Bruxelles, 26.5.2016

COM(2016) 301 final

2016/0154(NLE)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Pentru a asigura furnizarea neîntreruptă și în cantitate suficientă a anumitor mărfuri produse insuficient sau inexistente în Uniune și pentru a evita perturbarea pieței în cazul anumitor produse agricole și industriale, au fost suspendate parțial sau temporar anumite taxe vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun prin Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului.

Regulamentul este actualizat în fiecare semestru cu scopul de a satisface necesitățile industriei din UE. Comisia, asistată de Grupul pentru economie tarifară (ETQG), a examinat toate cererile de suspendare temporară a taxelor autonome prevăzute în Tariful vamal comun prezentate de către statele membre.

În urma acestei examinări, Comisia consideră că suspendarea taxelor este justificată pentru anumite produse noi, care nu sunt incluse în prezent în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului. În ceea ce privește alte produse, trebuie modificat textul descrierii lor sau ar trebui să li se aloce noi coduri NC sau TARIC. Se propune retragerea produselor pentru care menținerea suspendării taxelor nu mai este în interesul economic al Uniunii.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Prezenta propunere nu aduce atingere țărilor care beneficiază de un acord comercial preferențial cu UE (cum ar fi regimul SGP, ACP sau țările candidate și potențial candidate).

Coerența cu celelalte politici ale Uniunii

Propunerea este conformă cu politicile în domeniul agriculturii, al comerțului, al întreprinderilor, al dezvoltării și al relațiilor externe.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Temeiul juridic al prezentei propuneri îl constituie articolul 31 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Subsidiaritate (pentru competență neexclusivă)

Propunerea intră în sfera competenței exclusive a Uniunii. În consecință, principiul subsidiarității nu se aplică.

Proporționalitate

Propunerea este conformă cu principiul proporționalității, deoarece acest set de măsuri este în concordanță cu principiile stabilite în scopul simplificării procedurilor pentru operatorii care desfășoară activități de comerț exterior și cu Comunicarea Comisiei privind suspendările și contingentele tarifare autonome (C 363, 13.12.2011, p. 6). Prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor urmărite, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Alegerea instrumentului

În temeiul articolului 31 din TFUE, suspendările și contingentele tarifare autonome se stabilesc de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată, pe baza unei propuneri a Comisiei. Prin urmare, instrumentul adecvat este un regulament.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Evaluări ex-post/verificări ale adecvării legislației existente

Întregul sistem de suspendări autonome a făcut obiectul unui studiu de evaluare care a fost realizat în 2013. În urma evaluării s-a constatat că motivația esențială care stă la baza acestui sistem rămâne valabilă. Economiile de costuri pentru întreprinderile din UE care importă mărfuri în cadrul sistemului pot fi semnificative. La rândul lor, aceste economii pot duce la beneficii mai mari (cum ar fi creșterea capacităților competitive, metode de producție mai eficiente, crearea sau menținerea de locuri de muncă în UE etc.), în funcție de produs, de întreprindere și de sector.

Consultări cu părțile interesate

Evaluarea prezentei propuneri a fost realizată cu ajutorul ETQG, care este compus din delegați din toate statele membre, plus Turcia. Grupul s-a reunit de trei ori înainte de a conveni cu privire la modificările prevăzute în prezenta propunere.

El a examinat cu atenție fiecare cerere (nouă sau modificată). În mod concret, examinarea fiecărui caz în parte vizează prevenirea oricărui prejudiciu pentru producătorii din UE, precum și întărirea și consolidarea competitivității producției UE. Această evaluare a fost efectuată prin discuții în cadrul ETQG și prin consultarea, de către statele membre, a industriilor, a asociațiilor, a camerelor de comerț și a altor părți interesate implicate.

Toate suspendările enumerate reflectă acordurile sau compromisurile la care s-a ajuns în urma discuțiilor din cadrul ETQG. Nu s-a menționat existența niciunui risc potențial grav cu consecințe ireversibile.

Obținerea și utilizarea expertizei

Nu se aplică.

Evaluarea impactului

Modificarea propusă este de natură tehnică și privește doar domeniul de aplicare al suspendărilor enumerate în anexă. În rest, regulamentul rămâne identic cu actualul regulament al Consiliului. Prin urmare, nu a fost făcută nicio evaluare a impactului pentru această propunere.

Adecvarea reglementărilor și simplificare

Nu se aplică.

Drepturi fundamentale

Propunerea nu are consecințe asupra drepturilor fundamentale.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Prezenta propunere nu are implicații financiare asupra cheltuielilor, dar are implicații financiare asupra veniturilor. Taxe vamale nepercepute în cuantum total de aproximativ 88 milioane EUR/an. Efectul asupra resurselor proprii tradiționale ale bugetului este de 66 milioane EUR/an (75 % x 88 milioane EUR/an). Fișa financiară legislativă conține mai multe detalii cu privire la implicațiile bugetare ale propunerii.

Pierderea de venituri din resursele proprii tradiționale se compensează din contribuțiile statelor membre vărsate pe baza venitului național brut.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

Măsurile propuse sunt tratate în cadrul TARIC (Tariful vamal integrat al Uniunii Europene) și sunt aplicate de administrațiile vamale ale statelor membre.

Controlul utilizării finale a anumitor produse care fac obiectul prezentului regulament al Consiliului se va efectua în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

Documente explicative (pentru directive)

Nu se aplică.

Descriere detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

Nu se aplică.

2016/0154 (NLE)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Este în interesul Uniunii să suspende total taxele vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru 140 de produse care nu figurează în prezent în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului 1 .

(2)Nu mai este în interesul Uniunii să mențină suspendarea taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru 6 dintre produsele care sunt incluse în prezent în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013.

(3)Este necesară modificarea condițiilor în cazul a 46 de suspendări care figurează în prezent în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, pentru a se ține cont de evoluția tehnică a produselor, de tendințele economice ale pieței, de examinarea mai atentă a clasificării sau pentru a realiza adaptări lingvistice. Condițiile modificate se referă la modificarea descrierii produsului, la clasificare, la nivelurile taxelor sau la cerința privind utilizarea finală. Suspendările pentru care sunt necesare modificări ar trebui eliminate din lista suspendărilor care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, iar suspendările modificate ar trebui reintroduse în lista respectivă.

(4)Din motive de claritate, nota de subsol care indică o măsură nou introdusă sau o măsură cu condiții modificate, enumerate în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, ar trebui să fie eliminată, iar rubricile modificate prin prezentul regulament ar trebui să fie marcate cu un asterisc.

(5)Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 ar trebui modificat în consecință.

(6)Având în vedere că modificările referitoare la suspendările pentru produsele în cauză prevăzute de prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 iulie 2016, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 se modifică după cum urmează:

1. rândurile corespunzătoare produselor enumerate în anexa I la prezentul regulament se introduc în ordinea codurilor NC indicate în prima coloană a tabelului din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013;

2. rândurile corespunzătoare produselor ale căror coduri NC și TARIC sunt indicate în anexa II la prezentul regulament se elimină;

3. nota de subsol șapte (7) „O măsură nou-introdusă sau o măsură cu condiții modificate”, care figurează în prezent în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.TITLUL PROPUNERII:

Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

2.LINII BUGETARE:

Capitolul și articolul: capitolul 12 articolul 120

Suma înscrisă în buget pentru exercițiul financiar 2016: 18 465 300 000 EUR (B 2016)

3.IMPLICAȚII FINANCIARE

   Propunerea nu are implicații financiare

X    Propunerea nu are implicații financiare asupra cheltuielilor, dar are implicații financiare asupra veniturilor – efectul este următorul:

(milioane EUR cu o zecimală 2 )

Linia bugetară

Venituri 3

perioadă de 6 luni începând cu zz/ll/aaaa

[Anul: 2/2016]

Articolul 120

Implicații asupra resurselor proprii

1.7.2016

-33

Situația după acțiune

[2017-2020]

Articolul 120

- 66/an

4.MĂSURI ANTIFRAUDĂ

Controlul utilizării finale a anumitor produse care fac obiectul prezentului regulament al Consiliului se va efectua în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

5.ALTE OBSERVAȚII

Prezenta propunere conține modificările care trebuie aduse anexei la regulamentul în vigoare, pentru a se ține seama de următoarele:

1. noile cereri de suspendare care au fost prezentate și acceptate;

2. evoluția tehnică a produselor și tendințele economice ale pieței, care au ca rezultat eliminarea anumitor suspendări existente.

Adăugări:

Prezenta anexă include, în plus față de modificările care rezultă în urma modificării unor descrieri sau coduri, 140 de produse noi. Taxele vamale nepercepute corespunzătoare acestor suspendări, calculate pe baza previziunilor statului membru solicitant pentru perioada 2015 - 2019, se ridică la 55,8 milioane EUR/an.

Pe baza statisticilor existente pentru anii precedenți, apare însă ca necesară majorarea acestei sume cu un coeficient mediu estimat la 1,8, pentru a se ține cont de importurile realizate în alte state membre, pentru care se aplică aceleași suspendări. Rezultă astfel o pierdere de venituri din cauza taxelor vamale nepercepute de aproximativ 100,4 milioane EUR/an.

Retragere:

6 produse au fost retrase din anexă ca rezultat al reintroducerii taxelor vamale. Aceasta reprezintă o creștere de 12,4 milioane EUR a resurselor, estimată pe baza statisticilor din anul 2015.

Costul estimat al operațiunii

Pe baza celor de mai sus, pierderea de venituri rezultată din aplicarea prezentului regulament poate fi estimată la 100,4 – 12,4 = 88 milioane EUR (cuantum brut, inclusiv costurile de colectare) x 0,75 = 66 milioane EUR/an pentru perioada 1.7.2016 - 31.12.2020.

Pierderea de venituri din resursele proprii tradiționale se compensează din contribuțiile statelor membre vărsate pe baza venitului național brut.

(1) Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011 (JO L 354, 28.12.2013, p. 201).
(2) Sumele pentru fiecare an trebuie să fie estimate pe baza formulei prevăzute în secțiunea 5, cu o notă de subsol care precizează acest lucru, de exemplu, „valoare indicativă pe baza formulei convenite”. Pentru primul an, suma anuală se plătește de obicei fără o reducere sau o cotă-parte proporțională.
(3) În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe agricole, cotizații pentru zahăr, taxe vamale), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea a 25 % reprezentând costuri de colectare.

Bruxelles, 26.5.2016

COM(2016) 301 final

ANEXE

la

Propunerea de REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale


ANEXA I

Codul NC

TARIC

Descrierea

Nivelul taxei autonome

Unitate suplimentară

Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie

ex 1512 19 10

10

Ulei rafinat de șofrănaș (Safloröl, CAS RN 8001-23-8), utilizat la fabricarea

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Castane de apă chinezești (Eleocharis dulcis sau Eleocharis tuberosa), decojite, spălate, albite, răcite și congelate rapid în mod individual, pentru utilizare la fabricarea de produse în industria alimentară prin alte operațiuni decât simpla reambalare

 (2)(1)

0 % (3)

-

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Suc nucă de cocos

 (2)

0 %

-

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Preparat pe bază de izolat proteic de soia, cu un conținut de fosfat de calciu de minimum 6,6 %, dar de maximum 8,6 % în greutate

0 %

-

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Litiu (metal) cu o puritate în greutate de minimum 98,8 % (CAS RN 7439-93-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Dioxid de siliciu amorf (CAS RN 60676-86-0),

0 %

-

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Hidroxid de aluminiu (CAS RN 21645-51-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Oxid de cupru (II) (CAS RN 1317-38-0), cu dimensiunea particulelor de maximum 100 nm

0 %

-

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Carbonat bazic de zirconiu (IV) (CAS RN 57219-64-4 sau 37356-18-6) cu o puritate de 96 % sau mai mare în greutate

0 %

-

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-perfluorohexan (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Bromo-5-iodo-benzenmetanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Etoxi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoxi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Propoxipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Etoxi-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Hidroxi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenonă (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

Acid 2-etil-2-metil butanoic (CAS RN 19889-37-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Metacrilat de alil (CAS RN 96-05-9) și izomerii acestuia, cu o puritate de minimum 98 % și conținând, cel puțin:

 

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

Clorura de 3,5-Diclorbenzoil (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

Clorură de 4-bromo-2,6-difluorobenzoil (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

Acid 3-cloro-2-fluorobenzoic (CAS RN 161957-55-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

Acid 2-fenilbutiric (CAS RN 90-27-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Anhidridă naftalen-1,8-dicarboxilică (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

Clorură de 3-metoxi-2-metilbenzoil (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

2-Hidroxi-2-(4-fenoxifenil)propanoat de etil (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropilanilină (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetilamino)etoxi] etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) cu o puritate de minimum 97 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetilamino)-1-(1-naftalenil)-1-propanonă)clorhidrat (CAS RN 5409-58-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Cloro-2-(metilamino)benzofenonă (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Soluție apoasă care conține minimum 40 % în greutate metilaminoacetat de sodiu (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-1-Feniletanamină (S)-2-{[(1R,2R)-2-alilciclopropoxi]carbonilamino}-3,3-dimetilbutanoat (CUS 0143288-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Clorobenzamidă (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3',4'-dicloro-5-fluoro[1,1’-bifenil]-2-il)-acetamidă (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Acid cianoacetic (CAS RN 372-09-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Cipermetrin (ISO) cu stereoizomerii acestuia (CAS RN 52315-07-8) cu o puritate de minimum 90 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) cu o puritate de minimum 98 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N'-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}ftalamidă (CAS RN 371771-07-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Tembotrionă (ISO) (CAS RN 335104-84-2) cu o puritate de minimum 94,5 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3) cu o puritate de minimum 97,5 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

Acid 4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenilboronic (CAS RN 944129-07-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Cloroetenildimetilsilan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Hexafluorofosfat de bis(4-terț-butilfenil)iodoniu (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dioleat de dimetilstaniu (CAS RN 3865-34-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

Acid (4-propilfenil)boronic (CAS RN 134150-01-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetrahidrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetil-3,5,8-trioxabiciclo[5,1,0]octan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

1-Aminohidantoină clorhidrat (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-terț-Butil 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-il)pirolidin-1-carboxilat (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Metil (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciclo[2.2.1]hept-5-en-3-carboxilat (CAS RN 130194-96-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinamină clorhidrat (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Metil (2S,5R)-5-[(benziloxi)amino]piperidin-2-carboxilat diclorhidrat (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetilpiridină (CAS RN 591-22-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Nicotinat de metil (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-Cloro-3-cianopiridină (CAS RN 6602-54-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hidrazinilmetil)fenil]-piridină diclorhidrat (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

Acid 1-Ciclopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-chinolincarboxilic (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Metil-3-fenilpiperazină (CAS RN 5271-27-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamidă (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) cu o puritate de minimum 93 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamină (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Piridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) cu o puritate de minimum 90 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Carfentrazon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1) cu o puritate de minimum 93 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

1-[Bis(dimetilamino)metilen]-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridiniu 3-oxid hexafluorofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enil)-7-metoxichinoxalin-2-iloxi)-3-etilpirolidină-2-carboxilat 4-metilbenzensulfonat (CUS 0143289-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) cu o puritate de minimum 97 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) cu o puritate de minimum 95 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Clomazon (ISO)(CAS RN 81777-89-1) cu o puritate de minimum 96 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(Oxiran-2-ilmetoxi)-9H-carbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Cloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepină (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-onă (CAS RN 5117-12-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propiconazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) cu o puritate de minimum 92 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

Clorhidrat de (1R,2R)-1-amino-2-(difluormetil)-N-(1-metilciclopropilsulfonil) ciclopropancarboxamidă (CUS 0143290-2)

 (4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propoxicarbazon-sodiu (ISO) (CAS RN 181274-15-7) cu o puritate de minimum 95 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluensulfonil)-N'-[3-(p-toluensulfoniloxi)fenil]uree (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenilcarbamoil)amino]fenil}benzensulfonamidă (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Metilciclopropan-1-sulfonamidă (CAS RN 669008-26-8)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0), cu o puritate de minimum 94 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Produs de reacție din extras de Acacia mearnsii, clorură de amoniu și formaldehidă (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Colorant C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) și preparate pe baza acestui colorant cu un conținut de colorant C.I. Pigment Red 49:2 de minimum 60 % în greutate

0 %

-

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Folie metalizată:

0 %

-

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Creatin amidinohidrolază (CAS RN 37340-58-2)

 

0 %

-

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Placă pentru tipărire în relief, de tipul celor utilizate la tipărirea ziarelor, constând dintr-un suport metalic acoperit cu un strat de fotopolimer cu grosimea de minimum 0,15 mm dar de maximum 0,8 mm, neacoperit de o folie protectoare amovibilă, având grosimea totală de maximum 1 mm

0 %

-

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Amestec de cărbune activ și polietilenă, sub formă de pulbere

0 %

-

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importat în ambalaje directe cu un conținut de minimum 500 kg

 (2)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Agent de dispersie, care conține:

utilizat la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Agent de dispersie:

utilizat la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Detergent care conține:

utilizat la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Detergent care conține:

utilizat la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

Soluție de 2-cloro-5-(clorometil)-piridină (CAS RN 70258-18-3) în toluen

 

 

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Soluție apoasă cu un conținut în greutate de

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Complexe de butilfosfato titan(IV) (CAS RN 109037-78-7), dizolvate în etanol și propan-2-ol

0 %

-

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Polietilenă liniară de densitate joasă (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) sub formă de pulbere, cu

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Copolimer de etilenă și acid acrilic (CAS RN 9010-77-9) cu

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Polietilenă cu densitate mică cu catenă liniară octenică (LLDPE) sub formă de pelete utilizate la prelucrarea prin co-extrudare a foliilor pentru ambalajele alimentare flexibile cu

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Polietilenă cu densitate mică cu catenă liniară octenică (LLDPE) sintetizată printr-o metodă cu catalizator Ziegler-Natta, sub formă de pelete, având:

pentru utilizare la prelucrarea prin co-extrudare a foliilor pentru ambalajele alimentare flexibile

 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Polietilenă liniară de densitate joasă(LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) sub formă de pulbere, cu

0 %

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Copolimer sintetizat exclusiv din monomeri de etilenă și de acid metacrilic în care concentrația de acid metacrilic este de 11 % în greutate sau mai mare

0 %

-

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Copolimer sub formă de granule cu conținut în greutate:

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Copolimer sub formă de granule cu conținut în greutate:

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Amestec de politetrafluoroetilenă și trioxan-oxiran-copolimer

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Polioximetilenă cu capete de acetil, conținând polidimetilsiloxan și fibre de copolimer de acid tereftalic și 1,4-fenildiamină

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Rășină epoxidică, fără halogen,

destinată a fi utilizată la fabricarea de folii sau rulouri preimpregnate de tipul celor utilizate pentru producerea de circuite imprimate

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Rășină epoxidică

0 %

-

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

a-Fenoxicarbonil-?-fenoxipoli[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oxicarbonil](CAS RN 94334-64-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimetil, metil[propil(oxid de polipropilenă)] siloxan (CAS RN 68957-00-6), capăt trimetilsiloxi

0 %

-

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Folie reflectorizantă, care constă din

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Folie reflectorizantă autoadezivă, segmentată sau nu,

folia reflectorizantă constă din:

0 %

-

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Bandă de poliolefină albă, compusă din:

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

Film de poli(clorură de vinil), chiar acoperit pe o parte cu un strat de polimer, având

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Film orientat monoaxial, cu o grosime totală de maximum 75 μm, format din trei sau patru straturi, fiecare strat conținând un amestec de polipropilenă și polietilenă, cu un strat central care conține sau nu dioxid de titaniu, având:

conform metodei de testare ASTM D882/ISO 527-3

0 %

-

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Folie orientată mono-axial, formată din trei straturi, fiecare strat fiind constituit dintr-un amestec de polipropilenă și de copolimer de etilenă și vinil acetat, cu un strat central care conține sau nu dioxid de titaniu, având:

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Folie din copolimer de alcool vinilic, solubilă în apă rece, cu grosime minimum 34 µm dar maximum 90 µm, cu rezistenţă la rupere prin tractiune de minimum 20 MPa dar maximum 55 MPa şi elongaţie la rupere de minimum250 % dar maximum 900 %

0 %

-

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Folie de polietilenă transparentă, microporoasă, grefată cu acid acrilic, sub formă de rulouri, cu:

de tipul celor utilizate pentru fabricarea separatoarelor de baterii alcaline

0 %

-

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Folii ranforsate cu fibre de sticlă de rășină epoxidică reactivă, fără halogeni, cu agent de întărire, aditivi și agenți de umplere anorganici, utilizate pentru încapsularea sistemelor de semiconductori

 (1)

0 %

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Garnitură din cauciuc vulcanizat (monomeri etilen-propilen-dienă), cu ieșirea permisă a materialului la locul de îmbinare la turnare de maximum 0,25 mm, în formă de dreptunghi:

 

 

0 %

-

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

Piele semifinită de specii de zebu sau de specii hibride de zebu, cu o suprafață unitară de peste 2,6 m2 și conținând gaură în dreptul cocoașei cu dimensiunea de minimum 450 cm2, dar maximum 2850 cm2, utilizată la fabricarea de materii prime pentru tapițeria scaunelor de autovehicule

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Monofilamente biodegradabile (norma EN 14995) de maximum 33 dtex, care conțin cel puțin 98 % în greutate polilactidă (PLA), utilizate la fabricarea de țesături de filtrare pentru industria alimentară

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Discuri

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Material de fricțiune, cu o grosime de maximum 20 mm, nemontat, destinat fabricării componentelor de fricțiune

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Oglindă retrovizoare interioară cu sistem automat antiorbire electrocrom, constând din:

pentru utilizarea la fabricarea de autovehicule de la capitolul 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

40

Lingou din aliaj de titan,

cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate, de:

minimum 0,1 %, dar maximum 0,5 % siliciu

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Lingou din aliaj de titan,

cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate, de:

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Lingou din aliaj de titan,

cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate, de:

0 %

-

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Distanțier cubic din compozit de carbură de aluminiu siliciu (AlSiC) utilizat pentru ambalarea modulelor de tranzistoare bipolare cu grilă izolată

0 %

-

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Rotițe și rotile cu

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

Motoare cu benzină în patru timpi cu o capacitate cilindrică maximă de 250 cm³ destinate fabricării de echipamente de grădină de la pozițiile 8432, 8433, 8436 sau 8508

 (1)

0 %

-

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Motor cu patru cilindri în patru timpi, cu aprindere prin compresie și răcire cu lichid, având: 

destinat fabricării vehiculelor de la poziția 8427

 (1)

0 %

-

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Uscător detașabil de aluminiu produs prin sudură electrică, cu un corp de racordare din poliamidă și elemente ceramice, cu:

de tipul celor utilizate pentru sistemele de aer condiționat pentru autovehicule

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Bloc de aluminiu lipit cu flacără, cu conectori extrudați, îndoiți, de tipul celor utilizate în sistemele de aer condiționat ale autovehiculelor

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Uscător detașabil de aluminiu produs prin sudură electrică, cu poliamidă și elemente ceramice, cu:

de tipul celor utilizate pentru sistemele de aer condiționat pentru autovehicule

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Piesă care conține:

și conținând sau nu:

pentru utilizare la fabricarea tocătoarelor pentru grădină

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Bioreactor pentru cultură celulară biofarmaceutică

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Rulmenți cu bile:

destinați fabricării sistemelor de direcție cu curea de transmisie ale motoarelor, a sistemelor electrice pentru servodirecție sau a angrenajelor de transmisie

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Motoare sincrone pentru mașini de spălat vase cu un mecanism de control al debitului de apă cu

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Sistem de acționare electric pentru turbocompresor, cu:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Motor de curent continuu:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Motoare electrice de curent continuu fără perii, cu excitație permanentă pentru utilizare la autovehicule, având:

0 %

-

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Motor de tracțiune, cu:

pentru utilizarea la fabricarea vehiculelor electrice

 (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Platbande din aliaj de samariu și cobalt cu

destinate să devină magneți permanenți după magnetizare, de tipul celor utilizate în demaroarele pentru autoturisme și dispozitivele de extindere a autonomiei vehiculelor electrice

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Baterii primare cilindrice cu litiu:

pentru utilizarea la fabricarea de dispozitive de telemetrie și medicale, contoare electronice și telecomenzi

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Acumulatoare plumb-acid sau module,

destinate fabricării articolelor de la poziția 8711

 (1)

0 %

-

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Baterii reîncărcabile cu litiu-ion, cu:

0 %

-

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Placă de circuite imprimate fără carcasă pentru acționarea și comandarea periilor de aspirator cu o putere de ieșire a motorului de maximum 300 W

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Modul de iluminare, conținând cel puțin:

într-o carcasă de aluminiu, cu un radiator, montate pe un suport cu un element de acționare

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Lămpi de ceață cu suprafața interioară galvanizată, conținând:

pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Indicator acustic de avertizare pentru sistemul de senzori de parcare, într-o carcasă din material plastic, care funcționează pe principiul piezo-mecanic, conținând:

de tipul celor utilizați la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Placă superioară pentru sistem magnetic pentru difuzoare din oțel perforat, ștanțat și placat integral, în formă de disc, prezentând sau nu un orificiu în centru, de tipul celor utilizate în difuzoarele autovehiculelor

0 %

-

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

Card de memorie SD cu un set de hărți încărcate neactualizabile, pentru încorporare în unități de navigație pentru automobile

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Cameră cu infraroșu cu lungime mare de undă (LWIR – Long wavelength infrared) (conform ISO/TS 16949), cu:

0 %

-

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

Module LCD cu:

pentru integrarea sau montarea permanentă în autovehiculele de la capitolul 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

Modul LCD cu:

destinat instalării în autovehiculele de la capitolul 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

Module cu diode organice emițătoare de lumină (OLED), constând dintr-una sau mai multe plăci din sticlă sau din material plastic TFT, care conțin materiale organice, necombinate cu ecrane tactile, cu una sau mai multe plăci de circuite imprimate care permit controlul electronic al adresării pixelilor, destinate utilizării la fabricarea televizoarelor și a monitoarelor

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Modul LCD color în carcasă:

pentru instalare permanentă în vehiculele de la capitolul 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Circuit imprimat sub formă de plăci din material izolant cu legături electrice și puncte de lipire, utilizat în fabricarea unităților de retroiluminare pentru module LCD

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Fișe și prize electrice cu o lungime de maximum 12,7 mm sau un diametru de maximum 10,8 mm, destinate utilizării în producția de aparate auditive și procesoare de vorbire

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Carcase de cipuri semiconductoare sub forma unui cadru din plastic care conține o grilă de conectare echipată cu plăcuțe de contact, pentru tensiuni de maximum 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Contacte electrice sub formă de nituri

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Modul de control pentru siguranțe într-o carcasă de plastic cu suporturi de fixare care includ:

de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Unități electronice de comandă, fabricate în conformitate cu clasa 2 din standardul IPC-A-610E, care au cel puțin:

de tipul celor utilizate pentru producerea de mașini de reciclare sau triere

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Unitate de control electronic fără memorie, pentru tensiune de 12 V, pentru sistemele de schimb de informații din vehicule (pentru conectarea serviciilor audio, de telefonie, navigație, cameră video și fără fir) care conține:

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Antenă interioară pentru sistem de blocare a portierelor autoturismelor, care cuprinde:

de tipul utilizat la fabricarea mărfurilor de la poziția NC 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Cablu prelungitor cu miez dublu cu doi conectori, conținând cel puțin:

de tipul celor utilizate pentru conectarea senzorilor de viteză ale vehiculelor la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Conductori electrici:

pentru utilizarea la fabricarea de aparate auditive, kituri de accesorii și procesoare de vorbire

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Conductori electrici:

pentru utilizarea la fabricarea de aparate auditive, implanturi și procesoare de vorbire

 (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Unitate motorizată de acționare a frânei

pentru utilizarea la fabricarea autovehiculelor electrice

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Cutie de viteze automată hidrodinamică cu convertor de cuplu hidraulic fără cutie de transfer, arbore cardanic și diferențial față, pentru utilizare în producția de autovehicule de la capitolul 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Arbore lateral pentru punte de autovehicule echipat cu o articulație cu viteză constantă la fiecare capăt, de tipul celor utilizate pentru fabricarea mărfurilor de la poziția NC 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Rezervor de aer de admisie sau de evacuare din aliaj de aluminiu, fabricat în conformitate cu standardul EN AC 42100 cu:

de tipul celor utilizate în schimbătoarele de căldură pentru sistemele de răcire ale automobilelor

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Radiatoare de tipul celor utilizate pentru motociclete pentru montare cu sisteme de fixare

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Furci frontale cu brațe din aluminiu, pentru utilizare la fabricarea de biciclete

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Pedale, pentru utilizarea la fabricarea bicicletelor

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Tijă de șa, pentru utilizarea la fabricarea bicicletelor

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Lentilă rotundă pentru ochelari corectori netăiată, organică, cu ambele fețe finisate:

de tipul utilizat pentru a fi prelucrat în vederea adaptării la o pereche de ochelari

1.45 %

-

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Lentilă rotundă pentru ochelari corectori netăiată, organică, cu o singură față finisată:

de tipul utilizat pentru a fi prelucrat în vederea adaptării la o pereche de ochelari

0 %

-

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Lentilă pentru infraroșii cu ajustare motorizată a distanței focale,

pentru utilizarea la fabricarea de camere de imagistică termică, binocluri în infraroșu, lunete pentru arme

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Senzor cu semiconductori electronici pentru măsurarea a cel puțin doi dintre următorii parametri:

de tipul destinat a fi încorporat în produsele menționate în capitolele 84 – 90 și în capitolul 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei de rotație a roților la autovehicule (Senzor cu semiconductori pentru viteza de rotație a roților) care constă din:

pentru detectarea mișcării unui generator de impulsuri

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Senzor electronic semiconductor pentru măsurarea accelerației și/sau a vitezei unghiulare:

de tipul destinat a fi încorporat în produsele menționate în capitolele 84 – 90 și în capitolul 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Lonjeron cu o grosime de minimum 0,8 mm și maximum 3,0 mm, utilizat la fabricarea scaunelor de automobil cu spătar înclinabil

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Ghidaje, benzi înguste cu dinți de fermoar montați, pini/capete și alte piese de fermoare, din metale comune, pentru utilizare la fabricarea fermoarelor

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Benzi înguste cu zimți de plastic montați pentru utilizare la fabricarea fermoarelor

 (1)

0 %

-

31.12.2020

(1)

Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(2)

Cu toate acestea, suspendarea taxelor vamale nu se aplică în cazurile în care prelucrarea este efectuată de întreprinderi de comerț cu amănuntul sau care desfășoară activități de catering.

(3)

Se suspendă numai taxa ad valorem. Taxa specifică se aplică în continuare.

*

Suspendare aferentă unui produs din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 al cărui cod NC sau TARIC sau a cărui descriere este modificată de prezentul regulament.ANEXA II

Codul NC

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20

*

Suspendare aferentă unui produs din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 al cărui cod NC sau TARIC sau a cărui descriere este modificată de prezentul regulament.