6.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 440/104


Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare și corectare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere

[COM(2018) 289 final – 2018/0142 (COD)]

(2018/C 440/17)

Raportor:

Mindaugas MACIULEVIČIUS

Sesizare

Parlamentul European, 28.5.2018

Consiliu, 1.6.2018

Temei juridic

Articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Secțiunea competentă

Secțiunea pentru piața unică, producție și consum

Data adoptării în secțiune

4.9.2018

Data adoptării în sesiunea plenară

19.9.2018

Sesiunea plenară nr.

537

Rezultatul votului

(voturi pentru/voturi împotrivă/abțineri)

190/2/3

1.   Concluzii și recomandări

1.1.

CESE salută această propunere de regulament de modificare și corectare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Propunerea a fost elaborată în urma feedbackului primit de părțile interesate și de statele membre în prima perioadă de punere în aplicare; de aceea, ea trebuie sprijinită.

1.2.

CESE sprijină prelungirea pentru o perioadă suplimentară de cinci ani a competenței Comisiei de a adopta actele delegate necesare, întrucât există o nevoie permanentă de a actualiza diverse elemente ale procesului de omologare de tip.

1.3.

CESE salută angajamentul ferm al Comisiei privind consultarea diferitelor părți interesate și a diverșilor parteneri sociali cu privire la toate inițiativele în acest domeniu.

1.4.

CESE apreciază eforturile depuse în acest sens de Comisie la nivel internațional. Noile norme introduse prin acte delegate sunt definite în strânsă colaborare cu organismele profesionale internaționale, cum ar fi grupurile de lucru speciale ale CEE-ONU și ale OCDE.

2.   Propunerea Comisiei

2.1.

Comisia adaptează la progresul tehnic Regulamentul (UE) nr. 167/2013, prin actualizarea anumitor cerințe și corectarea anumitor erori de redactare, în urma feedbackului primit de părțile interesate și de statele membre în prima perioadă de punere în aplicare.

2.2.

Mai exact, în prezentul act, sunt introduse clarificări pentru două definiții ale categoriilor de tractoare și sunt corectați anumiți termeni importanți pentru aplicarea uniformă a regulamentului fără interpretări posibile, precum și trimiterile la un act legislativ abrogat.

2.3.

Prin Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Comisia este împuternicită să stabilească cerințele tehnice detaliate, procedurile de încercare și valorile-limită, după caz, în patru acte delegate privind (i) securitatea în muncă (cerințe de construcție a vehiculului); (ii) siguranța în funcționare; (iii) frânarea; și (iv) performanțele de mediu și de propulsie. Împuternicirea a expirat deja la 21 martie 2018.

2.4.

Prezenta propunere extinde împuternicirea acordată Comisiei de a adopta acte delegate pentru încă cinci ani și este stabilită înnoirea tacită a acesteia, cu excepția cazului în care Consiliul sau Parlamentul European formulează în mod expres obiecții față de aceasta.

3.   Observații generale

3.1.

CESE salută această propunere de regulament de modificare și corectare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013. Ea vine în întâmpinarea preocupărilor exprimate de părțile interesate și de statele membre, urmând ca modernizarea anumitor cerințe și corectarea unor erori de redactare să îmbunătățească aplicabilitatea și claritatea textului juridic. Acest lucru este, în mod evident, benefic pentru toate părțile implicate.

3.2.

În ceea ce privește prelungirea pentru încă cinci ani a competenței conferite Comisiei de a adopta acte delegate, CESE este de acord, în principiu, cu această propunere și salută faptul că, așa cum a solicitat Comitetul dintotdeauna, Comisia a considerat că este oportun să se prelungească delegarea pentru o perioadă determinată, cu posibilitatea de reînnoire, atât timp cât nu există obiecții formulate de Consiliu sau de Parlament (2).

Bruxelles, 19 septembrie 2018.

Președintele Comitetului Economic și Social European

Luca JAHIER


(1)  JO L 60, 2.3.2013, p. 1; JO C 54, 19.2.2011, p. 42.

(2)  JO C 345, 13.10.2017, p. 67.