Bruxelles, 11.1.2018

COM(2018) 8 final

2018/0003(NLE)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță

{SWD(2018) 5 final}
{SWD(2018) 6 final}


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Temeiurile și obiectivele propunerii

Termenul „Calcul de înaltă performanță” se referă la tehnologii și la utilizarea de supercalculatoare puternice (care interconectează în cadrul unui singur sistem sau în imediata apropiere sute de mii sau milioane de unități de calcul care lucrează în paralel) pentru a efectua calcule rapide și de mare volum care sunt atât de solicitante încât nu pot fi realizate cu ajutorul echipamentelor informatice de uz general. Metodologiile de calcul de înaltă performanță includ modelarea și simularea, analiza și vizualizarea datelor avansate care sunt utilizate pentru sarcini ce implică un volum mare de date sau o capacitate computațională ridicată într-o gamă foarte largă de aplicații din sectorul științific, de inginerie, industrial, din sectorul afacerilor sau din sectorul public. HPC se află în centrul progreselor și inovațiilor semnificative din era digitală, în care a calcula mai bine înseamnă a concura mai eficient. Aceasta este o tehnologie esențială pentru știință, industrie și societate în general:

HPC este un instrument de bază pentru abordarea principalelor provocări științifice și societale, cum ar fi (ca să enumerăm doar câteva dintre ele), identificarea timpurie și tratarea bolilor, noi terapii bazate, de exemplu, pe practici medicale personalizate de mare precizie; descifrarea modului în care funcționează creierul uman; prevederea evoluției climei; observarea spațiului cosmic; prevenirea și gestionarea calamităților naturale de mare amploare; și accelerarea proiectării de materiale noi.

Utilizarea HPC are un impact critic din ce în ce mai ridicat asupra industriilor și întreprinderilor, prin reducerea semnificativă a ciclurilor de proiectare și de producție, prin minimizarea costurilor, prin creșterea eficienței resurselor și prin scurtarea și optimizarea proceselor de luare a deciziilor.

HPC este de asemenea esențial pentru securitatea și apărarea națională, de exemplu în ceea ce privește dezvoltarea unor tehnologii complexe de criptare, urmărirea și găsirea de soluții în fața atacurilor cibernetice, dezvoltarea eficientă a criminalisticii și în cazul simulărilor nucleare.

Competitivitatea industrială, capacitatea științifică și suveranitatea Europei depind în mod esențial de accesul la infrastructuri de date și de calcul de înaltă performanță de nivel mondial, pentru a ține pasul cu cererile în creștere și cu complexitatea problemelor care trebuie rezolvate. Deși Uniunea a luat măsuri în 2012 în vederea intensificării eforturilor sale de asigurare a poziției de lider în ceea ce privește furnizarea și utilizarea sistemelor și a serviciilor HPC 1 , acestea au rămas insuficiente până la ora actuală. Drept urmare:

(a)Uniunea nu dispune de cele mai bune supercalculatoare din lume, iar cele pe care le are depind de lanțuri de aprovizionare cu tehnologie HPC străină, ceea ce o expune la riscul în creștere de a fi privată de know-how strategic sau tehnologic în vederea inovării și a competitivității;

(b)supercalculatoarele disponibile în Uniune nu fac față cererii. Pentru a elimina această deficiență, oamenii de știință și industriile din Europa încearcă să obțină acces la echipamente de vârf situate în afara Uniunii pentru a-și procesa datele. Acest lucru poate da naștere la unele probleme, în special în ceea ce privește protecția datelor sensibile și cu caracter personal (de exemplu date sau secrete comerciale) și dreptul de proprietate asupra datelor, în special în cazul aplicațiilor sensibile, cum sunt cele din sectorul sănătății;

(c)investițiile în HPC făcute de statele membre și de Uniune rămân în mare măsură necoordonate, iar dezvoltările tehnologice din domeniul HPC au fost asimilate doar într-o mică măsură de sectorul industrial. În comparație cu concurenții săi din Statele Unite, China și Japonia, este clar că Uniunea și statele sale membre nu investesc suficient în HPC, deficitul de finanțare ridicându-se la 500-750 milioane EUR pe an;

(d)Uniunea nu reușește să își transforme investițiile pe care le face în dezvoltarea tehnologică în achiziționarea de sisteme HPC bazate pe tehnologia europeană, ceea ce înseamnă că nu există o legătură eficientă între furnizarea de tehnologie, proiectarea acesteia împreună cu utilizatorii și achiziția comună de sisteme; și

(e)imposibilitatea creării unei piețe-lider în domeniul HPC înseamnă imposibilitatea creării unei industrii europene competitive de furnizare de HPC pe o piață estimată a se ridica la aproximativ o mie de miliarde EUR în următorii zece ani.

Pentru a aborda aceste aspecte, cu ocazia Zilei Digitale de la Roma (organizate pe 23 martie 2017, în cadrul celei de-a 60-a aniversări a Tratatului de la Roma), șapte state membre, și anume, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia și Spania, au semnat declarația EuroHPC 2 . Acestora li s-au adăugat ulterior Belgia, Slovenia, Bulgaria, Elveția, Grecia și Croația. Cele 13 țări au convenit să coopereze între ele, precum și cu Comisia, în vederea achiziționării și dezvoltării până în 2022/2023 a unei infrastructuri pan-europene integrate de sisteme exascale de supercalculatoare (EuroHPC). Alte state membre și țări asociate au fost invitate să semneze declarația EuroHPC.

Obiectivul stabilit de Uniune este să atingă performanțe exascale, adică un nivel de performanță a sistemelor de calcul capabile să execute 10 la puterea 18 operații pe secundă, până în 2022 sau 2023. Creșterea puterii de calcul dincolo de nivelul exascale ar implica tehnologii post-exascale și, probabil, calculatoare cuantice. Acestea sunt dispozitive de calcul care recurg la efectele fizicii cuantice, în locul tranzistorilor tradiționali. Ca o etapă intermediară în vederea atingerii performanțelor exascale, performanțele pre-exascale, care se ridică la 20-50 % din performanțele exascale, ar trebui atinse până în 2019.

Țările semnatare ale declarației EuroHPC au recunoscut că se impune de urgență ca acestea și Uniunea să investească împreună pentru: a achiziționa și oferi utilizatorilor industriali și din domeniul științei de la nivelul Europei o infrastructură HPC de înaltă tehnologie care să răspundă cerințelor foarte mari ale aplicațiilor; și a dezvolta în Europa o infrastructură HPC exascale proprie, de nivel mondial, 3 până în 2022/2023.

Atingerea acestor obiective va necesita un nou instrument legislativ și financiar, permițând achiziționarea a două aparate pre-exascale de nivel mondial cu o capacitate de câteva sute de petaFLOPS3 (în 2019/2020), care să fie puse la dispoziția utilizatorilor publici și privați în vederea dezvoltării unor aplicații industriale și științifice de vârf care să favorizeze dezvoltarea pe scară largă a unui ecosistem european pre-exascale. Acest instrument va trebui, de asemenea, să sprijine dezvoltarea C&D și a tehnologiei necesare pentru co-proiectarea unor aparate europene competitive exascale, inclusiv a primei generație de tehnologie europeană de microprocesoare cu consum mic de energie, tehnologie care este esențială pentru atingerea capacității exascale în Europa până în 2022/2023. Totuși, furnizarea de sisteme exascale nu va fi inclusă în propunerea actuală.

În vara și toamna anului 2017, Comisia a efectuat o evaluare a impactului pentru a identifica cel mai bun instrument pentru atingerea acestor obiective, care să aibă în același timp un impact cât mai bun la nivel economic, societal și de mediu și să protejeze interesele Uniunii. S-a constatat că cea mai bună opțiune în acest sens ar fi o întreprindere comună. O întreprindere comună oferă un cadru legal, contractual și organizațional comun în vederea structurării angajamentelor comune asumate de către membrii participanți. Aceasta oferă, de asemenea, membrilor săi o structură de guvernare solidă, precum și certitudine bugetară. Se poate astfel implementa achiziția comună și se pot exploata sisteme HPC de nivel mondial prin promovarea tehnologiei (în special a celei europene). Întreprinderea comună poate îndeplini rolul de proprietar al supercalculatoarelor pre-exascale finanțate în comun de către membrii săi, facilitând astfel accesul nediscriminatoriu la acestea. În fine, întreprinderea poate lansa programe de C&D&I pentru dezvoltarea de tehnologii și integrarea ulterioară a acestora în sistemele europene de supercalculatoare exascale, închizând astfel lanțul de la C&D la livrarea și exploatarea sistemelor HPC exascale și contribuind la dezvoltarea unei industrii europene competitive de furnizare de tehnologie.

Întreprinderea comună EuroHPC va fi finanțată prin bugetele cadrului financiar multianual (CFM) actual, dedicate deja activităților HPC desfășurate în cadrul programelor de lucru pentru ultimii doi ani ai programului Orizont 2020 și ai Mecanismului pentru interconectarea Europei. Pentru a-și atinge obiectivele, întreprinderea comună EuroHPC nu se va baza pe fonduri suplimentare provenite din următorul cadru financiar multianual. În cazul în care vor exista fonduri disponibile în următorul cadru financiar multianual, Regulamentul privind întreprinderea comună EuroHPC ar trebui modificat pentru a defini un nou mandat care să acopere achiziția și exploatarea infrastructurii exascale, dezvoltarea tehnologiei HPC care urmează după tehnologia exascale și achiziția și exploatarea unei astfel de infrastructuri post­exascale, inclusiv posibila integrare a tehnologiilor cuantice de calcul. Un mandat modificat și extins va avea la bază o evaluare a impactului proporțională, efectuată în conformitate cu cerințele unei mai bune reglementări.

Cum va funcționa întreprinderea comună EuroHPC?

Activitățile întreprinderii comune vor fi grupate în jurul a doi piloni principali:

(1)achiziția și exploatarea infrastructurilor HPC și de date: achiziția de infrastructuri de date și de supercalculatoare de nivel mondial, dezvoltarea, interconectarea și exploatarea acestora și furnizarea și gestionarea accesului la aceste infrastructuri pentru o gamă largă de utilizatori publici și privați;

(2)un program de cercetare și inovare în domeniul HPC: sprijinirea unei agende de C&I pentru dezvoltarea know-how-ului și a tehnologiei europene în domeniul HPC; dezvoltarea de aplicații și competențe și utilizarea pe scară largă a HPC.

Membrii întreprinderii comune vor fi următorii:

membri publici: Uniunea (reprezentată de Comisie) și statele membre, precum și țările asociate programului Orizont 2020 4 care doresc să participe (statele participante). La ora actuală, statele participante sunt cele 13 țări care au semnat declarația EuroHPC: Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Belgia, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Croația și Elveția, dar se pot adăuga și alte state membre și țări asociate, și

membri privați: reprezentanți ai părților interesate de HPC și volume mari de date, inclusiv cei din mediul academic și din industrie. Asociațiile ETP4HPC 5 și BDVA 6 care reprezintă entități private aflate în parteneriate contractuale de tip public-privat au depus scrisori de sprijin în vederea implementării inițiativei EuroHPC și și-au exprimat interesul față de aducerea unei contribuții la activitățile desfășurate de întreprinderea comună.

Guvernanța întreprinderii comune va fi structurată după cum urmează:

un Consiliu de conducere (compus din reprezentanți ai membrilor publici ai întreprinderii comune) va fi responsabil de elaborarea politicilor strategice și a deciziilor de finanțare legate de activitățile de achiziție și de C&I ale întreprinderii comune. În principiu, procedurile și drepturile de vot ale membrilor vor fi direct proporționale cu contribuțiile financiare ale acestora; și

un Consiliu consultativ pe probleme științifice și industriale (format din reprezentanții membrilor privați ai întreprinderii comune). Pentru a evita conflictele de interese, în special în ceea ce privește achiziția de supercalculatoare pre-exascale pentru furnizorii de tehnologie de înaltă performanță, acest consiliu va avea un rol exclusiv consultativ și va include două grupuri consultative:

·un grup consultativ în domeniul cercetării și inovării, care va include reprezentanți ai mediului academic, utilizatori industriali și furnizori de tehnologie și care este responsabil de elaborarea unei agende pe termen mediu și lung în domeniul C&I cu privire la tehnologie și aplicații, care să acopere activitățile de dezvoltare de competențe și aplicații, de cercetare și de inovare, sprijinite prin programul C&I al întreprinderii comune, și

·un grup consultativ în domeniul infrastructurii, care va include experți experimentați din mediul academic și din industria utilizatoare selectați de consiliul de conducere și care va furniza consiliere independentă cu privire la achiziția și exploatarea supercalculatoarelor deținute de către întreprinderea comună.

Întreprinderea comună EuroHPC va începe să funcționeze începând cu 2019. În perioada 2019-2020, aceasta va lansa cereri deschise de propuneri de proiecte de C&I, în vederea finanțării activităților de dezvoltare de aplicații și tehnologie HPC. Aceasta va achiziționa, de asemenea, două echipamente pre-exascale de nivel mondial, având performanțe de câteva sute de petaFLOPS fiecare, și va co-finanța achiziționarea a cel puțin două echipamente suplimentare de ordinul a câteva zeci de petaFLOPS.

Întreprinderea comună va achiziționa și va deține echipamentele HPC finanțate în principal de Uniune. Statele participante vor achiziționa și vor deține echipamentele finanțate în principal de ele.

Întreprinderea comună își va achiziționa supercalculatoarele pre-exascale în două etape:

mai întâi, va selecta o entitate-gazdă dintr-un stat membru participant la întreprinderea comună care să furnizeze infrastructura necesară pentru găzduirea și exploatarea unui supercalculator (de obicei un centru de supercalculatoare). Consiliul de conducere va stabili criteriile pentru selectarea entității-gazdă. Întreprinderea comună și entitatea-gazdă vor semna un acord de găzduire în care se stabilesc responsabilitățile entității în ceea ce privește instalarea și exploatarea echipamentelor HPC. Supercalculatoarele pre-exascale vor fi situate într-un stat membru, întrucât obiectivul general este sprijinirea dezvoltării unui ecosistem integrat de calcul de înaltă performanță la nivelul Uniunii 7 .

în al doilea rând, întreprinderea comună va lansa procedura de achiziționare a supercalculatorului care urmează să fie instalat și exploatat în cadrul entității-gazdă selectate.

Contribuția financiară a Uniunii, în baza cadrului financiar multianual actual, va fi de 486 milioane EUR, la care se adaugă contribuții similare din partea statelor participante și din partea membrilor privați ai întreprinderii comune EuroHPC.

Întreprinderea comună va folosi aceste fonduri în special pentru implementarea activităților sale desfășurate în cadrul celor doi piloni (a se vedea mai sus). În particular, cel de-al doilea pilon (Programul de cercetare și inovare în domeniul HPC) va aborda ineficiențele la nivel de coordonare a programelor cu care se confruntă Comisia la ora actuală, ca urmare a faptului că trebuie să implementeze strategia HPC prin intermediul unor programe separate de lucru (Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei). Consiliul de conducere va avea următoarele responsabilități:

·alinierea conținutului și sincronizarea diferitelor cereri cu agenda strategică privind HPC;

·asigurarea coerenței temelor cererilor de propuneri; și

·punerea în funcțiune a unor instrumente adecvate de finanțare în vederea realizării obiectivelor, în special achiziția de inovații pentru a sprijini trecerea de la dezvoltarea de tehnologie europeană în domeniul HPC la achiziționarea de echipamente europene.

Prin aplicarea regulilor programului Orizont 2020, întreprinderea comună va putea introduce o serie de prevederi care să protejeze interesele economice și strategice ale Uniunii, cum ar fi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) generate în cadrul Uniunii și exploatarea cu prioritate în cadrul Uniunii a tuturor rezultatelor finanțate de UE în domeniul C&I.

Coerența cu prevederile deja existente în domeniul de politică vizat

Comunicarea din 2012 privind „Calculul de înaltă performanță: Poziția Europei în cursa mondială1 a subliniat natura strategică a HPC ca atu semnificativ pentru capacitatea de inovare a UE. 

Pe 19 aprilie 2016, Comisia a adoptat Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului, ca parte a strategiei sale privind digitalizarea industriei europene. 8 Acest lucru include crearea, de către Comisie și de către statele membre, a unui ecosistem european de vârf în domeniul HPC și al volumului de date, care să aibă la bază o infrastructură de rețele, date și sisteme HPC de nivel mondial. O astfel de infrastructură va ajuta UE să devină una din cele mai mari puteri ale lumii în domeniul supercalculatoarelor până în 2022/2023, datorită supercalculatoarelor exascale bazate pe tehnologie europeană.

Coerența cu alte domenii de politică ale Uniunii

Pe data de 10 mai 2017, Comisia a adoptat o evaluare la jumătatea perioadei a strategiei privind piața digitală unică 9 , în care și-a anunțat intenția de a propune, până la sfârșitul lui 2017, un instrument legislativ care să furnizeze un cadru de achiziție pentru o infrastructură exascale pan-europeană integrată de date și supercalculatoare.

Această intervenție de politică are, de asemenea, la bază pachetul de politici de „digitalizare a industriei europene” (a se vedea mai sus).

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temeiul juridic

Temeiul juridic al inițiativei întreprinderea comună EuroHPC este reprezentat de articolul 187 și de articolul primul alineat 188 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Subsidiaritate (în cazul competențelor neexclusive)

Importanța în creștere a HPC pentru știință și pentru sectorul public și privat în ultimii ani a fost însoțită de o creștere exponențială a nivelului investițiilor necesare pentru menținerea competitivității la nivel global. Acest lucru a condus la recunoașterea pe scară largă a faptului că „europenizarea” în acest sector, prin utilizarea unei infrastructuri partajate și a utilizării în comun a capacităților existente, va fi benefică pentru toată lumea. Aici sunt incluse și statele membre care s-ar putea confrunta cu dificultăți în crearea de infrastructuri HPC naționale autonome, însă pot aduce contribuții valoroase în ceea ce privește capacitățile HPC grupate și interconectate la nivelul UE și pot beneficia de acestea.

Ordinul de mărime al resurselor necesare pentru realizarea unui ecosistem și a unei infrastructuri HPC durabile de nivel mondial depășește capacitățile statelor membre individuale. Niciun stat membru nu dispune singur de mijloacele financiare necesare pentru achiziționarea de capacități de calcul exascale și pentru dezvoltarea, achiziționarea și exploatarea ecosistemului HPC exascale necesar pe cont propriu și în intervale de timp competitive în comparație cu liderii mondiali actuali în domeniu (SUA, China și Japonia). Cunoștințele și resursele disponibile în cadrul Uniunii trebuie să fie reunite în vederea dezvoltării unui ecosistem HPC de înaltă tehnologie la nivelul tuturor segmentelor lanțului valoric, în timp ce investițiile de la nivel european și serviciile rezultate trebuie să fie coordonate pentru ca infrastructurile de date și de calcul HPC ale Uniunii să poată rivaliza cu concurenții de la nivel global.

Deja există cooperare în anumite domenii între statele membre, industrie și știință. Printre exemplele în acest sens se numără Asociația PRACE 10 , parteneriatul contractual pentru HPC de tip public-privat ETP4HPC, parteneriatul contractual de tip public-privat pentru volumele mari de date și GÉANT 11 . EuroHPC utilizează aceste parteneriate întrucât principalii investitori din țările semnatare ale EuroHPC sunt deja reprezentate în cadrul acestora.

Sprijinul politic pentru EuroHPC din partea statelor membre a fost deja acordat în mod explicit de Consiliu, de semnatarii Declarației privind EuroHPC și de Parlamentul European 12 .

Proporționalitatea

Propunerea este conformă cu principiul proporționalității, menționat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, având în vedere că aceasta conține un cadru eficient de cooperare, adecvat pentru toate domeniile de intervenție ale acestei inițiative, nu depășește ceea ce este necesar pentru soluționarea problemelor identificate și este proporțională cu obiectivele sale. Mai exact:

·În primul rând, inițiativa stabilește un cadru comun de achiziții pentru o infrastructură integrată de date și de calcul de tip pre-exascale de nivel mondial în Europa, ceea ce reprezintă o soluție la problema fragmentării planurilor naționale de investiții în HPC, precum și la dificultățile presupuse de achiziționarea de supercalculatoare bazate pe tehnologie europeană. Aceasta va pune în comun resursele Uniunii, ale statelor participante și ale membrilor privați. Finanțarea întreprinderii comune EuroHPC este deja disponibilă în cadrul bugetului Uniunii (angajamente pentru activitățile HPC în ultimii doi ani ai programului Orizont 2020 și în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei). Necesitatea unor fonduri suplimentare asigurate de către statele participante și membrii privați va fi limitată, întrucât propunerea se bazează în mare măsură pe angajamentele sau planurile de investiții elaborate deja pentru perioada următoare.

·În al doilea rând, instrumentele de finanțare sunt deja disponibile, cum ar fi programul Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei. Beneficiarii și participanții nu se vor confrunta cu nicio sarcină administrativă suplimentară față de situația actuală.

·În al treilea rând, această inițiativă se bazează pe inițiativele existente, precum inițiativa PRACE, parteneriatele contractuale de tip public-privat ETP4HPC și BDVA și centrele de excelență HPC, care vor continua să joace un rol decisiv în implementarea obiectivelor întreprinderii comune. Pe viitor, aceste inițiative vor fi utilizate pentru furnizarea accesului la capacitățile HPC din Europa și pentru sprijinirea comunităților de utilizatori în procesul de dezvoltare și adaptare a aplicațiilor acestora pentru exploatarea supercalculatoarelor.

Alegerea instrumentului

Pentru crearea și exploatarea unei întreprinderi comune la care participă Uniunea, este necesar un regulament al Consiliului.

3.REZULTATELE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Consultările cu părțile interesate

De la publicarea comunicării „Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului”, care a prezentat obiectivele strategiei europene în domeniul HPC, au fost luate diferite măsuri pentru a informa părțile interesate cu privire la obiectivele strategiei și pentru a le invita să contribuie la elaborarea acesteia. Mai multe ateliere, inclusiv Ziua Digitală de la Roma (23 martie 2017), au fost organizate de Comisie, precum și de organizațiile părților interesate, cum ar fi ETP4HPC, PRACE și Cloud-ul european pentru știință.

Comisia a organizat întruniri informale regulate cu reprezentanții unui nucleu de state membre care au semnat, în martie 2017, declarația EuroHPC, în vederea discutării foii de parcurs și a implementării unei inițiative europene comune privind HPC. Aceasta a organizat de asemenea două ateliere (în data de 5 și 26 octombrie 2017), la care au fost invitate toate statele membre, unde a prezentat obiectivele inițiativei și modelul propus de implementare (întreprindere comună) și a solicitat statelor membre să formuleze feedback și comentarii.

În august 2017, Comisia a publicat o consultare specifică privind o inițiativă europeană comună în domeniul HPC. Aceasta a fost dată publicității prin intermediul rețelelor sociale, al unui site web, precum și prin invitații specifice pe e-mail. Au fost solicitate opiniile părților interesate considerate a reprezenta cel mai bine comunitatea HPC din Europa, cum ar fi comunitățile de utilizatori din sfera științei [de exemplu 29 de infrastructuri mari din domeniul cercetării ale Forumului strategic european privind infrastructurile de cercetare (ESFRI), utilizatorii PRACE din domeniul științei, infrastructura europeană de date (EUDAT) și Infrastructura Europeană Grid (EGI)], ETP4HPC, BDVA, centrele de excelență pentru aplicațiile ce implică supercalculatoare, centrele de supercalculatoare, furnizorii de servicii HPC, furnizorii de acces la HPC, asociațiile de C&I în domeniul HPC și proiectele din domeniul HPC finanțate la nivel național sau de către UE.

Au fost primite aproape 100 de opinii, dintre care unele reprezintă avizul consolidat al unei asociații de părți interesate. Rezultatele consultării au demonstrat existența unui sprijin covârșitor pentru o inițiativă europeană comună. A reieșit, de asemenea, un consens pe scară largă la nivelul Europei cu privire la principalele aspecte legate de HPC și cu privire la prioritățile de abordare a acestora, utilizatorii din sfera științei, utilizatorii din industrie, centrele de supercalculatoare și industria furnizoare exprimând opinii similare.

Obținerea și utilizarea expertizei

Comisia dispune de experiență în instituirea și gestionarea de întreprinderi comune. În particular, aceasta beneficiază de experiența acumulată cu ocazia instituirii întreprinderii comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL) 13 , într-un domeniu legat de HPC, și anume cel al microelectronicii și nanoelectronicii. Cele două întreprinderi comune au în comun câțiva operatori industriali și se preconizează că evoluțiile tehnologice pentru piețele hiper-specializate ale supercalculatoarelor vor găsi o modalitate de a pătrunde pe piețele de masă vizate de ECSL.

Evaluarea impactului

Comisia a efectuat o evaluare a impactului următoarelor opțiuni de politică:

un scenariu de bază (fără nicio intervenție de politică), care include revizuirea instrumentelor actuale de atingere a obiectivelor strategiei europene în domeniul HPC;

un consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) și

o întreprindere comună.

Alte opțiuni, cum ar fi Gruparea europeană pentru investiții în economie (EEIG), organizațiile interguvernamentale și structurile de tip Galileo au fost eliminate, întrucât era evident că baza legală a acestora nu ar răspunde cerințelor fundamentale pentru implementarea unei inițiative europene comune în domeniul HPC.

Comisia a examinat măsura în care cele trei opțiuni reținute:

·ar fi eficiente pentru realizarea obiectivelor inițiativei europene comune;

·ar îndeplini cerințele funcționale ale instrumentului legislativ și financiar;

·ar proteja interesele Uniunii; și

·ar avea un impact pozitiv asupra economiei, competitivității, societății și mediului.

În concluzie, s-a considerat că întreprinderea comună are cel mai bun impact asupra tuturor aspectelor menționate.

Riscurile inerente unui parteneriat public-privat ar fi atenuate de către întreprinderea comună EuroHPC în următoarele moduri:

achiziții publice: toate operațiunile de achiziții ale întreprinderii comune vor fi responsabilitatea exclusivă a consiliului de conducere (compus numai din membrii săi publici). Acest lucru va garanta faptul că pot fi luate decizii bine fundamentate privind achizițiile, fără nicio interferență din partea membrilor privați (în particular din partea industriei furnizoare de HPC), fie în cadrul procesului de achiziții publice comune pentru echipamente pre-exascale, fie în cadrul deciziilor cu privire la modul în care vor fi cheltuite fondurile publice;

o implementare solidă și în timp util a activităților: obiectivele și sarcinile întreprinderii comune vor fi clar definite, iar implementarea acestora va fi monitorizată în mod regulat pe baza unor variabile bine definite și a indicatorilor cheie de performanță stabiliți anual. Alte măsuri vor include o evaluare ex-post a activităților sale la fiecare doi ani, cu implementarea de măsuri corective, în funcție de necesități:

·programul de achiziții: Întreprinderea comună va beneficia de experiența multora dintre membrii săi publici în ceea ce privește achiziționarea de sisteme de supercalculatoare. În plus, programul va fi planificat și monitorizat cu ajutorul membrilor grupului consultativ în domeniul infrastructurii, pe care consiliul de conducere îi va selecta cu atenție pentru a include experți cu experiență în achiziționarea și monitorizarea operațiunilor cu echipamente HPC naționale.

·Programul de C&I: acesta va fi proiectat și implementat într-un mod similar programului HPC care se desfășoară actualmente în cadrul Orizont 2020. Programul va avea la bază agenda de cercetare și inovare elaborată de către membrii săi privați care fac parte din Consiliul consultativ pe probleme științifice al întreprinderii comune (inclusiv reprezentanți ai celor două parteneriate contractuale de tip public-privat, ETP4HPC și BDVA).

riscuri de investiție: contribuția bugetului Uniunii la întreprinderea comună este deja disponibilă și majoritatea statelor participante și-au planificat deja angajamentele sau planurile de investiții în domeniul HPC pentru următorii ani. Evaluarea ECSEL la jumătatea perioadei, care a avut obiective similare, a demonstrat existența unui pronunțat efect de pârghie în ceea ce privește investițiile private: activitățile comune au condus la investiții private suplimentare în valoare de 4,26 euro pentru fiecare euro de investiții publice.

Pe data de 25 octombrie 2017, Comitetul de analiză a reglementării a furnizat un aviz pozitiv cu rezerve în ceea ce privește evaluarea impactului. Propunerea ține cont de recomandarea Comitetului, prevăzând la articolul 4 ca întreprinderea comună să funcționeze cu finanțare din programele incluse în cadrul financiar multianual actual și descriind la articolul 3 obiectivele, iar la articolul 1 din anexă (statutul) sarcinile pe care întreprinderea comună ar trebui să le îndeplinească. S-a ținut cont de învățămintele desprinse în urma constituirii și gestionării întreprinderilor comune existente, în special prin recent încheiata evaluare la jumătatea perioadei a ECSEL. Ambele întreprinderi comune sunt similare în ceea ce privește structura și obiectivele lor, principala diferență fiind reprezentată de activitățile de achiziții de mare amploare din cadrul EuroHPC, absente în cazul ECSEL. Această diferență explică atribuirea drepturilor de vot direct proporțional cu contribuția participanților, astfel cum se reflectă în considerentul 25 al propunerii EuroHPC și în articolul 6 din anexa la aceasta (statutul).

Adecvarea reglementărilor și simplificarea

Această propunere de reglementare prin care se constituie o întreprindere comună este în conformitate cu orientările Comisiei privind o mai bună legiferare; în particular, se propune legiferarea numai acolo unde este cazul și într-un mod proporțional. Propunerea urmează pe cât posibil modelul ECSEL, valorificând experiența câștigată în acel context și ținând seama de recomandările din evaluarea la jumătatea perioadei a ECSEL.

Înființarea unei întreprinderi comune EuroHPC ar contribui la simplificarea implementării activităților din domeniul HPC puse în aplicare la ora actuală de Comisie prin programul Orizont 2020. Comisia va delega anumite prerogative întreprinderii comune în vederea implementării activităților Uniunii în domeniul HPC în cadrul a două programe diferite (Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei) și a trei părți ale programului de lucru Orizont 2020 („Tehnologii viitoare și emergente” (FET), „Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale TIC” (LEIT-TIC) și „Infrastructuri de cercetare”). Această abordare va reduce dificultățile asociate activităților de sincronizare și coordonare în vederea atingerii obiectivelor strategiei europene în domeniul HPC și va simplifica negocierile de la patru configurații diferite de comitete de program la o singură negociere în cadrul unui singur consiliu de conducere.

Propunerea va fi benefică pentru statele membre, pentru utilizatorii din sfera științei, pentru industrie (inclusiv IMM-uri), pentru centrele de supercalculatoare și, în ultimă instanță, pentru cetățeni. Întreprinderea comună va aduce capacitățile europene în domeniul HPC la nivel internațional, va avea un impact pozitiv direct asupra provocărilor societale (de exemplu a celor din domeniul sănătății, mediului, climei etc), asupra producției și ingineriei, științei fundamentale și a securității și siguranței naționale și va încuraja dezvoltarea unei industrii furnizoare europene în sectorul tehnologiilor digitale.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Nu există alte implicații bugetare în cadrul financiar multianual (CFM) actual, deoarece întreprinderea comună EuroHPC va fi finanțată prin bugetele dedicate deja activităților HPC desfășurate în cadrul programelor de lucru pentru ultimii doi ani ai programului Orizont 2020 și ale Mecanismului pentru interconectarea Europei. Aceste două programe vor pune la dispoziție în total suma de 486 milioane EUR.

Statele participante trebuie să aducă o contribuție egală cu această sumă, în cadrul programelor acestora de modernizare a propriilor infrastructuri naționale din domeniul HPC.

Entitățile private ar trebui să furnizeze o sumă similară, ca parte a angajamentului lor actual în cadrul parteneriatelor contractuale de tip public-privat ETP4HPC și BDVA, pentru restul duratei programului Orizont 2020.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și modalități de monitorizare, evaluare și raportare

După ce cele două supercalculatoare pre-exascale devin operaționale, o evaluare la jumătatea perioadei va stabili eficiența întreprinderii comune ca instrument legislativ și financiar de atingere a obiectivelor strategiei europene în domeniul HPC. Aceasta va evalua în special nivelul de participare al statelor participante și al membrilor privați, precum și contribuția acestora la acțiunile întreprinderii comune.

Întreprinderea comună va publica un raport anual de activitate, în care vor fi evidențiate acțiunile întreprinse, cheltuielile implicate și achiziția și exploatarea infrastructurii HPC și de date achiziționate și deținute de către întreprinderea comună. Realizarea obiectivelor generale va fi evaluată pe baza indicatorilor-cheie de performanță generali pentru întreprinderi comune finanțate în cadrul programului Orizont 2020 și a indicatorilor-cheie de performanță specifici EuroHPC.

Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii

Articolul 1 prevede constituirea întreprinderii comune Euro HPC, specificând durata și sediul acesteia.

Articolul 2 prevede definițiile termenilor „petascale”, „pre-exascale”, „exascale”, „supercalculator”, „entitate-gazdă”, „acord de găzduire”, „perioada de accesare”, „test de recepție”, „stat participant”, „membru privat”, „entitate afiliată”, „entitate constitutivă” și „utilizator”.

Articolul 3 precizează obiectivele generale și specifice și activitățile întreprinderii comune EuroHPC.

Articolul 4 precizează contribuția financiară a Uniunii la costurile administrative și operaționale ale întreprinderii comune EuroHPC, cu finanțare prin programele Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei.

Articolul 5 precizează contribuțiile „statelor participante” și ale „membrilor privați”, la acoperirea costurilor administrative și operaționale.

Articolul 6 face referire la entitatea-gazdă căreia întreprinderea comună urmează să îi încredințeze exploatarea supercalculatoarelor pre-exascale și specifică procesul prin care aceasta va fi selectată.

Articolul 7 prevede conținutul acordului de găzduire, stabilind rolurile și responsabilitățile entității-gazdă.

Articolul 8 prevede că întreprinderea comună ar trebui să fie proprietarul supercalculatoarelor pre-exascale pe care le achiziționează până la sfârșitul duratei lor normate de funcționare, când acestea sunt transferate entității-gazdă.

Articolul 9 prevede condițiile de acces pentru utilizatorii supercalculatoarelor.

Articolul 10 precizează modul în care Comisia Europeană și statele participante la EuroHPC vor fi compensate pentru contribuția financiară adusă la achiziționarea supercalculatoarelor pre-exascale: fiecărui contribuitor îi va fi alocat un procent din perioada totală de accesare, direct proporțional cu contribuția sa financiară.

Articolul 11 precizează regulile financiare ale întreprinderii comune; acestea sunt conforme cu Regulamentul financiar.

Articolul 12 precizează condițiile în care întreprinderea comună va furniza servicii comerciale.

2018/0003 (NLE)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 187 și articolul 188 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

întrucât:

(1)Parteneriatele public-private sub forma inițiativelor tehnologice comune au fost inițial prevăzute în Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului 14 .

(2)Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 15 instituie Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020, denumit în continuare „Orizont 2020”. Acesta urmărește să sporească impactul în ceea ce privește cercetarea și inovarea prin combinarea Orizont 2020 și a fondurilor din sectorul privat în cadrul unor parteneriate public-privat, în domenii esențiale în care cercetarea și inovarea pot să contribuie la obiectivele mai ample ale Uniunii privind competitivitatea, la atragerea investițiilor private și la soluționarea provocărilor societale. Parteneriatele respective ar trebui să se bazeze pe un angajament pe termen lung, incluzând o contribuție echilibrată din partea tuturor partenerilor, să fie răspunzătoare de îndeplinirea obiectivelor lor și să fie în concordanță cu obiectivele strategice ale Uniunii în materie de cercetare, dezvoltare și inovare. Guvernanța și funcționarea acestor parteneriate ar trebui să fie deschise, transparente, eficace și eficiente și să ofere unei game largi de părți interesate active în domeniile lor specifice ocazia de a participa.

(3)În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 16 și cu Decizia 2013/743/UE a Consiliului 17 , se poate acorda sprijin întreprinderilor comune înființate în cadrul programului Orizont 2020 în condițiile specificate în decizia respectivă.

(4)Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 18 a instituit Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE). MIE ar trebui să permită pregătirea și implementarea proiectelor de interes comun din cadrul politicii privind rețelele transeuropene în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei. În special, MIE ar trebui să sprijine implementarea acelor proiecte de interes comun care vizează dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii noi sau modernizarea infrastructurilor și serviciilor existente în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei. De asemenea, MIE ar trebui să contribuie la sprijinirea proiectelor care au o valoare adăugată europeană și oferă beneficii importante pentru societate, dar care nu beneficiază de finanțare adecvată din partea pieței.

(5)Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 19 a stabilit o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și a prevăzut condițiile specifice pentru sectorul telecomunicațiilor.

(6)Calculul de înaltă performanță poate fi considerat un proiect de interes comun, în special accesul infrastructurii de servicii digitale „la informații reutilizabile din sectorul public - date publice deschise”, identificate la Regulamentul (UE) nr. 283/2014. În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, Comisia poate mandata o parte din implementarea MIE organismelor menționate la din articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 20 .

(7)Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 21 (denumită în continuare „Strategia Europa 2020”), aprobată de Parlamentul European și de Consiliu, subliniază necesitatea creării unor condiții favorabile investițiilor în cunoaștere și inovare, pentru a se ajunge la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniune.

(8)Comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 intitulată „Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului – Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa 22 ” impune instituirea unui infrastructuri europene de date bazate pe capacități de calcul de înaltă performanță de înaltă clasă și dezvoltarea unui ecosistem de calcul de înaltă performanță european complet, capabil de dezvoltarea de noi tehnologii europene și de realizarea de supercalculatoare exascale. Importanța acestui domeniu și provocările cu care se confruntă părțile interesate din cadrul Uniunii necesită întreprinderea de acțiuni urgente în vederea obținerii resurselor și capacităților necesare pentru a închide lanțul care începe de la cercetare și dezvoltare și se încheie cu livrarea și exploatarea sistemelor de calcul de înaltă performanță. Prin urmare, ar trebui instituit un mecanism la nivelul Uniunii care să combine și să concentreze furnizarea de sprijin pentru stabilirea unei infrastructuri europene de calcul de înaltă performanță la nivel internațional și pentru desfășurarea de către statele membre, Uniune și sectorul privat de activități de cercetare și inovare în domeniul calculului de înaltă performanță. Această infrastructură ar trebui să furnizeze acces utilizatorilor din sectorul public, din industrie și din mediul academic, inclusiv comunităților științifice care fac parte din Cloudul european pentru știința deschisă.

(9)Comunicarea Comisiei din 10 mai 2017 privind evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața digitală unică - O piață unică digitală conectată pentru toți 23 identifică calculul de înaltă performanță ca un element de bază pentru digitalizarea industriei și pentru economia bazată pe date. Este nevoie de investiții substanțiale în vederea dezvoltării, achiziționării și exploatării unor supercalculatoare aflate printre primele trei din lume, iar nicio țară europeană nu dispune singură de resursele necesare pentru dezvoltarea unui ecosistem european complet de calcul de înaltă performanță. Este necesar ca statele membre, Uniunea și sectorul privat să își coordoneze eforturile și să își utilizeze în comun resursele pentru a răspunde nevoii în creștere de calcul de înaltă performanță și să construiască o industrie puternică de calcul de înaltă performanță la nivelul Uniunii. Comunicarea își propune să creeze un instrument legislativ care să furnizeze un cadru de achiziții pentru o infrastructură integrată de date și de supercalculatoare exascale.

(10)Pentru a pune la dispoziția Uniunii performanțele de calcul necesare pentru menținerea activității sale de cercetare la un nivel de vârf, investițiile statelor membre în calculul de înaltă performanță ar trebui să fie coordonate, iar asimilarea tehnologiei de calcul de înaltă performanță de către industrie trebuie să fie consolidată. Uniunea ar trebui să-și crească eficiența în ceea ce privește transformarea dezvoltărilor din domeniul tehnologiei în sisteme de calcul de înaltă performanță care sunt achiziționate în Europa, stabilind o legătură eficientă între furnizarea de tehnologie, co-proiectarea acesteia împreună cu utilizatorii și achiziția comună de sisteme de nivel mondial.

(11)O întreprindere comună reprezintă cel mai bun instrument pentru implementarea obiectivelor strategiei europene de calcul de înaltă performanță, astfel cum este definită de Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului 24 și pentru a depăși limitările actuale, având în același timp cel mai mare impact asupra economiei, societății și mediului și oferind cel mai bun mijloc de protecție a intereselor Uniunii. Pot fi astfel puse în comun resursele Uniunii, ale statelor membre și ale sectorului privat. Prin această soluție se poate implementa un cadru comun pentru achiziții și pot fi exploatate sisteme HPC de nivel mondial prin promovarea tehnologiei, în special a celei europene. Întreprinderea comună poate lansa programe de cercetare și inovare pentru dezvoltarea de tehnologii și integrarea ulterioară a acestora în cadrul sistemelor europene de supercalculatoare exascale și pentru a contribui la dezvoltarea unei industrii europene competitive de furnizare de tehnologie.

(12)Întreprinderea comună ar trebui constituită și ar trebui să devină funcțională în 2019, pentru a atinge obiectivul de înzestrare a Uniunii cu o infrastructură pre-exascale până în 2020 și de dezvoltare a tehnologiilor necesare pentru atingerea capacităților exascale până în 2022/2023. Întrucât ciclul de dezvoltare al unei generații ulterioare de tehnologie durează în general 4-5 ani, pentru menținerea competitivității pe piața globală, acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii acestui obiectiv trebuie să fie inițiate acum.

(13)Parteneriatul public-privat, sub forma unei întreprinderi comune, ar trebui să combine mijloacele financiare și tehnice esențiale pentru gestionarea complexității procesului de inovare din acest domeniu, al cărui ritm crește din ce în ce mai rapid. Prin urmare, membrii întreprinderii comune ar trebui să fie Uniunea, statele membre și țările asociate (denumite în continuare „țările participante”) care convin asupra unei inițiative europene comune în domeniul calculului de înaltă performanță, precum și asociațiile (denumite în continuare „membrii privați”) care reprezintă entitățile constitutive și alte organizații cu o implicare explicită și activă în producerea de rezultate în domeniul cercetării și inovării și al păstrării cunoștințelor în domeniul calculului de înaltă performanță pe teritoriul Europei. Întreprinderea comună ar trebui să fie deschisă unor noi membri, cu condiția ca aceștia să aducă o contribuție financiară, inclusiv pentru acoperirea costurilor administrative, și să accepte statutul întreprinderii comune.

(14)Uniunea, statele participante și membrii privați ai întreprinderii comune ar trebui să aducă fiecare o contribuție financiară la costurile administrative ale întreprinderii comune. Întrucât, conform cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, contribuția la costurile administrative ale Uniunii poate fi mobilizată pentru a acoperi costurile de funcționare numai până în 2023, statele participante și membrii privați ai întreprinderii comune ar trebui să acopere integral costurile administrative ale întreprinderii comune începând cu 2024.

(15)În scopul redobândirii poziției de lider în domeniul tehnologiilor de calcul de înaltă performanță și al dezvoltării unui ecosistem complet de calcul de înaltă performanță pentru Uniune, părțile interesate din domeniul industriei și al cercetării din cadrul asociației private ETP4HPC au încheiat în 2014 un parteneriat contractual de tip public-privat cu Uniunea. Misiunea acestuia este să construiască un lanț valoric în domeniul tehnologiei de calcul de înaltă performanță de nivel mondial care să fie competitiv la nivel global, să încurajeze sinergii între cei trei piloni ai ecosistemului de calcul de înaltă performanță (dezvoltarea tehnologiei, aplicații și infrastructura de calcul). Având în vedere expertiza sa și faptul că reunește părțile interesate relevante din sectorul privat în domeniul calculului de înaltă performanță, asociația privată ETP4HPC ar trebui să fie eligibilă pentru a deveni membru al întreprinderii comune.

(16)În vederea consolidării lanțului valoric al producției de date, a sprijinirii dezvoltării unei comunități în jurul datelor și a punerii bazelor unei economii prospere bazate pe date la nivelul Uniunii, părțile interesate din sectorul industrial și de cercetare din cadrul asociației BDVA au încheiat în 2014 un parteneriat contractual de tip public-privat cu Uniunea. Având în vedere expertiza sa și faptul că reunește părțile interesate relevante din sectorul privat în domeniul volumelor mari de date, asociația privată BDVA ar trebui să fie eligibilă pentru a deveni membru al întreprinderii comune.

(17)Asociațiile private ETP4HPC și BDVA și-au exprimat în scris disponibilitatea de a contribui la strategia tehnologică a întreprinderii comune și de a-și utiliza expertiza în vederea realizării obiectivelor întreprinderii comune. Este oportun ca asociațiile private să accepte statutul prevăzut în anexa la prezentul regulament printr-o scrisoare de aprobare.

(18)Întreprinderea comună ar trebui să abordeze teme clar definite, care să permită mediului academic și industriilor din Europa în general să proiecteze, să dezvolte și să utilizeze cele mai inovatoare tehnologii din domeniul calculului de înaltă performanță și să stabilească o infrastructură integrată la nivelul întregii Uniuni, cu o capacitate de calcul de înaltă performanță de nivel mondial, conectivitate de mare viteză și aplicații și servicii de date și software de vârf, pentru oamenii săi de știință și pentru alți utilizatori de frunte din sectorul industriei, inclusiv IMM-uri și utilizatori din sectorul public. Întreprinderea comună ar trebui să depună eforturi pentru a reduce deficitul de competențe specifice din domeniul HPC. Întreprinderea comună ar trebui să pregătească drumul spre dezvoltarea primei sale infrastructuri hibrid de calcul de înaltă performanță din Europa, prin integrarea unor arhitecturi clasice de calcul și a unor dispozitive cuantice de calcul, de exemplu prin exploatarea calculatorului cuantic ca accelerator al firelor de calcul de înaltă performanță. Este necesar un sprijin financiar structurat și coordonat la nivel european pentru menținerea poziției de vârf a echipelor de cercetare și a industriilor europene într-un context internațional extrem de competitiv, prin obținerea unor rezultate de nivel mondial și prin integrarea acestora în sisteme competitive, pentru asigurarea exploatării industriale rapide și pe scară largă a tehnologiei europene la nivelul Uniunii, ceea ce ar genera efecte colaterale semnificative pentru societate, pentru împărțirea riscurilor și prin reunirea forțelor prin orientarea strategiilor și a investițiilor către un interes comun european. Comisia ar putea considera, în urma notificării de către statul membru sau de către grupul de state membre implicate, că inițiativele întreprinderii comune sunt eligibile ca proiecte importante de interes comun european, dacă toate condițiile relevante sunt îndeplinite în conformitate cu cadrul comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare 25 .

(19)Pentru a-și atinge obiectivele în ceea ce privește proiectarea, dezvoltarea și utilizarea celor mai inovative tehnologii în domeniul calculului de înaltă performanță, întreprinderea comună ar trebui să furnizeze sprijin financiar, în special sub formă de granturi și achiziții pe baza unor cereri de propuneri și proceduri de licitație deschise și competitive. Acest sprijin financiar ar trebui să fie direcționat în special către disfuncționalitățile demonstrate ale pieței care împiedică desfășurarea programului respectiv și ar trebui să aibă un efect stimulativ, în sensul schimbării comportamentului beneficiarului.

(20)Pentru a-și atinge obiectivele, întreprinderea comună ar trebui să furnizeze un cadru pentru achiziționarea unei infrastructuri integrate de date și de supercalculatoare exascale de nivel mondial în cadrul Uniunii, pentru a oferi utilizatorilor resursele strategice de calcul de care au nevoie pentru a rămâne competitivi și pentru a soluționa provocările de la nivel social, de mediu, economice și de securitate.

(21)Întreprinderea comună ar trebui să fie proprietarul supercalculatoarelor pre-exascale achiziționate. Exploatarea supercalculatoarelor pre-exascale ar trebui încredințată unei entități-gazdă, de exemplu unei persoane juridice dintr-un stat membru participant la întreprinderea comună care furnizează facilități de găzduire și exploatare a unui supercalculator. Entitatea-gazdă ar trebui să asigure, în măsura în care acest lucru este posibil, o separare fizică și funcțională a supercalculatoarelor pre-exascale ale întreprinderii comune de orice alte sisteme de calcul naționale sau regionale pe care le exploatează. Entitatea-gazdă ar trebui să fie selectată de către consiliul de conducere al întreprinderii comune. Întreprinderea comună ar trebui să rămână proprietarul supercalculatoarelor pre-exascale până la amortizarea acestora (care intervine, de obicei, după 4-5 ani de exploatare). Apoi, dreptul de proprietate ar trebui transferat către entitatea-gazdă în vederea dezafectării, a eliminării sau a oricărei alte utilizări, iar entitatea-gazdă ar trebui să ramburseze întreprinderii comune valoarea reziduală a supercalculatoarelor.

(22)Supercalculatoarele pre-exascale și petascale ar trebui să fie utilizate în principal în scopuri de inovare și cercetare publică, fiind disponibile oricărui utilizator din mediul academic, din industrie sau din sectorul public. Întreprinderea comună ar trebui să poată desfășura anumite activități economice limitate în scopuri private. Accesul ar trebui acordat utilizatorilor stabiliți în Uniune sau într-o țară asociată programului Orizont 2020. Drepturile de acces ar trebui să fie echitabile pentru toți utilizatorii și alocate într-un mod transparent. Consiliul de conducere ar trebui să definească drepturile de acces la cota care revine Uniunii din perioada de accesare pentru fiecare supercalculator.

(23)Întreprinderea comună ar trebui să sprijine achiziționarea de calculatoare petascale de către statele participante, prin utilizarea unui instrument adecvat (de exemplu prin achiziția publică de soluții inovatoare). Beneficiarii acestui instrument ar trebui să fie proprietarii calculatorului petascale. Pentru fiecare calculator petascale, cota care revine Uniunii din perioada de accesare a fiecărui calculator petascale ar trebui să fie direct proporțională cu contribuția financiară a întreprinderii comune la costurile eligibile de achiziție contractate de către beneficiari.

(24)Ar trebui permisă utilizarea limitată a supercalculatoarelor de către utilizatori care desfășoară activități economice pentru aplicații care nu au o componentă de cercetare. Perioadele de accesare ar trebui să fie acordate în principal utilizatorilor stabiliți în Uniune sau într-o țară asociată programului Orizont 2020. Drepturile de acces ar trebui să fie alocate într-un mod transparent.

(25)Guvernarea întreprinderii comune ar trebui asigurată de către două organisme: un consiliu de conducere și un consiliu consultativ pe probleme științifice și industriale. Consiliul de conducere ar trebui să fie compus din reprezentanți ai Uniunii și ai statelor participante. Acesta ar trebui să fie responsabil de elaborarea de politici strategice și de deciziile de finanțare legate de activitățile desfășurate de întreprinderea comună, în special de toate activitățile de achiziții publice. Consiliul consultativ pe probleme științifice și industriale ar trebui să includă reprezentanți ai mediului academic și ai industriei, în calitate de utilizatori și furnizori de tehnologie. Acesta ar trebui să furnizeze consiliere independentă consiliului de conducere cu privire la agenda strategică de cercetare și la achiziția și exploatarea supercalculatoarelor deținute de întreprinderea comună.

(26)Drepturile de vot ar trebui să fie, în principiu, proporționale cu contribuțiile financiare și în natură ale membrilor săi. Dacă contribuie cu resurse la activitățile de achiziție, Statele participante ar trebui să dispună de drept de vot numai cu privire activitățile legate de achizițiile întreprinderii comune, iar dacă contribuie cu resurse ar trebui să își exprime votul numai cu privire la activitățile legate de acțiunile indirecte. Drepturile de vot ar trebui calculate anual pe baza contribuțiilor efective.

(27)Contribuția financiară a Uniunii ar trebui să fie gestionată în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și cu normele relevante privind gestiunea indirectă stabilite de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și de Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei 26 . Normele aplicabile pentru angajarea întreprinderii comune în procedura de achiziții publice urmează să fie stabilite în cadrul normelor sale financiare.

(28)Pentru a promova un ecosistem european de calcul de înaltă performanță, întreprinderea comună ar trebui să utilizeze în mod corespunzător instrumentele de achiziții și de finanțare, de exemplu prin utilizarea în mod adecvat a achizițiilor pre­comerciale și a achizițiilor publice de soluții inovatoare.

(29)În evaluarea impactului general al întreprinderii comune, ar trebui avute în vedere investițiile făcute de către membrii privați, cum ar fi contribuțiile în natură care acoperă costurile contractate de aceștia cu implementarea acțiunilor, minus contribuțiile făcute de către întreprinderea comună. Aceste investiții generale ar trebui să se ridice la cel puțin 420 000 000 EUR.

(30)Pentru a menține condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile active pe piața internă, finanțarea furnizată prin programele-cadru ale Uniunii ar trebui să fie compatibilă cu principiile privind ajutoarele de stat, astfel încât să se asigure eficiența cheltuielilor publice și să se împiedice denaturările pieței, cum ar fi descurajarea finanțatorilor privați, crearea unor structuri de piață ineficiente sau menținerea unor întreprinderi ineficiente.

(31)Participarea la acțiunile indirecte finanțate de către întreprinderea comună ar trebui să respecte Regulamentul (UE) nr. 1290/2013. Întreprinderea comună ar trebui, în plus, să asigure aplicarea coerentă a acestor norme pe baza unor măsuri relevante adoptate de Comisie.

(32)Furnizarea de sprijin financiar pentru activitățile din cadrul programului privind Mecanismul pentru interconectarea Europei ar trebui să respecte normele acestui program.

(33)Interesele financiare ale Uniunii și ale celorlalți membri ai întreprinderii comune trebuie protejate pe întreg parcursul ciclului de cheltuieli prin măsuri proporționale care să includă prevenirea, detectarea și investigarea neregulilor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, sancțiuni administrative și financiare în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(34)Întreprinderea comună ar trebui să funcționeze într-un mod deschis și transparent, furnizând toate informațiile relevante în timp util și promovându-și activitățile, inclusiv activitățile de informare și diseminare destinate publicului larg. Normele de procedură ale organismelor întreprinderii comune ar trebui să fie puse la dispoziția publicului.

(35)Pentru a ușura înființarea sa, Comisia ar trebui să răspundă de înființarea și funcționarea inițială a întreprinderii comune, până când aceasta va avea capacitatea funcțională de a-și pune în aplicare propriul buget.

(36)În scopul simplificării, ar trebui să se reducă sarcinile administrative pentru toate părțile. Ar trebui să se evite duplicarea auditurilor și un volum disproporționat de documentație și rapoarte. Pentru acțiunile finanțate prin programul Orizont 2020, auditarea beneficiarilor fondurilor Uniunii în temeiul prezentului regulament ar trebui să se realizeze în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1291/2013. Pentru acțiunile finanțate prin programul Mecanismul pentru interconectarea Europei, auditarea beneficiarilor fondurilor Uniunii în temeiul prezentului regulament ar trebui să se realizeze în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1316/2013.

(37)Auditorul intern al Comisiei ar trebui să exercite în cazul întreprinderii comune aceleași prerogative ca și în cazul Comisiei.

(38)Comisia, întreprinderea comună, Curtea de Conturi și OLAF ar trebui să aibă acces la toate informațiile și incintele necesare în vederea realizării de audituri și investigații cu privire la granturile, contractele și acordurile semnate de către întreprinderea comună.

(39)Programul Orizont 2020 ar trebui să contribuie la eliminarea decalajelor privind cercetarea și inovarea din cadrul Uniunii prin promovarea sinergiilor cu fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Prin urmare, ar trebui ca întreprinderea comună să dezvolte interacțiuni strânse cu fondurile ESI, care pot contribui în mod specific la consolidarea capacităților de cercetare și inovare locale, regionale și naționale.

(40)Toate cererile de propuneri și toate procedurile de licitații efectuate în temeiul reglementărilor privind întreprinderii comune ar trebui să țină seama de durata programului-cadru Orizont 2020 și a programului privind Mecanismul pentru interconectarea Europei, după caz, cu excepția cazurilor justificate corespunzător.

(41)Întreprinderea comună ar trebui, de asemenea, să utilizeze mijloace electronice gestionate de Comisie pentru a asigura deschiderea și transparența și pentru a facilita participarea. Prin urmare, cererile de propuneri lansate de întreprinderea comună în programul-cadru Orizont 2020 ar trebui să fie publicate, de asemenea, pe portalul unic dedicat participanților, precum și prin alte mijloace electronice de difuzare prevăzute de programul Orizont 2020 și administrate de Comisie. În plus, întreprinderea comună ar trebui să pună la dispoziție date relevante privind, printre altele, propunerile, solicitanții, granturile și participanții, pentru a fi incluse în sistemele electronice de raportare și diseminare din cadrul Orizont 2020 gestionate de Comisie, într-un format adecvat și cu frecvența corespunzătoare obligațiilor de raportare ale Comisiei.

(42)Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume înființarea întreprinderii comune pentru a consolida cercetarea și inovarea în sectorul industrial, achiziția de supercalculatoare pre-exascale și accesul la o infrastructură de date și de calcul de înaltă performanță la nivelul Uniunii, nu poate fi atins în mod suficient de către statele membre, ci mai degrabă, pentru a se evita duplicarea inutilă a eforturilor, menținând masa critică și garantând utilizarea finanțării publice în cel mai bun mod posibil, acesta poate fi atins într-o mai mare măsură la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea respectivului obiectiv.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Înființare

(1)În vederea punerii în aplicare a inițiativei privind „Calculul european de înaltă performanță”, prin prezenta se înființează o întreprindere comună în înțelesul articolului 187 din Tratat („Întreprinderea europeană comună pentru calculul de înaltă performanță”, denumită în continuare „Întreprinderea comună”) care va funcționa până la 31 decembrie 2026.

(2)Pentru a lua în considerare durata programului-cadru european pentru cercetare și inovare (Orizont 2020), înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 și a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, în cadrul acestei întreprinderi comune vor fi lansate o serie de cereri de propuneri și de proceduri de licitație, până cel târziu la data de 31 decembrie 2020. În cazuri justificate corespunzător, cererile de propuneri sau procedurile de licitație pot fi lansate până la 31 decembrie 2021.

(3)Întreprinderea comună reprezintă un organism căruia i s-a încredințat punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat menționat la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(4)Întreprinderea comună are personalitate juridică. Aceasta dispune, în toate statele membre, de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislației statului membru respectiv. Întreprinderea comună poate, în special, să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în proceduri judiciare.

(5)Sediul întreprinderii comune este situat în Luxemburg.

(6)Statutul întreprinderii comune (denumit în continuare „statutul”) este prevăzut în anexă.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)„test de recepție” înseamnă un test efectuat pentru a stabili dacă cerințele din descrierea sistemului sunt îndeplinite.

(2)„perioadă de accesare” înseamnă timpul de calcul al unui supercalculator care este pus la dispoziția unui utilizator sau a unui grup de utilizatori în vederea rulării de programe.

(3)entitate „afiliată” înseamnă o entitate astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul (2) din Regulamentul 1290/2013.

(4)„entități constitutive” înseamnă entitățile care constituie fiecare membru privat al întreprinderii comune, astfel cum este definit în statutul respectivului membru privat.

(5)„exascale” înseamnă un nivel de performanță al sistemelor de calcul capabil să execute 10 la puterea 18 operații pe secundă (sau 1 exaFLOPS).

(6)„acord de găzduire” înseamnă un acord, care poate lua forma unui contract de servicii sau a unui alt tip de contract încheiat între întreprinderea comună și o entitate-gazdă, în vederea exploatării supercalculatoarelor pre-exascale achiziționate de către întreprinderea comună.

(7)„entitate gazdă” înseamnă o persoană juridică stabilită într-un stat membru participant la întreprinderea comună care include facilități de găzduire și exploatare a unui supercalculator pre-exascale.

(8)„state participante” înseamnă țările care sunt membre ale întreprinderii comune.

(9)„petascale” înseamnă un nivel de performanță al sistemelor de calcul capabil să execute 10 la puterea 15 operații pe secundă (sau 1 petaFLOPS).

(10)„pre-exascale” înseamnă un nivel de performanță al sistemelor de calcul capabil să execute peste 100 petaFLOPS și mai puțin de 1 exaFLOPS).

(11)„membri privați” înseamnă asociațiile private care sunt membre ale întreprinderii comune.

(12)„supercalculator” înseamnă orice sistem de calcul cu o performanță de calcul cel puțin de nivel petascale.

(13)„utilizator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organizație internațională care a primit o perioadă de accesare pentru a utiliza un supercalculator al întreprinderii comune.

Articolul 3

Obiective

(1)Întreprinderea comună are următoarele obiective generale:

(a)furnizarea, în beneficiul oamenilor de știință, al industriei și al sectorului public din cadrul Uniunii sau al unei țări asociate programului Orizont 2020, a celor mai noi infrastructuri de date și de calcul de înaltă performanță, precum și sprijinirea dezvoltării tehnologiilor și a aplicațiilor HPC într-o gamă largă de domenii.

(b)furnizarea unui cadru pentru achiziționarea unei infrastructuri integrate de date și de supercalculatoare pre-exascale de nivel mondial în cadrul Uniunii;

(c)asigurarea coordonării la nivelul Uniunii, precum și furnizarea de resurse financiare adecvate pentru a sprijini dezvoltarea și achiziția unei astfel de infrastructuri, care va fi accesibilă utilizatorilor din sectorul public și din cel privat, în principal în scopuri de cercetare și inovare;

(d)sprijinirea dezvoltării unui ecosistem integrat de calcul de înaltă performanță la nivelul Uniunii care să acopere toate segmentele lanțului valoric din sectorul științific și industrial, în special segmentele de hardware, software, aplicații, servicii, inginerie, interconexiuni, know-how și competențe.

(2)Întreprinderea comună are următoarele obiective specifice:

(a)contribuirea la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 și a Deciziei 2013/743/UE, în special a Părții a II-a a acesteia, și la punerea în aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014;

(b)alinierea strategiilor statelor membre cu cele ale Uniunii în cadrul unei strategii europene coordonate în domeniul calculului de înaltă performanță și contribuirea la eficiența sprijinului public prin evitarea duplicării nenecesare și a fragmentării eforturilor;

(c)punerea în comun a resurselor Uniunii, a resurselor naționale și a investițiilor private și aducerea investițiilor în domeniul calculelor de înaltă performanță la un nivel comparabil cu cel al concurenților săi de la nivel global;

(d)construirea și exploatarea unei infrastructuri integrate de date și supercalculatoare de înaltă clasă la nivelul Uniunii, întrucât aceasta reprezintă o componentă esențială pentru asigurarea excelenței științifice, pentru digitalizarea industriei și a sectorului public și pentru consolidarea capacităților de inovare și a competitivității globale, în vederea stimulării creșterii economice și a ocupării forței de muncă la nivelul Uniunii;

(e)furnizarea de acces la infrastructuri și servicii bazate pe sisteme de calcul de înaltă performanță pentru o gamă largă de utilizatori din cadrul comunității științifice și de cercetare, precum și din cadrul industriei, inclusiv IMM-uri, și din sectorul public, pentru aplicațiile și serviciile de date noi și emergente care necesită o mare putere de calcul;

(f)eliminarea decalajului dintre cercetare și dezvoltare și furnizarea de sisteme exascale de calcul de înaltă performanță, consolidând lanțul de aprovizionare cu tehnologie digitală la nivelul Uniunii și permițând achiziția de către întreprinderea comună a unor supercalculatoare de înaltă clasă;

(g)atingerea excelenței în ceea ce privește aplicațiile din domeniul calculului de înaltă performanță, în vederea realizării de performanțe de nivel mondial, prin dezvoltarea și optimizarea codurilor și a aplicațiilor pe bază de co-proiectare, sprijinind centrele de excelență specializate în aplicații din domeniul calculelor de înaltă performanță, programele demonstrative pilot care permit calculul de înaltă performanță de mare amploare și bancurile de testare pentru aplicații și servicii care utilizează un volum mare de date într-o mare varietate de domenii științifice și industriale;

(h)interconectarea și gruparea supercalculatoarelor cu capacitate de calcul de înaltă performanță de la nivel regional, național și european și a altor sisteme de calcul, centre de date și programe informatice și aplicații conexe;

(i)creșterea potențialului de inovare al industriei și, în special, al IMM-urilor, pe baza unor servicii și infrastructuri avansate de calcul de înaltă performanță;

(j)îmbunătățirea înțelegerii calculului de înaltă performanță și contribuirea la reducerea deficitului de competențe de la nivelul Uniunii în ceea ce privește calculul de înaltă performanță;

(k)lărgirea domeniului de aplicare al utilizării calculului de înaltă performanță.

Articolul 4

Contribuția financiară a Uniunii

(1)Contribuția financiară a Uniunii la întreprinderea comună, inclusiv creditele AELS, este de până la 486 000 000 EUR, fiind distribuită după cum urmează:

(a)386 000 000 EUR prin programul Orizont 2020, inclusiv până la 10 000 000 EUR pentru costuri administrative;

(b)100 000 000 EUR prin programul MIE;

(2)Contribuția financiară a Uniunii menționată la alineatul (1) litera (a) se plătește din creditele de la bugetul general al Uniunii alocate Programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru Orizont 2020, instituit prin Decizia 743/2013/UE.

(3)Contribuția financiară a Uniunii menționată la alineatul (1) litera (b) se plătește din creditele de la bugetul general al Uniunii alocate programului Mecanismul pentru interconectarea Europei, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, și este dedicată exclusiv achiziționării de infrastructură.

(4)Execuția bugetului în ceea ce privește contribuția financiară a Uniunii se încredințează întreprinderii comune acționând în calitate de organism menționat la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (iv) și cu articolele 60 și 61 din regulamentul respectiv.

(5)Dispozițiile referitoare la contribuția financiară a Uniunii sunt stabilite într-un acord de delegare și în acordurile anuale de transfer de fonduri care urmează să fie încheiate între Comisie, în numele Uniunii, și întreprinderea comună.

(6)Acordul de delegare menționat la alineatul (5) se referă la elementele prevăzute la articolul 58 alineatul (3) și la articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, precum și la articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012, precum și, printre altele, la elementele următoare:

(a)cerințele referitoare la contribuția întreprinderii comune în ceea ce privește indicatorii de performanță relevanți menționați în anexa II la Decizia 2013/743/UE;

(b)cerințele pentru contribuția întreprinderii comune în ceea ce privește monitorizarea menționată în anexa III la Decizia 2013/743/UE;

(c)indicatorii specifici de performanță referitori la funcționarea întreprinderii comune;

(d)măsurile privind furnizarea de date necesare pentru a asigura îndeplinirea de către Comisie a obligațiilor de raportare și difuzare menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 și la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, inclusiv prin portalul unic dedicat participanților, precum și prin alte mijloace electronice de diseminare gestionate de Comisie;

(e)dispozițiile privind furnizarea datelor necesare Comisiei pentru a-și putea îndeplini obligațiile de diseminare și raportare menționate la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr 283/2014;

(f)prevederile privind publicarea cererilor de propuneri ale întreprinderii comune, inclusiv pe portalul unic destinat participanților, precum și prin alte mijloace electronice de diseminare gestionate de Comisie;

(g)prevederile privind publicarea ofertelor de achiziții ale întreprinderii comune în Jurnalul Oficial, precum și prin alte mijloace electronice de diseminare gestionate de Comisie;

(h)utilizarea resurselor umane și modificările cu privire la acestea, în special recrutarea pe grupe de funcții, grade și categorii, exercițiul de reclasificare și orice modificare a numărului de angajați.

Articolul 5

Contribuțiile altor membri decât Uniunea

(1)Statele participante contribuie la costurile administrative și operaționale ale întreprinderii comune cu cel puțin 486 000 000 EUR, sumă care include 10 000 000 EUR pentru costurile administrative.

(2)Membrii privați contribuie la întreprinderea comună sau iau măsuri pentru ca entitățile constitutive și entitățile afiliate ale acestora să contribuie cu cel puțin 422 000 000 EUR la întreprinderea comună, sumă care include 2 000 000 EUR pentru costurile administrative.

(3)Contribuțiile menționate la alineatele (1) și (2) constau în contribuțiile la întreprinderea comună prevăzute la articolul 15 din statut.

(4)Membrii întreprinderii comune diferiți de Uniune raportează consiliului de conducere în fiecare an, până la 31 ianuarie, valoarea contribuțiilor menționate la alineatele (1) și (2), efectuate în fiecare dintre exercițiile financiare precedente.

(5)În scopul evaluării contribuțiilor menționate la articolul 15 alineatul (3) literele (d), (e) și (f) din statut, costurile se stabilesc în conformitate cu practicile obișnuite de contabilitate privind costurile entităților în cauză, cu standardele de contabilitate aplicabile în țara în care este stabilită entitatea și cu standardele internaționale de contabilitate sau standardele internaționale de raportare financiară aplicabile. Costurile sunt certificate de un auditor extern independent desemnat de entitatea în cauză. Metoda de evaluare poate fi verificată de către întreprinderea comună, în cazul în care din certificare ar rezulta vreo incertitudine. În cazul în care neclaritățile persistă, metoda de evaluare poate fi auditată de întreprinderea comună.

(6)Comisia poate sista, reduce proporțional sau suspenda contribuția financiară a Uniunii la întreprinderea comună sau poate declanșa procedura de lichidare menționată la articolul 25 din statut, dacă alți membri decât Uniunea, inclusiv entitățile constitutive și entitățile afiliate acestora, nu furnizează sau furnizează parțial ori cu întârziere contribuțiile menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

Articolul 6

Entitatea-gazdă

(1)Întreprinderea comună încredințează exploatarea fiecărui supercalculator pre-exascale individual deținut unei entități-gazdă selectate în conformitate cu alineatul (3) și cu normele financiare ale întreprinderii comune menționate la articolul 11.

(2)Supercalculatoarele pre-exascale sunt situate într-un stat participant care este un stat membru al Uniunii. Un stat membru nu poate găzdui mai mult de un supercalculator pre-exascale.

(3)Entitatea-gazdă este selectată de către consiliul de conducere, în funcție, printre altele, de următoarele criterii:

(a)respectarea specificaților generale ale sistemului, definite în procedura de selecție;

(b)costul total al achiziționării, exploatării și întreținerii supercalculatorului pre-exascale, cu împărțirea cheltuielilor în cheltuieli de capital (CAPEX) și cheltuieli operaționale (OPEX);

(c)experiența entității-gazdă în instalarea și exploatarea de sisteme similare;

(d)calitatea infrastructurii fizice și informatice a instalațiilor entității-gazdă, precum și securitatea și conectivitatea acesteia cu restul Uniunii;

(e)calitatea serviciilor oferite utilizatorilor, și anume capacitatea de a respecta acordul privind nivelul serviciilor care face parte din documentele care însoțesc procedura de selecție.

(f)acceptarea prealabilă de către entitatea-gazdă a clauzelor și a condițiilor de bază prevăzute în proiectul de acord de găzduire, inclusiv, în special, a elementelor menționate la articolul 7 alineatul (1) și a celor definite în procedura de selecție;

(g)furnizarea unui document justificativ care să consemneze angajamentul statului membru în care este stabilită entitatea-gazdă de a acoperi toate costurile legate de exploatarea supercalculatorului pre-exascale, până când dreptul de proprietate asupra acestuia este transferat de către întreprinderea comună către entitatea-gazdă;

(4)Întreprinderea comună încheie un acord de găzduire cu fiecare entitate-gazdă selectată înainte de lansarea procedurii de achiziție a supercalculatoarelor pre-exascale.

Articolul 7

Acordul de găzduire

(1)Acordul de găzduire reglementează în special următoarele aspecte:

(a)responsabilitățile entității-gazdă în cadrul procedurii de achiziție a supercalculatoarelor pre-exascale, inclusiv testul de recepție a respectivelor supercalculatoare;

(b)condițiile de angajare a răspunderii pentru exploatarea supercalculatorului pre-exascale achiziționat de către întreprinderea comună;

(c)calitatea serviciilor oferite utilizatorilor pe parcursul exploatării supercalculatorului pre-exascale, astfel cum sunt stabilite în acordul privind nivelul serviciilor;

(d)condițiile de acces la supercalculatorul pre-exascale, astfel cum au fost acestea hotărâte de către consiliul de conducere, în conformitate cu articolul 9;

(e)modalitățile de ținere a evidenței perioadelor de accesare;

(f)costurile de exploatare și întreținere care urmează să fie suportate de către statele participante;

(g)condițiile aplicabile pentru transferul dreptului de proprietate menționat la articolul 8 alineatul (2);

(h)    obligația entității-gazdă de a furniza acces la supercalculatoarele pre-exascale, asigurând în același timp securitatea acestora, protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679, a confidențialității comunicațiilor electronice în conformitate cu Directiva 2002/58/CE, a secretelor comerciale în conformitate cu Directiva (UE) 2016/943 și a confidențialității altor date care face obiectul obligației de păstrare a secretului profesional;

(i)obligația entității-gazdă de a institui o procedură certificată de audit care să vizeze cheltuielile operaționale pentru supercalculatorul întreprinderii comune, precum și perioadele de accesare ale utilizatorilor;

(j)obligația entității-gazdă de a prezenta o dată pe an consiliului de conducere un raport de audit și date cu privire la perioada de accesare.

(2)Acordul de găzduire este guvernat de către legislația Uniunii, completată, dacă este cazul, de către legislația națională a statului membru unde își are sediul entitatea-gazdă.

(3)Acordul de găzduire conține o clauză de arbitraj care conferă jurisdicție Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(4)După încheierea acordului de găzduire, întreprinderea comună, sprijinită de către entitatea-gazdă selectată, lansează procedurile pentru achiziționarea supercalculatorului pre-exascale, în conformitate cu normele financiare ale întreprinderii comune, menționate la articolul 11.

Articolul 8

Achiziționarea și dreptul de proprietate asupra supercalculatoarelor pre-exascale

(1)Contribuția financiară a Uniunii menționată la articolul 4 alineatul (1) acoperă numai costurile de achiziție a supercalculatoarelor, nu și costurile operaționale ale acestora.

(2)Întreprinderea comună este proprietarul supercalculatoarelor pre-exascale și a infrastructurii asociate.

(3)Fără a aduce atingere articolului 24 alineatul (4) din statut, după cel puțin patru ani de la omologarea cu succes de către întreprinderea comună a supercalculatoarelor pre-exascale instalate într-o entitate-gazdă, dreptul de proprietate asupra supercalculatorului pre-exascale poate fi transferat către entitatea-gazdă, conform deciziei consiliului de conducere. În acest caz, entitatea-gazdă rambursează întreprinderii comune valoarea reziduală a supercalculatoarelor transferate.

Articolul 9

Accesul la supercalculatoare

(1)Accesul la supercalculatoare se acordă în principal în scopuri de cercetare și inovare care intră sub incidența programelor de finanțare publică și este deschis pentru utilizatorii din sectorul public și privat.

(2)Consiliul de conducere definește condițiile de acces general și poate defini condițiile de acces special pentru diferite tipuri de utilizatori sau de aplicații. Calitatea serviciului este aceeași pentru toți utilizatorii.

(3)Fără a aduce atingere acordurilor internaționale încheiate de Uniune, li se acordă o perioadă de accesare numai utilizatorilor care își au reședința, sunt stabiliți sau localizați într-un stat membru sau într-o țară asociată programului Orizont 2020, cu excepția cazului în care consiliul de conducere decide contrariul, în cazuri justificate corespunzător, având în vedere interesele Uniunii.

Articolul 10

Perioada de accesare a supercalculatoarelor

(1)Utilizatorilor li se acordă acces la supercalculatoare în conformitate cu alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

(2)Cota perioadei de accesare a Uniunii pentru fiecare supercalculator este direct proporțională cu contribuția financiară a Uniunii la costul de achiziție al acestuia raportată la costul total al achiziționării și exploatării supercalculatorului pre-exascale. Consiliul de conducere va defini drepturile de acces pentru cota care revine Uniunii din perioada de accesare. 

Fiecărui stat participant îi este alocată o cotă din perioada de accesare pentru fiecare supercalculator pre-exascale care este direct proporțională cu valoarea totală a contribuțiilor sale financiare și în natură la costurile de achiziție și de exploatare ale supercalculatorului pre-exascale. Fără a aduce atingere articolului 12 alineatul (3), statul participant este responsabil de definirea drepturilor de acces ale utilizatorilor, potrivit condițiilor de acces definite de consiliul de conducere în conformitate cu articolul 9 alineatul (2).

Articolul 11

Norme financiare

Întreprinderea comună își adoptă norme financiare specifice în conformitate cu articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei 27 .

Articolul 12

Servicii comerciale

(1)Pentru utilizatorii industriali care solicită drept de acces în scopuri de cercetare privată, în scopuri care nu au o componentă de cercetare și în scopuri legate de inovare sau comerciale se aplică condiții speciale. Acest serviciu comercial este un serviciu furnizat contra cost, în funcție de prețurile pieței. Nivelul prețurilor este stabilit de către consiliul de conducere.

(2)Veniturile generate constituie venit pentru bugetul întreprinderii comune, care este utilizat exclusiv pentru acoperirea costurilor operaționale ale acesteia.

(3)Perioada totală de accesare alocată pentru servicii comerciale nu poate depăși 10 % din perioada totală de accesare disponibilă pentru fiecare supercalculator. Consiliul de conducere decide cu privire la alocarea perioadei de accesare pentru serviciile comerciale.

(4)Calitatea serviciilor comerciale este aceeași pentru toți utilizatorii.

Articolul 13

Personalul

(1)Personalului angajat de întreprinderea comună i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene stabilit de Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului 28 („Statutul funcționarilor” și „Regimul aplicabil celorlalți agenți”) și normele adoptate de comun acord între instituțiile Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți.

(2)În ceea ce privește personalul întreprinderii comune, consiliul de conducere exercită competențele de autoritate împuternicită să facă numiri și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte conferite de Statutul funcționarilor și, respectiv, de Regimul aplicabil altor agenți ai Uniunii Europene (denumite în continuare „competențele autorității de numire”).

Consiliul de conducere adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie, în temeiul articolului 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și al articolului 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care competențele relevante ale autorității de numire sunt delegate directorului executiv și în care sunt definite condițiile în care această delegare de competențe poate fi suspendată. Directorul executiv este autorizat să subdelege aceste competențe.

În cazul în care anumite circumstanțe excepționale impun acest lucru, consiliul de conducere poate, printr-o decizie, să suspende temporar delegarea competențelor autorității de numire către directorul executiv, precum și orice subdelegare ulterioară de către acesta a competențelor respective. În acest caz, consiliul de conducere exercită direct competențele autorității de numire sau le deleagă unuia dintre membrii săi sau unui membru al personalului întreprinderii comune, altul decât directorul executiv.

(3)Consiliul de conducere adoptă normele de punere în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor.

(4)Resursele de personal sunt stabilite în schema de personal a întreprinderii comune, care indică numărul de posturi temporare pe grupe de funcții și pe grade, precum și numărul de agenți contractuali exprimat în echivalent normă întreagă, în conformitate cu bugetul anual.

(5)Personalul întreprinderii comune este format din agenți temporari și agenți contractuali.

(6)Toate costurile cu privire la personal sunt suportate de întreprinderea comună.

Articolul 14

Experți naționali detașați și stagiari

(1)Întreprinderea comună poate utiliza experți naționali detașați și stagiari care nu sunt angajați de întreprinderea comună. Numărul de experți naționali detașați, exprimat în echivalent normă întreagă, se adaugă la informațiile referitoare la resursele de personal menționate la articolul 13 alineatul (4), în conformitate cu bugetul anual.

(2)Consiliul de conducere adoptă o decizie care stabilește normele privind detașarea experților naționali la întreprinderea comună și utilizarea stagiarilor.

Articolul 15

Privilegii și imunități

Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se aplică întreprinderii comune și personalului acesteia.

Articolul 16

Răspunderea întreprinderii comune

(1)Răspunderea contractuală a întreprinderii comune este reglementată de prevederile contractuale pertinente și de dreptul aplicabil acordului, deciziei sau contractului în cauză.

(2)În ceea ce privește răspunderea necontractuală, întreprinderea comună acordă despăgubiri pentru orice prejudiciu cauzat de personalul său în exercițiul funcțiunii, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre.

(3)Orice plată efectuată de întreprinderea comună destinată să acopere răspunderea menționată la alineatele (1) și (2), precum și costurile și cheltuielile aferente, sunt considerate cheltuieli ale întreprinderii comune și sunt suportate din resursele acesteia.

(4)Întreprinderea comună este singura responsabilă pentru îndeplinirea obligațiilor sale.

(5)Întreprinderea comună nu este răspunzătoare pentru exploatarea supercalculatorului deținut de către entitatea-gazdă.

Articolul 17

Evaluarea

(1)Până la 30 iunie 2022, Comisia va efectua, cu sprijinul unor experți independenți, o evaluare intermediară a întreprinderii comune, care va determina, în special, nivelul de participare și contribuția la acțiuni ale statelor participante, ale membrilor privați, ale entităților constitutive și ale entităților afiliate acestora, dar și ale altor entități juridice. Comisia pregătește un raport de evaluare care include concluziile evaluării și observațiile Comisiei. Comisia transmite raportul respectiv Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2022.

(2)Pe baza concluziilor evaluării intermediare menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, Comisia poate acționa în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) sau poate lua orice altă măsură adecvată.

(3)În termen de șase luni de la lichidarea întreprinderii comune, însă, în orice caz, nu mai târziu de doi ani după declanșarea procedurii de lichidare menționate la articolul 24 din statut, Comisia efectuează o evaluare finală a întreprinderii comune. Rezultatele evaluării finale sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 18

Competența Curții de Justiție a Uniunii Europene și dreptul aplicabil

(1)Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competențe:

(a)în conformitate cu orice clauză compromisorie prevăzută în acorduri sau în contractele încheiate de întreprinderea comună sau în deciziile sale;

(b)în litigiile referitoare la despăgubirile acordate pentru prejudiciile cauzate de personalul întreprinderii comune în exercițiul funcțiunii sale;

(c)în orice litigiu între întreprinderea comună și personalul acesteia, în limitele și în condițiile stabilite în Statutul funcționarilor și în Regimul aplicabil celorlalți agenți.

(2)Pentru orice aspect care nu este reglementat prin prezentul regulament sau prin alte acte juridice ale Uniunii, se aplică legislația statului în care se află sediul întreprinderii comune.

Articolul 19

Audituri ex post

(1)Auditurile ex post ale cheltuielilor privind acțiunile finanțate din bugetul programului Orizont 2020 sunt efectuate de întreprinderea comună în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013.

(2)Auditurile ex post ale cheltuielilor privind activitățile finanțate din bugetul programului MIE sunt efectuate de întreprinderea comună în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 ca parte a acțiunilor MIE.

(3)Comisia poate decide să efectueze ea însăși auditurile menționate la alineatele (1) și (2). În acest caz, Comisia efectuează aceste audituri în conformitate cu normele aplicabile, în special cu Regulamentele (UE, Euratom) nr. 966/2012, (UE) nr. 1290/2013, (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013.

Articolul 20

Protecția intereselor financiare ale Uniunii

(1)În cursul punerii în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, Comisia ia măsurile corespunzătoare care să garanteze protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin sancțiuni administrative eficace, proporționale și disuasive.

(2)Întreprinderea comună acordă personalului Comisiei și altor persoane autorizate de Comisie, precum și Curții de Conturi, acces la sediile și spațiile sale și la toate informațiile necesare pentru efectuarea auditurilor acestora, inclusiv la informațiile în format electronic.

(3)Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, în conformitate cu prevederile și procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului 29 și în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 30 , pentru a stabili dacă au avut loc acte de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau cu un contract finanțat în mod direct sau indirect în temeiul prezentului regulament.

(4)Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), contractele, acordurile de grant care rezultă din punerea în aplicare a prezentului regulament conțin prevederi care împuternicesc în mod expres Comisia, întreprinderea comună, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, în conformitate cu competențele acestora. În cazul în care punerea în aplicare a unei acțiuni este externalizată sau subdelegată, în totalitate sau parțial, sau în cazul în care se impune atribuirea unui contract de achiziții publice sau de sprijin financiar unui terț, contractul, acordul de grant include obligația contractantului sau a beneficiarului de a impune oricărei părți terțe implicate acceptarea explicită a acestor competențe ale Comisiei, ale întreprinderii comune, ale Curții de Conturi și ale OLAF.

(5)Întreprinderea comună se asigură că interesele financiare ale membrilor săi sunt protejate în mod corespunzător prin realizarea sau delegarea realizării unor controale interne și externe adecvate.

(6)Întreprinderea comună aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind investigațiile interne desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 31 . Întreprinderea comună adoptă măsurile necesare pentru facilitarea investigațiilor interne desfășurate de OLAF.

Articolul 21

Confidențialitate

Fără a aduce atingere articolului 22, întreprinderea comună asigură protecția informațiilor sensibile a căror divulgare ar putea dăuna intereselor membrilor săi sau ale participanților la activitățile întreprinderii comune.

Articolul 22

Transparență

(1)Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului 32 se aplică documentelor deținute de întreprinderea comună.

(2)Consiliul de conducere al întreprinderii comune poate adopta modalitățile practice de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

(3)Fără a aduce atingere articolului 18 din prezentul regulament, deciziile luate de întreprinderea comună în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri către Ombudsman, în condițiile stabilite de articolul 228 din Tratat.

Articolul 23

Regulile privind participarea și diseminarea aplicabile acțiunilor indirecte finanțate în baza programului Orizont 2020

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 se aplică acțiunilor indirecte finanțate de către întreprinderea comună prin programul de finanțare Orizont 2020. În conformitate cu dispozițiile regulamentului respectiv, întreprinderea comună este considerată un organism de finanțare și furnizează asistență financiară acțiunilor indirecte, în conformitate cu articolul 1 din statut.

Articolul 24

Normele aplicabile activităților finanțate în cadrul programului MIE

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 se aplică activităților finanțate de către întreprinderea comună prin programul de finanțare a MIE.

Articolul 25

Sprijin din partea statului membru gazdă

Între întreprinderea comună și statul în care se află sediul acesteia poate fi încheiat un acord administrativ referitor la privilegii și imunități, precum și la alte tipuri de sprijin care urmează să fie oferit de statul respectiv întreprinderii comune.

Articolul 26

Acțiuni inițiale

(1)Comisiei îi revine răspunderea pentru înființarea și începerea funcționării întreprinderii comune, până când aceasta are capacitatea operațională necesară execuției propriului buget. Comisia întreprinde, în conformitate cu legislația Uniunii, toate acțiunile necesare, în colaborare cu ceilalți membri și cu implicarea organismelor competente ale întreprinderii comune.

(2)În sensul alineatului (1):

(a) până la preluarea de către directorul executiv a responsabilităților sale în urma numirii sale de către consiliul de conducere, în conformitate cu articolul 7 din statut, Comisia poate desemna un funcționar al Comisiei care să acționeze ca director executiv interimar și să îndeplinească sarcinile atribuite directorului executiv, care poate fi asistat de un număr limitat de funcționari ai Comisiei;

(b)prin derogare de la dispozițiile articolului 13 alineatul (2) din prezentul regulament, directorul interimar exercită competențele autorității de numire;

(c)Comisia poate desemna un număr limitat de funcționari proprii, cu titlu provizoriu.

(3)După aprobarea prealabilă a consiliului de conducere, directorul executiv interimar poate autoriza toate plățile acoperite de creditele prevăzute în bugetul anual al întreprinderii comune și poate adopta decizii, încheia acorduri și contracte, inclusiv contracte de angajare a personalului, ca urmare a adoptării schemei de personal a întreprinderii comune.

(4)Directorul executiv interimar stabilește, de comun acord cu directorul executiv al întreprinderii comune și sub rezerva aprobării de către consiliul de conducere, data la care întreprinderea comună are capacitatea de a-și executa propriul buget. De la data respectivă, Comisia se abține să angajeze credite și să efectueze plăți pentru activitățile întreprinderii comune.

Articolul 27

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Denumirea propunerii/inițiativei

1.2.Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)

1.3.Tipul propunerii/inițiativei

1.4.Obiectiv(e)

1.5.Motivele propunerii/inițiativei

1.6.Durata și impactul financiar

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)

2.MĂSURI DE GESTIONARE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

2.2.Sistemul de gestiune și de control

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor 

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor operaționale

3.2.3.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

3.2.5.Contribuția terților

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Denumirea propunerii/inițiativei

Inițiativa europeană comună privind calculul de înaltă performanță - „EuroHPC”

1.2.Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)

Domeniul de politică: Piața digitală unică

Activitate: Infrastructura europeană de date

1.3.Tipul propunerii/inițiativei

 Propunere/inițiativă care se referă la o acțiune nouă

 Propunere/inițiativă care se referă la o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare 33  

 Propunere/inițiativă care se referă la prelungirea unei acțiuni existente 

 Propunere/inițiativă care se referă la o acțiune reorientată către o acțiune nouă 

Întreprinderea comună EuroHPC va fi finanțată prin bugetele cadrului financiar multianual actual dedicate deja activităților HPC desfășurate în cadrul programelor de lucru pentru ultimii doi ani ai programului Orizont 2020 și ai Mecanismului pentru interconectarea Europei.

1.4.Obiectiv(e)

1.4.1.Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă

(a)    Furnizarea, în beneficiul oamenilor de știință, al industriei și al sectorului public din cadrul Uniunii sau al unei țări asociate programului Orizont 2020, a celor mai noi infrastructuri de date și de calcul de înaltă performanță, precum și sprijinirea dezvoltării tehnologiilor și aplicațiilor sale într-o gamă largă de domenii.

(b)    Furnizarea unui cadru pentru achiziționarea unei infrastructuri integrate de date și de supercalculatoare pre-exascale de nivel mondial în Europa;

(c)    Furnizarea de coordonare la nivel de Uniune, precum și de resurse financiare adecvate pentru a sprijini dezvoltarea și achiziția unei astfel de infrastructuri, care va fi accesibilă utilizatorilor din sectorul public și din cel privat, în principal în scopuri de cercetare și inovare;

(d)    Sprijinirea dezvoltării unui ecosistem european integrat de infrastructură pentru volume mari de date și pentru calcul de înaltă performanță care să acopere toate segmentele lanțului valoric din sectorul științific și industrial, în special segmentele de hardware, software, aplicații, servicii, inginerie, interconexiuni, know-how și competențe.

1.4.2.Obiectiv(e) specific(e)

(a)    Contribuirea la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 și a Deciziei 2013/743/UE, în special a Părții a II-a a acesteia și la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014;

(b)    Alinierea strategiilor statelor membre cu cele ale Uniunii în cadrul unei strategii europene coordonate în domeniul calculului de înaltă performanță și contribuirea la eficiența sprijinului public prin evitarea duplicării inutile și a fragmentării eforturilor;

(c)    Punerea în comun a resurselor Uniunii, a resurselor naționale și a investițiilor private și aducerea investițiilor în domeniul calculelor de înaltă performanță la un nivel comparabil cu cel al concurenților săi de la nivel global;

(d)    Construirea și exploatarea unei infrastructuri integrate de date și supercalculatoare de înaltă clasă la nivelul Uniunii, întrucât aceasta reprezintă o componentă esențială pentru asigurarea excelenței științifice și pentru digitalizarea industriei europene și a sectorului public, precum și pentru consolidarea capacităților de inovare și a competitivității globale în vederea asigurării creșterii economice și a ocupării forței de muncă la nivelul Uniunii;

(e)    Furnizarea de acces la infrastructuri și servicii bazate pe sisteme de calcul de înaltă performanță pentru o gamă largă de utilizatori din sectorul industriei, științei și cercetării din cadrul comunității științifice și de cercetare, precum și din cadrul industriei, inclusiv IMM-uri, și din sectorul public, pentru aplicațiile și serviciile de date noi și emergente care necesită o mare putere de calcul;

(f)    Eliminarea decalajului dintre cercetare și dezvoltare și furnizarea de sisteme exascale de calcul de înaltă performanță, consolidând lanțul de aprovizionare cu tehnologie digitală la nivelul Uniunii și permițând achiziția de către întreprinderea comună a unor supercalculatoare de înaltă clasă;

(g)    Atingerea excelenței în ceea ce privește aplicațiile din domeniul calculului de înaltă performanță în vederea realizării de performanțe de nivel mondial prin dezvoltarea și optimizarea codurilor și a aplicațiilor pe bază de co-proiectare, sprijinind centrele de excelență specializate în aplicații din domeniul calculelor de înaltă performanță, programele demonstrative pilot care permit calculul de înaltă performanță de mare amploare și bancurile de testare pentru aplicații și servicii care utilizează un volum mare de date într-o mare varietate de domenii științifice și industriale;

(h)    Interconectarea și gruparea supercalculatoarelor cu capacitate de calcul de înaltă performanță de la nivel regional, național și european și a altor sisteme de calcul, centre de date, programe informatice și aplicații conexe;

(i)    Creșterea potențialului de inovare al industriei și, în special, al IMM-urilor, pe baza unor servicii și infrastructuri avansate de calcul de înaltă performanță;

(j)    Îmbunătățirea înțelegerii calculului de înaltă performanță și contribuirea la reducerea deficitului de competențe de la nivelul Uniunii în ceea ce privește calculul de înaltă performanță;

(k)    Lărgirea domeniului de aplicare al utilizării calculului de înaltă performanță.

1.4.3.Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

Inițiativa EuroHPC va permite statelor membre să coordoneze împreună cu Comisia investițiile și strategiile acestora în domeniul HPC. Scopul final este constituirea la nivelul UE a unei infrastructuri de date și HPC de nivel mondial pe care statele membre nu și-o pot permite pe cont propriu, în special cele cu resurse puține sau fără resurse semnificative în domeniul HPC.

Statele membre vor beneficia de o infrastructură competitivă la nivel internațional, în vederea furnizării de servicii publice îmbunătățite și a sprijinirii procesului de adoptare a unor decizii cheie, de exemplu a unor decizii strategice în domeniul energiei, al orașelor inteligente, protecției civile, schimbărilor climatice, securității naționale și criminalității informatice.

EuroHPC va furniza oamenilor de știință europeni o infrastructură de nivel mondial, care să asigure accesul pe scară europeană la supercalculatoare și date, cu un înalt nivel garantat de resurse, indispensabil pentru menținerea competitivității în domeniul științei.

Sectoarele industriale relevante vor înregistra o reducere a costurilor de C&D și a ciclurilor de dezvoltare și va produce servicii și produse de înaltă calitate, de exemplu în cadrul industriei prelucrătoare și al ingineriei industriale (de exemplu industria autovehiculelor, industria aerospațială), în domeniul sănătății și farmaciei (de exemplu descoperirea de medicamente), al energiei (de exemplu descoperirea de resurse de petrol și gaze, generarea și distribuirea de energie regenerabilă). Inițiativa va deschide, de asemenea, drumul pentru noi aplicații comerciale și inovatoare în domenii cu o valoare adăugată mare (de exemplu medicina personalizată, bioinginerie, orașe inteligente/transport autonom etc.), consolidând capacitățile de inovare din domeniul industrial, în special pe cele ale IMM-urilor.

O inițiativă la nivel european axată pe furnizarea unei surse europene de tehnologie HPC, cum ar fi EuroHPC, va dispune de masa critică necesară și va avea un efect catalitic asupra furnizorilor europeni. EuroHPC va furniza o foaie de parcurs clară pentru implementarea tehnologică a tehnologiilor de înaltă clasă din Europa și pentru integrarea acestora în cadrul sistemelor europene, oferind industriei, inclusiv IMM-urilor, o oportunitate unică de a participa la co-proiectarea și dezvoltarea unor astfel de tehnologii și sisteme noi și de a dezvolta DPI și soluții care vor fi utilizate ulterior în activitățile lor profesionale. Beneficiile DPI nu se limitează la HPC, acestea extinzându-se asupra unor sectoare mai mari, cum ar fi, de exemplu piața TIC, în câțiva ani de la introducerea lor în sistemele HPC de ultimă generație, acestea oferind un avantaj competitiv celor care le dezvoltă într-un stadiu incipient.

EuroHPC va avea un impact pozitiv asupra activității Comisiei Europene. La ora actuală, unele dintre activitățile care vor fi întreprinse de EuroHPC sunt puse în aplicare prin intermediul a patru părți diferite ale unor programe de lucru (e-infrastructuri, FET și LEIT în cadrul programului Orizont 2020 și prin intermediul cererilor anuale în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei). Această punere în aplicare a strategiei HPC este deosebit de complexă (de exemplu discuțiile cu patru configurații de comitete, sincronizarea bugetelor și activități cu diverse constrângeri bugetare și de timp etc.). EuroHPC va furniza o singură structură în vederea coordonării diferitelor activități într-un mod sinergic și, ceea ce este mai important, va furniza un forum unic pentru discuțiile strategice cu statele membre și va mobiliza eforturile și resursele naționale și de la nivel UE.

EuroHPC va furniza cadrul adecvat pentru planificarea strategică a dezvoltării ulterioare a centrelor europene de supercalculatoare, de exemplu prin planificarea necesară la nivel european a diferitelor arhitecturi din Europa (evitând achizițiile izolate și necoordonate care pot duce la dependențe de furnizori sau vânzători de tehnologie unici). În plus, inițiativa EuroHPC va sprijini gruparea acestor centre de top împreună cu o gamă mai largă de centre naționale (nivelul 1) și regionale (nivelul 2), furnizând o infrastructură cu adevărat pan-europeană, capabilă să răspundă cererilor în creștere ale utilizatorilor din domeniul științei, industriei, din sectorul public și a altor părți interesate.

1.4.4.Indicatori de rezultat și de impact

-    Cel puțin două calculatoare pre-exascale achiziționate în comun până în 2019/2020.

   Orele de calcul puse la dispoziția cercetătorilor europeni cresc raportat la orele disponibile la ora actuală prin inițiativa PRACE.

   Nivelul de suprautilizare a sistemelor puse la dispoziție la nivel european scade semnificativ sub nivelul de suprautilizare din 2018 al nivelului 0 al inițiativei PRACE.

   Numărul de comunități de utilizatori deservite și numărul de oameni de știință care beneficiază de acces la echipamentele europene pre-exascale, în comparație cu numărul de oameni de știință în căutare de resurse de calcul în afara UE, crește peste nivelul din 2018.

   Gradul de integrare a tehnologiei europene în echipamentele procurate în comun, pe baza activității de C&D dezvoltate cu participarea programelor de finanțare europene.

·    Competitivitatea furnizorilor europeni, măsurată în funcție de cota din piața globală deținută de sistemele, componentele și instrumentele HPC europene, precum și în funcție de procentul de rezultate europene în domeniul C&D preluate de industrie, este în creștere.

   Numărul de întreprinderi nou-înființate create pe baza cercetării în domeniul HPC.

-    Contribuția la următoarea generație de tehnologii HPC, măsurată în funcție de brevete, publicații științifice și produse comerciale.

   Numărul de aplicații europene adaptate la sistemele exascale.

   Numărul de oameni de știință, studenți, utilizatori (din administrația publică și din industrie) care au fost formați.

1.5.Îmbunătățirea cantitativă și calitativă a serviciilor oferite comunităților științifice în comparație cu serviciile actuale oferite de organizații cum ar fi PRACE). Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1.Cerință (cerințe) de îndeplinit pe termen scurt sau lung

Obiectivul general este reprezentat de furnizarea, în beneficiul oamenilor de știință, al industriei și al sectorului public din Europa, a celor mai noi infrastructuri de date și HPC și sprijinirea dezvoltării tehnologiilor și aplicațiilor sale într-o gamă largă de domenii. Pentru a atinge acest obiectiv, sunt prevăzute următoarele activități:

   1.    Furnizarea unui cadru pentru achiziționarea unei infrastructuri integrate de date și de supercalculatoare exascale de nivel mondial în cadrul Europei.

   2.    Furnizarea de coordonare la nivelul UE și de resurse financiare adecvate în vederea sprijinirii dezvoltării și achiziției unei astfel de infrastructuri;

   3.    Sprijinirea cercetării și dezvoltării în vedere creării unui ecosistem european integrat în domeniul HPC, care să acopere toate segmentele lanțului valoric din sectorul științei și industriei (hardware, software, aplicații, servicii, interconexiuni și competențe).

1.5.2.Valoarea adăugată a intervenției UE

Motivele acțiunii la nivel european (ex ante)

Fragmentarea serviciilor publice HPC la nivelul UE și în cadrul statelor membre duce la utilizarea ineficientă a resurselor și la un schimb transfrontalier de expertiză care este numai parțial. Costurile tot mai mari contractate pentru construirea și întreținerea infrastructurilor HPC necesită o guvernare mai puternică la nivel UE, precum și raționalizarea resurselor HPC pentru a reduce fragmentarea actuală.

HPC este un instrument de bază pentru abordarea provocărilor societale, cum ar fi cele din domeniul sănătății și securității. Ambele sunt politici de interes european comun, astfel cum se exemplifică în Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS) sau în Comunicarea privind securitatea cibernetică, ce abordează aspecte ce nu se opresc la granițele naționale. Nivelul de securitate sau de egalitate din sectorul sănătății publice din fiecare stat membru depinde de situația din restul UE.

HPC este esențial pentru dezvoltarea unei economii bazate pe date. Verificarea modului în care sunt utilizate datele, a entităților care dețin dreptul de proprietate și de exploatare, a locului unde sunt stocate datele și a persoanelor sau entităților care au acces la acestea reprezintă aspecte sensibile. Sunt implicate aspecte comerciale și legate de dreptul de autor, precum și de protecția datelor și aspecte de confidențialitate. Toate aceste aspecte au fost identificate ca reprezentând priorități politice pe piața digitală unică. Trimiterea de date europene sensibile în vederea procesării în alte regiuni ale lumii, unde nu sunt neapărat respectate înaltele standarde europene privind confidențialitatea, protecția datelor, dreptul de autor etc., subminează intenția dobândirii independenței în ceea ce privește datele europene și exploatarea acestora.

Nivelul de resurse necesare pentru realizarea unui ecosistem și a unei infrastructuri HPC durabile de nivel exascale depășește investițiile pe care le pot face la ora actuală guvernele naționale. Niciun stat membru nu dispune singur de mijloacele financiare necesare pentru achiziționarea de capacități de calcul exascale și pentru dezvoltarea, achiziționarea și exploatarea ecosistemului HPC exascale necesar pe cont propriu și în intervale de timp competitive prin raportare la SUA, China sau Japonia. Statele membre și actorii naționali au realizat acum că nu vor putea să rămână competitivi decât printr-un efort comun și coordonat la nivel UE, conform declarației EuroHPC din 23.3.2017.

Valoarea adăugată a Uniunii preconizată a fi creată (ex post)

Acționând la nivelul UE, permitem punerea în comun a investițiilor necesare și crearea unei mase critice în vederea achiziției următoarei generații de vârf de sisteme exascale, al căror cost este de ordinul sutelor de milioane de euro. Numai prin acționarea la nivel UE și prin combinarea investițiilor, cunoștințelor și competențelor, Europa va avea șansa de a ține pasul cu concurența. În același timp, punerea în comun a investițiilor în vederea achiziționării în comun de echipamente exascale va crea un randament al investiției semnificativ mai mare (ROI) pentru fiecare dintre co-proprietarii echipamentelor decât randamentul asociat drepturilor depline de proprietate asupra unor echipamente mai puțin performante.

Disponibilitatea unor sisteme HPC de înaltă clasă ar permite entităților din Europa să dezvolte în continuare o întreagă gamă de aplicații științifice și industriale prezente și viitoare care necesită performanțe exascale. Aceasta ar permite dezvoltarea expertizei, competențelor și capacităților necesare pentru programarea eficientă a unor astfel de sisteme și exploatarea lor la întregul potențial. Un astfel de sistem ar permite, de asemenea, oamenilor de știință, administrațiilor publice și industriei din Europa să acceseze această infrastructură și să promoveze o colaborare transfrontalieră pe scară largă, precum și noi produse și servicii.

Prin comasarea cunoștințelor și expertizei fragmentate existente, Europa poate dezvolta lanțul complet de aprovizionare pentru sistemele HPC: de la componente și sisteme tehnologice la echipamente complete. Acestea reprezintă în același timp tehnologii esențiale pe o varietate de alte piețe de masă (cum ar fi piața autovehiculelor, a produselor electronice de consum, a serverelor etc.). Tranziția către sistemele de calcul exascale, sprijinită de investițiile comune ale UE/statelor membre în calitate de utilizatori ai unei piețe-pilot, ar crea o oportunitate pentru industria furnizoare din Europa în vederea atragerii unor astfel de investiții și a accesării unor piețe noi estimate a se ridica la o mie de miliarde de EUR.

Per total, crearea unui mediu HPC competitiv la nivel global în Europa, declanșată printr-o intervenție publică, duce la producerea de bunuri și servicii care au cu adevărat valoare publică pentru știința și industria din Europa: aceasta va ajuta sectorul public și privat să dezvolte o știință, tehnologii și soluții de vârf de care să beneficieze toate sectoarele economiei și societății, contribuind la atingerea obiectivelor UE de creștere economică, sporire a numărului de locuri de muncă și competitivitate.

1.5.3.Învățăminte desprinse din experiențe anterioare similare

DG Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CNECT) a instituit în 2014 întreprinderea comună ECSEL (REGULAMENTUL CONSILIULUI (UE) nr. 561/2014), ca urmare a și prin fuzionarea celor două întreprinderi comune ARTEMIS și ENIAC, create în 2008. În 2017, evaluarea interimară a subliniat punctele tari și punctele slabe ale acestei direcții, care vor fi avute în vedere pentru constituirea întreprinderii comune EuroHPC.

Evaluarea interimară a ECSEL a revelat faptul că această întreprindere comună își îndeplinește cu eficiență obiectivele sale strategice, care sunt similare cu obiectivele preconizate pentru EuroHPC:

-    o organizare tripartită a întreprinderii comune, compusă din Comisia Europeană, statele membre și sectorul privat, permite alinierea strategică a statelor membre, a industriei și a Comisiei Europene;

-    întreprinderea mobilizează investiții de amploare, în special din sectorul industriei;

-    aceasta promovează cu succes o industrie europeană și dezvoltarea de tehnologii europene competitive de vârf.

Cu toate acestea, evaluarea interimară identifică, de asemenea, deficiențe, pe care intenționăm să le abordăm în cadrul procesului de instituire a întreprinderii comune EuroHPC:

-    sincronizarea activităților naționale și armonizarea regulilor de participare și a ratelor și a procedurilor de finanțare;

-    furnizarea unei strategii globale și oferirea de stimulente pentru o asimilare mai sistematică de către industrie a rezultatelor activității europene de C&D în domeniul HPC.

1.5.4. Coerența și posibila sinergie cu alte instrumente relevante

Domeniul de aplicare al inițiativei completează activitățile aflate în curs de desfășurate în cadrul direcțiilor „Poziția de lider în sectorul industrial”, „Excelență în știință” și „Infrastructuri de cercetare” ale programului Orizont 2020, precum și în cadrul direcției Infrastructura de servicii digitale „Date deschise” a programului Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE).

1.6.Durata și impactul financiar

 Propunere/inițiativă pe durată determinată

   Propunere/inițiativă în vigoare de la 1.1.2019 până la 31.12.2026

   Impact financiar din 2019 până în 2020 pentru creditele de angajament și din 2019 până în 2026 pentru creditele de plată.

 Propunere/inițiativă pe durată nedeterminată

punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,

urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e) 34  

 Gestionare directă de către Comisie prin:

   agenții executive

 Gestiune partajată cu statele membre

 Gestionare indirectă prin delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

◻ organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);

◻ BEI și Fondului European de Investiții;

⌧ organismelor menționate la articolele 208 și 209;

◻ organismelor de drept public;

◻ organismelor de drept privat cu o misiune de servicii publice, cu condiția ca acestea din urmă să ofere garanții financiare adecvate;

◻ organismelor de drept privat ale statelor membre, care au fost însărcinate cu punerea în aplicarea a unui parteneriat public-privat și care oferă garanții financiare adecvate;

◻ persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.

Observații

2.MĂSURI DE GESTIONARE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

Până la 30 iunie 2022, Comisia va efectua, cu sprijinul experților independenți, o evaluare intermediară a întreprinderii comune EuroHPC, care va determina în special nivelul de participare și contribuția la activitățile întreprinderii comune din partea statelor participante la EuroHPC, a membrilor privați, a entităților constitutive și a entităților afiliate acestora. Comisia pregătește un raport de evaluare care include concluziile evaluării și observațiile Comisiei. Comisia transmite raportul respectiv Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2021.

În termen de șase luni de la lichidarea întreprinderii comune, dar nu mai târziu de doi ani de la decizia de lichidare a acesteia, Comisia va efectua o evaluare finală a întreprinderii comune. Rezultatele evaluării finale vor fi prezentate Parlamentului European și Consiliului.

Directorul executiv al întreprinderii comune prezintă anual consiliului de conducere un raport privind îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate cu normele financiare ale întreprinderii comune.

În termen de două luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar, directorul executiv prezintă consiliului de conducere spre aprobare un raport anual de activitate cu privire la progresele înregistrate de întreprinderea comună EuroHPC în anul calendaristic precedent, în special în ceea ce privește planul de activitate anual pentru anul respectiv. Raportul anual de activitate include informații cu privire la următoarele aspecte:

(a)    cercetarea, dezvoltarea, acțiunile de inovare și achiziție desfășurate, precum și cheltuielile aferente;

(b)    achiziția și exploatarea infrastructurii, inclusiv perioadele de accesare utilizate efectiv;

(c)    propunerile și ofertele înaintate;

(d)    propunerile și ofertele selectate pentru finanțare.

2.2.Sistemul de gestiune și de control

2.2.1.Riscul (riscurile) identificat(e)

Principalul risc identificat este plata incorectă a cheltuielilor către participanți.

Riscul specific de conflict de interese inerent parteneriatelor public-private se abordează printr-o separare clară a puterii de decizie între consiliul de conducere – care stabilește strategia și planurile de lucru, determină condițiile cererilor de propuneri și ale procedurilor de licitație și decide alocarea finanțării publice.

Contribuțiile insuficiente din partea statelor participante reprezintă un risc pentru achiziția sau exploatarea supercalculatoarelor pre-exascale; mai concret, există riscul fie ca aceste contribuții să fie insuficiente pentru achiziționarea supercalculatoarelor sau pentru exploatarea acestora în timpul duratei normate de funcționare, fie ca aceste contribuții să fie insuficiente pentru achiziționarea de supercalculatoare cu un nivel de performanță care să permită clasarea acestora printre primele trei din lume.

2.2.2.Informații privind constituirea sistemului intern de control

Auditorul intern al Comisiei exercită în cadrul întreprinderii comune aceleași competențe pe care le exercită în cadrul Comisiei. Mai mult, consiliul de conducere poate asigura, după caz, înființarea unei capacități interne de audit a întreprinderii comune.

În conformitate cu articolul 60 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, întreprinderea comună va respecta principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și non-discriminării și va garanta un nivel de protecție a intereselor financiare ale membrilor săi echivalent cu cel necesar în temeiul regulamentului respectiv.

Auditurile ex post pentru cheltuieli legate de acțiunile indirecte se vor efectua în conformitate cu Programul-cadru Orizont 2020, ca parte a acțiunilor indirecte ale acestuia.

Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, Comisia va superviza activitățile întreprinderii comune în conformitate cu Regulamentul financiar, în special prin efectuarea de audituri și evaluări cu privire la punerea în aplicare a programului, va aplica procedurile de examinare și acceptare a conturilor și va exclude din cheltuielile de finanțare ale Uniunii plățile care au fost efectuate cu încălcarea normelor aplicabile. Aceasta poate suspenda și întrerupe, de asemenea, plățile, în cazul în care stabilește existența unor nereguli financiare sau administrative.

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

Comisia sau reprezentanții săi și Curtea de Conturi au competența de a efectua audituri, pe baza documentelor și a observațiilor de la fața locului, la toți beneficiarii de granturi, contractorii și subcontractorii care primesc fonduri din partea UE.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua verificări și inspecții la fața locului ale operatorilor economici care beneficiază direct sau indirect de astfel de finanțări, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, pentru a stabili dacă au avut loc fraude, acte de corupție sau orice alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în legătură cu un acord de grant sau un contract privind finanțarea din partea UE.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, acordurile de grant și contractele rezultând din punerea în aplicare a prezentului regulament împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri, verificări și inspecții la fața locului.

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

·Noile linii bugetare solicitate

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul
cheltuielilor

Contribuție

Număr

Dif./Nedif.

Țări AELS

Țări candidate

Țări terțe

În sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

1a
Competitivitate pentru creștere economică și locuri de muncă

09 04 07 33 Orizont 2020 IC EuroHPC – Cheltuieli de sprijin

09 04 07 34 Orizont 2020 IC EuroHPC

09 03 05 CEF IC EuroHPC

 

Dif.

DA

DA

NU

DA

*Contribuția la această linie bugetară este estimată a fi acoperită de:

Credite de angajament (milioane EUR)

Linia bugetară

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Anul 2025

Anul 2026

TOTAL

09 01 05 01 Cheltuieli cu personalul de cercetare

0,306

1,401

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,707

09 01 05 02 Personal de cercetare extern

0,314

1,996

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,310

09 01 05 03 Alte cheltuieli de gestiune pentru
cercetare

1,675

4,308

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,983

09 04 01 01 Consolidarea cercetării în tehnologiile viitoare și emergente

68,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

168,000

09 04 01 02 Consolidarea infrastructurii europene de cercetare, inclusiv a e-infrastructurii

8,000

80,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

88,000

09 04 02 01 Poziția de lider în tehnologia informației și a comunicațiilor

80,000

40,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

120,000

09 03 Mecanismul pentru interconectarea Europei

40,000

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

Cheltuieli totale

198,295

287,705

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

486,000

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

Rubrica din cadrul financiar multianual

1a

Competitivitate pentru creștere economică și locuri de muncă

milioane EUR (cu trei zecimale)

Întreprinderea comună EuroHPC 35 , 36  

 

 

Anul 2019

Anul 2020 37

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Anul 2025

Anul 2026

TOTAL

Titlul 1:

Angajamente

-1

0,680

3,581

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,261

Plăți

-2

0,680

1,460

1,148

0,726

0,247

0,000

0,000

0,000

4,261

Titlul 2:

Angajamente

(1a)

1,615

4,124

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,739

Plăți

(2a)

1,615

1,715

1,298

0,865

0,247

0,000

0,000

0,000

5,739

Titlul 3:

Angajamente

(3a)

196,000

280,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

476,000

Plăți

(3b)

70,400

84,400

113,200

103,600

40,400

32,000

18,000

14,000

476,000

Credite TOTALE pentru întreprinderea comună EuroHPC

Angajamente

=1+1a+3a

198,295

287,705

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

486,000

Plăți

=2+2a+3b

72,695

87,575

115,645

105,191

40,894

32,000

18,000

14,000

486,000

milioane EUR (cu trei zecimale)

DG CONNECT

 

 

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Anul 2025

Anul 2026

TOTAL

Resurse umane (2 membri AD ai personalului statutar, în ENI, 1 membru AC al personalului, în ENI) 38

0,346

0,346

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,692

Alte cheltuieli administrative

0,000

0,000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,000

TOTAL DG CONNECT

Credite

0,346

0,346

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,692

 

Rubrica din cadrul financiar multianual

5

„Cheltuieli administrative”

milioane EUR (cu trei zecimale)

DG CONNECT

 

 

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Anul 2025

Anul 2026

TOTAL

Resurse umane (2 membri AD ai personalului statutar, în ENI, 1 membru AC al personalului, în ENI) 39

0,208

0,208

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,416

Alte cheltuieli administrative

0,000

0,000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,000

TOTAL DG CONNECT

Credite

0,208

0,208

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,416

TOTAL credite
la RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual

(Total angajamente = Total plăți)

0,208

0,208

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,416

milioane EUR (cu trei zecimale)

 

 

 

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Anul 2025

Anul 2026

TOTAL

TOTAL credite
la RUBRICILE 1-5
din cadrul financiar multianual

Angajamente

=1+1a+3a

198,849

288,259

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

487,108

Plăți

=2+2a+3b

73,249

88,129

115,645

105,191

40,894

32,000

18,000

14,000

487,108

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor întreprinderii comune EuroHPC

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

Indicați obiectivele și realizările

 

 

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

TOTAL

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

REALIZĂRI

 

Tip

Costuri medii

Număr

Costuri

Număr

Costuri

Număr

Costuri

Număr

Costuri

Număr

Costuri

Număr

Costuri

Număr

Costuri

Număr

Costuri

Număr total

Costuri totale

 

OBIECTIVUL SPECIFIC nr. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)

40Excelență științifică - Tehnologii viitoare și emergente

8,8

9

68

10

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

168

- Realizare

Excelență științifică - Infrastructuri de cercetare

44,0

1

8

1

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

88

- Realizare

Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale - Tehnologiile informației și comunicațiilor

30,0

3

80

1

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

120

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1

13

156

12

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

376

OBIECTIVUL SPECIFIC nr. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE)

- Realizare

Tehnologiile Informației și Comunicațiilor

50,0

1

40

1

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2

1

40

1

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

COST TOTAL

147

196

13

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

476

3.2.3.Impactul estimat asupra resurselor umane ale IC EuroHPC

3.2.3.1.Sinteză

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite administrative

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

Personal (în număr de angajați/ENI)

 

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Anul 2025

Anul 2026

TOTAL

Funcționari (grade AD)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Funcționari (grade AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personal contractual

7

10

11

11

11

9

7

5

71

Personal temporar

4

4

4

4

4

4

4

3

31

Experți naționali detașați

0

1

1

1

0

0

0

0

3

TOTAL

11

15

16

16

15

13

11

8

105

milioane EUR (cu trei zecimale)

 

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Anul 2025

Anul 2026

TOTAL

Funcționari (grade AD)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Funcționari (grade AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personal contractual

0,25

0,7

0,77

0,77

0,77

0,63

0,49

0,35

4,725

Personal temporar

0,28

0,552

0,552

0,552

0,552

0,552

0,552

0,414

4,002

Experți naționali detașați

0

0,078

0,078

0,078

0

0

0

0

0,234

TOTAL

0,521

1,33

1,4

1,4

1,322

1,182

1,042

0,764

8,961

Pentru a asigura neutralitatea numărului de membri ai personalului, în conformitate cu punctul 27 al Acordului interinstituțional din data de 2 decembrie 2013, care solicită tuturor instituțiilor, organismelor și agențiilor să își reducă personalul cu 5 %, DG CNECT va compensa parțial personalul suplimentar din cadrul întreprinderii comune prin reducerea numărului de funcționari și membri ai personalului extern din rândul personalului său actual (cu alte cuvinte din schema de personal și personalul extern în funcție la ora actuală). Modalitățile precise vor trebui ajustate în mod bilateral și vor trebuie să fie compatibile cu reducerea numărului de membri ai personalului CNECT în baza acordului de la Luxemburg cu privire la constituirea unui pol digital.

Impact estimat asupra personalului (ENI suplimentare) – schema de personal

Grupa de funcții și gradul

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Anul 2025

Anul 2026

AD16

 

 

 

 

 

 

 

 

AD15

 

 

 

 

 

 

 

 

AD14

1

1

1

1

1

1

1

1

AD13

 

 

 

 

 

 

 

 

AD12

1

1

1

1

2

2

2

2

AD11

1

1

1

1

 

 

 

 

AD10

 

 

 

 

 

 

 

 

AD9

 

 

 

 

 

 

 

 

AD8

 

 

 

 

1

1

1

0

AD7

1

1

1

1

 

 

 

 

AD6

 

 

 

 

 

 

 

 

AD5

 

 

 

 

 

 

 

 

Total AD

4

4

4

4

4

4

4

3

AST11

 

 

 

 

 

 

 

 

AST10

 

 

 

 

 

 

 

 

AST9

 

 

 

 

 

 

 

 

AST8

 

 

 

 

 

 

 

 

AST7

 

 

 

 

 

 

 

 

AST6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST3

 

 

 

 

 

 

 

 

AST2

 

 

 

 

 

 

 

 

AST1

 

 

 

 

 

 

 

 

Total AST

0

0

0

0

0

0

0

0

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Total AST/SC

0

0

0

0

0

0

0

0

Impactul estimat asupra personalului (suplimentar) – personal extern

Agenți contractuali

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Anul 2025

Anul 2026

Grupa de funcții IV

1

1

1

1

1

1

1

1

Grupa de funcții III

4

7

8

9

9

8

6

4

Grupa de funcții II

2

2

2

1

1

 

 

 

Grupa de funcții I

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

7

10

11

11

11

9

7

5

Experți naționali detașați

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Anul 2025

Anul 2026

Total

0

1

1

1

0

0

0

0

Recrutarea de personal pentru 2019 (primul an) este estimată a avea loc, în medie, în iulie 2019 (cu alte cuvinte numai 50 % din costurile medii sunt luate în considerare pentru anul respectiv).

3.2.3.2.Necesarul de resurse umane estimat pentru DG-ul sub tutela căruia se află agenția

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimarea trebuie exprimată în valori întregi (sau cel mult cu o zecimală)

 

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Anul 2025

Anul 2026

Posturi din schema de personal (posturi de funcționari și de agenți temporari)

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 01 01 (La sediu și în birourile de reprezentare ale Comisiei)

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

09 01 01 02 (În delegații)

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 05 01 (Cercetare indirectă)

2

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 01 05 01 (Cercetare directă)

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI)  41

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

09 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 04 aa 42

- la sediu 43

 

 

 

 

 

 

 

 

- în delegații

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare indirectă)

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 01 05 02 (AC, INT, END – cercetare directă)

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte linii bugetare (a se preciza)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

5

5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și agenți temporari

Membri ai organismelor de guvernare și monitorizarea/raportarea activităților

Personal extern

Sprijinirea funcționarilor

Descrierea metodei de calcul al costului pentru unitățile ENI ar trebui inclusă în anexa V secțiunea 3.

3.2.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

   Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual actual.

   Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.

   Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate sau la revizuirea cadrului financiar multianual 44 .

3.2.5.Contribuția terților

Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.

Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată în cele ce urmează:

milioane EUR (cu trei zecimale)

 

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Anul 2025

Anul 2026

TOTAL

Statele membre care participă la EuroHPC - contribuția în numerar la costurile administrative

0,000

0,000

0,679

1,326

1,973

2,252

2,043

1,.727

10,000

Statele membre care participă la EuroHPC - contribuția în numerar la costurile operaționale*

70,400

84,400

113,200

103,600

40,400

32,000

18,000

14,000

476,000

Membri privați - contribuția în numerar la costurile administrative

0,000

0,000

0,136

0,265

0,395

0,450

0,409

0,345

2,000

TOTAL credite cofinanțate

70,400

84,400

114,015

105,191

42,768

34,702

20,452

16,072

488,000

* contribuții în natură din partea statelor membre care participă la EuroHPC sunt, de asemenea, posibile

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

   Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

   Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

   asupra resurselor proprii

   asupra diverselor venituri

(1)    Comunicarea Comisiei privind Calculul de înaltă performanță: Poziția Europei în cursa mondială, (COM (2012) 45 final).
(2)     http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43815 ,
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/belgium-joins-european-cooperation-high-performance-computing
(3)    Măsurarea „operațiunilor cu virgulă mobilă pe secundă” (floating-point operations per second – FLOPS) efectuate de un calculator este utilizată pentru clasificarea performanței acestuia. Un petaFLOPS (echipamente petascale) corespunde cu 10 la puterea 15 FLOPS, iar un exaFLOPS (echipamente exascale) corespunde cu 10 la puterea 18 FLOPS.
(4)     https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/h2020_assoc_agreement.pdf
(5)     http://www.etp4hpc.eu/
(6)     http://www.bdva.eu/  
(7)    Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul Consiliului care prevede constituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță
(8)    Comunicarea privind Digitalizarea industriei europene – Valorificarea deplină a pieței unice digitale (COM(2016) 180 final) și SWD(2016) 106.
(9)    COM(2017) 228 final.
(10)     http://www.prace-ri.eu/
(11)     https://www.geant.org
(12)    Parlamentul European, Raportul referitor la Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului (2016/2145(INI)), Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Bruxelles, 26 ianuarie 2017.
(13)     http://www.ecsel.eu/  
(14)    Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1)
(15)    Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104)
(16)    Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006, (JO L 347, 20.12.2013, p. 81).
(17)    Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 965).
(18)    Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).
(19)    Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE (JO L 86, 21.3.2014, p. 14).
(20)    REGULAMENTUL (UE, EURATOM) nr. 966/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului.
(21)    COMUNICAREA COMISIEI, EUROPA 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, COM(2010) 2020 final
(22)    COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa, COM (2016) 178 final.
(23)    COM(2017) 228 final.
(24)    COM(2016) 178 final.
(25)    Comunicarea Comisiei – Criterii pentru analiza compatibilității cu piața internă a ajutorului de stat destinat să promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun, JO C 188, 20.6.2014, p. 4.
(26)    Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ( JO L 362, 31.12.2012, p. 1 ).
(27)    Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( JO L 38, 7.2.2014, p. 2 ).
(28)    Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de instituire a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități, precum și de instituire a unor dispoziții speciale tranzitorii aplicabile funcționarilor Comisiei ( JO L 56, 4.3.1968, p. 1 ).
(29)    Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri ( JO L 292, 15.11.1996, p. 2 ).
(30)    Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului ( JO L 248, 18.9.2013, p. 1 ).
(31)    JO L 136, 31.5.1999, p. 15.
(32)    Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei ( JO L 145, 31.5.2001, p. 43 )
(33)    Astfel cum sunt menționate la articolul 54 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.
(34)    Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar, sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/RO/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(35)    Sumele de la titlurile 1 și 2 reprezintă contribuția UE (până la 10 milioane EUR) la costurile administrative ale întreprinderii comune EuroHPC. Restul provine din contribuțiile celorlalți membri ai EuroHPC, astfel cum sunt prezentate în secțiunea 3.2.5. Contribuția UE este de 100 % în primul an, urmând apoi să fie redusă progresiv.
(36)    Creditele de plată de la titlurile 1 și 2 se bazează pe consumul anual al tuturor creditelor de angajament corespunzătoare, iar cele de la titlul 3 sunt stabilite prin luarea în considerare a naturii acțiunilor indirecte și a graficului plăților (prefinanțare, plăți interimare și plata soldului).
(37)    Titlurile 1 și 2 pentru anul 2020 conțin angajamentele pentru anul respectiv și angajamentele anticipate pentru anii rămași ai IC din perioada 2021-2026.
(38)    Acoperă administrarea acțiunilor din cadrul programului Orizont 2020. Costurile aferente pentru ENI sunt determinate pe baza costului anual mediu al personalului AD (138 000 EUR) și AST (70 000 EUR).
(39)    Acoperă administrarea acțiunilor din cadrul programului MIE. Costurile aferente pentru ENI sunt determinate pe baza costului anual mediu al personalului AD (138 000 EUR) și AST (70 000 EUR).
(40)    AC = agent contractual; AL = agent local; END = Experți naționali detașați INT = personal pus la dispoziție de agenții de muncă temporară; JED = expert tânăr în delegații.
(41)    Personal extern sub plafon, acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).
(42)    Mai ales pentru Fonduri structurale, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADER) și Fondul European pentru Pescuit (FEP).
(43)    A se vedea articolele 11 și 17 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020.

Bruxelles,11.1.2018

COM(2018) 8 final

ANEXĂ

la

Propunerea de regulament al Consiliului

privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță

{SWD(2018) 5 final}
{SWD(2018) 6 final}


STATUTUL ÎNTREPRINDERII COMUNE EuroHPC

Articolul 1

Atribuții

Întreprinderea comună îndeplinește următoarele atribuții:

(a)mobilizarea fondurilor din sectorul public și din cel privat în vederea finanțării activităților întreprinderii comune;

(b)achiziționarea a cel puțin două supercalculatoare de nivel pre-exascale situate în topul primelor zece supercalculatoare la nivel mondial, finanțate din bugetul Uniunii în baza programelor Orizont 2020, Mecanismul pentru interconectarea Europei și a contribuțiilor din partea statelor participante, în conformitate cu normele întreprinderii comune;

(c)inițierea și gestionarea procedurii de achiziționare a supercalculatoarelor de nivel pre-exascale, evaluarea ofertelor primite, acordarea de finanțare în limitele fondurilor disponibile, monitorizarea punerii în aplicare a contractului și gestionarea contractelor;

(d)selectarea entității-gazdă a supercalculatoarelor de nivel pre-exascale, în conformitate cu normele sale financiare menționate la articolul 11 din prezentul regulament;

(e)stabilirea unui acord de găzduire cu entitatea-gazdă în conformitate cu normele sale financiare menționate la articolul 11 din prezentul regulament, în vederea exploatării și a întreținerii supercalculatoarelor de nivel pre-exascale, precum și a monitorizării respectării acordului de găzduire, inclusiv a testului de omologare pentru supercalculatoarele achiziționate;

(f)furnizarea de sprijin financiar pentru achiziționarea a cel puțin două supercalculatoare de nivel peta-scale;

(g)definirea condițiilor generale și specifice de acces la supercalculatoare și monitorizarea accesului la acestea;

(h)furnizarea de sprijin financiar, în special sub formă de granturi, cu focalizare pe dezvoltarea următoarei generații de sisteme și tehnologii de bază pentru calculul de înaltă performanță, în vederea atingerii nivelului exascale, având în vedere întreg spectrul de tehnologii europene, de la microprocesoarele de mică putere și tehnologiile asociate acestora, până la software, algoritmi, modele și instrumente de programare și la arhitecturi noi și integrarea acestora în sistem printr-o abordare bazată pe co-proiectare.

(i)furnizarea de sprijin financiar, în special sub formă de granturi, cu focalizare pe aplicații, activități de informare, acțiuni de sensibilizare și activități de dezvoltare profesională, în vederea atragerii de resurse umane în domeniul calculului de înaltă performanță, precum și a îmbunătățirii competențelor și a realizării de know-how cu privire la ecosistem;

(j)lansarea de cereri de propuneri deschise și acordarea de finanțare pentru acțiunile de cercetare, dezvoltare și inovare, în limitele fondurilor disponibile;

(k)monitorizarea punerii în aplicare a acțiunilor și gestionarea acordurilor de grant;

(l)asigurarea gestionării sustenabile a întreprinderii comune;

(m)monitorizarea progresului global înregistrat în îndeplinirea obiectivelor întreprinderii comune;

(n)dezvoltarea unei cooperări strânse și asigurarea coordonării cu activitățile, organismele și părțile interesate de la nivelul Uniunii și de la nivel național, crearea de sinergii și îmbunătățirea exploatării rezultatelor în domeniul cercetării și inovării în domeniul calculului de înaltă performanță;

(o)definirea unui plan strategic multianual, elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de lucru corespunzătoare pentru executarea acestuia și efectuarea tuturor ajustărilor necesare pentru planul strategic multianual;

(p)desfășurarea de activități de informare, comunicare, exploatare și diseminare, aplicând mutatis mutandis prevederile articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013, inclusiv prin asigurarea disponibilității și accesibilității, într-o bază de date electronică comună a Orizont 2020, a informațiilor detaliate privind rezultatele cererilor de propuneri;

(q)executarea oricărei alte sarcini necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament.

Articolul 2

Membri

(1)Membrii întreprinderii comune sunt:

(a)Uniunea, reprezentată de Comisie;

(b)Belgia, Bulgaria, Croația, Franța, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Slovenia, Spania și Elveția;

(c)la acceptarea acestui statut pe baza unei scrisori de aprobare, asociația Platforma tehnologică europeană pentru calculul de înaltă performanță (ETP4HPC) înregistrată în baza legislației olandeze, cu sediul în Amsterdam (Țările de Jos), Asociația pentru valoarea volumelor mari de date (BDVA), înregistrată în baza legislației belgiene cu sediul în Bruxelles (Belgia).

(2)Fiecare stat participant își numește reprezentanții în cadrul organismelor întreprinderii comune și desemnează entitatea națională sau entitățile naționale responsabile cu îndeplinirea obligațiilor sale referitoare la activitățile întreprinderii comune.

Articolul 3

Modificarea listei de membri

(1)Cu condiția contribuirii la finanțarea menționată la articolul 15 pentru atingerea obiectivelor întreprinderii comune, statele membre sau țările asociate care nu sunt enumerate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) devin membre ale întreprinderii comune după transmiterea către consiliul de conducere a acceptării scrise a prezentului statut și a oricăror alte prevederi care reglementează funcționarea întreprinderii comune.

(2)Cu condiția contribuirii la finanțarea menționată la articolul 15 pentru atingerea obiectivelor întreprinderii comune prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament și a acceptării acestui statut al întreprinderii comune, orice entitate juridică constituită în acele țări care sprijină, direct sau indirect, cercetarea și inovarea într-un stat membru sau într-o țară asociată la programul Orizont 2020 poate solicita să devină membru al întreprinderii comune.

(3)Orice solicitare de a deveni membru al întreprinderii comune în conformitate cu alineatul (2) se adresează consiliului de conducere. Consiliul de conducere evaluează cererea ținând seama de relevanța și de valoarea adăugată potențială a solicitantului pentru îndeplinirea obiectivelor întreprinderii comune și decide cu privire la cerere.

(4)Orice membru poate renunța la statutul de membru al întreprinderii comune. Retragerea devine efectivă și irevocabilă după șase luni de la data notificării sale către ceilalți membri. De la data retragerii, fostul membru este eliberat de orice obligații, altele decât cele aprobate sau asumate de întreprinderea comună înainte de notificarea retragerii.

(5)Calitatea de membru al întreprinderii comune nu poate fi transferată unui terț fără acordul prealabil al consiliului de conducere.

(6)De la modificarea statutului de membru în conformitate cu prezentul articol, întreprinderea comună publică pe site-ul său web o listă actualizată a membrilor întreprinderii comune, împreună cu data la care a avut loc modificarea în cauză.

Articolul 4

Organismele întreprinderii comune

Organismele întreprinderii comune sunt:

(a)consiliul de conducere;

(b)directorul executiv;

(c)Consiliul consultativ pe probleme științifice sau industriale compus din Grupul consultativ pentru cercetare și inovare și Grupul consultativ pentru infrastructură.

Articolul 5

Componența consiliului de conducere

Consiliul de conducere este compus din reprezentanți ai statelor participante și ai Comisiei.

Fiecare stat participant și Comisia numesc un reprezentant care deține drepturi de vot în consiliul de conducere în numele statului participant și, respectiv, al Comisiei.

Articolul 6

Funcționarea consiliului de conducere

(1)Uniunea deține 50 % din drepturile de vot. Drepturile de vot ale Uniunii sunt indivizibile.

Pentru atribuțiile administrative generale menționate la articolul 7 alineatul (3), drepturile de vot ale statelor participante sunt direct proporționale cu angajamentul lor financiar efectiv în activitățile întreprinderii comune pe durata de funcționare a acesteia.

(2)Pentru atribuțiile legate de punerea în aplicare a acțiunilor întreprinderii comune, definite în articolul 7 alineatul (4), drepturile de vot ale statelor participante sunt direct proporționale cu contribuția lor efectivă la activitățile întreprinderii comune pe durata de funcționare a acesteia.

Drepturile de vot ale statelor participante sunt calculate anual, avându-se în vedere contribuțiile realizate de la aderarea la întreprinderea comună. Pentru calculul drepturilor de vot, contribuțiile statelor participante la costurile de funcționare pentru supercalculatoarele achiziționate de către întreprinderea comună și pentru contribuțiile statelor participante la costurile de achiziție ale supercalculatoarelor de nivel petascale sunt luate în considerare numai dacă au fost certificate ex-ante de către un auditor independent.

Statele participante la întreprinderea comună au drept de vot cu privire la aspecte legate de achiziționarea de către întreprinderea comună a unui supercalculator de nivel pre-exascale numai cu condiția ca acestea să aducă o contribuție financiară sau în natură pentru achiziționarea sau exploatarea supercalculatorului de nivel pre-exascale. În special, un stat participant are drept de vot cu privire la planul de lucru, care include estimările de cheltuieli asociate pentru achiziție, selectarea entității-gazdă, acordarea de contracte, alocarea de drepturi de acces și transferul drepturilor de proprietate către entitatea-gazdă.

Statele participante la întreprinderea comună au drept de vot cu privire la aspectele legate de acțiunile indirecte puse în aplicare de către întreprinderea comună numai dacă acestea aduc o contribuție financiară la întreprinderea comună în vederea punerii în aplicare a părților corespunzătoare din planul de lucru. În special, în acest caz, statul participant are drept de vot cu privire la planul de lucru, cu estimările de cheltuieli asociate pentru acțiunile indirecte și cu lista de acțiuni indirecte selectate pentru finanțare.

(3)Membrii consiliului de conducere depun toate eforturile pentru a ajunge la un consens. În absența unui consens, consiliul de conducere adoptă deciziile cu o majoritate de cel puțin 75 % din totalul voturilor în care sunt incluse voturile membrilor absenți.

(4)Orice membru al întreprinderii comune, altul decât Uniunea, care nu își îndeplinește angajamentele în ceea ce privește contribuțiile menționate la articolul 5 din prezentul regulament în termen de șase luni de la termenul-limită stabilit de către consiliul de conducere, este decăzut din dreptul de vot în consiliul de conducere și nu are acces la supercalculatoarele de nivel pre-exascale deținute de către întreprinderea comună până când nu își îndeplinește obligațiile.

(5)Consiliul de conducere numește un președinte pentru un mandat de doi ani. Mandatul președintelui este extins o singură dată, pe baza deciziei consiliului de conducere.

(6)Consiliul de conducere ține ședințe ordinare de cel puțin două ori pe an. Acesta poate ține ședințe extraordinare la cererea Comisiei, a unei majorități a reprezentanților statelor participante, a președintelui sau a directorului executiv în conformitate cu articolul 15 alineatul (5). Ședințele consiliului de conducere sunt convocate de președinte și au loc, de regulă, la sediul întreprinderii comune.

Cvorumul consiliului de conducere este constituit din Comisie și din reprezentanții a cel puțin trei state participante.

Directorul executiv ia parte la deliberări, cu excepția cazului în care consiliul de conducere decide altfel, dar nu are drept de vot. Consiliul de conducere poate invita alte persoane să participe la reuniunile sale în calitate de observatori, de la caz la caz.

Orice stat membru sau țară asociată care nu este un membru al întreprinderii comune poate participa la consiliul de conducere în calitate de observator. Observatorii primesc toate documentele relevante și își pot exprima părerea cu privire la orice decizie luată de consiliul de conducere. Toți acești observatori au obligația de a respecta normele de confidențialitate care se aplică membrilor consiliului de conducere.

(7)Reprezentanții membrilor nu sunt personal răspunzători pentru acțiunile pe care le întreprind în calitate de reprezentanți în consiliul de conducere.

(8)Consiliul de conducere adoptă propriul regulament intern. Acest regulament intern include proceduri specifice pentru identificarea și evitarea conflictelor de interese și pentru asigurarea confidențialității oricăror informații sensibile.

(9)Președintele Grupului consultativ pentru cercetare și inovare, precum și președintele Grupului consultativ pentru infrastructură, au dreptul, ori de câte ori se discută chestiuni care intră în atribuțiile acestora, de a participa la ședințele consiliului de conducere în calitate de observatori și de a lua parte la deliberările acestuia, dar nu au drept de vot.

Articolul 7

Atribuțiile consiliului de conducere

(1)Consiliul de conducere are responsabilitatea generală pentru operațiunile și orientarea strategică ale întreprinderii comune, supraveghează punerea în aplicare a activităților sale și se asigură că principiul corectitudinii și al transparenței sunt aplicate în mod corespunzător în vederea alocării finanțelor publice către participanții la acțiunile indirecte.

(2)În cadrul rolului care îi revine în consiliul de conducere, Comisia urmărește să asigure coordonarea între activitățile întreprinderii comune și activitățile relevante din cadrul programelor de finanțare ale Uniunii, cu scopul de a stimula sinergiile necesare în identificarea priorităților cercetării în colaborare.

(3)În special, consiliul de conducere îndeplinește următoarele atribuții administrative generale ale întreprinderii comune:

(a)evaluarea, acceptarea sau respingerea cererilor noi de obținere a statului de membru, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din prezentul statut;

(b)luarea unei decizii cu privire la încetarea statutului de membru al întreprinderii comune pentru orice membru care nu își îndeplinește obligațiile;

(c)adoptarea normelor financiare ale întreprinderii comune, în conformitate cu articolul 11 din prezentul regulament;

(d)adoptarea bugetului anual al întreprinderii comune, inclusiv a schemei de personal aferente, indicând numărul de posturi temporare în funcție de grupa de funcții, grad și de numărul membrilor personalului contractual, precum și al experților naționali detașați, exprimat în echivalent normă întreagă;

(e)exercitarea competențelor autorității de numire în ceea ce privește personalul, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din prezentul regulament;

(f)stabilirea, anularea și prelungirea mandatului directorului executiv, oferindu-i consiliere și monitorizând performanța acestuia;

(g)aprobarea organigramei biroului de programe, pe baza recomandării directorului executiv;

(h)adoptarea planului strategic multianual menționat la articolul 20 alineatul (1);

(i)aprobarea raportului anual de activitate, menționat la articolul 21 alineatul (1), inclusiv a cheltuielilor corespunzătoare;

(j)instituirea, după caz, a unei structuri de audit intern a întreprinderii comune, la recomandarea directorului executiv;

(k)stabilirea politicii de comunicare a întreprinderii comune, la recomandarea directorului executiv;

(l)dacă este cazul, stabilirea unor norme de punere în aplicare a Statutului personalului și a Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din prezentul regulament;

(m)dacă este cazul, stabilirea unor norme privind detașarea experților naționali la întreprinderea comună și recurgerea la stagiari, în temeiul articolului 14 alineatul (2) din prezentul regulament;

(n)dacă este cazul, înființarea de grupuri consultative pe lângă organismele întreprinderii comune;

(o)dacă este cazul, transmiterea către Comisie a oricărei cereri de modificare a prezentului regulament, propusă de orice membru al întreprinderii comune;

(p)aprobarea modelului de acord de găzduire care urmează să fie anexat la documentele procedurii, în vederea selectării entității-gazdă;

(q)asumarea responsabilității pentru orice sarcină nealocată în mod specific unui anumit organism al întreprinderii comune; poate atribui astfel de sarcini oricăruia dintre organismele întreprinderii comune.

(4)În special, consiliul de conducere are următoarele atribuții legate de activitățile operaționale asociate acțiunilor întreprinderii comune:

(a)adoptarea planului de lucru și estimarea cheltuielilor aferente, menționate la articolul 20 alineatul (2);

(b)aprobarea lansării cererilor de propuneri în conformitate cu planul de lucru;

(c)aprobarea listei de acțiuni selectate pentru finanțare pe baza clasamentului stabilit de un grup de experți independenți;

(d)aprobarea lansării cererilor de oferte în conformitate cu planul de lucru;

(e)aprobarea ofertelor selectate pentru finanțare;

(f)definirea condițiilor generale și specifice de acces cu privire la modul în care utilizatorii din mediul academic, din sectorul public și din industrie pot accesa infrastructura întreprinderii comune, inclusiv stabilirea prețului de cost pentru serviciile furnizate în schimbul unei taxe;

(g)definirea drepturilor de acces la cota Uniunii din perioada de accesare a supercalculatoarelor de nivel peta-scale pentru care întreprinderea comună aduce o contribuție financiară;

(h)definirea drepturilor de acces la cota Uniunii din perioada de accesare a supercalculatoarelor de nivel pre-exascale;

(i)stabilirea nivelului taxei pentru serviciile comerciale menționate la articolul 12 din prezentul regulament și luarea unei decizii cu privire la alocarea perioadei de accesare pentru aceste servicii furnizate în schimbul unei taxe;

(j)luarea anuală de decizii cu privire la utilizarea oricărui venit generat din taxele percepute pentru serviciile comerciale menționate la articolul 12 din prezentul regulament;

(k)luarea de decizii cu privire la posibilul transfer de drepturi de proprietate cu privire la supercalculatoarele de nivel pre-exascale către o entitate-gazdă, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 8

Numirea, revocarea sau prelungirea mandatului directorului executiv

(1)Directorul executiv este numit de consiliul de conducere pe baza unei liste de candidați propuși de Comisie în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente. Comisia poate asocia reprezentanți ai celorlalți membri ai întreprinderii comune la procedura de selecție, dacă este cazul.

O reprezentare corespunzătoare a celorlalți membri ai întreprinderii comune poate fi asigurată în special în faza de preselecție a procedurii de selecție. În acest scop, statele participante numesc de comun acord un reprezentant, precum și un observator, în numele consiliului de conducere.

(2)Directorul executiv este membru al personalului și este angajat ca agent temporar al întreprinderii comune în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

În scopul de a încheia contractul directorului executiv, întreprinderea comună este reprezentată de președintele consiliului de conducere.

(3)Mandatul directorului executiv este de trei ani. Până la sfârșitul respectivei perioade, Comisia, asociind statele participante și membrii privați, după caz, efectuează o evaluare a performanțelor directorului executiv și a atribuțiilor și misiunilor viitoare ale întreprinderii comune.

(4)Consiliul de conducere, în urma unei propuneri din partea Comisiei, care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (3), poate prelungi durata mandatului directorului executiv o singură dată, cu maximum patru ani.

(5)Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post după încheierea perioadei totale a mandatului său.

(6)Directorul executiv poate fi demis numai printr-o decizie a consiliului de conducere, la propunerea Comisiei care asociază statele participante și membrii privați, după caz.

Articolul 9

Atribuțiile directorului executiv

(1)Directorul executiv este directorul general responsabil cu gestionarea cotidiană a întreprinderii comune în conformitate cu deciziile consiliului de conducere.

(2)Directorul executiv este reprezentantul legal al întreprinderii comune. Directorul executiv răspunde în fața consiliului de conducere și își execută atribuțiile în deplină independență, în limita prerogativelor acordate.

(3)Directorul executiv execută bugetul întreprinderii comune.

(4)Directorul executiv îndeplinește în special următoarele atribuții în mod independent:

(a)consolidarea și înaintarea spre adoptare consiliului de conducere a proiectului de plan strategic multianual compus din agenda strategică multianuală de cercetare și de inovare propusă de Consiliul consultativ pe probleme științifice sau industriale și perspectivele financiare multianuale furnizate de statele participante și de Comisie;

(b)pregătirea și înaintarea spre adoptare consiliului de conducere a proiectului de buget anual, inclusiv schema de personal aferentă, care indică numărul de posturi temporare în fiecare grad și grupă de funcții, precum și numărul de agenți contractuali și de experți naționali detașați, exprimat în echivalent normă întreagă;

(c)pregătirea și înaintarea spre adoptare consiliului de conducere a proiectul de plan de lucru anual, inclusiv sfera cererilor de propuneri și a cererilor de ofertă necesare pentru punerea în aplicare a planului de activități de cercetare și inovare și a planurilor de achiziție propuse de Consiliul consultativ pe probleme științifice sau industriale, precum și estimarea cheltuielilor aferente propusă de statele participante și de Comisie;

(d)prezentarea spre avizare de către consiliul de conducere a conturilor anuale;

(e)pregătirea și prezentarea spre aprobare de către consiliul de conducere a raportului anual de activitate, inclusiv a informațiilor privind cheltuielile aferente;

(f)semnarea acordurilor, deciziilor și contractelor individuale de grant;

(g)semnarea contractelor de achiziții;

(h)monitorizarea operațiunilor supercalculatoarelor de nivel peta-scale și pre-exascale deținute sau finanțate de către întreprinderea comună (inclusiv alocarea perioadei de accesare, respectarea drepturilor de acces pentru utilizatorii din mediul academic și industrial și calitatea serviciilor furnizate);

(i)punerea în aplicare a politicii de comunicare a întreprinderii comune;

(j)organizarea, conducerea și supravegherea operațiunilor și personalului întreprinderii comune în limitele impuse de delegarea de către consiliul de conducere, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (2) din prezentul regulament;

(k)stabilirea și asigurarea funcționării unui sistem de control intern eficace și eficient și raportarea către consiliul de conducere a oricărei modificări semnificative a acestuia;

(l)asigurarea efectuării evaluării și a gestionării riscurilor;

(m)luarea oricărei alte măsuri necesare pentru evaluarea progreselor realizate de întreprinderea comună în direcția îndeplinirii obiectivelor sale prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament;

(n)executarea oricărei alte sarcini atribuite sau delegate directorului executiv de consiliul director.

(5)Directorul executiv înființează un birou de programe pentru îndeplinirea, sub răspunderea sa, a tuturor sarcinilor de sprijin care decurg din prezentul regulament. Biroul de programe este format din personalul întreprinderii comune și are, în special, următoarele atribuții:

(a)furnizarea de asistență pentru stabilirea și gestionarea unui sistem corespunzător de contabilitate în conformitate cu normele financiare ale întreprinderii comune menționate la articolul 11 din prezentul regulament;

(b)gestionarea cererilor de propuneri prevăzute în planul de lucru și administrarea acordurilor și a deciziilor de grant;

(c)gestionarea cererilor de oferte prevăzute în planul de lucru și administrarea contractelor;

(d)gestionarea procesului de selecție a entității-gazdă și administrarea deciziilor;

(e)furnizarea, în beneficiul membrilor și al celorlalte organisme ale întreprinderii comune, a tuturor informațiilor relevante și a sprijinului necesar pentru ca acestea să își execute atribuțiile și răspunderea la solicitările lor specifice;

(f)asigurarea secretariatului organismelor întreprinderii comune și sprijinirea oricărui grup consultativ instituit de consiliul de conducere.

Articolul 10

Structura Consiliului consultativ pe probleme științifice sau industriale

(1)Consiliul consultativ pe probleme științifice sau industriale este compus din Grupul consultativ pentru cercetare și inovare și Grupul consultativ pentru infrastructură.

(2)Grupul consultativ pentru cercetare și inovare constă într-un număr maxim de 12 membri, din care nu mai mult de șase sunt numiți de către membrii privați și nu mai mult de șase membri sunt numiți de către consiliul de conducere. Consiliul de conducere stabilește criteriile specifice și procesul de selecție pentru membrii pe care îi numește.

(3)Grupul consultativ pentru infrastructură constă într-un număr maxim de 12 membri. Consiliul de conducere stabilește criteriile specifice și procesul de selecție și numește membrii. Numai persoanele care nu sunt implicate într-un conflict de interese sunt eligibile pentru a deveni membri.

Articolul 11

Funcționarea Grupului consultativ pentru cercetare și inovare

(1)Grupul consultativ pentru cercetare și inovare se întrunește cel puțin de două ori pe an.

(2)Grupul consultativ pentru cercetare și inovare poate desemna grupuri de lucru, dacă este necesar, sub coordonarea generală a unuia sau mai multor membri.

(3)Grupul consultativ pentru cercetare și inovare își alege președintele.

(4)Grupul consultativ pentru cercetare și inovare adoptă regulamentul intern, inclusiv nominalizează entitățile constitutive care reprezintă Grupul consultativ, specificând și durata nominalizării acestora.

Articolul 12

Funcționarea Grupului consultativ pentru infrastructură

(1)Grupul consultativ pentru infrastructură se întrunește cel puțin de două ori pe an.

(2)Grupul consultativ pentru infrastructură poate desemna grupuri de lucru, dacă este necesar, sub coordonarea generală a unuia sau mai multor membri.

(3)Grupul consultativ pentru infrastructură își alege președintele.

(4)Grupul consultativ pentru infrastructură adoptă regulamentul intern, inclusiv nominalizează entitățile constitutive care reprezintă Grupul consultativ, specificând și durata nominalizării acestora.

Articolul 13

Atribuțiile Grupului consultativ pentru cercetare și inovare

Grupul consultativ pentru cercetare și inovare:

(a)elaborează și actualizează cu regularitate agenda strategică multianuală de cercetare și inovare menționată la articolul 20 în vederea îndeplinirii obiectivelor întreprinderii comune prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament; Această agendă strategică multianuală de cercetare și inovare trebuie să identifice prioritățile în materie de cercetare și inovare, în vederea dezvoltării și a adoptării de tehnologii și competențe-cheie pentru calculul de înaltă performanță din diferite domenii de aplicare, pentru a consolida competitivitatea europeană și a contribui la crearea de noi piețe și noi aplicații societale. Agenda trebuie revizuită periodic, conform evoluției necesităților științei și industriei din Europa.

(b)prezintă directorului executiv proiectul de agendă strategică multianuală de cercetare și inovare, ca bază pentru planul de lucru în termenele stabilite de consiliul de conducere;

(c)organizează consultații publice deschise pentru toate părțile publice și private interesate în domeniul calculului de înaltă performanță, pentru a le informa și a obține reacții cu privire la proiectul de agendă strategică multianuală de cercetare și inovare și la proiectul de plan de activități de cercetare și inovare pentru un anumit an.

Articolul 14

Atribuțiile Grupului consultativ pentru infrastructură

(1)Grupul consultativ pentru infrastructură oferă consiliere consiliului de conducere în vederea achiziționării și exploatării supercalculatoarelor de nivel pre-exascale ale întreprinderii comune. Acesta:

(a)elaborează și actualizează cu regularitate proiectul de agendă strategică multianuală de cercetare și inovare pentru achiziționarea și exploatarea supercalculatoarelor de nivel pre-exascale menționat la articolul 20, în vederea îndeplinirii obiectivelor întreprinderii comune prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament. Acest proiect de plan strategic multianual ar trebui să includă specificațiile pentru selectarea entităților-gazdă și pentru planificarea achiziționării infrastructurii; în acest scop, acesta ar trebui să identifice creșterile de capacitate necesare, tipurile de aplicații și comunitățile de utilizatori care trebuie abordate, arhitecturile de sistem și integrarea în cadrul infrastructurilor naționale de calcul de înaltă performanță.

(b)înaintează către directorul executiv proiectul de agendă strategică multianuală pentru achiziționarea și exploatarea supercalculatoarelor de nivel pre-exascale ca bază pentru procedurile menționate la 0 până la termenele-limită stabilite de către consiliul de conducere;

(c)organizează consultații publice deschise pentru toate părțile publice și private interesate de domeniul calculului de înaltă performanță, pentru a le informa și a obține reacții cu privire la proiectul de agendă strategică multianuală de cercetare și inovare pentru achiziționarea și exploatarea supercalculatoarelor de nivel pre-exascale și la planul de activități asociat, pentru un anumit an.

Articolul 15

Surse de finanțare

(1)Întreprinderea comună este finanțată în comun de către membrii săi pe baza contribuțiilor financiare plătite în tranșe și a contribuțiilor în natură, astfel cum se indică în alineatele (2) și (3).

(2)Costurile de funcționare ale întreprinderii comune nu depășesc 22 000 000 EUR și sunt acoperite prin contribuțiile financiare menționate la articolul 4 alineatul (1), articolul 5 alineatul (1) și articolul 5 alineatul (2) din prezentul regulament.

În cazul în care o parte din contribuția la costurile administrative nu este utilizată, aceasta poate fi pusă la dispoziție pentru acoperirea costurilor de funcționare ale întreprinderii comune.

(3)Costurile de funcționare ale întreprinderii comune sunt acoperite prin:

(a)contribuția financiară a Uniunii;

(b)contribuții financiare ale statelor participante la întreprinderea comună;

(c)contribuțiile financiare ale statelor participante la costurile de funcționare ale unei entități-gazdă;

(d)contribuțiile în natură ale statelor participante constând în costurile contractate de către entitățile-gazdă pentru costurile de funcționare ale supercalculatoarele de nivel pre-exascale deținute de către întreprinderea comună, din care se scad contribuțiile întreprinderii comune și orice altă contribuție a Uniunii la aceste costuri;

(e)contribuțiile în natură ale statelor participante constând în costurile contractate de către centrele de supercalculatoare pentru cofinanțarea supercalculatoarelor de nivel petascale, din care se scad contribuțiile întreprinderii comune și orice altă contribuție a Uniunii la aceste costuri;

(f)contribuții în natură ale membrilor privați sau ale entitățile lor constitutive și entităților asociate, constând în costurile contractate de aceștia pentru punerea în aplicare a acțiunilor, din care se scad contribuțiile întreprinderii comune și orice alte contribuții ale Uniunii la aceste costuri.

(4)Resursele întreprinderii comune înscrise în bugetul acesteia sunt compuse din următoarele contribuții:

(a)contribuțiile financiare ale membrilor săi la costurile administrative;

(b)contribuțiile financiare ale membrilor săi la costurile de funcționare;

(c)orice venituri obținute de întreprinderea comună;

(d)orice alte contribuții financiare, resurse și venituri.

Orice dobândă produsă de contribuțiile plătite întreprinderii comune este considerată venit al acesteia.

(5)Dacă un membru al întreprinderii comune nu își îndeplinește angajamentele privind contribuția sa financiară, directorul executiv consemnează acest lucru și stabilește un termen rezonabil pentru remedierea acestei situații. Dacă situația nu este remediată în termenul respectiv, directorul executiv convoacă o reuniune a consiliului de conducere pentru a decide dacă membrul care nu și-a îndeplinit obligațiile trebuie revocat sau dacă trebuie luate alte măsuri până la îndeplinirea obligațiilor de către acesta. Drepturile de vot ale membrului care nu și-a îndeplinit obligațiile sunt suspendate până la remedierea acestei situații.

(6)Toate resursele și activitățile întreprinderii comune sunt destinate îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament.

(7)Întreprinderea comună este proprietara tuturor activelor pe care le generează sau care îi sunt transferate în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament. Acestea nu includ supercalculatoarele ale căror drepturi de proprietate au fost transferate de către întreprinderea comună unei entități-gazdă în conformitate cu articolul 8 din prezentul regulament.

(8)Cu excepția situației de lichidare a întreprinderii comune, orice excedent de venit în raport cu cheltuielile nu se plătește membrilor întreprinderii comune.

Articolul 16

Contribuții din partea statelor participante

(1)Statele participante încredințează întreprinderii comune punerea în aplicare a contribuțiilor lor financiare la întreprinderea comună.

(2)La furnizarea contribuției financiare la întreprinderea comună, statele participante includ o defalcare a acesteia, specificând contribuția pentru

(a)achiziționarea supercalculatoarelor;

(b)exploatarea supercalculatoarelor și

(c)celelalte activități care urmează să fie finanțate de către întreprinderea comună. 

(3)Consiliul de conducere stabilește clauzele și condițiile detaliate privind contribuția financiară a statelor participante la întreprinderea comună.

Articolul 17

Angajamentele financiare

Angajamentele financiare ale întreprinderii comune nu depășesc valoarea totală a resurselor financiare disponibile sau angajate la buget de către membrii acesteia.

Articolul 18

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Articolul 19

Planificarea operațională și financiară

(1)Planul strategic multianual specifică strategia și planurile pentru realizarea obiectivelor întreprinderii comune stabilite în articolul 3 din prezentul regulament. Planul strategic multianual este compus din agenda strategică multianuală de cercetare și de inovare pentru achiziționarea de supercalculatoare propusă de Consiliul consultativ pe probleme științifice sau industriale și perspectivele financiare multianuale furnizate de statele participante și de Comisie.

(2)Directorul executiv transmite consiliului de conducere spre adoptare un proiect de plan de lucru anual sau multianual, care cuprinde planul de activități de cercetare și inovare, planul de achiziții, activitățile administrative și estimarea cheltuielilor aferente.

(3)Planul de lucru se adoptă până la sfârșitul anului precedent implementării sale. Acesta este pus la dispoziția publicului.

(4)Directorul executiv elaborează proiectul de buget anual pentru anul următor și îl transmite consiliului de conducere spre adoptare.

(5)Bugetul anual pentru un anumit an se adoptă de către consiliul de conducere până la sfârșitul anului precedent.

(6)Bugetul anual se adaptează pentru a lua în considerare valoarea contribuției financiare a Uniunii, prevăzută în bugetul Uniunii.

Articolul 20

Raportarea operațională și financiară

(1)Directorul executiv raportează anual consiliului de conducere cu privire la îndeplinirea sarcinilor directorului executiv în conformitate cu normele financiare ale întreprinderii comune.

În termen de două luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar, directorul executiv prezintă consiliului de conducere spre aprobare un raport anual de activitate referitor la progresul înregistrat de întreprinderea comună în anul calendaristic anterior, în special în ceea ce privește planul anual de lucru pentru anul respectiv. Raportul anual de activitate include, printre altele, informații cu privire la următoarele aspecte:

(a)cercetarea, inovarea și alte acțiuni desfășurate, precum și cheltuielile aferente;

(b)achiziționarea și exploatarea infrastructurii, inclusiv utilizarea infrastructurii și accesul la aceasta, inclusiv perioada de accesare utilizată efectiv de fiecare stat participant;

(c)propunerile și ofertele prezentate, defalcate pe tip de participant, inclusiv IMM­uri, și pe țară;

(d)propunerile selectate pentru finanțare, defalcate pe tip de participant, inclusiv IMM-uri, și pe țară, cu indicarea contribuției întreprinderii comune destinată participanților și acțiunilor;

(e)ofertele selectate pentru finanțare, defalcate pe tip de participant, inclusiv IMM-uri, și pe țară, cu indicarea contribuției întreprinderii comune destinată contractanților individuali și operațiunilor de achiziție;

(f)rezultatul activităților de achiziție;

(g)progresele înregistrate în privința atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament și propuneri de alte acțiuni necesare în vederea îndeplinirii acestor obiective.

(2)După aprobarea sa de către consiliul de conducere, raportul anual de activitate este pus la dispoziția publicului.

(3)Până la data de 1 martie a exercițiului financiar următor, contabilul întreprinderii comune transmite conturile provizorii contabilului Comisiei și Curții de Conturi.

Până la data de 31 martie a exercițiului financiar următor, întreprinderea comună trimite raportul privind gestiunea bugetară și financiară Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi.

La primirea observațiilor Curții de Conturi privind conturile provizorii ale întreprinderii comune în temeiul articolului 148 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, contabilul întreprinderii comune întocmește conturile finale ale întreprinderii comune, iar directorul executiv le înaintează spre avizare consiliului de conducere.

Consiliul de conducere emite un aviz privind conturile finale ale întreprinderii comune.

Directorul executiv transmite conturile finale Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, împreună cu avizul consiliului de conducere, până la data de 1 iulie după încheierea fiecărui exercițiu financiar.

Conturile finale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de 15 noiembrie a exercițiului financiar următor.

Directorul executiv trimite Curții de Conturi un răspuns la observațiile făcute de aceasta în cadrul raportului său anual până la data de 30 septembrie. Directorul executiv trimite răspunsul respectiv și consiliului de conducere.

Directorul executiv transmite Parlamentului European, la cererea acestuia din urmă, orice informații necesare pentru buna derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar în cauză, în conformitate cu articolul 165 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Articolul 21

Auditul intern

Auditorul intern al Comisiei exercită în cadrul întreprinderii comune aceleași competențe pe care le exercită în cadrul Comisiei.

Articolul 22

Răspunderea membrilor și asigurarea

(1)Răspunderea financiară a membrilor întreprinderii comune pentru datoriile acesteia se limitează la contribuția deja depusă pentru costurile administrative.

(2)Întreprinderea comună subscrie și menține o asigurare adecvată.

Articolul 23

Conflictul de interese

(1)În îndeplinirea activităților acestora, întreprinderea comună, organismele sale și personalul său evită orice conflict de interese.

(2)Consiliul de conducere al întreprinderii comune adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în rândul membrilor, organismelor și personalului acesteia. Astfel de norme trebuie să conțină prevederile necesare pentru evitarea unui conflict de interese în cazul reprezentanților membrilor întreprinderii comune care fac parte din consiliul de conducere.

Articolul 24

Lichidarea

(3)Întreprinderea comună se lichidează la încheierea perioadei prevăzute la articolul 1 din prezentul regulament.

(4)În completarea alineatului (1), procedura de lichidare se declanșează în mod automat în cazul în care Uniunea se retrage din întreprinderea comună.

(5)În scopul derulării procedurilor de lichidare a întreprinderii comune, consiliul de conducere numește unul sau mai mulți lichidatori care se conformează deciziilor consiliului de conducere.

(6)În momentul lichidării întreprinderii comune, activele sale sunt utilizate pentru compensarea pasivelor și a cheltuielilor legate de lichidarea sa. Supercalculatoarele deținute de către întreprinderea comună sunt transferate către respectiva entitate-gazdă. Entitatea-gazdă rambursează întreprinderii comune valoarea reziduală a supercalculatoarelor transferate. Orice surplus se distribuie membrilor la momentul lichidării, proporțional cu contribuția financiară a fiecăruia la întreprinderea comună. Orice astfel de surplus distribuit Uniunii se restituie bugetului Uniunii. Supercalculatoarele care aparțin întreprinderii comune și care sunt instalate într-o entitate-gazdă sunt transferate către entitățile-gazdă. În acest caz, entitatea-gazdă rambursează întreprinderii comune valoarea reziduală a supercalculatoarelor transferate.

(7)Pentru asigurarea unei gestionări adecvate a oricărui acord încheiat sau a oricărei decizii adoptate de către întreprinderea comună, precum și a oricărui contract de achiziții cu durată mai mare decât durata întreprinderii comune, se stabilește o procedură ad hoc.