16.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 14/13


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 14/10)

1.

La data de 9 ianuarie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea respectivă vizează următoarele întreprinderi:

Canadian Solar Inc („Canadian Solar”, Canada);

EDF ENR PWT ENR („EDF ENR”, Franța), care aparține grupului EDF (Franța);

întreprinderea comună nou-creată, Newco (Franța).

Canadian Solar și EDF ENR dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Newco.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii EDF ENR: este specializată în producția de lingouri, cărămizi, plachete, celule și module fotovoltaice, fiind o filială indirectă deținută în totalitate de grupul EDF, o societate din domeniul energiei, care desfășoară următoarele activități: producerea și vânzarea angro de energie electrică, transportul, distribuția și furnizarea cu amănuntul de energie electrică;

în cazul întreprinderii Canadian Solar: desfășoară activități la nivel mondial privind producția și furnizarea de module fotovoltaice, precum și elaborarea, construcția, exploatarea și întreținerea proiectelor de energie fotovoltaică.

Newco va dezvolta, va produce și va comercializa lingouri, cărămizi și plachete solare.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie precizată întotdeauna următoarea referință:

M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.