5.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 366/3


Raport final al consilierului-auditor (1)

Abrazivi din oțel (Pometon)

(AT.39792)

(2016/C 366/03)

Prezentul caz se referă la o încălcare a articolului 101 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a articolului 53 din Acordul privind SEE, constând în coordonarea prețurilor pe întregul teritoriu al SEE în sectorul abrazivilor din oțel.

Prezentul caz este un caz hibrid de cartel. Comisia a adoptat deja, la 2 aprilie 2014, o decizie adresată unui număr de patru întreprinderi care au optat pentru procedura de tranzacție în cazurile de cartel (denumită în continuare „decizia de tranzacție”) (2). Prezentul proiect de decizie se adresează întreprinderii Pometon S.p.A. (denumită în continuare „Pometon”), care nu a introdus o cerere de tranzacție.

La 3 decembrie 2014, Comisia a adoptat împotriva întreprinderii Pometon o comunicare privind obiecțiunile (denumită în continuare „CO”) care a fost notificată acesteia la 5 decembrie 2014. În CO, Comisia și-a exprimat opinia preliminară potrivit căreia Pometon a coordonat prețul abrazivilor din oțel în SEE. În special, CO a concluzionat, cu titlu preliminar, că Pometon a avut cu alte părți întâlniri care vizau o componentă-cheie a prețurilor abrazivilor din oțel, și anume suprataxa pentru deșeuri, în SEE și, de asemenea, a convenit cu aceste părți să nu concureze în ceea ce privește prețurile percepute clienților individuali. Comisia a constatat că presupusa încălcare a avut loc în perioada 3 octombrie 2003-16 mai 2007. În CO, Comisia și-a exprimat intenția de a aplica amenzi întreprinderii Pometon în temeiul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (3).

Întreprinderea Pometon a avut acces la dosar la sediul Comisiei, la 18 și la 19 decembrie 2014, precum și prin intermediul unui CD-ROM, la 19 decembrie 2014, și a avut la dispoziție un termen de șase săptămâni pentru a formula un răspuns la CO, termen care a fost extins, la cererea sa, cu două săptămâni, până la 16 februarie 2015. Întreprinderea Pometon a răspuns la CO la 13 februarie 2015, solicitând să fie audiată.

În cursul audierii, care a avut loc la 17 aprilie 2015, întreprinderea Pometon, pe lângă argumentele dezvoltate în răspunsul său scris la CO, și-a exprimat preocuparea în ceea ce privește tratamentul imparțial al cazului său și prezumția de nevinovăție. În primul rând, întreprinderea Pometon a reclamat faptul că decizia de tranzacție conținea în mod inutil trimiteri care o vizau. În al doilea rând, Pometon a reclamat faptul că la 23 decembrie 2014 Comisia a publicat pe site-ul său web o versiune neconfidențială provizorie a deciziei de tranzacție în care a fost menționată, nefiindu-i protejată identitatea. Versiunea respectivă a rămas accesibilă pe site-ul web al Comisiei până la 6 ianuarie 2015, dată la care a fost înlocuită cu o nouă versiune neconfidențială provizorie, în care denumirea sa, respectiv „Pometon”, a fost înlocuită cu „[altă întreprindere]”. Directorul Direcției Carteluri a răspuns la cel de al doilea argument invocat în cadrul audierii și și-a cerut scuze pentru greșeala umană aflată la originea divulgării accidentale, dând totodată asigurări întreprinderii Pometon că incidentul nu va afecta evaluarea imparțială de către Comisie a cazului său.

Astfel cum a fost confirmat recent de către Tribunal (4), într-un caz hibrid de cartel procedura de tranzacție pentru părțile care participă la procedura de tranzacție și procedura standard pentru părțile care nu participă la procedura de tranzacție constituie două proceduri distincte. Prin urmare, pe baza deciziei de tranzacție nu se poate trage nicio concluzie privind vinovăția întreprinderii Pometon. În plus, din considerentul 29 și din documentul menționat în nota de subsol 32 din decizia de tranzacție reiese faptul că data de începere a participării la încălcare a întreprinderii MTS (5), parte la procedura de tranzacție, astfel cum s-a constatat în decizia de tranzacție, se bazează pe un e-mail din partea unei persoane care la acea dată avea funcția de administrator al întreprinderii Pometon. Din acest motiv a fost inevitabil să se menționeze faptul că Pometon era unul dintre participanții la reuniunea din 3 octombrie 2003 și la contactele ulterioare. De asemenea, decizia de tranzacție indică în nota de subsol 4 faptul că nu se adresează întreprinderii Pometon, că trimiterile la întreprinderea Pometon din cadrul descrierilor faptice au fost utilizate exclusiv pentru a stabili răspunderea părților care participă la procedura de tranzacție și că procedurile împotriva Pometon erau încă pendinte. Prin urmare, consider că trimiterile la întreprinderea Pometon din cadrul deciziei de tranzacție nu au încălcat dreptul acesteia la respectarea prezumției de nevinovăție.

În fine, în opinia mea, scuzele și asigurările oferite de serviciile Comisiei în cadrul audierii constituie un răspuns adecvat la divulgarea involuntară a denumirii întreprinderii Pometon în versiunea neconfidențială provizorie a deciziei de tranzacție, publicată la 23 decembrie 2014, ținând cont de faptul că divulgarea a fost rezultatul unei erori umane.

În temeiul articolului 16 din Decizia 2011/695/UE, am examinat dacă proiectul de decizie se referă exclusiv la obiecțiunile cu privire la care Pometon a avut posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere. Am ajuns la o concluzie afirmativă în acest sens.

În ansamblu, concluzionez că în prezentul caz s-a asigurat exercitarea efectivă a drepturilor procedurale.

Bruxelles, 24 mai 2016.

Wouter WILS


(1)  În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29) („Decizia 2011/695/UE”).

(2)  A se vedea Decizia C(2014) 2074 final a Comisiei din 2 aprilie 2014, rezumatul publicat în JO C 362, 14.10.2014, p. 8 și Raportul final al consilierului-auditor (JO C 362, 14.10.2014, p. 7).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

(4)  Hotărâre în cauza Timab Industries și CFPR/Comisia, T-456/10, EU:T:2015:296, punctele 71 și 72.

(5)  Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG.