1.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 212/22


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8539 – KPS/DexKo)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2017/C 212/10)

1.

La data de 16 iunie 2017, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderea KPS Capital Partners, L.P. („KPS”, SUA) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi DexKo Global, Inc. („DexKo”, SUA), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii KPS, fond de administrare de investiții cu sediul în SUA: investiții într-o gamă amplă de sectoare, cum ar fi materiile prime, produsele de marcă, produsele de sănătate și de lux, piesele pentru autovehicule, bunurile de capital și fabricarea generală;

—   în cazul întreprinderii DexKo cu sediul în SUA: proiectarea și fabricarea de osii pentru remorci și de componente pentru mecanismul de rulare. Întreprinderea oferă osii și frâne pentru remorci, saboți și tamburi de frână, șasiuri, componente pentru suspensii și alte componente pentru mecanismul de rulare.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene, cu numărul de referință M.8539 – KPS/DexKo, prin fax (+32 22964301), prin e-mail, la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, sau prin poștă, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.