Bruxelles, 17.5.2017

COM(2017) 242 final

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

privind revizuirea aplicării în practică a documentului european de achiziții unic (DEAU)


1Ce este documentul european de achiziție unic (DEAU) și reexaminarea DEAU

DEAU, care este prevăzut în esență la articolul 59 din Directiva 2014/24/UE 1 , este conceput ca o declarație pe propria răspundere folosind un formular standard care urmează a fi adoptat de către Comisie prin intermediul unui document de punere în aplicare care trebuie să fie adoptat printr-o procedură de examinare 2 . Acesta oferă elemente de probă preliminare sub forma unei declarații pe propria răspundere privind criteriile de excludere (de exemplu, condamnări penale, neglijență profesională gravă) și criteriile de selecție (capacitate financiară, economică și tehnică) astfel încât să fie necesar ca setul complet de documente (de exemplu, atestări, certificate) să fie prezentat doar de către operatorul economic câștigător (cu excepția cazului în care verificarea documentelor/anumitor documente ale altor participanți este necesară pentru asigurarea desfășurării corecte a procedurii).

În plus, atunci când entitățile contractante care efectuează achiziții în conformitate cu Directiva 2014/25/UE 3 aplică (unele din) criteriile de excludere și/sau selecție prevăzute în temeiul Directivei 2014/24/UE, acestea utilizează, de asemenea, DEAU în conformitate cu articolul 80 alineatul (3) din directivă.

În conformitate cu Directiva 2014/24/UE și Directiva 2014/25/UE, DEAU trebuie să fie furnizat doar în format electronic. Totuși, pentru a permite tranziția către utilizarea obligatorie a mijloacelor electronice de comunicare în UE, atât versiunea electronică cât și versiunea pe suport de hârtie a DEAU pot exista până la 18 aprilie 2018.

Date fiind importanța și caracterul inovator al DEAU, în conformitate cu prevederile legislației UE, Comisia „revizuiește aplicarea practică a DEAU, ținând seama de dezvoltarea tehnică a bazelor de date în statele membre, și prezintă un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului cel târziu la 18 aprilie 2017” 4 .

2Situația transpunerii directivelor privind achizițiile publice și a DEAU

Termenul pentru punerea în aplicare a Directivelor 2014/24/UE și 2014/25/UE a expirat la 18 aprilie 2016. Totuși, o serie de state membre au întârziat în procesul de punere în aplicare a acestora și au încheiat acest proces doar cu săptămâni sau luni după termen. Într-adevăr, la data de 16 februarie 2017, 10 state membre trebuiau încă să pună în aplicare și să notifice măsurile naționale de punere în aplicare deplină a Directivelor 2014/24/UE și 2014/25/UE 5 . Procedurile relevante legate de absența unei transpuneri complete se află în curs în prezent 6 .

Întrucât DEAU este legat de punerea în aplicare a directivelor, perioada de timp și domeniul de aplicare geografică pentru evaluarea aplicării practice a DEAU sunt, prin urmare, reduse.

În plus față de versiunea pe suport de hârtie anexată la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei și cu scopul de a sprijini statele membre în etapa inițială a punerii în aplicare, serviciile Comisiei au elaborat o versiune electronică a DEAU („eDEAU”) 7 . Aceasta a fost pusă la dispoziția statelor membre în patru moduri de aplicare diferite, care permit niveluri diferite de personalizare pentru statele membre 8 .

Serviciul eDEAU vizează să sprijine doar o fază tranzitorie în statele membre, întrucât potențialul deplin al DEAU ar trebui să fie exploatat prin integrarea unui DEAU „național” în sistemul electronic de achiziții și registrele sau bazele de date care conțin certificate/elemente de probă ale fiecărui stat membru. Acest lucru va permite atingerea a trei obiective diferite: o mai mare personalizare și adaptare la condițiile naționale; încurajarea digitalizării administrației publice; crearea unei baze pentru simplificarea procedurilor cu ajutorul punerii în aplicare a principiului „doar o singură dată” (OOP). Soluții naționale ale DEAU sunt deja disponibile în Danemarca, Finlanda, Țările de Jos și Slovenia. Deși eDEAU a fost elaborat doar ca un instrument de tranziție, eDEAU elaborat de Comisie a fost utilizat în mod foarte frecvent (a se vedea Tabelul 2 din anexa la raport).

3Măsuri de sprijinire a punerii în aplicare a DEAU în statele membre

Comisia Europeană a instituit măsuri de însoțire pentru a sprijini statele membre la punerea în aplicare a DEAU în plus față de instrumentele informatice mai-sus menționate.

·Finanțarea

Finanțarea a fost pusă la dispoziție pentru a încuraja integrarea DEAU în sistemele electronice de achiziții naționale. Granturi echivalente cu 4,9 milioane EUR au fost acordate unui număr de 10 consorții care includ entități din 17 țări din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). Cereri suplimentare vor fi lansate în 2017, pentru o sumă de 4 milioane EUR.

·Ateliere de punere în aplicare

În fiecare stat membru au fost organizate ateliere pentru a analiza situația actuală din țară, a discuta eventuale opțiuni de punere în aplicare și a oferi asistență în vederea facilitării punerii în aplicare a DEAU. O gamă largă de părți interesate relevante (autorități publice, registre ale documentelor justificative, furnizori de soluții electronice de achiziții, utilizatori, etc.) au participat la reuniuni în sprijinul unor discuții constructive. Între august 2016 și 28 februarie 2017 au avut loc 18 ateliere (toate statele membre vor fi vizitate înainte de vara anului 2017).

Atelierele au oferit reprezentanților statelor membre o mai bună înțelegere a DEAU și a serviciului eDEAU al Comisiei, în timp ce Comisia a colectat informații privind provocările cu care se confruntă statele membre pentru a-l pune în aplicare. În special, atelierele au clarificat rolul e-Certis 9 și oportunitățile de a automatiza procesul prin conectarea bazelor de date naționale cu DEAU și utilizarea infrastructurii digitale naționale. În cursul reuniunilor au fost evocate aspecte tehnice, legale și procedurale.

Aceste ateliere au evidențiat faptul că, pentru a defini strategia optimă de punere în aplicare tehnică pentru instrumentele informatice, este necesar să se combine aspecte legale cu aspecte tehnice. Unele părți au pretins faptul că ar trebui să fie publicată o foaie de parcurs clară privind viitoarele versiuni tehnice ale modelului de date DEAU pentru a permite statelor membre să planifice cu anticipație și să aloce resurse în mod eficient. Un alt punct evocat a fost cel legat de compatibilitatea aplicațiilor naționale ale DEAU cu versiunea UE.

·Asistență tehnică

Statelor membre le-a fost pusă la dispoziție și asistență tehnică privind punerea în aplicare a DEAU. De trei ori pe an au fost organizate reuniuni ale grupului multipartit de experți privind sistemul electronic de achiziții (EXEP); mai mult, a fost înființată o comunitate de utilizatori pentru a îmbunătăți luarea în considerare de către eDEAU a sugestiilor statelor membre. În plus, au fost organizate în mod regulat seminare online pentru formarea personalului administrației publice care lucrează în serviciile de achiziții publice la nivel central cu privire la utilizarea DEAU.

Aceste activități au fost suplimentate cu măsuri adoptate la nivel național pentru a sprijini adoptarea și înțelegerea DEAU. De exemplu, unele state membre au organizat sesiuni de formare pentru a facilita crearea și utilizarea DEAU. În numeroase state membre (Danemarca, Germania, Italia, Suedia și Regatul Unit) autoritățile publice au publicat orientări specifice pentru a sprijini ofertanții precum și autoritățile contractante la completarea DEAU.

4Punerea în aplicare în statele membre

Sondajul privind statele membre

În vederea întocmirii acestui raport, Comisia a cerut statelor membre să raporteze cu privire la aplicarea DEAU pentru procedurile de achiziții publice care depășesc pragul UE 10 . În acest scop, a fost elaborat un sondaj online 11 : acesta a inclus zece întrebări privind aplicarea practică a DEAU de către statele membre, care reflectau situația existentă la 31 decembrie 2016.Utilizarea DEAU în statele membre

Potrivit sondajului, 22 de state membre au demarat utilizarea DEAU în timp ce 6 dintre ele au indicat că nu este cazul, îndeosebi deoarece directiva nu fusese încă transpusă. Acesta a fost cazul, în particular, în Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Lituania și Suedia.

În practică, experiența propriu-zisă a DEAU a fost destul de limitată în majoritatea statelor membre. Unele state membre au indicat că numărul de contracte acordate în cadrul Directivei 2014/24/UE este foarte mic, de exemplu, datorită restricțiilor bugetare sau datorită transpunerii doar recente a directivei la momentul sondajului.

Graficul nr. 1 Utilizarea inițială a DEAU în statele membre

Graficul nr. 2 de mai jos ilustrează modul în care statele membre au ales să pună în aplicare DEAU, selecționat dintre diferitele moduri de punere în aplicare care le-au fost puse la dispoziție. Se pare că majoritatea statelor membre au ales să utilizeze în paralel mai multe moduri de punere în aplicare. În special, două moduri de punere în aplicare sunt prioritare față de celelalte: eDEAU și forma pe suport de hârtie sunt, până în prezent, alegerile preferate ale statelor membre, fiecare însumând 15 state membre.

Aceste rezultate confirmă faptul că, întrucât statele membre sunt abia la începutul punerii în aplicare a DEAU, ar fi greu să se realizeze o evaluare calitativă; într-adevăr, deși statele membre recunosc că integrarea în sistemul lor electronic de achiziții național ar procura beneficii mai mari tuturor părților interesate, o astfel de integrare necesită o perioadă de timp pentru a fi efectuată.

Utilizarea paralelă a diferitelor moduri de punere în aplicare este tipică pentru statele membre în care sistemul electronic de achiziții include mai multe platforme care funcționează la nivel național, regional sau local în care administrația pune în aplicare DEAU într-un mod diferit; acesta este cazul, de exemplu, în Italia, Suedia și Regatul Unit.

Graficul nr. 2 Adoptarea de către statele membre a diferitelor moduri de punere în aplicare a DEAU

Legendă:

Altele/Soluție locală: formular online elaborat pe plan local

DVS: Dosar virtual al întreprinderii

SD DEAU CE: Sursă deschisă

Serviciul DEAU al CE - serviciul eDEAU

MD DEAU CE: model de date

Formular pe suport de hârtie

Directiva 2014/24/UE permite statelor membre să utilizeze versiunea pe suport de hârtie a DEAU până în aprilie 2018. În majoritatea cazurilor în care se utilizează eDEAU (12 state membre din 15) versiunea pe suport de hârtie este utilizată în paralel. Doar Franța, Ungaria și Irlanda au raportat că DEAU este utilizat pe suport de hârtie. Prin urmare, versiunea pe suport de hârtie este încă utilizată de către peste 80% din statele membre care au început deja să utilizeze DEAU. Acest lucru înseamnă că ele utilizează doar în mod marginal simplificarea potențială care decurge din utilizarea DEAU care încurajează digitalizarea procedurii de achiziții publice. Totuși, ar trebui să se țină seama de faptul că datele disponibile nu sunt suficient de detaliate pentru a cunoaște, de exemplu, numărul autorităților contractante care utilizează una dintre diferitele modalități de punere în aplicare.

În două state membre, autoritățile publice au recomandat utilizarea eDEAU elaborat de Comisie (Germania, Spania). În aceste două state membre, deși autoritățile contractante oferă posibilitatea de a prezenta DEAU în cadrul procedurilor de achiziții, aceasta nu pare a fi utilizată de către majoritatea operatorilor economici.

Cu privire la planurile de punere în aplicare a DEAU de către acele state membre care nu au pus-o încă în aplicare, unele dintre acestea au raportat că în faza inițială ele intenționează să utilizeze serviciul elaborat de către Comisie, sau versiunea cu sursă deschisă a acestuia, iar trei dintre ele vor elabora o soluție națională utilizând modelul de date care va fi disponibil în 2017. Niciun stat membru din acest grup nu a răspuns că ar utiliza versiunea pe suport de hârtie.

Utilizarea DEAU pentru achiziții sub pragurile UE sau pentru concesiuni

Graficul nr. 3 Utilizarea DEAU pentru achiziții sub pragurile UE sau pentru contracte de concesiune

Directivele privind achizițiile publice lasă la discreția statelor membre posibilitatea de a utiliza DEAU la nivelele inferioare pragului UE sau pentru procedurile legate de concesiuni. Astfel cum figurează în graficul de mai sus, 61% dintre statele membre nu intenționează să utilizeze DEAU pentru procedurile inferioare pragului UE sau pentru contractele de concesiune. Totuși, un grup mare de state membre adoptă abordarea contrară. În special, Bulgaria, Croația, Danemarca, Letonia, Lituania, Țările de Jos, România în unele cazuri sau în ansamblul acestora (de exemplu, în procedurile inferioare pragului UE în cazul în care autoritatea contractantă solicită informații despre motivele de excludere) au instituit obligativitatea utilizării DEAU, în timp ce Ungaria, Italia, Slovenia, Republica Slovacă și Spania au făcut această utilizare voluntară.

DEAU ca vector al digitalizării achizițiilor publice: principiul „doar o singură dată”

Directiva 2014/24/UE a solicitat raportarea cu privire la aplicarea practică a DEAU, ținând seama de evoluția tehnică a bazelor de date ale statelor membre. O simplificare semnificativă a procedurii de achiziții publice este cea de a integra DEAU în bazele de date și/sau într-un sistem informatic pentru precalificarea furnizorilor. Astfel de sisteme permit verificarea faptului că furnizorii respectă criteriile de excludere sau selecție utilizate în procedurile de achiziții publice (de exemplu, verificarea - eventual în mod automat - a faptului că furnizorul este insolvent, oferind informațiile relevante autorității contractante).

Graficul 4 de mai jos indică faptul că două treimi din statele membre (Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Spania și Regatul Unit) intenționează să continue acest tip de integrare, recunoscând importanța DEAU ca element fondator pentru digitalizarea administrației publice.

Graficul nr. 4 Statele membre care planifică integrarea DEAU într-un sistem de precalificare a furnizorilor

Sondajul a acoperit, de asemenea, posibilitatea ca achizitorii să obțină documentele justificative necesare în cadrul unei proceduri de achiziții publice în mod direct prin accesarea unei baze de date naționale (un registru național de achiziții, un dosar virtual al unei societăți, un sistem electronic de stocare a documentelor sau un sistem de precalificare) 12 . Acesta este denumit, în mod curent, principiul „doar o singură dată” (OOP), ceea ce înseamnă că furnizorilor nu trebuie să li se solicite (sau să li se solicite doar o singură dată) să furnizeze informații pentru a demonstra că îndeplinesc cerințele stabilite într-o procedură administrativă, întrucât respectivele informații sunt deja disponibile în bazele de date deținute de autoritățile publice.

Graficul nr. 5 Este posibil ca autoritățile contractante să obțină documentele justificative necesare în cadrul unei proceduri de achiziții publice în mod direct prin accesarea unei baze de date naționale?

Legendă:

Da/T (T = total) - Da, pentru toate autoritățile/categoriile de autorități contractante

Da/P (P = parțial) - Da, însă limitate la anumite (categorii de) autorități contractante (de exemplu, autoritățile centrale de poliție, autoritățile fiscale în exclusivitate...)

Nu - Niciun acces la bazele de date naționale

Statele membre au fost întrebate dacă plănuiesc să integreze DEAU în unele dintre sistemele informatice menționate mai sus. Răspunsurile statelor membre (a se vedea graficul nr. 5) sunt polarizate în jurul a două situații principale opuse: pe de o parte, în 11 state membre nu este deocamdată posibil ca autoritățile contractante să obțină documentele justificative necesare în cadrul unei proceduri de achiziții publice în mod direct prin accesarea unei baze de date naționale. Aceasta sugerează faptul că în aceste administrații bazele de date nu sunt accesibile de către alte părți ale serviciilor administrative pentru consultare directă sau pentru interconectare; acest lucru indică, de asemenea faptul că dezvoltarea OOP nu a început încă. Pe de altă parte, în 11 state membre, toate autoritățile contractante pot accesa bazele de date naționale pentru a obține în mod direct documentele justificative și certificatele unui furnizor. Totuși, această posibilitate este aplicabilă numai unor anumite tipuri de documente, precum cele care sunt legate de motivele de excluziune (astfel cum sunt raportate de către Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Spania), în timp ce celelalte documente trebuie să fie puse la dispoziție de către furnizori. Aceasta pare să sugereze faptul că statele membre respective au demarat punerea în aplicare a OOP pentru a reduce sarcina administrativă pentru toate părțile implicate. Letonia și Lituania îndeosebi, dețin deja un sistem în vigoare care permite tuturor achizitorilor să obțină și să verifice în mod automat conformitatea furnizorilor pentru anumite tipuri de cerințe. Aceste state membre intenționează să lege DEAU de toate registrele astfel încât să acopere toate punctele pentru a permite o verificare simplificată a datelor.

Restul răspunsurilor statelor membre se referă, de asemenea, la o situație terță în care accesul se limitează la anumite categorii de autorități contractante (de exemplu, autoritățile centrale de poliție, autoritățile fiscale în exclusivitate, etc.); aceasta este doar situația unui grup mic de 6 state membre.

Avantajele preconizate și estimate care decurg din introducerea DEAU

Sondajul consacrat statelor membre a încercat să colecteze date privind impactul generat de utilizarea DEAU în primele sale luni de aplicare. Cu toate acestea, în mai multe state membre, DEAU a fost utilizat doar de puțin timp și este, prin urmare, prea devreme pentru a realiza o astfel de evaluare. În ansamblu, acest grup include Estonia, Franța, Germania, Irlanda, Luxemburg, Malta și Slovenia.

În final, doar două state membre au furnizat o estimare cantitativă privind impactul asupra întreprinderilor: potrivit Danemarcei, avantajele se ridică la 12 milioane EUR pe an, în timp ce Croația a raportat o reducere cu 83 % a costului pregătirii ofertelor în ceea ce privește mijloacele de probă. Deocamdată, niciun stat membru nu a încercat să cuantifice avantajele care decurg dintr-o reducere a sarcinii administrative pentru achizitori.  

Atelierele efectuate cu statele membre arată că statele membre încep să perceapă avantajele potențiale și modul în care acestea își pot ameliora propriile soluții naționale.

Totuși, majoritatea statelor membre au furnizat o evaluare calitativă a impactului DEAU, care este sintetizată în tabelul de mai jos. Perspectivele statelor membre variază în mod semnificativ și depind de situația punerii în aplicare a DEAU. În ansamblu, o majoritate de state membre au furnizat o evaluare pozitivă care decurge din utilizarea acestuia; ele au indicat că avantajele s-ar materializa prin conectarea DEAU la registrele și bazele de date ale documentelor justificative. Un alt grup de state membre care include Danemarca, Germania și Spania a raportat că DEAU a fost criticat în mod sever atât de către întreprinderi cât și de către achizitori. Altele, precum Irlanda, deși recunosc potențialul de simplificare oferit de dezvoltarea unei soluții electronice, au indicat că punerea în aplicare inițială a fost anevoioasă până acum. Tabelul 3 din anexa la Raport enumeră avantajele și dezavantajele raportate de statele membre ca urmare a utilizării DEAU. 

5Sondajul privind principalele părți interesate

În noiembrie 2016, Comisia a lansat un sondaj specific adresat principalelor părți interesate privind aplicarea practică a DEAU, până la 31 ianuarie 2017. Aceasta a inclus zece asociații europene importante reprezentând achizitorii sau vânzătorii, care operează în diferite sectoare și reprezintă interese diferite în cadrul achizițiilor publice. Acestora li s-a cerut să-și consulte membrii lor naționali. Lista părților interesate consultate este următoarea:

·Consiliului Arhitecților din Europa (ACE)

·Business Europe (Confederația întreprinderilor europene)

·Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER)

·Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene (CEMR)

·rețeaua organismelor centrale de achiziție (CPB)

·Asociația europeană a furnizorilor participanți la licitații electronice publice (EUPlat)

·Eurocities

·Confederația Constructorilor Europeni (EBC)

·Federația Industriei Europene a Construcțiilor (FIEC)

·Uniunea Europeană a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME).

Graficul nr. 6 Răspunsuri la consultarea specifică a părților interesate per asociație

La sondaj au participat 48 de părți interesate din 16 state membre. Graficul de mai sus ilustrează răspunsurile primite per asociație/grup. Numai jumătate dintre respondenți au raportat că utilizează DEAU în timp ce modalitatea preponderentă este pe suport de hârtie, urmată de eDEAU. În ansamblu, mai multe părți interesate reprezentând atât achizitorii cât și vânzătorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea DEAU, subliniind complexitatea formularului. Cu toate acestea, acest lucru se poate datora, de asemenea, utilizării versiunii pe suport de hârtie sau, în unele cazuri, anumitor neînțelegeri ale sistemului.

În unele cazuri, părțile interesate au raportat că utilizarea DEAU nu este considerată drept obligatorie de către achizitori în toate procedurile de achiziții, sau că se utilizează alte tipuri de declarații pe propria răspundere. Mai multe părți interesate și-au exprimat îngrijorarea cu privire la textul formularului sau cu privire la necesitatea de a prezenta un DEAU pentru subcontractanți; altele dimpotrivă, au apreciat serviciul oferit de eDEAU și au considerat că DEAU este un instrument util pentru IMM-uri, întrucât standardizează declarațiile pe propria răspundere care trebuie utilizate. În ansamblu, opiniile părților interesate au fost diferite, în funcție de cazul în care declarația pe propria răspundere era deja utilizată în statul lor membru și în funcție de complexitatea unui astfel de document.

6Concluzii și etapele următoare

Astfel cum se arată în sondajele privind statele membre și părțile interesate, punerea în aplicare a DEAU este doar la început datorită transpunerii târzii a directivelor și timpului necesar pentru a le pune în aplicare. Drept consecință, în majoritatea statelor membre, utilizarea DEAU este, în mare, limitată la versiunea pe suport de hârtie și la serviciul eDEAU al Comisiei. Foarte puține state membre au elaborat deja o soluție națională pentru DEAU, deși mai multe dintre ele intenționează să o facă pe termen mediu. Prin urmare, statele membre nu exploatează încă potențialul complet al DEAU 13 . În plus, nu există suficientă experiență practică pentru a evalua necesitatea de a modifica DEAU. În această privință, este semnificativ faptul că doar un număr foarte mic de state membre - trei - au făcut câteva sugestii de modificări ale DEAU și/sau ale eDEAU.

În acest context, o evaluare mai profundă a DEAU ar trebui să aibă loc în 2019, odată cu una privind efectul economic al directivelor asupra pieței interne și asupra achizițiilor transfrontaliere 14 . O astfel de evaluare se va baza pe câțiva ani de aplicare și va oferi o imagine mai cuprinzătoare a situației.

Comisia va continua să încurajeze punerea în aplicare a DEAU în statele membre și, în special, să sprijine integrarea acestuia în sistemele de achiziții electronice naționale și registrele/bazele de date de certificate/documente justificative naționale. Aceasta va contribui la punerea în aplicare a OOP în statele membre.

Respectând natura tranzitorie a serviciului, Comisia nu se va angaja în dezvoltări majore ale eDEAU după 18 aprilie 2019. Se preconizează că eDEAU va înceta să funcționeze după data respectivă.

Dezvoltările ulterioare ale DEAU (și ale e-Certis 15 ) vor trebui să țină seama și de evoluțiile sistemelor de interconectare a registrelor statelor membre [precum Sistemul de interconectare a Registrelor Comerțului (BRIS), de interconectarea registrelor de insolvență sau de Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), etc.] care includ documente și certificate relevante pentru procedurile de achiziții publice.

DEAU a fost, de asemenea, luat în considerație în activitatea de îmbunătățire a formularelor standard de achiziții. Rezultatele acestei consultări publice 16 vor fi luate în considerație în eventuala evaluare viitoare a DEAU în 2019.

Este, de asemenea, esențial ca statele membre să pună în aplicare în mod corect prevederile Directivei 2014/24/UE care impune statelor membre să mențină actualizat sistemul e-Certis. Acest obiectiv a fost recunoscut chiar de către statele membre în cadrul sondajului. În acest context, Comisia va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a e-Certis pentru a asigura funcționarea corectă a acestui instrument important al pieței unice.

(1)

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, JO L 94, 28.3.2014, p. 65. Alte dispoziții ale directivei se referă la utilizarea DEAU în împrejurări specifice, dar principalele prevederi pot fi găsite la articolul 59.

(2)

A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic, JO L 3, 6.1.2016, p. 16.

(3)

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ, JO L 94, 28.3.2014, p. 243

(4)

Articolul 59 alineatul (3). Aceasta înseamnă cu 2 ani întregi înainte de data „normală”, 18 aprilie 2019, preconizată pentru reexaminarea generală a directivei în temeiul articolului 92 al acesteia.

(5)

A se vedea Tabelul 1 din anexa la raport care prezintă data intrării în vigoare a legislației naționale de transpunere a Directivelor 2014/24/UE și 2014/25/UE pentru fiecare stat membru

(6)

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9057

(7)

  https://ec.europa.eu/tools/espd

(8)

Aceste activități au fost finanțate prin intermediul programului ISA² (Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni).

(9)

eCertis este sistemul online elaborat de Comisie pentru a cartografia certificatele/atestările solicitate de statele membre în cadrul procedurilor de achiziții publice. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/web/

(10)

Directivele privind achizițiile publice lasă la discreția statelor membre posibilitatea de a utiliza DEAU la nivelele inferioare pragului UE sau pentru procedurile legate de concesiuni.

(11)

Sondajul a fost pus la dispoziție prin intermediul instrumentului online elaborat de Comisia Europeană denumit „Sondaj la nivelul UE” (EU Survey), disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESPD_survey

(12)

 Acest lucru este prevăzut, în special, la articolul 59 alineatul (3) din Directiva 2014/24/UE.

(13)

De asemenea, este semnificativ faptul că doar un număr foarte mic de state membre - trei - au făcut câteva sugestii de modificări ale DEAU și/sau ale eDEAU. Acestea pot fi luate în considerare ca fiind adecvate în contextul adaptărilor în curs ale eDEAU.

(14)

Articolul 92 din Directiva 2014/24/UE, JO din 28.3.2014, L 94

(15)

A se vedea nota de subsol 9 privind e-Certis.

(16)

  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8997


Bruxelles, 17.5.2017

COM(2017) 242 final

ANEXĂ

la

raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu

privind revizuirea aplicării în practică a documentului european de achiziții unic (DEAU)


Tabelul nr. 1 Data intrării în vigoare a legislației naționale de transpunere a Directivei 2014/24/UE și a Directivei 2014/25/UE - Situația la 5 aprilie 2017

Stat membru

Directiva clasică 2014/24/UE

Directiva privind utilitățile publice
2014/25/UE

Belgia

Bulgaria

15.4.2016

15.4.2016

Republica Cehă

1.10.2016

1.10.2016

Danemarca

1.1.2016

1.1.2016

Germania

18.4.2016

18.4.2016

Estonia

Irlanda

5.5.2016

5.5.2016

Grecia

8.8.2016

8.8.2016

Spania

Franța

1.4.2016

1.4.2016

Croația

1.1.2017

1.1.2017

Italia

19.4.2016

19.4.2016

Cipru

28.4.2016

23.12.2016

Letonia

1.3.2017

1.4.2017

Lituania

Luxemburg

Ungaria

1.11.2015

1.11.2015

Malta

28.10.2016

28.10.2016

Țările de Jos

1.7.2016

1.7.2016

Austria

Polonia

28.7.2016

28.7.2016

Portugalia

România

26.5.2016

26.5.2016

Slovacia

1.4.2016

1.4.2016

Republica Slovacă

18.4.2016

18.4.2016

Finlanda

Suedia

Regatul Unit

18.4.2016

18.4.2016Tabelul nr. 2 Numărul de vizitatori unici ai serviciului eDEAU în ianuarie 2017 din fiecare stat membru

Stat membru

Vizitatori unici

România

31 561

Danemarca

11 217

Polonia

9 049

Spania

9 444

Italia

6 425

Grecia

3 858

Norvegia

4 147

Germania

3 427

Franța

3 107

Finlanda

2 959

Suedia

2 327

Regatul Unit

1 945

Portugalia

1 221

Țările de Jos

1 231

Bulgaria

781

Croația

724

Slovacia

633

Ungaria

617

Belgia

596

Republica Cehă

543

Slovenia

443

Austria

401

Elveția

286

Letonia

194

Irlanda

177

Estonia

91

Lituania

61

Cipru

34

Luxemburg

29

Malta

26Tabelul nr. 3 Avantajele și dezavantajele utilizării DEAU raportate de către statele membre

Avantaje

Stat membru

Reducerea preconizată a sarcinii administrative pentru furnizori (inclusiv IMM-uri)

Republica Cehă, Grecia, Croația, Cipru, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania

Reducerea preconizată a sarcinii administrative pentru achizitori

Grecia, Irlanda, Italia, Lituania

Un raport mai bun calitate-preț care decurge din sporirea concurenței și a deschiderii pieței

Italia

Transparență sporită pentru furnizori cu privire la criteriile de excludere și de selecție

Belgia

Primul pas în obținerea interoperabilității achizițiilor electronice în întreaga UE

Portugalia

Facilitează participarea transfrontalieră la procedurile de achiziții publice

Belgia, Finlanda

Criterii de excludere și de selecție standardizate, cuprinse într-o listă exhaustivă

Cipru, Finlanda, Portugalia

Standardizarea declarațiilor pe propria răspundere, la nivel național și la nivelul UE

Suedia

Proces de evaluare mai rapid, procedură mai scurtă

Belgia, Finlanda, Lituania, România

Reducere suplimentară ușoară în comparație cu sistemul existent

Spania, Țările de Jos

Avantaje odată cu punerea la dispoziție a versiunii electronice

Bulgaria, Finlanda, Ungaria, Irlanda

Avantaje odată cu punerea la dispoziție a conectării automate cu platformele de achiziții electronice sau cu registrele

Finlanda, Republica Slovacă

Dezavantaje

Stat membru

Formularul este prea complicat

Austria, Germania, Spania, Finlanda, Polonia

Formularul este prea lung

Austria, Germania, Spania

Creșterea sarcinii administrative pentru operatorii economici

Austria, Danemarca, Spania, Polonia

Creșterea sarcinii administrative pentru autoritățile competente

Austria, Danemarca, Finlanda, Spania

Formularul pe suport de hârtie este problematic, dar situația s-ar putea îmbunătăți odată cu versiunea electronică

Ungaria

DEAU constituie un pas înapoi față de declarațiile pe propria răspundere în vigoare înainte de introducerea acestuia

Austria, Germania, Spania, Finlanda

Este mai ușor pentru operatorii economici să furnizeze toate documentele justificative de la bun început

Spania, Polonia

Formularul este prea rigid

Danemarca

Dificultăți întâmpinate de achizitori și furnizori într-o fază inițială

Grecia

Nu este utilizat de majoritatea operatorilor, acceptare rară de către furnizori

Germania Spania

În cazul în care DEAU nu poate fi reutilizat pentru proceduri diferite, este dificil ca părțile interesate să fie convinse să îl utilizeze

Malta