6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/223


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul oficiului

(2017/C 417/36)

INTRODUCERE

1.

Oficiul European de Poliție (denumit în continuare „oficiul”), cu sediul la Haga, a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI a Consiliului (1). Obiectivul oficiului constă în susținerea și consolidarea acțiunii autorităților polițienești și a altor servicii de aplicare a legii din statele membre, precum și a cooperării acestora pentru prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului și a formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la oficiu (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la oficiu

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

95

104

Total personal la 31 decembrie (3)

666

737

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale oficiului. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile oficiului, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile oficiului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al oficiului, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii oficiului.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității oficiului de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al oficiului.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor oficiului și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de oficiu pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Examinarea acoperă toate categoriile de plăți, cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar oficiul acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile oficiului, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (6).

16.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

17.

La fel ca în anii anteriori, nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), situându-se la 3,5 milioane de euro, ceea ce reprezintă 39 % (în 2015, acest nivel a fost de 4,2 milioane de euro, ceea ce corespunde unui procent de 41 %). Aceste credite privesc în principal cheltuieli pentru sediul oficiului efectuate în 2016 și facturate de către statul gazdă abia în 2017 (2 milioane de euro).

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

18.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 19 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile oficiului sunt disponibile pe site-ul acestuia: www.europol.europa.eu.

(3)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursa: date furnizate de oficiu.

(4)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(5)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2011

S-au înregistrat excepții și devieri pentru 7 % din plățile aferente exercițiului 2011.

Finalizată

2015

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), situându-se la 4,2  milioane de euro, respectiv 41 % (1,9  milioane de euro, respectiv 27 %, în 2014). Acestea erau legate, în principal, de lucrări ce țin de amenajarea clădirii, cum ar fi îmbunătățiri de ordin tehnic și funcțional aduse sălilor operaționale din sediul oficiului (lucrări în valoare de 1,5  milioane de euro) sau de lucrări de mentenanță realizate în scop preventiv/corectiv sau de alt tip (în valoare de 0,8  milioane de euro). La sfârșitul exercițiului 2015, toate aceste lucrări fie se aflau încă în curs de execuție, fie facturile aferente nu fuseseră primite încă.

Nu se aplică


RĂSPUNSUL EUROPOL

18.

Europol ia notă de observația Curții și va continua să depună eforturi pentru a garanta o execuție bugetară eficientă și conformă, în special cu privire la reportările legate de cheltuielile administrative. Datorită faptului că lucrările pentru sediul Europol se desfășoară sub autoritatea statului gazdă în calitate de parte externă, se preconizează că gestionarea cheltuielilor aferente imobilelor se va reflecta și în exercițiile financiare viitoare. Acest lucru se datorează structurii administrative inerente, și anume Europol primește facturile aferente după ce statul gazdă stabilește legătura cu contractanții respectivi la nivel național.