14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/3


Concluziile Consiliului privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior

(2017/C 429/04)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

REAMINTIND contextul politic al acestei chestiuni, astfel cum este prezentat în anexa la prezentele concluzii.

RECUNOSCÂND CĂ:

1.

la nivel individual, învățământul superior contribuie la dezvoltarea personală și profesională a cursanților și ajută persoanele să își asume responsabilitatea pentru învățarea pe tot parcursul vieții și cariera lor. La nivelul societății, acesta pune bazele pentru dezvoltare durabilă, creștere economică, inovare și coeziune socială și are un rol important în identificarea și abordarea provocărilor societale.

2.

este necesară consolidarea colaborării și a sinergiilor, atât în cadrul sectoarelor de învățământ și între învățământul superior și cercetarea, inovarea și lumea profesională.

3.

instituțiile de învățământ superior au nevoie de sprijin în îndeplinirea rolului pe care îl joacă cu privire la implicarea civică și în luarea de măsuri pentru a se asigura că componența corpului lor de studenți și de personal oferă o reflectare mai bună a întregii populații.

4.

instituțiile de învățământ superior ar trebui încurajate să reproiecteze metodele de învățare și predare și să promoveze, în special, o abordare axată pe student, învățarea bazată pe colaborare și pe explorare și experimentare, mediile de învățare favorabile incluziunii și utilizarea tehnologiilor digitale.

5.

deși s-au înregistrat progrese remarcabile în atingerea obiectivului principal al Strategiei Europa 2020 ca cel puțin 40 % dintre persoanele în vârstă de 30-34 de ani să fi absolvit învățământul superior sau echivalent până în 2020, este esențial să se asigure faptul că învățământul superior este de înaltă calitate și relevanță pentru a le permite absolvenților să prospere, atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

6.

în acest context, este nevoie de eforturi suplimentare pentru a oferi date de calitate mai bună privind învățământul superior, de exemplu privind rezultatele sociale și în materie de ocupare a forței de muncă și de participare civică în ceea ce privește persoanele care părăsesc învățământul superior, precum și cu privire la mobilitatea transnațională în scop educațional și la provocările acesteia.

7.

cooperarea internațională și mobilitatea în scop educațional în domeniul învățământului superior, în special prin programul Erasmus+, au permis crearea unor noi parteneriate transfrontaliere, schimbul de bune practici, consolidarea înțelegerii interculturale și a valorilor comune, precum și valorificarea și exploatarea de noi cunoștințe, în vederea îmbunătățirii atractivității și competitivității la nivel mondial a sistemului de învățământ superior din Europa.

8.

provocările specifice pentru sectorul învățământului superior din Europa sunt:

(a)

înzestrarea studenților cu cunoștințe, abilități și competențe mai bune, abordând, în același timp, neconcordanța de competențe și lipsa de personal calificat din anumite domenii profesionale;

(b)

dezvoltarea accesului egal și a condițiilor de reușită pentru toți în învățământul superior și promovarea participării civice de către instituțiile de învățământ superior;

(c)

utilizarea pe deplin a potențialului neexploatat al instituțiilor de învățământ superior de a contribui, prin predare și cercetare, la procesul de inovare și de dezvoltare în cadrul mai larg al economiei, în special în regiunile lor;

(d)

încurajarea coerenței în guvernanța învățământului superior și în gestionarea durabilă a resurselor.

SALUTĂ:

9.

Comunicarea Comisiei privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior (1), care consolidează cooperarea anterioară și vizează să garanteze că instrumentele și programele UE sprijină învățarea reciprocă și cooperarea în materie de politici în ceea ce privește învățământul superior.

Cu respectarea deplină a principiilor libertății academice și a autonomiei instituționale a instituțiilor de învățământ superior și recunoscând rolul lor fundamental în continuarea modernizării sistemelor de învățământ superior,

INVITĂ STATELE MEMBRE să se concentreze asupra următoarelor domenii prioritare de acțiune:

A.   PROMOVAREA EXCELENȚEI ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR

10.

Încurajarea instituțiilor de învățământ superior să dezvolte talentul și potențialul tuturor cursanților și să îi înzestreze mai bine cu cunoștințele, aptitudinile și competențele de care au nevoie pentru a acționa în calitate de cetățeni activi și responsabili în societate și pentru a participa la piața forței de muncă și la învățarea pe tot parcursul vieții.

11.

Abordarea neconcordanței de competențe și a lipsei de personal calificat, precum și anticiparea nevoilor viitoare în materie de competențe prin încurajarea instituțiilor de învățământ superior:

(a)

să consolideze cooperarea cu angajatorii, de exemplu prin intermediul învățării la locul de muncă și prin încorporarea componentelor teoretice și practice în programe;

(b)

să colaboreze cu instituțiile de învățământ de la toate nivelurile și cu alte părți interesate relevante pentru a motiva cursanții să urmeze cariere în profesiile cu un nivel înalt de calificare, inclusiv în mediul academic, care nu doar că răspund la cererea de pe piața forței de muncă de astăzi, ci sunt, de asemenea, capabile să modeleze economia și societatea de mâine, precum și viitorul muncii, și să pună un accent deosebit pe dobândirea de competențe în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei, (artelor) și matematicii [STI(A)M];

(c)

să utilizeze previziunile și analizele privind competențele și piața forței de muncă drept baze pentru îmbunătățirea calității învățământului superior și pentru a-i ajuta pe cursanți să facă alegeri în cunoștință de cauză cu privire la studii.

12.

Construirea unor legături mai puternice cu comunitățile locale, de exemplu, printr-o mai bună implicare a activităților comunitare și de voluntariat în cadrul programelor, după caz, și prin încurajarea unei culturi antreprenoriale și a competențelor aferente, atât în interiorul, cât și în exteriorul instituțiilor de învățământ superior.

13.

Încurajarea instituțiilor de învățământ superior să pună în aplicare abordări inovatoare de predare și învățare, în special prin dezvoltarea unei abordări strategice a digitalizării și prin îmbunătățirea competențelor digitale ale tuturor cursanților.

B.   ABORDAREA NECESITĂȚILOR UNUI CORP STUDENȚESC CARACTERIZAT PRIN DIVERSITATE ȘI SUSȚINEREA PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITAR

14.

Depunerea de eforturi pentru creșterea gradului de echitate prin îmbunătățirea accesului la învățământul superior, utilizând o gamă largă de mijloace, inclusiv urmărirea unei mai bune accesibilități la nivel regional, precum și crearea unor condiții mai bune de reușită și asigurarea unei educații și a unei îndrumări de înaltă calitate pentru toți cursanții, indiferent de mediul din care provin.

15.

Depunerea de eforturi pentru deschiderea sistemelor de învățământ superior pentru persoane aflate în orice etapă a vieții, prin facilitarea tranzițiilor între diferite niveluri de calificare și parcursuri educaționale, prin îmbunătățirea recunoașterii învățării informale și non-formale și prin dezvoltarea unor moduri mai flexibile de învățare și predare în învățământul superior, de exemplu prin învățare mixtă și resurse educaționale deschise.

16.

Încurajarea instituțiilor de învățământ superior să sprijine și să stimuleze formarea inițială și dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic universitar, în vederea înzestrării acestuia cu competențele pedagogice adecvate necesare pentru a aborda necesitățile unui corp studențesc caracterizat prin diversitate, pentru a crea medii de învățare colaborativă eficace, a implica studenții în activități de cercetare, a promova interdisciplinaritatea și a utiliza mai bine practici pedagogice inovatoare.

17.

Adoptarea de măsuri pentru a îmbunătăți competențele digitale ale personalului didactic universitar, inclusiv pedagogia digitală și competențele digitale specifice disciplinelor.

18.

Depunerea de eforturi pentru a aprecia excelența și inovarea în predare, de exemplu prin elaborarea unor sisteme de recompensare și a unor posibilități de dezvoltare a carierei pentru personalul didactic universitar, luând în considerare echilibrul dintre activitățile de predare și cercetare.

19.

Promovarea mobilității în scop educațional și a altor experiențe internaționale relevante în rândul studenților și al personalului didactic universitar, cum ar fi mobilitatea mixtă și virtuală sau internaționalizarea acasă și integrarea mobilității în scop educațional și de predare în programe într-un mod mai sistematic.

C.   CONTRIBUIREA LA INOVARE ÎN ANSAMBLUL ECONOMIEI

20.

Sprijinirea instituțiilor de învățământ superior să își îmbunătățească impactul asupra strategiilor macroregionale, economiilor regionale și capacității de inovare, precum și să contribuie la transferul de tehnologie și la politica regională de specializare inteligentă.

21.

Sprijinirea instituțiilor de învățământ superior în crearea de rețele de colaborare eficace între diferite organizații și sectoare.

22.

Încurajarea instituțiilor de învățământ superior să creeze condiții favorabile pentru spiritul antreprenorial și creativitate și să adopte o abordare globală a modului în care cercetarea și inovarea sunt integrate în programele de studiu.

23.

Sprijinirea evoluțiilor în programele de doctorat în vederea unei mai bune pregătiri a absolvenților pentru o carieră atât în afara, cât și în interiorul mediului academic, inclusiv sporirea vizibilității competențelor transferabile și susținerea valorificării întregului lor potențial, contribuind în același timp la inovare și la dezvoltare în ansamblul economiei și al societății.

D.   PROMOVAREA EFICIENȚEI ȘI DEZVOLTAREA ÎN CONTINUARE A ASIGURĂRII CALITĂȚII ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

24.

Vizarea unei finanțări adecvate, echitabile și durabile și a unei guvernanțe eficiente a sistemelor de învățământ superior în vederea îmbunătățirii calității și a relevanței predării și învățării și a promovării incluziunii și excelenței.

25.

Încurajarea participării active a părților interesate interne și implicarea părților interesate externe în guvernanța instituțiilor de învățământ superior.

26.

Consolidarea în continuare a eficienței, eficacității și transparenței asigurării calității pentru a spori încrederea reciprocă, a consolida procedurile de recunoaștere a calificărilor academice și a stimula mobilitatea internațională.

Având în vedere sprijinirea cooperării statelor membre în acest domeniu, SALUTĂ INTENȚIA COMISIEI DE A:

27.

consolida cooperarea în cadrul programului Erasmus+ și a cadrului strategic pentru educație și formare profesională, inclusiv prin promovarea incluziunii, excelenței și inovării în predare, prin încurajarea responsabilității civice și sociale a studenților și a instituțiilor de învățământ superior, prin încurajarea activității voluntare și comunitare relevante și prin dezvoltarea colaborării cu mediul de afaceri.

28.

sprijini măsurile de îmbunătățire a calității mobilității academice, promovând difuzarea rezultatelor în acest sens, cum ar fi o mai mare transparență a calificărilor, inclusiv a celor deținute de refugiați și migranți, precum și schimbul digital de date privind studenții, cu respectarea deplină a normelor naționale și europene de protecție a datelor.

29.

oferi sprijin la nivelul UE pentru coalițiile pentru promovarea domeniilor STI(A)M și pentru schimbul de bune practici.

30.

încuraja dezvoltarea metodelor pedagogice inovatoare, pentru a ajuta instituțiile de învățământ superior să pună în aplicare strategii de învățare digitală cuprinzătoare, de exemplu prin analiza modelului de pregătire digitală.

31.

crea pentru învățământul superior stimulentele și capacitatea în vederea căutării de soluții la provocări sociale și economice și a contribuirii într-o măsură mai mare la creșterea economică inovatoare și antreprenorială în regiuni, în special prin facilitarea unei mai bune legături cu autoritățile publice, instituțiile de cercetare și mediul de afaceri.

32.

contribui la consolidarea legăturilor și a coordonării dintre Spațiul european al învățământului superior, Spațiul european de cercetare, inițiativele din domeniul inovării și alte foruri internaționale relevante din domeniul educației.

33.

optimiza și crea sinergii între instrumentele UE pentru strângerea de dovezi, precum și pentru consolidarea activității rețelei Eurydice și a cooperării cu OCDE în vederea asigurării sinergiilor între activități, a evitării duplicării eforturilor și a obținerii de beneficii de pe urma lucrărilor comune.

34.

contribui la examinarea structurilor de guvernanță și de finanțare în contextul cooperării cu OCDE, cu un accent special pe echilibrul dintre predare și cercetare, cu obiectivul de a asigura îmbunătățirea rezultatelor absolvenților și dezvoltarea unor sisteme de învățământ superior mai eficiente și mai eficace,

INVITĂ COMISIA:

35.

să țină seama pe deplin de prezentele concluzii în procesul de elaborare a propunerilor sale privind viitorul cadru strategic de cooperare în domeniul educației și formării, programul Uniunii pentru educație și formare după 2020 și alte instrumente financiare, acordând atenția cuvenită considerentelor de ordin strategic, financiar și de calitate în formularea acestor propuneri.


(1)  9843/17.


ANEXĂ

Context politic

1.

Concluziile Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”) (12 mai 2009).

2.

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind dezvoltarea rolului educației în cadrul unui triunghi al cunoașterii complet funcțional (26 noiembrie 2009).

3.

Concluziile Consiliului privind modernizarea învățământului superior (28-29 noiembrie 2011).

4.

Concluziile Consiliului privind dimensiunea socială a învățământului superior (16-17 mai 2013).

5.

Concluziile Consiliului privind dimensiunea globală a învățământului superior european (25-26 noiembrie 2013).

6.

Concluziile Consiliului privind asigurarea calității în sprijinul educației și formării profesionale (20 mai 2014).

7.

Concluziile Consiliului privind antreprenoriatul în educație și formare (12 decembrie 2014).

8.

Declarație privind promovarea prin educație a spiritului cetățenesc și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării (Paris, 17 martie 2015).

9.

Raportul comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) — Noi priorități pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (23 și 24 noiembrie 2015).

10.

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind promovarea dezvoltării socioeconomice și a incluziunii în UE prin educație: contribuția educației și formării profesionale la semestrul european 2016 (24 februarie 2016).

11.

Concluziile Consiliului privind dezvoltarea competențelor media și a gândirii critice cu ajutorul educației și formării (30 mai 2016).

12.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor: „Noua agendă pentru competențe în Europa: Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului uman, a capacității de inserție profesională și a competitivității” (10 iunie 2016).

13.

Monitorul educației și formării 2016 (noiembrie 2016).

14.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind îmbunătățirea și modernizarea educației (7 decembrie 2016).

15.

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind incluziunea în diversitate pentru a se atinge o educație de înaltă calitate pentru toți (17 februarie 2017).

16.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior (30 mai 2017).

17.

Recomandarea Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților (20 noiembrie 2017).

18.

Concluziile Consiliului privind viitorul muncii (7 decembrie 2017).