncă prezentată mai jos. Se estimează că pentru baza de date privind taxele regulamentare este nevoie de un manager de proiect și un membru de personal de sprijin, iar pentru baza de date privind notificările este nevoie de un manager de proiect și doi membri de personal de suport IT.

Tabelul 1 prezintă totalul estimat de angajați suplimentari per domeniu pentru ESMA:

Tabelul 1: Total ENI per an per domeniu

Total ENI per domeniu

Baza de date privind taxele/comisioanele regulamentare

1

Baza de date privind notificările

1

Total

2

Calculul cheltuielilor de infrastructură externă

În ceea ce privește cheltuielile legate de IT, se consideră că este necesară suma de 750 000 EUR pentru crearea bazelor de date și suma de 150 000 EUR pentru acoperirea costurilor recurente.

Tabelul 2: Total cheltuieli de infrastructură externă per an per domeniu

Total cheltuieli de infrastructură per domeniu

Primul an (costuri unice)

Anii următori (costuri recurente)

Baza de date privind taxele/comisioanele regulamentare

500 000 EUR

100 000 EUR

Baza de date privind notificările

250 000 EUR

50 000 EUR

Total

750 000 EUR

150 000 EUR

Cheltuieli totale

Ținând seama de ipotezele de mai sus, cheltuielile totale estimate pentru noile sarcini ale ESMA sunt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3: Cheltuieli totale

Tip de cost

Calcul

Primul an

Anii următori

Cheltuieli cu personalul

143 000 EUR x 1, 148 per persoană/an

328 328 EUR (2 persoane)

328 328 EUR (2 persoane)

Cheltuieli legate de recrutare

12 700 EUR (sumă fixă) pentru fiecare nou membru al personalului

25 400 EUR (2 persoane)

0

Infrastructură/IT

A se vedea tabelul 2

750 000 EUR

150 000 EUR

Total*

1 103 728 EUR

478 328 EUR

*Sume totale: fără a ține seama de repartizarea 60/40 dintre statele membre și Comisie pentru bugetul ESMA.

Cheltuielile pentru perioada 2021-N sunt indicate numai în scop ilustrativ. Impactul financiar asupra bugetului european după 2020 va face parte din propunerile Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual.

(1)    Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), JO L 302, 17.11.2009, p. 32.
(2)    Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010, JO L 174, 1.7.2011, p. 1.
(3)

   Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Programul de lucru al Comisiei pentru 2018 – O agendă pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică, COM(2017) 650 final.

(4)    Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Plan de acțiune privind edificarea unei uniuni a piețelor de capital, COM(2015) 468 final.
(5)    Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital, COM(2017) 292 final.
(6)    Cartea verde: Crearea unei uniuni a piețelor de capital, COM(2015) 63 final.
(7)    Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Cerere de contribuții – Cadrul de reglementare al UE pentru serviciile financiare, COM(2016) 855 final.
(8)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(9)    Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).
(10)    Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18).
(11)    Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung (JO L 123, 19.5.2015, p. 98).
(12)    Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind fondurile de piață monetară (JO L 169, 30.6.2017, p. 8).
(13)    EFAMA, Quarterly Statistical Release Q2 2017 (Buletin statistic trimestrial T2 2017).
(14)    EFAMA Fact Book 2017 și Investment Company Institute (ICI) Fact Book 2017.
(15)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1507119651257&uri=CELEX:52014DC0903
(16)    Există și alte inițiative care vizează facilitarea investițiilor transfrontaliere, cum ar fi orientările privind normele în vigoare ale UE pentru tratamentul investițiilor transfrontaliere în UE și soluționarea pe cale amiabilă a diferendelor în materie de investiții.
(17)    Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
(18)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(19)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en.
(20)    Morningstar este un furnizor de date și studii în domeniul investițiilor.
(21)    Avizul Comitetului de analiză a reglementării SEC(2018)129 final.
(22)    Raportul de evaluare a impactului și rezumatul acestuia: SWD(2018) 54 final și SWD(2018) 55 final.
(23)    JO C , , p. .
(24)    Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).
(25)    Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).
(26)    Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
(27)    Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).
(28)    Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18).
(29)    Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(30)    Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(31)    Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).
(32)    Astfel cum se menționează la articolul 54 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.
(33)    Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(34)    Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.
(35)    AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb. .
(36)    Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.
(37)    A se vedea anexa pentru detalii suplimentare.
(38)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
(39)    Cheltuielile pentru perioada 2021-N sunt indicate numai în scop ilustrativ. Impactul financiar asupra bugetului european după 2020 va face parte din propunerile Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual.
(40)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
(41)    Cheltuielile pentru perioada 2021-N sunt indicate numai în scop ilustrativ. Impactul financiar asupra bugetului european după 2020 va face parte din propunerile Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual.
(42)    Cheltuielile pentru perioada 2021-N sunt indicate numai în scop ilustrativ. Impactul financiar asupra bugetului european după 2020 va face parte din propunerile Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual.
(43)    Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.).
(44)    Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)…”
(45)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
(46)    Cheltuielile pentru perioada 2021-N sunt indicate numai în scop ilustrativ. Impactul financiar asupra bugetului european după 2020 va face parte din propunerile Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual.
(47)    AC = agent contractual; AL = agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenții de muncă temporară; JED = expert tânăr în delegații. .
(48)    Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).
(49)    În principal pentru fondurile structurale, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit (FEP).
(50)    A se vedea articolele 11 și 17 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020.
(51)    Cheltuielile pentru perioada 2021-N sunt indicate numai în scop ilustrativ. Impactul financiar asupra bugetului european după 2020 va face parte din propunerile Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual.
(52)    În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea unei cote de 25 % pentru costuri de colectare.