Bruxelles, 29.11.2017

COM(2017) 707 final

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

Un sistem echilibrat de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală care să abordeze provocările societale actuale

{SWD(2017) 430 final}


I.INTRODUCERE

Sistemele de proprietate intelectuală (PI) eficiente, bine concepute și echilibrate constituie o pârghie esențială pentru stimularea investițiilor în inovare și creștere economică. Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) reprezintă unul dintre principalele mijloace prin care întreprinderile, creatorii și inventatorii obțin profit din investițiile lor în cunoaștere și inovare. Studiile estimează că sectoarele care folosesc în mod intensiv DPI reprezintă circa 42 % din PIB-ul Uniunii Europene (în valoare de aproximativ 5,7 mii de miliarde anual), generează 38 % din locurile de muncă 1 și contribuie la 90 % din exporturile UE 2 .

Revoluția digitală a creat numeroase oportunități noi. Internetul a pus produsele și tehnologiile inovatoare și conținutul creativ la dispoziția unei game mult mai largi de consumatori, permițând astfel inovatorilor și creatorilor să pătrundă pe noi piețe și să atragă un public nou. Însă revoluția digitală expune, de asemenea, sistemul PI al Uniunii la riscuri mai mari. Mediul online permite o proliferare mult mai rapidă și mai extinsă a mărfurilor și a conținutului care încalcă DPI, și este adesea mai dificil pentru consumatori să facă diferența între mărfurile și conținutul care încalcă DPI și cele autentice și legale. În plus, cei care încalcă DPI se pot ascunde în spatele unor identități false și sunt adesea situați în afara UE, în jurisdicții cu regimuri deficitare de asigurare a respectării legislației.

Acest lucru a avut ca rezultat o creștere a încălcărilor DPI în întreaga lume 3 . În prezent, mărfurile contrafăcute și piratate reprezintă 2,5 % din comerțul mondial. Industria UE este grav afectată: conform unui studiu recent 4 , 5 % din toate importurile în UE sunt mărfuri contrafăcute și piratate, corespunzând unei valori estimate de 85 de miliarde EUR constituind comerț ilegal.

Încălcările DPI reprezintă o amenințare deosebită pentru sectoarele în care întreprinderile din UE sunt lideri mondiali, cum ar fi articolele de îmbrăcăminte, produsele de lux și produsele farmaceutice, și stau la baza unor pierderi majore de venituri și de locuri de muncă în aceste sectoare. Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a analizat recent domeniul de aplicare, amploarea și impactul încălcărilor PI în nouă sectoare 5 și a estimat pierderile totale în UE la 48 de miliarde EUR 6 . Industriile culturale și creative din Europa (muzică, filme, software, cărți) sunt de asemenea afectate în mod negativ 7 . Pagubele suferite de întreprinderi ca urmare a contrafacerii și pirateriei au un impact negativ asupra creării de locuri de muncă pe care acestea le oferă în UE și duc la pierderea de venituri fiscale și de contribuții la asigurările sociale 8 .

În același timp, profiturile obținute în urma contrafacerii și pirateriei ajung deseori la organizații criminale. În general, aceste organizații operează în interiorul și în afara UE, utilizează instalații de producție atât regulamentare, cât și clandestine, se infiltrează în lanțurile de aprovizionare, exploatează forța de muncă, nu plătesc impozite, spală bani și pun în pericol consumatorii 9 .

Planul de acțiune din 2014 privind asigurarea respectării DPI 10 a marcat o schimbare de obiectiv a politicii Comisiei de asigurare a respectării PI în direcția unei abordări axate pe „urmărirea banilor” („follow the money”), care vizează să îi priveze pe cei ce încalcă DPI la scară comercială de fluxurile de venituri care le fac profitabile activitățile. Îmbunătățirea respectării DPI contribuie la prioritățile Comisiei de a crea locuri de muncă, de a stimula creșterea economică și de a spori competitivitatea. Aceasta joacă, de asemenea, un rol esențial în realizarea și consolidarea pieței unice și în reducerea fragmentării în rândul statelor membre. Din acest motiv, Comisia a anunțat, în cadrul strategiilor privind piața unică digitală 11 și piața unică 12 , că Europa trebuie să depună mai multe eforturi pentru a garanta faptul că asigurarea respectării DPI devine, la rândul său, realitate – în mediul digital – sprijinind abordarea „follow the money” și acordând o atenție deosebită întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).

Ca urmare a recentelor inițiative de îmbunătățire a cadrului privind drepturile de autor 13 , Comisia prezintă un pachet cuprinzător de măsuri pentru a îmbunătăți în continuare aplicarea și asigurarea respectării DPI în statele membre ale UE, la frontierele noastre și la nivel internațional 14 . Măsurile cuprinse în acest pachet sunt stabilite în prezenta comunicare, precum și în următoarele documente: 

·o comunicare care oferă orientări cu privire la modul de aplicare a Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DRDPI) 15 , însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei și o evaluare a DRDPI;

·o Comunicare privind brevetele esențiale pentru standarde;

·un document de lucru al serviciilor Comisiei privind evaluarea Memorandumului de înțelegere privind vânzarea mărfurilor contrafăcute pe internet.

Prezenta comunicare oferă un cadru pentru toate aceste acțiuni privind asigurarea respectării PI și este formată din patru secțiuni principale, care stabilesc:

1)măsurile menite să faciliteze modul în care părțile interesate din domeniul PI beneficiază în UE de un sistem judiciar de asigurare a respectării legislației omogen, echitabil și eficace. Împreună cu orientările privind DRDPI, acestea includ acțiuni și recomandări pentru a consolida capacitatea judiciară și previzibilitatea în UE;

2)acțiuni destinate să sprijine inițiative lansate de industrie pentru a combate încălcarea DPI, cum ar fi acordurile voluntare cu intermediari și măsuri pentru a proteja mai bine lanțurile de aprovizionare împotriva contrafacerii;

3)inițiative de consolidare a capacității autorităților vamale și a altor autorități în ceea ce privește respectarea DPI;

4)măsuri pentru a consolida eforturile de combatere a încălcărilor DPI la scară mondială, prin promovarea celor mai bune practici și prin intensificarea cooperării cu țările terțe. 

Deși există o nevoie clară de măsuri mai ferme împotriva încălcărilor PI, în același timp, UE ar trebui să dispună de politici pentru a se asigura că respectarea DPI este compatibilă cu necesitatea de a avea o introducere armonioasă a tehnologiilor noi și inovatoare. Acest lucru este deosebit de important atunci când tehnologiile respective sunt integrate în standarde. În prezent, într-o lume interconectată și în schimbare rapidă, standardele la scară largă bazate pe tehnologiile care fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală — cunoscute sub denumirea de brevete esențiale pentru standarde (BES) — sunt necesare pentru interoperabilitate, în special pentru implementarea efectivă a internetului obiectelor. Un cadru echilibrat, eficient și sustenabil pentru BES este, prin urmare, esențial pentru a garanta egalitatea de acces la tehnologii standardizate, asigurând în același timp faptul că titularii brevetelor sunt recompensați pentru investițiile lor în activitățile de standardizare și de C&D și sunt astfel stimulați să își ofere cele mai bune tehnologii pentru a fi incluse în standarde.

Acesta este motivul pentru care o comunicare separată stabilește un cadru pentru BES. Ea oferă îndrumări și recomandări cu privire la modul în care s-ar putea face ca sistemul de declarare să devină mai transparent și mai eficient, clarifică unele principii de bază în ceea ce privește practicile echitabile, rezonabile și nediscriminatorii (abordarea „FRAND”), și oferă orientări cu privire la modul de a garanta aplicarea efectivă a acestora, făcând în același timp ca introducerea abuzivă de acțiuni în justiție să fie mai puțin probabilă. Mai multă claritate cu privire la aceste puncte va asigura faptul că UE poate să joace un rol de lider la nivel mondial în inovarea tehnologică, facilitând totodată introducerea eficientă în UE a unor noi tehnologii cum ar fi internetul obiectelor sau 5G, care reprezintă temelia pieței unice digitale.

II.CĂTRE UN SISTEM JUDICIAR DE ASIGURARE A RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI MAI EFICIENT ȘI MAI PREVIZIBIL ÎN UE

În conformitate cu orientările privind o mai bună legiferare 16 , Comisia a finalizat o evaluare a performanței globale a DRDPI. Rezultatele arată că directiva a dus la crearea unui cadru juridic comun, unde același set de instrumente se aplică în instanțele civile în întreaga UE, asigurând astfel, în general, un nivel ridicat de protecție a proprietății intelectuale pe piața internă. De asemenea, directiva a dat naștere unor strategii ale societăților comerciale de asigurare a respectării legislației la nivel paneuropean și a încurajat judecătorii și profesioniștii din domeniul juridic să facă schimb de experiențe în ceea ce privește soluționarea litigiilor. În plus, evaluarea a arătat că DRDPI a fost eficientă din punctul de vedere al costurilor și coerentă cu alte intervenții cu obiective similare și a creat valoare adăugată la nivelul UE. Prin urmare, evaluarea a concluzionat că DRDPI este în continuare adecvată scopului.

Cu toate acestea, evaluarea a constatat, de asemenea, că există diferențe în ceea ce privește modul în care anumite dispoziții ale DRDPI (de exemplu, cele privind ordinele judecătorești, daunele-interese și cheltuielile de judecată) sunt implementate și aplicate în practică. Aceste diferențe provin adesea din incertitudini și din puncte de vedere divergente cu privire la modul în care ar trebui înțelese dispozițiile, în special din cauza provocărilor legate de noul mediu digital. Ele se pot de asemenea datora caracterului de armonizare minimă al DRDPI. Probabil cel mai important aspect este acela că divergențele sunt generate de faptul că DRDPI acționează în contextul unor cadre de proceduri civile naționale si al unor tradiții judiciare foarte diferite. În consecință, în funcție de locul în care sunt inițiate procedurile judiciare, rezultatele pot fi foarte diferite, atât în ceea ce privește fondul, cât și din punctul de vedere al eficienței și eficacității. Acest lucru poate împiedica previzibilitatea și poate face dificilă asigurarea respectării legii, în special într-un context transfrontalier.

Rezultatele consultării publice cu privire la evaluarea DRDPI 17 confirmă aceste constatări. Deși majoritatea părților interesate au considerat că normele existente au ajutat, într-adevăr, la protejarea PI și la prevenirea încălcărilor PI, multe au solicitat mai multă claritate cu privire la modul în care DRDPI ar trebui aplicată în practică. Titularii de drepturi și intermediarii, în special, au considerat că măsurile, procedurile și mijloacele de reparație din DRDPI nu sunt aplicate în mod consecvent în toate statele membre, ceea ce conduce la existența unor niveluri de protecție diferite în cadrul UE. Deși respectarea PI este un drept fundamental per se 18 , cetățenii, la rândul lor, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la respectarea drepturilor lor fundamentale în procedurile de asigurare a respectării DPI.

Orientări cu privire la DRDPI

Pentru asigurarea unei aplicări mai consecvente și mai eficace a DRDPI, Comisia emite, prin intermediul unei comunicări separate, orientări privind interpretarea și aplicarea măsurilor, procedurilor și mijloacelor de reparație prevăzute de DRDPI 19 . Bazându-se pe jurisprudența Curții de Justiție și pe cele mai bune practici existente, documentul de orientare prezintă opiniile Comisiei cu privire la aceste dispoziții ale DRDPI care au cauzat probleme de interpretare. Ținând cont de rezultatele evaluării, inclusiv de consultarea publică, acesta abordează principalele aspecte ale DRDPI, în special:

·domeniul său de aplicare;

·semnificația cerinței conform căreia aceste măsuri, proceduri și mijloace de reparație trebuie, printre altele, să fie „corecte și echitabile”;

·normele referitoare la dovezi, la dreptul la informare, la dreptul de a adopta măsuri provizorii și asigurătorii și la ordinele judecătorești

·despăgubiri pentru prejudiciul suferit (daune-interese); și

·rambursarea cheltuielilor de judecată.

Documentul oferă, de asemenea, orientări privind modul de aplicare a măsurilor stabilite în DRDPI în așa fel încât să se asigure un echilibru just între diferitele drepturi fundamentale care ar putea fi în discuție în litigiile privind DPI, evitându-se în același timp rezultatele disproporționate și introducerea abuzivă de acțiuni în justiție.

Litigiile legate de proprietatea intelectuală, în special în era digitală, ar putea avea loc simultan în mai multe state membre. De exemplu, este posibil ca titularii drepturilor de autor care vizează combaterea conținuturilor ilegale online să trebuiască să depună cereri în mai multe state membre în legătură cu aceeași încălcare, în același timp. Cu toate acestea, aplicarea aceluiași mijloc de reparație pentru aceeași încălcare în mai mult de o jurisdicție implică în general costuri semnificative și proceduri de lungă durată, în special în cazul în care nu există un titlu PI uniform la nivelul UE și în care, din cauza diferențelor de drept material, excepțiile și limitările pot fi aplicate în mod diferit de la un stat membru la altul. Cu toate că nu abordează și nu pot aborda toate provocările care există în acest sens 20 , prin contribuția lor la o interpretare și la o aplicare mai coerentă a DRDPI, orientările privind DRDPI ar trebui să permită titularilor de drepturi să se implice în litigii transfrontaliere.

Orientările nu aduc atingere acțiunilor de asigurare a respectării legislației pe care Comisia ar putea să le aibă în vedere în temeiul articolului 258 din TFUE și care vor fi în conformitate cu interpretarea expusă în documentul de orientare.

Rolurile și responsabilitățile intermediarilor, în special ale intermediarilor online, au reieșit ca o preocupare importantă pentru părțile interesate atât în cadrul evaluării, cât și în cadrul consultării publice. Astfel cum se clarifică în orientări, posibilitatea de a emite un ordin judecătoresc împotriva unui intermediar pe baza DRDPI nu depinde de răspunderea intermediarului pentru încălcarea (pretinsă) în cauză 21 . De fapt, Directiva privind comerțul electronic 22 prevede condițiile în care anumiți intermediari online sunt exonerați de răspundere. Deși în Comunicarea sa din 2016 privind platformele online 23 , Comisia a considerat că acest cadru prevăzut de directiva menționată este în continuare adecvat scopului, ea a publicat recent orientări concrete 24 menite să combine detectarea rapidă și eficace și eliminarea conținutului ilegal online, inclusiv a conținutului care încalcă PI, cu garanțiile juridice necesare, de exemplu prin intermediul așa-numitor proceduri de notificare și acțiune. Propunerea de directivă privind dreptul de autor pe piața unică digitală prevede, de asemenea, anumite instrumente și mecanisme specifice de realizare a unei piețe performante a drepturilor de autor și a propus, în special, măsuri corespunzătoare care să fie luate de anumiți furnizori de servicii online pentru a preveni, în cooperare cu titularii de drepturi, disponibilitatea conținutului protejat prin drepturi de autor fără consimțământul titularilor drepturilor respective.

Crearea unei „comunități de cunoaștere privind asigurarea respectării DPI” mai puternice: îmbunătățirea aplicării măsurilor judiciare în UE

Evaluarea a arătat că mulți dintre titularii de drepturi s-au plâns de dificultăți în ceea ce privește accesul la justiție și procedurile îndelungate și costisitoare și cu rezultate nesigure. Evaluarea a mai evidențiat și percepția potrivit căreia există o lipsă de transparență și de previzibilitate cu privire la modul de gestionare a procedurilor judiciare și la rezultatele (probabile) ale acestora. În ansamblu, se pare că factori precum diferențele dintre tradițiile în materie de drept civil și practicile judiciare naționale frânează în continuare dezvoltarea unui sistem previzibil și consecvent pentru asigurarea respectării DPI în UE.

În acest context, în plus față de furnizarea de orientări privind DRDPI, Comisia invită statele membre să își intensifice eforturile pentru a oferi măsuri reparatorii de drept civil eficace și previzibile împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală în UE în conformitate cu DRDPI și va sprijini aceste eforturi. De fapt, o mai mare transparență și previzibilitate ar fi de mare folos, în special pentru IMM-uri. Aceasta le-ar putea facilita accesul la justiție și ar contribui la punerea în aplicare a unor sisteme de asigurare a protecției juridice în domeniul DPI la prețuri accesibile 25 .

Ca un prim pas, Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate pentru a încerca să completeze documentul de orientare menționat mai sus, atunci când este necesar și adecvat, cu orientări suplimentare și mai bine direcționate, pentru a sprijini o asigurare omogenă și eficace a respectării DPI în UE. În acest scop, Comisia va identifica, împreună cu experți naționali, inclusiv judecători naționali, și cu alte părți interesate, unele aspecte concrete, precum și domeniile problematice în cazul cărora ar fi utile noi orientări specifice, bazate pe cele mai bune practici. Un caz concret în acest sens ar putea fi calcularea daunelor-interese și dovezile necesare pentru a compensa un prejudiciu cauzat de încălcări ale DPI.

Comisia intenționează să publice toate orientările privind aplicarea PI în mediul online, printre altele, prin intermediul portalului „Europa ta” 26 , astfel încât informațiile practice cu privire la asigurarea judiciară a respectării drepturilor de proprietate intelectuală în UE să fie disponibile nu numai pentru judecătorii și profesioniștii din domeniul juridic, ci și pentru toate părțile interesate.

Pe de altă parte, după cum a arătat evaluarea DRDPI, existența unor judecători specializați în DPI și, în special, în asigurarea respectării DPI este foarte importantă pentru utilizarea eficace și eficientă a măsurilor, a procedurilor și a mijloacelor de reparație prevăzute în DRDPI. O astfel de specializare poate aduce avantaje considerabile, în special decizii mai rapide, mai eficiente și mai consecvente care conduc la o mai mare securitate juridică. Prin urmare, Comisia invită statele membre să lărgească această specializare.

Un alt aspect referitor la asigurarea respectării DPI într-un mod mai eficace și mai consecvent în UE este disponibilitatea formării juridice și dezvoltarea de bune practici. Pentru a sprijini eforturile statelor membre în acest domeniu, Comisia va continua să își intensifice activitatea în colaborare cu Observatorul pentru a elabora un curriculum cuprinzător de seminare și de sesiuni de pregătire profesională pentru judecători. Acest lucru ar trebui să încurajeze crearea de rețele și practici de învățare în rândul judecătorilor care se ocupă de încălcări ale DPI. În acest context, trei seminare tematice sunt prevăzute pentru 2018.

În cele din urmă, transparența cu privire la hotărârile judecătorești referitoare la asigurarea respectării DPI este o condiție prealabilă esențială pentru schimburile de cunoștințe în cadrul pieței unice, pentru o mai mare previzibilitate și pentru o dezbatere transfrontalieră între profesioniștii din domeniul PI. Cu toate acestea, până în prezent numai câteva state membre au publicat jurisprudențe legate de PI pe site-uri web dedicate, iar normele privind disponibilitatea și publicarea diferă destul de mult. Prin urmare, Comisia invită statele membre să publice în mod sistematic hotărârile judecătorești în procedurile referitoare la încălcări ale DPI, cel puțin de la nivelul curților de apel și mai sus 27 . În ceea ce o privește, Comisia, în colaborare cu EUIPO și cu Observatorul, va intensifica activitățile privind baza de date a colecției de jurisprudență lansată de EUIPO, pentru ca aceasta să devină cât se poate de cuprinzătoare și cât mai ușor de utilizat.

Pe lângă existența unor sisteme judiciare mai eficace de asigurare a respectării legislației, ar trebui de asemenea să fie avută în vedere dezvoltarea unor noi instrumente de soluționare alternativă a litigiilor (SAL). Utilizarea SAL pentru mediere și arbitraj poate servi ca o alternativă pentru asigurarea respectării DPI. Deși sunt încă foarte rar utilizate pentru soluționa cererile de daune legate de PI, soluțiile oferite de SAL prezintă avantaje (de exemplu, problemele transfrontaliere pot fi rezolvate mai ușor, iar SAL poate fi mai rapid și mai puțin costisitoare decât litigiile în instanță). Împreună cu EUIPO, Comisia lucrează în prezent la identificarea instrumentelor SAL existente și analizează avantajele instituirii unui centru de mediere la EUIPO care să acopere aspectele legate de mărci și de desenele și modelele industriale. De asemenea, ea intenționează să colaboreze cu viitoarea Curte Unică în materie de Brevete în ceea ce privește dezvoltarea medierii și arbitrajului în materie de brevete. Acest lucru ar trebui să contribuie la punerea în aplicare în UE a unei rețele de mediere și de arbitraj în materie de PI, așa cum s-a anunțat în Inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora 28 .

În vederea îmbunătățirii în continuare a sistemului judiciar de asigurare a respectării legislației în UE, Comisia:

- oferă orientări cu privire la modul de interpretare și de aplicare a dispozițiilor esențiale din Directiva privind respectarea DPI (DRDPI);

- va colabora cu experții naționali și cu judecătorii statelor membre în privința unor orientări suplimentare mai specifice, pentru a oferi îndrumări practice mai detaliate în legătură cu aspecte specifice ale DRDPI, pe baza experienței câștigate în urma aplicării de bune practici;

- va publica online orientările și bunele practici menționate mai sus, printre altele prin intermediul portalului „Europa ta”;

- invită statele membre să încurajeze specializarea judecătorilor în aspectele legate de PI și asigurarea respectării DPI și să publice sistematic hotărârile pronunțate în cauze privind asigurarea respectării PI;

- împreună cu EUIPO, va lua măsuri suplimentare pentru a facilita utilizarea la scară mai largă a procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) pentru a soluționa litigii privind PI, inclusiv prin identificarea instrumentelor existente de SAL și prin analizarea avantajelor instituirii unui centru de mediere la EUIPO.

III.Intensificarea eforturilor coordonate ale industriei pentru a preveni și a combate ÎNCĂLCĂRILE în domeniul PI.

Lupta împotriva încălcărilor DPI ar trebui să fie un efort comun care să implice toți actorii, atât publici, cât și privați, și să utilizeze nu numai impunerea juridică a respectării drepturilor, ci și toate instrumentele posibile. De mai mulți ani, Comisia lucrează împreună cu industria pentru a sprijini și a promova acțiuni, coordonate de industrie, de combatere a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. Ideea este de a încuraja aplicarea diligenței necesare de către toate părțile care ar putea fi implicate în dezvoltarea de și în tranzacțiile legate de produse sau de conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv furnizorii, agențiile de publicitate, furnizorii de servicii de plată, precum și titularii de drepturi înșiși. În pofida unor progrese semnificative, se mai pot face și ar trebui făcute mai multe pentru a opri proliferarea de mărfuri și de practici care încalcă PI.

Valorificarea pe deplin a potențialului acordurilor voluntare

Comisia încurajează dezvoltarea mai multor dialoguri cu părțile interesate pentru a promova o cooperare eficace între partenerii din industrie în ceea ce privește combaterea încălcărilor PI și răspândirea celor mai bune practici din industrie. Un prim memorandum de înțelegere (denumit în continuare „memorandumul de înțelegere”) a fost încheiat între titularii de drepturi și platformele de internet în 2011 și actualizat în 2016 29 . Acesta stabilește o abordare bazată pe cooperare pentru combaterea vânzării de mărfuri contrafăcute. De la data respectivă, se constată două evoluții ulterioare:

În primul rând, în cadrul acestui prim memorandum privind contrafacerea au fost introduși indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru a evalua rezultatele acordului voluntar și a identifica posibile domenii unde se pot face îmbunătățiri suplimentare. Rezultatele primului ciclu de monitorizare pe baza acestor indicatori-cheie de performanță arată că memorandumul de înțelegere se dovedește a fi eficace și a dat deja rezultate semnificative. Conform rezultatelor, cooperarea voluntară poate contribui în mod substanțial la combaterea contrafacerii online și poate oferi soluții eficiente. De când a intrat în vigoare memorandumul, o parte substanțială a ofertelor de produse contrafăcute a fost eliminată de pe platformele online, în principal ca urmare a unor măsuri mai proactive și preventive. Cu toate acestea, având în vedere faptul că pe piața unică intră din ce în ce mai multe produse care încalcă PI, Comisia încurajează toate părțile semnatare și noii participanți să își intensifice eforturile 30 .

În al doilea rând, sub auspiciile Comisiei, părțile interesate sunt pe punctul de a-și finaliza lucrările în direcția încheierii unui nou memorandum de înțelegere care vizează interzicerea publicității pe site-urile web ce încalcă proprietatea intelectuală. Veniturile din publicitate reprezintă un flux important de venituri pentru astfel de site-uri și măsurile care urmează a fi convenite ar trebui să contribuie la întreruperea acestei surse importante de sprijin pentru cei care încalcă PI. Prezența unor reclame la mărci de produse pentru uz casnic și la servicii de plată bine-cunoscute pe site-urile care încalcă proprietatea intelectuală pot determina consumatorii să creadă că site-ul pe care îl accesează oferă acces la conținut, la mărfuri sau la servicii în mod legal, când în realitate nu este așa. Acest lucru poate crea confuzie în rândul consumatorilor, ceea ce erodează încrederea acestora și, prin urmare, dăunează valorii mărcii.

De asemenea, se lucrează la un memorandum de înțelegere pentru transporturile pe uscat și transportul maritim. El urmărește să împiedice ca serviciile acestor companii să fie utilizate de către falsificatorii la scară comercială pentru a direcționa mărfuri contrafăcute către UE. Un alt memorandum de înțelegere în curs de pregătire este preconizat să acopere furnizorii de servicii de plată, care sunt adesea vitale pentru ofertele online ce încalcă PI.

Comisia sprijină dezvoltarea în continuare a acestor acorduri voluntare, în special în mediul online, și va urmări să asigure că toți semnatarii acționează cu diligență și respectă pe deplin legislația UE, în general, și articolele 101 și 102 din TFUE în special. Ea va încerca, de asemenea, să garanteze că se stabilește un echilibru adecvat între diferitele interese ale părților implicate și că drepturile consumatorilor sunt respectate în mod corespunzător. Comisia va promova, de asemenea, o largă participare la aceste acorduri a tuturor sectoarelor și ramurilor de activitate.

Comisia consideră că monitorizarea acestor memorandumuri de înțelegere ar trebui să se bazeze pe indicatori-cheie de performanță. Ea va raporta cu regularitate cu privire la eficacitatea acestor acorduri, în vederea găsirii celor mai bune practici, identificând domeniile în care se pot face îmbunătățiri în viitor și evaluând necesitatea unor măsuri legislative la nivelul UE.

Protejarea lanțurilor de aprovizionare împotriva amenințărilor privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală

O altă direcție de lucru la care participă Comisia, industria și alți parteneri urmărește protejarea lanțurilor de aprovizionare împotriva amenințărilor reprezentate de contrafacere și de alte încălcări ale DPI. Și aici provocările sunt numeroase. Un atelier desfășurat în 2015 cu privire la diligența necesară și integritatea lanțului de aprovizionare pentru protecția proprietății intelectuale 31 a concluzionat că întreprinderile sunt din ce în ce mai mult confruntate cu cazuri de produse contrafăcute (cum ar fi, de exemplu, componente electronice contrafăcute) care se infiltrează în lanțurile lor de aprovizionare. Aceasta se datorează în mare parte faptului că lanțurile de aprovizionare sunt din ce în ce mai complexe, astfel încât este adesea dificil pentru întreprinderi — în special pentru IMM-uri — să își monitorizeze furnizorii și subfurnizorii. În plus, apariția noilor tehnologii și a internetului i-a ajutat pe cei care încalcă legea să își îmbunătățească tehnicile de contrafacere și să se infiltreze în lanțurile de aprovizionare legale. Există bune practici pentru transparența lanțului de aprovizionare (gestionarea riscurilor, responsabilitatea socială a întreprinderilor). Cu toate acestea, ele nu sunt utilizate în mod obișnuit pentru a detecta și a combate încălcarea DPI. O lipsă de diligență necesară afectează securitatea lanțului de aprovizionare și permite intrarea produselor contrafăcute, care sunt periculoase pentru întreprinderi și expun cetățenii la riscuri.

În opinia Comisiei, există o nevoie urgentă de a controla și mai mult lanțurile de aprovizionare pentru a le proteja împotriva contrafacerilor. Acest lucru poate fi realizat prin testarea unor noi instrumente și prin contribuirea la crearea și la răspândirea celor mai bune practici.

Trasabilitatea mărfurilor reprezintă o piatră de temelie a securității lanțului de aprovizionare, a siguranței consumatorilor și a calității produselor. Prin urmare, Comisia va căuta să consolideze cooperarea dintre titularii de drepturi și actorii-cheie, cum ar fi organizațiile de standardizare și furnizorii de soluții de securitate, pentru a facilita difuzarea tehnologiilor de trasabilitate 32 și pentru a sprijini apariția unor noi sisteme de trasabilitate și de autentificare precum aplicațiile de tip blockchain. Prin înregistrarea activelor, a tranzacțiilor și a participanților, acest registru digital partajat oferă informații valoroase cu privire la originea și la istoria produselor, astfel încât acestea să poată fi urmărite și autentificate mai ușor. Soluțiile bazate pe aplicațiile de tip blockchain fac posibilă detectarea rapidă a pieselor sau a produselor contrafăcute care au intrat în lanțurile de aprovizionare legitime, precum și eventuala deturnare de mărfuri către piețe ilicite 33 . În cadrul proiectului său „#Blockchain4EU: Blockchain for Industrial Transformations”, Comisia analizează modul în care tehnologia de tip blockchain poate fi utilizată pentru a consolida transparența lanțurilor de aprovizionare și pentru a proteja mai bine drepturile de proprietate intelectuală. Împreună cu Observatorul, Comisia va cartografia și va testa în continuare (în special prin intermediul Blockathon) diferitele utilizări posibile ale tehnologiei de tip blockchain în lupta împotriva mărfurilor contrafăcute și va identifica potențialele bariere de ordin juridic și economic din calea adoptării acesteia 34 .

Există, de asemenea, posibilități suplimentare de sensibilizare și de diseminare a celor mai bune practici. Industriile ar trebui să fie sensibilizate cu privire la necesitatea de a-și proteja lanțurile de aprovizionare și ar trebui încurajate să ia măsuri pentru o mai bună protecție. Includerea în continuare a protejării drepturilor de proprietate intelectuală în procesele de acreditare poate da naștere unui instrument util în acest context. De exemplu, la 10 mai 2017 a fost adoptat un nou standard ISO privind achizițiile durabile (ISO 20400), care conține, pentru prima dată, o trimitere explicită la măsurile de combatere a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală. Comisia va urmări să continue promovarea acestui standard prin intermediul unor sesiuni de informare pentru întreprinderi 35 sau al unor evenimente de mai mare amploare în domeniul asigurării respectării PI 36 .

De asemenea, Comisia va analiza mai îndeaproape modul în care respectarea standardelor de protecție a proprietății intelectuale ar putea deveni parte a procesului pentru dobândirea statutului de „operator economic autorizat” (AEO) 37 în viitor. Conceptul de AEO se bazează pe parteneriatul dintre autoritățile vamale și întreprinderi, introdus de Organizația Mondială a Vămilor (OMV). AEO se acordă de către autoritățile vamale și oferă operatorilor economici anumite beneficii în cadrul procedurilor vamale. Acesta este deschis tuturor actorilor din lanțul de aprovizionare care îndeplinesc anumite criterii de calitate stabilite în normele vamale ale UE și lucrează în strânsă cooperare cu autoritățile vamale pentru a asigura securitatea și integritatea lanțurilor de aprovizionare. Lupta împotriva contrafacerii ar putea dobândi o mai mare vizibilitate aici. Pentru a spori securitatea lanțului de aprovizionare, operatorii economici sunt încurajați să aleagă parteneri de încredere care au instituite sisteme de conformitate eficiente, cum ar fi AEO.

În cele din urmă, ar trebui acordată o atenție specială situației IMM-urilor, care deseori dispun de mijloace foarte limitate pentru a-și controla lanțurile de aprovizionare. EUIPO lansează un studiu specific în acest domeniu, cu scopul de a găsi bune practici și de a oferi soluții concrete.

Comisia solicită industriei să ia măsuri de diligență necesară pentru a combate încălcările DPI. Pentru a sprijini industria în aceste eforturi și pentru a promova cele mai bune practici, Comisia:

- se va implica în continuare cu părțile interesate în direcția îmbunătățirii și extinderii acordurilor voluntare de combatere a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. Ea va contribui la promovarea de memorandumuri de înțelegere specifice care să implice titulari de drepturi, platforme de internet, agenții de publicitate, expeditori și furnizori de servicii de plată;

- va continua să monitorizeze funcționarea și eficacitatea acestor memorandumuri de înțelegere și va raporta cu privire la rezultatele acestora;

- va promova în continuare diligența necesară în lanțurile de aprovizionare, va explora potențialul noilor tehnologii, cum ar fi tehnologia de tip blockchain și va încuraja utilizarea proceselor de acreditare existente pentru a introduce sisteme de conformitate în domeniul PI.

IV.combaterea încălcărilor DPI prin sporirea cooperării administrative

În prezent, există o multitudine de informații privind valoarea și impactul mărfurilor contrafăcute și piratate 38 , originea unor organizații criminale și rutele utilizate pentru a canaliza aceste mărfuri către UE 39 . Datorită unui efort imens de colectare de date 40 , cele mai afectate sectoare au fost identificate, rutele sunt cunoscute, iar dovezile există. Prin urmare, este momentul ca statele membre să își unească forțele în cadrul UE și să intensifice lupta împotriva încălcărilor DPI la granițele Uniunii și în afara acesteia.

În vederea îmbunătățirii respectării DPI în UE, Comisia va căuta să consolideze cooperarea între toate autoritățile competente. În primul rând, ea va examina modul în care organismele de inspecție economică și comercială, împreună cu autoritățile de protecție a consumatorilor, se pot implica mai mult în combaterea contrafacerii și a pirateriei. În unele state membre, acest lucru se întâmplă deja; în altele nu. Pe baza celor mai bune practici existente în anumite domenii și state membre, Comisia va discuta cu statele membre despre modul în care se poate asigura o implicare adecvată a tuturor autorităților relevante. De exemplu, Comisia va continua să stimuleze schimbul de bune practici dintre statele membre în sectorul agroalimentar pentru controlul și asigurarea respectării, în special, a drepturilor privind indicațiile geografice (IG), inclusiv continuarea programului de audit al structurilor de control ale statelor membre.

În continuare, împreună cu EUIPO și cu Europol, Comisia va cartografia diferitele baze de date utilizate în lupta împotriva contrafacerii, pentru a identifica lacunele de date și posibilele modalități de îmbunătățire a schimbului de date între autoritățile relevante.

Împreună cu EUIPO și pe baza dovezilor și a datelor colectate, Comisia va urmări, de asemenea, să colaboreze cu statele membre pentru a sensibiliza și mai mult publicul cu privire la rolul proprietății intelectuale și la efectele negative ale încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.

În vederea combaterii contrafacerii și pirateriei la frontierele Uniunii, Comisia va continua să asiste statele membre în ceea ce privește asigurarea respectării legislației vamale. În prezent, ea evaluează performanța planului de acțiune vamală de combatere a încălcării DPI în perioada 2013-2017 41 . Comisia va prezenta un raport în acest sens până la sfârșitul anului 2017 și va lua măsurile necesare, concentrându-se pe următoarele priorități:

·asigurarea implementării omogene a legislației de asigurare a respectării transfrontaliere a DPI la nivelul întregii UE;

·consolidarea cooperării vamale și a schimbului de informații cu poliția și cu alte autorități de aplicare a legii;

·dezvoltarea unor instrumente de gestionare a riscului pentru asigurarea respectării DPI.

În plus, Comisia reamintește obligațiile statelor membre de a transpune noile norme ale UE stabilite în Directiva privind mărcile, inclusiv regimul pentru autoritățile publice. Aceste norme urmăresc, printre altele, să pună capăt fluxului de mărfuri contrafăcute, inclusiv cele aflate în tranzit 42 .

De regulă, produsele contrafăcute nu sunt conforme cu legislația UE privind produsele și pot constitui un risc pentru consumatori. Deoarece prezenta comunicare se concentrează pe o mai bună asigurare a respectării legislației UE privind drepturile de proprietate intelectuală, asigurarea respectării altor acte legislative ale UE privind produsele va fi abordată în viitoarea inițiativă numită „Pachetul Bunuri”, anunțată în Strategia privind piața unică.

Comisia:

- împreună cu EUIPO, se va asigura că autoritățile relevante responsabile cu aplicarea legii în UE dispun de instrumentele necesare pentru a coopera în lupta împotriva contrafacerii și a pirateriei, inclusiv prin intermediul unei mai bune supravegheri a pieței;

- împreună cu EUIPO, va intensifica eforturile de informare a cetățenilor cu privire la riscurile legate de încălcarea DPI;

- va oferi o asistență mai orientată autorităților vamale naționale, pe baza rezultatelor planului actual de acțiune vamală, și va colabora cu Consiliul în vederea unui nou plan de acțiune vamală în 2018.

V.COMBATEREA ÎNCĂLCĂRILOR DPI LA NIVEL MONDIAL

Contrafacerea și pirateria sunt în principal probleme globale care necesită răspunsuri la nivel mondial. Măsurile luate în cadrul UE ar trebui să fie însoțite de eforturi internaționale de prevenire a încălcării proprietății intelectuale în lanțurile globale de aprovizionare.

Comisia promovează abordarea UE în materie de asigurare a respectării DPI la nivel mondial: la nivel bilateral, în acordurile comerciale și în dialogurile pe tema DPI cu partenerii comerciali cheie; și la nivel multilateral, în cadrul organizațiilor internaționale cum ar fi Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), Consiliul TRIPS al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și OCDE, ca și în cadrul organismelor relevante precum ICANN 43 . Obiectivul este de a consolida și a standardiza asigurarea respectării DPI la nivel internațional și de a sensibiliza opinia publică cu privire la prejudiciile cauzate de contrafaceri și de piraterie.

Comisia, în strânsă cooperare cu EUIPO, lansează trei programe de cooperare tehnică în domeniul PI („IP Key”) cu China, Asia de Sud-Est și America Latină. Ea realizează acest lucru pe baza experiențelor pozitive din programele anterioare de cooperare cu China și cu regiunea ASEAN. Bugetul acestor trei programe se va ridica la 20 de milioane EUR între 2017 și 2020. Programele vor sprijini dezvoltarea unui sistem eficient pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală în țările participante, pe baza bunelor practici ale UE, ajutând întreprinderile din UE să își protejeze drepturile de proprietate intelectuală pe aceste piețe.

Ca parte a strategiei pentru protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în țările terțe 44 , Comisia va publica un raport actualizat privind protecția și asigurarea respectării DPI în țările terțe. Raportul va conține o listă de noi țări prioritare. Comisia își va intensifica activitățile în țările prioritare și își va canaliza resursele către domeniile de preocupare majoră identificate, inclusiv zonele de liber schimb și indicațiile geografice.

Comisia, în colaborare cu EUIPO, va institui o listă de supraveghere a piețelor în domeniul PI. Lista de supraveghere va identifica piețele fizice și online situate în afara UE despre care s-a raportat că participă la sau facilitează încălcări substanțiale ale DPI, în special pirateria și contrafacerea, în ceea ce privește consumatorii din UE. Rezultatul final al acestui exercițiu va fi o listă a celor mai problematice piețe, cu o descriere a caracteristicilor principale ale fiecăreia. Informațiile necesare și garanțiile în ceea ce privește conținutul și scopul listei vor fi furnizate de către Comisie. Comisia va monitoriza, de asemenea, măsurile și acțiunile întreprinse de autoritățile locale în ceea ce privește piețele incluse pe listă, precum și măsurile și acțiunile luate de operatori și de proprietarii de piețe pentru a combate încălcările drepturilor de proprietate intelectuală.

În acest context, Comisia va lansa o consultare publică pentru a colecta informații cu privire la aceste piețe. Datele verificate cu ajutorul Observatorului vor fi utilizate în procesul de selecție a piețelor care urmează să fie incluse pe listă. Prima listă de supraveghere a piețelor în domeniul PI urmează să fie publicată în a doua jumătate a anului 2018 și va fi actualizată periodic.

De asemenea, Comisia va continua să promoveze utilizarea de informații online cu privire la protecția proprietății intelectuale, inclusiv baza de date a Sistemului de combatere a contrafacerii prin intermediul serviciului de informații rapide (ACRIS), care colectează informații privind cazurile de încălcare a PI care afectează întreprinderi din UE în țări din afara UE. Pentru ca informațiile online să fie mai accesibile și mai ușor de utilizat, Comisia intenționează să înființeze un portal care reunește toate punctele de acces la site-urile și bazele sale de date legate de PI.

Pentru a intensifica lupta împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală în țările terțe, Comisia:

- va publica, în primul trimestru al anului 2018, un nou raport privind protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în țările terțe, introducând noi domenii (de exemplu, zonele de liber schimb, indicațiile geografice);

- va institui o listă de supraveghere a piețelor PI în a doua jumătate a anului 2018, identificând piețele fizice și online care desfășoară sau facilitează încălcări substanțiale ale DPI;

- va pune în aplicare, pe baza unor planuri anuale de lucru, programele de cooperare tehnică („programele IP Key”) cu China, cu Asia de Sud-Est și cu America Latină.

VI.CONCLUZII

Prezenta comunicare stabilește un set cuprinzător de măsuri și de acțiuni care vizează asigurarea unei abordări coordonate și eficace în cadrul politicilor UE pentru a îmbunătăți în continuare lupta împotriva încălcărilor PI. Pentru a asigura o vizibilitate maximă, Comisia colaborează cu EUIPO în vederea punerii la dispoziție a informațiilor privind toate măsurile și acțiunile disponibile prin intermediul unui portal web unic.

Amploarea contrafacerii și a pirateriei și impactul acestora asupra societății noastre necesită răspunsuri eficace de asigurare a respectării legii, care implică o intervenție rapidă și coordonată din partea unei multitudini de actori, atât publici, cât și privați, la toate nivelurile – de la nivel local până la nivel mondial.

În acest context, Comisia încurajează toate părțile să urmeze orientările, recomandările și acțiunile descrise în prezenta comunicare. Ea va monitoriza progresele înregistrate și, pe această bază, va evalua necesitatea adoptării unor măsuri suplimentare.Privire de ansamblu asupra acțiunilor principale

ACȚIUNE

ACTORI

PLANIFICARE

1.    CĂTRE UN SISTEM JUDICIAR DE ASIGURARE A RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI MAI EFICIENT ȘI MAI PREVIZIBIL ÎN UE

Orientări cu privire la modul de interpretare și de aplicare a dispozițiilor esențiale din Directiva privind respectarea DPI (DRDPI);

Comisia

realizat

Colaborarea cu experți naționali și judecători cu privire la orientări noi și mai bine direcționate, bazate pe cele mai bune practici.

Comisia/statele membre/Observatorul

Până în 2019

Publicarea online a orientărilor și bunelor practici, printre altele prin intermediul portalului „Europa ta”.

Comisia/Observatorul

Până în 2019

Încurajarea:

- specializării judecătorilor pe probleme legate de asigurarea respectării proprietății intelectuale;

- publicării sistematice a hotărârilor în cauzele privind asigurarea respectării PI.

Statele membre

-

Facilitarea utilizării la scară mai largă a procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) pentru a soluționa litigii de PI, inclusiv prin identificarea instrumentelor existente de SAL și prin analizarea avantajelor instituirii unui centru de mediere la EUIPO.

Comisia/EUIPO

Până în 2019

2.    Intensificarea eforturilor coordonate ale industriei pentru a preveni și a combate ÎNCĂLCĂRILE în domeniul PI.

Îmbunătățirea și extinderea acordurilor voluntare de combatere a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, în special prin memorandumuri de înțelegere (MoU) care implică titulari de drepturi, platforme de internet, agenții de publicitate, furnizori de servicii de plată și expeditori.

Promovarea acestor memorandumuri de înțelegere; monitorizarea funcționării și a eficienței lor și raportarea cu privire la rezultatele acestora.

Comisia/industria

Comisia/Observatorul

Până în 2019

Până în 2019

Promovarea diligenței necesare în lanțurile de aprovizionare, explorarea potențialului noilor tehnologii, cum ar fi tehnologia de tip blockchain și încurajarea utilizării proceselor de acreditare existente pentru a introduce sisteme de conformitate în domeniul PI.

Comisia/statele membre/EUIPO/Observatorul

Până în 2019

3.    Combaterea încălcărilor DPI prin sporirea cooperării administrative 

Intensificarea eforturilor de informare a cetățenilor cu privire la riscurile legate de încălcarea DPI.

EUIPO

Până în 2019

Oferirea unei asistențe mai orientate autorităților vamale naționale, pe baza rezultatelor planului actual de acțiune vamală, și colaborarea cu Președinția Consiliului în vederea unui nou plan de acțiune vamală.

Comisia/Consiliul

2018

4.    COMBATEREA ÎNCĂLCĂRILOR DPI LA NIVEL MONDIAL

Publicarea unui nou raport privind protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în țările terțe, introducând noi domenii (de exemplu, zonele de liber schimb, indicațiile geografice).

Comisia

Primul semestru al anului 2018

Instituirea unei liste de supraveghere a piețelor în domeniul PI, identificând piețele fizice și online care desfășoară sau facilitează încălcări substanțiale ale DPI.

Comisia

2018

Punerea în aplicare, pe baza unor planuri anuale de lucru, a programelor de cooperare tehnică („programele IP Key”) cu China, cu Asia de Sud-Est și cu America Latină.

Comisia/Observatorul

2018-2019

(1)

Ținând seama atât de locurile de muncă directe, cât și de cele indirecte.

(2)

EUIPO, „Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the EU”, 2016.

(3)

Cu toate acestea, există și unele evoluții pozitive. În domeniul drepturilor de autor, de exemplu, noile modele de afaceri au dus la o scădere a încălcărilor drepturilor de autor pe anumite piețe (raportul este disponibil la adresa: https://copia.is/library/the-carrot-or-the-stick/ ). Dezvoltarea cu succes a unor oferte legale, depinde, de asemenea, și de măsuri eficace de asigurare a aplicării legii. Comisia a susținut în mod constant că lupta împotriva pirateriei online ar trebui să fie combinată cu acțiuni complementare, inclusiv dezvoltarea de oferte legale și de inițiative educaționale (a se vedea, de exemplu, Comunicările Comisiei intitulate „Conținutul creativ online pe piața unică” [COM (2007/0836 final)] și „Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor” [COM(2015) 626 final].

(4)

OCDE/EUIPO, „Comerțul cu produse contrafăcute și piratate: cartografierea impactului economic”, 2016.

(5)

Produse cosmetice și cele de îngrijire personală; îmbrăcăminte, accesorii și articole de încălțăminte; produse pentru sport; jucării și jocuri; poșete și valize; bijuterii și ceasuri; înregistrări muzicale; băuturi spirtoase și vinuri; și produse farmaceutice.

(6)

Disponibil la https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement .  

(7)

A se vedea, de exemplu, BASCAP/INTA, „Impactul economic al contrafacerii și pirateriei”, 2017, disponibil la adresa:  http://www.inta.org/Communications/Documents/2017_Frontier_Report.pdf , care a estimat valoarea globală a pirateriei digitale în filme, muzică și software în 2015 la 213 miliarde USD. A se vedea, de asemenea, EUIPO, „Costul economic al încălcării DPI în industria înregistrărilor muzicale”, mai 2016, disponibil la adresa:  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-studies/ip_infringement/study7/Music_industry_en.pdf . Acest studiu a relevat faptul că, în 2014, industria înregistrărilor muzicale a pierdut aproximativ 170 de milioane EUR din veniturile obținute din vânzări în UE ca urmare a consumului de înregistrări muzicale din surse ilegale. A se vedea, de asemenea, anchetele de monitorizare ale Oficiului pentru Proprietate Intelectuală din Regatul Unit care au ca scop analizarea amplorii încălcărilor drepturilor de autor online. Cea mai recentă versiune (mai 2016) a estimat că 15 % dintre utilizatorii de internet din Regatul Unit cu vârsta de peste 12 ani au consumat cel puțin un element de conținut online ilegal în perioada martie-mai 2016 și că 5 % din utilizatorii de peste 12 ani din Regatul Unit au consumat exclusiv conținut ilegal (studiul este disponibil la adresa:

  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/546223/OCI-tracker-6th-wave-March-May-2016.pdf ).

(8)

O analiză recentă a EUIPO (a se vedea nota de subsol 6) estimează că numărul pierderilor directe și indirecte de locuri de muncă în cele nouă sectoare depășește 786 000. Veniturile guvernamentale pierdute în aceleași nouă sectoare se ridică la 14,4 miliarde EUR.

(9)

UNODC, „The Illicit Trafficking of Counterfeit Goods and Transnational Organized Crime”, 2014, disponibil la:

https://www.unodc.org/documents/counterfeit/FocusSheet/Counterfeit_focussheet_EN_HIRES.pdf

Europol-EUIPO, „Raport de situație privind contrafacerile în UE”, 2015, disponibil la:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/2015+Situation+Report+on+Counterfeiting+in+the+EU și UNICRI, „Illicit pesticides, Organized crime and supply chain integrity”, 2016, disponibil la:

http://www.unicri.it/in_focus/files/The_problem_of_illicit_pesticides_low_res1.pdf

(10)

„Către un nou consens privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală: Un plan de acțiune al UE”, COM(2014)392, 1 iulie 2014. Pe baza acestui plan de acțiune, Parlamentul European a invitat Comisia să prezinte o evaluare detaliată a cadrului juridic actual – a se vedea Rezoluția din 9 iunie 2015.

(11)

Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa”, COM(2015) 0192, 6 mai 2015.

(12)

Comunicarea Comisiei intitulată „Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi”, COM(2015) 0550, 28 octombrie 2015.

(13)

A se vedea, în special, „Pentru o economie europeană bazată pe drepturile de autor și caracterizată de echitate, eficiență și competitivitate pe piața unică digitală”, COM(2016)592, 14 septembrie 2016, și Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală din 14 septembrie 2017.

(14)

Anexa oferă o imagine de ansamblu a principalelor acțiuni.

(15)

Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, 30.4.2004, p. 45).

(16)

Orientările privind o mai bună legiferare stabilesc principiile pe baza cărora Comisia Europeană gestionează și evaluează normele aflate deja în vigoare. A se vedea https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en .

(17)

Rezultatele consultării publice sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei la adresa: http://ec.europa.eu/growth/content/have-your-say-enforcement-intellectual-property-rights-0_ro  

(18)

A se vedea articolul 17 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a UE.

(19)

Comunicarea Comisiei intitulată „Orientări cu privire la anumite aspecte ale Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală”, COM(2017) 708.

(20)

Astfel cum se explică la considerentul 11 din DRDPI, această directivă nu are drept scop să stabilească norme armonizate pentru cooperarea judiciară, pentru competența judiciară, pentru recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, nici să abordeze legislația aplicabilă, deoarece există alte instrumente de drept al Uniunii care reglementează aceste chestiuni în termeni generali și care se aplică, în principiu, și proprietății intelectuale.

(21)

A se vedea secțiunea IV.1 din Orientări.

(22)

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

(23)

Comunicarea Comisiei intitulată „Platforme online și piața unică digitală – Oportunități și provocări pentru Europa”, COM(2016) 288 din 25 mai 2016.

(24)

Comunicarea Comisiei intitulată „Combaterea conținutului ilegal online – Către o responsabilitate sporită a platformelor online”, COM(2017) 555 din 28 septembrie 2017.

(25)

Astfel cum a anunțat în Inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora, [„Punerea proprietății intelectuale în serviciul IMM-urilor pentru a promova creșterea și inovarea”, SWD(2016) 373 din 22 noiembrie 2016], Comisia ia măsuri pentru a stimula implementarea unor astfel de programe de asigurare a proprietății intelectuale în Europa, în special pentru a ajuta IMM-urile.

(26)

  http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm  

(27)

Acest lucru ar trebui să se realizeze în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Ca o chestiune separată, statele membre trebuie, de asemenea, să respecte articolul 15 din DRDPI, care permite autorităților judiciare să dispună publicarea hotărârilor judecătorești, la cererea reclamanților și pe cheltuiala contravenienților.

(28)

A se vedea nota de subsol 26.

(29)

Memorandumul de înțelegere privind vânzarea mărfurilor contrafăcute pe internet din 21 iunie 2016, disponibil la adresa http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/attachments/1/translations . Memorandumul de înțelegere se aplică mărcilor, desenelor și modelelor și drepturilor de autor.

(30)

Mai multe detalii cu privire la rezultatele primului ciclu de monitorizare a Memorandumului de înțelegere privind contrafacerea — inclusiv analize folosind indicatorii-cheie de performanță și rezultatele unui sondaj în rândul părților interesate — pot fi găsite în documentul de lucru al serviciilor Comisiei referitor la prezentarea funcționării memorandumului de înțelegere privind vânzarea mărfurilor contrafăcute pe internet, SWD(2017) 430, anexat la prezenta comunicare.

(31)

Înregistrarea video a atelierului este disponibilă pe site-ul web al Comisiei la adresa:

  http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement/index_en.htm .

(32)

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene a efectuat o cartografiere detaliată a tehnologiilor de autentificare și a sistemelor de localizare și de urmărire, care a fost publicată în 2016 și este disponibilă la:

  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104204/kjna28400enn.pdf  

(33)

Bineînțeles, cu condiția ca soluțiile bazate pe aplicațiile de tip blockchain să respecte legislația aplicabilă, în special în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

(34)

În plus, Comisia, împreună cu Parlamentul European, va lansa un forum și un observator al UE în domeniul blockchain.

(35)

De exemplu, cu sprijinul rețelei de asistență în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

(36)

Standardul ISO 20400 a fost abordat cu ocazia întâlnirii la nivel înalt privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală care a avut loc la Berlin, la 23 iunie 2017.

(37)

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/authorised-economic-operator-aeo_en  

(38)

A se vedea Europol/EUIPO, Situation Report on Counterfeiting and Piracy in the European Union, 2017, la:

  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Situation%20Report%20EUIPO-Europol_en.pdf .

(39)

A se vedea OCDE/EUIPO, Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods, din iunie 2017, disponibil la:

  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Mapping_the_Real_Routes_of_Trade_in_Fake_Goods_en.pdf .

(40)

Mai multe publicații privind aspecte specifice legate de proprietatea intelectuală și de încălcările aferente sunt disponibile pe pagina web principală a Observatorului: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications.

(41)

Rezoluția Consiliului privind planul de acțiune vamală al UE de combatere a încălcării DPI (JO C 80, 19.3.2013, p. 1).

(42)

A se vedea Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 336, 23.12.2015, p. 1).

(43)

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

(44)

https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/0/Report+on+the+protection+and+enforcement+of+intellectual+property+rights+in+third+countries