7.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 441/31


Notificare prealabilă a unei concentrări

Cazul: M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 441/09)

1.   

La data de 23 noiembrie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Autolaunch Ltd. („Autolaunch”, Irlanda), controlată de Magna International Inc. („Magna”),

Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. („BJEV”, China) care aparține întreprinderii Beijing Automotive Group Co., Ltd. („BAIC Group”),

Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. („Tech-JV”),

Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. („CM-JV”).

Autolaunch și BJEV dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderilor Tech-JV și CM-JV.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Autolaunch: desfășoară activități în domeniul producției de instrumente și servicii conexe. Aceasta este o filială deținută în proporție de 100 % de Cosma Tooling Ireland Unlimited, care este, la rândul său, deținută direct de Magna, un furnizor mondial de autovehicule;

—   în cazul întreprinderii BJEV: desfășoară, în principal, activități în domeniul integrării de sisteme destinate autovehiculelor, al corelării, producției și dezvoltării de sisteme de control pentru autovehicule, de sisteme de transmisie electrice și de sisteme electrice pentru transportul de pasageri. BJEV este o filială deținută integral de BAIC Group;

—   în cazul întreprinderii Tech-JV: va desfășura activități în domeniul furnizării de servicii de inginerie pentru autovehiculele electrice destinate transportului de pasageri. În cazul întreprinderii CM-JV: aceasta va desfășura activități în domeniul producției și al furnizării de autovehicule electrice destinate transportului de pasageri în China.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 229-64301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.