7.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 86/295


Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema „Vecinătate și întreaga lume”

(2019/C 86/16)

Raportor general:

Hans JANSSEN (NL-PPE), primarul orașului Oisterwijk

Documente de referință:

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

COM(2018) 460 final

Propunere de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”)

COM(2018) 461 final

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III)

COM(2018) 465 final

I.   RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională.

Amendamentul 1

(COM(2018) 460 final) considerentul 25

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

În timp ce democrația și drepturile omului, inclusiv egalitatea de gen și capacitarea femeilor, ar trebui să fie luate în considerare în cursul punerii în aplicare a prezentului regulament, asistența acordată de Uniune în cadrul programelor tematice pentru drepturile omului și democrație și pentru organizațiile societății civile ar trebui să joace un rol complementar și suplimentar specific, în virtutea naturii sale globale și a faptului că această asistență nu este dependentă de acordul guvernelor și autorităților publice din țările terțe vizate.

În timp ce democrația și drepturile omului, inclusiv egalitatea de gen și capacitarea femeilor, ar trebui să fie luate în considerare în cursul punerii în aplicare a prezentului regulament, asistența acordată de Uniune în cadrul programelor tematice pentru drepturile omului și democrație, pentru organizațiile societății civile și autoritățile locale și regionale ar trebui să joace un rol complementar și suplimentar specific, în virtutea naturii sale globale și a faptului că această asistență nu este dependentă de acordul guvernelor și autorităților publice din țările terțe vizate.

Expunere de motive

Prezentul proiect de aviz prevede că autoritățile locale și regionale ar trebui să beneficieze de un program specific, separat, cu un buget dedicat în cadrul cooperării pentru dezvoltare, și, de asemenea, să fie luate în considerare în calitate de beneficiari, pe toată durata programării, la fel cum s-a procedat în actuala perioadă a CFM, în cadrul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD). Deoarece linia bugetară a autorității locale nu a fost cheltuită integral în cadrul ICD, s-a conchis cu prea mare ușurință că acest lucru s-a produs din cauza capacității insuficiente a autorităților locale și regionale. Este posibil ca alte motive, cum ar fi cerințele stricte de cofinanțare și procedurile complexe de aplicare, să fi avut o pondere mai mare. În orice caz, instituțiile UE ar trebui să ofere posibilitatea îmbunătățirii, nu să recurgă direct la eliminarea liniei bugetare.

În plus, continuarea/instituirea unor mecanisme de coordonare între societatea civilă, autoritățile locale și instituțiile UE este esențială pentru a asigura aplicarea politicii de dezvoltare a UE și pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Prin urmare, ar trebui ca organizațiile societății civile și autoritățile locale și regionale să fie menționate în aceeași frază la acest articol.

Amendamentul 2

[COM(2018) 460 final] considerentul 26

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Organizațiile societății civile ar trebui să cuprindă o gamă largă de actori cu roluri și mandate diferite, printre care se numără toate structurile nestatale, nonprofit, nepartizane și nonviolente, în cadrul cărora oamenii se organizează pentru a urmări obiective și idealuri comune, indiferent dacă acestea sunt politice, culturale, sociale sau economice. Acționând de la nivel local până la nivel național, regional și internațional, acestea cuprind organizații urbane și rurale, formale și informale.

Organizațiile societății civile ar trebui să cuprindă o gamă largă de actori cu roluri și mandate diferite, printre care se numără toate structurile nestatale, nonprofit, nepartizane și nonviolente, în cadrul cărora oamenii se organizează pentru a urmări obiective și idealuri comune, indiferent dacă acestea sunt politice, culturale, sociale sau economice. Acționând de la nivel local până la nivel național, regional și internațional, acestea cuprind organizații urbane și rurale, formale și informale.

 

În conformitate cu Consensul european privind dezvoltarea, autoritățile locale și regionale au un rol esențial în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă și coordonarea actorilor locali. După cum recunoaște Agenda 2030, toate cele 17 obiective includ componente locale și sunt corelate cu competențele autorităților locale, inclusiv în ceea ce privește perspectiva de gen și schimbările climatice.

Expunere de motive

Propunerea CE nu menționează rolul pe care îl au autoritățile locale în proiectarea, punerea în aplicare și monitorizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), deși Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă prevede în mod explicit că toate cele 17 ODD au componente locale și sunt corelate cu activitatea cotidiană a autorităților locale și regionale. Noul Consens european privind dezvoltarea din 2017 reiterează necesitatea localizării acestor ODD. Acest lucru este în contradicție cu absența finanțării dedicate autorităților locale din noul set de instrumente de acțiune externă, încă un motiv pentru a reinstitui în avans linia bugetară pentru autorități locale.

Amendamentul 3

[COM(2018) 460 final] considerentul 29

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Este esențial să se continue intensificarea cooperării cu țările partenere în ceea ce privește migrația, pentru a beneficia de avantajele pe care le prezintă migrația legală și bine gestionată și pentru a aborda în mod eficace migrația neregulamentară. Această cooperare ar trebui să contribuie la asigurarea accesului la protecție internațională, la abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare, la îmbunătățirea gestionării frontierelor și la continuarea eforturilor de combatere a migrației neregulamentare, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți, precum și la activitățile desfășurate în domeniile returnării, readmisiei și reintegrării, acolo unde este cazul, pe baza răspunderii reciproce și a respectării depline a obligațiilor umanitare și a celor legate de drepturile omului. Prin urmare, cooperarea eficace a țărilor terțe cu Uniunea în acest domeniu ar trebui să fie parte integrantă din principiile generale prevăzute de prezentul regulament. O mai mare coerență între politicile privind migrația și politicile de cooperare pentru dezvoltare este importantă pentru a asigura faptul că ajutorul pentru dezvoltare susține țările partenere în eforturile lor de gestionare a migrației într-un mod mai eficace. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la o abordare coordonată, holistică și structurată a migrației, valorificând la maximum sinergiile și aplicând efectul de levier necesar.

Este esențial să se continue intensificarea cooperării cu țările partenere în ceea ce privește migrația, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și regionale, pentru a beneficia de avantajele pe care le prezintă migrația legală și bine gestionată și pentru a aborda în mod eficace migrația neregulamentară. Această cooperare ar trebui să contribuie la asigurarea accesului la protecție internațională, la abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare , în special când este vorba despre persoane vulnerabile, la îmbunătățirea gestionării frontierelor și la continuarea eforturilor de combatere a migrației neregulamentare, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți, precum și la activitățile desfășurate în domeniile returnării, readmisiei și reintegrării, acolo unde este cazul, pe baza răspunderii reciproce și a respectării depline a obligațiilor umanitare și a celor legate de drepturile omului , inclusiv în perspectiva eventualei adoptări a pactului global al ONU privind migrația . Prin urmare, cooperarea eficace a țărilor terțe cu Uniunea în acest domeniu ar trebui să fie parte integrantă din principiile generale prevăzute de prezentul regulament. O mai mare coerență între politicile privind migrația și politicile de cooperare pentru dezvoltare este importantă pentru a asigura faptul că ajutorul pentru dezvoltare susține țările partenere în eforturile lor de gestionare a migrației într-un mod mai eficace. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la o abordare coordonată, holistică și structurată a migrației, bazată pe nevoile și realitățile de la nivel local, valorificând la maximum sinergiile și aplicând efectul de levier necesar.

Expunere de motive

Politicile privind migrația și dezvoltarea sunt strâns legate. Cooperarea la nivel internațional, național, regional și local este esențială pentru ca politica europeană comună în domeniul migrației să devină realitate. O abordare a guvernanței pe mai multe niveluri este o condiție esențială pentru a obține rezultate optime. Este esențial ca UE, autoritățile naționale, locale și regionale să colaboreze îndeaproape cu autoritățile locale și regionale din țările de tranzit și cu societatea civilă, cu asociațiile de migranți și cu comunitățile locale din țările-gazdă.

Amendamentul 4

[COM(2018) 460 final – Dispoziții generale] articolul 3 alineatul (2)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

În conformitate cu alineatul (1), obiectivele specifice ale prezentului regulament sunt următoarele:

În conformitate cu alineatul (1), obiectivele specifice ale prezentului regulament sunt următoarele:

(a)

sprijinirea și promovarea dialogului și a cooperării cu țările și regiunile terțe din vecinătatea UE, din Africa Subsahariană, din Asia și Pacific, precum și din America și zona Caraibilor;

(a)

sprijinirea și promovarea dialogului și a cooperării cu țările și regiunile terțe din vecinătatea UE, inclusiv cu organismele de la nivel subnațional, din Africa Subsahariană, din Asia și Pacific, precum și din America și zona Caraibilor;

(b)

la nivel mondial, consolidarea și sprijinirea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului, susținerea organizațiilor societății civile, contribuirea la stabilitate și pace și abordarea altor provocări globale precum migrația și mobilitatea;

(b)

la nivel mondial, consolidarea și sprijinirea democrației, a statului de drept, a drepturilor omului , a egalității de gen , susținerea organizațiilor societății civile și a autorităților locale și regionale , contribuirea la stabilitate și pace și abordarea altor provocări globale precum migrația și mobilitatea;

Expunere de motive

Asistența și cooperarea cu organismele de la nivel subnațional (local și regional) din țările vecine (în special din cadrul Parteneriatului estic), orientate și adaptate la nevoile și circumstanțele locale, pot, în multe cazuri, să faciliteze obținerea unor rezultate mai bune și mai favorabile incluziunii, mai vizibile pentru cetățeni, în comparație cu programele desfășurate în colaborare cu autoritățile centrale din țările partenere.

Amendamentul 5

[COM(2018) 460 final – Dispoziții generale] articolul 4 alineatul (3)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Programele tematice înglobează acțiunile legate de realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel mondial, în următoarele domenii:

(a)

drepturile omului și democrația;

(b)

organizațiile societății civile;

(c)

stabilitatea și pacea;

(d)

provocările globale.

Programele tematice înglobează acțiunile legate de realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel mondial, în următoarele domenii:

(a)

drepturile omului și democrația;

(b)

organizațiile societății civile;

(c)

autoritățile locale și regionale;

(d)

stabilitatea și pacea;

(e)

provocările globale.

 

Toate programele tematice ar trebui să fie susținute prin alocarea unor bugete dedicate.

Programele tematice se pot referi la toate țările terțe, precum și la țările și teritoriile de peste mări, astfel cum sunt definite în Decizia …/… (UE) a Consiliului.

Programele tematice se pot referi la toate țările terțe, precum și la țările și teritoriile de peste mări, astfel cum sunt definite în Decizia …/… (UE) a Consiliului.

În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3, programele tematice se bazează pe domeniile de intervenție enumerate în anexa III.

În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3, programele tematice se bazează pe domeniile de intervenție enumerate în anexa III.

Expunere de motive

Astfel cum se menționează în amendamentul 1, prezentul proiect de aviz recomandă cu insistență ca autoritățile locale și regionale să beneficieze de un program specific, separat, cu un buget dedicat în cadrul cooperării pentru dezvoltare, precum și să fie vizate, ca beneficiari pe parcursul întregii perioade de programare.

Amendamentul 6

[COM(2018) 460 final – Dispoziții generale] articolul 4 alineatul (5)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Acțiunile în temeiul prezentului regulament sunt puse în aplicare, în principal, prin intermediul programelor geografice.

Acțiunile în temeiul prezentului regulament sunt puse în aplicare, în principal, prin intermediul programelor geografice. Dacă este cazul, programele geografice vor include, de asemenea, autorități locale și regionale din țările învecinate, în calitate de beneficiari direcți.

Expunere de motive

Asistența acordată de UE și cooperarea sa cu autoritățile locale și regionale din țările partenere nu trebuie să fie afectate din punct de vedere financiar sau organizatoric de creșterea flexibilității în alocarea resurselor financiare și a altor resurse între diversele programe geografice și tematice. Se recomandă ca programele geografice să vizeze deja, în avans, autoritățile locale și regionale ca beneficiari direcți.

Amendamentul 7

[COM(2018) 460 final – Dispoziții generale] articolul 6 alineatul (2)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Pachetul financiar menționat la alineatul (1) este compus din:

Pachetul financiar menționat la alineatul (1) este compus din:

(a)

suma de 68 000 de milioane EUR pentru programele geografice:

cel puțin 22 000 de milioane EUR pentru vecinătatea UE,

cel puțin 32 000 de milioane EUR pentru Africa Subsahariană,

10 000 de milioane EUR pentru Asia și Pacific,

4 000 de milioane EUR pentru America și zona Caraibilor;

(a)

suma de 68 000 de milioane EUR pentru programele geografice:

cel puțin 22 000 de milioane EUR pentru vecinătatea UE,

cel puțin 32 000 de milioane EUR pentru Africa Subsahariană,

10 000 de milioane EUR pentru Asia și Pacific,

4 000 de milioane EUR pentru America și zona Caraibilor;

(b)

suma de 7 000 de milioane EUR pentru programele tematice:

1 500 de milioane EUR pentru drepturile omului și democrație,

1 500 de milioane EUR pentru organizațiile societății civile,

1 000 de milioane EUR pentru stabilitate și pace,

3 000 de milioane EUR pentru provocările globale,

(b)

suma de 7 500 de milioane EUR pentru programele tematice:

1 500 de milioane EUR pentru drepturile omului și democrație,

1 500 de milioane EUR pentru organizațiile societății civile,

500 de milioane EUR pentru autoritățile locale și regionale,

1 000 de milioane EUR pentru stabilitate și pace,

3 000 de milioane EUR pentru provocările globale,

(c)

4 000 de milioane EUR pentru acțiunile de răspuns rapid.

(c)

4 000 de milioane EUR pentru acțiunile de răspuns rapid.

Expunere de motive

În conformitate cu amendamentele prezentate anterior, se recomandă călduros ca o componentă proporțională a bugetului disponibil pentru programele geografice să fie alocată direct programelor care includ autoritățile locale și regionale sau le sunt dedicate acestora, așa cum se întâmplă în ICD din cadrul CFM pentru perioada 2014-2020. Suma propusă (500 de milioane EUR) se bazează pe repartizarea actuală a liniei bugetare OSC-AL [66,16 % pentru OSC, 22,05 % pentru autoritățile locale, 10,4 % pentru educația pentru dezvoltare și sensibilizare și 1,39 % pentru măsuri de sprijin (perioada 2018-2020)] și, bineînțeles, trebuie să fie calculată cu atenție, luând în calcul rata de absorbție a bugetului actual pentru autoritățile locale, precum și mulți alți factori.

Amendamentul 8

[COM(2018) 460 final – Dispoziții generale] articolul 8 alineatul (1)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Uniunea urmărește să promoveze, să dezvolte și să consolideze principiile democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale pe care este fondată, prin dialog și cooperare cu țările și regiunile partenere.

Uniunea urmărește să promoveze, să dezvolte și să consolideze principiile democrației, la toate nivelurile de guvernare, statului de drept , egalității de gen și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale pe care este fondată, prin dialog și cooperare cu țările și regiunile partenere.

Expunere de motive

Democrația la nivel subnațional ar trebui să fie inclusă în principiile directoare, deoarece nivelurile local și regional sunt cele la care cetățenii pot experimenta democrația în cel mai direct mod. Egalitatea de gen ar trebui adăugată la principiile-cheie.

Amendamentul 9

[COM(2018) 460 final] articolul 11 alineatul (2)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Programarea aferentă programelor geografice stabilește un cadru de cooperare specific și adaptat, bazat pe:

Programarea aferentă programelor geografice stabilește un cadru de cooperare specific și adaptat, bazat pe:

(a)

nevoile partenerilor, stabilite pe baza unor criterii specifice, luând în considerare populația, sărăcia, inegalitatea, dezvoltarea umană, vulnerabilitatea economică și de mediu și reziliența statelor și a societăților;

(a)

nevoile partenerilor, stabilite pe baza unor criterii specifice, luând în considerare populația, sărăcia, inegalitatea, dezvoltarea umană, vulnerabilitatea economică și de mediu și reziliența statelor și a societăților;

(b)

capacitățile partenerilor de a genera și de a accesa resurse financiare și capacitățile lor de absorbție;

(b)

capacitățile partenerilor de a genera și de a accesa resurse financiare și capacitățile lor de absorbție;

(c)

angajamentele și rezultatele obținute de parteneri, stabilite pe baza unor criterii precum reforma politică și dezvoltarea economică și socială;

(c)

angajamentele și rezultatele obținute de parteneri, stabilite pe baza unor criterii precum reforma politică și dezvoltarea economică și socială și pe baza dorinței lor de a se implica, alături de autoritățile locale și regionale, în elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea programelor ;

(d)

impactul potențial al finanțării din partea Uniunii în țările și regiunile partenere;

(d)

impactul potențial al finanțării din partea Uniunii în țările și regiunile partenere , inclusiv sub forma unor proiecte la scară mică, accesibile și organismelor de la nivel local și regional ;

(e)

capacitatea și angajamentul partenerului de a promova interesele și valorile comune și de a sprijini obiectivele comune, alianțele multilaterale și progresul în punerea în practică a priorităților Uniunii.

(e)

capacitatea și angajamentul partenerului de a promova interesele și valorile comune și de a sprijini obiectivele comune, alianțele multilaterale și progresul în punerea în practică a priorităților Uniunii.

Expunere de motive

Articolul 11 propus menționează deja că „…acțiunile se bazează, în măsura posibilului, pe un dialog între Uniune, statele membre și țările partenere vizate, inclusiv autoritățile naționale și locale…”, ceea ce reprezintă un bun punct de plecare, dar este important să se adauge faptul că principiile privind programarea încurajează puternic și implicarea autorităților locale și regionale (și a altor părți interesate) în elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea programelor (și în ceea ce privește principiile subsidiarității și proporționalității). O menționare explicită este deosebit de importantă pentru activitatea desfășurată în țările în care nivelul de angajament al autorităților locale și regionale este redus sau nu au fost deloc asumate angajamente.

În plus, este deosebit de important ca fondurile aferente programării să fie accesibile pentru autorități locale și regionale de toate tipurile și dimensiunile, inclusiv pentru cele din zonele rurale și din orașele intermediare, deoarece toate funcționează în aceleași teritorii și trebuie să colaboreze pentru a atinge obiectivul de dezvoltare (locală) durabilă (după cum se explică în abordarea teritorială a UE pentru dezvoltarea locală).

În conformitate cu această abordare, noul instrument IVCDCI ar trebui să stimuleze și să finanțeze și proiecte la scară mică (de exemplu, pe baza parteneriatelor existente între orașe sau a altor parteneriate la nivel subnațional ori pe baza parteneriatelor dintre mai multe părți interesate), exceptând megaproiectele, și să faciliteze în continuare consolidarea capacităților autorităților locale și regionale, astfel încât toate tipurile de autorități locale și regionale să poată contribui la realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă.

Amendamentul 10

[COM (2018) 460 final – titlul II, capitolul III] articolul 22 alineatul (7)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Cooperarea dintre Uniune și partenerii săi poate lua, printre altele, următoarele forme:

Cooperarea dintre Uniune și partenerii săi poate lua, printre altele, următoarele forme:

[…]

[…]

(b)

măsuri de cooperare administrativă, precum programele de înfrățire între instituții publice, autorități locale, organisme publice naționale sau entități de drept privat cărora le-au fost încredințate sarcini de serviciu public ale unui stat membru și cele ale unei țări sau regiuni partenere, precum și măsuri de cooperare la care participă experți din sectorul public trimiși de statele membre și autoritățile regionale și locale ale acestora;

(b)

măsuri de cooperare administrativă, precum programele de înfrățire între instituții publice, autorități locale, organisme publice naționale sau entități de drept privat cărora le-au fost încredințate sarcini de serviciu public ale unui stat membru și cele ale unei țări sau regiuni partenere, precum și măsuri de cooperare la care participă experți din sectorul public trimiși de statele membre și autoritățile regionale și locale ale acestora , în special prin mecanismul TAIEX și programul Sigma ;

Expunere de motive

Trimiterea explicită la utilizarea TAIEX și Sigma ar contribui la justificarea utilizării unor instrumente de asistență tehnică foarte performante, la toate nivelurile administrative.

Anexa II: Domenii de cooperare pentru programele geografice

Amendamentul 11

[COM(2018) 460 final, anexa II] partea A punctul 1 litera (a)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Consolidarea democrației și a proceselor democratice, a guvernanței și a supravegherii, inclusiv a proceselor electorale credibile și transparente;

Consolidarea democrației și a proceselor democratice, a guvernanței și a supravegherii , la nivel național și subnațional , inclusiv a proceselor electorale credibile și transparente la nivelurile respective ;

Expunere de motive

Consensul european privind dezvoltarea, stabilit de UE împreună cu statele sale membre în 2017, solicită autorităților regionale și locale să exercite control și să participe activ la procesul decizional (punctul 83).

În calitate de Comitet European al Regiunilor, am participat la misiuni de observare a alegerilor, la nivel local și regional, fapt care contribuie la consolidarea și calitatea proceselor democratice.

Amendamentul 12

[COM(2018) 460 final, anexa II] partea A punctul 2 litera (l)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Sprijinirea autorităților locale pentru a îmbunătăți, la nivelul orașelor , furnizarea serviciilor de bază, accesul echitabil la securitatea alimentară și la locuințe accesibile, decente și la prețuri abordabile, precum și pentru a îmbunătăți calitatea vieții, în special în cazul persoanelor care locuiesc în așezări improvizate și în bidonviluri.

Sprijinirea autorităților locale și regionale pentru a îmbunătăți, la nivelul lor , furnizarea serviciilor de bază, accesul echitabil la securitatea alimentară și la locuințe accesibile, decente și la prețuri abordabile, precum și pentru a îmbunătăți calitatea vieții, în special în cazul persoanelor care locuiesc în așezări improvizate și în bidonviluri.

Expunere de motive

Prezentul articol sugerează sprijinirea autorităților locale pentru a îmbunătăți furnizarea serviciilor de bază la nivelul orașelor. Este important să se menționeze în mod explicit că IVCDCI are ca scop colaborarea cu „sistemul de orașe”, în ansamblu. Orașele sunt doar o componentă a sistemului administrativ local dintr-o țară: imperativele de dezvoltare din țările terțe trebuie să fie promovate la nivel național și puse în aplicare la nivel local pe diferite niveluri de guvernare, în cadrul comunităților și al societății civile. Acest lucru este, de asemenea, în conformitate cu abordarea teritorială a CE în ceea ce privește dezvoltarea locală, care subliniază faptul că autoritățile locale și regionale joacă adesea un rol de coordonare pe teritoriul lor, în consultare și cooperare cu sectorul privat, cu organizațiile societății civile, precum și cu universități, institute de cercetare și cu instituții de la alte niveluri de guvernare.

Anexa III: Domenii de intervenție pentru programele tematice

Amendamentul 13

[COM(2018) 460 final, anexa III] Se introduce un nou punct, 3

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

 

 

Consolidarea rolului autorităților locale și regionale ca actori ai dezvoltării prin:

(a)

Capacitarea autorităților locale și regionale, în special prin intermediul parteneriatelor internaționale între autoritățile locale și regionale din țările europene și partenere, pentru a pune în aplicare Agenda 2030 prin intermediul unui pachet financiar dedicat, în vederea consolidării competențelor lor în materie de guvernanță și a capacității lor de a se implica în dialogul politic cu autoritățile naționale și de a sprijini procesele de descentralizare;

(b)

Stimularea cooperării descentralizate pentru dezvoltare, sub toate formele sale;

(c)

Consolidarea capacității rețelelor, platformelor și alianțelor autorităților locale și regionale europene și din țările sudice pentru a asigura un dialog politic substanțial și continuu în domeniul dezvoltării și pentru a promova guvernanța democratică, în special prin abordarea teritorială a dezvoltării locale;

(d)

Consolidarea interacțiunii cu cetățenii europeni pe teme legate de dezvoltare (campanii de sensibilizare, schimb de cunoștințe, implicare), în special în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, inclusiv în statele membre și în țările candidate și în cele cu statut de candidat potențial.

Expunere de motive

Trebuie clarificate modalitățile de implicare a autorităților locale și regionale în programele europene în perioada ulterioară etapei de programare, precum și modul în care acestea vor fi consultate cu privire la prioritățile programelor geografice. Prin adăugarea unui domeniu specific de intervenție pentru autoritățile locale și regionale nu ar mai exista îndoieli cu privire la faptul că acest grup țintă/acești beneficiari/parteneri beneficiază de suficientă atenție în procesul de operaționalizare a politicilor.

Valoarea adăugată a cooperării descentralizate (și anume, parteneriatele internaționale între autoritățile locale și regionale) nu este menționată în mod explicit în diferitele propuneri privind „Vecinătatea și întreaga lume”. Cooperarea descentralizată a fost recunoscută de instituțiile europene și de statele membre ca instrument de dezvoltare în noul Consens privind dezvoltarea, din 2017. Aceasta reprezintă un instrument cu adevărat eficient de consolidare a capacității autorităților locale și regionale din țările partenere ale UE de a elabora planuri, de a furniza servicii și de a crește calitatea reformelor de descentralizare. Acest tip de cooperare internațională există de zeci de ani și implică multe autorități locale și regionale europene. Cooperarea descentralizată nu ar trebui înțeleasă ca parteneriate cu un domeniu tematic limitat (de exemplu, alimentarea cu apă, gestionarea deșeurilor și urbanismul), deoarece există potențial de cooperare descentralizată pentru a consolida cadrul de guvernanță mai amplu. Componenta programelor geografice ar trebui, de asemenea, să ofere posibilitatea desfășurării unei astfel de activități.

Amendamentul 14

[COM(2018) 460 final, anexa III] punctul 4. Domenii de intervenție pentru provocările globale

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

D.

PARTENERIATE

 

Consolidarea rolului autorităților locale ca actori ai dezvoltării prin:

(a)

Consolidarea capacității rețelelor, platformelor și alianțelor autorităților locale europene și din țările sudice

pentru a asigura un dialog politic substanțial și continuu în domeniul dezvoltării și pentru a promova guvernanța democratică, în special prin abordarea teritorială a dezvoltării locale;

(b)

Consolidarea interacțiunii cu cetățenii europeni pe teme legate de dezvoltare (campanii de sensibilizare,

schimb de cunoștințe, implicare), în special în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, inclusiv în Uniune, în țările candidate și în țările potențial candidate.

 

Expunere de motive

Dat fiind că, în amendamentul 13, se adaugă un domeniu specific de intervenție pentru autoritățile locale și regionale, acestea sunt eliminate din domeniul de intervenție pentru provocările globale.

Propunerea IPA III

Amendamentul 15

[COM(2018) 465 final] articolul 6

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

 

5.     Comisia, în strânsă legătură cu statele membre, ia, de asemenea, măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile locale și regionale sunt implicate în identificarea obiectivelor specifice urmărite prin asistența acordată în temeiul prezentului regulament.

Expunere de motive

întrucât unul dintre obiectivele specifice ale IPA III va fi să consolideze eficacitatea administrației publice și să sprijine reformele structurale și buna guvernanță la toate nivelurile, autoritățile locale și regionale ar trebui să fie implicate în planificarea strategică. De asemenea, Comisia este încurajată să pună în aplicare metode operaționale ad-hoc, astfel încât mecanismele TAIEX și twinning să poată fi utilizate pentru cooperarea dintre autoritățile locale și regionale ale statelor membre și ale țărilor candidate și potențial candidate.

Amendamentul 16

[COM(2018) 465 final] articolul 9 alineatul (1)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Până la 3 % din pachetul financiar se alocă indicativ programelor de cooperare transfrontalieră dintre beneficiarii enumerați în anexa I și statele membre, în conformitate cu nevoile și prioritățile acestora.

Până la 3 % din pachetul financiar se alocă indicativ programelor de cooperare transfrontalieră dintre beneficiarii enumerați în anexa I și statele membre, în conformitate cu nevoile și prioritățile acestora , și include sprijin pentru consolidarea capacităților la nivel local și regional .

Expunere de motive

Consolidarea capacităților la nivel local și regional ar trebui să fie una dintre prioritățile de care trebuie să se țină seama în contextul alocării financiare.

Amendamentul 17

[COM(2018) 465 final] anexa II

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

 

(f)

Promovarea guvernanței locale și regionale și consolidarea capacității administrative și de planificare a autorităților locale și regionale.

Expunere de motive

Această prioritate tematică nu ar trebui să vizeze numai asistența acordată pentru cooperarea transfrontalieră.

II.   RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Observații introductive

1.

ia notă cu interes de propunerile Comisiei privind CFM pentru perioada 2021-2027, inclusiv de propunerile de la rubrica „Vecinătate și întreaga lume”, în special cele referitoare la noul Instrument de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) și la prelungirea Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), prin IPA III;

2.

salută faptul că bugetul propus pentru acțiunea externă a Uniunii Europene va fi majorat (până la 123 de miliarde EUR, comparativ cu 94,5 miliarde EUR în perioada 2014-2020), ceea ce reprezintă aproximativ 10 % din totalul bugetului (propus) pentru CFM; consideră că acest lucru este imperios necesar în contextul provocărilor globale și subliniază necesitatea de a considera majorarea propusă ca o valoare minimă în cadrul negocierilor actuale privind CFM;

3.

salută ambiția Comisiei de a crește gradul de consecvență, coerență și flexibilitate a acțiunii externe a UE, în contextul provocărilor globale, cum ar fi schimbările climatice, urbanizarea masivă și tulburările sociale și economice, toate acestea necesitând găsirea unor soluții sau abordări multidimensionale și complexe;

4.

salută creșterea preconizată a eficienței prin fuzionarea mai multor instrumente de acțiune externă în instrumentul IVCDCI propus pentru a realiza obiectivele de dezvoltare durabilă și a consolida reziliența (în conformitate cu avizul CoR 2017/03666), dar constată că totul va depinde de operaționalizarea propunerilor actuale – ar trebui, în orice moment, să se evite adâncirea decalajului dintre politică și punere în aplicare (și anume, ca modalitățile să nu fie modificate pentru a deveni și mai flexibile);

5.

ia notă de faptul că autoritățile locale și regionale sunt incluse în pilonul provocărilor globale al instrumentului IVCDCI propus și, de asemenea, figurează și în partea „regională” a pilonului geografic; ar dori să obțină asigurări din partea celorlalte instituții UE că autoritățile locale și regionale vor avea într-adevăr acces ușor la aceste programe și bugete;

6.

este de acord că stimularea investițiilor pentru crearea de locuri de muncă și pentru consolidarea rolului sectorului privat este esențială pentru dezvoltare și, ca atare, salută „Comunicarea privind o nouă Alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiții și locuri de muncă la un nivel superior”, al cărei obiectiv este de a sprijini crearea a 10 milioane de locuri de muncă în Africa;

7.

insistă asupra faptului că implicarea nivelurilor de guvernare locale și regionale din țările terțe și alocarea unor fonduri specifice pentru acestea vor contribui la dezvoltarea la nivel local, ajutând astfel UE să își atingă obiectivele;

8.

salută prelungirea Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III), ca instrument relevant și util, și apreciază că IPA III are ca obiective specifice consolidarea eficienței administrației publice și sprijinirea reformelor structurale și a bunei guvernanțe la toate nivelurile, precum și sprijinirea cooperării teritoriale și transfrontaliere;

Preocupări și oportunități

9.

consideră că integrarea mai multor instrumente de acțiune externă într-un singur IVCDCI generează atât provocări, cât și oportunități și subliniază că IVCDCI ar trebui să urmărească în continuare obiectivele de dezvoltare pe termen lung care, înainte, erau realizate prin Fondul european de dezvoltare (FED);

10.

își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, deoarece bugetul pentru acțiune externă se alocă din ce în ce mai mult pe criterii geografice, accesul la finanțare pentru autoritățile locale și regionale ar putea deveni mai dificil sau mai puțin evident, în funcție de strategiile naționale specifice, care nu se cunosc deocamdată; este preocupat de faptul că o mai mare dependență de strategiile și programele derulate de țări, bazate pe priorități-cheie și investiții strategice în infrastructură, va conduce la concentrarea atenției asupra beneficiarilor la nivel național și, eventual, la diminuarea atenției acordate procesului decizional și participării mai multor părți interesate, în toate etapele programării;

11.

subliniază importanța implicării autorităților locale și regionale în elaborarea strategiilor și a programării și în punerea în aplicare a programării, precum și a cadrelor de monitorizare și evaluare elaborate la nivel local. Acest lucru ar asigura faptul că asistența este orientată spre nevoile candidaților, inclusiv la nivel local și regional. Alocarea finanțării în funcție de performanță ar trebui să țină seama de progresele realizate în direcția reformelor de descentralizare și în domeniul democrației/bunei guvernanțe locale, la toate nivelurile;

12.

își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că se propune ca linia bugetară dedicată pentru autoritățile locale, disponibilă în cadrul ICD, să fie sistată în următoarea perioadă a CFM și solicită o analiză mai aprofundată a deciziei care stă la baza renunțării la acest buget dedicat, deși au fost înregistrate numeroase experiențe pozitive în perioada de derulare a granturilor/programelor pentru autoritățile locale; solicită reinstituirea acestui buget dedicat;

13.

subliniază faptul că, deși linia bugetară alocată autorităților locale nu a fost cheltuită integral în actualul ICD, s-a conchis cu prea mare ușurință că acest lucru s-a produs din cauza capacității insuficiente a autorităților locale și regionale. Este posibil ca alte motive, cum ar fi cerințele stricte de cofinanțare și procedurile complexe de aplicare, să fi avut o pondere mai mare; solicită instituțiilor UE să ofere posibilitatea îmbunătățirii accesibilității la această linie bugetară, nu să recurgă direct la eliminarea ei;

14.

își exprimă deschiderea cu privire la împărtășirea diferitelor experiențe (pozitive și negative) ale membrilor Comitetului Regiunilor în ceea ce privește linia bugetară actuală alocată autorităților locale, cu celelalte instituții ale UE, în următoarele luni;

15.

este pregătit să faciliteze dialogul și cooperarea cu autoritățile locale și regionale din țările implicate în procesul de aderare și din țările învecinate prin intermediul organismelor și platformelor existente (ARLEM, CORLEAP, comitetele consultative mixte și grupurile de lucru, precum și parteneriatele strategice ale Comisiei Europene cu asociațiile autorităților locale și regionale, inclusiv CLRE-PLATFORMA), contribuind astfel la atingerea obiectivelor stabilite în regulamentele privind instrumentele IVCDCI și IPA. Subliniază că acțiunile și programele inter pares ale autorităților locale și regionale din UE și ale celor din afara Uniunii, cum ar fi inițiativa de la Nicosia de sprijinire a orașelor libiene, ilustrează măsura în care cooperarea dintre autoritățile locale și regionale poate promova stabilitatea și prosperitatea în vecinătatea noastră;

16.

invită instituțiile UE, indiferent de rezultate, să mențină accesul la fonduri pentru toate autoritățile locale și regionale, indiferent de tipul și dimensiunile lor, inclusiv pentru cele din zonele rurale, precum și pentru cele din orașele intermediare, ca centre de dezvoltare și inovare durabilă și favorabilă incluziunii, integrând astfel abordarea teritorială a UE în dezvoltarea locală;

17.

solicită ca prin noul instrument IVCDCI să se stimuleze și să se finanțeze proiecte la scară mică (de exemplu, pe baza parteneriatelor existente între orașe sau a altor parteneriate, la nivel subnațional sau multilateral) și să se faciliteze în continuare consolidarea capacităților autorităților locale și regionale, astfel încât acestea să dispună de o capacitate mai mare de a-și exercita rolul de coordonare pentru dezvoltarea teritorială și de consolidare a legăturilor dintre zonele urbane și cele rurale;

18.

îndeamnă legiuitorii Uniunii să adapteze instrumentele propuse (și anume, IVCDCI și IPA III) pentru a acorda mai mult sprijin strategic autorităților locale și regionale și pentru a consolida democrația la nivel subnațional. Consolidarea sprijinului acordat democrației locale ar spori vizibilitatea acțiunii UE prin facilitarea accesului cetățenilor la procesul de reformă și integrarea suplimentară a responsabilității pentru procesul de reformă în țările partenere;

19.

ia notă de faptul că un alt motiv pentru susținerea și capacitarea, în mod consecvent, a autorităților locale și regionale este că 65 % dintre obiectivele de dezvoltare durabilă nu pot fi realizate fără implicarea lor activă;

20.

subliniază că cooperarea descentralizată pentru dezvoltare (sub toate formele sale) reprezintă un instrument important în acest sens, recunoscut de instituțiile europene și de statele membre în cadrul Consensului UE privind dezvoltarea; solicită ca acest rol și instrument să fie avute în vedere în mai mare măsură în cadrul IVCDCI;

21.

îndeamnă ca obiectivele de politică specifice cooperării dintre UE și vecinătate, să fie urmărite și realizate, fără a aduce atingere fuzionării instrumentelor separate anterior. În special, asistența acordată de UE și cooperarea cu autoritățile locale și regionale din țările partenere nu trebuie să fie afectate din punct de vedere financiar sau organizatoric ca urmare a creșterii flexibilității în alocarea resurselor financiare și a altor resurse între diversele programe geografice și tematice;

22.

își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că activitățile desfășurate în cadrul TAIEX, Twinning și Sigma au fost utilizate, în principal, în beneficiul administrațiilor centrale ale țărilor beneficiare, deși toate capitolele acquis-ului au o legătură (in)directă cu (competențele) autorităților locale și regionale, care se află într-o poziție excelentă, datorită relației lor directe cu publicul, care le permite să comunice în mod eficient avantajele aderării la UE, precum și beneficiile și garanțiile pe care UE le oferă tuturor cetățenilor săi, în special beneficiarilor IPA III. Salută trimiterea explicită din regulamentul IVCDCI la utilizarea Twinning, atât la nivel central, cât și la nivel local și regional, dar se așteaptă ca și alte instrumente, cum ar fi TAIEX și Sigma, să fie implementate la aceleași niveluri;

Sugestii și recomandări

23.

încurajează Comisia să se asigure, în toate cazurile, că părțile interesate relevante, inclusiv autoritățile locale și regionale, sunt consultate în mod corespunzător și au acces în timp util la informații relevante, astfel încât să poată juca un rol semnificativ în procesul de proiectare, punere în aplicare și monitorizare aferentă programelor;

24.

recomandă cu insistență ca autoritățile locale și regionale să beneficieze de un program specific, separat, cu un buget dedicat, în cadrul cooperării pentru dezvoltare, precum și să fie vizate ca beneficiari pe parcursul întregii perioade de programare;

25.

invită instituțiile UE să se asigure că autoritățile locale și regionale dispun de mijloacele necesare pentru a putea să identifice obiectivele de dezvoltare durabilă, precum și să menționeze în mod explicit această agendă în regulamentele de instituire a instrumentelor. În plus, ar fi util ca importanța agendei menționate să se reflecte, de asemenea, în specificațiile viitorului buget;

26.

invită Comisia să instituie metode operaționale ad-hoc, astfel încât mecanismele TAIEX și twinning să poată fi utilizate pentru cooperarea dintre autoritățile locale și regionale ale statelor membre și ale țărilor partenere;

27.

salută inițiativa Comisiei Europene de a efectua o evaluare a sprijinului acordat de UE autorităților locale din țările implicate în procesul de aderare și din țările învecinate, în perioada 2010-2018, și recomandă ca experiența dobândită din programele/proiectele regionale de sprijinire a autorităților locale, precum Instrumentul pentru administrație locală, Primarii pentru Creștere Economică și Convenția primarilor din est, să fie utilizată pentru a dezvolta un sprijin similar pentru autoritățile locale și regionale din celelalte regiuni;

28.

salută faptul că „promovarea guvernanței locale și regionale și consolidarea capacității administrative și de planificare a autorităților locale și regionale” reprezintă o prioritate tematică a asistenței pentru cooperarea transfrontalieră (anexa III) și solicită ca aceeași prioritate tematică să fie inclusă în anexa II la Regulamentul de instituire a IPA III.

Bruxelles, 6 decembrie 2018.

Președintele Comitetului European al Regiunilor

Karl-Heinz LAMBERTZ