31.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 395/19


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 395/04)

1.   

La data de 23 octombrie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Public Sector Pension Investment Board („PSPIB”, Canada);

Brookfield Asset Management Inc („Brookfield”, Canada);

QuadReal Property Group Limited Partnership („QuadReal”, Canada), controlată de British Columbia Investment Management Corporation („BCI”, Canada);

BREP Brazil Private Limited („BREP”, Singapore), controlată de GIC Realty Private Limited („GIC Realty”, Singapore);

Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia („Brookfield Brazil Retail Fund”, Brazilia).

PSPIB, Brookfield, QuadReal și BREP dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Brookfield Brazil Retail Fund, controlată în prezent de Brookfield.

Concentrarea se realizează printr-un contract.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii PSPIB: gestionarea de investiții aferente sistemelor de pensii, cu un portofoliu global diversificat care include acțiuni, obligațiuni și alte titluri cu venit fix, precum și investiții în societăți necotate, proprietăți imobiliare, infrastructuri, resurse naturale și datorii private;

—   în cazul întreprinderii Brookfield: investiții în bunuri imobiliare, infrastructură, energie din surse regenerabile și societăți necotate;

—   în cazul întreprinderii QuadReal: administrarea de active imobiliare și servicii conexe pentru British Columbia Investment Management Corporation;

—   în cazul întreprinderii BREP: proprietatea asupra unor active imobiliare deținute de GIC Realty în numele guvernului din Singapore;

—   în cazul întreprinderii Brookfield Brazil Retail Fund: deține în mod indirect centre comerciale în Brazilia.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.