19.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 334/234


P8_TA(2017)0295

Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic ***

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului din 1999 la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic (07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

(Procedura de aprobare)

(2018/C 334/33)

Parlamentul European,

având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07524/2017),

având în vedere modificarea textului și a anexelor II-IX la Protocolul din 1999 privind reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic și adăugarea noilor anexe X și XI (07524/2017),

având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 192 alineatul (1) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0143/2017),

având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0241/2017),

1.

aprobă acceptarea modificării aduse protocolului;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.