6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/52


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

(2017/C 417/07)

INTRODUCERE

1.

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (denumită în continuare „agenția”) a fost instituită la 1 ianuarie 2005 (a funcționat succesiv ca Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică între 2005 și 2008, ca Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori între 2008 și 2013, iar de la 1 ianuarie 2014 funcționează ca Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente) (1). Agenția își are sediul la Luxemburg, iar mandatul său a fost prelungit până la 31 decembrie 2024. Agenția implementează Programul UE privind sănătatea publică, Programul privind protecția consumatorilor și inițiativa „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la agenție (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la agenție

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

7,4

8,7

Total personal la 31 decembrie (3)

49

58

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale agenției. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori (acolo unde este cazul), precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile agenției, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile agenției aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al agenției, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii agenției.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității agenției de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al agenției.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor agenției și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de agenție pentru colectarea taxelor și a altor venituri.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Examinarea acoperă toate categoriile de plăți, cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar agenția acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

16.

Agenția a reportat 1,1 milioane de euro, și anume 48 % (0,9 milioane de euro, și anume 52 %, în 2015) din creditele angajate pentru titlul III (cheltuieli legate de operațiunile agenției). Aceste reportări sunt legate în principal de servicii și de alte studii în domeniul informatic, care fuseseră contractate, dar care nu fuseseră încă realizate sau finalizate la sfârșitul exercițiului. Din sumele reportate din 2015 în 2016, agenția a anulat 0,2 milioane de euro (17 %), ceea ce indică o planificare deficitară a nevoilor.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

17.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 12 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  Decizia 2013/770/UE a Comisiei (JO L 341, 18.12.2013, p. 69).

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe site-ul acesteia: http://ec.europa.eu/chafea/.

(3)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursă: Date furnizate de agenție.

(4)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(5)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2015

Agenția a reportat 0,5 milioane de euro, respectiv 36,4  % (0,1 milioane de euro, respectiv 13 % în 2014) din creditele angajate pentru titlul II (cheltuieli administrative). Aceste reportări sunt legate în principal de extinderea spațiului de birouri al agenției și de dotarea necesară a acestor birouri (0,3 milioane de euro).

Nu se aplică

2015

Agenția a reportat 0,9 milioane de euro, respectiv 52 % (0,9 milioane de euro, respectiv 50 % în 2014) din creditele angajate pentru titlul III (cheltuieli legate de operațiunile agenției). Aceste reportări se explică în principal prin publicarea tardivă de către Comisie, în iunie 2015, a planului de activitate al agenției.

Nu se aplică

2015

Agenția a anulat 0,2 milioane de euro, respectiv 18 % din sumele reportate în 2015 (0,1 milioane de euro, respectiv 14 % în 2014), ceea ce indică deficiențe la nivelul planificării.

În desfășurare


RĂSPUNSUL AGENȚIEI

16.

Agenția acceptă observațiile Curții și va continua să depună eforturi pentru a reduce mai mult nivelul de reportări și rata de anulare aferentă C8.