21.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 461/79


Avizul Comitetului European al Regiunilor – Orizont Europa: Al nouălea program-cadru pentru cercetare și inovare

(2018/C 461/11)

Raportor general:

Christophe CLERGEAU (FR-PSE), membru al Consiliului Regional Ținuturile Loarei

Documente de referință:

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare

COM(2018) 435 final – 2018/0224 (COD)

Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa

COM(2018) 436 final – 2018/0225 (COD)

I.   RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare

COM(2018) 435 final – 2018/0224 (COD)

Amendamentul 1

Considerentul 2

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

În cadrul acestui obiectiv general, pentru a obține un impact științific, economic și societal, Uniunea ar trebui să investească în cercetare și inovare prin Orizont Europa – programul-cadru pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027 (denumit în continuare „programul”), astfel încât să sprijine crearea și difuzarea de cunoștințe și tehnologii de înaltă calitate, să consolideze impactul cercetării și inovării asupra dezvoltării, sprijinirii și punerii în aplicare a politicilor Uniunii, să sprijine utilizarea unor soluții inovatoare în industrie și în societate, pentru a răspunde provocărilor globale și a promova competitivitatea industrială, să stimuleze toate formele de inovare, inclusiv inovarea revoluționară, și să consolideze introducerea pe piață a soluțiilor inovatoare, precum și să optimizeze realizarea investițiilor necesare în vederea obținerii unui impact mai mare în cadrul unui Spațiu European al Cercetării consolidat.

În cadrul acestui obiectiv general, pentru a obține un impact științific, economic, societal și teritorial , Uniunea ar trebui să investească în cercetare și inovare prin Orizont Europa – programul-cadru pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027 (denumit în continuare „programul”), astfel încât să sprijine crearea și difuzarea de cunoștințe și tehnologii de înaltă calitate, să consolideze impactul cercetării și inovării asupra dezvoltării, sprijinirii și punerii în aplicare a politicilor Uniunii, să sprijine utilizarea unor soluții inovatoare în industrie și în societate, pentru a răspunde provocărilor globale și a promova competitivitatea industrială, să stimuleze toate formele de inovare, inclusiv inovarea revoluționară, și să consolideze introducerea pe piață a soluțiilor inovatoare, precum și să optimizeze realizarea investițiilor necesare în vederea obținerii unui impact mai mare în cadrul unui Spațiu European al Cercetării consolidat.

Amendamentul 2

Considerentul 9

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Acțiunile de cercetare din cadrul pilonului „Știință deschisă” ar trebui să fie stabilite în funcție de necesitățile și oportunitățile din domeniul științei. Agenda de cercetare ar trebui să fie stabilită în strânsă colaborare cu comunitatea științifică. Cercetarea ar trebui finanțată în funcție de criteriul excelenței.

Acțiunile de cercetare din cadrul pilonului „Știință deschisă” ar trebui să fie stabilite în funcție de necesitățile și oportunitățile din domeniul științei. Agenda de cercetare ar trebui să fie stabilită în strânsă colaborare cu comunitatea științifică. Cercetarea ar trebui finanțată în funcție de criteriul excelenței și de impactul preconizat .

Amendamentul 3

Considerentul 13

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Programul ar trebui să sprijine cercetarea și inovarea în mod integrat, respectând toate dispozițiile relevante ale Organizației Mondiale a Comerțului. Conceptul de cercetare, inclusiv dezvoltarea experimentală, ar trebui să fie utilizat în conformitate cu manualul Frascati elaborat de OCDE, în timp ce conceptul de inovare ar trebui să fie utilizat în conformitate cu manualul Oslo, elaborat de OCDE și Eurostat, urmând o abordare largă care acoperă inovarea socială.

Ca și în cazul programului-cadru anterior Orizont 2020, definițiile OCDE cu privire la nivelul de maturitate tehnologică ar trebui să fie luate în considerare la clasificarea cercetării tehnologice, a dezvoltării de produse și a activităților demonstrative, precum și la definirea tipurilor de acțiuni disponibile în cadrul cererilor de propuneri. În principiu, granturile nu ar trebui să fie acordate pentru acțiuni în cadrul cărora activitățile depășesc nivelul de maturitate tehnologică 8. Programul de lucru pentru o anumită cerere de propuneri din cadrul pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială” ar putea permite granturi pentru validarea pe scară largă a produselor și replicarea pe piață.

Programul ar trebui să sprijine cercetarea și inovarea , sub toate formele sale, în mod integrat, respectând toate dispozițiile relevante ale Organizației Mondiale a Comerțului. Conceptul de cercetare, inclusiv dezvoltarea experimentală, ar trebui să fie utilizat în conformitate cu manualul Frascati elaborat de OCDE, în timp ce conceptul de inovare ar trebui să fie utilizat în conformitate cu manualul Oslo, elaborat de OCDE și Eurostat, urmând o abordare largă care acoperă inovarea socială. Ca și în cazul programului-cadru anterior Orizont 2020, definițiile OCDE cu privire la nivelul de maturitate tehnologică ar trebui să fie luate în considerare la clasificarea cercetării tehnologice, a dezvoltării de produse și a activităților demonstrative, precum și la definirea tipurilor de acțiuni disponibile în cadrul cererilor de propuneri. Programul de lucru pentru o anumită cerere de propuneri din cadrul pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială” ar putea permite granturi pentru validarea pe scară largă a produselor și replicarea pe piață.

Expunere de motive

Posibilitatea acordării de granturi nu trebuie înlăturată în etapele cele mai apropiate de introducerea pe piață.

Amendamentul 4

Considerentul 15

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Programul ar trebui să urmărească realizarea de sinergii cu alte programe ale Uniunii, din etapa de concepere și planificare strategică, până în etapa de selectare a proiectelor, de gestionare, comunicare, diseminare și exploatare a rezultatelor, monitorizare, audit și guvernanță. În vederea evitării suprapunerilor și a dublării eforturilor și pentru a crește efectul de levier al finanțării din partea Uniunii, pot avea loc transferuri din alte programe ale Uniunii către activitățile Orizont Europa. În aceste cazuri, ele vor respecta normele programului Orizont Europa.

În cadrul planificării sale strategice, programul Orizont Europa se va angaja să urmărească realizarea de sinergii cu alte programe ale Uniunii, din etapa de concepere și planificare strategică , ținând cont de strategiile naționale și de strategiile de specializare inteligentă (S3) , până în etapa de selectare a proiectelor, de gestionare, comunicare, diseminare și exploatare a rezultatelor, monitorizare, audit și guvernanță. În vederea evitării suprapunerilor și a dublării eforturilor și pentru a crește efectul de levier al finanțării din partea Uniunii, pot fi combinate fonduri publice regionale și naționale și pot avea loc transferuri din alte programe ale Uniunii către activitățile Orizont Europa , iar aceasta, în concordanță cu S3 puse în aplicare . În aceste cazuri, ele vor respecta normele programului Orizont Europa.

Amendamentul 5

Considerentul 16

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Pentru a obține cel mai mare impact posibil al finanțării acordate de Uniune și cea mai eficientă contribuție la obiectivele de politică ale Uniunii, programul ar trebui să instituie parteneriate europene cu parteneri din sectorul privat și/sau public. Printre parteneri se numără industria, organizațiile de cercetare, organismele cu misiune de serviciu public la nivel local, regional, național sau internațional, și organizațiile societății civile, cum ar fi fundațiile care susțin și/sau desfășoară activități de cercetare și inovare, cu condiția ca impacturile dorite să poată fi atinse mai eficient prin intermediul unui parteneriat decât exclusiv de către Uniune.

Pentru a obține cel mai mare impact posibil al finanțării acordate de Uniune și cea mai eficientă contribuție la obiectivele de politică ale Uniunii, programul ar trebui să instituie parteneriate europene cu parteneri din sectorul privat și/sau public. Printre parteneri se numără industria, organizațiile de cercetare, universitățile, regiunile și orașele, organismele cu misiune de serviciu public la nivel local, regional, național sau internațional, și organizațiile societății civile, cum ar fi fundațiile care susțin și/sau desfășoară activități de cercetare și inovare, cu condiția ca impacturile dorite să poată fi atinse mai eficient prin intermediul unui parteneriat decât exclusiv de către Uniune.

Amendamentul 6

Considerentul 19

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Pilonul „Inovare deschisă” ar trebui să stabilească o serie de măsuri de sprijin integrat pentru nevoile antreprenorilor și antreprenoriatului, menite să dezvolte și să accelereze inovarea revoluționară pentru creșterea rapidă a pieței. Acesta ar trebui să atragă întreprinderile inovatoare cu potențial de extindere la nivel internațional și la nivelul Uniunii și să ofere granturi și coinvestiții rapide și flexibile, inclusiv cu ajutorul investitorilor privați. Aceste obiective ar trebui să fie urmărite prin crearea unui Consiliu european pentru inovare (CEI). Acest pilon ar trebui să sprijine, de asemenea, Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și ecosistemele europene de inovare în general , în special prin parteneriate de cofinanțare cu actori de la nivel național și regional care sprijină inovarea.

Pilonul „Inovare deschisă” ar trebui să stabilească o serie de măsuri de sprijin integrat pentru nevoile inovatorilor, antreprenorilor și antreprenoriatului, menite să dezvolte și să accelereze inovarea revoluționară pentru creșterea rapidă a pieței. Acesta ar trebui să atragă întreprinderile inovatoare cu potențial de extindere la nivel internațional și la nivelul Uniunii și să ofere granturi și coinvestiții rapide și flexibile, inclusiv cu ajutorul investitorilor privați și publici . Aceste obiective ar trebui să fie urmărite prin crearea unui Consiliu european pentru inovare (CEI). Acest pilon ar trebui să sprijine, de asemenea, Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și ecosistemele locale, regionale, naționale și europene de inovare, în special prin parteneriate de cofinanțare cu actori de la nivel național și regional care sprijină inovarea.

Expunere de motive

Obiectivele pilonului „Inovare deschisă” ar trebui să reflecte mai clar publicul vizat, care nu este limitat numai la antreprenori, și să precizeze posibilitatea de implicare a investitorilor publici, în aceeași măsură ca și investitorii privați.

Amendamentul 7

Articolul 2 – text nou după punctul 3

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

 

„ecosisteme regionale și clustere de inovare” sunt entități ce reunesc actori publici și privați din rețele bazate pe un model cvadripartit (instituții de învățământ superior, întreprinderi, decidenți din sectorul public, societatea civilă), fiind structurate la nivel regional și local. Acești actori coordonează activități de cercetare, inovare și formare și stimulează între ei diseminarea rezultatelor, transferul de cunoștințe, inovarea și dezvoltarea de noi activități economice și servicii care creează locuri de muncă durabile, luând contact cu cetățenii și cu nevoile lor la nivel local și aducând rezultatele cercetării și inovării cât mai aproape de societate și de piață;

Expunere de motive

Este necesară o definiție formală a „ecosistemelor regionale și a clusterelor de inovare”, care să acopere deopotrivă realitățile orașelor și ale regiunilor, pentru a avea certitudinea că acestea sunt efectiv luate în considerare și pe deplin recunoscute în cadrul tuturor componentelor programului Orizont Europa.

Amendamentul 8

Articolul 2 punctul 5

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

5.

„misiune” înseamnă un portofoliu de acțiuni menite să obțină un obiectiv măsurabil într-un interval de timp stabilit și un impact asupra științei și tehnologiei și/sau asupra societății și cetățenilor care nu ar putea fi obținut prin acțiuni individuale;

5.

„misiune” înseamnă un portofoliu de acțiuni menite să obțină un obiectiv măsurabil într-un interval de timp stabilit și un impact asupra științei și tehnologiei și/sau asupra societății și cetățenilor , precum și asupra teritoriilor acestora , care nu ar putea fi obținut prin acțiuni individuale;

Amendamentul 9

Articolul 3 alineatul (1)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Obiectivul general al programului este ca investițiile Uniunii în cercetare și inovare să genereze un impact științific, economic și societal care să permită consolidarea bazelor științifice și tehnologice ale Uniunii și stimularea competitivității sale, inclusiv în industrie, îndeplinirea priorităților strategice ale Uniunii, precum și abordarea provocărilor globale, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă.

Obiectivul general al programului este ca investițiile Uniunii în cercetare și inovare să genereze un impact științific, economic, societal și teritorial care să permită consolidarea bazelor științifice și tehnologice ale Uniunii și stimularea competitivității fiecărui stat membru și a regiunilor acestora , inclusiv în industrie , în special prin contribuția la crearea unei societăți a cunoașterii și inovării , îndeplinirea priorităților strategice ale Uniunii, precum și abordarea provocărilor globale, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă.

Amendamentul 10

Articolul 3 alineatul (2)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

(b)

să consolideze impactul cercetării și inovării în ceea ce privește elaborarea, sprijinirea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii și să sprijine utilizarea soluțiilor inovatoare în industrie și în societate pentru a aborda provocările mondiale;

(b)

să consolideze impactul cercetării și inovării în ceea ce privește elaborarea, sprijinirea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii, să sprijine utilizarea soluțiilor inovatoare în industrie și în societate și diseminarea lor la nivelul Uniunii, al statelor sale membre și al regiunilor acestora, pentru a aborda provocările locale și mondiale;

Amendamentul 11

Articolul 6 alineatul (6)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Punerea în aplicare a programului specific se bazează pe o planificare multianuală transparentă și strategică a activităților de cercetare și inovare, în special în ceea ce privește pilonul „Provocări globale și competitivitate industrială”, în urma consultărilor cu părțile interesate cu privire la priorități, tipurile de acțiuni adecvate și modalitățile de punere în aplicare care trebuie să fie utilizate. Acest lucru asigură alinierea cu alte programe relevante ale Uniunii.

Punerea în aplicare a programului specific se bazează pe o planificare multianuală transparentă și strategică a activităților de cercetare și inovare, în special în ceea ce privește pilonul „Provocări globale și competitivitate industrială”, în urma consultărilor cu statele membre , Parlamentul European, autoritățile locale și regionale, părțile interesate și societatea civilă cu privire la priorități, tipurile de acțiuni adecvate și modalitățile de punere în aplicare care trebuie să fie utilizate. Acest lucru asigură alinierea cu alte programe relevante ale Uniunii și ia în considerare prioritățile strategice naționale și de specializare inteligentă .

Expunere de motive

Planificarea strategică se va afla în centrul guvernanței viitorului program și trebuie, prin urmare, să implice autoritățile locale și regionale și să ia în considerare strategiile de specializare inteligentă.

Amendamentul 12

Articolul 6 alineatul (9)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

(9)   Programul asigură promovarea efectivă a egalității de gen și a dimensiunii de gen în conținutul cercetării și al inovării. Se acordă o atenție specială asigurării echilibrului de gen, în funcție de situația în domeniul cercetării și inovării în cauză, în comitetele de evaluare și în organisme cum ar fi grupurile de experți.

(9)   Programul asigură promovarea efectivă a egalității de gen și a dimensiunii de gen în conținutul cercetării și al inovării. Se acordă o atenție specială asigurării echilibrului de gen, în funcție de situația în domeniul cercetării și inovării în cauză, în comitetele de evaluare și în organisme cum ar fi grupurile de experți.

Conform articolului 349 din TFUE, programul ar trebui să ia în considerare caracteristicile specifice ale regiunilor ultraperiferice, în conformitate cu Comunicarea Comisiei „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”, aprobată de Consiliu la 12 aprilie 2018.

Expunere de motive

Considerentul 27 din propunerea de regulament al PE și al Consiliului de instituire a programului-cadru Orizont Europa afirmă în mod explicit că adoptarea unor măsuri specifice pentru regiunile ultraperiferice este justificată, și că programul trebuie să țină seama de caracteristicile acestor regiuni; cu toate acestea, partea dispozitivă nu conține nicio referire la regiunile ultraperiferice.

Amendamentul 13

Articolul 7 alineatul (3)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

(3)   Misiunile:

(3)   Misiunile:

(a)

au o valoare adăugată europeană clară și contribuie la îndeplinirea priorităților Uniunii;

(a)

au o valoare adăugată europeană clară și contribuie la îndeplinirea priorităților Uniunii;

(b)

sunt îndrăznețe și constituie surse de inspirație, și, prin urmare, au o largă relevanță societală sau economică;

(b)

sunt îndrăznețe și constituie surse de inspirație, și, prin urmare, au o largă relevanță societală sau economică;

(c)

indică o direcție clară și sunt orientate, măsurabile și delimitate în timp;

(c)

indică o direcție clară și sunt orientate, măsurabile și delimitate în timp;

(d)

sunt axate pe activități de cercetare și inovare ambițioase, dar realiste;

(d)

sunt axate pe activități de cercetare și inovare ambițioase, dar realiste;

(e)

stimulează activități care implică mai multe discipline, sectoare și actori;

(e)

stimulează activități care implică mai multe discipline, sectoare și actori;

(f)

sunt deschise la soluții multiple și ascendente.

(f)

sunt deschise la soluții multiple și ascendente;

 

(g)

contribuie la consolidarea Spațiului european al cercetării și la punerea în aplicare a strategiilor de specializare inteligentă .

Amendamentul 14

Articolul 8 alineatul (1)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

O serie de părți ale programului Orizont Europa pot fi puse în aplicare prin parteneriate europene. Implicarea Uniunii în parteneriatele europene poate lua oricare dintre următoarele forme:

Diferitele părți ale programului Orizont Europa pot fi puse în aplicare prin parteneriate europene. Implicarea Uniunii în parteneriatele europene poate lua oricare dintre următoarele forme:

Amendamentul 15

Articolul 7, se adaugă un alineat (4)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

 

(4)     Elaborarea misiunilor va trebui realizată pe baza unui proces deschis și participativ, care să implice toate părțile interesate la nivel local, regional, european și mondial.

Amendamentul 16

Articolul 9 alineatul (2)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

(c)

13 500 000 000 EUR pentru pilonul III, „Inovare deschisă”, pentru perioada 2021-2027, din care

(c)

13 500 000 000 EUR pentru pilonul III, „Inovare deschisă”, pentru perioada 2021-2027, din care

 

1.

10 500 000 000 EUR pentru Consiliul european pentru inovare, incluzând o sumă de până la 500 000 000 EUR pentru ecosistemele europene de inovare;

 

1.

10 500 000 000 EUR pentru Consiliul european pentru inovare, incluzând o sumă de 5 000 000 000 EUR pentru ecosistemele europene de inovare , la care se adaugă 1 500 000 000 EUR transferați din pilonul II pentru a fi utilizați pentru prioritățile tematice din acest pilon; Cel puțin 1 000 000 000 EUR vor trebui alocați sub formă de cofinanțare a programelor comune de sprijinire a IMM-urilor, în special pentru activități de inovare incrementală;

 

2.

3 000 000 000 EUR pentru Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT);

 

2.

3 000 000 000 EUR pentru Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT);

Expunere de motive

Sprijinirea ecosistemelor europene de inovare va viza în special ecosistemele regionale și clusterele de inovare. Suma prevăzută este condiționată, ceea ce nu este acceptabil, și prea scăzută pentru a avea un impact global semnificativ, care să depășească nivelul teritorial. Consolidarea bugetului dedicat acestor activități poate permite regiunilor să-și găsească locul corespunzător în cadrul viitorului program-cadru, prin elaborarea unor strategii structurale pe termen mediu și lung, esențiale pentru consolidarea capacității de inovare a Uniunii.

Amendamentul 17

Articolul 9 alineatul (8)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Resursele alocate statelor membre care fac obiectul gestiunii partajate și sunt transferabile în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) xx/xx [Regulamentul privind dispozițiile comune] pot fi transferate, la cererea acestora, către program. Comisia implementează aceste resurse fie direct, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar, fie indirect, în conformitate cu același articol litera (c). Dacă este posibil, resursele respective sunt utilizate în beneficiul statului membru în cauză.

 

Expunere de motive

Mutat la articolul 11.

Amendamentul 18

Articolul 11

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

 

(1)     Programul Orizont Europa ar trebui să fie pus în aplicare în sinergie cu celelalte programe ale Uniunii. Finanțarea complementară și combinată cu finanțarea programului „Orizont Europa” ar trebui să fie pusă în aplicare conform acelorași reguli de aplicare care stau la baza prezentului program.

Dacă este necesar, pot fi puse în aplicare cereri de propuneri comune cu alte programe ale Uniunii, caz în care se aplică doar regulile de participare ale unuia dintre programele respective. Dacă aceste acțiuni țin de programul Orizont Europa, se aplică regulile acestuia tuturor contribuțiilor prin care sunt finanțate.

Acțiunile care au primit certificarea „marca de excelență” sau care îndeplinesc următoarele condiții cumulative și comparative:

(2)    Acțiunile care au primit certificarea „marca de excelență” sau care îndeplinesc următoarele condiții cumulative și comparative:

(a)

au fost evaluate într-o cerere de propuneri din cadrul programului;

(a)

au fost evaluate într-o cerere de propuneri din cadrul programului;

(b)

respectă cerințele de calitate minime ale cererii de propuneri respective;

(b)

respectă cerințele de calitate minime ale cererii de propuneri respective;

(c)

nu pot fi finanțate în cadrul cererii de propuneri respective ca urmare a unor constrângeri bugetare;

(c)

nu pot fi finanțate în cadrul cererii de propuneri respective ca urmare a unor constrângeri bugetare;

pot primi sprijin din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+ sau din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul [67] alineatul (5) din Regulamentul (UE) xx/xx (Regulamentul privind dispozițiile comune) și cu articolul [8] din Regulamentul (UE) xx/xx (privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune), cu condiția ca acțiunile respective să fie coerente cu obiectivele programului în cauză. Se aplică normele fondului din care este oferit sprijinul.

pot primi sprijin din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+ sau din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul [67] alineatul (5) din Regulamentul (UE) xx/xx (Regulamentul privind dispozițiile comune) și cu articolul [8] din Regulamentul (UE) xx/xx (privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune), cu condiția ca acțiunile respective să fie coerente cu obiectivele programului în cauză.

 

(3)     Acțiunile întreprinse în cadrul parteneriatelor europene vizate la articolul 8 pot primi, de asemenea, contribuții din partea altor programe ale Uniunii, din partea statelor sale membre și din partea autorităților locale și regionale, caz în care se pot aplica doar regulile de participare ale unuia dintre programe. Dacă aceste acțiuni țin de programul Orizont Europa, regulile acestuia se pot aplica tuturor contribuțiilor prin care sunt finanțate, sub rezerva Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat.

 

(4)     Resursele alocate statelor membre care fac obiectul gestiunii partajate și sunt transferabile în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) xx/xx (Regulamentul privind dispozițiile comune) pot, la cererea autorității de management,

(a)

fie să fie transferate către Orizont Europa. Comisia execută aceste resurse direct în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar sau indirect în conformitate cu același articol litera (c). Aceste resurse sunt utilizate în beneficiul zonei geografice care corespunde autorității de management vizate, în conformitate cu articolele 18 alineatul (7) și 19 alineatul (1) al doilea paragraf;

(b)

fie să fie considerate ca fiind transferate către Orizont Europa atunci când sunt alocate direct de către autoritatea de management unui program comun cofinanțat prin Orizont Europa. Subvențiile acordate unor părți terțe prin intermediul unui program comun (și, astfel, cofinanțate) pot fi acordate în temeiul normelor programului Orizont Europa, sub rezerva Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat.

Expunere de motive

Vechea dezbatere cu privire la sinergii trebuie să se încheie prin dezvoltarea unui mecanism clar și complet, care va permite efectiv finanțarea combinată, pe lângă acordarea mărcii de excelență și mobilizarea deplină a potențialului parteneriatelor europene. Însă mecanismul respectiv trebuie să fie flexibil și să permită regiunilor să reacționeze și să se adapteze rapid la inițiativele și evoluțiile ecosistemului european. Amendamentul își atinge scopul prin capacitarea autorităților de management de a proceda la un transfer virtual printr-o alocare directă unui program cofinanțat prin programul cadru. Astfel este posibilă participarea fără programare prealabilă și fără să aibă loc un transfer real, propriu-zis.

Amendamentul 19

Articolul 20 alineatul (5)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Programul de lucru precizează cererile de propuneri pentru care vor fi acordate „mărci de excelență”. Cu autorizarea prealabilă din partea solicitantului, informațiile privind cererea și evaluarea pot fi comunicate autorităților financiare interesate, sub rezerva încheierii unor acorduri de confidențialitate.

Programul de lucru precizează cererile de propuneri pentru care vor fi acordate „mărci de excelență”. Acordarea „mărcii de excelență” depinde de acordul solicitantului de a permite autorităților financiare interesate accesul la informațiile legate de cerere și evaluare , sub rezerva încheierii unor acorduri de confidențialitate.

Amendamentul 20

Articolul 23

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

O acțiune care a beneficiat de o contribuție dintr-un alt program al Uniunii poate primi o contribuție și din program, cu condiția ca contribuțiile să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui program al Uniunii din care se oferă contribuția se aplică contribuției lor respective la acțiune. Finanțarea cumulată nu depășește costurile eligibile totale ale acțiunii și sprijinul din partea diferitelor programe ale Uniunii poate fi calculat pe o bază proporțională, în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

O acțiune care a beneficiat de o contribuție dintr-un alt program al Uniunii poate primi o contribuție și din program, cu condiția ca contribuțiile să nu acopere aceleași costuri.

 

În ipoteza că aceste contribuții sunt alocate în comun pentru a finanța aceleași activități și costurile aferente acestora,

(a)

acțiunea respectivă ar trebui pusă în aplicare pe baza aceluiași ansamblu de reguli de punere în aplicare și de eligibilitate.

Finanțarea cumulată nu depășește costurile eligibile totale ale acțiunii și sprijinul din partea diferitelor programe ale Uniunii poate fi calculat pe o bază proporțională, în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului;

(b)

acțiunea este pusă în aplicare în conformitate cu normele programului din care se acordă contribuția principală, sub rezerva Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat, în cazul prevăzut la articolul 11 alineatul (4) litera (b) .

Amendamentul 21

Articolul 30

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

(1)   Se aplică o rată de finanțare unică per acțiune pentru toate activitățile care sunt finanțate în cadrul acțiunii. Rata maximă este stabilită în programul de lucru.

(1)   Se aplică o rată de finanțare unică per acțiune pentru toate activitățile care sunt finanțate în cadrul acțiunii. Rata maximă este stabilită în programul de lucru.

(2)   Programul poate rambursa până la 100 % din costurile eligibile totale ale unei acțiuni, cu excepția:

(2)   Programul poate rambursa până la 100 % din costurile eligibile totale ale unei acțiuni, cu excepția:

(a)

acțiunilor de inovare: până la 70 % din costurile eligibile totale, cu excepția entităților juridice non-profit, în cazul cărora programul poate rambursa până la 100 % din costurile eligibile totale;

(a)

acțiunilor de inovare: până la 70 % din costurile eligibile totale, cu excepția entităților juridice non-profit, în cazul cărora programul poate rambursa până la 100 % din costurile eligibile totale;

(b)

acțiunilor de cofinanțare a programului: cel puțin 30 % din costurile eligibile totale și, în cazuri specifice și justificate în mod corespunzător, până la 70 %.

(b)

acțiunilor de cofinanțare a programului: cel puțin 50 % din costurile eligibile totale și, în cazuri specifice și justificate în mod corespunzător, până la 70 %.

(3)   Ratele de finanțare stabilite în prezentul articol se aplică, de asemenea, acțiunilor pentru care se stabilește o finanțare pe baza ratei forfetare, a costurilor unitare sau a sumelor forfetare pentru întreaga acțiune sau pentru o parte a acesteia.

(3)   Ratele de finanțare stabilite în prezentul articol se aplică, de asemenea, acțiunilor pentru care se stabilește o finanțare pe baza ratei forfetare, a costurilor unitare sau a sumelor forfetare pentru întreaga acțiune sau pentru o parte a acesteia.

Expunere de motive

Din motive de coerență cu principiul cofinanțării.

Amendamentul 22

Articolul 43 alineatul (4)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

1.   Beneficiarul instrumentului Accelerator al CEI este o entitate juridică care îndeplinește criteriile pentru a fi considerată o întreprindere nou-înființată, un IMM sau o întreprindere cu capitalizare medie, cu sediul într-un stat membru sau într-o țară asociată. Propunerea poate fi prezentată de către beneficiar sau de către una sau mai multe persoane fizice sau entități juridice care intenționează să înființeze sau să sprijine beneficiarul respectiv.

1.   Beneficiarul instrumentului Accelerator al CEI este o entitate juridică care îndeplinește criteriile pentru a fi considerată o întreprindere nou-înființată, un IMM sau o întreprindere cu capitalizare medie, cu sediul într-un stat membru sau într-o țară asociată. Propunerea poate fi prezentată de către beneficiar sau de către una sau mai multe persoane fizice sau entități juridice care intenționează să înființeze sau să sprijine beneficiarul respectiv.

2.   O singură decizie de atribuire acoperă și finanțează toate formele de contribuție a Uniunii prevăzute în cadrul finanțării mixte a CEI.

2.   O singură decizie de atribuire acoperă și finanțează toate formele de contribuție a Uniunii prevăzute în cadrul finanțării mixte a CEI.

3.   În temeiul articolelor 24 și 26 și sub rezerva dispozițiilor de la alineatul (4), propunerile fac obiectul unei evaluări a valorii lor individuale de către experți independenți și sunt selectate în cadrul unei cereri deschise anuale cu date-limită.

3.   În temeiul articolelor 24 și 26 și sub rezerva dispozițiilor de la alineatul (4), propunerile fac obiectul unei evaluări a valorii lor individuale de către experți independenți și sunt selectate în cadrul unei cereri deschise anuale cu date-limită.

4.   Criteriile de atribuire sunt:

excelența;

impactul;

nivelul de risc al acțiunii și necesitatea sprijinului din partea Uniunii.

4.   Criteriile de atribuire sunt:

excelența;

impactul;

nivelul de risc al acțiunii , calitatea sprijinului național, regional și local și necesitatea sprijinului din partea Uniunii.

Expunere de motive

Chiar dacă anumite întreprinderi care beneficiază de instrumentul accelerator trebuie să vizeze o piață de dimensiuni mari, reușita lor nu depinde doar de structura lor financiară, ci și de sprijinul pe care îl primesc în cadrul unui ecosistem favorabil, la nivel european, național și local.

Amendamentul 23

Anexa I – „Linii generale ale activităților”, partea 3 litera (b)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

(b)

Ecosisteme de inovare europene

Domenii de intervenție: conectarea cu actorii regionali și naționali în domeniul inovării și sprijinirea punerii în aplicare a programelor de inovare transfrontaliere comune de către statele membre și țările asociate, de la îmbunătățirea competențelor non-tehnice pentru inovare, la acțiuni de cercetare și inovare, pentru a spori eficiența sistemului de inovare european. Aceasta va completa sprijinul din partea FEDR pentru ecosistemele de inovare și parteneriatele interregionale în legătură cu subiecte referitoare la specializarea inteligentă.

(b)

Ecosisteme de inovare europene

Domenii de intervenție: conectarea cu actorii regionali și naționali în domeniul inovării și sprijinirea punerii în aplicare a programelor de inovare transfrontaliere comune de către actorii regionali implicați în dezvoltarea ecosistemelor și clusterele de inovare, de către statele membre și țările asociate, de la îmbunătățirea competențelor non-tehnice pentru inovare, la acțiuni de cercetare și inovare, pentru a spori eficiența sistemului de inovare european. Aceasta va completa sprijinul din partea FEDR pentru ecosistemele de inovare și parteneriatele interregionale în legătură cu subiecte referitoare la specializarea inteligentă.

Expunere de motive

Indispensabil pentru a permite finanțarea proiectelor transregionale.

Amendamentul 24

Anexa II – „Tipuri de acțiuni”, a șasea liniuță

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

acțiune de cofinanțare a programului: acțiune de asigurare a cofinanțării pentru un program de activități stabilit și/sau pus în aplicare de entități de management și/sau de finanțare a programelor de cercetare și inovare, altele decât organismele de finanțare ale Uniunii. Un astfel de program de activități poate sprijini crearea de rețele și coordonarea, cercetarea, inovarea, acțiunile-pilot, și acțiunile de inovare și introducere pe piață, acțiunile de formare profesională și de mobilitate, creșterea gradului de sensibilizare și comunicarea, diseminarea și exploatarea, sau o combinație a acestora, puse în aplicare în mod direct de către aceste entități sau de către părți terțe, cărora le poate oferi orice sprijin financiar relevant, cum ar fi granturi, premii, achiziții publice, precum și finanțare mixtă în cadrul Orizont Europa;

acțiune de cofinanțare a programului: acțiune de asigurare a cofinanțării pentru un program de activități stabilit și/sau pus în aplicare de entități de management și/sau de finanțare a programelor de cercetare și inovare, altele decât organismele de finanțare ale Uniunii. Acest tip de acțiune va putea, în special, să sprijine programele de activități ale ecosistemelor regionale și ale clusterelor de inovare, precum și cooperarea între acestea. Un astfel de program de activități poate sprijini crearea de rețele și coordonarea, cercetarea, inovarea, acțiunile-pilot, și acțiunile de inovare și introducere pe piață, acțiunile de formare profesională și de mobilitate, creșterea gradului de sensibilizare și comunicarea, diseminarea și exploatarea, sau o combinație a acestora, puse în aplicare în mod direct de către aceste entități sau de către părți terțe, cărora le poate oferi orice sprijin financiar relevant, cum ar fi granturi, premii, achiziții publice, precum și finanțare mixtă în cadrul Orizont Europa;

Expunere de motive

Indispensabil pentru a permite finanțarea proiectelor transregionale.

Amendamentul 25

Anexa III – „Parteneriate”, partea 1 litera (a)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

(a)

dovada că parteneriatul european este mai eficace în atingerea obiectivelor conexe ale programului, în special în ceea ce privește realizarea unor impacturi clare pentru UE și cetățenii săi, în special cu privire la răspunsul la provocările la nivel mondial și realizarea obiectivelor de cercetare și inovare, asigurarea competitivității UE și contribuția la consolidarea Spațiului european al cercetării și inovării și respectarea angajamentelor internaționale;

(a)

dovada că parteneriatul european este deosebit de eficace în atingerea obiectivelor conexe ale programului, în special în ceea ce privește realizarea unor impacturi clare pentru UE și cetățenii săi, în special cu privire la răspunsul la provocările la nivel mondial și realizarea obiectivelor de cercetare și inovare, asigurarea competitivității UE și contribuția la consolidarea Spațiului european al cercetării și inovării și respectarea angajamentelor internaționale;

Expunere de motive

Formularea actuală este foarte restrictivă și riscă să limiteze mult domeniul de aplicare al parteneriatelor europene.

Amendamentul 26

Anexa IV – „Sinergii cu alte programe”, punctul 4 litera (a)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

4.

Sinergiile cu Fondul social european plus (FSE+) se vor asigura că:

(a)

FSE+ poate integra și extinde programe de studiu inovatoare sprijinite de program, prin programe naționale sau regionale, pentru a dota cetățenii cu calificările și competențele necesare pentru locurile de muncă ale viitorului;

4.

Sinergiile cu Fondul social european plus (FSE+) se vor asigura că:

(a)

FSE+ poate integra și extinde programe de studiu inovatoare sprijinite de program, prin programe naționale, regionale sau transregionale , pentru a dota cetățenii cu calificările și competențele necesare pentru locurile de muncă ale viitorului;

Amendamentul 27

Anexa IV – „Sinergii cu alte programe”, punctul 6 litera (b)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

6.

Sinergiile cu Programul Europa digitală (DEP) se vor asigura că:

6.

Sinergiile cu Programul Europa digitală (DEP) se vor asigura că:

 

(a)

în timp ce mai multe domenii tematice abordate de program și de DEP sunt convergente, tipul de acțiuni care urmează să fie sprijinite, rezultatele scontate și logica lor intervenție sunt diferite și complementare;

 

(a)

în timp ce mai multe domenii tematice abordate de program și de DEP sunt convergente, tipul de acțiuni care urmează să fie sprijinite, rezultatele scontate și logica lor intervenție sunt diferite și complementare;

 

(b)

necesitățile de cercetare și inovare legate de aspectele digitale sunt identificate și stabilite în planurile strategice în domeniul cercetării și inovării ale programului; ele includ cercetarea și inovarea în domeniul tehnicii de calcul de înaltă performanță, al inteligenței artificiale, al securității cibernetice, prin combinarea tehnologiilor digitale cu alte tehnologii generice și inovații netehnologice; sprijin pentru extinderea întreprinderilor care introduc inovații revoluționare (multe dintre care vor combina tehnologiile digitale și cele fizice; integrarea componentei digitale la toate nivelurile pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială” și sprijinul pentru infrastructurile de cercetare digitală;

 

(b)

necesitățile de cercetare și inovare legate de aspectele digitale sunt identificate și stabilite în planurile strategice în domeniul cercetării și inovării ale programului; ele includ cercetarea și inovarea în domeniul tehnicii de calcul de înaltă performanță, al inteligenței artificiale, al securității cibernetice, prin combinarea tehnologiilor digitale cu alte tehnologii generice și inovații netehnologice; sprijin pentru extinderea întreprinderilor care introduc inovații revoluționare (multe dintre care vor combina tehnologiile digitale și cele fizice; integrarea componentei digitale la toate nivelurile pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială”; asistență pentru clusterele de inovare digitală și sprijinul pentru infrastructurile de cercetare digitală;

Amendamentul 28

Adăugarea unui nou alineat la sfârșitul anexei V – „Indicatori aferenți căilor de impact principale”, pagina 17

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

 

Indicatori aferenți căilor de impact teritorial

Programul ar trebui să aibă un impact asupra dezvoltării și transformării economice la nivel local, regional și național, contribuind la consolidarea bazei tehnologice a Uniunii și la competitivitatea sa.

(a se vedea tabelul de mai jos, care face parte din prezentul amendament)


Pentru un impact teritorial

Pe termen scurt

Pe termen mediu

Pe termen lung

Contribuția la creșterea și transformarea economică a teritoriilor

Sinergii între finanțări

Cuantumul cofinanțărilor publice și private mobilizate în contextul proiectelor sprijinite prin PC înainte, în timpul și după punerea în aplicare a acestuia

Contribuția la prioritățile strategice

Proporția proiectelor sprijinite prin PC care contribuie la specializarea inteligentă la nivel regional și național

Contribuția la creșterea și transformarea economică

Crearea de întreprinderi și creșterea cotelor de piață în sectoarele de specializare inteligentă a ecosistemelor

Diseminarea și utilizarea rezultatelor cercetării și inovării în și de către teritorii în beneficiul cetățenilor

Adoptare

Proporția cercetării și inovării sprijinite prin PC, adoptate de actorii din teritoriu, în special în sectorul public

Diseminarea

Numărul de inovări preluate și diseminate tuturor partenerilor din teritoriile vizate cu ajutorul sectorului public

Replicare

Extinderea și diseminarea inovărilor în alte teritorii

Susținerea dezvoltării și a investițiilor în rețelele de excelență și clusterele de inovare

Colaborarea dintre ecosistemele regionale și clusterele de inovare și centrele de excelență științifică în întreaga Uniune

Numărul proiectelor sau proporția proiectelor finanțate prin PC, care au dus la colaborări ulterioare între entități din teritorii diferite și actori din aceste categorii

Dezvoltarea ecosistemelor regionale și a clusterelor de inovare

Evaluarea efectelor pe care colaborările determinate de rezultatele finanțate de PC le au asupra dezvoltării ecosistemelor regionale și a clusterelor de inovare

Contribuția la reducerea decalajului de inovare

Evaluarea efectelor cumulate care decurg din rezultatele finanțate de PC în ceea ce privește reducerea decalajului de inovare în Uniune.

Expunere de motive

Menționarea explicită a indicatorilor de impact teritorial printre ceilalți indicatori propuși de Comisie, aferenți căilor de impact principale. Această propunere este conformă cu formularea (titlu, text explicativ și tabel) textului din anexa V, astfel cum este aceasta propusă de Comisie.

Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa

COM(2018) 436 final – 2018/0225 (COD)

Amendamentul 29

Considerentul 7

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Reflectând contribuția importantă a cercetării și inovării la abordarea provocărilor din domeniul alimentelor, al agriculturii, al dezvoltării rurale și al bioeconomiei, precum și pentru a valorifica oportunitățile corespunzătoare în materie de cercetare și inovare, în strânsă sinergie cu politica agricolă comună, acțiunile relevante din cadrul programului specific vor fi sprijinite cu suma de 10 miliarde EUR, alocată clusterului „Alimente și resurse naturale” pentru perioada 2021-2027.

Reflectând contribuția importantă a cercetării și inovării la abordarea provocărilor din domeniul alimentelor, al agriculturii, al dezvoltării rurale, al activităților maritime și pescărești și al bioeconomiei, precum și pentru a valorifica oportunitățile corespunzătoare în materie de cercetare și inovare, în strânsă sinergie cu politica agricolă comună, politica maritimă integrată și politica comună în domeniul pescuitului, acțiunile relevante din cadrul programului specific vor fi sprijinite cu suma de 10 miliarde EUR, alocată clusterului „Alimente și resurse naturale” pentru perioada 2021-2027.

Expunere de motive

Domeniul maritim și cel al pescuitului reprezintă sectoare foarte importante pentru UE: prin urmare, este esențial să fie menționate aceste sectoare.

Amendamentul 30

Considerent nou 7a

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

 

(7a)

Având în vedere provocările majore generate de mizele din domeniul maritim pentru ocuparea forței de muncă (economia albastră), pentru calitatea mediului și pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, aceste mize vor constitui o prioritate transversală a programului care va face obiectul unei monitorizări specifice și al definirii unui obiectiv de mobilizare a programului în cadrul planificării strategice.

Amendamentul 31

Articolul 2

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Programul specific are următoarele obiective operaționale:

Programul specific are următoarele obiective operaționale:

(a)

consolidarea și răspândirea excelenței;

(a)

consolidarea și răspândirea excelenței;

(b)

sporirea nivelului de colaborare între sectoare și discipline;

(b)

sporirea nivelului de colaborare între sectoare și discipline;

(c)

conectarea și dezvoltarea infrastructurilor de cercetare în întregul Spațiu European al Cercetării;

(c)

conectarea și dezvoltarea infrastructurilor de cercetare în întregul Spațiu European al Cercetării;

(d)

consolidarea cooperării internaționale;

(d)

consolidarea cooperării internaționale;

(e)

atragerea, formarea și reformarea profesională a cercetătorilor și a inovatorilor din Spațiul European al Cercetării, inclusiv prin mobilitatea cercetătorilor;

(e)

atragerea, formarea și reformarea profesională a cercetătorilor și a inovatorilor din Spațiul European al Cercetării, inclusiv prin mobilitatea cercetătorilor;

(f)

încurajarea științei deschise și asigurarea vizibilității acesteia pentru public, precum și a accesului liber la rezultate;

(f)

încurajarea științei deschise și asigurarea vizibilității acesteia pentru public, precum și a accesului liber la rezultate;

(g)

diseminarea și exploatarea rezultatelor în mod activ, în special în vederea elaborării politicilor;

(g)

diseminarea și exploatarea rezultatelor în mod activ, în special în vederea elaborării politicilor;

(h)

sprijinirea punerii în aplicare a priorităților de politică ale Uniunii;

(h)

sprijinirea punerii în aplicare a priorităților de politică ale Uniunii;

 

(ha)

intensificarea punerii în aplicare a strategiilor de specializare inteligentă și a competitivității ecosistemelor regionale și a clusterelor de inovare;

(i)

consolidarea legăturii dintre cercetare și inovare și alte politici, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă;

(i)

consolidarea legăturii dintre cercetare și inovare și alte politici, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă;

(j)

atingerea, prin intermediul misiunilor C&I, a unor obiective ambițioase într-un interval de timp stabilit;

(j)

atingerea, prin intermediul misiunilor C&I, a unor obiective ambițioase într-un interval de timp stabilit;

(k)

implicarea cetățenilor și a utilizatorilor finali în procesele de proiectare și creare în comun;

(k)

implicarea cetățenilor și a utilizatorilor finali în procesele de proiectare și creare în comun;

(l)

îmbunătățirea comunicării în domeniul științei;

(l)

îmbunătățirea comunicării în domeniul științei;

(m)

accelerarea transformării industriale;

(m)

accelerarea transformării industriale și, în special, a tranziției ecologice și digitale a industriei, dezvoltând totodată locuri de muncă durabile și de calitate ;

Expunere de motive

Obiectivele operaționale ale programului-cadru ar trebui să contribuie la realizarea strategiilor de specializare inteligentă în statele membre ale Uniunii și în regiunile acestora, fapt care constituie o componentă esențială a sprijinului Uniunii pentru cercetare și inovare [COM(2018) 306 final].

Amendamentul 32

Articolul 5 alineatul (1)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Pentru fiecare misiune poate fi înființat un comitet al misiunii. Acesta este compus din aproximativ 15 persoane de nivel înalt, inclusiv reprezentanți ai utilizatorilor finali. Comitetul misiunii oferă consultanță cu privire la:

Pentru fiecare misiune poate fi înființat un comitet al misiunii. Acesta este compus din aproximativ 15 persoane de nivel înalt, inclusiv reprezentanți ai utilizatorilor finali , și actorii publici și privați vizați . Comitetul misiunii oferă consultanță cu privire la:

(a)

conținutul programelor de lucru și revizuirea acestora, după caz, pentru realizarea obiectivelor misiunii, proiectate în colaborare cu părțile interesate și cu publicul , acolo unde este necesar ;

(a)

conținutul programelor de lucru și revizuirea acestora, după caz, pentru realizarea obiectivelor misiunii, proiectate în colaborare cu decidenții din sectorul public din statele membre, cu autoritățile locale și regionale, cu părțile interesate și cu publicul;

Amendamentul 33

Articolul 10 alineatul (2)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Comitetul CEI poate să adreseze Comisiei, la cerere, recomandări cu privire la:

Comitetul CEI poate să adreseze Comisiei, la cerere, recomandări cu privire la:

(a)

orice aspect care, din perspectiva inovării, poate consolida și stimula ecosistemele de inovare din întreaga Europă, realizarea și impactul obiectivelor componentei CEI și capacitatea firmelor inovatoare de a-și implementa soluțiile;

(a)

orice aspect care, din perspectiva inovării, poate consolida și stimula ecosistemele de inovare din întreaga Europă și, în special, cooperarea dintre ecosistemele regionale și clusterele de inovare , realizarea și impactul obiectivelor componentei CEI și capacitatea firmelor inovatoare de a-și implementa soluțiile;

Amendamentul 34

Articolul 10 alineatul (3)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Comitetul CEI este format din 15 până la 20 de persoane de nivel înalt, provenind din diverse părți ale ecosistemului de inovare din Europa , inclusiv antreprenori, directori de întreprinderi, investitori și cercetători. Comitetul CEI contribuie la acțiunile de comunicare, membrii săi depunând toate eforturile pentru a spori prestigiul mărcii CEI.

Comitetul CEI este format din 15 până la 20 de persoane de nivel înalt, provenind din diverse părți ale ecosistemului de inovare de la nivel local, național și european , inclusiv antreprenori, directori de întreprinderi, investitori și cercetători. Comitetul CEI contribuie la acțiunile de comunicare, membrii săi depunând toate eforturile pentru a spori prestigiul mărcii CEI.

Amendamentul 35

Articolul 10 alineatul (4)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Președintele comitetului CEI este numit de către Comisie în urma unui proces de recrutare transparent. Președintele este o personalitate publică de marcă din domeniul inovării.

Președintele comitetului CEI este numit de către Comisie în urma unui proces de recrutare transparent. Președintele este o personalitate publică de marcă din domeniul inovării.

Mandatul președintelui este limitat la patru ani și poate fi reînnoit o singură dată.

Președintele prezidează comitetul CEI, pregătește reuniunile acestuia, alocă sarcini membrilor și poate crea subgrupuri specializate, în special pentru a identifica tendințele tehnologice emergente din cadrul portofoliului CEI. Președintele promovează CEI, acționează ca interlocutor în discuțiile cu Comisia și reprezintă CEI în lumea inovării. Comisia poate furniza sprijin administrativ președintelui în îndeplinirea sarcinilor sale.

Mandatul președintelui este limitat la patru ani și poate fi reînnoit o singură dată.

Președintele prezidează comitetul CEI, pregătește reuniunile acestuia, alocă sarcini membrilor și poate crea subgrupuri specializate, în special pentru a identifica tendințele tehnologice emergente din cadrul portofoliului CEI și implică îndeaproape agențiile regionale și naționale responsabile de inovare . Președintele promovează CEI, acționează ca interlocutor în discuțiile cu Comisia și reprezintă CEI în lumea inovării. Comisia poate furniza sprijin administrativ președintelui în îndeplinirea sarcinilor sale.

Amendamentul 36

Punctul 1.4.4 din Fișa financiară legislativă

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

EXPUNERE DE MOTIVE

EXPUNERE DE MOTIVE

Partea I, punctul 1.4.4. Fișa financiară legislativă [pagina 21 din COM(2018) 436]

Programul Orizont Europa este conceput pentru a fi pus în aplicare astfel încât să permită crearea de sinergii cu alte programe de finanțare ale Uniunii, în special prin măsuri de finanțare complementară din partea programelor UE, acolo unde modalitățile de gestiune permit acest lucru; fie în ordine, fie într-un mod alternativ, fie prin combinarea fondurilor, inclusiv pentru finanțarea în comun a acțiunilor.

Partea I, punctul 1.4.4. Fișa financiară legislativă [pagina 21 din COM(2018) 436]

Programul Orizont Europa este conceput pentru a fi pus în aplicare astfel încât să permită crearea de sinergii cu alte programe de finanțare ale Uniunii, în special prin măsuri de finanțare complementară din partea programelor UE, acolo unde modalitățile de gestiune permit acest lucru; fie în ordine, fie într-un mod alternativ, fie prin combinarea fondurilor, inclusiv pentru finanțarea în comun a acțiunilor.

O listă neexhaustivă a acestor măsuri și programe de finanțare include sinergii cu următoarele programe:

O listă neexhaustivă a acestor măsuri și programe de finanțare include sinergii cu următoarele programe:

Politica agricolă comună (PAC);

Politica agricolă comună (PAC);

Politica maritimă integrată;

Politica comună în domeniul pescuitului;

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR);

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR);

Fondul social european (FSE);

Fondul social european (FSE);

Programul privind piața unică;

Programul privind piața unică;

Programul spațial european;

Programul spațial european;

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE);

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE);

Programul Europa digitală (DEP – Digital Europe Programme);

Programul Europa digitală (DEP – Digital Europe Programme);

Programul Erasmus;

Programul Erasmus;

Instrumentul extern;

Instrumentul extern;

Fondul InvestEU;

Fondul InvestEU;

Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice.

Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice.

Amendamentul 37

Anexa I – „Activitățile programului”, prima parte – „Planificarea strategică”, al treilea-al cincilea paragraf (pagina 1)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Ea va include consultări și schimburi ample cu statele membre, cu Parlamentul European, după caz, și cu diverse părți interesate cu privire la priorități (inclusiv misiunile din cadrul pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială”), la tipurile adecvate de acțiuni care urmează a fi utilizate, în special parteneriatele europene.

Ea va include consultări și schimburi ample cu statele membre și cu regiunile lor, în special cu regiunile ultraperiferice , cu Parlamentul European, după caz, și cu diverse părți interesate cu privire la priorități (inclusiv misiunile din cadrul pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială”), la tipurile adecvate de acțiuni care urmează a fi utilizate, în special parteneriatele europene.

Pe baza acestor consultări ample, planificarea strategică va identifica obiective comune și domenii comune de activitate, precum domeniul parteneriatelor (temeiul juridic propus stabilește numai instrumentele și criteriile care vor ghida utilizarea lor) și domeniul misiunilor.

Pe baza acestor consultări ample, planificarea strategică va identifica obiective comune și domenii comune de activitate, precum domeniul parteneriatelor (temeiul juridic propus stabilește numai instrumentele și criteriile care vor ghida utilizarea lor) și domeniul misiunilor.

Planificarea strategică va contribui la elaborarea și la punerea în aplicare a politicilor privind domeniile relevante acoperite, atât la nivelul UE, cât și în completarea politicilor și a abordărilor de politică ale statelor membre. Prioritățile de politică ale UE vor fi luate în considerare în cursul procesului de planificare strategică, pentru a spori contribuția cercetării și a inovării la punerea în aplicare a politicilor. Ea va lua în considerare, de asemenea, activitățile prospective, studiile și alte dovezi științifice și va ține seama de inițiativele relevante existente la nivelul UE și la nivel național.

Planificarea strategică va contribui la elaborarea și la punerea în aplicare a politicilor privind domeniile relevante acoperite, atât la nivelul UE, cât și în completarea politicilor și a abordărilor de politică ale statelor membre în statele membre și în regiunile lor, în special în regiunile ultraperiferice . Prioritățile de politică ale UE vor fi luate în considerare în cursul procesului de planificare strategică, pentru a spori contribuția cercetării și a inovării la punerea în aplicare a politicilor. Ea va lua în considerare, de asemenea, activitățile prospective, studiile și alte dovezi științifice și va ține seama de inițiativele relevante existente la nivelul UE și la nivel național și regional .

Amendamentul 38

Anexa I – „Activitățile programului”, prima parte – „Planificarea strategică”, al 11-lea și al 12-lea paragraf (pagina 2)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

„Inițiativele emblematice în domeniul FET” sprijinite în cadrul programului Orizont 2020 vor continua să fie sprijinite în cadrul prezentului program. În măsura în care prezintă analogii substanțiale cu misiunile, alte „inițiative emblematice în domeniul FET”, dacă există, vor fi sprijinite de prezentul program-cadru ca misiuni orientate către tehnologiile viitoare și emergente.

„Inițiativele emblematice în domeniul FET” sprijinite în cadrul programului Orizont 2020 vor continua să fie sprijinite în cadrul prezentului program. În măsura în care prezintă analogii substanțiale cu misiunile, alte „inițiative emblematice în domeniul FET”, dacă există, vor fi sprijinite de prezentul program-cadru ca misiuni orientate către tehnologiile viitoare și emergente.

 

Noul program-cadru va viza o mai mare recunoaștere și mobilizare a excelenței distribuite în toate statele membre și regiunile Europei și va încuraja în special inițiativele care permit crearea unor ocazii de cooperare transnaționale și transregionale, între ecosistemele regionale și clusterele de inovare.

Dialogurile din cadrul Cooperării în domeniul științei și tehnologiei cu partenerii internaționali ai UE și dialogurile de politică cu principalele regiuni ale lumii vor contribui semnificativ la identificarea sistematică a oportunităților de cooperare care, atunci când sunt combinate cu diferențierea în funcție de țară/regiune, vor sprijini stabilirea priorităților.

Dialogurile din cadrul Cooperării în domeniul științei și tehnologiei cu partenerii internaționali ai UE și dialogurile de politică cu principalele regiuni ale lumii vor contribui semnificativ la identificarea sistematică a oportunităților de cooperare care, atunci când sunt combinate cu diferențierea în funcție de țară/regiune, vor sprijini stabilirea priorităților.

Amendamentul 39

Anexa I – „Activitățile programului”, partea a doua – „Diseminare și comunicare”, primul și al doilea paragraf (pagina 3)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Programul Orizont Europa va furniza sprijin specific pentru accesul liber la publicații științifice, la arhive de cunoștințe și la alte surse de date. Acțiunile de diseminare și de difuzare a cunoștințelor, inclusiv gruparea în clustere și prezentarea rezultatelor și a datelor în limbi și formate adaptate publicului-țintă și rețelelor pentru cetățeni, industrie, administrație publică, universități, organizații ale societății civile și factori de decizie, vor fi sprijinite și prin cooperarea cu alte programe ale UE. În acest scop, programul Orizont Europa poate utiliza tehnologii și instrumente de informații avansate.

Programul Orizont Europa va furniza sprijin specific pentru accesul liber la publicații științifice, la arhive de cunoștințe și la alte surse de date. Acțiunile de diseminare și de difuzare a cunoștințelor, inclusiv gruparea în clustere și prezentarea rezultatelor și a datelor în limbi și formate adaptate publicului-țintă și rețelelor pentru cetățeni, industrie, administrație publică, universități, organizații ale societății civile și factori de decizie, vor fi sprijinite și prin cooperarea cu alte programe ale UE. În acest scop, programul Orizont Europa poate utiliza tehnologii și instrumente de informații avansate.

Se va acorda un sprijin adecvat pentru mecanismele de comunicare a programului către potențialii candidați (de exemplu, punctele de contact naționale).

Se va acorda un sprijin adecvat pentru mecanismele de comunicare a programului către potențialii candidați (de exemplu, punctele de contact naționale și regionale ), fiind vizate în special statele membre și regiunile cu cel mai scăzut nivel de participare la programul Orizont 2020 .

Amendamentul 40

Anexa I

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

INFRASTRUCTURILE DE CERCETARE

INFRASTRUCTURILE DE CERCETARE

Motivare

Motivare

Pagina 17 din COM(2018) 436 final (anexa I)

Pagina 17 din COM(2018) 436 final (anexa I)

Activitățile vor contribui la atingerea a diferite obiective de dezvoltare durabilă (ODD), cum ar fi: ODD 3 – Stare bună de sănătate și bunăstare pentru oameni; ODD 7 – Energie accesibilă și curată; ODD 9 – Inovare și infrastructuri industriale; ODD 13 – Acțiuni climatice.

Activitățile vor contribui la atingerea a diferite obiective de dezvoltare durabilă (ODD), cum ar fi: ODD 3 – Stare bună de sănătate și bunăstare pentru oameni; ODD 7 – Energie accesibilă și curată; ODD 9 – Inovare și infrastructuri industriale; ODD 13 – Acțiuni climatice ; ODD 14 – Viața subacvatică; ODD 17 – Parteneriate pentru realizarea obiectivelor .

Expunere de motive

Există diverse infrastructuri aparținând ESFRI care privesc mediul marin; prin urmare, includerea ODD 14 este justificată. Propunerea de includere a ODD 17 rezultă din însuși conceptul de infrastructuri comune la nivelul întregii UE și din parteneriatul aferent în vederea atingerii obiectivelor.

Amendamentul 41

Anexa I, Pilonul II

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Linii generale

Linii generale

Reformarea sistemelor și a politicilor de sănătate publică din Europa și din afara acesteia;

Reformarea sistemelor și a politicilor de sănătate publică din Europa și din afara acesteia;

Noi modele și abordări în materie de sănătate și de îngrijire și transferabilitatea sau adaptarea acestora de la o țară/regiune la alta;

Noi modele și abordări în materie de sănătate și de îngrijire și transferabilitatea sau adaptarea acestora de la o țară/regiune la alta , contribuția sectorului de voluntariat și non-profit ;

Îmbunătățirea evaluării tehnologiei din domeniul sănătății;

Îmbunătățirea evaluării tehnologiei din domeniul sănătății;

Evoluția inegalităților în materie de sănătate și răspuns eficace la nivel de politici;

Evoluția inegalităților în materie de sănătate și răspuns eficace la nivel de politici;

Viitoarea forță de muncă din domeniul sănătății și necesitățile sale;

Viitoarea forță de muncă din domeniul sănătății și necesitățile sale;

Îmbunătățirea furnizării în timp util a informațiilor referitoare la sănătate și a utilizării datelor privind sănătatea, inclusiv fișe medicale electronice, acordând o atenție deosebită securității, confidențialității, interoperabilității, standardelor, comparabilității și integrității;

Îmbunătățirea furnizării în timp util a informațiilor referitoare la sănătate și a utilizării datelor privind sănătatea, inclusiv fișe medicale electronice, acordând o atenție deosebită securității, confidențialității, interoperabilității, standardelor, comparabilității și integrității;

Reziliența sistemelor de sănătate în ceea ce privește absorbirea impactului crizelor și integrarea inovării revoluționare;

Reziliența sistemelor de sănătate în ceea ce privește absorbirea impactului crizelor și integrarea inovării revoluționare;

Soluții pentru capacitarea cetățenilor și a pacienților, pentru automonitorizarea acestora și interacțiunea lor cu profesioniștii din domeniul asistenței medicale și sociale, pentru îngrijiri mai integrate și o abordare centrată pe utilizator;

Soluții pentru capacitarea cetățenilor și a pacienților, pentru automonitorizarea acestora și interacțiunea lor cu profesioniștii din domeniul asistenței medicale și sociale, pentru îngrijiri mai integrate și o abordare centrată pe utilizator;

Date, informații, cunoștințe și bune practici din cercetarea în domeniul sistemelor de sănătate la nivelul UE și la nivel mondial;

Date, informații, cunoștințe și bune practici din cercetarea în domeniul sistemelor de sănătate la nivelul UE și la nivel mondial;

Amendamentul 42

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul II – Provocări globale și competitivitate industrială”, clusterul „O societate sigură și favorabilă incluziunii”, punctul 2.1 al doilea paragraf (pagina 27)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

UE trebuie să promoveze un model de creștere durabilă și favorabilă incluziunii, valorificând totodată beneficiile obținute ca urmare a progreselor tehnologice, consolidând încrederea în guvernanța democratică și promovând inovarea în acest domeniu, combătând inegalitățile, șomajul, marginalizarea, discriminarea și radicalizarea, garantând respectarea drepturilor omului, promovând diversitatea culturală și patrimoniul cultural european și capacitându-i pe cetățeni prin inovarea socială. De asemenea, gestionarea migrației și a integrării migranților vor rămâne aspecte prioritare. Rolul cercetării și al inovării în domeniul științelor sociale și umaniste în răspunsul la aceste provocări și în îndeplinirea obiectivelor UE este fundamental.

UE trebuie să promoveze un model de creștere durabilă și favorabilă incluziunii, valorificând totodată beneficiile obținute ca urmare a progreselor tehnologice, consolidând încrederea în guvernanța democratică și promovând inovarea în acest domeniu, combătând inegalitățile, șomajul, marginalizarea, discriminarea și radicalizarea, protejând și promovând respectarea drepturilor omului, diversitatea culturală și patrimoniul cultural european , facilitând accesul universal la cultură și educație și capacitându-i pe cetățeni prin inovarea socială și dezvoltarea economiei sociale și solidare . De asemenea, gestionarea migrației , a primirii și a integrării migranților vor rămâne aspecte prioritare. Rolul cercetării și al inovării în domeniul științelor sociale și umaniste în răspunsul la aceste provocări și în îndeplinirea obiectivelor UE este fundamental.

 

Obiectivul incluziunii sociale trebuie să se bazeze, în special, pe valorificarea patrimoniului cultural, tangibil sau intangibil, care, în contextul actual al globalizării, devine de acum înainte un element central al sentimentului de apartenență al populațiilor, în special în aspectele sale regionale și lingvistice. Europa – care a fost de fapt construită de-a lungul secolelor prin coabitarea unor comunități foarte diverse care au lăsat în urmă o moștenire vastă – trebuie, prin urmare, să facă față acestei provocări și să sprijine conservarea și valorificarea patrimoniului, în cooperare cu regiunile și cu statele. Această intervenție este cu atât mai importantă cu cât se referă la un domeniu important de experimentare și implementare a numeroase inovații tehnologice. Implementarea lor în domeniul patrimoniului reprezintă o pârghie economică puternică, cu efecte de dezvoltare turistică, în beneficiul regiunilor.

Amendamentul 43

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul II – Provocări globale și competitivitate industrială”, clusterul „O societate sigură și favorabilă incluziunii”, punctul 2.1 al șaselea paragraf (pagina 28)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Activitățile de cercetare și de inovare legate de această provocare globală vor fi aliniate, în general, la prioritățile Comisiei în materie de schimbări democratice; locuri de muncă, creștere și investiții; justiție și drepturi fundamentale; migrație; o uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă; piața unică digitală. Acest lucru constituie un răspuns la angajamentul asumat în cadrul Agendei de la Roma de a depune eforturi cu scopul de a realiza „o Europă socială” și „o Uniune care păstrează patrimoniul nostru cultural și promovează diversitatea culturală”. Aceasta va sprijini, de asemenea, Pilonul european al drepturilor sociale, precum și Pactul mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine.

Activitățile de cercetare și de inovare legate de această provocare globală vor fi aliniate, în general, la prioritățile Comisiei în materie de schimbări democratice; locuri de muncă, creștere și investiții , educație ; justiție și drepturi fundamentale; migrație; o uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă; piața unică digitală. Acest lucru constituie un răspuns la angajamentul asumat în cadrul Agendei de la Roma de a depune eforturi cu scopul de a realiza „o Europă socială” și „o Uniune care păstrează patrimoniul nostru cultural și promovează diversitatea culturală”. Aceasta va sprijini, de asemenea, Pilonul european al drepturilor sociale , obiectivul unei societăți a cunoașterii , precum și Pactul mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine.

Amendamentul 44

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul II – Provocări globale și competitivitate industrială”, clusterul „O societate sigură și favorabilă incluziunii”, punctul 2.2.1 (paginile 28 și 29)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Linii generale

Linii generale

Istoria, evoluția și eficacitatea democrațiilor, la diferite niveluri și sub diferite forme; aspecte legate de digitalizare, efectele comunicării prin intermediul rețelelor sociale și rolul educației și al politicilor de tineret ca pietre de temelie ale cetățeniei democratice;

Istoria, evoluția și eficacitatea democrațiilor, la diferite niveluri și sub diferite forme; aspecte legate de digitalizare, efectele comunicării prin intermediul rețelelor sociale și rolul educației și al politicilor de tineret ca pietre de temelie ale cetățeniei democratice;

Abordări inovatoare pentru a sprijini transparența, capacitatea de adaptare, răspunderea, eficacitatea și legitimitatea guvernanței democratice, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a statului de drept;

Abordări inovatoare pentru a sprijini transparența, capacitatea de adaptare, răspunderea, eficacitatea și legitimitatea guvernanței democratice, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a statului de drept;

Strategii de abordare a populismului, extremismului, radicalizării și terorismului, precum și de includere și implicare a cetățenilor nemulțumiți și marginalizați;

Strategii de abordare a populismului, extremismului, radicalizării și terorismului, precum și de includere și implicare a cetățenilor nemulțumiți și marginalizați;

O mai bună înțelegere a rolului standardelor jurnalistice și a conținutului generat de utilizatori într-o societate hiperconectată și dezvoltarea de instrumente pentru combaterea dezinformării;

O mai bună înțelegere a rolului standardelor jurnalistice și a conținutului generat de utilizatori într-o societate hiperconectată și dezvoltarea de instrumente pentru combaterea dezinformării;

Rolul cetățeniei și al identităților multiculturale în raport cu cetățenia democratică și cu angajamentul politic;

Rolul cetățeniei și al identităților multiculturale în raport cu cetățenia democratică și cu angajamentul politic;

Impactul progreselor tehnologice și științifice, inclusiv al datelor masive, al rețelelor sociale online și al inteligenței artificiale, asupra democrației;

Impactul progreselor tehnologice și științifice, inclusiv al datelor masive, al rețelelor sociale online și al inteligenței artificiale, asupra democrației;

Democrația deliberativă și participativă și cetățenia activă și favorabilă incluziunii, inclusiv dimensiunea digitală;

Democrația deliberativă și participativă și cetățenia activă și favorabilă incluziunii, inclusiv dimensiunea digitală;

 

Rolul orașelor și regiunilor, ca loc de formare a cetățeniei, a legăturii sociale și culturale, a tranziției ecologice și energetice și a dezvoltării economice și a inovării; contribuția lor la dezvoltarea inovării sociale, a practicilor democratice și a cetățeniei locale, naționale și europene;

Impactul inegalităților economice și sociale asupra participării politice și a democrațiilor, demonstrând modul în care reducerea inegalităților și combaterea tuturor formelor de discriminare, inclusiv a celei de gen, poate sprijini democrația.

Impactul inegalităților economice și sociale asupra participării politice și a democrațiilor, demonstrând modul în care reducerea inegalităților și combaterea tuturor formelor de discriminare, inclusiv a celei de gen, poate sprijini democrația.

Expunere de motive

Orașele și regiunile sunt, la rândul lor, un instrument de promovare a unei societăți mai sigure și favorabile incluziunii, iar rolul lor trebuie să facă obiectul cercetărilor științifice.

Amendamentul 45

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul II – Provocări globale și competitivitate industrială”, clusterul „O societate sigură și favorabilă incluziunii”, punctul 2.2.3 (paginile 30 și 31)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

2.2.3.

Transformările sociale și economice

2.2.3.

Educație, ocuparea forței de muncă, transformări sociale și economice

Societățile europene suferă transformări socioeconomice profunde, în special ca urmare a globalizării și a inovațiilor tehnologice. În același timp s-a produs o creștere a inegalităților în materie de venituri în majoritatea țărilor europene. Sunt necesare politici orientate spre viitor, cu scopul de a promova o creștere favorabilă incluziunii și reducerea inegalităților, creșterea productivității (inclusiv progrese în ceea ce privește măsurarea acesteia) și capitalul uman, pentru a răspunde provocărilor privind migrația și integrarea și pentru a sprijini solidaritatea între generații și mobilitatea socială. Sunt necesare sisteme de educație și de formare pentru un viitor mai echitabil și mai prosper.

Societățile europene suferă transformări socioeconomice profunde, în special ca urmare a globalizării și a inovațiilor tehnologice. În același timp s-a produs o creștere a inegalităților în materie de venituri în majoritatea țărilor europene. Sunt necesare politici orientate spre viitor, cu scopul de a promova o creștere favorabilă incluziunii și reducerea inegalităților, creșterea productivității (inclusiv progrese în ceea ce privește măsurarea acesteia) și capitalul uman, pentru a răspunde provocărilor privind migrația și integrarea și pentru a sprijini solidaritatea între generații și mobilitatea socială. Sunt necesare sisteme de educație și de formare pentru un viitor mai echitabil și mai prosper.

Linii generale

Linii generale

O bază de cunoștințe pentru consultanța în materie de investiții și de politici, în special în ceea ce privește educația și formarea profesională, în vederea dobândirii de competențe cu valoare adăugată ridicată, a productivității, a mobilității sociale, a creșterii, a inovării sociale și a creării de locuri de muncă. Rolul educației și al formării profesionale în abordarea inegalităților;

Rolul educației și al formării profesionale în abordarea inegalităților; organizarea sistemului de învățământ și formare; practici pedagogice și inovatoare; activități care favorizează dezvoltarea, creativitatea, autonomia și dezvoltarea spiritului critic; sprijin adaptat pentru fiecare tânăr, care să contribuie la succesul tuturor în școală și în contextul formării;

Sustenabilitatea socială dincolo de indicatorii exclusivi ai PIB-ului, în special noi modele economice și de afaceri și noi tehnologii financiare;

Sustenabilitatea socială dincolo de indicatorii exclusivi ai PIB-ului, în special noi modele economice și de afaceri și noi tehnologii financiare; diversitatea finalităților economice, sociale și de mediu și a misiunilor întreprinderilor;

Instrumente statistice și alte instrumente economice în scopul unei mai bune înțelegeri a creșterii și a inovării, în contextul unei creșteri lente a productivității;

Instrumente statistice și alte instrumente economice în scopul unei mai bune înțelegeri a creșterii și a inovării, în contextul unei creșteri lente a productivității;

Noi tipuri de activități, rolul muncii, tendințe și schimbări pe piața forței de muncă, veniturile în societatea modernă, precum și efectele acestora asupra distribuției veniturilor, nediscriminarea, inclusiv egalitatea de gen, și incluziunea socială;

Noi tipuri de activități, rolul muncii, locul angajaților în cadrul întreprinderii, tendințe și schimbări pe piața forței de muncă, veniturile în societatea modernă, precum și efectele acestora asupra distribuției veniturilor, nediscriminarea, inclusiv egalitatea de gen, și incluziunea socială;

Sistemele fiscale și de prestații sociale, împreună cu politicile privind securitatea socială și investițiile sociale, în vederea eliminării inegalităților și a combaterii efectelor negative ale tehnologiei, demografiei și diversității;

Sistemele fiscale și de prestații sociale, împreună cu politicile privind securitatea socială și investițiile sociale, în vederea eliminării inegalităților și a combaterii efectelor negative ale tehnologiei, demografiei și diversității;

Mobilitatea umană în context mondial și local, în vederea îmbunătățirii guvernanței migrației și a integrării migranților, inclusiv a refugiaților; respectarea angajamentelor internaționale și a drepturilor omului; creșterea și îmbunătățirea accesului la educație, formare profesională și servicii de asistență de calitate, precum și la cetățenia activă și incluzivă, în special pentru persoanele vulnerabile;

Mobilitatea umană în context mondial și local, în vederea îmbunătățirii guvernanței migrației și a integrării migranților, inclusiv a refugiaților; respectarea angajamentelor internaționale și a drepturilor omului; creșterea și îmbunătățirea accesului la educație, formare profesională și servicii de asistență de calitate, precum și la cetățenia activă și incluzivă, în special pentru persoanele vulnerabile;

Sisteme de educație și formare profesională care să promoveze și să utilizeze în mod optim transformarea digitală din UE și care, în plus, să poată gestiona riscurile generate de interconectarea globală și de inovațiile tehnologice, în special riscurile emergente online, preocupările legate de etică, inegalitățile socioeconomice și schimbările radicale din cadrul piețelor;

Sisteme de educație și formare profesională care să promoveze și să utilizeze în mod optim transformarea digitală din UE și care, în plus, să poată gestiona riscurile generate de interconectarea globală și de inovațiile tehnologice, în special riscurile emergente online, preocupările legate de etică, inegalitățile socioeconomice și schimbările radicale din cadrul piețelor;

Modernizarea autorităților publice, astfel încât acestea să răspundă așteptărilor cetățenilor legate de furnizarea serviciilor, transparența, deschiderea, răspunderea și orientarea către utilizator.

Modernizarea autorităților publice, astfel încât acestea să răspundă așteptărilor cetățenilor legate de furnizarea serviciilor, transparența, deschiderea, răspunderea și orientarea către utilizator.

Eficiența sistemelor de justiție și îmbunătățirea accesului la justiție pe baza independenței sistemului judiciar și a principiilor statului de drept, prin metode procedurale echitabile, eficiente și transparente, atât în materie civilă, cât și în materie penală.

Eficiența sistemelor de justiție și îmbunătățirea accesului la justiție pe baza independenței sistemului judiciar și a principiilor statului de drept, prin metode procedurale echitabile, eficiente și transparente, atât în materie civilă, cât și în materie penală.

Amendamentul 46

Anexa I, Pilonul II (pagina 35)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

3.2.

Domenii de intervenție

3.2.

Domenii de intervenție

3.2.1.

Tehnologiile de producție

3.2.1.

Pârghii transversale de transformare și de performanță

Industria prelucrătoare reprezintă principalul factor determinant al ocupării forței de muncă și al prosperității în UE, producând peste trei sferturi din exporturile mondiale ale UE și oferind peste 100 de milioane de locuri de muncă directe și indirecte. Principala provocare pentru industria prelucrătoare din UE este de a rămâne competitivă la nivel mondial, prin realizarea de produse mai inteligente și mai personalizate, cu valoare adăugată ridicată și care necesită cheltuieli mult mai reduse cu energia. Contribuțiile sectoarelor culturale și creative vor fi esențiale pentru generarea valorii adăugate.

Viitorul industriei depinde nu doar de factorii tehnologici, dar și de cei sociali și organizatorici, care sunt determinanți pentru competitivitatea sa, sunt de cele mai multe ori cunoscuți insuficient și reclamă o nouă dezvoltare în materie de cunoștințe, diseminare și asumare a responsabilității.

 

Linii generale

Organizarea lanțurilor valorice și cooperarea în cadrul acestora; repartizarea valorii adăugate, mecanismele de negociere și de stabilire a prețurilor; instrumentele de schimb de informații și de colaborare, activitățile de proiectare în comun; utilizarea realității virtuale și augmentate în domeniul proiectării, pregătirea pentru industrializare și formarea operatorilor;

Gruparea în clustere, rețelele de cooperare localizate, dezvoltarea ecosistemelor teritoriale și a clusterelor de inovare; dezvoltarea unor externalități pozitive de către teritorii pentru a deveni mai atractive și pentru competitivitatea industriei;

Ergonomia și îmbunătățirea condițiilor de muncă; acces la învățare pe tot parcursul vieții și adaptarea competențelor la transformarea meseriilor; mobilizarea experienței și dezvoltarea creativității lucrătorilor;

Ridicarea barierelor din calea transformării, în special a transformării digitale, a întreprinderilor: accesul la finanțare, inovare și competențe; construirea și gestionarea strategiilor de transformare, managementul schimbărilor; evoluția ramurilor reprezentative și a meseriilor din cadrul industriei.

 

3.2.2.

Tehnologiile de producție

Industria prelucrătoare reprezintă principalul factor determinant al ocupării forței de muncă și al prosperității în UE, producând peste trei sferturi din exporturile mondiale ale UE și oferind peste 100 de milioane de locuri de muncă directe și indirecte. Principala provocare pentru industria prelucrătoare din UE este de a rămâne competitivă la nivel mondial, prin realizarea de produse mai inteligente și mai personalizate, cu valoare adăugată ridicată și care necesită cheltuieli mult mai reduse cu energia. Contribuțiile sectoarelor culturale și creative vor fi esențiale pentru generarea valorii adăugate.

Expunere de motive

În acest stadiu, programul Orizont Europa ignoră sau subestimează aspectele transversale și organizaționale care au totuși o contribuție majoră la transformarea și la competitivitatea industriei și pentru care Europa are nevoie de mai multe cunoștințe științifice și de mai multe inovații.

Amendamentul 47

Anexa I, Pilonul II (pagina 43)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

EXPUNERE DE MOTIVE

EXPUNERE DE MOTIVE

PARTEA A II- A – Anexa I

PARTEA A II- A – Anexa I

4. CLUSTERUL „CLIMĂ, ENERGIE ȘI MOBILITATE”

4. CLUSTERUL „CLIMĂ, ENERGIE ȘI MOBILITATE”

4.1.

Motivare

4.1.

Motivare

[…]

[…]

Activitățile din cadrul acestui cluster contribuie în special la atingerea obiectivelor uniunii energetice, precum și a celor ale pieței unice digitale, ale agendei pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, la consolidarea poziției de actor global a UE, la noua strategie pentru politica industrială a UE, la economia circulară, la Inițiativa privind materiile prime, la uniunea securității și la Agenda urbană, la politica agricolă comună a UE, precum și la elaborarea dispozițiilor juridice ale UE privind reducerea zgomotului și poluării aerului.

Activitățile din cadrul acestui cluster contribuie în special la atingerea obiectivelor uniunii energetice, precum și a celor ale pieței unice digitale, ale agendei pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, la consolidarea poziției de actor global a UE, la noua strategie pentru politica industrială a UE, la economia circulară , la creșterea albastră , la Inițiativa privind materiile prime, la uniunea securității și la Agenda urbană, la politica agricolă comună, politica maritimă integrată și politica comună în domeniul pescuitului a UE, precum și la elaborarea dispozițiilor juridice ale UE privind reducerea zgomotului și poluării aerului.

[…]

[…]

Expunere de motive

Marea și activitățile pescărești reprezintă sectoare esențiale pentru UE, și de aceea este esențial să se includă o referire la ele.

Amendamentul 48

Anexa I, Pilonul II, punctul 4.2.5 – „Comunitățile și orașele” (pagina 46)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Linii generale

Linii generale

[…]

[…]

Calitatea vieții cetățenilor, mobilitate sigură, inovare socială în mediul urban, capacitatea circulară și regenerativă a orașelor, reducerea amprentei ecologice și a poluării;

Calitatea vieții cetățenilor, mobilitate sigură, inovare socială în mediul urban, capacitatea circulară și regenerativă a orașelor, reducerea amprentei ecologice și a poluării;

 

Mobilizarea cetățenilor în orașe și regiuni, provocările în materie de democrație generate de tranziția ecologică și energetică; nivelul de acceptare socială și aderarea la schimbările legate de traiectoriile tranziției; reducerea inegalităților în corelație cu adaptarea la schimbările climatice și la tranzițiile ecologice și energetice;

[…]

[…]

Amendamentul 49

Anexa I, Pilonul II, punctul 5.2.4 – „Mările și oceanele” (pagina 55)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Linii generale

Linii generale

[…]

[…]

Lanțuri valorice albastre, utilizarea multiplă a spațiului marin și dezvoltarea sectorului energiei din surse regenerabile provenite din mări și oceane, inclusiv utilizarea durabilă a microalgelor și a macroalgelor;

Lanțuri valorice albastre, utilizarea multiplă a spațiului marin și dezvoltarea industriilor maritime, inclusiv a sectorului energiei din surse regenerabile provenite din mări și oceane, inclusiv utilizarea durabilă a microalgelor și a macroalgelor;

 

Interfețe uscat/mare în jurul zonelor de coastă, durabilitatea diferitelor sectoare ale economiei albastre, inclusiv pescuitul și culturile marine, precum și turismul în zonele costiere; abordări sistemice privind dezvoltarea durabilă a zonelor portuare și de litoral; provocările generate de urbanizare și de îmbătrânirea populației din zonele de litoral;

Soluții bazate pe natură axate pe dinamica ecosistemelor marine și costiere,

Soluții bazate pe natură axate pe dinamica ecosistemelor marine și costiere,

[…]

[…]

Amendamentul 50

Anexa I, Pilonul II, punctul 6.2.2 – „Provocări globale” (pagina 60)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

2.

O societate sigură și favorabilă incluziunii

2.

O societate sigură și favorabilă incluziunii

Cercetare privind inegalitatea, sărăcia și excluziunea, mobilitatea socială, diversitatea și competențele culturale; evaluarea efectelor transformărilor sociale, demografice și tehnologice asupra economiei și societății;

Cercetare privind inegalitatea, sărăcia și excluziunea, mobilitatea socială, diversitatea și competențele culturale; evaluarea efectelor transformărilor sociale, demografice și tehnologice asupra economiei și societății;

 

Cercetare privind formarea inegalităților în școli și privind dezvoltarea unui sistem de educație și formare care să favorizeze succesul și împlinirea tuturor persoanelor pe tot parcursul vieții;

Sprijin pentru conservarea patrimoniului cultural;

Sprijin pentru conservarea patrimoniului cultural;

[…]

[…]

Amendamentul 51

Anexa I, Pilonul II (pagina 62)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

5.

Alimente și resurse naturale

5.

Alimente și resurse naturale

[…]

[…]

Laboratoare de referință ale UE pentru aditivii alimentari, organismele modificate genetic și materialele care sunt în contact cu alimentele.

Laboratoare de referință ale UE pentru aditivii alimentari, organismele modificate genetic și materialele care sunt în contact cu alimentele.

 

Un centru de cunoștințe în domeniul sistemelor locale de alimentație;

Un centru de cunoștințe privind frauda și calitatea alimentară;

Un centru de cunoștințe privind frauda și calitatea alimentară;

Un centru de cunoștințe pentru bioeconomie.

Un centru de cunoștințe pentru bioeconomie.

Amendamentul 52

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul III – Inovare deschisă”, al șaptelea paragraf (paginile 64 și 65)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Pentru ca Europa să poată conduce acest nou val de inovare revoluționară, trebuie abordate următoarele provocări de bază:

Pentru ca Europa să poată conduce acest nou val de inovare revoluționară, trebuie abordate următoarele provocări de bază:

Ameliorarea transformării științei în inovare, pentru a accelera transferul de idei, tehnologii și talente din sectorul cercetării de bază, către cel al start-up-urilor și al industriei;

Ameliorarea transformării științei în inovare, pentru a accelera transferul de idei, tehnologii și talente din sectorul cercetării de bază, către cel al start-up-urilor și al industriei;

Accelerarea transformării industriale: industria europeană a rămas în urmă în ceea ce privește adoptarea și expansiunea noilor tehnologii: 77 % dintre societățile mari și tinere din domeniul cercetării și al dezvoltării se află în SUA sau în Asia și doar 16 % își au sediul în Europa;

Accelerarea transformării industriale: industria europeană a rămas în urmă în ceea ce privește adoptarea și expansiunea noilor tehnologii: 77 % dintre societățile mari și tinere din domeniul cercetării și al dezvoltării se află în SUA sau în Asia și doar 16 % își au sediul în Europa;

Creșterea finanțării de risc pentru a elimina decalajele în materie de finanțare: inovatorii europeni suferă din cauza nivelului redus al finanțării de risc. Capitalul de risc este esențial pentru transformarea inovațiilor revoluționare în societăți de prim plan la nivel mondial, însă în Europa acesta reprezintă mai puțin de un sfert din sumele alocate în acest scop în SUA și în Asia. Europa trebuie să treacă de această „vale a morții”, în care ideile și inovațiile nu ajung pe piață din cauza decalajului dintre sprijinul public și investițiile private, în special în ceea ce privește inovațiile revoluționare cu grad ridicat de risc și investițiile pe termen lung;

Creșterea finanțării de risc pentru a elimina decalajele în materie de finanțare: inovatorii europeni suferă din cauza nivelului redus al finanțării de risc. Capitalul de risc este esențial pentru transformarea inovațiilor revoluționare în societăți de prim plan la nivel mondial, însă în Europa acesta reprezintă mai puțin de un sfert din sumele alocate în acest scop în SUA și în Asia. Europa trebuie să treacă de această „vale a morții”, în care ideile și inovațiile nu ajung pe piață din cauza decalajului dintre sprijinul public și investițiile private, în special în ceea ce privește inovațiile revoluționare cu grad ridicat de risc și investițiile pe termen lung;

Ameliorarea și simplificarea cadrului european de finanțare și de sprijinire a cercetării și inovării; multitudinea de surse de finanțare oferă un cadru complex pentru inovatori. Intervenția UE trebuie să coopereze și să se coordoneze cu alt inițiative de la nivel european, național și regional, atât publice, cât și private, pentru a ameliora și a alinia mai bine capacitățile de sprijin și pentru a furniza un cadru ușor de înțeles pentru orice inovator european.

Ameliorarea și simplificarea cadrului european de finanțare și de sprijinire a cercetării și inovării; multitudinea de surse de finanțare oferă un cadru complex pentru inovatori. Intervenția UE trebuie să coopereze și să se coordoneze cu alt inițiative de la nivel european, național și regional, atât publice, cât și private, pentru a ameliora și a alinia mai bine capacitățile de sprijin și pentru a furniza un cadru ușor de înțeles pentru orice inovator european.

Eliminarea fragmentării ecosistemului de inovare. Deși Europa găzduiește un număr tot mai mare de focare de inovare, acestea nu sunt bine conectate. Societățile cu potențial de creștere la nivel internațional trebuie să facă față fragmentării piețelor naționale, caracterizate prin diversitatea limbilor, a culturii în materie de afaceri și a reglementărilor.

Eliminarea fragmentării ecosistemului de inovare. Deși Europa găzduiește un număr tot mai mare de focare de inovare, acestea nu sunt bine conectate. Societățile cu potențial de creștere la nivel internațional trebuie să facă față fragmentării piețelor naționale, caracterizate prin diversitatea limbilor, a culturii în materie de afaceri și a reglementărilor;

 

Recunoașterea ancorării teritoriale a științei și inovării, precum și a contribuției considerabile a ecosistemelor regionale și a clusterelor de inovare, capabile să reacționeze rapid și să producă inovări revoluționare și în măsură să asigure un sprijin continuu pentru transformarea lanțurilor valorice în Europa și pentru mobilizarea în vederea dezvoltării competențelor și a resurselor umane; În acest scop, trebuie să se țină seama în mai mare măsură de specializările inteligente și de punerea lor în rețea .

Amendamentul 53

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul III – Inovare deschisă”, al 11-lea paragraf (pagina 66)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Deși EIC va sprijini în mod direct inovațiile revoluționare, trebuie dezvoltat și îmbunătățit în continuare mediul general în care apar și se dezvoltă aceste inovații: este nevoie de un efort comun la nivel european pentru a sprijini inovarea în întreaga Europă, în toate dimensiunile și sub toate formele, inclusiv prin politici și resurse complementare la nivelul UE sau la nivel național , ori de câte ori este posibil. Prin urmare, pilonul prevede, de asemenea:

Deși EIC va sprijini în mod direct inovațiile revoluționare, trebuie dezvoltat și îmbunătățit în continuare mediul general în care apar și se dezvoltă aceste inovații: este nevoie de un efort comun la nivel european pentru a sprijini inovarea în întreaga Europă , în toate statele sale membre și în regiunile acestora, în toate dimensiunile și sub toate formele, inclusiv prin politici și resurse complementare la nivelul UE sau la nivel național, regional și local, ori de câte ori este posibil. Prin urmare, pilonul prevede, de asemenea:

Reînnoirea și consolidarea mecanismelor de coordonare și de cooperare cu statele membre și cu țările asociate, dar și cu inițiative private, pentru a sprijini toate tipurile de ecosisteme europene de inovare și actorii acestora;

Reînnoirea și consolidarea mecanismelor de coordonare și de cooperare cu autoritățile locale și regionale, cu statele membre și cu țările asociate, dar și cu inițiative private, pentru a sprijini toate tipurile de ecosisteme europene de inovare și actorii acestora;

Sprijinirea Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) și a comunităților de cunoaștere și inovare (CCI).

Sprijinirea Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) și a comunităților de cunoaștere și inovare (CCI).

Amendamentul 54

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul III – Inovare deschisă”, partea 1 – „Consiliul European pentru Inovare (CEI)”, punctul 1.1 (pagina 68)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Se va acorda o atenție deosebită asigurării unei complementarități corecte și eficiente, cu inițiative individuale sau în rețea ale statelor membre, inclusiv sub formă de parteneriat european.

Se va acorda o atenție deosebită asigurării unei complementarități corecte și eficiente, cu inițiative individuale sau în rețea ale statelor membre , ale ecosistemelor regionale și ale clusterelor de inovare , inclusiv sub formă de parteneriat european. În interesul proiectelor sprijinite, instrumentele Pathfinder și Accelerator vor asigura integrarea intervenției lor în cadrul unui lanț continuu de sprijinire a proiectelor; CEI se va afla în dialog permanent cu autoritățile naționale, regionale și locale responsabile de inovare pentru a garanta o bună complementaritate a intervențiilor și pentru a maximiza legăturile și cooperările, inclusiv prin intermediul programelor cofinanțate. Acest dialog reprezintă o condiție prealabilă pentru acordarea mărcilor de excelență de către CEI.

Amendamentul 55

Anexa I, Pilonul III (paginile 70 și 71)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

1.1.3.

Activități suplimentare ale CEI

1.1.3.

Activități suplimentare ale CEI

CEI va pune în aplicare, de asemenea, următoarele activități suplimentare:

CEI va pune în aplicare, de asemenea, următoarele activități suplimentare:

servicii CEI de accelerare a dezvoltării de întreprinderi, în sprijinul activităților și acțiunilor din cadrul Pathfinder și Accelerator. Obiectivul va fi de a pune în legătură comunitatea CEI a inovatorilor care beneficiază de finanțare, inclusiv de finanțare legată de „marca de excelență”, cu investitori, parteneri și achizitori publici. Vor fi furnizate o gamă de servicii de consiliere și de mentorat pentru acțiunile CEI. Inovatorii vor avea acces la rețelele internaționale de parteneri potențiali, inclusiv din sectorul industrial, pentru a completa un lanț valoric sau a dezvolta oportunități de piață, și pentru a găsi investitori și alte surse de finanțare private sau corporative. Activitățile vor include evenimente în direct (de exemplu evenimente de brokeraj, sesiuni de prezentare), dar și dezvoltarea de platforme de relaționare sau utilizarea celor existente, în strânsă legătură cu intermediarii financiari sprijiniți de fondul InvestUE și cu Grupul BEI. Aceste activități vor încuraja, de asemenea, schimburile între omologi ca sursă de învățare în cadrul ecosistemului de inovare, făcând apel în mod special la membrii comitetului consultativ la nivel înalt al CEI și la cercetătorii CEI;

servicii CEI de accelerare a dezvoltării de întreprinderi, în sprijinul activităților și acțiunilor din cadrul Pathfinder și Accelerator. Obiectivul va fi de a pune în legătură comunitatea CEI a inovatorilor care beneficiază de finanțare, inclusiv de finanțare legată de „marca de excelență”, cu investitori, parteneri și achizitori publici , dar și cu actori de la nivel național și local care să sprijine inovarea și care să poată oferi sprijin suplimentar față de cel pe care îl oferă CEI și să susțină în mod durabil inovatorii . Vor fi furnizate o gamă de servicii de consiliere și de mentorat pentru acțiunile CEI. Inovatorii vor avea acces la rețelele internaționale de parteneri potențiali, inclusiv din sectorul industrial, pentru a completa un lanț valoric sau a dezvolta oportunități de piață, și pentru a găsi investitori și alte surse de finanțare private sau corporative. Activitățile vor include evenimente în direct (de exemplu evenimente de brokeraj, sesiuni de prezentare), dar și dezvoltarea de platforme de relaționare sau utilizarea celor existente, în strânsă legătură cu intermediarii financiari sprijiniți de fondul InvestUE și cu Grupul BEI. Aceste activități vor încuraja, de asemenea, schimburile între omologi ca sursă de învățare în cadrul ecosistemului de inovare, făcând apel în mod special la membrii comitetului consultativ la nivel înalt al CEI și la cercetătorii CEI;

Amendamentul 56

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul III – Inovare deschisă”, partea 1 – „Consiliul European pentru Inovare (CEI)”, punctul 1.2.2 (pagina 72)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

1.2.2.

Administratorii programelor CEI

Comisia va adopta o abordare proactivă cu privire la gestionarea proiectelor cu grad ridicat de risc, prin accesul la expertiza necesară.

1.2.2.

Administratorii programelor CEI

Comisia va adopta o abordare proactivă cu privire la gestionarea proiectelor cu grad ridicat de risc, prin accesul la expertiza necesară.

Comisia va numi, cu titlu temporar, mai mulți administratori ai programelor CEI care să asiste această entitate la elaborarea unei viziuni bazate pe tehnologie și a orientărilor operaționale.

Comisia va numi, cu titlu temporar, mai mulți administratori ai programelor CEI care să asiste această entitate la elaborarea unei viziuni bazate pe tehnologie și a orientărilor operaționale.

Administratorii programelor vor proveni din mai multe domenii, inclusiv societăți, universități, laboratoare naționale și centre de cercetare. Ei vor aduce expertiză aprofundată din experiența personală și din anii petrecuți în domeniu. Ei trebuie să fie lideri recunoscuți, care fie au gestionat echipe de cercetare multidisciplinare, fie au condus programe instituționale de mare anvergură și cunosc importanța faptului de a-și comunica viziunea fără încetare, dând dovadă de creativitate și pe scară largă. În fine, ei trebuie să aibă experiență în supravegherea unor bugete importante, ceea ce necesită simț de răspundere.

Administratorii programelor vor proveni din mai multe domenii, inclusiv actori publici specializați în domeniul inovării, societăți, universități, laboratoare naționale și centre de cercetare. Ei vor aduce expertiză aprofundată din experiența personală și din anii petrecuți în domeniu. Ei trebuie să fie lideri recunoscuți, care fie au gestionat echipe de cercetare multidisciplinare, fie au condus programe instituționale de mare anvergură și cunosc importanța faptului de a-și comunica viziunea fără încetare, dând dovadă de creativitate și pe scară largă. În fine, ei trebuie să aibă experiență în supravegherea unor bugete importante, ceea ce necesită simț de răspundere.

Amendamentul 57

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul III – Inovare deschisă”, „Ecosistemele europene de inovare”, punctul 2.1 (pagina 74)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

2.1.

Motivare

2.1.

Expunere de motive

Pentru a valorifica pe deplin potențialul inovării prin implicarea cercetătorilor, a antreprenorilor, a industriei și a societății în general, UE trebuie să îmbunătățească mediul în care să se poată dezvolta inovarea la toate nivelurile. Acest lucru va însemna că UE trebuie să contribuie la dezvoltarea unui ecosistem de inovare eficace la nivelul UE și să încurajeze cooperarea, crearea de rețele și schimbul de idei, de finanțare și de competențe între ecosistemele de inovare naționale și locale.

Pentru a valorifica pe deplin potențialul inovării prin implicarea cercetătorilor, a antreprenorilor, a industriei și a societății în general, UE trebuie să îmbunătățească mediul în care să se poată dezvolta inovarea la toate nivelurile. Acest lucru va însemna că UE trebuie să contribuie la dezvoltarea unui ecosistem de inovare eficace la nivelul UE și să încurajeze cooperarea, crearea de rețele și schimbul de idei, de finanțare și de competențe între ecosistemele de inovare naționale și locale.

De asemenea, UE trebuie să urmărească dezvoltarea ecosistemelor care susțin inovarea socială și inovarea din sectorul public, pe lângă inovarea din întreprinderile private. Într-adevăr, sectorul public trebuie să inoveze și să se reînnoiască, pentru a fi în măsură să sprijine schimbările în materie de reglementare și de guvernanță necesare pentru sprijinirea implementării pe scară largă a noilor tehnologii și pentru a răspunde cererii publice tot mai mari de servicii eficiente și eficace. Aceste inovații sociale sunt cruciale pentru creșterea gradului de bunăstare a societăților noastre.

De asemenea, UE trebuie să urmărească dezvoltarea ecosistemelor care susțin inovarea socială și inovarea din sectoarele voluntariatului, non-profit și public , pe lângă inovarea din întreprinderile private. Într-adevăr, aceste sectoare trebuie să inoveze și să se reînnoiască, pentru a fi în măsură să sprijine schimbările în materie de reglementare și de guvernanță necesare pentru sprijinirea implementării pe scară largă a noilor tehnologii și pentru a răspunde cererii publice tot mai mari de servicii eficiente și eficace. Aceste inovații sociale sunt cruciale pentru creșterea gradului de bunăstare a societăților noastre.

Amendamentul 58

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul III – Inovare deschisă”, „Ecosistemele europene de inovare”, punctul 2.2 (paginile 74 și 75)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

2.2.

Domenii de intervenție

2.2.

Domenii de intervenție

Ca un prim pas, Comisia va organiza un forum al CEI la care vor participa autoritățile publice și organismele responsabile cu politicile și programele naționale în materie de inovare din statele membre și din țările asociate, cu scopul de a promova coordonarea și dialogul privind dezvoltarea ecosistemului de inovare al UE. În cadrul acestui forum al CEI, Comisia:

Ca un prim pas, Comisia va organiza un forum al CEI la care vor participa autoritățile publice și organismele responsabile cu politicile și programele naționale în materie de inovare din statele membre , din orașe și regiuni și din țările asociate, cu scopul de a promova coordonarea și dialogul privind dezvoltarea ecosistemului de inovare al UE. În cadrul acestui forum al CEI, Comisia:

va discuta despre elaborarea de reglementări favorabile inovării, prin aplicarea continuă a principiului inovării și dezvoltarea unor abordări inovatoare privind achizițiile publice, inclusiv dezvoltarea și consolidarea instrumentului privind achiziții publice în domeniul inovării, pentru a impulsiona inovarea. Observatorul inovării în sectorul public va continua, de asemenea, să sprijine eforturile guvernamentale interne în materie de inovare, alături de mecanismul revizuit de sprijin al politicilor;

va discuta despre elaborarea de reglementări favorabile inovării, prin aplicarea continuă a principiului inovării și dezvoltarea unor abordări inovatoare privind achizițiile publice, inclusiv dezvoltarea și consolidarea instrumentului privind achiziții publice în domeniul inovării, pentru a impulsiona inovarea. Observatorul inovării în sectorul public va continua, de asemenea, să sprijine eforturile guvernamentale interne în materie de inovare, alături de mecanismul revizuit de sprijin al politicilor;

va promova alinierea agendelor de cercetare și inovare la eforturile UE de a consolida o piață liberă a fluxurilor de capital și a investițiilor, cum ar fi dezvoltarea condițiilor-cadru esențiale pentru inovare în cadrul uniunii piețelor de capital;

va promova alinierea agendelor de cercetare și inovare la eforturile UE de a consolida o piață liberă a fluxurilor de capital și a investițiilor, cum ar fi dezvoltarea condițiilor-cadru esențiale pentru inovare în cadrul uniunii piețelor de capital;

va îmbunătăți coordonarea între programele naționale de inovare și CEI, astfel încât să se stimuleze sinergii operaționale și să evite suprapunerile, prin schimbul de date cu privire la programe și la punerea lor în aplicare, de resurse și de expertiză, prin analizarea și monitorizarea tendințelor tehnologice și în materie de inovare, precum și prin interconectarea comunităților respective de inovatori;

va îmbunătăți coordonarea între programele naționale , regionale și locale de inovare și CEI, astfel încât să se stimuleze sinergii operaționale și să se evite suprapunerile, prin schimbul de date cu privire la programe și la punerea lor în aplicare, de resurse și de expertiză, prin analizarea și monitorizarea tendințelor tehnologice și în materie de inovare, precum și prin interconectarea comunităților respective de inovatori;

 

va favoriza identificarea, descrierea, recunoașterea și promovarea ecosistemelor regionale și a clusterelor de inovare, legătura lor cu specializările inteligente și reunirea acestora în cadrul unor consorții care ar putea contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivelor programului și, în special, a pilonului său „Inovarea deschisă”;

va stabili o strategie comună de comunicare cu privire la inovarea din UE. Va urmări stimularea celor mai talentați inovatori și antreprenori din UE, în special a tinerilor, a IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate, precum și a celor din noi regiuni din UE. Această strategie va sublinia valoarea adăugată a UE pe care inovatorii din domeniul tehnic, netehnic și social o pot aduce cetățenilor UE, prin transformarea ideii/viziunii lor într-o întreprindere prosperă (valoare/impact social, locuri de muncă și creștere, progres societal).

va stabili o strategie comună de comunicare cu privire la inovarea din UE. Va urmări stimularea celor mai talentați inovatori și antreprenori din UE, în special a tinerilor, a IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate, precum și a celor din noi regiuni din UE. Această strategie va sublinia valoarea adăugată a UE pe care inovatorii din domeniul tehnic, netehnic și social o pot aduce cetățenilor UE, prin transformarea ideii/viziunii lor într-o întreprindere prosperă (valoare/impact social, locuri de muncă și creștere, progres societal).

Vor fi puse în aplicare activități pentru a asigura o complementaritate efectivă între tipurile de acțiuni ale CEI, cu accentul lor specific pe inovarea revoluționară și activitățile puse în aplicare de statele membre și de țările asociate, dar și de inițiative private, pentru a sprijini toate tipurile de inovare, a ajunge la toți inovatorii din întreaga UE și a le oferi acestora un sprijin mai mare și adecvat.

Vor fi puse în aplicare activități pentru a asigura o complementaritate efectivă între tipurile de acțiuni ale CEI, cu accentul lor specific pe inovarea revoluționară și activitățile puse în aplicare de statele membre , de regiuni și orașe și de țările asociate, dar și de inițiative private, pentru a sprijini toate tipurile de inovare, a ajunge la toți inovatorii din întreaga UE și a le oferi acestora un sprijin mai mare și adecvat.

Expunere de motive

Orașele, regiunile și ecosistemele de inovare ale acestora trebuie să se afle în centrul CEI.

Amendamentul 59

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul III – Inovare deschisă”, „Ecosistemele europene de inovare”, punctul 2.2 (pagina 75)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

În acest scop, UE:

În acest scop, UE:

va promova și va cofinanța programe comune de inovare gestionate de autoritățile responsabile cu politicile și programele publice de la nivel național, regional sau local, cărora li se pot asocia entități private care sprijină inovarea și inovatorii. Aceste programe comune orientate spre cerere pot viza, printre altele, sprijin pentru etapa incipientă și pentru studii de fezabilitate, cooperarea între universități și întreprinderi, sprijin pentru cercetarea colaborativă a IMM-urilor din domeniul înaltei tehnologii, transferul de tehnologie și de cunoștințe, internaționalizarea IMM-urilor, cercetarea de piață și dezvoltarea de piețe, digitalizarea IMM-urilor cu grad scăzut de tehnologizare, instrumente financiare pentru activitățile apropiate de piață sau pentru introducerea pe piață, inovarea socială. De asemenea, acestea pot include inițiative de achiziții publice comune care să faciliteze comercializarea inovațiilor în sectorul public, în special în sprijinul elaborării de noi politici. Acest lucru ar putea fi deosebit de eficace pentru a stimula inovarea în domeniile serviciilor publice și pentru a le oferi inovatorilor europeni oportunități de piață.

va promova și va cofinanța programe comune de inovare gestionate de autoritățile responsabile cu politicile și programele publice de la nivel național, regional sau local, cărora li se pot asocia entități private care sprijină inovarea și inovatorii. Aceste programe comune vor putea lua forma unor consorții care să reunească ecosisteme regionale și clustere de inovare. Aceste programe comune orientate spre cerere pot viza, printre altele, sprijin pentru etapa incipientă și pentru studii de fezabilitate ( inclusiv lucrări complementare de cercetare care să permită validarea conceptului, a demonstratorilor și a liniilor-pilot de producție ), cooperarea între universități și întreprinderi, sprijin pentru cercetarea colaborativă a IMM-urilor din domeniul înaltei tehnologii, transferul de tehnologie și de cunoștințe, internaționalizarea IMM-urilor, cercetarea de piață și dezvoltarea de piețe, digitalizarea IMM-urilor cu grad scăzut de tehnologizare, instrumente financiare pentru activitățile apropiate de piață sau pentru introducerea pe piață, inovarea socială. De asemenea, acestea pot include inițiative de achiziții publice comune care să faciliteze comercializarea inovațiilor în sectorul public, în special în sprijinul elaborării de noi politici. Acest lucru ar putea fi deosebit de eficace pentru a stimula inovarea în domeniile serviciilor publice și pentru a le oferi inovatorilor europeni oportunități de piață.

va sprijini, de asemenea, programe comune de mentorat, îndrumare, asistență tehnică și alte servicii propuse inovatorilor de rețele precum Rețeaua întreprinderilor europene, clustere, platforme paneuropene precum Startup Europe, actori locali din domeniul inovării, atât publici, cât și privați, în special, incubatoare și centre de inovare care ar putea, în plus, să fie interconectate pentru a favoriza crearea de parteneriate între inovatori. Se poate acorda sprijin și pentru promovarea competențelor non-tehnice pentru inovare, inclusiv pentru rețelele de instituții de formare profesională și în strânsă colaborare cu Institutul European de Inovare și Tehnologie;

va sprijini, de asemenea, programe comune de mentorat, îndrumare, asistență tehnică și alte servicii propuse inovatorilor de rețele precum Rețeaua întreprinderilor europene, clustere, platforme paneuropene precum Startup Europe, actori regionali și locali din domeniul inovării, atât publici, cât și privați, în special, incubatoare și centre de inovare care ar putea, în plus, să fie interconectate pentru a favoriza crearea de parteneriate între inovatori. Se poate acorda sprijin și pentru promovarea competențelor non-tehnice pentru inovare, inclusiv pentru rețelele de instituții de formare profesională și în strânsă colaborare cu Institutul European de Inovare și Tehnologie;

Amendamentul 60

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul III – Inovare deschisă”, „Ecosistemele europene de inovare”, punctul 2.2 (pagina 75)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

UE va lansa, de asemenea, acțiunile necesare pentru a monitoriza și a sprijini în continuare peisajul general al inovării și capacitatea de gestionare a inovării în Europa.

UE va lansa, de asemenea, acțiunile necesare pentru a monitoriza și a sprijini în continuare peisajul general al inovării și capacitatea de gestionare a inovării în Europa.

 

Comisia va organiza, împreună cu orașele și regiunile, un forum al ecosistemelor regionale și al clusterelor de inovare, pentru a îmbunătăți gradul de cunoaștere a condițiilor în care acestea se dezvoltă și au succes, a contribuției acestora la excelența științifică europeană și la dinamicile inovării și pentru a facilita și consolida contribuția lor la punerea în aplicare a programului și la realizarea obiectivelor sale.

Activitățile de sprijinire a ecosistemului vor fi puse în aplicare de Comisie, cu sprijinul unei agenții executive pentru procesul de evaluare.

Activitățile de sprijinire a ecosistemului vor fi puse în aplicare de Comisie, cu sprijinul unei agenții executive pentru procesul de evaluare.

Amendamentul 61

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul III – Inovare deschisă”, „Institutul European de Inovare și Tehnologie”, punctul 3.1 al doilea paragraf (pagina 76)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a dezvolta ecosisteme în care cercetătorii, inovatorii, industriile și guvernele să poată interacționa cu ușurință.

Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a dezvolta ecosisteme în care cercetătorii, inovatorii, industriile și guvernele , precum și autoritățile locale și regionale să poată interacționa cu ușurință.

Amendamentul 62

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul III – Inovare deschisă”, „Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)”, punctul 3.1 al patrulea paragraf 4 prima frază (pagina 76)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Natura și amploarea provocărilor din domeniul inovării impun stabilirea de contacte și mobilizarea actorilor și a resurselor la nivel european, prin promovarea colaborării transfrontaliere.

Natura și amploarea provocărilor din domeniul inovării impun stabilirea de contacte și mobilizarea actorilor și a resurselor la nivel european, prin promovarea colaborării transregionale și transfrontaliere.

Amendamentul 63

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul III – Inovare deschisă”, „Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)”, punctul 3.2.1 (pagina 77)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

3.2.

Domenii de intervenție

3.2.

Domenii de intervenție

3.2.1.

Ecosisteme de inovare durabile în întreaga Europă

EIT va juca un rol mai important în consolidarea ecosistemelor de inovare durabile în întreaga Europă. În special, EIT va continua să opereze în principal prin intermediul comunităților sale de cunoaștere și inovare (CCI), parteneriatele europene de mare anvergură care abordează provocări societale specifice. EIT va continua să consolideze ecosistemele de inovare din jurul acestora, prin încurajarea integrării cercetării, inovării și educației. În plus EIT va contribui la eliminarea lacunelor existente în materie de performanță a inovării în întreaga Europă, prin extinderea Sistemului său de Inovare Regională. EIT va colabora cu ecosistemele de inovare care prezintă un înalt potențial de inovare, bazate pe strategii, aliniere tematică și impact, în strânsă sinergie cu strategiile și platformele de specializare inteligentă.

3.2.1.

Ecosisteme de inovare durabile în întreaga Europă

EIT va juca un rol mai important în consolidarea ecosistemelor de inovare durabile în întreaga Europă. În special, EIT va continua să opereze în principal prin intermediul comunităților sale de cunoaștere și inovare (CCI), parteneriatele europene de mare anvergură care abordează provocări societale specifice. EIT va continua să consolideze ecosistemele de inovare din jurul acestora, prin încurajarea integrării cercetării, inovării și educației. În plus EIT va contribui la eliminarea lacunelor existente în materie de performanță a inovării în întreaga Europă, prin extinderea Sistemului său de Inovare Regională. EIT va colabora cu ecosistemele de inovare și, în special, cu ecosistemele regionale și cu clusterele de inovare, care prezintă un înalt potențial de inovare, bazate pe strategii, aliniere tematică și impact, în strânsă sinergie cu strategiile și platformele de specializare inteligentă.

Amendamentul 64

Anexa I – „Activitățile programului”, „Pilonul III – Inovare deschisă”, „Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)”, punctul 3.2.4 (pagina 78)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Linii generale

Linii generale

Cooperarea cu CEI în vederea canalizării sprijinului (și anume, a finanțării și a serviciilor) oferit întreprinderilor foarte inovatoare aflate atât în stadiul de întreprindere noi-înființată, cât și în stadiul de extindere, în special prin intermediul CCI-urilor;

Cooperarea cu CEI în vederea canalizării sprijinului (și anume, a finanțării și a serviciilor) oferit întreprinderilor foarte inovatoare aflate atât în stadiul de întreprindere noi-înființată, cât și în stadiul de extindere, în special prin intermediul CCI-urilor;

Planificarea și punerea în aplicare a activităților EIT pentru a maximiza sinergiile și complementaritățile cu acțiunile din cadrul pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială”;

Planificarea și punerea în aplicare a activităților EIT pentru a maximiza sinergiile și complementaritățile cu acțiunile din cadrul pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială”;

Colaborarea cu statele membre ale UE, atât la nivel național, cât și la nivel regional, stabilirea unui dialog structurat și coordonarea eforturilor pentru a permite crearea de sinergii cu inițiativele naționale existente, pentru a identifica, partaja și difuza bune practici și învățămintele;

Colaborarea cu statele membre ale UE, atât la nivel național, cât și cu autoritățile locale și regionale , stabilirea unui dialog structurat și coordonarea eforturilor pentru a permite crearea de sinergii cu inițiativele naționale , regionale și locale existente, pentru a identifica, partaja și difuza bune practici și învățămintele;

Amendamentul 65

Anexa I – „Activitățile programului”, „Consolidarea spațiului european al cercetării”, al patrulea paragraf (pagina 80)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

În plus, se consideră uneori că cercetarea și inovarea sunt distante și elitiste, nu aduc beneficii clare pentru cetățeni, insuflă atitudini care împiedică crearea și adoptarea de soluții inovatoare, precum și scepticismul cu privire la politicile publice bazate pe date concrete. Aceasta impune atât ameliorarea legăturilor dintre oamenii de știință, cetățeni și factorii de decizie, cât și abordări mai solide cu privire chiar la colectarea dovezilor științifice.

Aceste disparități și inegalități de acces la cercetare și inovare au generat o lipsă de încredere în rândul cetățenilor, dar se consideră uneori și că cercetarea și inovarea sunt distante și elitiste, nu aduc beneficii clare pentru cetățeni, insuflă atitudini care împiedică crearea și adoptarea de soluții inovatoare, precum și scepticismul cu privire la politicile publice bazate pe date concrete. Aceasta impune atât combaterea disparităților observate și ameliorarea legăturilor dintre oamenii de știință, cetățeni și factorii de decizie, cât și abordări mai solide cu privire chiar la colectarea dovezilor științifice.

Amendamentul 66

Anexa I – „Activitățile programului”, „Consolidarea spațiului european al cercetării”, al cincilea paragraf (pagina 80)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

În prezent, UE trebui să ridice ștacheta în privința calității și a impactului sistemelor sale de cercetare și de inovare, ceea ce presupune revitalizarea Spațiului European al Cercetării (SEC), și sprijinirea mai eficientă a acestuia prin intermediul programului-cadru pentru cercetare și inovare al UE. În mod specific, este nevoie de un set de măsuri bine integrate și totuși adaptate, combinate cu reforme și îmbunătățiri în materie de performanță la nivel național (la care pot contribui strategiile de specializare inteligentă, sprijinite prin Fondul european de dezvoltare regională) și, în plus, de modificări instituționale la nivelul cadrului de finanțare a cercetării și al organizațiilor care desfășoară activități de cercetare, inclusiv universitățile. Prin combinarea eforturilor la nivelul UE, pot fi exploatate sinergii și poate fi găsită anvergura necesară pentru reformarea politicilor naționale într-un mod mai eficient și semnificativ.

În prezent, UE trebui să ridice ștacheta în privința calității și a impactului sistemelor sale de cercetare și de inovare, ceea ce presupune revitalizarea Spațiului European al Cercetării (SEC), și sprijinirea mai eficientă a acestuia prin intermediul programului-cadru pentru cercetare și inovare al UE. În mod specific, este nevoie de un set de măsuri bine integrate și totuși adaptate, combinate cu reforme și îmbunătățiri în materie de performanță la nivel național , regional și local (la care pot contribui strategiile de specializare inteligentă, sprijinite prin Fondul european de dezvoltare regională) și, în plus, de modificări instituționale la nivelul cadrului de finanțare a cercetării și al organizațiilor care desfășoară activități de cercetare, inclusiv universitățile. Prin combinarea eforturilor la nivelul UE, pot fi exploatate sinergii și poate fi găsită anvergura necesară pentru reformarea politicilor naționale , regionale și locale într-un mod mai eficient și semnificativ.

Amendamentul 67

Anexa I – „Activitățile programului”, „Consolidarea spațiului european al cercetării”, al șaselea paragraf (pagina 80)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Activitățile sprijinite în cadrul acestei părți abordează prioritățile de politică în domeniul SEC, constituind totodată, în general, baza tuturor părților programului Orizont Europa. De asemenea, pot fi instituite activități care să promoveze circulația creierelor în cadrul SEC, prin asigurarea mobilității cercetătorilor și a inovatorilor.

Activitățile sprijinite în cadrul acestei părți abordează prioritățile de politică în domeniul SEC, constituind totodată, în general, baza tuturor părților programului Orizont Europa. De asemenea, pot fi instituite activități care să promoveze circulația creierelor în cadrul SEC, prin asigurarea mobilității cercetătorilor și a inovatorilor. Alte activități pot fi folosite pentru a sprijini apariția, structurarea și excelența noilor ecosisteme regionale și clustere de inovare în statele membre și în regiunile rămase în urmă în ceea ce privește dezvoltarea cercetării și a inovării.

Amendamentul 68

Anexa I – „Activitățile programului”, „Consolidarea spațiului european al cercetării”, „Partajarea excelenței” (pagina 82)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Linii generale

Linii generale

Colaborarea în vederea creării de noi centre de excelență sau a modernizării celor existente din țările eligibile, pe baza unor parteneriate între instituțiile științifice de vârf și instituțiile partenere;

Colaborarea în vederea creării de noi ecosisteme regionale și clustere de inovare, precum și de noi centre de excelență sau a modernizării celor existente din țările eligibile, pe baza unor parteneriate între instituțiile științifice de vârf și instituțiile partenere;

Parteneriate în vederea consolidării semnificative a unei universități sau a unei organizații de cercetare dintr-o țară eligibilă, într-un domeniu definit, prin punerea acesteia în legătură cu instituții de cercetare de vârf la nivel internațional din alte state membre și țări asociate.

Parteneriate în vederea consolidării semnificative a unei universități sau a unei organizații de cercetare dintr-o țară eligibilă, într-un domeniu definit, prin punerea acesteia în legătură cu instituții de cercetare de vârf la nivel internațional din alte state membre și țări asociate.

Catedre SEC pentru a ajuta universitățile sau a organizațiile de cercetare să atragă și să păstreze resurse umane de înaltă calitate, sub conducerea unui cercetător și director de cercetare de excepție („titularul de catedră SEC”), precum și să pună în aplicare modificări structurale pentru a realiza excelența pe o bază durabilă.

Catedre SEC pentru a ajuta universitățile sau a organizațiile de cercetare să atragă și să păstreze resurse umane de înaltă calitate, sub conducerea unui cercetător și director de cercetare de excepție („titularul de catedră SEC”), precum și să pună în aplicare modificări structurale pentru a realiza excelența pe o bază durabilă.

Cooperarea europeană în domeniul științei și tehnologiei (COST), care prevede condiții ambițioase în ceea ce privește includerea țărilor eligibile, precum și alte măsuri de acordare de sprijin pentru crearea de rețele științifice, dezvoltarea profesională cercetătorilor din aceste țări țintă. Din bugetul total al COST, 80 % se va aloca pentru acțiuni pe deplin aliniate la obiectivele prezentului domeniu de intervenție.

Cooperarea europeană în domeniul științei și tehnologiei (COST), care prevede condiții ambițioase în ceea ce privește includerea țărilor eligibile, precum și alte măsuri de acordare de sprijin pentru crearea de rețele științifice, dezvoltarea profesională cercetătorilor din aceste țări țintă. Din bugetul total al COST, 80 % se va aloca pentru acțiuni pe deplin aliniate la obiectivele prezentului domeniu de intervenție.

 

Cooperarea transregională în jurul specializărilor inteligente partajate și între ecosistemele regionale și clusterele de inovare, sprijinind și facilitând implicarea ecosistemelor în curs de apariție și de dezvoltare.

Amendamentul 69

Anexa I – „Activitățile programului”, „Consolidarea spațiului european al cercetării”, „Reformarea și consolidarea sistemului de cercetare și inovare al UE” (pagina 84)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Reformele de politică la nivel național vor fi consolidate reciproc prin dezvoltarea unor inițiative de politică la nivelul UE, prin activități de cercetare, de colaborare în rețea, de parteneriat, de coordonare, de colectare a datelor și de monitorizare și evaluare.

Reformele de politică la nivel național , regional și local vor fi consolidate reciproc prin dezvoltarea unor inițiative de politică la nivelul UE, prin activități de cercetare, de colaborare în rețea, de parteneriat, de coordonare, de colectare a datelor și de monitorizare și evaluare.

Linii generale

Linii generale

Consolidarea bazei de dovezi pentru politica în domeniul cercetării și inovării, pentru o mai bună înțelegere a diferitelor dimensiuni și componente ale sistemelor naționale de cercetare și inovare, inclusiv factorii determinanți, efectele, politicile conexe;

Consolidarea bazei de dovezi pentru politica în domeniul cercetării și inovării, pentru o mai bună înțelegere a diferitelor dimensiuni și componente ale sistemelor naționale , regionale și locale de cercetare și inovare, inclusiv factorii determinanți, efectele, politicile conexe;

Activități prospective pentru a anticipa nevoile emergente, în coordonare cu agențiile naționale și cu părțile interesate orientate spre viitor, într-un mod participativ, pe baza progreselor înregistrate în ceea ce privește metodologia de previzionare, făcând rezultatele mai relevante pentru politici și explorând totodată sinergii în cadrul programului și în afara acestuia;

Activități prospective pentru a anticipa nevoile emergente, în coordonare cu agențiile naționale , cu autoritățile locale și regionale și cu părțile interesate orientate spre viitor, într-un mod participativ, pe baza progreselor înregistrate în ceea ce privește metodologia de previzionare, făcând rezultatele mai relevante pentru politici și explorând totodată sinergii în cadrul programului și în afara acestuia;

Accelerarea tranziției spre știința deschisă, prin monitorizarea, analizarea și sprijinirea dezvoltării și a adoptării politicilor și practicilor din domeniul științei deschise la nivelul statelor membre, al regiunilor, al instituțiilor și al cercetătorilor, într-un mod care să maximizeze sinergiile și coerența la nivelul UE;

Accelerarea tranziției spre știința deschisă, prin monitorizarea, analizarea și sprijinirea dezvoltării și a adoptării politicilor și practicilor din domeniul științei deschise la nivelul statelor membre , al regiunilor, al orașelor , al instituțiilor și al cercetătorilor, într-un mod care să maximizeze sinergiile și coerența la nivelul UE;

Sprijinirea reformării politicilor naționale în domeniul cercetării și inovării, inclusiv prin consolidarea setului de servicii furnizate de mecanismul de sprijin al politicilor (și anume evaluări inter pares, activități specifice de sprijin, exerciții de învățare reciprocă și centrul de cunoștințe) statelor membre și țărilor asociate, în sinergie cu Fondul european de dezvoltare regională, cu Serviciul de sprijin pentru reforme structurale și cu instrumentul de realizare a reformelor;

Sprijinirea reformării politicilor naționale , regionale și locale în domeniul cercetării și inovării, inclusiv prin consolidarea setului de servicii furnizate de mecanismul de sprijin al politicilor (și anume evaluări inter pares, activități specifice de sprijin, exerciții de învățare reciprocă și centrul de cunoștințe) statelor membre , regiunilor și orașelor și țărilor asociate, în sinergie cu Fondul european de dezvoltare regională, cu Serviciul de sprijin pentru reforme structurale și cu instrumentul de realizare a reformelor;

 

Sprijinirea apariției, structurării și dezvoltării ecosistemelor regionale și a clusterelor de inovare. În cazul unei cereri comune a statului membru și a autorităților locale și regionale, va putea fi pusă în aplicare o acțiune specifică de cooperare între Comisie și acești actori naționali, regionali și locali, pentru a consolida relevanța utilizării FEDR și a FSE+ în domeniul cercetării și inovării, pentru a facilita accesul la programul Orizont Europa și pentru a consolida sinergiile între diferitele fonduri și programul-cadru, de exemplu, în cadrul noilor parteneriate europene și a programelor cofinanțate. Serviciile și agențiile Comisiei însărcinate cu punerea în aplicare a programului Orizont Europa vor fi direct implicate în acest mecanism;

II.   RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

1.

își reafirmă solicitarea privind o abordare globală a efortului financiar al Uniunii în domeniul cercetării, formării și inovării, absentă astăzi din lucrările bugetare;

2.

consideră că nivelul resurselor alocate programului Orizont Europa este satisfăcător în contextul bugetar actual și că doar o majorare semnificativă a bugetului Uniunii ar putea justifica o reevaluare, care ar trebui să se concentreze pe pilonul III și pe partea „Consolidarea spațiului european al cercetării”;

3.

își exprimă îngrijorarea cu privire la un risc de creștere a inegalităților între orașele și regiunile care beneficiază în mare măsură de Programul-cadru de cercetare și inovare, al cărui buget va crește, și celelalte orașe și regiuni, care vor suporta consecințele scăderii bugetelor pentru politica de coeziune; reafirmă că, în conformitate cu articolul 174 din TFUE, Uniunea își dezvoltă și desfășoară acțiunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale; atrage atenția că acțiunile întreprinse nu sunt suficiente pentru a reduce diferențele dintre regiuni și pentru a favoriza accesul tuturor la programul Orizont Europa;

4.

solicită o abordare veritabilă a excelenței distribuite în toate statele membre și în regiunile Uniunii pentru a îmbunătăți nivelul de excelență științifică din întreaga Europă, și nu doar din câteva mari regiuni și metropole;

5.

subliniază progresele înregistrate în ceea ce privește integrarea în cadrul programului Orizont Europa a realităților locale și regionale ale inovării, dar regretă profund refuzul constant de a recunoaște ancorarea teritorială a excelenței științifice, contribuția ecosistemelor regionale și a clusterelor de inovare la dinamica Uniunii și rolul autorităților locale și regionale în planificarea și punerea în aplicare a politicilor de cercetare și de inovare; consideră că introducerea unei definiții formale a ecosistemelor regionale și a clusterelor de inovare este condiția integrării efective a acestora;

6.

solicită insistent participarea deplină și completă a autorităților locale și regionale la activitățile de planificare strategică, prin care se va orienta punerea în aplicare a programului Orizont Europa, precum și includerea strategiilor de specializare inteligentă în acest cadru;

7.

consideră că, la evaluarea programului și a proiectelor, impactul teritorial trebuie să se regăsească printre elementele constitutive ale noțiunii de impact;

8.

consideră că este indispensabil ca legătura necesară dintre politicile de inovare europene, naționale, regionale și locale să fie clar precizată și ca autoritățile locale și regionale să participe cu drepturi depline la forumul Consiliului European pentru Inovare;

9.

își exprimă sprijinul deplin pentru noile parteneriate europene și pentru acțiunile cofinanțate care pot deveni instrumente privilegiate de finanțare a cooperărilor transregionale și a programelor desfășurate de consorțiile ecosistemelor regionale și clusterelor de inovare (demers vizând conectarea teritoriilor); solicită ca o parte semnificativă a programului Orizont Europa să fie pusă în aplicare prin intermediul acestor modalități, în special în cadrul pilonilor II și III;

10.

își exprimă dorința ca toate fondurile mobilizate pentru cofinanțarea unei acțiuni sau a unui program de acțiune care se sprijină pe programul Orizont Europa să facă obiectul normelor juridice care se aplică programului respectiv, în special al celor referitoare la ajutoarele de stat;

11.

consideră că este absolut necesar să fie trasat un cadru precis pentru sinergiile dintre diferitele fonduri și programul-cadru în jurul unui principiu al celor 5C (coerență, complementaritate, compatibilitate, construcție în comun, recunoașterea colectivităților formate din actori locali); subliniază caracterul fundamental al unui demers efectiv de construcție în comun, în special pentru punerea în aplicare a mărcii de excelență;

12.

se opune ferm posibilității ca statele membre să decidă sistematic transferul unei părți din fondurile aferente politicii de coeziune către programul Orizont Europa; insistă cu hotărâre ca această posibilitate să fie exercitată de autoritatea de management vizată și ca modalitățile de mobilizare a acestor fonduri să fie decise de comun acord între autoritatea respectivă și Comisie, garantând reîntoarcerea fondurilor respective în zona geografică vizată;

13.

subliniază importanța și interesul acțiunii de sprijinire a „ecosistemelor europene de inovare”, prevăzută în cadrul pilonului III; solicită ca bugetul aferent să fie revizuit și considerabil majorat și ca această abordare să se adreseze cu precădere ecosistemelor regionale și clusterelor de inovare;

14.

în ceea ce privește pilonul II, își exprimă îngrijorarea cu privire la riscurile de banalizare a „misiunilor” și solicită revenirea la abordarea operațională de construcție în comun, propusă de raportul Lamy; de asemenea, își exprimă îngrijorarea cu privire la locul marginal ocupat de științele umane și sociale; solicită o extindere a subiectelor abordate în cadrul clusterului „O societate sigură și favorabilă incluziunii”;

15.

solicită ca, în cadrul clusterului „Alimente și resurse naturale”, în ceea ce privește domeniul agriculturii, să se acorde prioritate atât cercetării privind metodele de producție agroecologică și agrosilvică, cât și dezvoltării sistemelor agroalimentare locale;

16.

observă că propunerile Comisiei respectă principiile subsidiarității și proporționalității; subliniază importanța luării în considerare a propunerilor incluse în acest raport pentru a pune în aplicare, în mod concret, concluziile rezultate din activitatea Grupului operativ privind subsidiaritatea.

Bruxelles, 9 octombrie 2018.

Președintele Comitetului European al Regiunilor

Karl-Heinz LAMBERTZ