Bruxelles, 22.2.2018

COM(2018) 155 final

PROIECTUL DE BUGET RECTIFICATIV NR. 1
LA BUGETUL GENERAL 2018

care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Greciei , Franței, Portugaliei și Spaniei


Având în vedere:

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii 1 , în special articolul 41,

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, adoptat la 30 noiembrie 2017 2 ,

Comisia Europeană prezintă Parlamentului European și Consiliului proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general 2018.

MODIFICĂRI LA SITUAȚIA VENITURILOR ȘI A CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI

Modificările la situația veniturilor și a cheltuielilor pe secțiuni pot fi consultate pe site-ul web EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-ro.htm ). Cu titlu informativ, se atașează ca anexă la buget o versiune în limba engleză a modificărilor la această situație.

CUPRINS

1.    Introducere    

2.    Finanțare din alocările Fondului de solidaritate al Uniunii Europene 2017 și 2018    

3.    Creditele solicitate în bugetul 2018    

4.    Tabel recapitulativ pe rubrici ale CFM    

1.Introducere

Proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 1 pentru exercițiul financiar 2018 însoțește propunerea de mobilizare a sumei de 104 166 951 EUR din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a se acorda asistență Greciei în urma seismelor din Lesbos, Franței în urma uraganelor din Saint-Martin și Guadelupa, precum și Portugaliei și Spaniei în urma incendiilor forestiere care au avut loc în Centro și Galicia în cursul anului 2017 3 .

PBR nr. 1/2018 propune înscrierea creditelor necesare în bugetul general 2018, atât în ceea ce privește angajamentele, cât și plățile, după deducerea avansurilor plătite deja Greciei, Franței și Portugaliei (6 520 846 EUR).

2.    Finanțare din alocările Fondului de solidaritate al Uniunii Europene 2017 și 2018

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul privind cadrul financiar multianual (CFM) 4 (denumit în continuare „Regulamentul privind CFM”), suma totală disponibilă pentru mobilizarea FSUE la începutul exercițiului 2018 a fost de 421 142 057 EUR. Această cifră reprezintă restul alocării aferente exercițiului 2018, în valoare de 280 371 754 EUR (și anume 574 342 834 EUR minus 293 971 080 EUR, mobilizați deja în 2017 5 ), plus restul alocării aferente exercițiului 2017, în valoare de 140 770 303 EUR, care nu a fost cheltuită și a fost reportată în 2018.

Suma care poate fi mobilizată în acest moment al exercițiului 2018 este de 277 556 348 EUR. Aceasta corespunde sumei totale disponibile pentru mobilizarea FSUE la începutul exercițiului 2018 (421 142 057 EUR), minus suma reținută de 143 585 709 EUR pentru respectarea obligației de a păstra 25 % din alocarea anuală pe 2018 până la 1 octombrie 2018, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul privind CFM.

3.Creditele solicitate în bugetul 2018

Având în vedere suma de 6 520 846 EUR care a fost deja plătită pentru aceste cazuri FSUE ca avans, Comisia propune modificarea bugetului 2018 prin consolidarea liniei bugetare 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 97 646 105 EUR, atât în credite de angajament, cât și în credite de plată (a se vedea tabelul de mai jos).

Sume în EUR

Linie bugetară

Denumire

Credite de angajament

Credite de plată

13 06 01

Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei

97 646 105

97 646 105

Total    

97 646 105

97 646 105

4.Tabel recapitulativ pe rubrici ale CFM

Rubrică

Bugetul 2018

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018

Bugetul 2018

 

(inclusiv PBR nr. 1/2018)

CA

CP

CA

CP

CA

CP

1.

Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

77 533 697 652

66 624 486 101

77 533 697 652

66 624 486 101

Din care în cadrul marjei globale pentru angajamente

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Plafon

76 420 000 000

 

 

76 420 000 000

 

Marjă

 

 

 

 

1a

Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

22 001 452 724

20 097 167 844

 

 

22 001 452 724

20 097 167 844

Din care în cadrul marjei globale pentru angajamente

762 452 724

 

 

 

762 452 724

 

Plafon

21 239 000 000

 

 

 

21 239 000 000

 

Marjă

 

 

 

 

1b

Coeziune economică, socială și teritorială

55 532 244 928

46 527 318 257

 

 

55 532 244 928

46 527 318 257

Din care în cadrul marjei globale pentru angajamente

351 244 928

 

 

 

351 244 928

 

Plafon

55 181 000 000

 

 

 

55 181 000 000

 

Marjă

 

 

 

 

2.

Creștere durabilă: resurse naturale

59 285 323 122

56 083 793 633

 

 

59 285 323 122

56 083 793 633

Plafon

60 267 000 000

 

 

 

60 267 000 000

 

Marjă

981 676 878

 

 

 

981 676 878

 

Din care: Fondul european de garantare agricolă (FEGA) — Cheltuieli de piață și plăți directe

43 234 516 899

43 188 677 466

 

 

43 234 516 899

43 188 677 466

Subplafon

44 163 000 000

 

 

 

44 163 000 000

 

Marja FEGA

927 833 101

 

 

 

927 833 101

 

3.

Securitate și cetățenie

3 493 241 199

2 980 707 175

 

 

3 493 241 199

2 980 707 175

Din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate

837 241 199

 

 

 

837 241 199

 

Plafon

2 656 000 000

 

 

 

2 656 000 000

 

Marjă

 

 

 

 

4.

Europa globală

9 568 842 411

8 906 075 154

 

 

9 568 842 411

8 906 075 154

Plafon

9 825 000 000

 

 

 

9 825 000 000

 

Marjă

256 157 589

 

 

 

256 157 589

 

5.

Administrație

9 665 513 627

9 666 318 627

 

 

9 665 513 627

9 666 318 627

Plafon

10 346 000 000

 

 

 

10 346 000 000

 

Din care compensate din marja pentru situații neprevăzute

- 318 000 000

 

 

 

- 318 000 000

 

Marjă

362 486 373

 

 

 

362 486 373

 

Din care: cheltuieli administrative ale instituțiilor

7 579 920 627

7 580 725 627

 

 

7 579 920 627

7 580 725 627

Subplafon

8 360 000 000

 

 

 

8 360 000 000

 

Din care compensate din marja pentru situații neprevăzute

- 318 000 000

 

 

 

- 318 000 000

 

Marjă

462 079 373

 

 

 

462 079 373

 

6.

Compensații

 

 

Plafon

 

 

 

 

 

Marjă

 

 

 

 

 

Rezerva negativă

 

 

Total

159 546 618 011

144 261 380 690

159 546 618 011

144 261 380 690

Din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate

837 241 199

678 340 197

 

837 241 199

678 340 197

Din care în cadrul marjei globale pentru angajamente

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Din care în cadrul marjei pentru situații neprevăzute

 

 

 

Plafon

159 514 000 000

154 565 000 000

 

159 514 000 000

154 565 000 000

Din care compensate din marja pentru situații neprevăzute

- 318 000 000

 

 

- 318 000 000

 

Marjă

1 600 320 840

10 981 959 507

 

1 600 320 840

10 981 959 507

 

Alte instrumente speciale

566 902 000

419 600 000

97 646 105

97 646 105

664 548 105

517 246 105

Total general

160 113 520 011

144 680 980 690

97 646 105

97 646 105

160 211 166 116

144 778 626 795

(1)    JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2)    JO L XX, XX.2.2018.
(3)      COM(2018) 150, 22.2.2018.
(4)      Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
(5)

   Decizia (UE) 2017/1599 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 septembrie 2017 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Italiei.