21.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 461/147


Avizul Comitetului European al Regiunilor — Fondul pentru azil și migrație

(2018/C 461/13)

Raportor general:

Peter BOSSMAN (SI-PSE), primarul orașului Piran

Documente de referință:

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație

COM(2018) 471 final

I.   RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1

COM(2018) 471 final, considerentul 42

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

În vederea consolidării capacității Uniunii de a răspunde imediat unei puternice presiuni neprevăzute sau disproporționate exercitate de migrație într-unul sau mai multe state membre, caracterizată de un aflux important și disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe, care solicită în număr semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare, precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației, sau unor puternice presiuni exercitate de migrație în țări terțe, cauzate de evoluții politice sau conflicte, ar trebui să se poată acorda asistență de urgență în conformitate cu cadrul stabilit de prezentul regulament.

În vederea consolidării capacității Uniunii de a răspunde imediat unei puternice presiuni neprevăzute sau disproporționate exercitate de migrație într-unul sau mai multe state membre, caracterizată de un aflux important și disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe, mai ales când este vorba de persoane vulnerabile, cum ar fi minorii neînsoțiți, care solicită în număr semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare, precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației, sau unor puternice presiuni exercitate de migrație în țări terțe, cauzate de evoluții politice sau conflicte, ar trebui să se poată acorda asistență de urgență și sprijin pentru crearea unor infrastructuri, în conformitate cu cadrul stabilit de prezentul regulament.

Expunere de motive

Este necesar să se deschidă o linie de finanțare de urgență pentru a face față situațiilor în care statele membre sunt copleșite de provocarea pe care o constituie sosirea unor persoane vulnerabile din țări terțe, în special minori neînsoțiți, care necesită acțiuni specifice.

Amendamentul 2

COM(2018) 471 final, articolul 3 alineatul (2)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

În cadrul obiectivului de politică stabilit la alineatul (1), fondul contribuie la următoarele obiective specifice:

În cadrul obiectivului de politică stabilit la alineatul (1), fondul contribuie la următoarele obiective specifice:

(a)

consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe;

(a)

consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe;

(b)

sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv contribuția la integrarea resortisanților țărilor terțe;

(b)

sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv contribuția la integrarea resortisanților țărilor terțe și stabilirea canalelor care să permită această integrare în mod ordonat și sigur ;

(c)

contribuția la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și readmisiei în țările terțe.

(c)

contribuția la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și readmisiei în țările terțe , cu garantarea respectării drepturilor omului;

 

(d)

consolidarea solidarității și a partajării responsabilității între statele membre, în special față de statele membre cele mai afectate de fluxurile de migrație și azil, printre altele prin cooperare practică .

Expunere de motive

Acest obiectiv specific se regăsește în actualul Regulament privind Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și ar trebui explicit menționat ca un obiectiv specific al viitorului regulament privind Fondul pentru azil și migrație (FAM).

Amendamentul 3

COM(2018) 471 final, articolul 8

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Buget

Buget

1.   Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a fondului în perioada 2021-2027 este de 10 415 000 000 EUR în prețuri curente.

1.   Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a fondului în perioada 2021-2027 este de 16 188 000 000 EUR în prețuri curente.

2.   Resursele financiare se utilizează după cum urmează:

2.   Resursele financiare se utilizează după cum urmează:

(a)

suma de 6 249 000 000 EUR se alocă programelor puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate;

(a)

suma de 10 790 000 000 EUR se alocă programelor puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate;

(b)

suma de 4 166 000 000 EUR se alocă facilității tematice.

(b)

suma de 5 398 000 000 EUR se alocă facilității tematice.

3.   Până la 0,42  % din valoarea pachetului financiar se alocă asistenței tehnice la inițiativa Comisiei menționată la articolul 29 din Regulamentul (UE) …/… (Regulamentul privind dispozițiile comune).

3.   Până la 0,42  % din valoarea pachetului financiar se alocă asistenței tehnice la inițiativa Comisiei menționată la articolul 29 din Regulamentul (UE) …/… (Regulamentul privind dispozițiile comune).

Expunere de motive

Suplimentarea propusă pentru migrație și azil ar reflecta creșterea cu 240 % a fondurilor alocate controlului frontierelor externe și faptul că, în cadrul propunerilor actuale, nu a fost prevăzută nicio majorare a creditelor de finanțare în cadrul FSE+ pentru noi sarcini de integrare pe termen lung.

Amendamentul 4

COM(2018) 471 final, articolul 9 alineatul (1)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

[…] Finanțarea din cadrul facilității tematice se utilizează pentru componentele acesteia:

[…] Finanțarea din cadrul facilității tematice se utilizează pentru componentele acesteia:

(a)

acțiuni specifice;

(a)

acțiuni specifice;

(b)

acțiunile Uniunii;

(b)

acțiunile Uniunii;

(c)

asistența de urgență;

(c)

asistența de urgență;

(d)

relocare;

(d)

relocare;

(e)

sprijin care contribuie la eforturile de solidaritate și de partajare a responsabilităților, acordat statelor membre

și

(e)

sprijin care contribuie la eforturile de solidaritate și de partajare a responsabilităților, acordat statelor membre

și

(f)

Rețeaua europeană de migrație.

(f)

Rețeaua europeană de migrație;

 

(g)

rețelele europene pentru integrare ale autorităților locale și regionale .

[…]

[…]

Expunere de motive

Autoritățile locale și regionale joacă un rol esențial în integrarea migranților, aceasta fiind o componentă esențială a politicilor de migrație.

Amendamentul 5

COM(2018) 471 final, articolul 9 alineatul (6)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Facilitatea tematică sprijină, în special, acțiuni ce se încadrează la măsura de punere în aplicare 2(b) din anexa II, care sunt puse în aplicare de autoritățile locale și regionale sau de organizațiile societății civile.

Facilitatea tematică sprijină, în special, acțiuni ce se încadrează la măsura de punere în aplicare 2(b) din anexa II, care sunt puse în aplicare de autoritățile locale și regionale sau de organizațiile societății civile. Cel puțin un procent de 30 % din fondurile facilității tematice este alocat în acest scop.

Expunere de motive

Autoritățile locale și regionale joacă un rol esențial în integrarea migranților, aceasta fiind o componentă esențială a politicilor de migrație.

Amendamentul 6

COM(2018) 471 final, articolul 13 alineatul (1)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Fiecare stat membru se asigură că prioritățile abordate în programul său sunt în concordanță cu prioritățile Uniunii și răspund acestora și provocărilor cu care Uniunea se confruntă în domeniul gestionării migrației, precum și că acestea sunt pe deplin conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii. În definirea priorităților programelor lor, statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare stabilite în anexa II sunt abordate în mod corespunzător.

Fiecare stat membru alocă, în programul său, cel puțin 20 % din resurse obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (a) și cel puțin 20 % obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (b). Statele membre se pot îndepărta de aceste procentaje minime doar dacă includ în programul național o explicație detaliată indicând motivul pentru care alocarea de resurse sub acest nivel nu periclitează îndeplinirea obiectivului. În ceea ce privește obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (a), statele membre care se confruntă cu deficiențe structurale în ceea ce privește cazarea, infrastructura și serviciile nu alocă un procentaj inferior celui minim prevăzut de prezentul regulament;

Expunere de motive

FAM ar trebui să sprijine soluții durabile în materie de migrație și să asigure coerența cu prioritățile stabilite de comun acord de către statele membre la nivelul UE. Asigurarea unui minim de credite pentru crearea unui sistem funcțional în domeniul azilului [articolul 3 alineatul (2) litera (a)] și pentru stabilirea unor trasee de migrație legală și acordarea de sprijin pentru integrare [articolul 3 alineatul (2) litera (b)] vor contribui la realizarea obiectivului de politică al acestui fond (gestionarea eficace a fluxurilor de migrație).

Formularea propusă corespunde celei din actualul Regulament privind FAMI.

Amendamentul 7

COM(2018) 471 final, articolul 13 alineatul (7)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Statele membre desfășoară în special acțiunile eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare enumerate în anexa IV. În cazul apariției unor situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista acțiunilor eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare din anexa IV.

Statele membre desfășoară în special acțiunile eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare enumerate în anexa IV. Statele membre care nu desfășoară astfel de acțiuni furnizează o explicație detaliată în programele naționale cu privire la modul în care urmează să se asigure că această alegere nu pune în pericol îndeplinirea obiectivelor specifice ale FAM. În cazul apariției unor situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista acțiunilor eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare din anexa IV.

Expunere de motive

Aceeași ca la amendamentul 6.

Amendamentul 8

COM(2018) 471 final, articolul 21

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

1.   Fondul sprijină Rețeaua europeană de migrație și asigură asistența financiară necesară desfășurării activităților sale și dezvoltării sale viitoare.

1.   Fondul sprijină Rețeaua europeană de migrație și asigură asistența financiară necesară desfășurării activităților sale și dezvoltării sale viitoare.

2.   Comisia adoptă suma pusă la dispoziție pentru Rețeaua europeană de migrație în cadrul creditelor anuale ale fondului și programul de lucru care stabilește prioritățile pentru activitățile acesteia, după aprobarea comitetului director, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) litera (a) din Decizia 2008/381/CE (astfel cum a fost modificată). Decizia Comisiei constituie o decizie de finanțare în temeiul articolului [110] din Regulamentul financiar. Pentru a asigura disponibilitatea resurselor în timp util, Comisia poate adopta programul de lucru pentru Rețeaua europeană de migrație în cadrul unei decizii de finanțare separate.

2.   Comisia adoptă suma pusă la dispoziție pentru Rețeaua europeană de migrație în cadrul creditelor anuale ale fondului și programul de lucru care stabilește prioritățile pentru activitățile acesteia, după aprobarea comitetului director, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) litera (a) din Decizia 2008/381/CE (astfel cum a fost modificată). Decizia Comisiei constituie o decizie de finanțare în temeiul articolului [110] din Regulamentul financiar. Pentru a asigura disponibilitatea resurselor în timp util, Comisia poate adopta programul de lucru pentru Rețeaua europeană de migrație în cadrul unei decizii de finanțare separate.

3.   Asistența financiară pentru activitățile Rețelei europene de migrație se acordă sub forma unor granturi pentru punctele naționale de contact menționate la articolul 3 din Decizia 2008/381/CE și, după caz, a unor contracte de achiziții publice, în conformitate cu Regulamentul financiar.

3.   Asistența financiară pentru activitățile Rețelei europene de migrație se acordă sub forma unor granturi pentru punctele naționale de contact menționate la articolul 3 din Decizia 2008/381/CE și, după caz, a unor contracte de achiziții publice, în conformitate cu Regulamentul financiar.

 

4.     Fondul va sprijini rețelele europene pentru integrare ale autorităților locale și regionale.

Expunere de motive

Aceeași ca la amendamentul 4.

Amendamentul 9

COM(2018) 471 final, articolul 26 alineatul (1)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Fondul furnizează asistență financiară pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență apărute ca urmare a uneia dintre următoarele situații:

Fondul furnizează asistență financiară pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice , precum și pentru crearea unor infrastructuri, în cazul unei situații de urgență apărute ca urmare a uneia dintre următoarele situații:

(a)

o puternică presiune exercitată de migrație într-unul sau mai multe state membre, caracterizată de un aflux important și disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe care solicită în număr semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare, precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației;

(a)

o puternică presiune exercitată de migrație într-unul sau mai multe state membre, caracterizată de un aflux important și disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe , în special atunci când este vorba de persoane vulnerabile, cum ar fi minorii neînsoțiți, care solicită în număr semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare, precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației;

(b)

punerea în aplicare a unor mecanisme de protecție temporară, în sensul Directivei 2001/55/CE;

(b)

punerea în aplicare a unor mecanisme de protecție temporară, în sensul Directivei 2001/55/CE;

(c)

o puternică presiune exercitată de migrație în țările terțe, inclusiv în țările în care persoanele care au nevoie de protecție pot fi blocate din cauza unor evoluții politice sau conflicte, în special atunci când aceasta ar putea avea un impact asupra fluxurilor de migrație către UE.

(c)

o puternică presiune exercitată de migrație în țările terțe, inclusiv în țările în care persoanele care au nevoie de protecție pot fi blocate din cauza unor evoluții politice sau conflicte, în special atunci când aceasta ar putea avea un impact asupra fluxurilor de migrație către UE. Măsurile puse în aplicare în țările terțe în conformitate cu prezentul articol trebuie să fie coerente și, după caz, complementare cu politica umanitară a Uniunii și să respecte drepturile fundamentale ale omului și obligațiile juridice internaționale.

Expunere de motive

Asigurarea coerenței cu alte politici ale UE și respectarea drepturilor fundamentale.

Amendamentul 10

COM(2018) 471 final, articolul 26 alineatul (2)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Asistența de urgență poate fi acordată direct, sub formă de granturi, agențiilor descentralizate.

Asistența de urgență poate fi acordată direct, sub formă de granturi, agențiilor descentralizate și autorităților locale și regionale care se confruntă cu o puternică presiune exercitată de migrație, în special celor care au responsabilitatea de a primi și integra minorii migranți neînsoțiți.

Expunere de motive

Autoritățile locale și regionale sunt, în multe cazuri, responsabile cu primirea și integrarea minorilor migranți neînsoțiți, adesea fără a avea capacitatea de a face acest lucru.

Amendamentul 11

COM(2018) 471 final, anexa I (Criterii de alocare a finanțării pentru programele care fac obiectul gestiunii partajate)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

1.

Resursele disponibile menționate la articolul 11 sunt defalcate între statele membre după cum urmează:

1.

Resursele disponibile menționate la articolul 11 sunt defalcate între statele membre după cum urmează:

(a)

fiecare stat membru primește o sumă fixă de 5 000 000 EUR din fond, numai la începutul perioadei de programare;

(a)

fiecare stat membru primește o sumă fixă de 5 000 000 EUR din fond, numai la începutul perioadei de programare;

(b)

resursele rămase menționate la articolul 11 se repartizează pe baza următoarelor criterii:

30 % pentru azil;

30 % pentru migrația legală și integrare;

40 % pentru combaterea migrației neregulamentare, inclusiv pentru returnări.

(b)

resursele rămase menționate la articolul 11 se repartizează pe baza următoarelor criterii:

33,3  % pentru azil;

33,3  % pentru migrația legală și integrare;

33,3  % pentru combaterea migrației neregulamentare, inclusiv pentru returnări.

Expunere de motive

Azilul, migrația legală și integrarea sunt la fel de importante (dacă nu chiar mai importante) pentru gestionarea eficace a fluxurilor de migrație ca și combaterea migrației neregulamentare și returnările.

II.   RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

1.

este de acord că, în contextul evoluției provocărilor legate de migrație, este esențial să se investească în gestionarea eficientă și coordonată a migrației în UE, acordându-se sprijin statelor membre și autorităților lor locale și regionale pentru a putea realiza obiectivul Uniunii privind instituirea unui spațiu de libertate, securitate și justiție; salută, în acest context, atenția sporită și suplimentarea finanțării pentru migrație în cadrul bugetului UE, dar este preocupat de faptul că mijloacele alocate măsurilor privind protecția frontierelor sunt mult mai mari decât pentru FAM. Prin urmare, propune o suplimentare a FAM echivalentă cu creșterea finanțării pentru gestionarea frontierelor externe, și anume o creștere de 240 %;

2.

reiterează necesitatea unei abordări coordonate de către UE și statele membre pentru a institui o politică comună în domeniul azilului și migrației, bazată pe principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii;

3.

salută înființarea FAM și a altor instrumente noi sau revizuite (FGIF, FSE+, FEDER, NDCI, IPA III), care abordează din punct de vedere financiar dimensiunea internă și cea externă a migrației;

4.

este de acord cu faptul că este necesară gestionarea eficace a frontierelor externe ale UE, dar consideră că o abordare axată în principal pe controlul frontierelor și mai puțin pe celelalte aspecte fundamentale ale unei politici UE cuprinzătoare în domeniul migrației, inclusiv un sistem reformat al UE în materie de azil, politici coerente și ambițioase de facilitare a migrației legale și de sprijinire a integrării, măsuri decisive de combatere a traficului de ființe umane și acțiuni ferme pentru a aborda cauzele profunde ale migrației, nu ar fi eficientă și nici nu reflectă valorile fundamentale ale UE;

5.

insistă că este esențial să se ajungă la sinergii, coerență și eficiență între FAM și alte fonduri și politici ale UE, în special cu privire la protecția drepturilor fundamentale, promovarea coeziunii sociale și politicile externe și de dezvoltare;

6.

subliniază necesitatea de a reforma sistemul european comun de azil pentru a asigura aplicarea unor proceduri de azil eficiente, care să garanteze drepturile persoanelor care solicită protecție, să prevină deplasările secundare și să asigure condiții de primire și standarde de acordare a protecției internaționale uniforme și adecvate;

7.

consideră că parteneriatele și cooperarea cu țările terțe reprezintă un element esențial al politicii UE în domeniul migrației și al abordării cauzelor profunde ale acesteia și că acest fond trebuie, prin urmare, să ofere stimulente financiare pentru o astfel de cooperare, printre altele prin punerea în aplicare a cadrului de relocare al UE. Finanțarea dezvoltării externe nu ar trebui, totuși, să fie utilizată exclusiv pentru prevenirea migrației;

8.

ia act de noua abordare care face diferența între măsurile de integrare pe termen scurt și cele pe termen lung, acestea din urmă fiind finanțate în prezent din FSE+. Subliniază că dispozițiile financiare pentru FSE+ trebuie să reflecte pe deplin această nouă sarcină. Regretă, cu toate acestea, că termenul „integrare” a dispărut din numele FAM, cu atât mai mult cu cât majoritatea măsurilor de integrare pe termen scurt sunt de competența autorităților locale și regionale;

9.

salută faptul că noul fond permite o rată de cofinanțare mai ridicată (până la 90 %), care poate ajuta în special autoritățile locale și regionale aflate sub presiune, în special pe cele din regiuni cu frontiere externe, dar regretă faptul că apelurile sale repetate privind implicarea parțială a responsabilității autorităților locale și regionale în gestionarea FAM nu au primit răspuns;

10.

ia act de faptul că FAM va fi reglementat pentru prima dată de Regulamentul privind dispozițiile comune. Această schimbare ar trebui să ducă la o mai mare implicare a autorităților locale și regionale în planificarea și punerea în aplicare a politicilor naționale, însă aceste efecte pozitive necesită aplicarea integrală a principiilor parteneriatului și guvernanței pe mai multe niveluri;

11.

subliniază că acest fond ar trebui să sprijine statele membre în elaborarea de strategii coordonate pentru toate aspectele legate de migrație, schimbul de informații și de bune practici, precum și cooperarea între administrații și nivelurile de guvernanță și între statele membre;

12.

observă, în acest sens, că, în ceea ce privește alocarea de fonduri către statele membre, propunerea prevede o cheie de distribuție care reflectă nevoile și presiunile la care sunt supuse în trei domenii-cheie: azilul (30 %); migrația legală și integrarea (30 %) și combaterea migrației neregulamentare, inclusiv returnările (40 %); constată, de asemenea, că nu este clar de ce aceste trei elemente sunt ponderate astfel și, prin urmare, propune să li se acorde o pondere egală;

13.

recunoaște că o politică de returnare eficientă reprezintă un element-cheie al unei abordări globale a migrației și că, prin urmare, fondul ar trebui să sprijine o gestionare coordonată a returnării, inclusiv elaborarea de standarde comune în acest sens, cu respectarea deplină a legislației UE și a legislației internaționale în domeniul drepturilor omului și cu respectarea demnității persoanelor în cauză, inclusiv prin măsuri în țările terțe pentru reintegrarea persoanelor returnate;

14.

în acest context, îndeamnă statele membre să privilegieze returnările voluntare, în interesul atât al persoanelor returnate, cât și al autorităților din țările de origine și țările de destinație;

15.

este de acord cu faptul că Fondul ar trebui să sprijine statele membre în punerea în aplicare a Directivei 2009/52/CE, care interzice angajarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală și îi sancționează pe angajatorii care încalcă această interdicție, și a Directivei 2011/36/UE privind asistența, sprijinul și protecția victimelor traficului de persoane;

16.

regretă faptul că statele membre nu mai sunt obligate să aloce cel puțin 20 % din finanțarea disponibilă pentru acțiunile în materie de azil și 20 % pentru integrare, ceea ce creează riscul de a se acorda prioritate combaterii migrației neregulamentare în raport cu alte acțiuni; prin urmare, solicită reintroducerea acestor cerințe minime în materie de alocare și cheltuieli;

17.

consideră că cooperarea descentralizată poate juca un rol important în consolidarea bunei guvernanțe în țările de origine și de tranzit pentru a se reduce astfel fluxurile de migrație. Acțiuni precum inițiativa de la Nicosia pentru consolidarea capacităților autorităților locale libiene ilustrează în ce măsură cooperarea ALR poate promova stabilitatea și prosperitatea în vecinătatea noastră;

18.

își reafirmă propriul rol de facilitator al dialogului și al cooperării cu ALR în țările de origine și de tranzit ale migranților, de exemplu prin intermediul organismelor și platformelor existente (ARLEM, CORLEAP, comitetele consultative mixte și grupurile de lucru), în vederea atingerii obiectivelor FAM;

19.

își exprimă convingerea că statele membre ar trebui încurajate să utilizeze o parte din alocarea corespunzătoare programelor lor pentru a finanța, în special:

măsurile de integrare puse în aplicare de autoritățile locale și regionale și de societatea civilă;

conceperea unor soluții eficace care să înlocuiască luarea în custodie publică;

programe de returnare voluntară asistată și de reintegrare, precum și activități legate de acestea;

măsuri destinate persoanelor vulnerabile care solicită protecție internațională și care prezintă nevoi speciale în materie de primire și/sau procedură – în principal copiii și în special cei neînsoțiți;

20.

salută cadrul propus pentru asistența de urgență, care va permite statelor membre abordarea provocărilor pe care le reprezintă un aflux important sau disproporționat de resortisanți ai unor țări terțe, în special când este vorba despre persoane vulnerabile, cum ar fi minorii neînsoțiți; insistă asupra faptului că ALR aflate în aceste situații necesită în mod special acces la o astfel de asistență;

21.

consideră că legislația propusă are o valoare adăugată europeană clară și, prin urmare, că propunerea este conformă cu principiile subsidiarității și proporționalității.

Bruxelles, 9 octombrie 2018.

Președintele Comitetului European al Regiunilor

Karl-Heinz LAMBERTZ