Bruxelles, 13.11.2018

COM(2018) 740 final

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

despre funcționarea Directivei privind echipamentele radio 2014/53/UE


CUPRINS

1.    Introducere    

2.    O mai bună tranziție și coerență    

2.1.    Atelier    

2.2.    Orientări privind data de aplicabilitate referitoare la noile directive din sectorul electric    

2.3.    Ghid privind RED    

3.    Punerea în aplicare    

3.1.    Notificarea măsurilor de transpunere    

3.2.    Aplicarea în statele SEE-AELS    

3.3.    Evaluarea conformității    

3.4.    Supravegherea pieței (conformitate și o mai bună cooperare)    

3.5.    Comitetul (TCAM)    

4.    Standarde armonizate    

4.1.    Scopul standardelor armonizate    

4.2.    Elaborarea standardelor armonizate    

4.3.    Etape generale urmate de Comisie în vederea soluționării problemelor    

4.4.    Situații și soluții specifice    

4.4.1.    Standardul Wi-Fi (EN 301 893)    

4.4.2.    Standarde armonizate care nu includeau specificații privind parametrii de performanță ai receptorului    

4.5.    Statutul standardelor armonizate în temeiul RED    

5.    Cerințe    

5.1.    Cerințe bazate pe noua abordare    

5.2.    Împuternicirea conferită Comisiei pentru a adopta acte delegate și de punere în aplicare    

5.2.1.    Articolul 3 alineatul (3) (cerințe esențiale suplimentare) și articolul 4 (combinații de echipamente radio și software)    

5.2.2.    Articolul 5 (înregistrarea)    

5.2.3.    Alte dispoziții    

5.3.    Eliminarea obligațiilor administrative inutile și a ambiguităților    

6.    Concluzie    

Anexă    

Modificări introduse de RED    

1.Introducere

Industria ingineriei joacă un rol strategic în economia Europei. Aceasta produce aproximativ 30% din valoarea industrială adăugată a UE și oferă soluții tehnologice relevante pentru principalele politici ale UE. Echipamentele electrice și mecanice ecologice, inovatoare și inteligente au ca rezultat locuri de muncă mai multe și mai bune în întreaga economie, precum și produse și servicii mai curate, mai eficiente și mai competitive. Industriile ingineriei sunt sectoare-cheie cu rol de facilitatori pentru alte industrii, precum și furnizori de capital și de bunuri și servicii intermediare pentru toate sectoarele economiei.

Unul dintre instrumentele juridice principale ale Uniunii Europene (UE) din domeniul industriei electrice și electronice este Directiva privind echipamentele radio (RED) 1 , care stabilește un cadru de reglementare pentru introducerea pe piața internă a echipamentelor radio și este aplicabilă, sub rezerva mai multor excepții, produselor care utilizează spectrul de frecvențe radio (echipamentele radio) 2 . Celelalte instrumente din domeniul industriei ingineriei electrice și electronice sunt Directiva 2014/35/UE privind joasa tensiune 3 și Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică 4 .

Echipamentele radio, care intră în domeniul de aplicare a RED, nu fac obiectul Directivei 2014/35/UE și al Directivei 2014/30/UE 5 , însă acestea respectă cerințele esențiale ale directivelor respective, întrucât articolul 3 alineatul (1) din RED face referire la cerințele esențiale ale acestora.

RED a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) pe 22 mai 2014, a intrat în vigoare pe 11 iunie 2014 și este aplicabilă începând cu 13 iunie 2016. Aceasta a abrogat Directiva 1999/5/CE privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații 6 . Directiva a prevăzut o perioadă de tranziție de un an, care s-a încheiat pe 12 iunie 2017 (articolul 48). În timpul etapei de tranziție, producătorilor li s-a permis să introducă pe piață echipamente radio conforme fie cu RED, fie cu legislația UE aplicabilă înainte de 13 iunie 2016 (de exemplu, Directiva 1999/5/CE).

RED a aliniat Directiva 1999/5/CE cu noul cadru legislativ 7 . Revizuirea a ținut seama de necesitatea unei monitorizări îmbunătățite a pieței, în principal prin introducerea de obligații de trasabilitate ale producătorilor, importatorilor și distribuitorilor. Aceasta oferă, de asemenea, posibilitatea de a adopta acte delegate în vederea solicitării unei înregistrări prealabile pentru clasele de echipamente radio afectate de niveluri scăzute de conformitate. Alte elemente noi sunt includerea, în domeniul de aplicare, a sunetului pur de radio și a echipamentelor radio-TV numai pentru recepție, precum și simplificarea anumitor cerințe administrative. Pentru o comparație succintă între RED și Directiva 1999/5/CE, a se vedea anexa atașată.

Comisia este împuternicită în RED să adopte acte delegate privind aspecte specifice. În temeiul articolului 44 alineatul (2) din RED, competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani, începând de la 11 iunie 2014, iar Comisia are obligația de a întocmi, cu cel mult nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani (și anume, până la 10 septembrie 2018), un raport privind delegarea de competențe.

Mai mult, în temeiul articolului 47 alineatul (2) din RED, Comisia revizuiește punerea în aplicare a directivei (și anume, RED) și transmite un raport Parlamentului European și Consiliului cel târziu până la 12 iunie 2018 și, ulterior, la fiecare cinci ani.

Un raport în sensul articolului 47 alineatul (2) din RED va cuprinde, inevitabil, detalii privind inițiativele luate sau care urmează a fi luate în vederea pregătirii de acte delegate în temeiul RED, însemnând că va raporta, de asemenea, cu privire la aspecte legate de articolul 44 alineatul (2). În plus, termenul pentru transmiterea unui raport în sensul articolului 47 alineatul (2) este foarte apropiat de data pentru transmiterea unui raport în sensul articolului 44 alineatul (2) din RED.

Prin urmare, prezentul raport este elaborat atât în sensul articolului 44 alineatul (2), cât și în sensul articolului 47 alineatul (2) din RED. În conformitate cu articolul 47 alineatul (2) din RED, prezentul raport cuprinde aspecte privind transpunerea și punerea în aplicare a RED, inclusiv progresele înregistrate în ceea ce privește elaborarea standardelor relevante 8 și activitățile Comitetului pentru evaluarea conformității și supravegherea pieței telecomunicațiilor (TCAM) 9 . Acesta oferă, de asemenea, informații cu privire la aspecte legate de articolul 47 alineatul (2) litera (a), care se referă la un sistem coerent 10 , articolul 47 alineatul (2) litera (d) privind protecția consumatorilor 11 , articolul 47 alineatul (2) litera (e) privind încărcătoarele comune 12 , precum și articolul 47 alineatul (2) litera (f) privind etichetarea electronică 13 . În cele din urmă, prezentul raport oferă detalii și informații actualizate, în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din RED, cu privire la delegarea de competențe 14 .

Prezentul raport este primul raport întocmit, la aproape un an de la încheierea perioadei de tranziție, în sensul articolului 47 alineatul (2). În consecință, este prea devreme să se furnizeze detalii cu privire la toate categoriile enumerate la articolul 47 alineatul (2) din RED și, în general, să se formuleze concluzii privind eficacitatea RED. În temeiul articolului 47 alineatul (2) din RED, se elaborează un raport odată la cinci ani, ceea ce înseamnă că următorul raport va fi întocmit și transmis în 2023.

2.O mai bună tranziție și coerență

2.1.Atelier

Din cauza noilor elemente introduse de RED, statele membre și părțile interesate au ridicat semne de întrebare cu privire la aplicabilitatea RED, precum și cu privire la interpretarea anumitor dispoziții, în special în ceea ce privește domeniul de aplicare, iar Comisia a organizat un atelier deschis la Bruxelles în noiembrie 2014. Obiectivul atelierului a fost de a aborda aspectele și întrebările cu privire la transpunerea RED, astfel încât statele membre să fie gata să pregătească măsurile naționale de transpunere în timp util și într-o manieră coerentă, iar părțile interesate (de exemplu, industria și organismele notificate) să fie gata să aplice coerent RED, de la data aplicării sale.

Numărul de participanți a fost unul mare (aproximativ 100), aceștia provenind, în principal, din statele membre, din state AELS 15 , din organizații de standardizare europeană, asociații ale industriei, organisme notificate, asociații de consumatori etc. Ulterior, un document cu „Întrebări și răspunsuri” a fost publicat pe site-ul Comisiei 16 .

2.2.Orientări privind data de aplicabilitate referitoare la noile directive din sectorul electric

A existat nevoia de a furniza orientări statelor membre și părților interesate, care să explice în detaliu aplicabilitatea noilor directive din sectorul electric (Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE și RED) în legătură cu data introducerii pe piață a unui produs. Drept răspuns, serviciile Comisiei au elaborat astfel de orientări, care au fost publicate pe site-ul Comisiei 17 . 

Documentul oferă clarificări cu privire la directiva din sectorul electric care este aplicabilă într-o anumită situație, luând în considerare data la care un produs este introdus pe piață, perioada de tranziție a RED, domeniul de aplicare a vechilor și noilor directive din sectorul electric, precum și data de aplicabilitate a directivelor respective.

2.3.Ghid privind RED

În mai 2017, noul Ghid privind RED a fost publicat pe site-ul web al Comisiei 18 . Ghidul este menit să servească drept manual pentru toate părțile afectate direct sau indirect de RED. Acesta ar trebui să ofere asistență în demersul de interpretare a RED. Ghidul nu are caracter juridic obligatoriu.

Ghidul explică și clarifică unele dintre cele mai importante aspecte legate de aplicarea RED, cum ar fi domeniul de aplicare, cerințele esențiale, procedurile aplicabile de evaluare a conformității, unele obligații specifice legate de operatorii economici etc. Acesta a fost elaborat în colaborare cu statele membre și cu părțile interesate (organizații de standardizare europeană, asociații ale industriei, organisme notificate, asociații de consumatori).

În iunie 2018, serviciile Comisiei au publicat o versiune actualizată a acestui ghid, cu sprijinul, de asemenea, al Comitetului pentru evaluarea conformității și supravegherea pieței telecomunicațiilor (TCAM) 19 , care include clarificări ale aspectelor aduse în discuție după publicarea primei versiuni a ghidului și referințe actualizate. De exemplu, acesta clarifică dacă RED este sau nu aplicabilă tunerelor radio, oferă actualizări cu privire la aplicabilitatea RED în cazul dronelor și conține referințe încrucișate la orientările suplimentare privind echipamentele combinate 20 . 

3.Punerea în aplicare

3.1.Notificarea măsurilor de transpunere

Articolul 49 alineatul (1) din RED prevede că statele membre adoptă și publică, până la 12 iunie 2016, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive (și anume, RED). Statele membre comunică de îndată Comisiei textul măsurilor respective.

Până în luna iulie 2016, 14 state membre și-au notificat măsurile naționale de transpunere. În consecință, în iulie 2016, Comisia Europeană a trimis o scrisoare de punere în întârziere către celelalte 14 state membre care nu erau în conformitate cu articolul 49 alineatul (1). Până la finele anului 2017, toate statele membre au notificat unul sau mai multe acte naționale la care se face referire drept măsuri naționale de transpunere. Prin urmare, RED a fost transpusă în toate statele membre, iar orice dosare privind încălcarea legislației UE referitoare la articolul 49 alineatul (1) din RED au fost închise. Informații despre procedurile privind încălcarea legislației UE urmate, pentru fiecare stat membru în parte, sunt disponibile în baza de date a Comisiei 21 .

Serviciile Comisiei nu au primit reclamații în ceea ce privește problemele provocate cu privire la libera circulație a echipamentelor radio, deja în conformitate cu RED, rezultate de pe urma transpunerii cu întârziere a RED.

3.2.Aplicarea în statele SEE-AELS

RED este aplicabilă în statele SEE 22 -AELS 23 (Norvegia, Islanda și Liechtenstein), întrucât aceasta a fost încorporată în Acordul SEE printr-o decizie a Comitetului mixt al SEE 24 și, ulterior, a fost transpusă în legislația națională de statele respective.

Elveția și-a adaptat legislația națională 25 echivalentă cu RED. În consecință, capitolul 7 relevant din anexa I la Acordul de recunoaștere reciprocă încheiat între UE și Elveția, intrat în vigoare pe 1 iunie 2002 26 , a fost modificat 27 pentru a reflecta noul acquis al UE și legislația elvețiană echivalentă.

3.3.Evaluarea conformității 

În mai 2015, serviciile Comisiei au trimis o scrisoare către toate statele membre, prin care acestea erau invitate să înceapă să își notifice organismele de evaluare a conformității în temeiul RED, cu condiția ca dispozițiile relevante ale RED să fi fost transpuse. Scrisoarea a evidențiat, de asemenea, faptul că organismele notificate în temeiul directivei abrogate urmau să fie retrase de la 13 iunie 2017 (și anume, după încheierea perioadei de tranziție prevăzute la articolul 48 din RED).

Până la finalul perioadei de tranziție (și anume, până la 12 iunie 2017), 61 de organisme au fost notificate, până la finele anului 2017 încă patru organisme au fost notificate, iar până la finalul lunii aprilie 2018 numărul total al organismelor respective a ajuns la 70 28 . 

Nu au fost întâmpinate probleme deosebite în ceea ce privește notificarea organismelor de evaluare a conformității în temeiul RED. În plus, Comisia nu a primit niciodată informații care să releve că organismele notificate erau suprasolicitate sau nu își puteau îndeplini sarcinile. În pofida faptului că a existat o întârziere în ceea ce privește publicarea standardelor armonizate (detalii sunt furnizate în secțiunea 4) și, prin urmare, a fost necesară implicarea unui organism notificat pentru cerințe specifice 29 , Comisia nu a primit totuși informații care să indice că acestea erau suprasolicitate.

RED este o directivă care folosește noua abordare. Aceasta este bazată în mare parte pe sistemul declarației de conformitate a UE (DoC), care obligă producătorii să își certifice propriile produse și să păstreze un dosar tehnic în ceea ce privește conformitatea produselor cu cerințele aplicabile, în vederea inspectării de către autoritățile de supraveghere.

O parte terță (în acest caz, un organism de notificare) trebuie obligatoriu să fie implicată în situații specifice și excepționale 30 . Cu toate acestea, în trecut producătorii au preferat adesea să obțină sprijin din partea unui organism notificat chiar și atunci când acesta nu era necesar deoarece aceștia aplicaseră standardele armonizate relevante 31 . Trebuie analizat dacă alinierea procedurilor de evaluare a conformității cu noul cadru legislativ va încuraja producătorii să obțină sprijin din partea unui organism notificat doar în situațiile specifice prevăzute în directivă, conducând astfel la o reducere a costurilor administrative.

Criteriile detaliate prevăzute de RED pe care trebuie să le îndeplinească organismele de evaluare a conformității au drept obiectiv asigurarea unui nivel suficient și ridicat uniform de performanță a acestor organisme. Datorită acordurilor de recunoaștere reciprocă încheiate cu mai multe state 32 , producătorii pot beneficia de acces pe o piață mai largă.

Grupul sectorial de organisme notificate, Asociația de conformitate a Directivei privind echipamentele radio (REDCA) 33 , contribuie la punerea în aplicare efectivă a legislației în cooperare cu comitetul instituit în temeiul RED, și anume Comitetul pentru evaluarea conformității și supravegherea pieței telecomunicațiilor (TCAM) 34 , și facilitează convergența practicilor de evaluare a conformității. REDCA colaborează cu organizații relevante precum Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI), Comitetul pentru comunicații electronice (CCE) și grupul de cooperare administrativă (ADCO al RED) 35 . Este recunoscut faptul că aplicarea procedurilor de evaluare a conformității într-o manieră coerentă facilitează crearea unei piețe deschise și concurențiale în întreaga Europă.

3.4.Supravegherea pieței (conformitate și o mai bună cooperare)

Per total, RED, care aplică cadrul pentru supravegherea pe piață a produselor stabilit prin Regulamentul (CE) 765/2008 36 , realizează o cooperare îmbunătățită și mai eficientă între autoritățile naționale de supraveghere a pieței, care este indispensabilă pentru succesul politicii de supraveghere a pieței și pentru garantarea unei piețe deschise și concurențiale în întreaga Europă. Această cooperare este sprijinită de funcționarea bazei de date online a sistemului de informare și comunicare privind supravegherea pieței paneuropene (ICSMS) și a sistemului de alertă rapidă al UE pentru produse nealimentare periculoase (RAPEX), care constituie instrumente esențiale în vederea schimbului de informații și a optimizării repartizării sarcinilor în rândul autorităților 37 .

Cooperarea este asigurată, de asemenea, prin instituirea și funcționarea grupului de cooperare administrativă al autorităților naționale de supraveghere a pieței din sectorul specific, grupul ADCO al RED. Una dintre activitățile importante desfășurate de grupul ADCO al RED constă în elaborarea și transmiterea, către Comisie și TCAM, de statistici anuale privind supravegherea pieței în cazul echipamentelor vizate de RED (și de predecesoarea sa, Directiva 1999/5/CE) 38 .

Până la finalizarea prezentului raport, grupul ADCO al RED a prezentat statisticile privind supravegherea pieței pentru anul 2016 39 și, întrucât în anul respectiv Directiva 1999/5/CE era încă aplicabilă, statisticile în cauză oferă constatări referitoare la produse neconforme cu Directiva 1999/5/EC, găsite pe piață. Mai exact, până la 12 iunie 2016 a fost aplicabilă Directiva 1999/5/CE, în timp ce între 13 iunie 2016 și 12 iunie 2017 producătorii au avut de ales între a aplica fie Directiva 1999/5/CE, fie RED având în vedere perioada de tranziție prevăzută la articolul 48 din RED. Pe baza acestor statistici, se poate presupune că producătorii au preferat să aplice Directiva 1999/5/CE în cursul perioadei date. Prin urmare, nu se pot formula concluzii concrete cu privire la faptul dacă anumite tipuri de echipamente radio sunt afectate sau nu de nivelul scăzut de conformitate în ceea ce privește cerințele RED.

Pe lângă datele de mai sus, Comisia a primit, din partea statelor membre, 40 informații privind aplicarea RED în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) 41 . Aceste informații conduc,de asemenea, la concluzia că, până la încheierea perioadei de tranziție, producătorii au preferat să utilizeze directiva abrogată, însă în continuare aplicabilă, și anume Directiva 1999/5/CE. În consecință, conformitatea echipamentelor radio care se aflau pe piață a fost evaluată pe baza celei din urmă directive.

Mai mult, rapoartele primite în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) nu indică sau nu concluzionează că există o problemă legată de nivelul scăzut de conformitate cu cerințele esențiale ale RED, în ceea ce privește orice categorie de echipamente radio.

Statele membre vor putea să evalueze conformitatea echipamentelor radio cu noua directivă (RED) și să ofere informații și date mai detaliate pe parcursul următorilor ani.

O problemă specifică adusă în discuție de autoritățile de supraveghere a pieței în cadrul reuniunilor grupului ADCO al RED a fost lipsa de claritate în ceea ce privește aplicarea RED în cazul vehiculelor aeriene fără pilot (drone) și necesitatea de a asigura că cerințele sale în materie de compatibilitate electromagnetică și de spectru de frecvențe radio sunt aplicabile (cel puțin) în cazul dronelor comerciale și pentru consumatori. În cadrul discuțiilor în vederea adoptării unui regulament în domeniul aviației civile 42 , s-a convenit asupra modificării excluderii din RED care vizează echipamentele aeronautice 43 . În consecință, noul Regulament (UE) 2018/1139, aplicabil începând cu 11.9.2018 44 , a modificat anexa I (punctul 3) la RED în scopul asigurării faptului că RED se va aplica în cazul majorității categoriilor de drone.

În 2017, Comisia a prezentat o propunere legislativă pentru un regulament privind conformitatea și asigurarea respectării normelor privind piața unică pentru produse nealimentare 45 , în vederea reducerii numărului de produse neconforme de pe piața unică. Mai exact, aceasta va furniza stimulentele potrivite pentru întreprinderi, va intensifica verificările conformității și va promova o cooperare transfrontalieră mai strânsă în rândul autorităților care se ocupă de aplicarea cerințelor prin consolidarea cadrului existent pentru activitățile de supraveghere a pieței. În plus, aceasta va încuraja desfășurarea de acțiuni comune de către autoritățile de supraveghere a pieței din mai multe state membre, va îmbunătăți schimbul de informații, va promova coordonarea programelor de supraveghere a pieței și va crea un cadru consolidat pentru controlul produselor care intră pe piața Uniunii și pentru o mai bună cooperare între autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile vamale. Aceasta include, printre altele, eliminarea articolului 39 și a articolului 40 alineatul (1) al patrulea paragraf din RED 46 . 

3.5.Comitetul (TCAM)

Articolul 45 din RED instituie Comitetul pentru evaluarea conformității și supravegherea pieței telecomunicațiilor (TCAM), un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 47 . TCAM 48 își oferă avizul privind actele de punere în aplicare propuse în temeiul RED și, în general, discută orice alte aspecte care vizează aplicarea directivei, aduse în discuție fie de președintele său, fie de un reprezentant al unui stat membru în conformitate cu regulamentul său de procedură.

Comitetul, prezidat de serviciile Comisiei, și-a actualizat regulamentul de procedură care a fost pregătit mai întâi de serviciile Comisiei, a fost aprobat de TCAM 49 și a intrat în vigoare la 19 septembrie 2017. Prin urmare, s-a asigurat faptul că respectivul comitet este în funcțiune.

Trebuie remarcat că un comitet asemănător a existat în temeiul Directivei 1999/5/CE (directiva abrogată). Comitetul instituit în temeiul Directivei 1999/5/CE a numit un grup de lucru prezidat de serviciile Comisiei 50 în vederea oferirii de asistență și consiliere cu privire la chestiuni specifice. Grupul de lucru respectiv își continuă activitatea în calitate de grup al comitetului instituit prin RED.

În 2015, TCAM a instituit, de asemenea, un subgrup 51 privind „produse aeronautice, piese și dispozitive”. Acest subgrup a fost creat în vederea discutării chestiunilor și propunerilor formulate într-un document TCAM privind excluderea produselor, pieselor și dispozitivelor aeronautice din anexa I la RED, precum și a cazurilor specifice aflate în curs de examinare în cadrul organizațiilor de standardizare europeană, cum ar fi dronele și radarele de obstacole. În 2016, subgrupul a prezentat TCAM un raport cuprinzând constatări și recomandări în vederea evaluării suplimentare 52 .

A existat o procedură de vot în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) - procedura de consultare - privind proiectul de Regulament de punere în aplicare al Comisiei de specificare a modului de prezentare a informațiilor prevăzute la articolul 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE, în privința căruia comitetul a emis un aviz pozitiv 53 . 

Reuniuni comune ale TCAM și Comitetului instituit prin Decizia privind spectrul de frecvențe radio (676/2002/CE) 54 , Comitetul pentru spectrul de frecvențe radio (RSC), sunt organizate în vederea discutării aspectelor comune legate de echipamentele radio și, prin urmare, a facilitării punerii în aplicare a RED, după caz. Ultima reuniune a acestui grup mixt a avut loc în octombrie 2017.

4.Standarde armonizate

4.1.Scopul standardelor armonizate

Aplicarea standardelor armonizate, ale căror referințe sunt publicate în JOUE în temeiul directivei, este voluntară, însă aceasta are avantajul de a acorda „prezumția de conformitate” cu cerințele esențiale corespunzătoare pe care standardele respective urmăresc să le acopere 55 . 

În cazul în care un producător alege să nu respecte un standard armonizat sau alege să îl aplice doar parțial, acesta are obligația de a demonstra că echipamentele radio sunt în conformitate cu cerințele esențiale prin alte modalități, precum și de a oferi o justificare tehnică completă pentru a indica respectarea cerințelor respective. În cazul în care nu există standarde armonizate sau acestea nu sunt aplicate, producătorul este obligat să consulte un organism notificat în vederea evaluării conformității cu cerințele legate de articolul 3 alineatele (2) și (3), însă nu există o asemenea obligație pentru cerințele privind articolul 3 alineatul (1).

De la mijlocul anilor '80, UE a utilizat din ce în ce mai mult standardele în sprijinul politicilor și legislației sale. Standardizarea a contribuit într-o măsură semnificativă la realizarea pieței interne în contextul legislației „Noua abordare”, care se referă la standardele europene elaborate de organizațiile de standardizare europeană. Aceste organizații europene au acorduri speciale (Acordul de la Viena și, respectiv, Acordul de la Frankfurt) încheiate cu Organizația Internațională de Standardizare / Comisia Electrotehnică Internațională, care asigură colaborarea în ceea ce privește majoritatea subiectelor în materie de standardizare și evită suprapunerea activităților. În special, în cazurile în care există lucrări internaționale care pot fi adoptate în Europa, se acordă prioritate lucrărilor de la nivel internațional.

4.2.Elaborarea standardelor armonizate

Acționând în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 privind standardizarea 56 , Comisia a solicitat Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) să elaboreze, în sprijinul punerii în aplicare a articolului 3 din RED, standarde armonizate pentru echipamentele radio 57 (denumit în continuare „mandatul”).

Mandatul a fost prezentat CENELEC și ETSI cu aproape doi ani înainte de expirarea perioadei de tranziție prevăzute în RED. Mandatul a fost acordat la 4 august 2015, în vreme ce perioada de tranziție s-a încheiat la 12 iunie 2017.

Termenul-limită pentru prezentarea standardelor – 15 martie 2016 – a fost prevăzut în mandat.

CENELEC și ETSI au fost consultate pe parcursul elaborării mandatului respectiv. Prin urmare, acestea au avut cunoștință cu suficient timp înainte de necesitatea de a demara elaborarea unor standarde armonizate în scopul RED.

Cea mai recentă listă de standarde armonizate în temeiul Directivei 1999/5/CE includea 252 de standarde armonizate, și anume 21 legate de cerințele esențiale de la articolul 3 alineatul (1) litera (a), 52 pentru cele de la articolul 3 alineatul (1) litera (b) și 179 pentru cele de la articolul 3 alineatul (2) și de la articolul 3 alineatul (3) 58 . Nu toate aceste standarde armonizate necesitau actualizări 59 . Modificările privind setul existent de standarde disponibil în temeiul directivei abrogate (Directiva 1999/5/CE), necesare pentru a reflecta în mod adecvat modificările din RED, erau limitate. Fără a aduce atingere niciunor standarde noi care ar fi trebuit elaborate având în vedere noul domeniu de aplicare a RED (față de domeniul de aplicare a Directivei 1999/5/CE), a fost necesară actualizarea a 187 de standarde, ale căror referințe au fost publicate în temeiul Directivei 1999/5/CE, în scopul publicării în temeiul RED 60 . 

Cu toate acestea, a existat o întârziere în ceea ce privește publicarea standardelor armonizate în temeiul RED deoarece un număr mare de standarde nu au fost prezentate cu respectarea intervalului pus la dispoziție sau nu au fost actualizate sau adaptate în scopul RED.

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 privind standardizarea, Comisia poate publica standardele armonizate în JOUE doar dacă acestea au fost prezentate formal de organizațiile de standardizare și dacă îndeplinesc cerințele pe care acestea vizează să le acopere.

Aspectele menționate mai sus privind disponibilitatea în timp util a standardelor au atras atenția mediului politic și a mass-mediei.

4.3.Etape generale urmate de Comisie în vederea soluționării problemelor 

În efortul de a soluționa problemele menționate anterior, precum și pentru a evita ca astfel de situații să survină din nou pe viitor, serviciile Comisiei au lucrat în strânsă colaborare cu organizațiile de standardizare europeană (OSE).

În primul rând, Comisia a evaluat pe cât de repede posibil standardele armonizate atunci când acestea au fost prezentate de CENELEC și de ETSI. Durata medie de evaluare a standardelor a fost de mai puțin de două luni de la prezentarea informală a acestora și de aproximativ o lună de la prezentarea oficială a acestora. Comisia a stabilit, de asemenea,publicarea lunară a standardelor armonizate pentru a asigura că standardele armonizate adecvate pot fi puse la dispoziție producătorilor în intervalul de timp cel mai scurt posibil, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (6) din Regulamentul nr. 1025/2016 privind standardizarea. Prin urmare, publicarea standardelor armonizate adecvate s-a putut realiza, în medie, în două până la trei luni de la prezentarea acestora de către CENELEC și ETSI. Ori de câte ori i s-a solicitat acest lucru, Comisia a furnizat, de asemenea, observații cu privire la proiectele de standarde în vederea prevenirii unor potențiale probleme privind publicarea ulterioară a acestora în JOUE.

Mai mult, serviciile Comisiei au organizat un atelier comun împreună cu organizațiile de standardizare europeană pentru a descrie și a explica cerințele în materie de calitate necesare pentru standardele armonizate și cele mai frecvente erori comise în procesul de elaborare a standardelor armonizate, în vederea evitării acestora pe viitor 61 . În cadrul atelierului, au fost identificate studii de caz specifice pentru a explica motivele nepublicării și pentru a prezenta exemple cu unele dintre cele mai frecvente greșeli comise. S-au discutat, de asemenea, recomandări și posibile soluții pentru viitor în ceea ce privește problemele selectate.

Din cauza întârzierii în ceea ce privește elaborarea și publicarea standardelor armonizate în temeiul RED 62 , serviciile Comisiei au primit numeroase întrebări cu privire la aplicabilitatea RED, la dispozițiile aplicabile în timpul perioadei de tranziție, precum și la faptul dacă aprovizionarea cu echipamente radio (de exemplu, telefoane mobile) introduse pe piață înainte de încheierea perioadei de tranziție (și anume, înainte de 13 iunie 2017) ar urma să fie afectată. Pentru a le oferi părților interesate o mai mare claritate, serviciile Comisiei au elaborat un document cu titlul „Întrebări frecvente”, care a fost publicat mai întâi pe site-ul Comisiei în aprilie 2017 63 și, de atunci, a fost actualizat ori de câte ori a fost necesar.

În general, ca parte din Strategia sa privind piața unică 64 , Comisia lucrează la modernizarea sistemului de standardizare europeană și a lansat așa-numita inițiativă comună privind standardizarea. Obiectivul acestei inițiative este de a lucra într-un parteneriat public-privat împreună cu organismele de standardizare și cu statele membre pentru a reacționa mai bine la provocările standardizării europene; pentru a realiza un schimb de informații privind noile norme și evoluții; precum și pentru a asigura o mai bună înțelegere a rolului standardelor.

4.4.Situații și soluții specifice

Pe lângă etapele urmate în vederea identificării de soluții la problemele întâmpinate în ceea ce privește elaborarea standardelor armonizate în temeiul RED, în efortul de a crește numărul de standarde publicate serviciile Comisiei au adoptat, de asemenea, soluții pragmatice în două situații specifice descrise mai jos.

4.4.1.Standardul Wi-Fi (EN 301 893)

O situație specială a survenit odată cu noua versiune a unui standard, prezentată de ETSI în mai 2017, care viza un număr mare de produse Wi-Fi (EN 301 893) 65 . 

Drept soluție, Comisia a introdus o perioadă de tranziție care permite industriei să aibă suficient timp la dispoziție pentru a se adapta la specificațiile acestui nou standard armonizat.

4.4.2.Standarde armonizate care nu includeau specificații privind parametrii de performanță ai receptorului

Mai multe standarde armonizate ETSI, publicate în temeiul Directivei 1999/5/CE, nu abordau în totalitate cerințele esențiale ale noii RED (de exemplu, parametrii de performanță ai receptorului). O soluție specifică adoptată de Comisie a fost ca, la momentul includerii pe lista de standarde armonizate publicate în JOUE 66 , în temeiul RED, a referințelor standardelor armonizate respective, să se introducă o notă care specifică faptul că standardele în cauză nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește respectivii parametri lipsă. Pentru respectivii parametri lipsă relativ limitați, producătorii ar trebui să urmeze o procedură de evaluare a conformității care implică un organism notificat (și anume, oricare dintre procedurile stabilite în anexa III sau IV la RED).

4.5.Statutul standardelor armonizate în temeiul RED

Datorită eforturilor depuse și etapelor urmate, numărul de standarde armonizate ETSI, ale căror referințe au fost publicate în temeiul RED înainte de încheierea perioadei de tranziție 67 , a fost chiar mai ridicat față de numărul de standarde ale căror referințe au fost publicate în temeiul Directivei 1999/5/CE (RED: 134; Directiva 1999/5/CE: 125) 68 . La începutul lunii martie 2018, referințele a cinci standarde suplimentare ETSI, precum și a cinci standarde CENELEC au fost publicate în JOUE în temeiul RED, ajungând la un total de 144 de standarde armonizate 69 .

5.Cerințe

5.1.Cerințe bazate pe noua abordare

RED stabilește cerințele esențiale pentru siguranță și sănătate, compatibilitatea electromagnetică, precum și pentru utilizarea eficientă a spectrului radio. Directiva prevede, de asemenea, temeiul pentru reglementări ulterioare vizând unele aspecte suplimentare, de exemplu protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, protecția împotriva fraudelor, interoperabilitatea, accesul la serviciile de urgență, conformitatea combinațiilor de echipamente radio și software.

Cerințele esențiale în materie de siguranță ale RED, precum și ale Directivei 1999/5/CE se referă la obiectivele în materie de siguranță ale Directivei 2014/35/UE. Aceste obiective, aplicabile în UE de peste 35 de ani, cuprind toate pericolele în materie de siguranță de interes public, vizând asigurarea unui sistem coerent și a unui nivel ridicat de protecție a utilizatorilor. Datele privind supravegherea pieței primite până la momentul finalizării prezentului raport nu au indicat motive de preocupare sau probleme în ceea ce privește nivelul de siguranță al echipamentelor radio introduse pe piață și nu au indicat accidente provocate de echipamente radio.

Cerințele esențiale ale RED sunt sprijinite de standardele armonizate voluntare 70 .

5.2.Împuternicirea conferită Comisiei pentru a adopta acte delegate și de punere în aplicare

5.2.1.Articolul 3 alineatul (3) (cerințe esențiale suplimentare) și articolul 4 (combinații de echipamente radio și software)

Articolul 3 alineatul (3) împuternicește Comisia să adopte acte delegate pentru a specifica categoriile sau clasele de echipamente radio vizate de fiecare dintre cerințele prevăzute la literele (a)-(i) de la articolul 3 alineatul (3). Aceste cerințe vizează interoperabilitatea, serviciile de urgență, software-ul, frauda, accesibilitatea, viața privată, datele cu caracter personal și utilizarea în mod necorespunzător.

Până la momentul finalizării prezentului raport, Comisia nu a adoptat niciun act delegat care să vizeze articolul 3 alineatul (3), deși s-au desfășurat deja unele inițiative, astfel cum se descrie mai jos. Deciziile Comisiei adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE rămân aplicabile în temeiul RED, în măsura în care acestea nu sunt incompatibile cu RED, până când sunt abrogate. Prin urmare, există cinci decizii ale Comisiei care sunt valabile și aplicabile în sensul articolului 3 alineatul (3) litera (g) 71 .

În temeiul articolului 4 din RED, producătorii de echipamente radio și de software care permite ca echipamentele radio să fie utilizate conform destinației prevăzute furnizează statelor membre și Comisiei informații privind conformitatea combinațiilor prevăzute de echipamente radio și software cu cerințele esențiale stabilite la articolul 3 din RED. Această cerință este aplicabilă dacă actele delegate și de punere în aplicare aferente sunt adoptate de Comisie. Până la momentul actual, nu a fost adoptat niciun act delegat sau de punere în aplicare în sensul articolului 4.

Un grup de experți al Comisiei privind echipamentele radio a fost înregistrat în registrul Comisiei 72 , acesta fiind însărcinat să asiste Comisia în procesul de elaborare a posibilelor acte delegate în ceea ce privește RED și, în general, să ofere asistență specializată cu privire la orice aspect referitor la RED. Până la finalizarea prezentului raport, a fost publicată o cerere de candidaturi în vederea selectării membrilor grupului și a finalizării instituirii acestuia.

Articolul 3 alineatul (3) litera (i) și articolul 4: Produsele conectate

Odată cu apariția tehnologiilor digitale emergente precum internetul obiectelor (IoT), robotica avansată și sistemele autonome controlate de inteligența artificială (IA), imprimarea 3D sau tehnologia de tip cloud computing, economia și societatea noastră s-ar putea confrunta cu provocări jurisdicționale care le depășesc pe cele de până acum, cauzate de epoca informatizării.

Comisia desfășoară inițiative în acest domeniu 73 . În aprilie 2018, a fost adoptată o Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 74 . Comunicarea evidențiază inițiativele întreprinse și progresele înregistrate în materie de inteligență artificială.

RED poate fi relevantă în acest domeniu, întrucât aceasta este aplicabilă produselor conectate (și anume, echipamentele care comunică) și stabilește cerințe aferente astfel încât aceste echipamente susțin caracteristici care asigură că nu le este afectată conformitatea,din cauza utilizării de software nou sau modificat și, de asemenea, în utilizare protejează anumite elemente precum datele cu caracter personal, viața privată etc.

Unul dintre domeniile avute în vedere este elaborarea unuia sau mai multor acte delegate/de punere în aplicare în temeiul articolului 3 alineatul (3) litera (i) și al articolului 4 alineatul (2) din RED, ambele cu privire la utilizarea de software și având ca obiectiv asigurarea faptului că nu este afectată conformitatea anumitor clase de echipamente radio din cauza utilizării de software nou sau modificat.

Comisia a creat un grup de experți al Comisiei privind sistemele radio reconfigurabile (E03413) cu durată limitată 75 . Deși se va institui un nou grup de experți privind echipamentele radio, care va avea un mandat extins, grupul de experți al Comisiei privind sistemele radio reconfigurabile va fi păstrat ca grup de experți separat pentru a i se permite să își finalizeze activitatea.

Comisia are în vedere, de asemenea, utilizarea împuternicirii prevăzute la articolul 3 alineatul (3), în ceea ce privește frauda, viața privată și datele cu caracter personal. Serviciile Comisiei examinează și discută în cadrul TCAM și al grupului de lucru al acestuia problemele recente evidențiate cu privire la securitatea anumitor categorii de produse care comunică (precum păpușile sau ceasurile inteligente) și la riscurile pe care le prezintă acestea, în special pentru copii.

Pe lângă problemele aduse în discuție în cadrul grupului de lucru al TCAM cu privire la securitatea anumitor categorii de produse care comunică (precum păpușile sau ceasurile inteligente), se vor desfășura discuții suplimentare în cadrul grupului privind echipamentele radio, care vor fi stabilite de Comisie.

În acest scop, serviciile Comisiei intenționează să lanseze studii, unul cu privire la ceasurile inteligente și jucăriile conectate și unul cu privire la sistemele radio reconfigurabile, pentru a analiza anvergura factorilor critici și pentru a oferi o analiză cost-beneficiu.

Articolul 3 alineatul (3) litera (a): Încărcătorul comun

În ceea ce privește încărcătorul comun, RED împuternicește Comisia, în temeiul articolului 3 alineatul (3) litera (a), să definească categoriile sau clasele care sunt construite astfel încât să funcționeze în corelație cu accesoriile, în special cu încărcătoarele comune. La considerentul 12, RED face referire la depunerea în continuare de eforturi pentru dezvoltarea unui încărcător comun pentru anumite categorii sau clase de echipamente radio.

În 2009, producătorii de telefoane mobile au convenit asupra unui acord voluntar (memorandum de înțelegere) în ceea ce privește telefoanele mobile introduse pe piață începând cu 2011 76 . Semnatarii au convenit asupra elaborării unei specificații comune bazate pe interfața USB 2.0 Micro B (micro-USB), care ar permite o compatibilitate de încărcare deplină cu telefoanele mobile urmând a fi introduse pe piață. În cazul telefoanelor care nu erau prevăzute cu o interfață micro-USB, era permis un adaptor în conformitate cu clauzele din memorandumul de înțelegere.

Memorandumul de înțelegere a avut drept obiectiv garantarea interoperabilității între încărcătoare și noile telefoane mobile de pe piață, reducând astfel necesitatea de a achiziționa sau de a schimba mereu încărcătoarele și cablurile și contribuind la reducerea ulterioară a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în conformitate cu strategiile privind economia circulară și uniunea energetică 77 . În același timp, interoperabilitatea a fost considerată ca fiind esențială pentru dezvoltarea unei piețe unice digitale competitive, atât în beneficiul industriei, cât și al consumatorilor. Memorandumul de înțelegere a avut drept scop, de asemenea, asigurarea posibilității ca cetățenii să beneficieze de încărcătoare fiabile, eficiente din punct de vedere energetic și sigure, indiferent dacă acestea erau furnizate de producătorii telefoanelor inteligente sau dacă erau comercializate drept produse autonome.

Înainte de memorandumul de înțelegere, 500 de milioane de telefoane mobile erau în funcțiune în țările UE, însă acestea erau compatibile doar cu anumite încărcătoare de telefoane mobile, întrucât pe piață existau peste 30 de tipuri diferite de încărcătoare. În afara faptului că acest lucru constituia un inconvenient pentru consumatori, s-a estimat că situația genera anual peste 51 000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice în UE.

Comisia a dispus realizarea unui studiu de evaluare a impactului memorandumului de înțelegere asupra armonizării încărcătoarelor de telefoane mobile și a posibilelor opțiuni pentru viitor. Acesta a fost prezentat în august 2014 78 și a confirmat faptul că metoda aleasă (un acord voluntar facilitat de Comisie, împreună cu elaborarea unui standard tehnic) a sporit armonizarea încărcării telefoanelor mobile în UE și a îmbunătățit confortul clienților.

În special, studiul a oferit următoarele informații și concluzii: chiar și producătorii de telefoane mobile care nu s-au înscris în memorandumul de înțelegere par să fi adoptat, de asemenea, soluții de încărcare prin mufă de tip micro-USB, ceea ce indică faptul că aproape 100% din telefoanele mobile pe bază de date celulare vândute în Europa în 2013 erau conforme cu soluția de încărcare prin mufă de tip micro-USB; datorită memorandumului de înțelegere, se estimează că numărul de încărcătoare autonome a scăzut cu între șase și 21 de milioane în perioada cuprinsă între 2011 și 2013; prevalența din ce în ce mai mare a încărcării prin mufă de tip micro-USB a limitat necesitatea de a achiziționa încărcătoare autonome și, prin urmare, a redus utilizarea de materii prime față de cazul contrar.

Întrucât experiența anterioară cu memorandumul de înțelegere s-a dovedit a fi încununată de succes din rațiunile menționate mai sus, Comisia a dorit să continue abordarea urmată deja pe baza unui acord voluntar. Mai mult, o soluție voluntară ar putea să se adapteze cu mai multă ușurință la noile tehnologii și inovații comparativ cu o opțiune de reglementare. În plus, o abordare voluntară poate să fi avut avantajul unui domeniu de aplicare mai amplu, comparativ cu opțiunea de reglementare, de exemplu aceasta ar fi putut să vizeze ambele capete ale cablului de încărcare 79 .

Cu toate acestea, având în vedere rezultatul nesatisfăcător de până acum în ceea ce privește progresele înregistrate în cazul opțiunii voluntare, Comisia va lansa în curând un studiu de evaluare a costurilor și beneficiilor diverselor opțiuni, inclusiv a celei de reglementare.

Articolul 3 alineatul (3) litera (g): Accesul efectiv la serviciile de urgență pentru telefoanele inteligente

Printre subiectele avute în vedere se numără un act delegat, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (g) din RED, prin care telefoanele mobile cu capacități informatice avansate (și anume „telefoanele inteligente”) intră sub incidența cerinței privind serviciile de urgență. Obiectivul este să se asigure că, atunci când sunt introduse pe piața Uniunii Europene, „telefoanele inteligente” sprijină accesul efectiv la serviciile de urgență, de exemplu 112.

5.2.2.Articolul 5 (înregistrarea)

Articolul 5 din RED instituie un sistem de înregistrare, în ceea ce privește categoriile sau clasele de echipamente radio afectate de un nivel scăzut de conformitate, aplicabil în cazul în care actele delegate și de punere în aplicare aferente sunt adoptate de Comisie.

La momentul actual, nu există suficiente date, statistici sau elemente de probă care să indice că anumite categorii sau clase de echipamente radio sunt afectate de un nivel scăzut de conformitate. Astfel cum s-a clarificat anterior, producătorii au preferat să utilizeze, până la încheierea perioadei de tranziție, directiva abrogată și, în consecință, conformitatea marii majorități a echipamentelor radio de pe piață a fost evaluată doar pe baza Directivei 1999/5/CE.

Prin urmare, până la momentul actual Comisia nu a adoptat niciun act delegat sau de punere în aplicare în temeiul articolului 5.

5.2.3.Alte dispoziții

Pe lângă articolele 4 și 5 (menționate anterior), alte dispoziții specifice ale RED împuternicesc Comisia să adopte acte de punere în aplicare 80 .

Până la momentul actual, Comisia a adoptat un act de punere în aplicare care are legătură cu punerea în aplicare a articolului 10 alineatul (10) din RED 81 .

Articolul 10 alineatul (10) din RED impune producătorilor să adauge informații pe ambalaj care permit identificarea statelor membre sau a zonei geografice dintr-un stat membru unde există restricții privind punerea în funcțiune sau cerințe privind utilizarea în ceea ce privește echipamentele radio. În plus, aceeași dispoziție prevede că producătorul trebuie să completeze informațiile privind restricțiile sau cerințele efective în instrucțiunile care însoțesc echipamentele radio. Actul de punere în aplicare oferă două opțiuni cu privire la modul de prezentare a informațiilor de pe ambalaj 82 . În plus, actul de punere în aplicare prevede că informațiile detaliate sunt furnizate în instrucțiuni într-un limbaj ușor de înțeles de către utilizatorii finali, astfel cum stabilește statul membru în cauză.

5.3.Eliminarea obligațiilor administrative inutile și a ambiguităților 

Conform evaluării impactului în ceea ce privește propunerea de Directivă privind echipamentele radio 83 , directiva anterioară (și anume, Directiva 1999/5/CE) conținea o serie de ambiguități și de obligații administrative inutile, de exemplu cerințe privind notificările sau marcajele.

Prin eliminarea cerinței privind notificarea, prevăzută de articolul 6 alineatul (4) din Directiva 1999/5/CE, RED a înlăturat o potențială barieră din calea comerțului impusă producătorilor, care nu mai sunt obligați să notifice autoritățile relevante de gestionare a spectrului de frecvențe radio cu privire la intenția lor de a introduce pe piață echipamente radio care folosesc benzi de frecvență a căror utilizare nu este armonizată pe ansamblul UE. În consecință, Comisia a încetat funcționarea sistemului OSN de notificare unică (One Stop Notification), instrumentul online disponibil pentru utilizatorii înregistrați pe portalul GROW de servicii electronice în vederea notificării autorităților relevante de gestionare a spectrului de frecvențe radio cu privire la intenția lor de a introduce pe piață echipamente radio care folosesc benzi de frecvență a căror utilizare nu este armonizată pe ansamblul UE 84 , eliminând, prin urmare, costurile operaționale.

85 Identificatorul categoriei „semnal de avertizare” care trebuia aplicat în temeiul Directivei 1999/5/CE nu este solicitat de RED. Valoarea practică a acestui semnal pentru consumatori a fost foarte limitată și exista un sentiment de confuzie cu privire la cazurile în care era obligatorie aplicarea acestuia, prin urmare, această cerință a creat o sarcină administrativă inutilă pentru industrie. RED conține dispoziții mai clare cu privire la informațiile care trebuie furnizate atunci când există restricții de utilizare. Comisia a adoptat un act de punere în aplicare în care se specifică modul de prezentare a acestor informații, reducând la minimum sarcina administrativă pe care ar putea-o declanșa o astfel de obligație (a se vedea secțiunea 5.2.3).

Pentru a evita obstacole inutile din calea comerțului cu echipamente radio în cadrul pieței interne a Uniunii, atât RED, cât și Directiva 1999/5/CE, atunci când aceasta din urmă era în vigoare, impun statelor membre să notifice altor state membre și Comisiei proiectele lor în domeniul reglementărilor tehnice, cum ar fi interfețele radio. Față de Directiva 1999/5/CE, RED a eliminat volumul de muncă administrativă inutilă, având în vedere că această cerință privind notificarea nu este mereu aplicabilă, de exemplu RED scutește de la obligația de a notifica reglementările naționale ale interfețelor care respectă actele cu putere juridică obligatorie ale Uniunii. Serviciile Comisiei au elaborat un model care să fie utilizat de statele membre și de statele AELS atunci când acestea elaborează și publică reglementări naționale ale interfețelor care necesită notificare, facilitând astfel funcționarea și aplicarea dispoziției respective.

Cerințele RED privind marcajul CE 86 urmează, în principal, principiile noului cadru legislativ. Diferența principală față de noul cadru legislativ o reprezintă obligația de a aplica marcajul CE, de asemenea, pe ambalaj. Cu toate acestea, de la aplicarea RED și până în prezent nu există niciun element care să indice faptul că această cerință creează o sarcină suplimentară inutilă pentru producători 87 . Echipamentele radio pot intra sub incidența mai multor acte legislative UE, pe lângă RED, care conțin prevederi privind marcajul CE 88 . Astfel, alinierea cu principiile noului cadru legislativ simplifică sarcina impusă producătorilor, dat fiind că aceștia pot urma și aplica principii uniforme.

Introducerea marcajului CE pe ecran și, în general, a etichetării electronice este o opțiune care ar putea fi evaluată în sfera cadrului orizontal 89 în cazul în care ar surveni necesitatea de revizuire a oricăruia dintre aceste principii uniforme, pe lângă evaluarea orizontală a legislației existente. De fapt, recenta evaluare a impactului cu privire la pachetul privind mărfurile 90 a vizat costurile și beneficiile etichetării electronice și a conchis că avantajul economic al etichetării electronice nu este clar.

6.Concluzie

În ansamblu, punerea în aplicare a RED (în calitate de noua directivă) a decurs bine și nu a întâmpinat probleme majore, cu excepția unei întârzieri a statelor membre în a notifica măsurile de transpunere ale acestora și a unei întârzieri în ceea ce privește publicarea standardelor armonizate.

Comisia a furnizat sprijinul necesar, prin organizarea unui atelier și prin emiterea de ghiduri, asigurând astfel o tranziție lină la noua directivă (RED) 91 .

În ceea ce privește transpunerea RED, deși a existat o întârziere din partea mai multor state membre în a notifica măsurile lor naționale de transpunere cu respectarea calendarului, Comisia nu a primit nicio reclamație legată de probleme provocate de libera circulație a echipamentelor radio conforme. Până la finalul anului 2017, toate statele membre și-au notificat măsurile naționale de transpunere 92 .

Cu privire la standardele armonizate, situația s-a îmbunătățit constant datorită eforturilor colective ale părților implicate (Comisia și organismele de standardizare), precum și abordării pragmatice, urmate, când a fost necesar, de către Comisie. În consecință, trimiterile marii majorități a standardelor au fost citate, în cele din urmă, în JOUE 93 .

Trebuie remarcat faptul că, în temeiul RED, echipamentele radio sunt conforme cu cerințele esențiale. Aplicarea standardelor armonizate, ale căror referințe sunt publicate în JOUE în temeiul RED, este voluntară. În cazul în care standardele armonizate nu există sau nu sunt aplicate, producătorul are obligația de a consulta un organism notificat pentru cerințele specifice 94 .

Nu au fost întâmpinate probleme în ceea ce privește notificarea organismelor de evaluare a conformității în temeiul RED 95 , iar Comisia nu a primit niciodată informații care să releve faptul că organismele notificate erau suprasolicitate sau nu își puteau îndeplini sarcinile. 

RED, aplicabilă începând cu 13 iunie 2016, a prevăzut o perioadă de tranziție de un an 96 (care s-a încheiat pe 12 iunie 2017). Producătorii au preferat să utilizeze, până la încheierea perioadei de tranziție, Directiva 1999/5/CE. Prin urmare, până la finalizarea prezentului raport, marea majoritate a echipamentelor radio care se aflau pe piață au fost evaluate pe baza Directivei 1999/5/CE.

În lipsa datelor, statisticilor sau elementelor de probă suficiente în temeiul RED, nu se poate formula nicio concluzie definitivă cu privire la faptul dacă anumite categorii sau clase de echipamente radio au fost afectate de un nivel scăzut de conformitate.

RED a conferit Comisiei împuterniciri specifice 97 , în timp ce anumite decizii ale Comisiei adoptate în temeiul directivei abrogate (Directiva 1999/5/CE) rămân aplicabile în temeiul RED 98 . Făcând uz de aceste împuterniciri, Comisia a adoptat deja un act de punere în aplicare în sensul articolului 10 alineatul (10) din RED și este în proces de elaborare a unui act delegat în vederea asigurării faptului că „telefoanele inteligente” sprijină accesul efectiv la serviciile de urgență, de exemplu E112.

De asemenea, în cadrul grupului de lucru al TCAM există solicitări privind elaborarea de acte delegate în temeiul RED pentru a asigura: protecția securității și a vieții private a utilizatorilor; neafectarea conformității echipamentelor radio din cauza utilizării de software nou sau modificat; precum și asigurarea funcționării echipamentelor radio cu încărcătoarele comune.

Cu toate acestea, este necesar ca mai întâi să se analizeze clasele sau categoriile de echipamente radio care ar putea fi vizate de astfel de acte delegate. În vederea obținerii de consiliere din partea experților și a discutării în detaliu a acestor aspecte, Comisia a instituit un Grup de experți al Comisiei privind sistemele radio reconfigurabile și se află în proces de stabilire a unui nou grup de experți privind echipamentele radio, care va avea un mandat mai amplu 99 . Adoptarea unui act delegat ar trebui să fie precedată de o evaluare a impactului în conformitate cu Orientările privind o mai bună legiferare.

În temeiul articolului 47 alineatul (2) din RED, se elaborează un raport la fiecare cinci ani, ceea ce înseamnă că următorul raport va fi întocmit și transmis în 2023.

Anexă

Modificări introduse de RED

Modificări în ceea ce privește domeniile de aplicare

În ceea ce privește Directiva 1999/5/CE, RED a introdus următoarele modificări:

-Sunetul pur de radio și echipamentele radio-TV numai pentru recepție, care au fost excluse din Directiva 1999/5/CE, intră în domeniul de aplicare a RED.

-Echipamentele care funcționează sub 9 kHz intră în domeniul de aplicare a RED.

-Echipamentele de radioreperare sunt incluse clar în domeniul de aplicare a RED.

-Echipamentele terminale pure de telecomunicații prin fir nu intră în domeniul de aplicare a RED.

-Seturile de evaluare personalizate menite a fi utilizate de către specialiști doar în cadrul centrelor de cercetare și dezvoltare în astfel de scopuri sunt excluse explicit din RED.

Alte modificări (listă neexhaustivă), care nu au legătură cu alinierea cu NCL

-În cazul cerinței esențiale prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a), evaluarea ia, de asemenea, în considerare condițiile de utilizare care pot fi prevăzute în mod rezonabil.

-Cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 alineatul (2) se referă, de asemenea, la utilizarea eficientă a spectrului radio.

-Nicio publicare a interfețelor publice din partea operatorilor de rețele [articolul 4 alineatul (2) din Directiva 1999/5/CE a fost înlăturat].

-Notificarea de către producător a statelor membre cu privire la echipamentele radio care folosesc benzi de frecvență a căror utilizare nu este armonizată pe ansamblul Uniunii nu mai este obligatorie [articolul 6 alineatul (4) din Directiva 1999/5/CE a fost înlăturat].

Decizii ale Comisiei luate în conformitate cu Directiva 1999/5/CE

Deciziile Comisiei, luate în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Directiva 1999/5/CE rămân aplicabile în temeiul RED, în măsura în care acestea nu sunt incompatibile cu RED. Acestea includ următoarele:

·Decizia 2005/631/CE a Comisiei din 29 august 2005 privind cerințele esențiale menționate de Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului de asigurare a accesului serviciilor de urgență la balizele de localizare Cospas-Sarsat (JO L 225, 31.8.2005, p. 28);

·Decizia 2005/53/CE a Comisiei din 25 ianuarie 2005 privind aplicarea articolului 3 alineatul (3) litera (e) din Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele hertziene propuse să facă parte din Sistemul automatic de identificare (Automatic Identification System – AIS) (JO L 22, 26.1.2005, p. 14);

·Decizia 2013/638/UE a Comisiei din 12 august 2013 privind cerințele esențiale pentru echipamentele de radiocomunicații maritime destinate utilizării pe navele care nu intră sub incidența Convenției SOLAS și participării la Sistemul global de salvare și siguranță pe mare (GMDSS) (JO L 296, 7.11.2013, p. 22);

·Decizia 2001/148/CE a Comisiei din 21 februarie 2001 privind aplicarea articolului 3 alineatul (3) litera (e) din Directiva 1999/5/CE pentru semnalele luminoase pentru avalanșă (JO L 55, 24.2.2001, p. 65);

·Decizia 2000/637/CE a Comisiei din 22 septembrie 2000 privind aplicarea articolului 3 alineatul (3) litera (e) din Directiva 1999/5/CE la echipamentele hertziene care intră sub incidența acordului regional privind serviciile de radiotelefonie în navigația interioară (JO L 269, 21.10.2000, p. 50). Decizia 2005/631/CE a Comisiei.

În plus, Decizia Comisiei 2000/299/CE din 6 aprilie 2000 de stabilire a clasificării inițiale a echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de telecomunicații și a identificatorilor asociați (JO L 97, 19.4.2000, p. 13), adoptată în temeiul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 1999/5/CE, rămâne valabilă, excepție făcând dispozițiile care vizează „semnalul de avertizare”.

Identificatorul categoriei ca „semnal de informații” sau „semnal de avertizare”, prevăzut de Directiva 1999/5/CE, în vederea avertizării utilizatorului cu privire la eventuale restricții sau solicitări de autorizare a utilizării echipamentelor radio în anumite state membre, nu este impus de RED. În schimb, se solicită producătorului să ofere informații în conformitate cu articolul 10 alineatul (10) din RED atunci când există restricții privind punerea în funcțiune sau ale solicitărilor de autorizare a utilizării în unul sau în mai multe state membre.

Comisia a adoptat un act de punere în aplicare care precizează modul de prezentare a acestor informații. În special, actul de punere în aplicare oferă două opțiuni cu privire la modul de prezentare a informațiilor de pe ambalaj. Producătorul poate pune la dispoziție pe ambalaj, în mod vizibil și lizibil, fie o declarație scrisă succintă, fie o pictogramă.

În plus, actul de punere în aplicare prevede că informațiile detaliate sunt furnizate în instrucțiuni într-un limbaj ușor de înțeles de către utilizatorii finali, astfel cum stabilește statul membru în cauză.

(1) Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L 153, 22.5.2014, p. 62).
(2) Articolul 1 din directivă precizează domeniul de aplicare a acesteia, iar articolul 2 definește termenul „echipament radio”.
(3) Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (JO L 96, 29.3.2014, p. 357).
(4) Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (JO L 96, 29.3.2014, p. 79).
(5) Articolul 1 alineatul (4) din RED prevede faptul că echipamentele radio care intră în domeniul de aplicare a RED nu fac obiectul Directivei 2014/35/UE; iar articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2014/30/UE prevede că aceasta din urmă nu se aplică echipamentelor radio.
(6) Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (JO L 91, 7.4.1999, p. 10).
(7) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).
(8) Secţiunea 4 a prezentului raport.
(9) Secţiunea 3.5 a prezentului raport.
(10) Secțiunile 2 și 3 ale prezentului raport.
(11) Secțiunile 3.4 și 5.1 ale prezentului raport.
(12) Secţiunea 5.2.1 a prezentului raport.
(13) Secţiunea 5.3 a prezentului raport.
(14)  Secţiunea 5.2 a prezentului raport.
(15)  Asociația Europeană a Liberului Schimb.
(16) https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=2c3f2fd2-7a1e-498b-b256-c7c85e96891a&javax.faces.ViewState=WXo%2B3DiKvC1sgfiJgWiFpwTJElZCb7sHCA1Tg7Y4WroVCye3RKhZnoGa5AxXOt1iNR9YAQMN7hmkBcHBMzQVh6vbC225GAC2nNQAJ95%2B6qjnODVKE9YgTSrWWN5p7lXZP4NlUih%2Ft2Xjjfli4tplfoUl%2BqU%3D
(17) http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/ec-support_ro
(18) http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_ro
(19) În ceea ce privește TCAM, a se consulta secțiunea 3.5.
(20) Orientările suplimentare au legătură cu aplicabilitatea directivelor din sectorul electric în ceea ce privește produsele non-radio (cum ar fi aparatura electrocasnică) atunci când acestea funcționează atât cu echipamente radio, cât și cu echipamente electrice/electronice în cazul în care sunt integrate în produsele non-electrice sau sunt atașate de acestea; sunt publicate pe site-ul Comisiei: http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/ec-support_ro
(21) http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=ro
(22) Spațiul Economic European.
(23)  Asociația Europeană a Liberului Schimb
(24) Decizia nr. 89/2016 a COMITETULUI MIXT AL SEE din 29 aprilie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE (COM/2012/0584 final).
(25)  Ordonanța din 25 noiembrie 2015 privind instalațiile de telecomunicații (OPT) (RO 2016 179) și Ordonanța din 26 mai 2016 a Oficiului federal pentru comunicații (OFCOM) privind instalațiile de telecomunicații (RO 2016 1673) astfel cum a fost modificată ultima dată la 15 iunie 2017 (RO 2017 3201).
(26) JO L 114, 30.4.2002, p. 369, cu modificările ulterioare.
(27)  Decizia 1/2017 a Comitetului mixt din 28 iulie 2017, JO L 323, 7.12.2017, p. 51-102.
(28) Sunt incluse organismele notificate de statele UE/SEE/ARR. Lista cuprinzând detalii și informații actualizate poate fi consultată la adresa: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
(29) Pentru evaluarea conformității cu cerințele legate de articolul 3 alineatele (2) și (3), însă nu există astfel de obligații pentru cerințele aferente articolului 3 alineatul (1).
(30) În sensul cerințelor esențiale prevăzute la articolul 3 alineatele (2) și (3) din RED, se urmează o evaluare a conformității care implică un organism notificat atunci când standardele armonizate sunt aplicate parțial, nu sunt aplicate deloc sau nu există.
(31) Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European Al doilea raport privind progresele înregistrate în aplicarea Directivei 1999/5/CE privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (COM/2010/0043).
(32) https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/international-aspects/mutual-recognition-agreements_ro
(33) Articolul 38 din directivă le impune statelor membre să asigure faptul că organismele notificate de acestea iau parte la activitatea desfășurată de grupul sectorial de organisme notificate (așadar grupul respectiv), direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.
(34) În ceea ce privește TCAM, a se vedea secțiunea 3.5.
(35) În ceea ce privește ADCO al RED, a se vedea secțiunea 3.4.
(36) În cazul aspectelor legate de supravegherea pieței, RED se aplică împreună cu articolele 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
(37) ICSMS este o platformă it menită să faciliteze comunicarea dintre organismele de supraveghere a pieței din UE și din țările SEE (Spațiul Economic European). Platforma permite schimbul rapid și eficient de informații privind produsele neconforme, evită dublarea eforturilor și grăbește procesul de eliminare a produselor neconforme de pe piață. Sistemul de alertă rapidă RAPEX permite un schimb rapid de informații între țările SEE și Comisia Europeană cu privire la produsele nealimentare periculoase. Cadrul juridic pentru instituirea sistemului RAPEX este Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor (DSGP). Regulamentul (CE) nr. 765/2008 a extins domeniul de aplicare al RAPEX și la produsele nealimentare și la alte riscuri în afară de sănătate și siguranță, în măsura în care acestea fac obiectul legislației UE de armonizare. Schimbul de informații se realizează prin aplicația online gestionată de Comisia Europeană.
(38) Pentru detalii privind obiectivele ADCO, a se accesa:http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation/administrative-cooperation-groups_ro
(39) https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24223?locale=ro
(40) Până în aprilie 2018: din partea a 21 de state membre ale UE.
(41) Articolul 47 alineatul (1): Statele membre transmit Comisiei rapoarte periodice privind aplicarea prezentei directive, până la 12 iunie 2017 și, ulterior, cel puțin o dată la doi ani. Rapoartele conțin o prezentare a activităților de supraveghere a pieței efectuate de către statele membre și oferă informații pentru a stabili dacă și în ce măsură conformitatea cu cerințele prezentei directive a fost atinsă, inclusiv în special cerințele privind identificarea operatorilor economici.
(42) Propunere în vederea abrogării și înlocuirii Regulamentului (CE) nr. 216/2008, COM/2015/0613 final - 2015/0277 (COD).
(43) Anexa I.3 la RED.
(44) Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE).
(45) Procedura 2017/0353/COD.
(46) Din cauza acestei modificări, în cazul în care aceasta este adoptată, pentru aspectele privind supravegherea pieței RED se va aplica coroborat cu dispozițiile acestui regulament și nu cu articolele 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
(47) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(48) Reprezentanții din partea statelor membre participă în calitate de membri, iar reprezentanții statelor SEE-AELS, ai Turciei și ai Elveției participă în calitate de observatori.
(49) Proiectul de regulament a fost prezentat membrilor TCAM în vederea aprobării, prin intermediul CIRCABC, în perioada cuprinsă între 3 august și 18 septembrie 2017.
(50) Acesta cuprinde experți din statele membre, statele SEE-AELS, Turcia și Elveția, precum și părți interesate (cum ar fi organizații de standardizare europeană, asociații ale industriei, organisme notificate, asociații de consumatori).
(51) Grupul de lucru (GL) 07 al TCAM.
(52) GL 08 (13) al TCAM.
(53) A se vedea secțiunea 5.2.3.
(54) Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (JO L 108, 24.4.2002).
(55) Articolul 16 din directivă prevede că echipamentele radio care sunt în conformitate cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 vizate de standardele respective sau de părțile lor.
(56) Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
(57) Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 4.8.2015 privind o solicitare de standardizare înaintată Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații în ceea ce privește echipamentele radio în sprijinul Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului.
(58) Fiecare standard armonizat, cu versiunile sale modificate sau în mai multe versiuni (versiuni noi și înlocuite), a fost considerat ca fiind un singur standard armonizat.
(59) De exemplu, unele dintre acestea au fost înlocuite sau cuprindeau echipamente care nu intră sub incidența RED.
(60) CENELEC a trebuit să actualizeze 26 de standarde armonizate, iar ETSI, 161.
(61) Atelierul a fost organizat în ianuarie 2017 la Bruxelles, fiind prezenți, de asemenea, participanți din partea organismelor naționale de standardizare, a autorităților de supraveghere a pieței, precum și a asociațiilor industriei.
(62) A se vedea mai jos.
(63) http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_ro
(64)  Strategia privind piața unică reprezintă planul Comisiei de a debloca întreg potențialul pieței unice:http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_ro
(65) EN 301 893: 5 GHz RLAN; Standard armonizat acoperind cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE
(66) Publicat la 8 iunie 2017, chiar înainte de sfârșitul perioadei de tranziție, care s-a încheiat la 12 iunie 2017.
(67) Și anume, înainte de 12 iunie 2017.
(68) Fiecare standard armonizat, cu versiunile sale modificate sau în mai multe versiuni (versiuni noi și înlocuite), a fost considerat ca fiind un singur standard armonizat.
(69) 139 de standarde ETSI: aferente cerințelor esențiale de la articolul 3 alineatele (2) și (3).
cinci standarde CENELEC: patru standarde CENELEC aferente cerințelor esențiale de la articolul 3 alineatul (1) litera (a) și un standard CENELEC aferent cerințelor esențiale de la articolul 3 alineatul (1) litera (b).
(70) A se vedea secțiunea 4.
(71) Aceste decizii ale Comisiei sunt enumerate în anexă.
(72) Nume: Grupul de experți al Comisiei privind echipamentele radio (E03587).
(73)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence
(74) COM(2018) 237 final.
(75) Publicare în Registrul grupurilor de experți ai Comisiei (RegExp): 9 decembrie 2016. Pentru informații suplimentare, a se vedea:http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=RO
(76) După două scrisori de reînnoire, memorandumul de înțelegere a expirat în 2014.
(77)     http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm  
(78) Publicat pe site-ul Comisiei:http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive/common-charger_ro
(79) Articolul 3 alineatul (3) litera (a) din RED permite reglementarea doar în cazul părții laterale a telefonului mobil (interfața).
(80) Articolul 2 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 10 alineatul (10), articolul 33 alineatul (4), articolul 41 alineatul (1) și articolul 42 alineatul (4).
(81) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1354 al Comisiei din 20 iulie 2017 de specificare a modului în care trebuie prezentate informațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE.), JO L 190, 21.7.2017, p. 7-10.
(82) Producătorul poate să pună la dispoziție, pe ambalaj, în mod vizibil și lizibil, fie o declarație scrisă succintă, fie o pictogramă.
(83) 52012SC0300.
(84) Pentru o perioadă de tranziție, până la finalul anului 2017, datele au rămas disponibile.
(85)  Articolul 10 alineatul (10) din directivă impune producătorilor să adauge informații pe ambalaj care permit identificarea statelor membre sau a zonei geografice dintr-un stat membru unde există restricții privind punerea în funcțiune sau cerințe privind utilizarea în ceea ce privește echipamentele radio. În plus, informațiile suplimentare privind restricțiile sau cerințele efective sunt completate în instrucțiunile care însoțesc echipamentele radio.
(86) Aplicarea marcajului CE indică faptul că produsul este conform cu legislația Uniunii care se aplică produsului în cauză.
(87) Conform considerentului 45 din RED, s-a constatat că cerința de aplicare a marcajului CE pe ambalajul echipamentului simplifică sarcina de supraveghere a pieței.
(88) De exemplu, Directiva 2011/65/UE (privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice), Directiva 2006/42/CE (privind echipamentele tehnice), Directiva 2009/48/CE (privind siguranța jucăriilor).
(89) Echipamentele radio intră, de asemenea, sub incidența altor acte UE care conțin prevederi privind marcajul CE. Astfel, în cazul în care se introduce marcajul CE pe ecran, aceste acte UE sunt modificate de asemenea.
(90) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2017:0466:FIN
(91) A se vedea secțiunea 2.
(92) A se vedea secțiunea 3.1.
(93) A se vedea secțiunea 4.
(94) Pentru evaluarea conformității cu cerințele legate de articolul 3 alineatele (2) și (3), însă nu există astfel de obligații pentru cerințele aferente articolului 3 alineatul (1).
(95) A se vedea secțiunea 3.3.
(96) Articolul 48 din RED.
(97) A se vedea secțiunea 5.2.
(98) A se vedea anexa din atașament ( Annex ).
(99) A se vedea secțiunea 5.2.1.