21.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 461/43


Avizul Comitetului European al Regiunilor — Pachetul privind impozitarea echitabilă

(2018/C 461/07)

Raportor:

Paul LINDQUIST (SE-PPE), membru al Adunării provinciale a Consiliului comitatului Stockholm

Documente de referință:

Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată

COM(2018) 20 final

Anexa la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată

COM(2018) 20 final

Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici

COM(2018) 21 final

I.   RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CEE în ceea ce privește cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată

[COM(2018) 20 final]

Amendamentul 1

Considerentul (4)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Într-un sistem definitiv de TVA, toate statele membre ar trebui tratate în mod egal și, prin urmare, ar trebui să aibă aceleași restricții în ceea ce privește aplicarea de cote reduse ale TVA, care ar trebui să rămână o excepție de la cota standard. Un asemenea tratament egal fără restricționarea flexibilității actuale a statelor membre în ceea ce privește stabilirea TVA poate fi obținut permițându-le tuturor statelor membre să aplice o cotă redusă în cazul căreia nu se aplică cerința minimă, precum și o scutire cu drept de deducere a TVA-ului achitat în amonte, pe lângă cel mult două cote reduse de minimum 5 %.

Într-un sistem definitiv de TVA, toate statele membre ar trebui tratate în mod egal și, prin urmare, ar trebui să aibă aceleași restricții în ceea ce privește aplicarea de cote reduse ale TVA, care ar trebui să rămână o excepție de la cota standard. Un asemenea tratament egal fără restricționarea flexibilității actuale a statelor membre în ceea ce privește stabilirea TVA poate fi obținut permițându-le tuturor statelor membre să aplice, pentru luarea în considerare a efectelor pozitive asupra societății sau mediului ale diverselor bunuri și servicii –, o cotă redusă în cazul căreia nu se aplică cerința minimă, precum și o scutire cu drept de deducere a TVA-ului achitat în amonte, pe lângă cel mult două cote reduse de minimum 5 %. În limitele prevăzute în prezenta directivă, este posibil ca statele membre să mențină cotele reduse de TVA existente sau să introducă noi cote, care să fie în beneficiul consumatorului final și să servească interesului general, de exemplu pentru prestarea de servicii cu utilizare intensivă a forței de muncă și pentru luarea în considerare a unor aspecte sociale și/sau de mediu.

Expunere de motive

În cazul în care normele sunt prea specifice, există un risc semnificativ ca acestea să stea în calea flexibilității urmărite.

Amendamentul 2

Considerentul (8)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Deși este în continuare posibilă aplicarea unor cote diferite în anumite zone îndepărtate, trebuie să se asigure respectarea de către cota standard a limitei minime de 15 %.

Deși este în continuare posibilă aplicarea unor cote diferite în anumite zone îndepărtate, trebuie să se asigure respectarea de către cota standard a limitei minime de 15 % și a limitei maxime de 25 % .

Amendamentul 3

Se adaugă un alineat nou, după articolul 1 alineatul (1):

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

 

Articolul 97 se înlocuiește cu următorul text: „Cota standard nu poate fi mai mică de 15 % sau mai mare de 25 %”.

Amendamentul 4

Articolul 1 alineatul (2)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Articolul 98 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 98 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 98

Articolul 98

1.   Statele membre pot aplica cel mult două cote reduse.

1.   Statele membre pot aplica cel mult două cote reduse.

Cotele reduse se fixează ca procent din baza de impozitare, care nu poate fi mai mic de 5 %.

Cotele reduse se fixează ca procent din baza de impozitare, care nu poate fi mai mic de 5 %.

2   Prin derogare de la alineatul (1), pe lângă cele două cote reduse, statele membre pot aplica o cotă redusă inferioară valorii minime de 5 % și o scutire cu drept de deducere a TVA-ului achitat în etapa anterioară.

2.   Prin derogare de la alineatul (1), pe lângă cele două cote reduse, statele membre pot aplica o cotă redusă inferioară valorii minime de 5 % și o scutire cu drept de deducere a TVA-ului achitat în etapa anterioară.

3.   Cotele reduse și scutirile aplicate în conformitate cu alineatele (1) și (2) sunt numai în beneficiul consumatorului final și se aplică pentru a urmări, într-un mod consecvent, un obiectiv de interes general.

3.   Cotele reduse și scutirile aplicate în conformitate cu alineatele (1) și (2) sunt în beneficiul consumatorului final și se aplică pentru a urmări, într-un mod consecvent, un obiectiv de interes general care ține seama de efectele pozitive asupra societății și/sau mediului al e diferitelor bunuri și servicii .

Cotele reduse și scutirile menționate la alineatele (1) și (2) nu se aplică bunurilor sau serviciilor din categoriile prevăzute în anexa IIIa.

Cotele reduse și scutirile menționate la alineatele (1) și (2) nu se aplică bunurilor sau serviciilor din categoriile prevăzute în anexa IIIa.

Expunere de motive

Limitarea scutirilor exclusiv la situațiile în care sunt în beneficiul consumatorului final ar fi dificil de pus în practică, având în vedere că multe bunuri și servicii sunt vândute atât către consumatori, cât și către întreprinderi. În considerente se subliniază că la baza propunerii se află, printre altele, asigurarea funcționării pieței interne, precum și evitarea creării unei complexități inutile și a unei creșteri ulterioare a costurilor pentru întreprinderi. Din aceste motive, termenul „numai” ar trebui eliminat din textul directivei.

Anexa la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CEE în ceea ce privește cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată

[COM(2018) 20 final]

Amendamentul 5

Punctul 5

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

(5)

Livrarea de băuturi alcoolice

11.01

11.02

11.03

11.05

47.00.25

Nu există

Nu există

(5)

Livrarea de băuturi alcoolice

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

47.00.25

Nu există

Nu există

Expunere de motive

Nu există niciun motiv pentru care ar trebui să se aplice o cotă redusă pentru alcoolul din vermut și alte vinuri aromatizate.

Amendamentul 6

Punctul 7

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

(7)

Livrarea, închirierea, întreținerea și repararea mijloacelor de transport

29

30

33.15

33.16

45

47.00.81

77.1

77.34

77.35

77.39.13

Livrarea, închirierea, întreținerea și repararea bicicletelor, a cărucioarelor pentru copii și a vehiculelor pentru invalizi

30.92

33.17.19

47.00.45

47.00.75

77.21.10

77.29.19

95.29.12

29.10.24

45.11.245.11.3

(7)

Livrarea, închirierea, întreținerea și repararea mijloacelor de transport

29

30

33.15

33.16

45

47.00.81

77.1

77.34

77.35

77.39.13

Livrarea, închirierea, întreținerea și repararea bicicletelor (inclusiv a bicicletelor electrice), a scuterelor electrice , cărucioarelor pentru copii și cărucioarelor pentru invalizi

30.92

33.17.19

47.00.45

47.00.75

77.21.10

77.29.19

95.29.12

29.10.24

45.11.245.11.3

Expunere de motive

Ar trebui clarificat faptul că statele membre pot acorda cote reduse inclusiv pentru biciclete și scutere electrice. Bicicletele și scuterele electrice joacă un rol important în mobilitate.

Amendamentul 7

Punctul 10

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

(10)

Livrarea de produse optice, electronice și de computer; livrarea de ceasuri de mână

26

47.00.3

47.00.82

47.00.83

47.00.88

Nu există

Nu există

(10)

Livrarea de produse optice, electronice și de computer; livrarea de ceasuri de mână

26

47.00.3

47.00.82

47.00.83

47.00.88

Echipamente de iradiere, electromedicale și electroterapeutice; ochelari și lentile de contact

26.60

32.50.4

Expunere de motive

Statele membre ar trebui să poată aplica cote reduse ale TVA-ului pentru ochelari și lentile de contact, precum și pentru stimulatoare cardiace și proteze auditive.

Amendamentul 8

Punctul 15

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

(15)

Prestarea de servicii financiare și de asigurare

64

65

66

Nu există

Nu există

(15)

Prestarea de servicii financiare

64

66

Nu există

Nu există

Expunere de motive

În conformitate cu articolul 135 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/112/CE, statele membre scutesc tranzacțiile de asigurare și reasigurare, inclusiv serviciile conexe prestate de brokerii și agenții de asigurări de la plata taxei pe valoarea adăugată.

Propunerea Comisiei este, așadar, în contradicție cu textul Directivei 2006/112/CE.

Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici

[COM (2018) 21 final]

Amendamentul 9

Considerentul (13)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Mai mult, pentru a asigura respectarea condițiilor pentru scutirile acordate de un stat membru întreprinderilor care nu sunt stabilite în acel stat, este necesară stabilirea obligației acestor întreprinderi de a notifica în prealabil intenția lor de a beneficia de scutire. Această notificare ar trebui transmisă de către întreprinderea mică în cauză statului membru în care este stabilită . Ulterior, pe baza informațiilor declarate privind cifra de afaceri a întreprinderii, acel stat membru ar trebui să transmită informațiile respective celorlalte state membre vizate.

Mai mult, pentru a asigura respectarea condițiilor pentru scutirile acordate de un stat membru întreprinderilor care nu sunt stabilite în acel stat, este necesară stabilirea obligației acestor întreprinderi de a notifica în prealabil intenția lor de a beneficia de scutire. Această notificare ar trebui transmisă prin intermediul unui portal internet, care ar trebui să fie creat de Comisie . Ulterior, pe baza informațiilor declarate privind cifra de afaceri a întreprinderii, statul membru de stabilire ar trebui să transmită informațiile respective celorlalte state membre vizate.

Expunere de motive

Prezentul amendament are legătură cu amendamentul la articolul 1 alineatul (12); reia propunerea formulată în proiectul de raport prezentat Parlamentului European de T. Vandenkendelaere (PPE-BE).

Amendamentul 10

Articolul 1 alineatul (12)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Articolul 284 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 284 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 284

Articolul 284

(1)   Statele membre pot scuti livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate pe teritoriul lor de către întreprinderi mici stabilite pe teritoriul respectiv a căror cifră de afaceri anuală la nivel de stat membru, aferentă acelor livrări și/sau prestări, nu depășește plafonul stabilit de acele state membre pentru aplicarea acestei scutiri.

(1)   Statele membre pot scuti livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate pe teritoriul lor de către întreprinderi mici stabilite pe teritoriul respectiv a căror cifră de afaceri anuală la nivel de stat membru, aferentă acelor livrări și/sau prestări, nu depășește plafonul stabilit de acele state membre pentru aplicarea acestei scutiri.

Statele membre pot stabili plafoane diferite pentru sectoare economice diferite , pe baza unor criterii obiective. Aceste plafoane nu pot depăși, însă, valoarea de 85 000 EUR sau echivalentul în monedă națională.

Statele membre pot stabili plafoane diferite pe baza unor criterii obiective. Aceste plafoane nu pot depăși, însă, valoarea de 100 000 EUR sau echivalentul în monedă națională.

(2)   Statele membre care au instituit scutirea pentru întreprinderile mici scutesc, de asemenea, livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate pe teritoriul lor de către întreprinderi stabilite într-un alt stat membru, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

cifra de afaceri anuală la nivel de Uniune a respectivei întreprinderi mici să nu depășească valoarea de 100 000 EUR;

(b)

valoarea livrărilor și/sau a prestărilor efectuate în statul membru în care întreprinderea nu este stabilită să nu depășească plafonul aplicabil în acel stat membru pentru acordarea scutirii întreprinderilor stabilite în acel stat membru.

(2)   Statele membre care au instituit scutirea pentru întreprinderile mici scutesc, de asemenea, livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate pe teritoriul lor de către întreprinderi stabilite într-un alt stat membru, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

cifra de afaceri anuală la nivel de Uniune a respectivei întreprinderi mici să nu depășească valoarea de 100 000 EUR;

(b)

valoarea livrărilor și/sau a prestărilor efectuate în statul membru în care întreprinderea nu este stabilită să nu depășească plafonul aplicabil în acel stat membru pentru acordarea scutirii întreprinderilor stabilite în acel stat membru.

(3)   Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că întreprinderile mici care beneficiază de scutire îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (1) și (2).

(3)   Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că întreprinderile mici care beneficiază de scutire îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (1) și (2).

(4)    Înainte de a beneficia de scutire în alte state membre, întreprinderea mică notifică statul membru în care este stabilită .

(4)    Comisia creează un portal online prin car e întreprinderile mici care doresc să beneficieze de scutire în alt stat membru pot să se înregistreze .

În cazul în care o întreprindere mică beneficiază de scutire în alte state membre decât cel în care este stabilită, statul membru de stabilire ia toate măsurile necesare pentru a asigura declararea corectă, de către întreprinderea mică respectivă, a cifrei de afaceri anuale la nivel de Uniune și a cifrei de afaceri anuale la nivel de stat membru și informează autoritățile fiscale ale celorlalte state membre vizate în care întreprinderea mică își efectuează livrările și/sau prestările.”

În cazul în care o întreprindere mică beneficiază de scutire în alte state membre decât cel în care este stabilită, statul membru de stabilire ia toate măsurile necesare pentru a asigura declararea corectă, de către întreprinderea mică respectivă, a cifrei de afaceri anuale la nivel de Uniune și a cifrei de afaceri anuale la nivel de stat membru și informează autoritățile fiscale ale celorlalte state membre vizate în care întreprinderea mică își efectuează livrările și/sau prestările.”

Expunere de motive

În conformitate cu principiul subsidiarității, stabilirea de plafoane naționale ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre. Prin urmare, nu ar trebui să se introducă niciun alt plafon maxim, cu excepția plafonului comun propus la nivelul Uniunii, în valoare de 100 000 EUR. Posibilitatea de a stabili plafoane naționale este binevenită pentru a oferi o mai mare flexibilitate, însă limitarea la diferite sectoare economice poate crea probleme de delimitare.

Amendamentul 11

Articolul 1 alineatul (15)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Se introduce următorul articol 288a:

Se introduce următorul articol 288a:

„Articolul 288a

„Articolul 288a

În cazul în care, într-un an calendaristic ulterior, cifra de afaceri anuală la nivel de stat membru a unei întreprinderi mici depășește plafonul de scutire prevăzut la articolul 284 alineatul (1), întreprinderea mică respectivă poate continua să beneficieze de scutire în acel an, cu condiția ca cifra sa de afaceri anuală la nivel de stat membru să nu depășească, în anul respectiv, plafonul stabilit la articolul 284 alineatul (1) cu mai mult de 50 % .”

În cazul în care, într-un an calendaristic ulterior, cifra de afaceri anuală la nivel de stat membru a unei întreprinderi mici depășește plafonul de scutire prevăzut la articolul 284 alineatul (1), întreprinderea mică respectivă poate continua să beneficieze de scutire în acel an, cu condiția ca cifra sa de afaceri anuală la nivel de stat membru să nu depășească, în anul respectiv, plafonul stabilit la articolul 284 alineatul (1) cu mai mult de 33 % .”

Expunere de motive

Această prevedere reduce efectele în cascadă disproporționate, dar ar putea denatura concurența pentru întreprinderile care nu sunt în măsură să beneficieze de scutire. Prin urmare, valoarea cu care se poate depăși pragul ar trebui redusă de la 50 % la 33 %.

II.   RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

1.

salută inițiativa Comisiei de a reforma sistemul actual de TVA din Uniunea Europeană pentru a garanta o mai bună funcționare a pieței interne și pentru a se asigura o adaptare a legislației în materie de TVA la schimbările de la nivelul economiei mondiale și digitale;

2.

subliniază însă că propunerea trebuie să evite denaturări ale concurenței și o creștere a sarcinii administrative și a costurilor pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), respectiv pentru autoritățile regionale și locale;

3.

atrage atenția asupra faptului că diferitele regimuri și cote ale taxei pe valoarea adăugată afectează îndeosebi zonele de frontieră și activitățile IMM-urilor din aceste zone. În consecință, ar trebui să se analizeze impactul teritorial al propunerii, vizând o flexibilitate crescută la stabilirea cotelor taxei pe valoarea adăugată;

Norme comune privind cotele taxei pe valoarea adăugată

4.

susține propunerea Comisiei de a impozita bunurile și serviciile conform principiului impozitării la destinație, deoarece riscul de a denatura concurența este mai redus în acest fel;

5.

sprijină articolul 98 alineatele (1) și (2) din propunerea de directivă, conform cărora statele membre pot aplica cel mult două cote reduse de minimum 5 %, o cotă redusă inferioară valorii minime de 5 % și o scutire cu drept de deducere a TVA-ului achitat în amonte;

6.

salută propunerea Comisiei de a elabora o listă de bunuri (anexa IIIa) asupra cărora nu se pot aplica cote reduse – în locul listei actuale de bunuri (cu diferite derogări temporare) pentru care se pot stabili cote ale taxei pe valoarea adăugată sub cota standard. Propunerea le acordă statelor membre mai multă flexibilitate și corectează lipsa neutralității fiscale ca urmare a faptului că unele state membre au stabilit cote reduse ale TVA-ului pentru bunuri care nu beneficiază de reduceri în alte state membre. Este important să se sublinieze că scopul listei este acela de a evita denaturarea concurenței și că nu ar trebui să fie utilizată pentru realizarea altor obiective politice;

7.

consideră că normele actuale nu numai că duc la o lipsă de neutralitate fiscală între statele membre, dar și împiedică oportunitățile de valorificare a dezvoltării tehnologice, de vreme ce aceleași produse/servicii sunt impozitate la cote diferite în funcție de forma de distribuție. Un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă interzicerea cotei reduse de TVA pentru publicațiile digitale, cum ar fi ziarele, cărțile audio și serviciile muzicale în streaming. Acest lucru a afectat îndeosebi industria presei scrise într-o perioadă în care aceasta se confruntă cu schimbări structurale majore, odată cu digitizarea sporită a mass-mediei, și în care importanța ziarelor pentru democrație nu poate fi subestimată;

8.

presupune că articolul 98 alineatul (3) se va aplica bunurilor și serviciilor care sunt achiziționate în mod normal de consumatori individuali. După verificare, bunurile și serviciile pot fi vândute cu o cotă redusă de TVA, chiar dacă sunt vândute atât către întreprinderi, cât și către persoane private;

9.

subliniază că termenul „consumator final” poate crea probleme la punerea în aplicare. Consumatorul final poate desemna, în contextul taxei pe valoarea adăugată, o persoană privată, o persoană juridică neimpozabilă sau o persoană impozabilă care desfășoară o activitate scutită de la plata TVA, fără drept de deducere. Cu toate acestea, din expunerea de motive reiese că prin consumator final se înțelege persoana care achiziționează bunuri și servicii pentru uz personal. Având în vedere faptul că și persoanele juridice pot fi consumatori finali, CoR consideră că cerința ar trebui să includă și această categorie de persoane;

10.

sprijină propunerea de a utiliza o cotă medie ponderată de peste 12 %, pentru a garanta protecția veniturilor statelor membre;

11.

subliniază că o mai mare flexibilitate în stabilirea cotelor de TVA ar putea face lucrurile mai complicate, în special pentru IMM-uri, care nu dispun de resursele și sistemele disponibile pentru marile întreprinderi, care să le permită să gestioneze mai multe cote de impozitare în tranzacțiile lor transfrontaliere;

12.

solicită Comisiei Europene să creeze un portal electronic, de exemplu prin dezvoltarea în continuare a portalului web TEDB existent, astfel încât întreprinderile să aibă o privire de ansamblu asupra diferitelor sisteme de TVA din toate statele membre ale UE, și, în cadrul condițiilor pentru scutirile acordate de un stat membru întreprinderilor care nu sunt stabilite în acel stat, să notifice intenția lor de a beneficia de scutire. Acest instrument trebuie să fie ușor accesibil, fiabil și disponibil în toate limbile oficiale ale UE;

13.

invită, de asemenea, Comisia să extindă domeniul de aplicare a mini-ghișeului unic (MOSS) odată cu implementarea prezentei propuneri. Sistemul MOSS va fi deosebit de important pentru prelucrarea administrativă a TVA în țara de destinație;

14.

consideră că o mai mare flexibilitate în stabilirea cotelor de TVA ar putea face mai dificilă determinarea modului de impozitare a unei tranzacții care implică mai multe produse. Acest lucru are efecte asupra cotei de impozitare aplicabile, bazei de impozitare, tipului de factură și țării considerate țara de impozitare. Poate duce la apariția unor probleme cu facturarea și generează incertitudine, costuri și litigii, întrucât această chestiune poate fi abordată în moduri diferite în diferitele state membre. Comisia ar trebui să furnizeze orientări clare cu privire la modul de gestionare a tranzacțiilor care implică mai multe servicii;

Simplificarea dispozițiilor pentru întreprinderile mici

15.

salută propunerea Comisiei Europene de a acorda statelor membre mai multe posibilități de simplificare a procedurii de aplicare a TVA în cazul întreprinderilor mici. Sunt în continuare importante îmbunătățirea eficienței fiscale și combaterea fraudei, astfel încât să se evite denaturarea concurenței și să se garanteze veniturile fiscale ale statelor membre;

16.

este de acord cu definiția propusă, conform căreia o întreprindere cu o cifră de afaceri anuală de maximum 2 000 000 EUR la nivel de Uniune este considerată a fi o „întreprindere mică”;

17.

relevă că fragmentarea și complexitatea sistemului de TVA presupune costuri semnificative de asigurare a conformității pentru întreprinderile implicate în tranzacții transfrontaliere. Aceste costuri sunt disproporționat de mari pentru IMM-uri, care reprezintă coloana vertebrală a economiei și a ocupării forței de muncă la nivel regional, și cu atât mai mult pentru întreprinderile mici cu o cifră de afaceri anuală sub 2 000 000 EUR. Aceste întreprinderi reprezintă aproximativ 98 % din totalitatea întreprinderilor din UE, contribuind cu cca 15 % la cifra de afaceri globală și cu cca 25 % la veniturile nete obținute din taxa pe valoarea adăugată;

18.

subliniază că, în ceea ce privește prestarea de servicii electronice, poate fi dificil să se stabilească statul membru în care se află clientul. În cazul întreprinderilor mici, cheltuielile administrative aferente unei clarificări satisfăcătoare pentru autoritățile fiscale a acestei chestiuni sunt uneori atât de ridicate, încât acestea exclud comerțul cu clienți din alte state membre. Pentru a reduce sarcina administrativă a întreprinderilor mici cu o cifră de afaceri de maximum 2 000 000 EUR la nivelul Uniunii, acestea ar trebui să poată plăti, în mod alternativ, taxa pe valoarea adăugată la cea mai ridicată cotă TVA aplicabilă în UE pentru serviciile respective;

19.

împărtășește punctul de vedere al Comisiei conform căruia costurile de asigurare a conformității cu reglementările privind TVA ar trebui să fie cât mai reduse cu putință. Este de apreciat faptul că propunerea ar urma să reducă costurile de asigurare a conformității cu normele privind TVA cu până la 18 % pe an pentru IMM-uri;

20.

sprijină propunerea ca toate întreprinderile mici stabilite într-un alt stat membru să beneficieze de scutire de TVA, cu condiția ca cifra lor de afaceri anuală la nivelul UE să nu depășească 100 000 EUR; consideră, însă, că este necesar să se evalueze riscul de apariție a unor efecte care limitează creșterea. Pentru o întreprindere scutită de obligațiile sale fiscale, căreia i-a revenit astfel o sarcină administrativă semnificativ mai mică, o depășire a plafonului poate să fie corelată cu o povară economică ridicată;

21.

salută propunerea de a permite întreprinderilor mici să emită facturi simplificate, precum și propunerea de a exonera întreprinderile scutite de la plata TVA de obligația de emitere a unei facturi;

22.

salută propunerea de a le permite întreprinderilor mici să depună declarațiile de TVA pentru o perioadă de un an calendaristic;

23.

se întreabă de ce întreprinderile scutite de TVA pot eluda toate obligațiile de raportare contabilă și de stocare a datelor. O astfel de derogare poate antrena riscuri de abuz, întrucât statelor membre le este dificil să controleze dacă o întreprindere depășește plafonul;

24.

ia act de faptul că, în unele state membre, au fost luate măsuri de simplificare a înregistrării de noi întreprinderi, cu scopul de a îmbunătăți mediul de afaceri, deși acest lucru ar putea crește, de asemenea, riscul așa-numitei fraude de tip carusel. Doar în anul 2014, diferența dintre încasările teoretice de TVA și încasările efective de TVA ca urmare a fraudei de tip carusel s-a ridicat la cca 50 de miliarde EUR. Este important să se îmbunătățească eficiența fiscală și să se combată frauda, astfel încât diferența dintre încasările teoretice de TVA și încasările efective de TVA să scadă.

Bruxelles, 10 octombrie 2018.

Președintele Comitetului European al Regiunilor

Karl-Heinz LAMBERTZ