Bruxelles, 17.3.2016

COM(2016) 157 final

2016/0084(COD)

Pachetul privind economia circulară

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009

(Text cu relevanță pentru SEE)

{SWD(2016) 64 final}
{SWD(2016) 65 final}


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

1.Propunerea are ca scop abordarea problemelor importante existente în prezent pe piață, care au fost identificate mai întâi în cadrul unei evaluări ex-post a Regulamentului CE nr. 2003/2003 („Regulamentul actual privind îngrășămintele”) realizate în 2010 1 . De asemenea, aceasta a fost identificată drept una dintre principalele propuneri legislative din cadrul planului de acțiune privind economia circulară 2 .

Primul motiv și obiectiv

2.În primul rând, produsele fertilizante inovatoare, care conțin adesea nutrienți sau materii organice reciclate din biodeșeuri sau din alte materii prime secundare în conformitate cu modelul de economie circulară, întâmpină dificultăți în accesarea pieței interne ca urmare a existenței unor norme naționale și standarde divergente.

3.Regulamentul actual privind îngrășămintele garantează libera circulație pe piața internă a unei categorii de produse armonizate care aparțin unuia dintre tipurile de produse incluse în anexa I la regulamentul respectiv. Aceste produse sunt eligibile pentru a purta mențiunea „îngrășăminte CE”. Societățile care doresc să comercializeze produse de alte tipuri decât îngrășăminte CE trebuie mai întâi să obțină o nouă omologare de tip prin intermediul unei decizii a Comisiei de modificare a anexei menționate anterior. Aproape toate tipurile de produse incluse în prezent în Regulamentul actual privind îngrășămintele sunt îngrășăminte convenționale, anorganice, de regulă extrase din mină sau produse chimic în conformitate cu modelul economiei lineare. De asemenea, procesele chimice pentru producerea, de exemplu, a îngrășămintelor pe bază de azot, sunt atât consumatoare de energie, cât și mari generatoare de CO2.

4.Cu toate acestea, aproximativ 50% din îngrășămintele aflate în prezent pe piață sunt excluse din domeniul de aplicare al regulamentului. Acest lucru este valabil pentru câteva îngrășăminte anorganice și pentru aproape toate îngrășămintele produse din materii organice, cum ar fi subprodusele de origine animală sau alte subproduse de origine agricolă, sau biodeșeurile reciclate din lanțul alimentar. Cercetarea, inovarea și investițiile sunt în prezent în curs de dezvoltare rapidă, contribuind la economia circulară prin crearea de locuri de muncă la nivel local și prin generarea de valoare din resurse secundare provenite de pe piața internă care ar fi fost altfel utilizate direct pe sol sau eliminate ca deșeuri, cauzând eutrofizare inutilă și emisii de gaze cu efect de seră. Există, de asemenea, o tendință spre axarea pe servicii în acest domeniu, cu creșterea personalizării produselor pe baza analizei solului pe care urmează să se utilizeze îngrășământul. IMM-urile și alte întreprinderi din întreaga Europă sunt din ce în ce mai interesate să contribuie la această evoluție. Cu toate acestea, pentru produsele personalizate care conțin îngrășăminte organice, accesul la piața internă depinde în prezent de recunoașterea reciprocă și, prin urmare, este adesea obstrucționat.

5.Problema legată de îngrășămintele inovatoare în ceea ce privește structura reglementării actuale este dublă.

6.Primul aspect al problemei este faptul că includerea în Regulamentul actual privind îngrășămintele a unor tipuri de produse obținute din materii prime organice sau secundare reprezintă o provocare. Autoritățile de reglementare ezită din cauza compoziției și caracteristicilor relativ variabile ale acestor materiale. Regulamentul actual privind îngrășămintele este în mod clar conceput pentru îngrășăminte anorganice bine definite, provenite din materii prime principale, și nu dispune de mecanisme de control robuste și de garanțiile necesare pentru a instaura un climat de încredere în produse provenite din materii organice sau secundare, care sunt variabile prin natura lor. În plus, legăturile cu legislația existentă privind controlul subproduselor de origine animală și al deșeurilor nu sunt clare.

7.Prin urmare, îngrășămintele obținute în conformitate cu principiile economiei circulare nu sunt armonizate. Multe state membre dispun, pentru aceste îngrășăminte nearmonizate, de norme și standarde naționale detaliate, care conțin cerințe în materie de mediu (de exemplu, limite aplicabile contaminanților de tipul metalelor grele) care nu se aplică îngrășămintelor CE. În plus, libera circulație între statele membre fondată pe recunoașterea reciprocă s-a dovedit a fi extrem de dificilă. Ca rezultat, un producător de îngrășăminte obținute din materii prime organice sau secundare, stabilit într-un stat membru și dornic să își extindă piața pe teritoriul unui alt stat membru, se confruntă adesea cu proceduri administrative care fac ca extinderea pieței să aibă un cost prohibitiv. Lipsa de masă critică care rezultă din această situație frânează investițiile în acest sector important al economiei circulare. Problema este deosebit de importantă pentru producătorii stabiliți în state membre cu o piață internă de dimensiuni mici în comparație cu surplusul de materii prime organice și secundare (de regulă, gunoi de grajd) de care dispun.

8.Pe scurt, condițiile de concurență între aceste îngrășăminte obținute din materii prime organice sau secundare provenite de pe piața internă în conformitate cu modelul economiei circulare și cele produse în conformitate cu modelul economiei lineare le favorizează pe acestea din urmă. Această denaturare a concurenței afectează investițiile în economia circulară.

9.Problema este agravată de faptul că una dintre principalele componente ale îngrășămintelor este roca fosfatică, care a fost identificată de Comisie ca materie primă critică. Pentru îngrășămintele fosfatice, UE este în prezent foarte dependentă de importul de rocă fosfatică extrasă din afara UE (peste 90% din îngrășămintele fosfatice utilizate în UE sunt importate, în special din Maroc, Tunisia și Rusia). Toate acestea în timp ce deșeurile menajere (în special nămolurile de epurare) conțin cantități mari de fosfor, care — dacă ar fi reciclat în conformitate cu modelul economiei circulare — ar putea acoperi circa 20-30 % din cererea UE de îngrășăminte fosfatice. Cu toate acestea, potențialul de investiții rămâne în prezent în mare parte neexploatat, situație care se explică parțial prin dificultățile privind accesul la piața internă menționate anterior.

10.Al doilea aspect legat de limitările Regulamentului actual privind îngrășămintele în ceea ce privește îngrășămintele inovatoare este faptul că, chiar și pentru îngrășăminte noi, anorganice obținute din materii prime principale, procedura de omologare de tip este de lungă durată și nu poate ține pasul cu ciclul inovării din sectorul îngrășămintelor. Prin urmare, s-au considerat necesare revizuirea temeinică și modernizarea cadrului de reglementare tehnică, cu scopul de a spori flexibilitatea în ceea ce privește cerințele referitoare la produse, menținând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor, precum și a siguranței și mediului. Considerațiile în acest sens sunt detaliate mai jos în secțiunea 3: Rezultatele evaluărilor ex-post, consultările cu părțile interesate și evaluarea impactului.

11.Principalul obiectiv strategic al inițiativei este acela de a stimula producția de îngrășăminte pe scară largă în UE din materii prime organice sau secundare de pe piața internă, în conformitate cu modelul de economie circulară, prin transformarea deșeurilor în nutrienți pentru culturi. Propunerea va oferi un cadru de reglementare care să faciliteze în mod radical accesul la piața internă pentru astfel de îngrășăminte, asigurând astfel condiții de concurență echitabile cu îngrășămintele obținute prin extracție sau cu cele obținute prin procedee chimice în conformitate cu modelul economiei lineare. Acest lucru ar contribui la îndeplinirea următoarelor obiective ale economiei circulare:

ar permite valorificarea materiilor prime secundare, ceea ce ar duce la o mai bună utilizare a materiilor prime și ar transforma eutrofizarea și problemele legate de gestionarea deșeurilor în oportunități economice pentru operatorii publici și privați;

ar crește eficiența resurselor și ar reduce dependența de import în ceea ce privește materiile prime esențiale pentru agricultura europeană, în special fosforul;

ar stimula investițiile și inovarea în economia circulară, creând, prin urmare, locuri de muncă în UE;

ar contribui la reducerea presiunii cu care se confruntă actualmente industria îngrășămintelor de a reduce emisiile de CO2 în cadrul ETS, permițându-i să producă îngrășăminte din materii prime cu factor de emisie de CO2 mai mic.

12.Creșterea producției și a comerțului cu îngrășăminte inovatoare ar duce, de asemenea, la o diversificare a ofertei de îngrășăminte pentru fermieri, ceea ce ar putea contribui la eficientizarea producției de alimente atât din punctul de vedere al costurilor, cât și din cel al resurselor.

Al doilea motiv și obiectiv

13.În al doilea rând, actualul regulament privind îngrășămintele nu reușește să abordeze problemele de mediu legate de contaminarea de către îngrășămintele CE a solului, apelor interioare, apelor marine și, în cele din urmă, a produselor alimentare. O problemă recunoscută este prezența cadmiului în îngrășămintele fosfatice anorganice. În absența unor valori-limită la nivelul UE, unele dintre statele membre au impus limite unilaterale pentru cadmiu aplicabile îngrășămintelor CE în temeiul articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, creând astfel o anumită fragmentare a pieței și în domeniul armonizat. Prezența contaminanților în îngrășămintele care fac în prezent obiectul normelor naționale (de exemplu, nutrienți proveniți din reciclarea nămolului epurat) ridică probleme similare.

14.Un al doilea obiectiv de politică este, prin urmare, abordarea acestei chestiuni și introducerea unor limite armonizate pentru cadmiu în cazul îngrășămintelor fosfatice. Stabilirea acestor valori-limită, care vizează minimizarea impactului negativ al utilizării îngrășămintelor asupra mediului și asupra sănătății umane, va contribui la reducerea acumulării de cadmiu în sol și a contaminării cu cadmiu a alimentelor și a apei. De asemenea, va elimina fragmentarea pieței la care conduce în prezent această problemă, sub forma unor limite naționale aplicabile cadmiului în unele state membre.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

15.Propunerea de regulament va abroga Regulamentul actual privind îngrășămintele, dar va permite îngrășămintelor deja armonizate să rămână pe piață, cu condiția respectării noilor cerințe de siguranță și calitate. Propunerea va defini condițiile în care îngrășămintele produse din deșeuri și subproduse de origine animală pot fi exceptate de la controalele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 (Regulamentul privind subprodusele de origine animală) 3 și de Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive 4 și pot circula liber ca îngrășăminte cu marcaj CE. De asemenea, va completa Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) 5 , care va continua să se aplice substanțelor chimice încorporate în produsele fertilizante.

Coerența cu celelalte politici ale Uniunii

16.Inițiativa sprijină agenda Comisiei pentru locuri de muncă, creștere și investiții, prin asigurarea cadrului de reglementare adecvat pentru investițiile în economia reală.

17.În special, inițiativa va avea o contribuție concretă și importantă la pachetul Comisiei privind economia circulară. Aceasta va crea condiții de concurență echitabile pentru toate produsele fertilizante și va facilita utilizarea materiilor prime secundare provenite de pe piața internă.

18.În plus, inițiativa sprijină obiectivul de a crea o piață internă mai aprofundată și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată, prin eliminarea barierelor existente în calea liberei circulații a anumitor îngrășăminte inovatoare și prin facilitarea supravegherii pieței de către statele membre.

19.Inițiativa este legată de următoarele inițiative politice:

Pachetul de măsuri privind economia circulară: Revizuirea Regulamentului privind îngrășămintele are ca scop stabilirea unui cadru de reglementare care să permită producerea de îngrășăminte din biodeșeurile reciclate și din alte materii prime secundare, în conformitate cu strategia în domeniul bioeconomiei 6 , care include producția de resurse biologice regenerabile, precum și conversia acestor resurse și a fluxurilor de deșeuri în produse cu valoare adăugată. Acest lucru ar stimula aprovizionarea de pe piața internă cu nutrienți, care sunt esențiali pentru o agricultură europeană durabilă, inclusiv fosforul, o materie primă critică. Aceasta ar contribui, de asemenea, la o mai bună punere în aplicare a ierarhiei deșeurilor, prin reducerea la minimum a depozitării la gropile de gunoi sau prin recuperarea de energie din biodeșeuri, și, prin urmare, la rezolvarea problemelor legate de gestionarea deșeurilor.

Strategia privind piața unică: Astfel cum s-a descris mai sus, o binecunoscută barieră în calea liberei circulații pe piața internă o reprezintă existența unor cadre naționale de reglementare greoaie și divergente pentru îngrășămintele care nu sunt acoperite în prezent de legislația de armonizare. În timp ce operatorii economici privesc adesea normele naționale divergente ca un obstacol prohibitiv când vor să intre pe piețe noi, statele membre consideră că aceste norme sunt esențiale pentru protejarea lanțului alimentar și a mediului. Din cauza aspectelor legate de sănătate și mediu, recunoașterea reciprocă s-a dovedit extrem de dificilă în domeniul îngrășămintelor nearmonizate, iar operatorii economici au solicitat posibilitatea de a obține acces la întreaga piață internă prin respectarea unor norme armonizate care să abordeze aceste preocupări la nivelul UE.

Orizont 2020: Propunerea va avea potențialul de a stimula activitățile de cercetare relevante lansate în cadrul Provocărilor societale 2 („Securitatea alimentară, agricultura și silvicultura durabile, cercetarea marină, maritimă și fluvială și bioeconomia”) și 5 („Combaterea schimbărilor climatice, mediu, utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime”), care vizează, printre alte obiective, furnizarea de soluții inovatoare pentru o recuperare mai eficientă și mai sigură a resurselor obținute din deșeuri, ape reziduale și biodeșeuri, precum și încurajarea cercetătorilor în a furniza produse inovatoare în conformitate cu nevoile pieței, nevoile societale și politicile de protecție a mediului. Întreprinderea comună pentru bioindustrii a identificat, printre altele, reciclarea fosforului pentru producția de îngrășăminte din deșeuri (organice) ca un nou lanț valoric promițător din punct de vedere economic 7 . Facilitarea accesului la piața internă pentru astfel de îngrășăminte ar fi o condiție prealabilă pentru realizarea acestor obiective și transpunerea rezultatelor din cercetare pe piață.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

20.Scopul propunerii este de a îmbunătăți funcționarea pieței interne pentru produse fertilizante, abordând astfel aspectele identificate inițial în evaluarea ex-post a Regulamentului actual privind îngrășămintele realizată în 2010. Prin urmare, temeiul său juridic este articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care este temeiul juridic pentru Regulamentul actual privind îngrășămintele.

Subsidiaritate (pentru competență neexclusivă)

21.Primul obiectiv al acțiunii propuse este de a stimula investițiile în producție și consumul eficient, sigur și inovator de îngrășăminte produse din materii prime organice sau secundare în conformitate cu modelul economiei circulare și cu strategia în domeniul bioeconomiei, ajutând aceste produse să atingă o masă critică prin accesul la întreaga piață internă. Utilizarea mai eficientă a acestor îngrășăminte poate oferi beneficii semnificative pentru mediu, reducerea dependenței de importul de materii prime critice din afara UE, precum și o mai mare varietate de produse fertilizante de înaltă calitate pentru fermieri. Barierele existente în calea liberei circulații a acestor produse, sub forma unor cadre naționale de reglementare divergente, nu pot fi eliminate prin intermediul unor acțiuni unilaterale ale statelor membre. În special, recunoașterea reciprocă în acest domeniu s-a dovedit extrem de dificilă și devine din ce în ce mai mult un obstacol important, în același timp în care interesul în producția și comercializarea de îngrășăminte de înaltă calitate din materii prime organice sau secundare tinde să crească. O acțiune la nivelul UE, pe de altă parte, ar putea asigura libera circulație a acestor îngrășăminte, prin stabilirea unor criterii armonizate privind nivelul înalt al calității, siguranța și mediul.

22.Al doilea obiectiv este de a aborda contaminarea cu cadmiu a solului și a produselor alimentare generată de utilizarea îngrășămintelor. Deoarece majoritatea îngrășămintelor de la care a pornit preocuparea (respectiv îngrășămintele fosfatice anorganice) sunt deja armonizate, statele membre nu pot atinge acest obiectiv în mod unilateral. Limitele maxime la nivelul UE, pe de altă parte, pot reduce în mod eficient contaminanții din îngrășămintele armonizate până la atingerea unor niveluri de siguranță.

Proporționalitatea

23.Primul obiectiv al inițiativei este de a stimula investițiile în producția de îngrășăminte inovatoare eficiente și sigure, produse din materii prime organice sau secundare în conformitate cu modelul economiei circulare, cu beneficiile conexe în ceea ce privește impactul asupra mediului, reducerea dependenței de importuri, precum și o ofertă mai diversificată de produse de înaltă calitate. Inițiativa urmărește atingerea unei mase critice pentru aceste produse, prin intermediul pieței unice. Recunoașterea reciprocă a îngrășămintelor nearmonizate s-a dovedit a fi extrem de dificilă în trecut, în timp ce legislația de armonizare a produselor a fost o modalitate eficientă de a asigura accesul pe piața internă pentru îngrășămintele anorganice. Prin urmare, concluzia este că legislația de armonizare a produselor pentru îngrășămintele obținute din materii prime organice sau secundare nu depășește ceea ce este necesar pentru a asigura certitudinea în materie de reglementare, de care este nevoie pentru stimularea investițiilor la scară largă în economia circulară. Reglementarea tehnică aleasă în prezenta propunere lasă operatorilor economici un maximum de flexibilitate pentru a introduce noi produse pe piață fără a face rabat în privința siguranței și calității. În plus, aceasta lasă statelor membre libertatea de a permite îngrășăminte nearmonizate pe piață, fără a-i priva pe operatorii economici care caută piețe mai mari de posibilitatea de a opta pentru beneficiile unui cadru de reglementare armonizat.

24.Forma unui regulament este considerată a fi cea mai potrivită pentru armonizarea produselor într-un domeniu cu un nivel atât de ridicat de complexitate tehnică și cu impact potențial asupra lanțului alimentar și mediului, cum este cel al îngrășămintelor. Această concluzie este susținută de faptul că legislația de armonizare existentă pentru îngrășăminte are, de asemenea, forma unui regulament.

25.În ceea ce privește al doilea obiectiv, și anume, abordarea contaminării cu cadmiu a solului și a produselor alimentare generată de utilizarea de îngrășăminte dintre care multe sunt deja armonizate, stabilirea de limite maxime în legislația privind produsele este considerată o modalitate eficientă de a aborda problema la sursă. Efectele economice sunt considerate proporționale cu obiectivul de prevenire a contaminării irevocabile a solului, care ar afecta generațiile actuale și viitoare de fermieri și consumatorii de alimente.

26.Proporționalitatea este abordată mai în detaliu în secțiunea 4.2.2 din evaluarea impactului.

Alegerea instrumentului

27.Forma unui regulament este considerată a fi cea mai potrivită pentru armonizarea produselor într-un domeniu cu un nivel atât de ridicat de complexitate tehnică și cu impact potențial asupra lanțului alimentar și mediului, cum este cel al îngrășămintelor. Această concluzie este susținută de faptul că legislația de armonizare existentă pentru îngrășăminte are, de asemenea, forma unui regulament.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Evaluări ex-post/verificări ale adecvării legislației existente

28.Evaluarea ex-post a Regulamentului actual privind îngrășămintele desfășurată în 2010 a concluzionat 8 că regulamentul a fost eficient în atingerea obiectivului său de simplificare și de armonizare a cadrului de reglementare în ceea ce privește o parte importantă a pieței îngrășămintelor.

29.Cu toate acestea, evaluarea a concluzionat, de asemenea, că regulamentul ar putea fi mai eficace în promovarea îngrășămintelor inovatoare și că ar fi necesare ajustări pentru a proteja mai bine mediul. În plus, în ceea ce privește îngrășămintele organice, în prezent excluse din domeniul de aplicare al regulamentului, evaluarea a arătat că nici operatorii economici și nici autoritățile naționale nu au considerat că recunoașterea reciprocă este instrumentul cel mai adecvat pentru a asigura libera circulație, deoarece îngrășămintele sunt produse pentru care preocupări legitime privind calitatea produselor, mediul și sănătatea umană pot justifica norme stricte.

Consultări cu părțile interesate

30.Consultarea statelor membre și a altor părți interesate s-a desfășurat pe larg pe parcursul etapei pregătitoare, începând din 2011, în special în contextul Grupului de lucru pentru îngrășăminte 9 . Consultarea publică privind economia circulară publicată în mai 2015 a inclus întrebări pe această temă 10 . Părțile interesate au fost, de asemenea, invitate să ofere feedback privind foaia de parcurs pentru revizuirea Regulamentului privind îngrășămintele, publicată la 22 octombrie 2015 11 .

Obținerea și utilizarea expertizei

31.Actualul proiect de raport de evaluare a impactului se bazează în mare măsură pe tema menționată în evaluarea ex-post a Regulamentului privind îngrășămintele din 2010, precum și pe studiul efectuat în 2011 cu privire la opțiunile de armonizare deplină a legislației UE privind produsele fertilizante, inclusiv fezabilitatea tehnică și impactul asupra mediului, economic și social 12 .

32.Reciclarea fosforului a fost abordată, de asemenea, prin proiecte de cercetare aferente PC7, ale căror rezultate au fost analizate în cadrul atelierului „Abordări circulare ale fosforului: de la cercetare la implementare”, care a avut loc la Berlin, la 4 martie 2015 13 . Una dintre prioritățile identificate este revizuirea Regulamentului privind îngrășămintele în vederea extinderii domeniului său de aplicare la nutrienții din surse secundare (de exemplu, fosfați reciclați) și din surse organice.

Evaluarea impactului

33.Propunerea este însoțită de o evaluare a impactului, ale cărei documente de referință pot fi găsite [după publicarea RAI, a se insera link-ul către fișa-rezumat și către avizul pozitiv al Comitetului de analiză a reglementării]. Avizele Comitetului de evaluare a impactului au fost luate în considerare prin furnizarea de dovezi mai bune conform cărora standardele naționale divergente reprezintă o cauză a fragmentării pieței, prin clarificarea conținutului diferitelor opțiuni evaluate și printr-o mai bună justificare a principalelor impacturi ale propunerii.

34.Evaluarea impactului a comparat status quo-ul (opțiunea 1) cu alte patru opțiuni de politică (opțiunile 2-5). În cazul tuturor opțiunilor 2-5, domeniul de aplicare al armonizării ar putea fi extins la îngrășăminte din materii prime organice și la alte produse din domeniul îngrășămintelor și s-ar introduce valori-limită pentru contaminanți. Aceste opțiuni s-ar baza pe mecanisme de control diferite. În cadrul opțiunii 2, metoda din Regulamentul privind îngrășămintele, cu alte cuvinte, omologarea de tip, ar rămâne neschimbată. În cadrul opțiunii 3, omologarea de tip ar fi înlocuită cu o listă pozitivă și exhaustivă de materiale eligibile pentru încorporarea intenționată într-un îngrășământ. Opțiunea 4 ar realiza controlul necesar prin noul cadru legislativ (denumit în continuare „NCL”), cu o procedură de evaluare a conformității aplicabilă la toate nivelurile. În fine, opțiunea 5 s-ar baza de asemenea pe cadrul NCL, însă procedura de evaluare a conformității ar varia de la o categorie de materiale la alta. Pentru toate cele patru opțiuni 2-5, s-a examinat, de asemenea, dacă armonizarea ar trebui să fie obligatorie pentru toate produsele cu o anumită funcție sau dacă îngrășămintele ar putea să se conformeze legislației armonizate cu titlu opțional, ca alternativă la legislația națională aplicabilă și la recunoașterea reciprocă, așa cum este cazul pentru opțiunea status quo pentru îngrășămintele anorganice.

35.Propunerea finală corespunde opțiunii 5, împreună cu varianta armonizării opționale. Aceasta a fost considerată a fi cea mai bună opțiune de politică, deoarece ar conduce la simplificarea administrativă, în special pentru produse fertilizante din materii prime principale bine identificate, și ar asigura flexibilitatea, garantând în același timp faptul că utilizarea produselor fertilizante armonizate nu prezintă riscuri inacceptabile pentru sănătatea umană sau mediu.

36.Propunerea va afecta în special producătorii de îngrășăminte inovatoare produse din materii prime organice sau secundare în conformitate cu modelul economiei circulare, care pot atinge o masă critică prin intermediul accesului radical facilitat la piața internă. Producătorii respectivi vor beneficia de această inițiativă, în special în acele state membre care nu au o piață internă suficient de mare pentru tipuri noi de îngrășăminte.

37.De asemenea, aceasta va afecta operatorii publici și privați valorificatori (cum ar fi operatorii instalațiilor de tratare a apelor reziduale sau ai instalațiilor de gestionare a deșeurilor care produc compost sau digestat), care își vor putea valorifica producția și, prin urmare, va facilita investițiile în astfel de infrastructuri.

38.Numeroase autorități naționale vor înregistra o scădere a volumului de muncă atunci când sistemele naționale de înregistrare sau autorizare pentru îngrășăminte vor fi înlocuite, în întregime sau parțial, de mecanisme de control la nivelul întregii Uniuni Europene.

39.În cele din urmă, este posibil ca fermierii și alți utilizatori de îngrășăminte să constate o creștere a varietății produselor care le sunt oferite, în timp ce publicul larg va fi mai bine protejat de contaminarea solului, a apei și a alimentelor.

Adecvarea și simplificarea reglementărilor

40.Propunerea va duce la simplificarea și reducerea sarcinilor administrative pentru producătorii de produse fertilizante care solicită accesul la unul sau mai multe teritorii naționale pe piața internă, deoarece un astfel de acces nu va mai depinde de recunoașterea reciprocă. În același timp, se va evita interzicerea sau restricționarea accesului la piață pentru producătorii care nu vizează conformitatea cu normele UE, păstrând deschisă posibilitatea de acces pe piețele naționale sub rezerva normelor naționale și a recunoașterii reciproce.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

41.Propunerea nu va avea implicații asupra bugetului Uniunii Europene. Resursele umane și administrative din cadrul Comisiei Europene vor rămâne neschimbate în comparație cu calendarul de punere în aplicare și de monitorizare a Regulamentului existent privind îngrășămintele.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

42.Comisia Europeană va sprijini și monitoriza punerea în aplicare a regulamentului de către statele membre. Aceasta va analiza, de asemenea, necesitatea unor orientări, standarde sau programe care să ateste sustenabilitatea produselor fertilizante, permițând astfel existența mențiunilor privind sustenabilitatea pe etichetele produselor.

43.În plus, Comisia intenționează să includă categorii suplimentare de materii componente în anexe, pentru a ține pasul cu progresele tehnologice care permit producerea de îngrășăminte sigure și eficiente din materii prime secundare recuperate, cum ar fi cărbunele biologic, cenușa și struvita. În cele din urmă, Comisia va revizui constant cerințele din anexe și le va modifica atunci când este necesar, pentru a se asigura un nivel adecvat de protecție a sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor, a siguranței sau a mediului.

Explicarea detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

44.Capitolul 1 din propunerea de regulament stabilește obiectul, domeniul de aplicare și definițiile, precum și principiile fundamentale de liberă circulație și de comercializare a produselor fertilizante cu marcaj CE. Dispoziția privind cerințele referitoare la produse se referă la anexele I și II, care cuprind cerințele esențiale pentru categoriile de produse finite în conformitate cu funcția preconizată a acestora (anexa I), precum și pentru categoriile de materii componente care pot fi conținute în produsele fertilizante cu marcaj CE (anexa II). Aceasta se referă, de asemenea, la anexa III, care precizează cerințele de etichetare.

45.Capitolul 2 stabilește obligațiile operatorilor economici implicați în fabricarea produselor fertilizante cu marcaj CE disponibile pe piață.

46.Capitolul 3 stabilește principiile generale privind conformitatea produselor fertilizante cu marcaj CE. Acesta se referă la anexa IV, care descrie în detaliu procedurile de evaluare a conformității aplicabile produselor fertilizante cu marcaj CE, în funcție de categoriile de materii componente și de categoriile de funcții ale produselor. El se referă, de asemenea, la anexa V, care stabilește structura modelului pentru declarația UE de conformitate.

47.Capitolul 4 enunță dispozițiile privind organismele notificate, iar capitolul 5 stabilește dispozițiile privind supravegherea pieței. Capitolul 6 stabilește condițiile pentru adoptarea de către Comisie a actelor delegate și de punere în aplicare, iar capitolul 7 stabilește dispoziții finale.

2016/0084 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 14 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Condițiile pentru introducerea îngrășămintelor pe piața internă au fost doar parțial armonizate prin Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 15 , care acoperă aproape exclusiv îngrășămintele obținute prin extracție sau din substanțe anorganice, prin procedee chimice. Este, de asemenea, necesar să se utilizeze materiale reciclate sau materiale organice în scopul fertilizării. Ar trebui stabilite condiții armonizate pentru îngrășămintele produse din aceste materii reciclate sau organice disponibile pe întreaga piață internă, pentru a oferi un stimulent important pentru continuarea utilizării lor. Domeniul de aplicare al armonizării ar trebui, prin urmare, să fie extins pentru a include materiile reciclate și organice.

(2)Anumite produse sunt utilizate în combinație cu îngrășămintele în scopul de a îmbunătăți eficiența nutrițională, cu efectul benefic de reducere a cantității de îngrășăminte utilizate și, prin urmare, a impactului lor asupra mediului. Pentru a facilita libera circulație a acestora pe piața internă, nu numai îngrășămintele, adică produsele destinate să furnizeze plantelor nutrienți, ci și produsele destinate să îmbunătățească eficiența nutrițională a plantelor ar trebui să facă obiectul armonizării.

(3)Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 16 stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă un cadru pentru supravegherea pe piață a produselor și pentru controlul produselor provenite din țările terțe și stabilește principiile generale privind marcajul CE. Acest regulament ar trebui să fie aplicabil produselor care intră sub incidența domeniului de aplicare al prezentului regulament pentru a se asigura că produsele care beneficiază de libera circulație a mărfurilor în cadrul Uniunii îndeplinesc cerințe care oferă un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, precum sănătatea și siguranța în general, protecția consumatorilor și protecția mediului.

(4)Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului 17 stabilește principii comune și dispoziții de referință comune concepute pentru a fi aplicate întregii legislații sectoriale, cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor și reformărilor legislației respective. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 ar trebui să fie înlocuit cu un regulament elaborat, în măsura posibilului, în conformitate cu decizia menționată.

(5)Spre deosebire de majoritatea celorlalte măsuri de armonizare a produselor din legislația Uniunii, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 nu împiedică punerea la dispoziție pe piața internă a îngrășămintelor nearmonizate, în conformitate cu legislația națională și cu normele privind libera circulație din tratat. Având în vedere caracterul local al anumitor piețe de produse, această posibilitate ar trebui să fie menținută. Respectarea normelor armonizate ar trebui așadar să rămână opțională și să fie necesară numai pentru produsele, destinate să furnizeze plantelor nutrienți sau să îmbunătățească eficiența nutrițională a plantelor, care poartă marcajul CE atunci când sunt puse la dispoziție pe piață. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice produselor care nu poartă marcajul CE atunci când sunt puse la dispoziție pe piață.

(6)Funcțiile diferite ale produselor justifică exigențe diferite în materie de siguranță și de calitate, adaptate la diferitele lor utilizări preconizate. Produsele fertilizante cu marcaj CE ar trebui, prin urmare, să fie împărțite în diferite categorii de funcții ale produselor, care ar trebui să îndeplinească fiecare anumite cerințe de siguranță și de calitate.

(7)În mod similar, materiile componente diferite necesită cerințe diferite în materie de procese și mecanisme de control adaptate la gradul de periculozitate potențială și la natura lor variabilă. Materiile componente pentru produsele fertilizante cu marcaj CE ar trebui, prin urmare, să fie împărțite în diferite categorii de funcții ale produselor, care ar trebui să îndeplinească fiecare anumite cerințe de siguranță și calitate. Ar trebui să existe posibilitatea de a pune la dispoziție pe piață un produs fertilizant cu marcaj CE compus din mai multe materii din diferite categorii de materii componente, unde fiecare materie este în conformitate cu cerințele categoriei din care face parte materia.

(8)Contaminanții din produsele fertilizante, cum ar fi cadmiul, pot prezenta riscuri pentru sănătatea oamenilor și sănătatea animală și pentru mediu, deoarece se acumulează în mediul înconjurător și intră în lanțul alimentar. Prezența acestora ar trebui să fie limitată în astfel de produse. În plus, impuritățile din produsele fertilizante cu marcaj CE obținute din deșeuri biologice, în special polimeri, dar și metale și sticlă, ar trebui să fie evitate sau limitate, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin detectarea unor astfel de impurități, în deșeurile biologice colectate separat, înainte de prelucrare.

(9)Produselor care sunt conforme cu toate cerințele din prezentul regulament ar trebui să li se permită să circule liber pe piața internă. În cazul în care una sau mai multe dintre materiile componente dintr-un produs fertilizant cu marcaj CE se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 18 , însă ajunge la un punct din lanțul de prelucrare dincolo de care nu mai prezintă niciun risc semnificativ pentru sănătatea publică sau animală („punctul final în lanțul de producție”), menținerea aplicării dispozițiilor regulamentului respectiv în cazul acelui produs ar reprezenta o sarcină administrativă inutilă. Prin urmare, aceste produse fertilizante ar trebui excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 ar trebui modificat în consecință.

(10)Punctul final al lanțului de prelucrare ar trebui să fie determinat pentru fiecare materie componentă importantă care conține subproduse de origine animală, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. În cazul în care un proces de fabricare reglementat în temeiul prezentului regulament începe înainte ca punctul final respectiv să fie atins, cerințele legate de acest proces, atât cele din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, cât și cele din prezentul regulament, ar trebui să se aplice în mod cumulativ produselor fertilizante cu marcaj CE, ceea ce înseamnă aplicarea unor cerințe mai stricte în cazul în care ambele regulamente reglementează același parametru.

(11)În cazul apariției unor riscuri pentru sănătatea publică sau animală din cauza produselor fertilizante cu marcaj CE derivate din subproduse de origine animală, ar trebui să fie posibilă recurgerea la măsuri de salvgardare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului 19 , așa cum este cazul pentru alte categorii de produse derivate din subproduse de origine animală.

(12)În cazul în care una sau mai multe din materiile componente pentru un produs fertilizant cu marcaj CE se încadrează în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, dar nu a ajuns în punctul final al lanțului de prelucrare, ar fi eronat să se prevadă marcajul CE pentru produsul respectiv în temeiul prezentului regulament, întrucât punerea la dispoziție pe piață a unui astfel de produs este condiționată de respectarea cerințelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. În consecință, ar trebui ca astfel de produse să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament.

(13)Pentru anumite deșeuri recuperate în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului 20 , a fost identificată o cerere pe piață pentru a fi utilizate ca produse fertilizante. În plus, anumite cerințe sunt necesare pentru deșeurile utilizate ca materiale de intrare în operația de recuperare, pentru procesele și tehnicile de tratare, precum și pentru produsele fertilizante care rezultă din operațiunea de recuperare, pentru a se garanta faptul că utilizarea acestor produse nu are efecte nocive asupra mediului sau a sănătății umane. Pentru produsele fertilizante cu marcaj CE, aceste cerințe ar trebui stabilite în prezentul regulament. Prin urmare, din momentul respectării tuturor cerințelor prezentului regulament, astfel de produse ar trebui să nu mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE.

(14)Anumite substanțe și amestecuri, denumite de obicei aditivi agronomici, îmbunătățesc caracteristicile de eliberare a nutrienților dintr-un îngrășământ. Substanțele și amestecurile introduse pe piață cu intenția de a fi adăugate la produse fertilizante cu marcaj CE în acest scop ar trebui să îndeplinească anumite criterii de eficacitate, sub responsabilitatea producătorului substanțelor sau amestecurilor respective, și, prin urmare, ar trebui să fie considerate produse fertilizante cu marcaj CE în temeiul prezentului regulament. De asemenea, produsele fertilizante cu marcaj CE care conțin asemenea substanțe sau amestecuri ar trebui să respecte anumite criterii de eficacitate și de siguranță. Astfel de substanțe și amestecuri ar trebui, așadar, să fie reglementate ca materii componente pentru produsele fertilizante cu marcaj CE.

(15)Anumite substanțe, amestecuri și microorganisme, denumite în mod obișnuit biostimulatori ai plantelor, nu constituie substanțe nutritive ca atare, dar, cu toate acestea, stimulează procesele nutriționale ale plantelor. În cazul în care aceste produse vizează exclusiv îmbunătățirea eficienței nutriționale a plantelor, toleranța la stresul abiotic sau caracteristicile calitative ale plantelor cultivate, ele sunt, prin natura lor, mai curând similare cu produsele fertilizante decât cu majoritatea categoriilor de produse de protecție a plantelor. Aceste produse ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru marcajul CE în conformitate cu prezentul regulament și să fie excluse din sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 21 . Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ar trebui modificat în consecință.

(16)Produsele cu una sau mai multe funcții, dintre care una este inclusă în domeniul de aplicare al Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ar trebui să rămână sub controlul adaptat pentru astfel de produse și care este prevăzut de acest regulament. În cazul în care aceste produse au, de asemenea, funcția de produs fertilizant, ar fi eronat să se prevadă pentru ele marcajul „CE” în temeiul prezentului regulament, întrucât punerea la dispoziție pe piață a unui produs de protecție a plantelor este condiționată de o autorizație a produsului valabilă în statul membru în cauză. În consecință, ar trebui ca astfel de produse să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament.

(17)Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice aplicarea legislației existente a Uniunii cu privire la aspectele de protecție a sănătății, a siguranței și a mediului care nu sunt reglementate de prezentul regulament. Prin urmare, prezentul regulament ar trebuie să se aplice fără a aduce atingere Directivei 86/278/CEE a Consiliului 22 , Directivei 89/391/CEE a Consiliului 23 , Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 24 , Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 25 , Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei 26 , Directivei 2000/29/CE a Consiliului 27 , Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 28 și Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 29 .

(18)În cazul în care un produs fertilizant cu marcaj CE conține o substanță sau un amestec în sensul definiției din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, siguranța substanțelor componente pentru utilizarea preconizată ar trebui să fie stabilită prin intermediul înregistrării în conformitate cu regulamentul respectiv. Cerințele în materie de informare trebuie să garanteze că siguranța utilizării intenționate a produsului fertilizant cu marcaj CE este demonstrată într-un mod comparabil cu cea garantată de alte regimuri de reglementare pentru produsele destinate utilizării pe soluri sau pe culturi arabile, în special de legislația națională a statelor membre și de Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Prin urmare, în cazul în care cantitățile introduse pe piață sunt mai mici de 10 tone pe an pentru fiecare societate, cerințele în materie de informare stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru înregistrarea substanțelor în cantități între 10 și 100 de tone ar trebui să se aplice, în mod excepțional, ca o condiție pentru punerea la dispoziție pe piață în conformitate cu prezentul regulament.

(19)În cazul în care cantitățile reale de substanțe din produsele fertilizante cu marcaj CE reglementate de prezentul regulament sunt mai mari de 100 de tone, cerințele suplimentare în materie de informare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui să se aplice în mod direct în temeiul respectivului regulament. Aplicarea celorlalte dispoziții prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui, de asemenea, să rămână neafectată de prezentul regulament.

(20)Un amestec de produse fertilizante cu marcaj CE diferite, dintre care fiecare a fost supus, cu rezultat pozitiv, unei evaluări a conformității cu cerințele aplicabile pentru materialul respectiv, poate fi considerat adecvat pentru utilizare ca produs fertilizant cu marcaj CE, sub rezerva doar a îndeplinirii anumitor cerințe suplimentare justificate de amestecul respectiv. Prin urmare, pentru a evita o sarcină administrativă inutilă, astfel de amestecuri ar trebui să aparțină unei categorii separate, pentru care evaluarea conformității ar trebui să se limiteze la cerințele suplimentare justificate de amestecul respectiv.

(21)În funcție de rolul care le revine în lanțul de aprovizionare, operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea produselor fertilizante cu marcaj CE cu prezentul regulament, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a aspectelor de interes public care fac obiectul prezentului regulament, precum și să garanteze o concurență loială pe piața internă.

(22)Este necesar să se prevadă o distribuție clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului deținut de fiecare operator economic în lanțul de furnizare și distribuție.

(23)Fiind persoana cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de producție, producătorul este cel mai în măsură să efectueze procedura de evaluare a conformității. Evaluarea conformității produselor fertilizante cu marcaj CE ar trebui, așadar, să rămână exclusiv obligația producătorului.

(24)Este necesar să se asigure faptul că produsele fertilizante cu marcaj CE din țările terțe care intră pe piața internă respectă prezentul regulament, și în special că producătorii au aplicat procedurile de evaluare a conformității adecvate pentru produsele fertilizante în cauză. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să impună importatorilor obligația de a se asigura că produsele fertilizante cu marcaj CE pe care le introduc pe piață respectă cerințele prezentului regulament și de a nu introduce pe piață produsele fertilizante cu marcaj CE care nu îndeplinesc cerințele respective sau prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu. De asemenea, ar trebui să se adopte dispoziții prin care să se impună acestor importatori obligația de a se asigura că au fost aplicate procedurile de evaluare a conformității și că marcajul produselor fertilizante cu marcaj CE și documentația elaborată de producători sunt disponibile pentru a fi inspectate de autoritățile naționale competente.

(25)Atunci când introduce un produs fertilizant cu marcaj CE pe piață, fiecare importator ar trebui să indice pe produsul fertilizant cu marcaj CE denumirea sa, denumirea sa comercială înregistrată sau marca sa comercială înregistrată și adresa poștală la care poate fi contactat, pentru a face posibilă supravegherea pieței.

(26)Având în vedere că distribuitorii pun produsul fertilizant cu marcaj CE la dispoziție pe piață după ce acesta a fost introdus pe piață de producător sau de importator, ei trebuie să acționeze cu grija cuvenită pentru a se asigura că modul în care manipulează produsul fertilizant respectiv nu afectează conformitatea acestuia cu prezentul regulament.

(27)Un operator economic care fie introduce pe piață un produs fertilizant cu marcaj CE sub numele sau marca sa, fie modifică un produs fertilizant cu marcaj CE astfel încât ar putea fi afectată conformitatea cu dispozițiile prezentului regulament trebuie considerat producător și trebuie să își asume obligațiile producătorului.

(28)Având în vedere proximitatea lor față de piață, distribuitorii și importatorii ar trebui să fie implicați în sarcinile de supraveghere a pieței desfășurate de autoritățile naționale competente și ar trebui să fie pregătiți să participe activ și să furnizeze autorităților respective toate informațiile necesare referitoare la produsul fertilizant cu marcaj CE.

(29)Asigurarea trasabilității unui produs fertilizant cu marcaj CE pe tot parcursul lanțului de furnizare contribuie la simplificarea și la eficientizarea supravegherii pieței. Un sistem de trasabilitate eficient facilitează sarcina autorităților de supraveghere a pieței de a identifica operatorii economici care au pus la dispoziție pe piață produse fertilizante cu marcaj CE neconforme. În ceea ce privește actualizarea informațiilor necesare pentru identificarea altor operatori economici, operatorii economici nu ar trebui să aibă obligația de a actualiza aceste informații cu privire la alți operatori economici care le-au furnizat un produs fertilizant cu marcaj CE sau cărora aceștia le-au furnizat un produs fertilizant cu marcaj CE, deoarece o astfel de informație actualizată nu le este de regulă pusă la dispoziție.

(30)Pentru a facilita evaluarea conformității cu cerințele de calitate și securitate, este necesar să se prevadă o prezumție de conformitate pentru produsele fertilizante cu marcaj CE care sunt în conformitate cu standardele armonizate care sunt adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 30 .

(31)În cazul în care standardele armonizate nu au fost adoptate sau nu acoperă suficient de detaliat toate elementele din cerințele de calitate și siguranță stabilite în prezentul regulament, pot fi necesare condiții uniforme pentru punerea în aplicare a acestor cerințe. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte de punere în aplicare care să stabilească aceste condiții în specificații comune. Din motive de certitudine juridică, ar trebui clarificat faptul că produsele fertilizante cu marcaj CE trebuie să respecte specificațiile respective, chiar dacă produsele respective sunt considerate a fi în conformitate cu standardele armonizate.

(32)Pentru a permite operatorilor economici să demonstreze și autorităților competente să verifice că produsele fertilizante cu marcaj CE puse la dispoziție pe piață respectă cerințele, este necesar să se prevadă proceduri de evaluare a conformității. Decizia nr. 768/2008/CE stabilește module pentru procedurile de evaluare a conformității, de la cea mai puțin strictă până la cea mai strictă, proporțional cu nivelul de risc implicat și cu nivelul de siguranță impus. Cu scopul de a asigura coerența intersectorială și de a evita variantele ad-hoc, se recomandă ca procedurile de evaluare a conformității să fie alese dintre aceste module. Cu toate acestea, este necesar ca aceste module să fie adaptate, pentru a reflecta aspectele specifice ale verificării produselor fertilizante. În special, este necesar să se consolideze sistemele de calitate și implicarea organismelor notificate în ceea ce privește evaluarea conformității anumitor produse fertilizante cu marcaj CE derivate din deșeuri recuperate.

(33)Pentru a se asigura faptul că îngrășămintele pe bază de nitrat de amoniu cu un conținut ridicat de azot nu pun în pericol siguranța, și că astfel de îngrășăminte nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele cărora le sunt destinate, de exemplu ca explozivi, aceste îngrășăminte ar trebui să facă obiectul unor norme specifice privind încercările de rezistență la detonare și trasabilitatea.

(34)Pentru a asigura accesul efectiv la informații în scopul supravegherii pieței, informațiile cu privire la conformitatea cu legislația Uniunii aplicabilă produselor fertilizante cu marcaj CE ar trebui să fie acordate sub forma unei declarații de conformitate UE unice. Pentru a reduce sarcina administrativă pentru operatorii economici, declarația de conformitate UE unică poate fi un dosar care să cuprindă declarațiile de conformitate individuale relevante.

(35)Marcajul CE, ca indicație a conformității unui produs fertilizant, este consecința vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformității în sens larg. Principiile generale care reglementează marcajul CE și raportul cu celelalte marcaje sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Ar trebuie stabilite normele specifice care reglementează aplicarea marcajului CE în cazul produselor fertilizante.

(36)Anumite proceduri de evaluare a conformității prevăzute în prezentul regulament necesită intervenția organismelor de evaluare a conformității, care sunt notificate Comisiei de către statele membre.

(37)Este esențial ca toate organismele notificate să își îndeplinească funcțiile la același nivel și în condiții de concurență echitabilă. Aceasta necesită stabilirea unor cerințe obligatorii pentru organismele de evaluare a conformității care doresc să fie notificate pentru a furniza servicii de evaluare a conformității.

(38)În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate, ar trebui să se considere că acesta îndeplinește cerințele corespunzătoare prevăzute în prezentul regulament.

(39)Pentru a se asigura un nivel coerent al calității în ceea ce privește evaluarea conformității produselor fertilizante cu marcaj CE, este necesar, de asemenea, să se stabilească cerințe pentru autoritățile de notificare și alte organisme implicate în evaluarea, notificarea și monitorizarea organismelor notificate.

(40)Sistemul stabilit în prezentul regulament ar trebui completat de sistemul de acreditare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Deoarece acreditarea este un mijloc esențial de verificare a competenței organismelor de evaluare a conformității, ea ar trebui să fie utilizată și în scopurile notificării.

(41)Având în vedere caracterul variabil al anumitor materii componente ale produselor fertilizante și natura potențial ireversibilă a unor daune la care ar putea duce expunerea solului și a culturilor la impurități, acreditarea transparentă, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 765/2008, garantând nivelul necesar de fiabilitate al certificatelor de conformitate a produselor fertilizante cu marcaj CE care conțin astfel de componente, ar trebui să fie singurul mijloc de a demonstra competența tehnică a organismelor de evaluare a conformității.

(42)Organismele de evaluare a conformității subcontractează deseori părți ale activităților lor legate de evaluarea conformității sau recurg la o filială. În vederea asigurării nivelului de protecție solicitat pentru produsele fertilizante cu marcaj CE care urmează să fie introduse pe piață, este esențial ca subcontractanții și filialele de evaluare a conformității să îndeplinească aceleași cerințe ca organismele notificate în ceea ce privește executarea sarcinilor de evaluare a conformității. Prin urmare, este important ca evaluarea competenței și a funcționării organismelor care urmează să fie notificate, precum și monitorizarea organismelor deja notificate să acopere și activitățile executate de subcontractanți și filiale.

(43)Este necesar să se prevadă o procedură de notificare eficientă și transparentă și, în special, ca aceasta să fie adaptată la noile tehnologii, astfel încât să fie posibilă notificarea online.

(44)Deoarece serviciile oferite de organismele notificate pot acoperi produse fertilizante cu marcaj CE puse la dispoziție pe piață în întreaga Uniune, este adecvat să se acorde celorlalte state membre și Comisiei posibilitatea de a ridica obiecții cu privire la un organism notificat. Prin urmare, este important să se acorde o perioadă de timp în care orice îndoieli sau preocupări privind competența organismelor de evaluare a conformității să poată fi clarificate, înainte ca acestea să înceapă să funcționeze ca organisme notificate.

(45)Din rațiuni de facilitare a accesului pe piață, este fundamental ca organismele notificate să aplice procedurile de evaluare a conformității fără a crea sarcini inutile pentru operatorii economici. Din același motiv și pentru a asigura tratamentul egal al operatorilor economici, trebuie asigurată consecvența în aplicarea tehnică a procedurilor de evaluare a conformității. Acest lucru se poate realiza cel mai bine printr-o coordonare și o cooperare adecvate între organismele notificate.

(46)Pentru a asigura securitatea juridică, este necesar să se clarifice faptul că normele privind supravegherea pieței interne și controlul produselor care intră pe piața internă prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică produselor fertilizante cu marcaj CE care fac obiectul prezentului regulament. Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice statele membre să aleagă autoritățile competente pentru îndeplinirea sarcinilor respective.

(47)Produse fertilizante cu marcaj CE ar trebui introduse pe piață numai dacă sunt suficient de eficace și nu prezintă riscuri inacceptabile pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu atunci când sunt depozitate în mod corespunzător și utilizate în scopul pentru care au fost concepute, și în condiții de utilizare care pot fi prevăzute în mod rezonabil, adică în cazul în care utilizarea respectivă ar putea fi rezultatul unui comportament uman legal și previzibil. Prin urmare, ar trebui stabilite cerințele privind siguranța și calitatea, precum și mecanismele de control adecvate. În plus, utilizarea preconizată a produselor fertilizante cu marcaj CE nu ar trebui să ducă la obținerea unor alimente sau furaje nesigure.

(48)Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 prevede deja o procedură de salvgardare care permite Comisiei să examineze justificarea unei măsuri luate de către un stat membru împotriva produselor fertilizante cu marcaj CE pe care acesta le consideră necorespunzătoare. Pentru a spori transparența și a reduce timpul de prelucrare, este necesar să se îmbunătățească procedura de salvgardare în vigoare, cu scopul de a-i spori eficiența și de a utiliza expertiza disponibilă în statele membre.

(49)Sistemul existent ar trebui să fie completat printr-o procedură în baza căreia părțile interesate să fie informate cu privire la măsurile preconizate în legătură cu produsele fertilizante cu marcaj CE care prezintă riscuri inacceptabile pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu. De asemenea, acest sistem ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de produse fertilizante.

(50)În cazul în care statele membre și Comisia sunt de acord cu privire la justificarea unei măsuri luate de un stat membru, nu ar trebui să mai fie necesară intervenția ulterioară a Comisiei, cu excepția cazurilor în care neconformitatea poate fi atribuită unor deficiențe ale unui standard armonizat, caz în care se aplică procedura privind obiecția oficială cu privire la standardele armonizate prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. 

(51)Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 31 .

(52)Procedura de consultare ar trebui utilizată pentru adoptarea de acte de punere în aplicare prin care statele membre inițiatoare ale notificării să fie obligate să adopte măsurile corective necesare față de organismele notificate care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc cerințele pentru a putea fi notificate, având în vedere că aceste acte nu intră sub incidența articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(53)Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea actelor de punere în aplicare referitoare la produse fertilizante cu marcaj CE conforme care prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, având în vedere că aceste acte intră sub incidența articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Din același motiv, procedura respectivă ar trebui să fie utilizată și pentru adoptarea, modificarea sau abrogarea unor specificații comune.

(54)Comisia ar trebui să determine, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă măsurile luate de statele membre în privința produselor fertilizante cu marcaj CE neconforme sunt sau nu justificate. Având în vedere că aceste acte sunt legate de întrebarea dacă măsurile naționale sunt sau nu justificate, nu este necesar ca actele să fie supuse unui control de către statele membre.

(55)Se înregistrează în prezent progrese tehnice promițătoare în domeniul reciclării deșeurilor, cum ar fi reciclarea fosforului din nămolurile de epurare și producția de produse fertilizante din subproduse de origine animală, cum ar fi cărbunele biologic. Ar trebui să fie posibil ca produsele care conțin sau constau în aceste materii să acceseze piața internă fără întârzieri inutile în cazul în care procesele de fabricație au fost analizate din punct de vedere științific, iar cerințele procesului au fost stabilite la nivelul Uniunii. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește definirea unor categorii mai largi sau suplimentare de produse fertilizante sau materii componente eligibile pentru utilizarea în producția de astfel de produse. Pentru subprodusele de origine animală, categoria de materii componente ar trebui să fie extinsă sau adăugată numai în măsura în care a fost determinat un punct final din lanțul de producție în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, întrucât subprodusele de origine animală pentru care nu a fost determinat un astfel de punct final sunt, în orice caz, excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(56)În plus, ar trebui să existe posibilitatea de a reacționa imediat la noile constatări referitoare la condițiile în care produsele fertilizante cu marcaj CE sunt suficient de eficace și la noile evaluări ale riscurilor privind sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, siguranța sau mediul. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea cerințelor aplicabile diferitelor categorii de produse fertilizante cu marcaj CE.

(57)În cursul exercitării acestor competențe, este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(58)Statele membre ar trebui să prevadă norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și să se asigure că normele respective sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute ar trebui să fie eficace, proporționale și disuasive.

(59)Este necesar să se prevadă dispoziții tranzitorii care să permită punerea la dispoziție pe piață a îngrășămintelor UE care au fost deja introduse pe piață în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 înainte de data aplicării prezentului regulament, fără ca produsele respective să trebuiască să respecte alte cerințe legate de produs. Distribuitorii ar trebui astfel să poată furniza îngrășămintele CE care au fost introduse pe piață, adică stocurile care se află deja în lanțul de distribuție, înainte de data aplicării prezentului regulament.

(60)Este necesar să se acorde o perioadă de timp suficientă operatorilor economici pentru a se conforma obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, și statelor membre pentru a înființa infrastructurile administrative necesare pentru aplicarea acestuia. Aplicarea ar trebui să fie, prin urmare, amânată până la o dată ulterioară, până la care aceste preparate pot fi finalizate în mod rezonabil.

(61)Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume garantarea funcționării pieței interne și asigurarea, în același timp, a faptului că produsele fertilizante cu marcaj CE de pe piață îndeplinesc cerințele care oferă un nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor, a siguranței și a mediului, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul 1
Dispoziții generale

Articolul 1
Domeniu de aplicare

1.Prezentul regulament se aplică produselor fertilizante cu marcaj CE.

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică următoarelor produse:

(a)subprodusele de origine animală care sunt supuse cerințelor din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009,

(b)produsele de protecție a plantelor care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.

2.Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării următoarelor acte:

(a)Directiva 86/278/CEE;

(b)Directiva 89/391/CEE;

(c)Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(d)Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(e)Regulamentul (CE) nr. 1881/2006;

(f)Directiva 2000/29/CE;

(g)Regulamentul (UE) nr. 98/2013;

(h)Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

Articolul 2
Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)„produs fertilizant” înseamnă o substanță, un amestec, un microorganism sau orice alt material, aplicat sau care urmează să fie aplicat, ca atare sau amestecat cu alt material, pe plante sau pe rizosfera plantelor în scopul de a le furniza plantelor nutrienți sau de a le îmbunătăți eficiența nutrițională;

(2)„produs fertilizant cu marcaj CE” înseamnă un produs fertilizant care este marcat CE atunci când este pus la dispoziție pe piață;

(3)„substanță” înseamnă o substanță în sensul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(4)„amestec” înseamnă un amestec în sensul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(5)„microorganism” înseamnă un microorganism în sensul articolului 3 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

(6)„punere la dispoziție pe piața” înseamnă orice furnizare a unui produs fertilizant cu marcaj CE în vederea distribuirii sau utilizării pe piața Uniunii în cadrul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

(7)„introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pe piața Uniunii pentru prima dată a unui produs fertilizant cu marcaj CE;

(8)„producător” înseamnă o persoană fizică sau juridică care produce un produs fertilizant cu marcaj CE sau pentru care se proiectează sau se produce un astfel de produs fertilizant cu marcaj CE și care comercializează produsul fertilizant respectiv sub denumirea sau marca sa;

(9)„reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

(10)„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și care introduce un produs fertilizant cu marcaj CE dintr-o țară terță pe piața Uniunii;

(11)„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un produs fertilizant cu marcaj CE;

(12)„operatori economici” înseamnă producători, reprezentanți autorizați, importatori și distribuitori;

(13)„specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs fertilizant cu marcaj CE;

(14)„standard armonizat” înseamnă un standard armonizat, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

(15)„acreditare” înseamnă acreditare astfel cum a fost definită la articolul 2 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

(16)„organism național de acreditare” înseamnă un organism național de acreditare astfel cum a fost definit la articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

(17)„evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se verifică dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale din prezentul regulament pentru un produs fertilizant cu marcaj CE;

(18)„organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv încercarea, certificarea și inspecția;

(19)„rechemare” înseamnă orice măsură care are ca scop returnarea unui produs fertilizant cu marcaj CE care a fost deja pus la dispoziția utilizatorului final;

(20)„retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica comercializarea unui produs fertilizant cu marcaj CE din lanțul de aprovizionare;

(21)„marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul fertilizant este în conformitate cu toate cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;

(22)„legislație de armonizare a Uniunii” înseamnă orice legislație a Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor.

Articolul 3
Libera circulație

Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante care sunt conforme cu prezentul regulament.

Articolul 4
Cerințe referitoare la produs

1.Un produs fertilizant cu marcaj CE trebuie:

(a)să îndeplinească cerințele stabilite în anexa I pentru categoria de produs relevantă;

(b)să îndeplinească cerințele stabilite în anexa II pentru categoria sau categoriile de materie componentă relevantă;

(c)să fie etichetat în conformitate cu cerințele de etichetare stabilite în anexa III.

2.Pentru aspectele care nu sunt cuprinse în anexa I sau în anexa II, produsele fertilizante cu marcaj CE trebuie să îndeplinească cerința conform căreia utilizarea lor, astfel cum se prevede în instrucțiunile de utilizare, nu conduce la obținerea unor alimente sau furaje de origine vegetală nesigure în sensul articolelor 14 și, respectiv, 15 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Articolul 5
Punerea la dispoziție pe piață

Produse fertilizante cu marcaj CE pot fi puse la dispoziție pe piață numai dacă îndeplinesc cerințele prezentului regulament.

Capitolul 2
Obligațiile operatorilor economici

Articolul 6
Obligațiile producătorilor

1.Atunci când introduc pe piață produse fertilizante cu marcaj CE, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale de siguranță prevăzute în anexa I în funcție de categoria relevantă de produse și cerințele stabilite în anexa II pentru categoria sau categoriile de materii componente relevante.

2.Înainte de a introduce pe piață produse fertilizante cu marcaj CE, producătorii întocmesc documentația tehnică și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității menționată în articolul 14 sau dispun efectuarea acesteia. În cazul în care conformitatea unui astfel de produs fertilizant cu cerințele aplicabile prevăzute de prezentul regulament a fost demonstrată prin procedura menționată, producătorii aplică marcajul CE, întocmesc o declarație de conformitate UE și se asigură că declarația însoțește produsul fertilizant atunci când este introdus pe piață.

3.Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de 10 ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE care face obiectul respectivelor documente.

4.Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă cu prezentul regulament a produselor fertilizante cu marcaj CE care fac parte dintr-o producție în serie. Modificările în metoda de fabricare sau cele referitoare la caracteristicile produselor fertilizante vizate și modificările standardelor armonizate, ale specificațiilor comune menționate la articolul 13 sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui produs fertilizant cu marcaj CE, se iau în considerare în mod corespunzător.

Ori de câte ori acest lucru este justificat, având în vedere performanța unui produs fertilizant cu marcaj CE sau riscurile pe care le prezintă acesta, producătorii testează prin eșantionare produsele fertilizante puse la dispoziție pe piață, investighează plângerile, și, dacă este nevoie, păstrează un registru cu plângerile respective, cu produsele fertilizante cu marcaj CE neconforme și cu rechemările de astfel de produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

5.Producătorii se asigură că ambalajul produselor fertilizante cu marcaj CE pe care le-au introdus pe piață poartă numărul tipului, al lotului sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, în cazul în care produsele fertilizante sunt furnizate fără ambalaj, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută într-un document care însoțește fiecare produs fertilizant.

6.Producătorii își indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați pe ambalajul produsului fertilizant cu marcaj CE sau, dacă produsul fertilizant este furnizat fără ambalaj, într-un document care însoțește produsul fertilizant. Adresa poștală indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

7.Producătorii se asigură că produsele fertilizante cu marcaj CE sunt etichetate în conformitate cu anexa III sau, în cazul în care produsul fertilizant este furnizat fără ambalaj, că declarația de etichetare este furnizată într-un document care însoțește produsul fertilizant și care este accesibil pentru inspecție în momentul în care produsul este introdus pe piață. Declarația de etichetare trebuie să fie într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză, și trebuie să fie clară, ușor de înțeles și inteligibilă.

8.Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezentul regulament iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs fertilizant în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.

În plus, în cazul în care producătorii consideră sau au motive să creadă că produsele fertilizante cu marcaj CE pe care le-au introdus pe piață prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, aceștia informează imediat autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsele fertilizante, precizând detaliile corespunzătoare, în special cu privire la orice neconformitate și la orice măsuri corective luate.

9.Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE cu prezentul regulament, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele fertilizante cu marcaj CE pe care le-au introdus pe piață.

10.Producătorul trebuie să depună la autoritatea competentă a statului membru de destinație un raport privind testul de rezistență la detonare descris în anexa IV, pentru următoarele produse fertilizante cu marcaj CE:

(a)îngrășăminte anorganice solide simple sau compuse pe bază de nitrat de amoniu și cu un conținut ridicat de azot, astfel cum se specifică în anexa I, în categoria funcțională de produse 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A);

(b)amestecurile de produse fertilizante, astfel cum se specifică în categoria funcțională de produse 7 din anexa I, care conțin un îngrășământ menționat la litera (a).

Raportul este prezentat cu cel puțin cinci zile înainte de introducerea pe piață a acestor produse.

Articolul 7
Reprezentantul autorizat

1.Un producător poate numi, prin mandat scris, un reprezentant autorizat.

Obligațiile stabilite la articolul 6 alineatul (1) și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la articolul 6 alineatul (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

2.Un reprezentant autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul îi permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:

(a)să păstreze declarația de conformitate UE și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE care face obiectul respectivelor documente;

(b)în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, să îi furnizeze autorității respective toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE;

(c)să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de produsele fertilizante cu marcaj CE care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat.

Articolul 8
Obligațiile importatorilor

1.Importatorii introduc pe piață numai produse fertilizante cu marcaj CE conforme.

2.Înainte de introducerea unui produs fertilizant cu marcaj CE pe piață, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată la articolul 14 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că produsul fertilizant cu marcaj CE este însoțit de declarația de conformitate UE și de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6). Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE nu este conform cu cerințele aplicabile prevăzute în anexa I, anexa II sau anexa III, acesta nu introduce produsul fertilizant cu marcaj CE pe piață înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

3.Importatorii își indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați pe ambalajul produsului fertilizant cu marcaj CE sau, dacă produsul fertilizant cu marcaj CE este furnizat fără ambalaj, într-un document care însoțește produsul fertilizant. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

4.Importatorii se asigură că produsul fertilizant cu marcaj CE respectiv este etichetat în conformitate cu anexa III, într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali, după cum stabilește statul membru în cauză.

5.Importatorii se asigură că, atât timp cât un produs fertilizant cu marcaj CE se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele de siguranță și calitate prevăzute în anexa I sau cu cerințele în materie de etichetare prevăzute în anexa III.

6.Ori de câte ori acest lucru este justificat, având în vedere performanța unui produs fertilizant cu marcaj CE sau riscurile pe care le prezintă acesta, importatorii testează prin eșantionare produsele fertilizante puse la dispoziție pe piață, investighează plângerile, și, dacă este nevoie, păstrează un registru cu plângerile respective, cu produsele fertilizante cu marcaj CE neconforme și cu rechemările de astfel de produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

7.Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezentul regulament iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs fertilizant în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.

În plus, în cazul în care importatorii consideră sau au motive să creadă că produsele fertilizante cu marcaj CE pe care le-au introdus pe piață prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, aceștia informează imediat autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsele fertilizante, precizând detaliile corespunzătoare, în special cu privire la orice neconformitate și la orice măsuri corective luate.

8.Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.

9.Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele fertilizante cu marcaj CE pe care le-au introdus pe piață.

10.Importatorul trebuie să depună la autoritatea competentă a statului membru de destinație un raport privind testul de rezistență la detonare descris în anexa IV, pentru următoarele produse fertilizante cu marcaj CE:

(a)îngrășăminte anorganice solide simple sau compuse pe bază de nitrat de amoniu și cu un conținut ridicat de azot, astfel cum se specifică în anexa I, în categoria funcțională de produse 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A);

(b)amestecurile de produse fertilizante, astfel cum se specifică în categoria funcțională de produse 7 din anexa I, care conțin un îngrășământ menționat la litera (a).

Raportul este prezentat cu cel puțin cinci zile înainte de introducerea pe piață a acestor produse.

Articolul 9
Obligațiile distribuitorilor

1.Atunci când introduc pe piață un produs fertilizant cu marcaj CE, distribuitorii acordă o atenție deosebită cerințelor prezentului regulament.

2.Înainte de a pune la dispoziție pe piață un produs fertilizant cu marcaj CE, distribuitorii verifică dacă produsul fertilizant cu marcaj CE este însoțit de declarația de conformitate UE și de documentele necesare, dacă este etichetat în conformitate cu anexa III într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali din statul membru în care produsul fertilizant cu marcaj CE este pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6) și respectiv la articolul 8 alineatul (3).

Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE nu este conform cu cerințele aplicabile prevăzute în anexa I, anexa II sau anexa III, acesta nu introduce produsul fertilizant cu marcaj CE pe piață înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, distribuitorul informează producătorul sau importatorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

3.Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un produs fertilizant cu marcaj CE se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele de siguranță și calitate prevăzute în anexa I sau cu cerințele în materie de etichetare prevăzute în anexa III.

4.Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prezentul regulament iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs fertilizant în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.

În plus, în cazul în care distribuitorii consideră sau au motive să creadă că produsele fertilizante cu marcaj CE pe care le-au făcut disponibile pe piață prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, informează imediat autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție produsul fertilizant cu marcaj CE pe piață, precizând detalii, în special cu privire la orice neconformitate și la orice măsuri corective luate.

5.Distribuitorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele fertilizante cu marcaj CE pe care le-au comercializat.

Articolul 10
Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentului regulament și este supus obligațiilor ce revin producătorului prevăzute la articolul 6 atunci când introduce pe piață un produs fertilizant cu marcaj CE sub numele sau marca sa sau modifică un produs fertilizant cu marcaj CE deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentului regulament.

Articolul 11
Identificarea operatorilor economici

1.Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

(a)oricărui operator economic care le-a furnizat un produs fertilizant cu marcaj CE;

(b)oricărui operator economic căruia i-au furnizat un produs fertilizant cu marcaj CE.

2.Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul paragraf timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat produsul fertilizant cu marcaj CE și timp de 10 ani după ce au furnizat produsul fertilizant cu marcaj CE.

Capitolul 3
Conformitatea produselor fertilizante cu marcaj CE

Articolul 12
Prezumția de conformitate

Fără a aduce atingere specificațiilor comune menționate la articolul 13, produsele fertilizante cu marcaj CE care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele prevăzute în anexele I, II și III vizate de standarde în cauză sau părți ale acestora.

Articolul 13
Specificații comune

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a specificațiilor comune, a căror respectare asigură conformitatea cu cerințele stabilite în anexele I, II și III care fac obiectul acestor specificații sau al unor părți ale acestora. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 41 alineatul (3).

Articolul 14
Proceduri de evaluare a conformității

1.Evaluarea conformității unui produs fertilizant cu marcaj CE cu cerințele prezentului regulament se efectuează în conformitate cu procedura de evaluare a conformității specificată în anexa IV.

2.Înregistrările și corespondența privind procedurile de evaluare a conformității se redactează în limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) statului membru în care este stabilit organismul notificat care realizează procedurile de evaluare a conformității sau într-o limbă acceptată de organismul respectiv.

Articolul 15
Declarația de conformitate UE

1.Declarația de conformitate UE atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerințelor menționate în anexa I, anexa II și anexa III.

2.Declarația de conformitate UE se structurează după modelul prevăzut în anexa V, conține elementele specificate în modulele relevante din anexa IV și se actualizează constant. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru în care este introdus sau pus la dispoziție pe piață produsul fertilizant cu marcaj CE.

3.În cazul în care un produs fertilizant cu marcaj CE intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii care impun o declarație de conformitate UE, se întocmește o singură declarație de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă precizează actele în cauză ale Uniunii și referințele de publicare ale acestora. Aceasta poate fi un dosar care să cuprindă declarațiile de conformitate individuale relevante.

4.Prin întocmirea declarației de conformitate UE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE cu cerințele stabilite în prezentul regulament.

Articolul 16
Principii generale ale marcajului CE

Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 17
Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE

1.Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe documentele de însoțire și, în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE se furnizează în formă ambalată, pe ambalaj.

2.Marcajul CE se aplică înainte ca produsul fertilizant cu marcaj CE să fie introdus pe piață.

3.Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în procedura de evaluare a conformității stabilită în modulul D1 din anexa IV.

Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.

4.Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.

Articolul 18
Încetarea statutului de deșeu

Un produs fertilizant cu marcaj CE care a fost supus unei operațiuni de recuperare și care îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul regulament este considerat conform cu condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE și, prin urmare, se consideră că a încetat să mai fie deșeu.

Capitolul 4
Notificarea organismelor de evaluare a conformității

Articolul 19
Notificarea

Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentului regulament.

Articolul 20
Autoritățile de notificare

1.Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă de stabilirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizarea organismelor notificate, incluzând conformitatea cu articolul 25.

2.Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de un organism național de acreditare în sensul și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

3.În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul organism trebuie să fie o persoană juridică și să îndeplinească, mutatis mutandis, cerințele prevăzute la articolul 21. În plus, un astfel de organism trebuie să prevadă modalități de acoperire a responsabilităților care decurg din activitățile desfășurate.

4.Autoritatea de notificare își asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).

Articolul 21
Cerințe privind autoritățile de notificare

1.Autoritatea de notificare este instituită în așa fel încât să nu existe conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității.

2.Autoritatea de notificare se organizează și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.

3.Autoritatea de notificare este organizată în așa fel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.

4.Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități care sunt realizate de organismele de evaluare a conformității sau de servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.

5.Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.

6.Autoritatea de notificare dispune de suficient personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor sale.

Articolul 22
Obligația de informare a autorităților de notificare

Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.

Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.

Articolul 23
Cerințe cu privire la organismele notificate

1.Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11).

2.Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale a unui stat membru și are personalitate juridică.

3.Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de produsul fertilizant cu marcaj CE pe care îl evaluează.

Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea sau utilizarea produselor fertilizante care poartă marcajul CE pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.

4.Organismul de evaluare a conformității, personalul cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectanți, producători, furnizori, cumpărători, proprietari sau utilizatori ai produselor fertilizante și nici ca reprezentanți ai vreuneia dintre aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea produselor fertilizante care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de produse fertilizante în scopuri personale.

Organismul de evaluare a conformității, personalul său cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea, comercializarea, sau utilizarea produselor fertilizante și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.

5.Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și cu competența tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes în rezultatele acelor activități.

6.Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin anexa IV și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.

De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de produse fertilizante cu marcaj CE pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:

(a)personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității;

(b)descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. El dispune de politici și proceduri adecvate care fac distincție între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și alte activități;

(c)procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Un organism de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

7.Personalul responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității trebuie să posede următoarele:

(a)o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

(b)cunoștințe satisfăcătoare privind cerințele evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

(c)cunoștințe și o înțelegere corespunzătoare a cerințelor stabilite în anexa I, anexa II și anexa III, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din legislația națională;

(d)abilitatea necesară pentru a elabora certificate, procese-verbale și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.

8.Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului cu funcții superioare de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată.

Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.

9.Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu este asumată de stat în conformitate cu legislația națională sau statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.

10.Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul anexei IV, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de autor sunt protejate.

11.Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul articolului 35 sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare, ca orientare generală, deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.

Articolul 24
Prezumția de conformitate a organismelor notificate

În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta este în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 23 în măsura în care standardele armonizate aplicabile vizează aceste cerințe.

Articolul 25
Filialele organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate

1.În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 23 și informează autoritatea de notificare în acest sens.

2.Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.

3.Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.

4.Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în temeiul anexei IV.

Articolul 26
Cererea de notificare

1.Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către autoritatea de notificare a statului membru în care este constituit.

2.Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a produsului sau produselor care poartă marcajul CE pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele prevăzute la articolul 23.

Articolul 27
Procedura de notificare

1.Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care au îndeplinit cerințele prevăzute la articolul 23.

2.Acestea le notifică Comisiei și celorlalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie.

3.Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale produsului (produselor) fertilizant(e) cu marcaj CE vizate și atestarea competenței menționate la articolul 26 alineatul (2).

4.Organismul în cauză poate exercita activitățile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecții din partea Comisiei și a celorlalte state membre, transmise în termen de două săptămâni de la notificare.

Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentului regulament.

5.Autoritatea de notificare notifică Comisiei și celorlalte state membre î orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.

Articolul 28
Numerele de identificare și listele cu organismele notificate

1.Comisia atribuie un număr de identificare organismului notificat.

Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în baza mai multor acte ale Uniunii.

2.Comisia pune la dispoziția publicului lista cu organismele notificate în baza prezentului regulament, inclusiv numerele de identificare care le-au fost atribuite și activitățile pentru care au fost notificate.

Comisia asigură actualizarea listei.

Articolul 29
Modificări ale notificărilor

1.În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la articolul 23 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.

2.În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie puse la dispoziția autorităților competente de notificare și de supraveghere a pieței, la cererea acestora.

Articolul 30
Contestarea competenței organismelor notificate

1.Comisia investighează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui organism notificat sau privind îndeplinirea, în continuare, de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin.

2.Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.

3.Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.

4.În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită statului membru notificator să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.

Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 41 alineatul (2).

Articolul 31
Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate

1.Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în conformitate cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa IV.

2.Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele notificate își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Procedând astfel, organismele în cauză respectă totuși gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE cu prezentul regulament.

3.În cazul în care un organism notificat constată că un producător nu îndeplinește cerințele prevăzute în anexele I, II sau III sau în standardele armonizate, în specificațiile comune menționate la articolul 13 sau în alte specificații tehnice corespunzătoare, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat.

4.În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului, un organism notificat constată că un produs fertilizant cu marcaj CE nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.

5.În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.

Articolul 32
Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate

Statele membre se asigură că este disponibilă o procedură de recurs împotriva deciziilor organismelor notificate.

Articolul 33
Obligații de informare în sarcina organismelor notificate

1.Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu:

(a)orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificate;

(b)orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;

(c)orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței;

(d)la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractate.

2.Organismele notificate le furnizează celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezentul regulament care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității, vizând aceleași produse fertilizante cu marcaj CE, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.

Articolul 34
Schimbul de experiență

Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.

Articolul 35
Coordonarea organismelor notificate

Comisia se asigură că între organismele notificate în temeiul prezentului regulament se instituie și funcționează în mod corespunzător o coordonare și cooperare adecvate, sub forma unui grup sectorial al organismelor notificate.

Statele membre se asigură că organismele notificate participă la activitatea grupului respectiv, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.

Capitolul 5
Supravegherea pieței Uniunii, controlul produselor fertilizante cu marcaj CE care intră pe piața Uniunii și procedura de salvgardare la nivelul Uniunii

Articolul 36
Supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor fertilizante cu marcaj CE care intră pe piața Uniunii

Articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică produselor fertilizante cu marcaj CE.

Articolul 37
Procedura aplicabilă produselor fertilizante cu marcaj CE care prezintă un risc la nivel național

1.În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE reprezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, acestea efectuează o evaluare cu privire la produsul fertilizant în cauză, acoperind cerințele relevante prevăzute în prezentul regulament. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.

În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul fertilizant cu marcaj CE nu este conform cerințelor stabilite în prezentul regulament, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate în decursul unei perioade rezonabile pentru a aduce produsul fertilizant în conformitate cu acele cerințe sau pentru a retrage produsul fertilizant de pe piață ori pentru a-l rechema, proporțională cu natura riscului și stabilită de autoritățile respective, sau pentru a retrage marcajul CE.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea paragraf.

2.În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic.

3.Operatorul economic se asigură că sunt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate produsele fertilizante cu marcaj CE vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în interiorul Uniunii.

4.În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului fertilizant cu marcaj CE pe piața națională sau pentru a retrage ori a rechema produsul de pe piață.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective.

5.Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica produsul fertilizant cu marcaj CE neconform, la originea produsului fertilizant respectiv, la natura neconformității invocate și riscul implicat, la natura și durata măsurilor naționale luate, precum și la argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:

(a)neîndeplinirea, de către produsele fertilizante cu marcaj CE, a cerințelor care figurează în anexele I, II sau III;

(b)existența unor deficiențe în ceea ce privește standardele armonizate menționate la articolul 12 care conferă prezumția de conformitate.

6.Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile luate și la informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE în cauză pe care le au la dispoziție, precum și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională luată.

7.În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, niciun stat membru, nici Comisia nu a ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura este considerată justificată.

8.Statele membre se asigură că măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea de pe piață, sunt luate fără întârziere în ceea ce privește produsul fertilizant cu marcaj CE în cauză.

Articolul 38
Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii

1.În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 37 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) în cauză și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare sub forma unei decizii, prin care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu.

În cazul în care măsura națională este considerată justificată, decizia impune tuturor statelor membre să ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsul fertilizant cu marcaj CE neconform este retras de pe piața lor națională și să informeze Comisia în consecință.

În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, decizia impune statului membru în cauză să retragă măsura.

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora, precum și operatorului (operatorilor) economic(i) în cauză.

2.În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea produselor fertilizante cu marcaj CE este atribuită unor deficiențe în ceea ce privește standardele armonizate menționate la articolul 37 alineatul (5) litera (b), Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Articolul 39
Produse fertilizante cu marcaj CE conforme care prezintă un risc

1.În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 37 alineatul (1), un stat membru constată că, deși un produs fertilizant cu marcaj CE este în conformitate cu prezentul regulament, acesta prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, acesta solicită operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare, într-un termen rezonabil, pentru a se asigura că produsul fertilizant cu marcaj CE în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage produsul fertilizant cu marcaj CE de pe piață sau pentru a-l rechema.

2.Operatorul economic garantează că sunt luate măsuri corective pentru toate produsele fertilizante cu marcaj CE vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.

3.Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre. Informațiile respective includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea produsului fertilizant cu marcaj CE respectiv, originea și lanțul de aprovizionare aferente produsului fertilizant cu marcaj CE respectiv, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale luate.

4.Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează măsurile naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare sub forma unei decizii prin intermediul căruia stabilește dacă măsura națională este sau nu justificată, și, după caz, prevede măsuri adecvate.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 41 alineatul (3).

Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător legate de protecția sănătății oamenilor, a animalelor sau a plantelor, a siguranței sau a mediului, Comisia adoptă acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 41 alineatul (4).

5.Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).

Articolul 40
Neconformitatea formală

1.Fără a aduce atingere articolului 37, un stat membru solicită operatorului economic vizat să pună capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare cu privire la un produs fertilizant cu marcaj CE:

(a)marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 17 din prezentul regulament;

(b)numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat prin încălcarea articolului 17 sau nu a fost aplicat atunci când acest lucru este impus de articolul 17;

(c)declarația de conformitate UE nu însoțește produsul fertilizant cu marcaj CE;

(d)declarația de conformitate UE nu a fost întocmită corect;

(e)documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

(f)informațiile menționate la articolul 6 alineatul (6) sau la articolul 8 alineatul (3) lipsesc, sunt false sau incomplete;

(g)nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la articolul 6 sau la articolul 8.

2.În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață sau că marcajul CE este îndepărtat.

Capitolul 6
Comitetul și actele delegate

Articolul 41
Procedura comitetelor

1.Comisia este asistată de Comitetul pentru produse fertilizante. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2.Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

3.Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

4.Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.

Articolul 42
Modificarea anexelor

1.Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 pentru a modifica anexele I-IV, în vederea adaptării acestora la progresul tehnic și a facilitării accesului la piața internă și a liberei circulații a produselor fertilizante cu marcaj CE:

(a)care sunt susceptibile de a face obiectul unor schimburi comerciale semnificative pe piața internă și

(b)pentru care există dovezi științifice că nu prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu și că sunt suficient de eficace.

2.În cazul în care Comisia modifică anexa II în vederea adăugării de noi microorganisme la categoria de materii componente pentru astfel de organisme în conformitate cu alineatul (1), trebuie să facă acest lucru pe baza următoarelor date:

(a)numele microorganismului;

(b)clasificarea taxonomică a microorganismului;

(c)date istorice cu privire la producția și utilizarea sigură a microorganismului;

(d)relația taxonomică cu speciile de microorganisme care îndeplinesc cerințele de prezumție recunoscută de siguranță stabilite de Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară;

(e)informații cu privire la nivelul reziduurilor de toxine;

(f)informații privind procesul de producție și

(g)informații privind identitatea intermediarilor reziduali sau a metaboliților microbieni în materia componentă.

3.Atunci când adoptă acte delegate în conformitate cu alineatul (1), Comisia poate modifica categoriile de materii componente prevăzute în anexa II în scopul de a adăuga subproduse de origine animală în sensul definiției din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 numai în cazul în care a fost stabilit un punct final în lanțul de prelucrare pentru produsele în cauză, în conformitate cu procedurile prevăzute în regulamentul respectiv.

4.Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, pentru a modifica anexele I-IV, în funcție de progresele științifice. Comisia utilizează această împuternicire în cazul în care, pe baza unei evaluări a riscurilor, se dovedește necesară o modificare pentru a se asigura că niciun produs fertilizant cu marcaj CE care respectă cerințele prezentului regulament nu prezintă, în condiții normale de utilizare, un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu.

Articolul 43
Exercitarea competențelor delegate

1.Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de cinci ani de la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data aplicării prezentului regulament] competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 42. Comisia prezintă un raport privind delegarea competențelor cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea competențelor se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

3.Delegarea competențelor menționată la articolul 42 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

4.De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

5.Un act delegat adoptat în temeiul articolului 42 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au exprimat obiecții în termen de două luni de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Capitolul 7
Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 44
Sancțiuni

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive. Statele membre informează fără întârziere Comisia despre sancțiunile și măsurile respective, precum și, în cel mai scurt termen, despre orice modificare ulterioară care le afectează.

Articolul 45
Amendamente la Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 se modifică după cum urmează:

(1)la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul produselor derivate menționate la articolele 32, 35 și 36 care nu mai prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea publică sau animală, poate fi stabilit un punct final al lanțului de prelucrare după care produsele respective nu mai fac obiectul cerințelor impuse de prezentul regulament.”;

(2)alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.    În cazul existenței unor riscuri pentru sănătatea umană sau animală, produselor derivate menționate la articolele 32, 33 și 36 din prezentul regulament li se aplică mutatis mutandis articolele 53 și 54 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 cu privire la măsurile de urgență privind sănătatea.”

Articolul 46
Amendamente la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 se modifică după cum urmează:

(1)La articolul 2 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)    influențarea proceselor vitale ale plantelor, cum ar fi substanțele care le influențează creșterea, altele decât un nutrient sau un biostimulator al plantelor;”

(2)La articolul 3, se adaugă următorul punct:

(3)„34.    «biostimulator al plantelor» înseamnă un produs care stimulează procesele nutriționale ale plantelor independent de conținutul de nutrienți al produsului, cu singurul scop de a îmbunătăți una sau mai multe dintre următoarele caracteristici ale plantei:

(a)utilizarea eficientă a nutrienților;

(b)toleranța la stresul abiotic;

(c)caracteristicile calitative ale plantelor cultivate.”

Articolul 47
Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 2003/2003

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se abrogă cu efect de la data menționată la articolul 49 al doilea paragraf.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 48
Dispoziții tranzitorii

Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a produselor care au fost introduse pe piață ca îngrășăminte și sunt marcate cu mențiunea „îngrășământ CE” în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 înainte de [Oficiul pentru Publicații este rugat rugăm să introducă data aplicării prezentului regulament]. Cu toate acestea, capitolul 5 se aplică mutatis mutandis produselor în cauză.

Articolul 49
Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

(1) http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=4416  
(2) COM(2015) 614/2
(3) JO L 300, 14.11.2009, p. 1.
(4) JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
(5) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(6) http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
(7) http://bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBI_JU_annual_Work_plan_2014.pdf  
(8) A se vedea secțiunea 4, Concluzii și recomandări.
(9) Pentru rapoartele de activitate ale acestui grup, a se vedea http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1320&NewSearch=1&NewSearch=1&Lang=RO  
(10) http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm?utm_content=buffer68ffa&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
(11) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2012_grow_001_fertilisers_en.pdf  
(12) http://bookshop.europa.eu/ro/study-on-options-to-fully-harmonise-the-eu-legislation-on-fertilising-materials-including-technical-feasibility-environmental-economic-and-social-impacts-pbNB0114252/
(13) Raportul atelierului poate fi descărcat la adresa: http://bookshop.europa.eu/ro/circular-approaches-to-phosphorus-pbKI0115204/
(14) JO C , , p. .
(15) Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele (JO L 304, 21.11.2003, p. 1).
(16) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).
(17) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).
(18) Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulamentul privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).
(19) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
(20) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
(21) Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).
(22) Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (JO L 181, 4.7.1986, p. 6).
(23) Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).
(24) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
(25) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).
(26) Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).
(27) Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).
(28) Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (JO L 39, 9.2.2013, p. 1).
(29) Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).
(30) Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).
(31) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Bruxelles, 17.3.2016

COM(2016) 157 final

Pachetul privind economia circulară

ANEXE

la

propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului

de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009

{SWD(2016) 64 final}
{SWD(2016) 65 final}


ANEXE

la

propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului

de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009

ANEXA I
Categoriile funcționale de produse („CFP”) pentru produsele fertilizante cu marcaj CE

Partea I
Desemnarea categoriilor funcționale de produse

1.    Îngrășământ

A.    Îngrășământ organic

I.    Îngrășământ organic solid

II.    Îngrășământ organic lichid

B.    Îngrășământ organo-mineral

I.    Îngrășământ organo-mineral solid

II.    Îngrășământ organo-mineral lichid

C.    Îngrășământ anorganic

I.    Îngrășământ anorganic cu macroelemente

a)    Îngrășământ anorganic solid cu macroelemente

i)    Îngrășământ anorganic solid simplu cu macroelemente

A)    Îngrășământ anorganic solid simplu cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu conținut ridicat de azot

ii)    Îngrășământ anorganic solid compus cu macroelemente

A)    Îngrășământ anorganic solid compus cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu conținut ridicat de azot

b)    Îngrășământ anorganic lichid cu macroelemente

i)    Îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelemente

ii)    Îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente

II.    Îngrășământ anorganic cu oligoelemente

a)    Îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente

b)    Îngrășământ anorganic compus cu oligoelemente

2.    Amendament mineral bazic

3.    Ameliorator de sol

A.    Ameliorator organic de sol

B.    Ameliorator anorganic de sol

4.    Substraturi de cultură

5.    Aditiv agronomic

A.    Inhibitori

I.    Inhibitori de nitrificare

II.    Inhibitori de urează

B.    Agenți de chelare

C.    Agenți de complexare

6.    Biostimulator al plantelor

A.    Biostimulator microbian al plantelor

B.    Biostimulator nemicrobian al plantelor

I.    Biostimulator organic nemicrobian al plantelor

II.    Biostimulator anorganic nemicrobian al plantelor

7.    Amestec de produse fertilizante

Partea a II-a
Cerințe privind categoriile funcționale de produse

1.Prezenta parte stabilește cerințele referitoare la categoriile funcționale de produse („CFP”) în care se împart produsele fertilizante cu marcaj CE.

2.Cerințele stabilite în cadrul prezentei anexe pentru o anumită CFP se aplică produselor fertilizante cu marcaj CE din toate subcategoriile din CFP respectivă.

3.Atunci când, din natura sau din procesul de fabricație a unui anumit produs fertilizant cu marcaj CE, rezultă în mod cert și de necontestat că este îndeplinită o anumită cerință (cum ar fi absența unui anumit contaminant), în cadrul evaluării conformității, se poate presupune îndeplinirea acelei cerințe fără a mai fi nevoie de verificare (de exemplu, prin testare), pe răspunderea producătorului.

4.În cazul în care un produs fertilizant cu marcaj CE conține o substanță pentru care s-au stabilit limite maxime ale reziduurilor pentru produsele alimentare și hrana pentru animale în conformitate cu:

(a)Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului 1 ,

(b)Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului 2 ,

(c)Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 3 sau

(d)Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului 4 ,

utilizarea produsului fertilizant cu marcaj CE, conform instrucțiunilor de utilizare, nu trebuie să ducă la depășirea limitelor respective în produsele alimentare sau în hrana pentru animale.

CFP 1: Îngrășământ

Un îngrășământ este un produs fertilizant cu marcaj CE destinat să asigure nutrienți plantelor.

CFP 1(A): Îngrășământ organic

1.Un îngrășământ organic conține

carbon (C) și

nutrienți

de origine exclusiv biologică, cu excluderea materialelor fosilizate sau încorporate în formațiuni geologice.

2.În produsele fertilizante cu marcaj CE, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori:

cadmiu (Cd)    1,5 mg/kg substanță uscată,

crom hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg substanță uscată,

mercur (Hg)    1 mg/kg substanță uscată,

nichel (Ni)    50 mg/kg substanță uscată,

plumb (Pb)    120 mg/kg de substanță uscată și

biuret (C2H5N3O2)    12 g/kg de substanță uscată.

3.Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g de produs fertilizant cu marcaj CE.

4.Niciunul dintre următoarele două tipuri de bacterii nu trebuie să fie prezent în produsul fertilizant cu marcaj CE în concentrații mai mari de 1 000 CFU/g de masă proaspătă:

(a)Escherichia coli sau

(b)Enterococcaceae.

Aceasta se demonstrează prin măsurarea prezenței a cel puțin unuia dintre cele două tipuri de bacterii.

CFP 1(A)(I): Îngrășământ organic solid

1.Un îngrășământ organic solid conține cel puțin 40 % din masă substanță uscată.

2.Produsul fertilizant cu marcaj CE conține cel puțin unul dintre următorii nutrienți declarați, în cantitățile minime precizate:

2,5 % din masă azot (N) total,

2 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total sau

2 % din masă oxid de potasiu (K2O) total.

3.Carbonul (C) organic este prezent în produsul fertilizant cu marcaj CE în proporție de cel puțin 15 % din masă.

CFP 1(A)(II): Îngrășământ organic lichid

1.Un îngrășământ organic lichid conține până la 40 % substanță uscată.

2.Produsul fertilizant cu marcaj CE conține cel puțin unul dintre următorii nutrienți declarați, în cantitățile minime precizate:

2 % din masă azot (N) total,

1 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total sau

2 % din masă oxid de potasiu (K2O) total.

3.Carbonul (C) organic este prezent în produsul fertilizant cu marcaj CE în proporție de cel puțin 5 % din masă.

CFP 1(B): Îngrășământ organo-mineral

1.Un îngrășământ organo-mineral este compus din:

unul sau mai multe îngrășăminte anorganice, astfel cum se specifică la punctul privind CFP 1(C) de mai jos, și

un material care conține

carbon (C) organic și

nutrienți

de origine exclusiv biologică, cu excluderea materialelor fosilizate sau încorporate în formațiuni geologice.

2.În cazul în care unul sau mai multe dintre îngrășămintele anorganice din compoziție este un îngrășământ anorganic solid simplu sau compus cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu conținut ridicat de azot, astfel cum se specifică la punctul privind CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), produsul fertilizant cu marcaj CE nu poate conține azot (N) în proporție egală sau mai mare de 15,75 % din greutate provenit din nitrat de amoniu (NH4NO3).

3.În produsele fertilizante cu marcaj CE, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori:

(a)cadmiu (Cd)

(1)în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE are un conținut total de fosfor (P) mai mic de 5 % din masă echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5): 3 mg/kg substanță uscată sau

(2)în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE are un conținut total de fosfor (P) mai mare sau egal cu 5 % din masă echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5) („îngrășământ fosfatic”):

începând de la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data aplicării prezentului regulament]: 60 mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5);

începând de la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data la care se împlinesc trei ani de la data aplicării prezentului regulament]: 40 mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5) și

începând de la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data la care se împlinesc doisprezece ani de la data aplicării prezentului regulament]: 20 mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5);

(b)crom hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg substanță uscată,

(c)mercur (Hg)    1 mg/kg substanță uscată,

(d)nichel (Ni)    50 mg/kg substanță uscată și

(e)plumb (Pb)    120 mg/kg substanță uscată.

4.Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g de produs fertilizant cu marcaj CE.

5.Niciunul dintre următoarele două tipuri de bacterii nu trebuie să fie prezent în produsul fertilizant cu marcaj CE în concentrații mai mari de 1 000 CFU/g de masă proaspătă:

(a)Escherichia coli sau

(b)Enterococcaceae.

Aceasta se demonstrează prin măsurarea prezenței a cel puțin unuia dintre cele două tipuri de bacterii.

CFP 1(B)(I): Îngrășământ organo-mineral solid

1.Un îngrășământ organo-mineral solid conține cel puțin 60 % din masă substanță uscată.

2.Produsul fertilizant cu marcaj CE conține cel puțin unul dintre următorii nutrienți declarați, în cantitățile minime precizate:

2,5 % din masă azot (N) total, din care 1% din masa produsului fertilizant cu marcaj CE este azot (N) organic sau

2 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total sau

2 % din masă oxid de potasiu (K2O) total.

3.Carbonul (C) organic este prezent în produsul fertilizant cu marcaj CE în proporție de cel puțin 7,5 % din masă.

4.În produsul fertilizant cu marcaj CE, fiecare unitate conține materie organică și nutrienți în conținutul declarat.

CFP 1(B)(II): Îngrășământ organo-mineral lichid

1.Un îngrășământ organo-mineral lichid conține până la 60 % din masă substanță uscată.

2.Produsul fertilizant cu marcaj CE conține cel puțin unul dintre următorii nutrienți declarați, în cantitățile minime precizate:

2 % din masă azot (N) total, din care 0,5 % din masa produsului fertilizant cu marcaj CE este azot (N) organic sau

2 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total sau

2 % din masă oxid de potasiu (K2O) total.

3.Carbonul (C) organic este prezent în produsul fertilizant cu marcaj CE în proporție de cel puțin 3 % din masă.

CFP 1(C): Îngrășământ anorganic

Un îngrășământ anorganic este un îngrășământ care nu este organic sau organo-mineral.

CFP 1(C)(I): Îngrășământ anorganic cu macroelemente

1.Un îngrășământ anorganic cu macroelemente este menit să le furnizeze plantelor unul sau mai multe dintre macroelementele următoare: azot (N), fosfor (P), potasiu (K), magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na).

2.În produsele fertilizante cu marcaj CE, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori:

(a)cadmiu (Cd)

(1)în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE are un conținut total de fosfor (P) mai mic de 5 % din masă echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5): 3 mg/kg substanță uscată sau

(2)în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE are un conținut total de fosfor (P) mai mare sau egal cu 5 % din masă echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5) („îngrășământ fosfatic”):

începând de la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data aplicării prezentului regulament]: 60 mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5);

începând de la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data la care se împlinesc trei ani de la data aplicării prezentului regulament]: 40 mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5) și

începând de la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data la care se împlinesc doisprezece ani de la data aplicării prezentului regulament]: 20 mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5);

(b)crom hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg substanță uscată,

(c)mercur (Hg)    2 mg/kg substanță uscată,

(d)nichel (Ni)    120 mg/kg substanță uscată,

(e)plumb (Pb)    150 mg/kg substanță uscată,

(f)arsen (As)    60 mg/kg substanță uscată,

(g)biuret (C2H5N3O2)    12 g/kg substanță uscată și

(h)perclorat (ClO4-)    50 mg/kg substanță uscată.

CFP 1(C)(I)(a): Îngrășământ anorganic solid cu macroelemente

Un îngrășământ anorganic solid cu macroelemente este un îngrășământ anorganic cu macroelemente care nu este nici în suspensie, nici în soluție în sensul de la punctul privind CFP 1(C)(I)(b) din prezenta anexă.

CFP 1(C)(I)(a)(i): Îngrășământ anorganic solid simplu cu macroelemente

1.Un îngrășământ anorganic solid simplu cu macroelemente are un conținut declarat de un singur nutrient.

2.Produsul fertilizant cu marcaj CE conține unul dintre următorii nutrienți declarați, în cantitatea minimă precizată:

10 % din masă azot (N) total,

12 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total,

6 % din masă oxid de potasiu (K2O) total,

5 % din masă oxid de magneziu (MgO) total,

12 % din masă oxid de calciu (CaO) total,

10 % din masă trioxid de sulf (SO3) total sau

1 % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

CFP 1(C)(I)(a)(ii): Îngrășământ anorganic solid compus cu macroelemente

1.Un îngrășământ anorganic solid compus cu macroelemente are un conținut declarat de mai mult de un nutrient.

2.Produsul fertilizant cu marcaj CE conține mai mulți dintre următorii nutrienți declarați, în cantitățile minime precizate:

3 % din masă azot (N) total,

3 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total,

3 % din masă oxid de potasiu (K2O) total,

1,5 % din masă oxid de magneziu (MgO) total,

1,5 % din masă oxid de calciu (CaO) total,

1,5 % din masă trioxid de sulf (SO3) total sau

1 % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): Îngrășământ anorganic solid simplu sau compus cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu conținut ridicat de azot

1.Un îngrășământ anorganic solid simplu sau compus cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu conținut ridicat de azot este un îngrășământ pe bază de nitrat de amoniu (NH4NO3) și conține cel puțin 28 % din masă azot (N) provenit din nitrat de amoniu (NH4NO3).

2.Orice alte substanțe în afară de nitratul de amoniu (NH4NO3) sunt inerte față de nitratul de amoniu (NH4NO3).

3.Produsul fertilizant cu marcaj CE se pune la dispoziția utilizatorului final numai ambalat. Ambalajul este închis în așa fel sau cu un astfel de dispozitiv încât, la deschiderea ambalajului, dispozitivul de închidere, sigiliul sau ambalajul ca atare să fie deteriorat iremediabil. Este permisă utilizarea sacilor cu valvă.

4.Retenția de ulei a produsului fertilizant cu marcaj CE, după două cicluri termice precum cele descrise la punctul 4.1 din modulul A1 din anexa IV, nu trebuie să depășească 4 % din masă.

5.Rezistența la detonare a produsului fertilizant cu marcaj CE este astfel încât:

după cinci cicluri termice precum cele descrise la punctul 4.2 din modulul A1 din anexa IV,

în care două teste de rezistență la detonare precum cele descrise la punctul 4.3 din modulul A1 din anexa IV,

unul sau mai mulți cilindri de sprijin să fie comprimați cu cel mult 5 %.

6.Procentul de masă de material combustibil măsurat sub formă de carbon (C) nu trebuie să depășească:

0,2 % pentru produsele fertilizante cu marcaj CE cu un conținut de azot (N) de cel puțin 31,5 % din masă și

0,4 % pentru produsele fertilizante cu marcaj CE cu un conținut de azot (N) de cel puțin 28 % și de până la 31,5 % din masă.

7.O soluție de 10 g de produs fertilizant cu marcaj CE în 100 ml apă trebuie să prezinte un pH de minimum 4,5.

8.Fracțiunea de produs fertilizant cu marcaj CE care trece prin sita cu ochiuri de 1 mm nu depășește 5 % în masă, respectiv 3 % în masă, în cazul în care ochiurile sunt de 0,5 mm.

9.Conținutul de cupru (Cu) nu depășește 10 mg/kg, iar conținutul de clor (Cl) nu depășește 200 mg/kg.

CFP 1(C)(I)(b): Îngrășământ anorganic lichid cu macroelemente

Un îngrășământ anorganic lichid cu macroelemente este un îngrășământ anorganic cu macroelemente în suspensie sau în soluție, unde

„suspensie” înseamnă o dispersie în două faze în care particulele solide sunt menținute în suspensie în faza lichidă și

„soluție” înseamnă un lichid care nu conține particule solide.

CFP 1(C)(I)(b)(i): Îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelemente

1.Un îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelemente are un conținut declarat de un singur nutrient.

2.Produsul fertilizant cu marcaj CE conține unul dintre următorii nutrienți declarați, în cantitatea minimă precizată:

5 % din masă azot (N) total,

5 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total,

3 % din masă oxid de potasiu (K2O) total,

2 % din masă oxid de magneziu (MgO) total,

6 % din masă oxid de calciu (CaO) total,

5 % din masă trioxid de sulf (SO3) total sau

1 % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

CFP 1(C)(I)(b)(ii): Îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente

1.Un îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente are un conținut declarat de mai mult de un nutrient.

2.Produsul fertilizant cu marcaj CE conține mai mulți dintre următorii nutrienți declarați, în cantitățile minime precizate:

1,5 % din masă azot (N) total,

1,5 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total,

1,5 % din masă oxid de potasiu (K2O) total,

0,75 % din masă oxid de magneziu (MgO) total,

0,75 % din masă oxid de calciu (CaO) total,

0,75 % din masă trioxid de sulf (SO3) total sau

0,5 % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

CFP 1(C)(II): Îngrășământ anorganic cu oligoelemente

1.Un îngrășământ anorganic cu oligoelemente este un îngrășământ anorganic care nu este un îngrășământ anorganic cu macroelemente și care este menit să furnizeze unul sau mai mulți dintre următorii nutrienți: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier(Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) sau zinc (Zn).

2.Îngrășămintele cu oligoelemente se pun la dispoziția utilizatorului final numai ambalate.

3.În produsele fertilizante cu marcaj CE, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori:

Contaminanți

Concentrația masică maximă în raport cu conținutul total de oligoelemente

[mg/kg de bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier(Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Zn) total]

arsen (As)

1000

cadmiu (Cd)

200

plumb (Pb)

600

mercur (Hg)

100

nichel (Ni)

2000

CFP 1(C)(II)(a): Îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente

1.Un îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente are un conținut declarat de un singur nutrient.

2.Produsul fertilizant cu marcaj CE este conform cu una dintre tipologiile, descrierile și cerințele corespunzătoare referitoare la conținutul minim de nutrienți din tabelul următor:

Tipologie

Descriere

Conținut minim de nutrienți

Îngrășământ cu oligoelemente sub formă de sare

Îngrășământ solid cu un oligoelement obținut chimic, conținând o sare, un oxid sau un hidroxid de minerale ionice ca ingredient principal

10 % din masa produsului fertilizant cu marcaj CE constă într-un oligoelement solubil în apă

Îngrășământ pe bază de oligoelemente

Îngrășământ cu oligoelemente care combină un îngrășământ cu oligoelemente sub formă de sare cu unul sau mai multe alte îngrășăminte cu oligoelemente sub formă de sare și/sau cu un singur oligoelement chelat

5 % din masa produsului fertilizant cu marcaj CE constă într-un oligoelement

Îngrășământ cu oligoelemente sub formă de soluție

Soluție apoasă de diferite forme a unui îngrășământ cu oligoelemente

2 % din masa produsului fertilizant cu marcaj CE constă într-un oligoelement solubil în apă

Îngrășământ cu oligoelemente în suspensie

Produs obținut prin suspensia a diferite forme ale unui îngrășământ cu oligoelemente

2 % din masa produsului fertilizant cu marcaj CE constă într-un oligoelement

Îngrășământ cu oligoelemente chelat

Produs solubil în apă în care oligoelementul declarat este combinat chimic cu unul sau mai mulți agenți de chelare care îndeplinesc cerințele de la punctul CFP 5(B)

5 % din masa produsului fertilizant cu marcaj CE constă într-un oligoelement solubil în apă și

cel puțin 80 % din oligoelementul solubil în apă este chelat cu un agent de chelare care îndeplinește cerințele de la punctul CFP 5(B)

Îngrășământ cu oligoelemente complex

Produs solubil în apă în care oligoelementul declarat este combinat chimic cu unul sau mai mulți agenți de complexare care îndeplinesc cerințele de la punctul CFP 5(C)

5 % din masa produsului fertilizant cu marcaj CE constă într-un oligoelement solubil în apă și

cel puțin 80 % din oligoelementul solubil în apă este complexat cu un agent de complexare care îndeplinește cerințele de la punctul CFP 5(C)

CFP 1(C)(II)(b): Îngrășământ anorganic compus cu oligoelemente

1.Un îngrășământ anorganic compus cu oligoelemente are un conținut declarat de mai multe oligoelemente.

2.Produsul fertilizant cu marcaj CE conține nutrienții declarați cel puțin în cantitățile următoare:

2 % din masă pentru îngrășăminte în suspensie sau în soluție („îngrășăminte anorganice lichide compuse cu oligoelemente”), unde

„suspensie” înseamnă o dispersie în două faze în care particulele solide sunt menținute în suspensie în faza lichidă și

„soluție” înseamnă un lichid care nu conține particule solide și

5 % din masă pentru alte îngrășăminte („îngrășăminte anorganice solide compuse cu oligoelemente”).

CFP 2: Amendament mineral bazic

1.Un amendament mineral bazic este un produs fertilizant cu marcaj CE menit să corecteze aciditatea solului și care conține oxizi, hidroxizi, carbonați sau silicați de calciu (Ca) sau de magneziu (Mg).

2.În produsele fertilizante cu marcaj CE, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori:

cadmiu (Cd)    3 mg/kg substanță uscată,

crom hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg substanță uscată,

mercur (Hg)    2 mg/kg substanță uscată,

nichel (Ni)    90 mg/kg substanță uscată,

plumb (Pb)    200 mg/kg de substanță uscată și

arsen (As)    120 mg/kg substanță uscată.

3.Trebuie să fie respectați următorii parametri, determinați pe substanța uscată:

valoarea neutralizantă minimă: 15 (echivalent CoO) sau 9 (echivalent HO-) și

reactivitatea minimă:    10 % sau 50 % după 6 luni (test de incubare).

CFP 3: Ameliorator de sol

Un ameliorator de sol este un produs fertilizant cu marcaj CE care se adaugă solului în vederea menținerii, îmbunătățirii sau protejării proprietăților fizice sau chimice, a structurii sau a activității biologice a acestuia.

CFP 3(A): Ameliorator organic de sol

1.Un ameliorator organic de sol este compus numai din materiale de origine exclusiv biologică, cu excluderea materialelor fosilizate sau încorporate în formațiuni geologice.

2.În produsele fertilizante cu marcaj CE, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori:

cadmiu (Cd)    3 mg/kg substanță uscată,

crom hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg substanță uscată,

mercur (Hg)    1 mg/kg substanță uscată,

nichel (Ni)    50 mg/kg substanță uscată și

plumb (Pb)    120 mg/kg substanță uscată.

3.În cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE conține un subprodus de origine animală în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009:

(a)Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g de produs fertilizant cu marcaj CE.

(b)Niciunul dintre următoarele două tipuri de bacterii nu trebuie să fie prezent în produsul fertilizant cu marcaj CE în concentrații mai mari de 1 000 CFU/g de masă proaspătă:

Escherichia coli sau

Enterococcaceae.

Aceasta se demonstrează prin măsurarea prezenței a cel puțin unuia dintre cele două tipuri de bacterii.

4.Produsul fertilizant cu marcaj CE conține minimum 40 % substanță uscată.

5.Carbonul (C) organic este prezent în produsul fertilizant cu marcaj CE în proporție de cel puțin 7,5 % din masă.

CFP 3(B): Ameliorator anorganic de sol

1.Un ameliorator anorganic de sol este un ameliorator de sol care nu este organic.

2.În produsele fertilizante cu marcaj CE, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori:

cadmiu (Cd)    1,5 mg/kg substanță uscată,

crom hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg substanță uscată,

mercur (Hg)    1 mg/kg substanță uscată,

nichel (Ni)    100 mg/kg substanță uscată și

plumb (Pb)    150 mg/kg substanță uscată.

CFP 4: Substraturi de cultură

1.Un substrat de cultură este un material altul decât solul destinat utilizării ca substrat pentru dezvoltarea rădăcinii.

2.În produsele fertilizante cu marcaj CE, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori:

cadmiu (Cd)    3 mg/kg substanță uscată,

crom hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg substanță uscată,

mercur (Hg)    1 mg/kg substanță uscată,

nichel (Ni)    100 mg/kg substanță uscată și

plumb (Pb)    150 mg/kg substanță uscată.

3.Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g de produs fertilizant cu marcaj CE.

4.Niciunul dintre următoarele două tipuri de bacterii nu trebuie să fie prezent în produsul fertilizant cu marcaj CE în concentrații mai mari de 1 000 CFU/g de masă proaspătă:

(a)Escherichia coli sau

(b)Enterococcaceae.

Aceasta se demonstrează prin măsurarea prezenței a cel puțin unul dintre cele două tipuri de bacterii.

CFP 5: Aditiv agronomic

Un aditiv agronomic este un produs fertilizant cu marcaj CE menit să fie adăugat unui produs care furnizează nutrienți plantelor, pentru a îmbunătăți caracteristicile de eliberare a nutrienților ale produsului respectiv.

CFP 5(A): Inhibitori

1.Un inhibitor este o substanță sau un amestec care încetinește sau oprește activitatea unor grupuri specifice de microorganisme sau de enzime.

2.Fiecare astfel de substanță trebuie să fie înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 5 , pe baza unui dosar cuprinzând:

(a)informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

(b)un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat.

CFP 5(A)(I): Inhibitori de nitrificare

1.Un inhibitor de nitrificare inhibă oxidarea biologică a azotului amoniacal (NH3-N) în nitriți (NO2-), încetinind astfel formarea nitraților (NO3-).

2.Un test de incubare a solului care măsoară rata de oxidare a azotului amoniacal (NH3-N) prin:

dispariția azotului amoniacal (NH3-N) sau

suma producției de nitriți (NO2-) și de nitrați (NO3-) în funcție de timp,

într-un eșantion de sol în care a fost adăugat un inhibitor de nitrificare demonstrează o diferență statistică între rata de oxidare a azotului amoniacal (NH3-N) din eșantion comparativ cu cea a unui eșantion de control în care nu a fost adăugat inhibitorul de nitrificare.

CFP 5(A)(II): Inhibitori de urează

1.Un inhibitor de urează inhibă hidrolizarea ureei (CH4N2O) de către enzima urează, acțiune menită în special să reducă volatilizarea amoniacului.

2.Măsurarea in vitro a ratei de hidrolizare a ureei (CH4N2O) în funcție de timpul în care un inhibitor de urează adăugat într-un eșantion de sol duce la o diferență statistică a ratei de hidrolizare în raport cu un eșantion de control în care nu a fost adăugat inhibitorul de urează.

CFP 5(B): Agenți de chelare

1.Un agent de chelare este o substanță organică menită să crească disponibilitatea pe termen lung a nutrienților pentru plante și constă într-o moleculă care:

are două sau mai multe regiuni care cedează perechi de electroni unui cation de metal de tranziție în poziție centrală [zinc (Zn), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), magneziu (Mg), calciu (Ca) sau cobalt (Co)] și

este suficient de mare pentru a forma o structură ciclică cu 5 sau 6 atomi.

2.Substanța trebuie să fie înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 6 , pe baza unui dosar cuprinzând:

(a)informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

(b)un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat.

3.După trei zile în soluție Hoagland standard la un pH de 7 și respectiv de 8, produsul fertilizant cu marcaj CE trebuie să rămână stabil.

CFP 5(C): Agenți de complexare

1.Un agent de complexare este o substanță anorganică menită să crească disponibilitatea pe termen lung a nutrienților pentru plante, care poate forma o structură plană sau sterică cu un cation de metal de tranziție bivalent sau trivalent.

2.Substanța trebuie să fie înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 7 , pe baza unui dosar cuprinzând:

(a)informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

(b)un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat.

3.După o zi în soluție apoasă la un pH de 6 și respectiv de 7, produsul fertilizant cu marcaj CE trebuie să rămână stabil.

CFP 6: Biostimulator al plantelor

1.Un biostimulator al plantelor este un produs fertilizant cu marcaj CE care stimulează procesele de nutriție ale plantelor independent de conținutul nutritiv al produsului, cu unicul scop de a îmbunătăți una sau mai multe dintre caracteristicile următoare ale plantelor:

(a)utilizarea eficientă a nutrienților,

(b)toleranța la stresul abiotic și

(c)caracteristicile calitative ale culturii.

2.În produsele fertilizante cu marcaj CE, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori:

cadmiu (Cd)    3 mg/kg substanță uscată,

crom hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg substanță uscată și

plumb (Pb)    120 mg/kg substanță uscată.

3.Biostimulatorul plantelor trebuie să aibă efectele menționate pe etichetă, pentru culturile specificate.

CFP 6(A): Biostimulator microbian al plantelor

1.Un biostimulator microbian al plantelor este constituit în mod exclusiv dintr-un microorganism sau un consorțiu de microorganisme menționate la categoria de materii componente 7 din anexa II.

2.În produsele fertilizante cu marcaj CE, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori:

mercur (Hg)    1 mg/kg substanță uscată și

nichel (Ni)    50 mg/kg substanță uscată.

3.Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g sau de 25 ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

4.Escherichia coli trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 1 g sau de 1 ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

5.Enterococcaceae nu trebuie să fie prezentă în cantitate mai mare de 10 CFU/g de masă proaspătă din produsul fertilizant cu marcaj CE.

6.Listeria monocytogenes trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g sau de 25 ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

7.Vibrio spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g sau de 25 ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

8.Shigella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g sau de 25 ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

9.Staphylococcus aureus trebuie să fie absent dintr-un eșantion de 1 g sau de 1 ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

10.Numărul de microorganisme aerobe nu trebuie să depășească 105 CFU/g sau ml de eșantion de produs fertilizant cu marcaj CE, cu excepția cazului în care biostimulatorul microbian este o bacterie aerobă.

11.Numărul de drojdii și mucegaiuri nu trebuie să depășească 1000 CFU/g sau ml de eșantion de produs fertilizant cu marcaj CE, cu excepția cazului în care biostimulatorul microbian este o ciupercă.

12.În cazul în care biostimulatorul microbian al plantelor constă într-o suspensie sau o soluție, unde

„suspensie” înseamnă o dispersie în două faze în care particulele solide sunt menținute în suspensie în faza lichidă și

„soluție” înseamnă un lichid care nu conține particule solide,

biostimulatorul trebuie să aibă un pH cu o valoare egală cu sau mai mare de 4.

13.Termenul de valabilitate al biostimulatorului microbian al plantelor trebuie să fie de cel puțin 6 luni în condițiile de depozitare specificate pe etichetă.

CFP 6(B): Biostimulator nemicrobian al plantelor

Un biostimulator nemicrobian al plantelor este un biostimulator al plantelor care nu este microbian.

CFP 6(B)(I): Biostimulator organic nemicrobian al plantelor

1.Un biostimulator nemicrobian al plantelor constă într-o substanță sau un amestec care conține numai carbon (C) de origine vegetală sau animală.

2.În produsele fertilizante cu marcaj CE, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori:

mercur (Hg)    1 mg/kg substanță uscată și

nichel (Ni)    50 mg/kg substanță uscată.

3.Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g de produs fertilizant cu marcaj CE.

4.Niciunul dintre următoarele două tipuri de bacterii nu trebuie să fie prezent în produsul fertilizant cu marcaj CE în cantitate mai mare de 1 000 CFU/g de masă proaspătă:

(a)Escherichia coli sau

(b)Enterococcaceae.

Aceasta se demonstrează prin măsurarea prezenței a cel puțin unuia dintre cele două tipuri de bacterii.

CFP 6(B)(II): Biostimulator anorganic nemicrobian al plantelor

1.Un biostimulator anorganic nemicrobian al plantelor este un biostimulator nemicrobian al plantelor care nu este biostimulator organic nemicrobian.

2.În produsele fertilizante cu marcaj CE, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori:

mercur (Hg)    2 mg/kg substanță uscată,

nichel (Ni)    120 mg/kg substanță uscată și

arsen (As)    60 mg/kg substanță uscată.

CFP 7: Amestec de produse fertilizante

1.Un amestec de produse fertilizante este un produs fertilizant cu marcaj CE compus din două sau mai multe produse fertilizante cu marcaj CE din categoriile 1-6.

2.Conformitatea fiecăruia dintre produsele fertilizante componente ale amestecului cu cerințele prezentului regulamentul trebuie să fi fost demonstrată conform procedurii de evaluare a conformității aplicabile produsului fertilizant component respectiv.

3.Amestecul nu trebuie să schimbe natura niciunuia dintre produsele fertilizante componente:

într-un mod care să aibă un efect advers asupra sănătății umane, animale sau vegetale, asupra securității sau asupra mediului, în condiții previzibile în mod rezonabil de depozitare sau de utilizare a amestecului de produse fertilizante cu marcaj CE sau

în orice alt mod semnificativ.

4.Producătorul amestecului evaluează conformitatea acestuia cu cerințele specificate la punctele 1-3 de mai sus, asigură conformitatea amestecului cu cerințele privind etichetarea stabilite în anexa III și își asumă răspunderea, conform articolului 15 alineatul (4) din prezentul regulament, pentru conformitatea amestecului cu cerințele prezentului regulament prin:

întocmirea unei declarații de conformitate UE pentru produsul fertilizant cu marcaj CE conform articolului 6 alineatul (2) din prezentul regulament și

fiind în posesia unei declarații de conformitate UE pentru fiecare dintre produsele fertilizante componente.

5.Operatorii economici care pun la dispoziție pe piață amestecuri de produse fertilizante cu marcaj CE respectă următoarele dispoziții ale prezentului regulament în ceea ce privește declarația de conformitate UE pentru fiecare produs fertilizant component, precum și pentru amestec:

articolul 6 alineatul (3) (obligația producătorilor de a păstra declarația de conformitate UE);

articolul 7 alineatul (2) litera (a) (obligația reprezentanților autorizați de a păstra declarația de conformitate UE);

articolul 8 alineatul (2) (obligația importatorilor de a se asigura că produsul fertilizant cu marcaj CE este însoțit de declarația de conformitate UE);

articolul 8 alineatul (8) (obligația importatorilor de a păstra o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței ), precum și

articolul 9 alineatul (2) (obligația distribuitorilor de a verifica că produsul fertilizant cu marcaj CE este însoțit de declarația de conformitate UE).

ANEXA II
Categoriile de materii componente

Un produs fertilizant cu marcaj CE este compus numai din materiile componente care respectă cerințele pentru una sau mai multe categorii de materii componente („CMC”) enumerate în continuare.

Materiile componente sau materiile prime utilizate pentru producerea acestora nu trebuie să conțină niciuna dintre substanțele pentru care valorile-limită maxime sunt indicate în anexa I din prezentul regulament în cantități care ar putea compromite conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE cu una dintre cerințele aplicabile menționate în anexa respectivă.

Partea I
Sinteza categoriilor de materii componente

CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine

CMC 2: Plante, părți din plante sau extracte din plante neprelucrate sau prelucrate mecanic

CMC 3: Compost

CMC 4: Digestat de culturi energetice

CMC 5: Digestat de alt tip decât de culturi energetice

CMC 6: Subproduse ale industriei alimentare

CMC 7: Microorganisme

CMC 8: Aditivi agronomici

CMC 9: Nutrienți polimerici

CMC 10: Polimeri alții decât nutrienții polimerici

CMC 11: Anumite subproduse de origine animală

Partea a II-a
Cerințe privind categoriile de materii componente

Prezenta parte definește materiile componente din care trebuie să fie compuse în exclusivitate produsele fertilizante cu marcaj CE.

CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine

1.Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține substanțe și amestecuri altele decât 8 :

(a)deșeurile în sensul Directivei 98/2008/CE;

(b)subprodusele în sensul Directivei 98/2008/CE;

(c)materialele care au constituit unul dintre materialele menționate la punctele (a) sau (b);

(d)subprodusele de origine animală în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;

(e)polimeri sau

(f)substanțe sau amestecuri menite să îmbunătățească caracteristicile de eliberare a nutrienților ale produsului fertilizant cu marcaj CE în care sunt încorporate.

2.Toate substanțele încorporate în produsul fertilizant cu marcaj CE, ca atare sau într-un amestec, trebuie să fie înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, pe baza unui dosar cuprinzând:

(a)informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

(b)un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat.

CMC 2: Plante, părți din plante sau extracte din plante neprelucrate sau prelucrate mecanic

1.Un produs fertilizant cu marcaj CE poate să conțină plante, părți din plante sau extracte din plante care nu au suferit nicio altă prelucrare în afară de tăiere, măcinare, centrifugare, presare, uscare, liofilizare sau extracție apoasă.

2.În sensul punctului (1), termenul „plante” include algele și exclude cianobacteriile.

CMC 3: Compost

1.Un produs fertilizant cu marcaj CE poate să conțină compost obținut prin compostarea aerobă exclusiv a unuia sau mai multora dintre materiile prime următoare:

(a)biodeșeuri în sensul Directivei 98/2008/CE, provenite din biodeșeuri colectate separat la sursă;

(b)subproduse de origine animală de categoriile 2 și 3, conform Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;

(c)organisme vii sau moarte sau părți ale acestora, care au fost prelucrate numai cu mijloace manuale, mecanice sau gravitaționale, prin dizolvare în apă, prin flotație, prin extracție apoasă, prin distilare cu vapori sau prin încălzire numai în scopul eliminării apei, sau care sunt extrase din aer prin orice mijloace, cu excepția:

fracțiunii organice a deșeurilor menajere urbane amestecate, separate prin mijloace mecanice, fizico-chimice, biologice și/sau tratare manuală;

nămolului de epurare, nămolului industrial sau nămolului de dragare și

subproduselor de origine animală de categoria 1, conform Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;

(d)aditivi de compostare necesari pentru îmbunătățirea procesului sau a performanței de mediu a procesului de compostare, cu condiția ca:

aditivul să fie înregistrat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 9 , pe baza unui dosar cuprinzând:

informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant, 

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat și

concentrația totală a tuturor aditivilor să nu depășească 5 % din greutatea totală a materiilor prime sau

(e)orice materie dintre cele enumerate la punctele (a)-(d) care:

a fost anterior compostată sau digestată și

nu conține mai mult de 6 mg HAP16 10 /kg de substanță uscată,

2.Compostarea trebuie să aibă loc într-o instalație:

care prelucrează numai materii prime menționate la punctul 1 de mai sus și

în care se evită contactul fizic dintre materiile prime și cele de ieșire, inclusiv în timpul depozitării.

3.Compostarea aerobă constă în descompunerea controlată, predominant aerobă, a unor materii biodegradabile și care permite dezvoltarea unor temperaturi adecvate pentru bacteriile termofile ca rezultat al căldurii produse biologic. Toate părțile din fiecare lot trebuie să fie întoarse temeinic și cu regularitate pentru a asigura igienizarea corectă și omogenitatea materiilor. În timpul procesului de compostare, toate părțile din fiecare lot trebuie să aibă unul dintre următoarele profiluri de temperatură-timp:

65°C sau mai mult timp de cel puțin 5 zile,

60 °C sau mai mult timp de cel puțin 7 zile sau

55 °C sau mai mult timp de cel puțin 14 zile.

4.Compostul trebuie să conțină:

(a)nu mai mult de 6 mg HAP16 11 /kg de substanță uscată și

(b)nu mai mult de 5 g de impurități macroscopice sub formă de sticlă, metal și plastic cu dimensiuni mai mari de 2 mm/kg de substanță uscată.

5.Începând de la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data la care se împlinesc 5 ani de la data aplicării prezentului regulament], compostul trebuie să conțină maximum 2,5 g de impurități macroscopice sub formă de plastic cu dimensiuni mai mari de 2 mm/kg de substanță uscată. Până la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data la care se împlinesc 8 ani de la data aplicării prezentului regulament], valoarea-limită de 2,5 g/kg de substanță uscată trebuie reevaluată pentru a ține seama de progresele realizate în colectarea separată a biodeșeurilor.

6.Compostul trebuie să respecte cel puțin unul dintre următoarele criterii de stabilitate:

(a)rata de consum a oxigenului:

definiție: indicator al măsurii în care s-a descompus materia organică biodegradabilă într-o anumită perioadă de timp. Metoda nu este adecvată pentru materii cu un conținut de particule cu dimensiuni > 10 mm care depășește 20 %;

criteriu: maximum 25 mmol O2/kg de substanță organică/h sau

(b)factor de autoîncălzire:

definiție: temperatura maximă atinsă de un compost în condiții standardizate ca indicator al stării activității sale biologice aerobe;

criteriu: minimum Rottegrad III.

CMC 4: Digestat de culturi energetice

1.Un produs fertilizant cu marcaj CE poate să conțină digestat obținut prin digestia anaerobă exclusiv a unuia sau mai multora dintre materiile prime următoare:

(a)plante care nu au fost utilizate pentru niciun alt scop. În sensul prezentului punct, termenul „plante” include algele și exclude cianobacteriile;

(b)aditivi de digestie necesari pentru îmbunătățirea procesului sau a performanței de mediu a procesului de digestie, cu condiția ca:

aditivul să fie înregistrat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 12 , pe baza unui dosar cuprinzând:

informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat și

concentrația totală a tuturor aditivilor să nu depășească 5 % din greutatea totală a materiilor prime sau

(c)orice altă materie care figurează la punctele (a)-(b) și care a fost anterior digerată.

2.Digestia anaerobă trebuie să aibă loc într-o instalație:

care prelucrează numai materii prime menționate la punctul 1 de mai sus și

în care se evită contactul fizic dintre materiile prime și cele de ieșire, inclusiv în timpul depozitării.

3.Digestia anaerobă constă în descompunerea controlată, predominant anaerobă, a unor materii biodegradabile, la temperaturi adecvate pentru dezvoltarea bacteriilor mezofile sau termofile. Toate părțile din fiecare lot trebuie să fie întoarse temeinic și cu regularitate pentru a asigura igienizarea corectă și omogenitatea materiilor. În timpul procesului de digestie, toate părțile din fiecare lot trebuie să aibă unul dintre următoarele profiluri de temperatură-timp:

(a)digestie anaerobă termofilă la 55°C timp de cel puțin 24h și un timp de retenție hidraulică de cel puțin 20 de zile;

(b)digestie anaerobă termofilă la 55°C cu un tratament care include o etapă de pasteurizare (70°C – 1h);

(c)digestie anaerobă termofilă la 55°C urmată de compostare la:

65°C sau mai mult timp de cel puțin 5 zile,

60 °C sau mai mult timp de cel puțin 7 zile sau

55 °C sau mai mult timp de cel puțin 14 zile;

(d)digestie anaerobă mezofilă la 37-40 °C cu un tratament care include o etapă de pasteurizare (70°C – 1h) sau

(e)digestie anaerobă mezofilă la 37-40 °C urmată de compostare la:

65°C sau mai mult timp de cel puțin 5 zile,

60 °C sau mai mult timp de cel puțin 7 zile sau

55 °C sau mai mult timp de cel puțin 14 zile.

4.Atât partea solidă, cât și cea lichidă din digestat trebuie să respecte cel puțin unul dintre următoarele criterii de stabilitate:

(a)rata de consum a oxigenului:

definiție: indicator al măsurii în care s-a descompus materia organică biodegradabilă într-o anumită perioadă de timp. Metoda nu este adecvată pentru materii cu un conținut de particule cu dimensiuni > 10 mm care depășește 20 %;

criteriu: maximum 50 mmol O2/kg de substanță organică/h sau

(b)potențial de producție de biogaz rezidual:

definiție: indicator al gazului eliberat de un digestat într-o perioadă de 28 de zile și măsurat în raport cu solidele volatile conținute în eșantion. Testul se realizează de trei ori, iar rezultatul mediu este cel utilizat pentru a demonstra conformitatea cu cerința. Solidele volatile sunt materiile solide dintr-un eșantion care se pierd la calcinarea solidelor uscate la 550°C;

criteriu: maximum 0,45 l biogaz/g de solide volatile.

CMC 5: Digestat de alt tip decât de culturi energetice

1.Un produs fertilizant cu marcaj CE poate să conțină digestat obținut prin digestia anaerobă exclusiv a unuia sau mai multora dintre materiile prime următoare:

(a)biodeșeuri în sensul Directivei 98/2008/CE, provenite din biodeșeuri colectate separat la sursă;

(b)subproduse de origine animală de categoriile 2 și 3, conform Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;

(c)organisme vii sau moarte sau părți ale acestora care au fost prelucrate numai cu mijloace manuale, mecanice sau gravitaționale, prin dizolvare în apă, prin flotație, prin extracție apoasă, prin distilare cu vapori sau prin încălzire numai în scopul eliminării apei, sau care sunt extrase din aer prin orice mijloace, cu excepția:

fracțiunii organice a deșeurilor menajere urbane amestecate, separate prin mijloace mecanice, fizico-chimice, biologice și/sau tratare manuală;

nămolului de epurare, nămolului industrial sau nămolului de dragare;

subproduselor de origine animală de categoria 1, conform Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;

(d)aditivi de digestie necesari pentru îmbunătățirea procesului sau a performanței de mediu a procesului de digestie, cu condiția ca:

aditivul să fie înregistrat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 13 , pe baza unui dosar cuprinzând:

informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

cu excepția cazului în care substanța este exceptată de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat și

concentrația totală a tuturor aditivilor să nu depășească 5 % din greutatea totală a materiilor prime sau

(e)orice materie dintre cele enumerate la punctele (a)-(d) care:

a fost anterior compostată sau digestată și

nu conține mai mult de 6 mg HAP16 14 /kg de substanță uscată,

2.Digestia anaerobă trebuie să aibă loc într-o instalație:

care prelucrează numai materii prime menționate la punctul 1 de mai sus și

în care se evită contactul fizic dintre materiile prime și cele de ieșire, inclusiv în timpul depozitării.

3.Digestia anaerobă constă în descompunerea controlată, predominant anaerobă, a unor materii biodegradabile, la temperaturi adecvate pentru dezvoltarea bacteriilor mezofile sau termofile. Toate părțile din fiecare lot trebuie să fie întoarse temeinic și cu regularitate pentru a asigura igienizarea corectă și omogenitatea materiilor. În timpul procesului de digestie, toate părțile din fiecare lot trebuie să aibă unul dintre următoarele profiluri de temperatură-timp:

(a)digestie anaerobă termofilă la 55°C timp de cel puțin 24h și un timp de retenție hidraulică de cel puțin 20 de zile;

(b)digestie anaerobă termofilă la 55°C cu un tratament care include o etapă de pasteurizare (70°C – 1h);

(c)digestie anaerobă termofilă la 55°C urmată de compostare la:

65°C sau mai mult timp de cel puțin 5 zile,

60 °C sau mai mult timp de cel puțin 7 zile sau

55 °C sau mai mult timp de cel puțin 14 zile;

(d)digestie anaerobă mezofilă la 37-40 °C cu un tratament care include o etapă de pasteurizare (70°C – 1h) sau

(e)digestie anaerobă mezofilă la 37-40 °C urmată de compostare la:

65°C sau mai mult timp de cel puțin 5 zile,

60 °C sau mai mult timp de cel puțin 7 zile sau

55 °C sau mai mult timp de cel puțin 14 zile.

4.Nici partea solidă, nici partea lichidă din digestat nu trebuie să conțină mai mult de 6 mg HAP16 15 /kg de substanță uscată.

5.Digestatul nu trebuie să conțină mai mult de 5 g de impurități macroscopice sub formă de sticlă, metal și plastic cu dimensiuni mai mari de 2 mm/kg de substanță uscată.

6.Începând de la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data la care se împlinesc 5 ani de la data aplicării prezentului regulament], digestatul trebuie să conțină maximum 2,5 g de impurități macroscopice sub formă de plastic cu dimensiuni mai mari de 2 mm/kg de substanță uscată. Până la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data la care se împlinesc 8 ani de la data aplicării prezentului regulament], valoarea-limită de 2,5 g/kg de substanță uscată trebuie reevaluată pentru a ține seama de progresele realizate în colectarea separată a biodeșeurilor.

7.Atât partea solidă, cât și cea lichidă din digestat trebuie să respecte cel puțin unul dintre următoarele criterii de stabilitate:

(a)rata de consum a oxigenului:

definiție: indicator al măsurii în care s-a descompus materia organică biodegradabilă într-o anumită perioadă de timp. Metoda nu este adecvată pentru materii cu un conținut de particule cu dimensiuni > 10 mm care depășește 20 %;

criteriu: maximum 50 mmol O2/kg de substanță organică/h sau

(b)potențial de producție de biogaz rezidual:

definiție: indicator al gazului eliberat de un digestat într-o perioadă de 28 de zile și măsurat în raport cu solidele volatile conținute în eșantion. Testul se realizează de trei ori, iar rezultatul mediu este cel utilizat pentru a demonstra conformitatea cu cerința. Solidele volatile sunt materiile solide dintr-un eșantion care se pierd la calcinarea solidelor uscate la 550°C;

criteriu: maximum 0,45 l biogaz/g de solide volatile.

CMC 6: Subproduse ale industriei alimentare

1.Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține materii componente constituite din una sau mai multe dintre substanțele următoare:

(a)nămol de carbonatare din industria alimentară, respectiv materii provenite din industria agroalimentară prin carbonatarea materiilor organice, cu utilizarea exclusivă a varului nestins din surse naturale;

(b)melasă, respectiv un subprodus vâscos al rafinării zahărului provenit din trestie de zahăr sau din sfeclă de zahăr sau

(c)vinasă, respectiv un subprodus vâscos al procesului de fermentare a melasei pentru transformarea în etanol, acid ascorbic sau alte produse.

2.Substanța trebuie să fie înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 16 , pe baza unui dosar cuprinzând:

(a)informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

(b)un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat.

CMC 7: Microorganisme

Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține microorganisme, inclusiv microorganisme moarte sau pereți celulari lipsiți de microorganisme și elemente reziduale nedăunătoare din mediul în care s-au dezvoltate, care:

nu au suportat alt tratament decât uscarea sau liofilizarea și

sunt enumerate în tabelul de mai jos:

Azotobacter spp.

Mycorrhizal fungi

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

CMC 8: Aditivi agronomici

1.Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține o substanță sau un amestec menit să îmbunătățească caracteristicile de eliberare a nutrienților ale produsului fertilizant, dar numai dacă conformitatea substanței sau amestecului respectiv cu cerințele prezentului regulament în ceea ce privește produsele din categoria CFP 5 din anexa I a fost demonstrată conform procedurii de evaluare a conformității aplicabile acelui aditiv agronomic.

2.Cantitatea de aditiv agronomic conform din produsul fertilizant cu marcaj CE trebuie să fie astfel încât:

(a)să producă efectul specificat în informațiile furnizate utilizatorilor de produse fertilizante cu marcaj CE și

(b)să nu aibă un efect general advers asupra sănătății oamenilor, a animalelor sau a plantelor, asupra securității sau asupra mediului, în condiții previzibile în mod rezonabil de depozitare sau de utilizare a produsului fertilizant cu marcaj CE.

3.Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține un inhibitor de nitrificare conform din categoria CFP 5(A)(I) din anexa I, cu condiția ca cel puțin 50 % din conținutul total de azot (N) al produsului fertilizant să fie sub formă de amoniu (NH4+) și de uree (CH4N2O).

4.Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține un inhibitor de urează conform din categoria CFP 5(A)(II) din anexa I, cu condiția ca cel puțin 50 % din conținutul total de azot (N) al produsului fertilizant să fie sub formă de uree(CH4N2O).

5.Producătorul produsului fertilizant cu marcaj CE trebuie să fie în posesia declarației de conformitate UE pentru aditivul agronomic conform.

6.Operatorii economici care pun la dispoziție pe piață produsul fertilizant cu marcaj CE respectă următoarele dispoziții ale prezentului regulament în ceea ce privește declarația de conformitate UE atât pentru produsul fertilizant cu marcaj UE, cât și pentru aditivul agronomic conform:

(a)articolul 6 alineatul (3) (obligația producătorilor de a păstra declarația de conformitate UE);

(b)articolul 7 alineatul (2) litera (a) (obligația reprezentanților autorizați de a păstra declarația de conformitate UE);

(c)articolul 8 alineatul (2) (obligația importatorilor de a se asigura că produsul fertilizant cu marcaj CE este însoțit de declarația de conformitate UE);

(d)articolul 8 alineatul (8) (obligația importatorilor de a păstra o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței ), precum și

(e)articolul 9 alineatul (2) (obligația distribuitorilor de a verifica că produsul fertilizant cu marcaj CE este însoțit de declarația de conformitate UE).

CMC 9: Nutrienți polimerici

1.Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține polimeri compuși exclusiv din substanțe monomere care respectă descrierea de la CMC 1, unde scopul polimerizării este controlul eliberării nutrienților din una sau mai multe substanțe monomere.

2.Cel puțin 3/5 din polimeri trebuie să fie solubili în apă fierbinte.

3.Polimerii nu trebuie să conțină formaldehidă.

CMC 10: Polimeri alții decât nutrienții polimerici

1.Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține alți polimeri decât nutrienții polimerici numai în cazul în care scopul polimerului este:

(a)să controleze pătrunderea apei în particulele de elemente nutritive și, astfel, eliberarea nutrienților (caz în care polimerul este denumit de obicei „agent de glazurare”) sau

(b)să crească capacitatea de retenție a apei a produsului fertilizant cu marcaj CE.

2.Începând de la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data la care se împlinesc trei ani de la data aplicării prezentului regulament], trebuie respectat următorul criteriu. Polimerul trebuie să fie capabil să suporte o descompunere fizică sau biologică, astfel încât cvasitotalitatea sa să se descompună în final în dioxid de carbon(CO2), biomasă și apă. Cel puțin 90 % din carbonul organic pe care îl conține trebuie să se transforme în CO2 în maximum 24 de luni, într-un test de biodegradabilitate precum cel descris la punctele (a)-(c) de mai jos.

(a)Testul se efectuează la o temperatură de 25°C ± 2°C.

(b)Testul se efectuează conform unei metode de determinare a biodegradabilității aerobe finale a materialelor plastice în sol prin măsurarea consumului chimic de oxigen sau a cantității de dioxid de carbon degajat.

(c)Materialul de referință utilizat în cadrul testului este o pulbere de celuloză microcristalină cu aceeași dimensiune ca și materialul de testare.

(d)Înainte de test, materialul de testare nu trebuie supus unor condiții sau proceduri menite să accelereze degradarea peliculei, cum ar fi expunerea la căldură sau la lumină.

3.Nici polimerul și nici subprodusele degradării sale nu trebuie să prezinte niciun fel de efecte adverse globale asupra sănătății animalelor sau a plantelor sau asupra mediului, în condiții previzibile în mod rezonabil de utilizare a produsului fertilizant cu marcaj CE. Polimerul trebuie să treacă cu succes un test de toxicitate acută asupra creșterii plantelor și un test de inhibare a nitrificării în prezența microorganismelor din sol, după cum urmează:

(a)în cadrul testului de toxicitate acută asupra creșterii plantelor, rata de germinare și biomasa vegetală a speciei vegetale cultivate pe solul expus la materialul de testare trebuie să fie de peste 90 % din rata de germinare și din biomasa vegetală a aceleiași specii vegetale cultivate pe un sol-martor corespunzător care nu a fost expus la materialul de testare;

(b)rezultatele se consideră valabile numai dacă în martori (respectiv în solul-martor):

apariția plantulelor este de cel puțin 70 %;

plantulele nu prezintă efecte fitotoxice vizibile (de exemplu cloroză, necroză, ofilire, deformări ale frunzelor și tulpinilor), iar plantele prezintă doar o variație normală a creșterii și morfologiei pentru respectiva specie;

media de supraviețuire a plantulelor de control apărute este de cel puțin 90 % pe durata studiului, și

condițiile de mediu pentru o anumită specie sunt identice, iar substraturile de cultură conțin aceeași cantitate de matrice de sol, mediu de susținere sau substrat din aceeași sursă.

(c)În cadrul testului de toxicitate acută asupra râmelor, mortalitatea observată și biomasa râmelor supraviețuitoare într-un sol expus la materialul de testare nu trebuie să difere cu mai mult de 10 % în raport cu cele dintr-un sol-martor corespunzător care nu a fost expus la materialul de testare. Rezultatele se consideră valabile dacă:

rata mortalității observată în solul-martor este < 10 % și

pierderea media a biomasei (greutatea medie) râmelor din solul-martor nu depășește 20 %.

(d)În cadrul testului de inhibare a nitrificării în prezența microorganismelor din sol, formarea de nitriți într-un sol expus la materialul de testare nu trebuie să depășească 90 % din cea dintr-un sol-martor corespunzător care nu a fost expus la materialul de testare. Rezultatele se consideră valabile dacă variația dintre eșantioanele de control (sol-martor) și eșantioanele de este mai mică de ± 20 %.

CMC 11: Anumite subproduse de origine animală

Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține subprodusele de origine animală în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, la punctul final al lanțului de producție determinat în conformitate cu regulamentul respectiv, astfel cum sunt menționate și descrise în tabelul de mai jos:

ANEXA III
Cerințe de etichetare

Prezenta anexă stabilește cerințele de etichetare pentru produse fertilizante cu marcaj CE. Cerințele stabilite în partea 2 și în partea 3 din cadrul prezentei anexe pentru o anumită categorie funcțională de produse (CFP), conform specificațiilor din anexa I, se aplică produselor fertilizante cu marcaj CE din toate subcategoriile din CFP respectivă.

Partea 1
Cerințe generale privind etichetarea

1.Elementele de informare cerute conform prezentului regulament trebuie să fie clar separate de orice alte elemente de informare.

2.Se furnizează următoarele elemente de informare:

(a)denumirea categoriei funcționale de produse (CFP), astfel cum sunt indicate în partea I din anexa I;

(b)cantitatea de produs fertilizant cu marcaj CE, indicată în greutate sau în volum;

(c)instrucțiuni privind utilizarea prevăzută, inclusiv doza de aplicare prevăzută și plantele-țintă vizate;

(d)orice informații relevante privind măsurile recomandate pentru gestionarea riscurilor pentru sănătatea oamenilor, a animalelor și a plantelor, precum și a riscurilor pentru mediu și

(e)o descriere a tuturor componentelor care reprezintă peste 5 % din greutatea produsului, în ordinea descrescătoare a greutății substanței uscate, inclusiv cu indicarea categoriilor de materii componente (CMC), astfel cum sunt specificate în anexa II.

3.În cazul în care procedura de evaluare a conformității a implicat un organism notificat, se indică și numărul de identificare a organismului notificat.

4.În cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE conține subproduse de origine animală în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, altele decât gunoi de grajd, pe produs trebuie să figureze următoarele instrucțiuni de utilizare: „Animalele de fermă nu trebuie hrănite, nici direct, nici indirect prin pășunare, cu iarbă provenind de pe soluri pe care a fost aplicat acest produs, cu excepția cazului în care tăierea ierbii sau pășunarea are loc după expirarea unei perioade de așteptare de cel puțin 21 de zile”.

5.În cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE conține o substanță pentru care s-a stabilit o limită maximă de reziduuri în alimente și hrana pentru animale în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 315/93, cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 sau cu Directiva 2002/32/EC, instrucțiunile menționate la punctul 2 litera (c) trebuie să garanteze că utilizarea prevăzută pentru produsul fertilizant cu marcaj CE nu duce la depășirea limitelor respective în alimente sau în hrana pentru animale.

6.Denumirea unei categorii funcționale de produse (CFP), astfel cum este indicată în anexa I, nu trebuie indicată pe un produs fertilizant cu marcaj CE care nu a fost supus, cu succes, unei evaluări a conformității, conform dispozițiilor prezentului regulament pentru CFP respectivă.

7.Elementele de informare altele decât cele cerute conform punctelor 2-6:

(a)nu trebuie să inducă în eroare utilizatorul, de exemplu atribuind produsului proprietăți pe care acesta nu le are sau sugerând că produsul posedă caracteristici unice, pe care produsele similare le prezintă de asemenea;

(b)trebuie să se raporteze la factori verificabili și

(c)nu trebuie să facă afirmații precum „produs durabil” sau „prietenos cu mediul” decât dacă aceste afirmații pot fi verificate în mod obiectiv conform unor ghiduri, standarde sau sisteme general recunoscute.

8.Mențiunea „cu conținut scăzut de clor” sau altele similare poate fi utilizată numai dacă conținutul de clor (Cl-) este de sub 30 g/kg.

Partea 2
Cerințe specifice privind etichetarea

CFP 1: Îngrășământ

1.Conținutul de azot (N), fosfor (P) și potasiu (K) se declară numai atunci când nutrienții respectivi sunt prezenți în produsul fertilizant cu marcaj CE în cantitatea minimă specificată în anexa I pentru categoria funcțională de produse (CFP) corespunzătoare.

2.Următoarele norme se aplică îngrășămintelor care conțin inhibitori de nitrificare sau de urează, conform specificațiilor de la punctele 3 și 4 de la categoria de materii componente (CMC) 8 din anexa II:

(a)eticheta conține mențiunea „inhibitor de nitrificare” sau „inhibitor de urează”, după caz, precum și numărul de identificare a organismului notificat care a examinat evaluarea conformității inhibitorului de nitrificare sau a inhibitorului de urează;

(b)conținutul de inhibitor de nitrificare se exprimă ca procent din masa azotului (N) total prezent sub formă de azot amoniacal (NH4+) și de azot ureic (CH4N2O);

(c)conținutul de inhibitor de urează se exprimă ca procent din masa azotului (N) total prezent sub formă de azot ureic (CH4N2O);

(d)se furnizează informații tehnice care să îi permită utilizatorului să determine dozele și calendarul aplicării în funcție de cultura căreia i se aplică produsul.

CFP 1(A): Îngrășământ organic

Pe etichetă, figurează următoarele elemente de informare:

(a)nutrienții declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea N-K-P;

(b)nutrienții declarați magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea Mg-Ca-S-Na;

(c)cifre care indică conținutul total din nutrienții declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), urmate de numere între paranteze drepte care indică conținutul total din nutrienții declarați magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na);

(d)conținutul din următorii nutrienți declarați și alți parametri, în ordinea următoare și ca procent din masa îngrășământului:

azot (N) total

cantitatea minimă de azot (N) organic, urmată de o descriere a originii materiei organice utilizate;

azot (N) sub formă de azot amoniacal;

pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

oxid de potasiu (K2O) total;

oxid de magneziu (MgO), oxid de calciu (CaO), trioxid de sulf (SO3) și oxid de sodiu (Na2O), exprimate astfel:

dacă nutrienții respectivi sunt total solubili în apă, numai ca și conținut solubil în apă;

dacă conținutul solubil al nutrienților respectivi reprezintă cel puțin un sfert din conținutul total al nutrienților, ca și conținut total și ca și conținut solubil în apă și

în toate celelalte cazuri, ca și conținut total;

cupru (Cu) și zinc (Zn) total, dacă depășesc un conținut de 200, respectiv 600 mg/kg substanță uscată;

carbon (C) organic și

substanță uscată.

CFP 1(B): Îngrășământ organo-mineral

1.Pe etichetă, figurează următoarele elemente de informare referitoare la macroelemente:

(a)nutrienții declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea N-K-P;

(b)nutrienții declarați magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea Mg-Ca-S-Na;

(c)numere care indică conținutul total din nutrienții declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), urmate de numere între paranteze drepte care indică conținutul total din nutrienții declarați magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na);

(d)conținutul din următorii nutrienți declarați, în ordinea următoare și ca procent din masa îngrășământului:

azot (N) total

cantitatea minimă de azot (N) organic, urmată de o descriere a originii materiei organice utilizate;

azot (N) sub formă de nitriți;

azot (N) sub formă de azot amoniacal;

azot (N) sub formă de azot ureic;

pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în apă;

pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat de amoniu neutru;

în prezența fosfatului natural moale, pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în acid formic;

oxid de potasiu (K2O) total;

oxid de potasiu (K2O) solubil în apă;

oxid de magneziu (MgO), oxid de calciu (CaO), trioxid de sulf (SO3) și oxid de sodiu (Na2O), exprimate astfel:

dacă nutrienții respectivi sunt total solubili în apă, numai ca și conținut solubil în apă;

dacă conținutul solubil al nutrienților respectivi reprezintă cel puțin un sfert din conținutul total al nutrienților, ca și conținut total și ca și conținut solubil în apă

în toate celelalte cazuri, ca și conținut total și

(e)în prezența ureei (CH4N2O), informații privind impactul posibil asupra calității aerului al eliberării de amoniac în urma utilizării îngrășământului și o invitație ca utilizatorii să aplice măsurile de remediere adecvate.

2.Următoarele alte elemente trebuie indicate ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE:

conținutul de carbon (C) organic și

conținutul de substanță uscată.

CFP 1(B)(I): Îngrășământ organo-mineral solid

În cazul în care unul sau mai multe dintre oligoelementele următoare: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Z) sunt prezente în cantitatea minimă indicată ca procent de masă în tabelul următor, acestea:

trebuie declarate, dacă au fost adăugate intenționat la produsul fertilizant cu marcaj CE, și

pot fi declarate în celelalte cazuri:

Oligoelementul

Pentru utilizare pe culturi sau pajiști

Pentru uz horticol

bor (B)

0,01

0,01

cobalt (Co)

0,002

n.a.

cupru (Cu)

0,01

0,002

fier (Fe)

0,5

0,02

mangan (Mn)

0,1

0,01

molibden (Mo)

0,001

0.001

zinc

0,01

0,002

Acestea se declară după informațiile privind macroelementele. Pe etichetă, figurează următoarele elemente de informare:

(a)indicarea denumirii și a simbolurilor chimice ale oligoelementelor declarate, în ordinea următoare: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Zn), urmate de numele contraionilor;

(b)conținutul total de oligoelemente exprimat în procente din masa îngrășământului:

dacă nutrienții respectivi sunt total solubili în apă, numai ca și conținut solubil în apă;

dacă conținutul solubil al nutrienților respectivi reprezintă cel puțin un sfert din conținutul total al nutrienților, ca și conținut total și ca și conținut solubil în apă și

în toate celelalte cazuri, ca și conținut total;

(c)în cazul în care oligoelementul (oligoelementele) este (sunt) chelat(e), următorul calificativ după numele și formula chimică a oligoelementului:

„chelat cu...” numele agentului de chelare sau abrevierea acestuia și cantitatea de oligoelement chelat ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE;

(d)în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE conține oligoelemente complexate cu agenți de complexare:

următorul calificativ după numele și formula chimică a oligoelementului: „complexat cu...” și cantitatea de oligoelement complexat ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE și

numele agentului de complexare sau abrevierea acestuia.

(e)declarația următoare: „A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza adecvată”.

CFP 1(B)(II): Îngrășământ organo-mineral lichid

În cazul în care unul sau mai multe dintre oligoelementele următoare: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Z) sunt prezente în cantitatea minimă indicată ca procent de masă în tabelul următor, acestea:

trebuie declarate, dacă au fost adăugate intenționat la produsul fertilizant cu marcaj CE, și

pot fi declarate în celelalte cazuri:

Oligoelementul

Procent din masă

bor (B)

0,01

cobalt (Co)

0,002

cupru (Cu)

0,002

fier (Fe)

0,02

mangan (Mn)

0,01

molibden (Mo)

0,001

zinc

0,002

Acestea se declară după informațiile privind macroelementele. Pe etichetă, figurează următoarele elemente de informare:

(a)indicarea denumirii și a simbolurilor chimice ale oligoelementelor declarate, în ordinea următoare: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Zn), urmate de numele contraionilor;

(b)conținutul total de oligoelemente exprimat în procente din masa îngrășământului:

dacă nutrienții respectivi sunt total solubili în apă, numai ca și conținut solubil în apă;

dacă conținutul solubil al nutrienților respectivi reprezintă cel puțin un sfert din conținutul total al nutrienților, ca și conținut total și ca și conținut solubil în apă și

în toate celelalte cazuri, ca și conținut total;

(c)în cazul în care oligoelementul (oligoelementele) este (sunt) chelat(e), următorul calificativ după numele și formula chimică a oligoelementului:

„chelat cu...” numele agentului de chelare sau abrevierea acestuia și cantitatea de oligoelement chelat ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE;

(d)în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE conține oligoelemente complexate cu agenți de complexare:

următorul calificativ după numele și formula chimică a oligoelementului: „complexat cu...” și cantitatea de oligoelement complexat ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE și

numele agentului de complexare sau abrevierea acestuia.

(e)declarația următoare: „A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza adecvată”.

CFP 1(C): Îngrășământ anorganic

CFP 1(C)(I): Îngrășământ anorganic cu macroelemente

1.Următoarele elemente de informare referitoare la macroelemente trebuie să figureze pe etichetă:

(a)nutrienții declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea N-K-P;

(b)nutrienții declarați magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea Mg-Ca-S-Na;

(c)cifre care indică conținutul total din nutrienții declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), urmate de cifre între paranteze drepte care indică conținutul total din nutrienții declarați magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na);

(d)conținutul din următorii nutrienți declarați, în ordinea următoare și ca procent din masa îngrășământului:

azot (N) total;

azot (N) sub formă de nitriți;

azot (N) sub formă de azot amoniacal;

azot (N) sub formă de azot ureic;

azot (N) din ureoformaldehidă, din izobutiliden-diuree, din crotoniliden-diuree;

azot (N) din azot cianamidic;

pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în apă;

pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat de amoniu neutru;

în prezența fosfatului natural moale, pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în acid formic;

oxid de potasiu (K2O) solubil în apă;

oxid de magneziu (MgO), oxid de calciu (CaO), trioxid de sulf (SO3) și oxid de sodiu (Na2O), exprimate astfel:

dacă nutrienții respectivi sunt complet solubili în apă, numai ca și conținut solubil în apă;

dacă conținutul solubil al nutrienților respectivi reprezintă cel puțin un sfert din conținutul total al nutrienților, ca și conținut total și conținut solubil în apă și

în toate celelalte cazuri, ca și conținut total și

(e)în prezența ureei (CH4N2O), informații privind impactul posibil asupra calității aerului al eliberării de amoniac în urma utilizării îngrășământului și o invitație ca utilizatorii să aplice măsurile de remediere adecvate.

PFC 1(C)(I)(a): Îngrășăminte anorganice solide cu macroelemente

1.Îngrășământul trebuie să fie etichetat astfel:

(a)„complex”, când fiecare particulă conține toți nutrienții declarați în conținutul declarat al acestora, și

(b)„amestec” în celelalte cazuri.

2.Granulometria îngrășământului trebuie indicată și exprimată în procente de produs care trece printr-o sită cu ochiuri cu o anumită deschidere .

3.Forma particulelor trebuie să fie precizată printr-una dintre următoarele mențiuni:

(a)granule,

(b)pelete,

(c)pulbere, în cazul în care cel puțin 90% din produs poate trece printr-o sită cu ochiuri de 10 mm sau

(d)cristale.

4.Pentru îngrășămintele peliculate, trebuie precizate denumirea tipului (tipurilor) de peliculă și procentajul de îngrășăminte acoperite de fiecare tip de peliculă, urmate de:

(a)timpul de eliberare definit în luni din fracțiunea (fracțiunile) cu peliculă, urmat de procentul de nutrienți eliberați în această perioadă pentru fiecare fracțiune;

(b)denumirea mediului (solvent sau substrat) utilizat în cadrul testelor efectuate de către producător pentru a stabili timpul de eliberare;

(c)temperatura la care a fost efectuat testul;

(d)pentru îngrășămintele cu peliculă de polimeri, următorul marcaj: „Rata de eliberare a nutrienților poate varia în funcție de temperatura substratului. Poate fi necesară o ajustare a procesului de fertilizare.” și

(e)pentru îngrășămintele cu peliculă de sulf (S) și îngrășămintele cu peliculă de sulf (S)/polimeri, următorul marcaj: „Rata de eliberare a nutrienților poate varia în funcție de temperatura substratului și de activitatea biologică. Poate fi necesară o ajustare a procesului de fertilizare”.

5.În cazul în care unul sau mai multe dintre oligoelementele următoare: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Z) sunt prezente în cantitatea minimă indicată mai jos ca procent de masă, acestea:

trebuie declarate, dacă au fost adăugate intenționat la produsul fertilizant cu marcaj CE, și

pot fi declarate în celelalte cazuri:

Oligoelementul

Pentru utilizare pe culturi sau pajiști

Pentru uz horticol

bor (B)

0,01

0,01

cobalt (Co)

0,002

nu se aplică

cupru (Cu)

0,01

0,002

fier (Fe)

0,5

0,02

mangan (Mn)

0,1

0,01

molibden (Mo)

0,001

0,001

zinc

0,01

0,002

Acestea sunt declarate după informațiile privind macroelementele. Pe etichetă trebuie să figureze următoarele elemente de informare:

(a)indicarea denumirii și a simbolurilor chimice ale oligoelementelor declarate, în ordinea următoare: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Zn), urmate de numele contraionilor;

(b)conținutul total de oligoelemente exprimat în procente din masa îngrășământului:

dacă nutrienții respectivi sunt complet solubili în apă, numai ca și conținut solubil în apă;

dacă conținutul solubil al nutrienților respectivi reprezintă cel puțin un sfert din conținutul total al nutrienților, ca și conținut total și conținut solubil în apă și

în toate celelalte cazuri, ca și conținut total;

(c)în cazul în care oligoelementul (oligoelementele) este (sunt) chelat(e), următorul calificativ după numele și formula chimică a oligoelementului:

„chelat cu...” numele agentului de chelare sau abrevierea acestuia și cantitatea de oligoelement chelat ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE;

(d)în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE conține oligoelemente complexate cu agenți de complexare:

următorul calificativ după numele și formula chimică a oligoelementului: „complexat cu...” și cantitatea de oligoelement complexat ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE și

numele agentului de complexare sau abrevierea acestuia;

(e)declarația următoare: „A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza adecvată”.

CFP 1(C)(I)(b): Îngrășământ anorganic lichid cu macroelemente

1.Eticheta trebuie să indice dacă îngrășământul este în suspensie sau în soluție, unde:

„suspensie” înseamnă o dispersie în două faze în care particulele solide sunt menținute în suspensie în faza lichidă și

„soluție” înseamnă un lichid care nu conține particule solide.

2.Conținutul nutrientului trebuie indicat ca procent din masa sau volumul produsului fertilizant cu marcaj CE.

3.În cazul în care unul sau mai multe dintre oligoelementele următoare: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Z) sunt prezente în cantitatea minimă indicată mai jos ca procent de masă, acestea:

trebuie declarate, dacă au fost adăugate intenționat la produsul fertilizant cu marcaj CE, și

pot fi declarate în celelalte cazuri:

Oligoelementul

Procent din masă

bor (B)

0,01

cobalt (Co)

0,002

cupru (Cu)

0,002

fier (Fe)

0,02

mangan (Mn)

0,01

molibden (Mo)

0,001

zinc

0,002

Acestea sunt declarate după informațiile privind macroelementele. Pe etichetă trebuie să figureze următoarele elemente de informare:

(a)indicarea denumirii și a simbolurilor chimice ale oligoelementelor declarate, în ordinea următoare: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Zn), urmate de numele contraionilor;

(b)conținutul total de oligoelemente exprimat în procente din masa îngrășământului:

dacă nutrienții respectivi sunt complet solubili în apă, numai ca și conținut solubil în apă;

dacă conținutul solubil al nutrienților respectivi reprezintă cel puțin un sfert din conținutul total al nutrienților, ca și conținut total și conținut solubil în apă și

în toate celelalte cazuri, ca și conținut total;

(c)în cazul în care oligoelementul (oligoelementele) este (sunt) chelat(e), următorul calificativ după numele și formula chimică a oligoelementului:

„chelat cu...” numele agentului de chelare sau abrevierea acestuia și cantitatea de oligoelement chelat ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE;

(d)în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE conține oligoelemente complexate cu agenți de complexare:

următorul calificativ după numele și formula chimică a oligoelementului: „complexat cu...” și cantitatea de oligoelement complexat ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE și

numele agentului de complexare sau abrevierea acestuia.

(e)declarația următoare: „A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza adecvată”.

CFP 1(C)(II): Îngrășământ anorganic cu oligoelemente

1.Oligoelementele declarate din produsele fertilizante cu marcaj CE se enumeră cu denumirile lor și cu simbolurile chimice, în următoarea ordine: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Zn), urmate de numele contraionilor,

2.În cazul în care oligoelementul (oligoelementele) este (sunt) chelat(e) cu agent (agenți) de chelare, iar fiecare agent de chelare poate fi identificat și cuantificat și chelează cel puțin 1% din oligoelementul solubil în apă, se adaugă următorul calificativ după denumirea și identificatorul chimic ale oligoelementului:

„chelat cu...” numele agentului de chelare sau abrevierea acestuia și cantitatea de oligoelement chelat ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE;

3.în cazul în care oligoelementul (oligoelementele) declarat(e) este (sunt) complexat(e) de un agent (agenți) de complexare, se adaugă următorul calificativ după denumirea și identificatorul chimic ale oligoelementului:

„complexat cu...” și cantitatea de oligoelement complexat ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE, și

numele agentului de complexare sau abrevierea acestuia.

4.Următoarea mențiune trebuie să figureze pe etichetă: „A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza adecvată”.

CFP 1(C)(II)(a): Îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente

1.Eticheta trebuie să indice tipologia relevantă, astfel cum se menționează în tabelul de la CFP 1(C)(II)(a) din partea II din anexa I.

2.Conținutul total de oligoelemente trebuie exprimat în procente din masa îngrășământului:

dacă oligoelementul respectiv este complet solubil în apă, numai ca și conținut solubil în apă;

dacă conținutul solubil al oligoelementului respectiv reprezintă cel puțin un sfert din conținutul total al nutrientului respectiv, ca și conținut total și conținut solubil în apă și

în toate celelalte cazuri, ca și conținut total.

CFP 1(C)(II)(b): Îngrășământ anorganic compus cu oligoelemente

1.Oligoelementele pot fi declarate numai dacă sunt prezente în îngrășământ în următoarele cantități:

Oligoelementul

Nechelat, necomplexat

Chelat sau complexat

bor (B)

0,2

nu se aplică

cobalt (Co)

0,02

0,02

cupru (Cu)

0,5

0,1

fier (Fe)

2

0,3

mangan (Mn)

0,5

0,1

molibden (Mo)

0,02

nu se aplică

zinc

0,5

0,1

2.Dacă îngrășământul este în suspensie sau în soluție, eticheta trebuie să indice „în suspensie” sau „în soluție”, după caz.

3.Conținutul total de oligoelemente trebuie exprimat în procente din masa îngrășământului:

dacă oligoelementele respective sunt complet solubile în apă, numai ca și conținut solubil în apă;

dacă conținutul solubil al oligoelementelor respective reprezintă cel puțin jumătate din conținutul total al nutrienților respectivi, ca și conținut total și conținut solubil în apă și

în toate celelalte cazuri, ca și conținut total.

CFP 2: Amendamente minerale bazice

Următorii parametri trebuie declarați în ordinea următoare:

valoarea neutralizantă;

granulometria, exprimată în procentul dintr-un produs care trece printr-o sită cu ochiuri cu o anumită deschidere;

CaO total, exprimat în procente din masa produsului fertilizant cu marcaj CE;

MgO total, exprimat în procente din masa produsului fertilizant cu marcaj CE;

reactivitatea, cu excepția amendamentelor minerale bazice care conțin oxizi și hidroxizi și

pentru zguri și carbonați de origine naturală: metoda de determinare a reactivității.

CFP 3: Ameliorator de sol

Următorii parametri trebuie să apară în ordinea de mai jos, exprimați ca procent din masă produsului fertilizant cu marcaj CE:

substanță uscată;

conținutul de carbon (C) organic;

conținutul de azot (N) total;

conținutul de pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

conținutul de oxid de potasiu (K2O) total;

conținutul de cupru (Cu) și zinc (Zn) total, dacă depășesc 200, respectiv 600 mg/kg de substanță uscată și

pH-ul.

CFP 4: Substraturi de cultură

Parametrii se declară în următoarea ordine:

conductivitatea electrică, cu excepția vatei minerale;

pH-ul;

cantitatea:

pentru lână minerală, exprimată în număr de bucăți, precum și în cele trei dimensiuni lungime, înălțime, lățime;

pentru alte substraturi de cultură preformate, exprimată ca mărime în cel puțin două dimensiuni și

pentru alte substraturi de cultură, exprimată ca volum total;

cu excepția substraturilor de cultură preformate, cantitatea exprimată ca volum de materie cu o dimensiune a particulelor mai mare de 60 mm;

azotul (N) total;

pentaoxidul de fosfor (P2O5) total și

oxidul de potasiu (K2O) total.

CFP 5: Aditiv agronomic

Acestei CFP i se aplică doar cerințele generale de etichetare.

CFP 6: Biostimulator de creștere a plantelor

Pe etichetă trebuie să figureze următoarele elemente de informare:

(a)forma fizică;

(b)data producției și data expirării;

(c)condițiile de depozitare;

(d)metoda (metodele) de aplicare;

(e)doza, perioada (etapa de dezvoltare a plantelor) și frecvența de aplicare;

(f)efectul declarat pentru fiecare plantă vizată și

(g)orice alte instrucțiuni relevante referitoare la eficacitatea produsului, inclusiv practici de gestionare a solului, îngrășăminte chimice, incompatibilitatea cu produsele de protecție a plantelor, dimensiunea recomandată a duzelor de pulverizare și presiunea de pulverizare recomandată.

CFP 6(A): Biostimulator microbian al plantelor

Pe etichetă se menționează următoarea frază: „Microorganismele pot provoca reacții de sensibilizare.”

CFP 7: Amestec de produse fertilizante

Toate cerințele de etichetare aplicabile tuturor componentelor produselor fertilizante cu marcaj CE se aplică amestecurilor de produse fertilizante cu marcaj CE și se exprimă în funcție de amestecul final de produse fertilizante cu marcaj CE.

Partea 3
Toleranțe

1.Conținutul de nutrienți declarat sau caracteristicile fizico-chimice ale produselor fertilizante cu marcaj CE se pot abate de la valoarea reală numai în conformitate cu toleranțele stabilite în prezenta parte pentru categoria funcțională de produse în cauză. Toleranțele sunt prevăzute pentru a ține seama de variațiile în procesul de fabricație, în prelevarea probelor și în efectuarea de analize.

2.Toleranțele admise în ceea ce privește parametrii declarați indicați în prezenta parte sunt valori pozitive și negative exprimate în procente de masă.

3.Producătorul, importatorul sau distribuitorul nu trebuie să profite sistematic de aceste toleranțe.

4.Prin derogare de la punctul 1, conținutul real al unui produs fertilizant cu marcaj CE de o componentă pentru care este specificat un conținut minim sau maxim în anexa I sau anexa II nu poate fi niciodată mai mic decât conținutul minim sau nu poate depăși niciodată conținutul maxim.

CFP 1: Îngrășământ

CFP 1(A): Îngrășământ organic

Toleranța admisă pentru conținutul de nutrienți declarat și alți parametri declarați

Carbon (C) organic

Deviație relativă de ± 20 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Conținutul de substanță uscată

± 5,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Azot (N) total

Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Azot organic (N)

Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Pentaoxid de fosfor (P2O5) total

Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Oxid de potasiu (K2O) total

Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Oxid de magneziu, oxid de calciu, trioxid de sulf și oxid de sodiu totali și solubili în apă

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat de respectivii nutrienți, până la o valoare maximă de 1,5 puncte procentuale în termeni absoluți

Cupru (Cu) total

Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,5 puncte procentuale în termeni absoluți

Zinc (Zn) total

Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Cantitate

Deviație relativă de - 5 % față de valoarea declarată

CFP 1(B): Îngrășământ organo-mineral

Toleranța admisă pentru conținutul declarat de macroelemente anorganice sub diferite forme

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3 

Na2O

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat de forme de nutrienți prezente, până la o valoare maximă de 2 puncte procentuale în termeni absoluți.

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat de respectivii nutrienți, până la o valoare maximă de 1,5 puncte procentuale în termeni absoluți.

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat, până la o valoare maximă de 0,9 puncte procentuale în termeni absoluți

Îngrășăminte cu oligoelemente

Toleranța admisă pentru conținutul declarat de oligoelemente sub diferite forme

Concentrație mai mică sau egală cu 2 %

± 20 % din valoarea declarată

Concentrație între 2,1 % și 10 %

± 0,3 puncte procentuale în termeni absoluți

Concentrație de peste 10 %

± 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Carbon organic: Deviație relativă de ± 20 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Azot organic: Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Cupru (Cu) total    Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,5 puncte procentuale în termeni absoluți

Zinc (Zn) total    Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Conținutul de substanță uscată: ± 5,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Cantitate: Deviație relativă de -5 % față de valoarea declarată

CFP 1(C): Îngrășământ anorganic

CFP 1(C)(I): Îngrășământ anorganic cu macroelemente

Toleranța admisă pentru conținutul declarat de macroelemente sub diferite forme

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3 

Na2O

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat de forme de nutrienți prezente, până la o valoare maximă de 2 puncte procentuale în termeni absoluți.

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat de respectivii nutrienți, până la o valoare maximă de 1,5 puncte procentuale în termeni absoluți.

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat, până la o valoare maximă de 0,9 puncte procentuale în termeni absoluți

Granulometrie: Deviație relativă de ± 10 % aplicabilă procentului declarat de materie care trece printr-o sită specifică

Cantitate: Deviație relativă de ± 5 % față de valoarea declarată

CFP 1(C)(II): Îngrășământ anorganic cu oligoelemente

Îngrășăminte cu oligoelemente

Toleranța admisă pentru conținutul declarat de oligoelemente sub diferite forme

Concentrație mai mică sau egală cu 2 %

± 20 % din valoarea declarată

Concentrație între 2,1 % și 10 %

± 0,3 puncte procentuale în termeni absoluți

Concentrație de peste 10 %

± 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Cantitate: Deviație relativă de ± 5 % față de valoarea declarată

CFP 2: Amendamente minerale bazice

Toleranțe admise pentru parametrul declarat

Valoare neutralizantă

± 3

Granulometrie

Deviație relativă de ± 10 % aplicabilă procentului declarat de materie care trece printr-o sită specifică.

Oxid de calciu total

± 3 puncte procentuale în termeni absoluți

Oxid de magneziu total

Concentrație sub 8 %

Concentrație între 8 și 16 %

Concentrație mai mare sau egală cu 16 %

± 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

± 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

± 3,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Reactivitate

± 15 puncte procentuale în termeni absoluți

cantitate

Deviație relativă de - 5 % aplicabilă valorii declarate

CFP 3: Ameliorator de sol

Forme de nutrienți declarați și alte criterii de calitate declarate

Toleranțe admise pentru parametrul declarat

pH

± 0,7 la momentul fabricării

± 1,0 la orice moment din lanțul de distribuție

Carbon (C) organic

Deviație relativă de ± 10 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Azot (N) total

Deviație relativă de ± 20 %, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Pentaoxid de fosfor (P2O5) total

Deviație relativă de ± 20 %, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Oxid de potasiu (K2O) total

Deviație relativă de ± 20 %, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Substanță uscată

Deviație relativă de 10 % față de valoarea declarată

Cantitate

Deviație relativă de - 5 % față de valoarea declarată la momentul fabricării

Deviație relativă de - 25 % față de valoarea declarată la orice moment din lanțul de distribuție

Carbon (C) org. /Azot(N) org.

Deviație relativă de ± 20 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Granulometrie

Deviație relativă de ± 10 % aplicabilă procentului declarat de materie care trece printr-o sită specifică.

CFP 4: Substraturi de cultură

Forme de nutrienți declarați și alte criterii de calitate declarate

Toleranțe admise pentru parametrul declarat

Conductivitate electrică

Deviație relativă de ± 50% la momentul fabricării

Deviație relativă de ± 75% la orice moment din lanțul de distribuție

pH

± 0,7 la momentul fabricării

± 1,0 la orice moment din lanțul de distribuție

Cantitatea în volum (litri sau m³)

Deviație relativă de -5 % la momentul fabricării

Deviație relativă de - 25 % la orice moment din lanțul de distribuție

Determinarea cantității (volumului) de materii cu mărimea particulelor de peste 60 mm

Deviație relativă de -5 % la momentul fabricării

Deviație relativă de - 25 % la orice moment din lanțul de distribuție

Determinarea cantității (volumului) substraturilor de cultură preformate

Deviație relativă de -5 % la momentul fabricării

Deviație relativă de - 25 % la orice moment din lanțul de distribuție

Azot (N) solubil în apă

Deviație relativă de ± 50% la momentul fabricării

Deviație relativă de ± 75% la orice moment din lanțul de distribuție

Pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în apă

Deviație relativă de ± 50% la momentul fabricării

Deviație relativă de ± 75% la orice moment din lanțul de distribuție

Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă

Deviație relativă de ± 50% la momentul fabricării

Deviație relativă de ± 75% la orice moment din lanțul de distribuție

CFP 6: Biostimulator al plantelor

Conținut declarat în g/kg sau g/l la 20 °C

Toleranța admisibilă

Până la 25

Deviație relativă de ± 15 % pentru CFP 6

Deviație relativă de ± 15 % atunci când biostimulatoarele plantelor sunt amestecate cu alte produse fertilizante cu marcaj CE în cadrul CFP 7.

Peste 25 și până la 100

deviația relativă de ± 10 %

Peste 100 și până la 250

deviația relativă de ± 6 %

Peste 250 și până la 500

deviația relativă de ± 5 %

Peste 500

± 25g/kg sau ± 25g/l

ANEXA IV
Proceduri de evaluare a conformității

Partea 1
Aplicabilitatea procedurilor de evaluare a conformității

Această parte stabilește aplicabilitatea modulelor procedurii de evaluare a conformității, astfel cum se precizează în partea 2 a prezentei anexe, produselor fertilizante cu marcaj CE, în funcție de categoriile de materii componente, astfel cum sunt specificate în anexa II („CMC”), precum și de categoriile funcționale de produse, astfel cum sunt specificate în anexa I („CFP”).

1.Aplicabilitatea controlului intern al producției (modulul A)

1.Modulul A poate fi folosit pentru un produs fertilizant cu marcaj CE compus exclusiv din una sau mai multe:

(a)substanțe sau amestecuri de materii virgine, astfel cum se specifică în CMC 1,

(b)digestate de culturi energetice, astfel cum se specifică în CMC 4,

(c)subproduse ale industriei alimentare, astfel cum se specifică în CMC 6,

(d)microorganisme, astfel cum se specifică în CMC 7,

(e)aditivi agronomici, astfel cum se specifică în CMC 8 sau

(f)nutrienți polimerici, astfel cum se specifică în CMC 9.

2.Modulul A poate fi, de asemenea, utilizat pentru un amestec de produse fertilizante, astfel cum se specifică în CFP 7.

3.Prin derogare de la alineatele 1 și 2, modulul A nu trebuie să fie utilizat pentru:

(a)un îngrășământ anorganic solid simplu sau compus pe bază de nitrat de amoniu și cu conținut ridicat de azot, astfel cum se specifică în CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), sau un amestec fertilizant care conține un astfel de produs,

(b)un inhibitor de nitrificare, astfel cum se prevede la CFP 5(A)(I),

(c)un inhibitor de urează, astfel cum se prevede la CFP 5(A)(II), sau

(d)un biostimulator al plantelor, astfel cum se prevede la CFP 6.

2.Aplicabilitatea controlului intern al producției plus testarea supravegheată a produsului (modulul A1)

Modulul A1 se folosește pentru un îngrășământ anorganic solid simplu sau compus pe bază de nitrat de amoniu și cu conținut ridicat de azot, astfel cum se specifică în CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), și pentru un amestec fertilizant, astfel cum se specifică la CFP 7, care conține un astfel de produs.

3.Aplicabilitatea examinării UE de tip (modulul B) și conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției (modulul C)

1.Modulul B poate fi folosit în combinație cu modulul C pentru un produs fertilizant cu marcaj CE compus exclusiv din una sau mai multe:

(a)plante, părți din plante sau extracte din plante neprelucrate sau prelucrate mecanic, astfel cum se specifică în CMC 2,

(b)polimeri alții decât nutrienții polimerici, astfel cum se specifică în CMC 10,

(c)anumite subproduse de origine animală, astfel cum se specifică în CMC 11, sau

(d)CMC-uri eligibile pentru modulul A în conformitate cu punctul 1 de la rubrica 1 privind aplicabilitatea acestui modul.

2.Modulul B și modulul C pot fi, de asemenea, utilizate pentru:

(a)un inhibitor de nitrificare, astfel cum se prevede la CFP 5(A)(I),

(b)un inhibitor de urează, astfel cum se prevede la CFP 5(A)(II),

(c)un biostimulator al plantelor, astfel cum se prevede la CFP 6, și

(d)un produs eligibil pentru modulul A în conformitate cu punctul 2 de la rubrica 1 privind aplicabilitatea acestui modul.

3.Prin derogare de la punctele 1 și 2, modulul B și modulul C nu trebuie utilizate pentru un îngrășământ anorganic solid simplu sau compus pe bază de nitrat de amoniu și cu conținut ridicat de azot, astfel cum se specifică în CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), sau pentru un amestec de produse fertilizante care conține un astfel de produs.

4.Aplicabilitatea asigurării calității procesului de producție (modulul D1)

1.Modulul D1 poate fi utilizat pentru orice produs fertilizant cu marcaj CE.

2.Prin derogare de la punctul 1, modulul D1 nu trebuie utilizat pentru un îngrășământ anorganic solid simplu sau compus pe bază de nitrat de amoniu și cu conținut ridicat de azot, astfel cum se specifică la CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), sau pentru un amestec de produse fertilizante care conține un astfel de produs.

Partea 2
Descrierea procedurilor de evaluare a conformității

Modulul A - controlul intern al producției

1.Descrierea modulului

1.Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul își îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 de mai jos, se asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că produsul fertilizant cu marcaj CE în cauză satisface cerințele prezentului regulament aplicabile produsului.

2.Documentația tehnică

2.1Producătorul stabilește documentația tehnică. Documentația permite evaluarea produsului fertilizant cu marcaj CE din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor).

2.2Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și utilizarea produsului fertilizant cu marcaj CE. Documentația tehnică cuprinde cel puțin următoarele elemente:

(a)o descriere generală a produsului fertilizant cu marcaj CE;

(b)desene și scheme de concepție și execuție;

(c)descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a utilizării produsului fertilizant cu marcaj CE;

(d)lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele din prezentul regulament, inclusiv o listă a specificațiilor comune sau a altor specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică precizează care au fost părțile aplicate;

(e)rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate etc. și

(f)rapoartele de testare.

3.Fabricația

3.Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure conformitatea produselor fertilizante cu marcaj CE fabricate cu documentația tehnică menționată la punctul 2 de mai sus și cu cerințele prezentului regulament care se aplică acestora.

4.Marcajul CE, declarația de conformitate UE

4.1.Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare produs fertilizant care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament.

4.2.Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare lot de produse fertilizante cu marcaj CE și o păstrează, împreună cu documentația tehnică, la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE. Declarația de conformitate UE identifică produsul fertilizant cu marcaj CE pentru care a fost întocmită.

4.3.Se furnizează o copie a declarației de conformitate UE împreună cu fiecare produs fertilizant cu marcaj CE.

5.Reprezentantul autorizat

5.Obligațiile producătorului stabilite la punctul 4 de mai sus pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

Modulul A1 - controlul intern al producției plus testarea supravegheată a produsului

1.Descrierea modulului

1.Controlul intern al producției plus testarea supravegheată a produsului este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul își îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3, 4 și 5 de mai jos, se asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că produsul fertilizant cu marcaj CE în cauză satisface cerințele prezentului regulament aplicabile produsului.

2.Documentația tehnică

2.1.Producătorul stabilește documentația tehnică. Documentația permite evaluarea produsului fertilizant cu marcaj CE din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor).

2.2.Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și utilizarea produsului fertilizant cu marcaj CE. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:

(a)o descriere generală a produsului fertilizant cu marcaj CE;

(b)desene și scheme de concepție și execuție;

(c)descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a utilizării produsului fertilizant cu marcaj CE;

(d)denumirea și adresa unităților de producție, precum și denumirea și adresa operatorilor unităților respective la care au fost fabricate produsul și principalele sale componente;

(e)lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele din prezentul regulament, inclusiv o listă a specificațiilor comune sau a altor specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică precizează care au fost părțile aplicate;

(f)rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate etc. și

(g)rapoartele de testare.

3.Fabricația

3.Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE fabricat cu documentația tehnică prevăzută la punctul 2 de mai sus și cu cerințele prezentului regulament.

4.Verificările produsului privind retenția de ulei și rezistența la detonare

4.Testele și încercările menționate la punctele 4.1-4.3 de mai jos se efectuează asupra unui eșantion reprezentativ de produs cel puțin o dată la 3 luni în numele producătorului, pentru a verifica conformitatea cu:

(a)cerința privind retenția de ulei menționată la punctul 4 de la CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) din anexa I la prezentul regulament și

(b)cerința privind rezistența la detonare menționată la punctul 5 de la CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) din anexa I la prezentul regulament.

Responsabilitatea efectuării testelor revine unui organism notificat ales de producător.

4.1.Ciclurile termice înainte de testarea cerinței privind retenția de ulei menționate la punctul 4 în cadrul CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) din anexa I

4.1.1.Principiu și definiție

4.1.1.Eșantionul se încălzește într-un vas Erlenmeyer de la temperatura ambiantă la 50 °C și se menține la această temperatură timp de două ore (faza la 50 °C). Se răcește eșantionul la o temperatură de 25 °C și se menține la această temperatură timp de două ore (faza la 25 °C). Combinația fazelor succesive, la 50 °C și 25 °C, formează un ciclu termic. După ce a fost supus la două cicluri termice, eșantionul este ținut la o temperatură de 20 (±3)°C, pentru determinarea valorii retenției de ulei.

4.1.2.Aparatură

4.1.2.Aparatură de laborator obișnuită, în special:

(a)băi de apă cu termostat pentru 25 (±1) °C și respectiv 50 (± 1) °C

(b)vase Erlenmeyer cu un volum individual de 150 ml.

4.1.3.Procedura

4.1.3.1Se pune fiecare eșantion de 70 (5) grame în câte un vas Erlenmeyer, care se închide apoi etanș cu un dop.

4.1.3.2La fiecare două ore, fiecare balon se mută din baia la 50 °C în baia la 25 °C și invers.

4.1.3.3Se menține apa din fiecare baie la temperatură constantă și în mișcare, agitând rapid pentru a se asigura menținerea nivelului apei deasupra nivelului probei. Dopul se protejează de condens cu un capac de cauciuc.

4.2.Ciclurile termice înainte de testarea rezistența la detonare menționate la punctul 5 în cadrul CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) din anexa I

4.2.1.Principiu și definiție

4.2.1.Într-un recipient etanș, se încălzește eșantionul de la temperatura ambiantă la 50 °C și se menține la această temperatură timp de o oră (faza la 50 °C). Eșantionul se răcește apoi până se ajunge la temperatura de 25 °C și se menține la această temperatură timp de o oră (faza la 25 °C). Combinația fazelor succesive, la 50 °C și 25 °C, formează un ciclu termic. După efectuarea numărului de cicluri necesar, eșantionul este ținut la o temperatură de 20 (±3)°C până la executarea testului de rezistență la detonare.

4.2.2.Aparatură

(a)Baie de apă termostatată între 20 °C și 51 °C, cu o capacitate minimă de încălzire și răcire de 10 °C/oră, sau două băi de apă, una termostatată la 20 °C, cealaltă la 51 °C. Apa din baie (băi) se amestecă continuu; volumul băii trebuie să fie suficient de mare pentru a permite o bună circulație a apei.

(b)Un recipient din oțel inoxidabil, etanșat de jur împrejur și prevăzut în centru cu un termocuplu. Lățimea exterioară a recipientului este de 45 (±2) mm, iar grosimea peretelui este de 1,5 mm (a se vedea figura 1). Înălțimea și lungimea recipientului pot fi alese pentru a se potrivi cu dimensiunile băii de apă, de exemplu lungime 600 mm, înălțime 400 mm.

4.2.3.Procedura

4.2.3.Se introduce în recipient o cantitate de îngrășământ suficientă pentru o singură detonare și se închide capacul. Se pune recipientul în baia de apă. Se încălzește apa la 51 °C și se măsoară temperatura în centrul îngrășământului. La o oră după ce temperatura în centru a atins 50 °C, se răcește apa. La o oră după ce temperatura în centru a atins 25 °C, se reîncălzește apa pentru a începe al doilea ciclu. În cazul cu două băi, se transferă recipientul dintr-o baie într-alta după fiecare perioadă de încălzire/răcire.

Figura 1

4.3.Testul privind rezistența la detonare menționat la punctul 5 în cadrul CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) din anexa I

4.3.1.Descriere

4.3.1.1Testul se efectuează pe un eșantion reprezentativ din produsul fertilizant cu marcaj CE. Întregul eșantion va fi supus la cinci cicluri termice, conform dispozițiilor de la punctul 4.2 de mai sus, înainte de executarea testului de rezistență la detonare.

4.3.1.2Produsul fertilizant cu marcaj CE este supus testului de rezistență la detonare într-un tub de oțel orizontal, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

(a)tub de oțel fără sudură;

(b)lungimea tubului: minimum 1 000 mm,

(c)diametrul nominal exterior: minimum 114 mm;

(d)grosimea nominală a pereților: minimum 5 mm;

(e)încărcătura de detonare: natura și dimensiunile încărcăturii de detonare trebuie alese în așa fel încât să se obțină o maximizare a presiunii de detonare aplicate eșantionului pentru a se determina susceptibilitatea acestuia la propagarea detonării;

(f)temperatura de încercare: 15-25°C;

(g)cilindri-martori de plumb pentru rezistență la detonare: 50 mm diametru, 100 mm înălțime;

(h)poziționate la intervale de 150 mm și susținând orizontal tubul. Se efectuează două teste. Testul este considerat semnificativ în cazul în care unul sau mai mulți cilindri de sprijin nu sunt comprimați cu mai mult de 5 %.

4.3.2.Principiu

4.3.2.Eșantionul este închis într-un tub din oțel și este supus șocului provocat de detonarea unei încărcături de detonare. Propagarea detonării este determinată de gradul de compresie al cilindrilor de plumb pe care tubul rămâne orizontal în timpul testului.

4.3.3.Materiale

(a)Exploziv din material plastic conținând 83-86 % pentrită

Densitate: 1 500-1 600 kg/m³

Viteza de detonare : 7 300 - 7 700 m/s

Masă: 500 (± 1) grame.

(b)Șapte fitiluri de detonare flexibile cu manșon nemetalic

Densitatea umplerii : 11-13 g/m

Lungimea fiecărui fitil : 400 (± 2) mm.

(c)Tablete de exploziv secundar comprimate, cu o alveolă pentru detonator

Exploziv: hexogen/ceară 95/5 sau tetril ori alt exploziv similar, cu sau fără adaos de grafit.

Densitate: 1 500-1 600 kg/m³

Diametru: 19-21 mm

Înălțime: 19-23 mm

Alveola pentru detonator : diametru 7-7,3 mm, adâncime 12 mm.

(d)Tub laminat (fără sudură) din oțel, conform standardului ISO 65-1981 – rezistență ridicată, cu dimensiuni nominale DN 100 (4'')

Diametru exterior: 113,1-115,0 mm

Grosimea pereților: 5,0-6,5 mm

Lungime: 1 005 (± 2) mm.

(e)Taler de bază

Materialul: oțel care se sudează ușor.

Dimensiuni: 160 × 160 mm

Grosime: 5 - 6 mm.

(f)Șase cilindri de plumb

Diametru: 50 (± 1) mm

Înălțime: 100-101 mm

Materiale : plumb moale de puritate 99,5 %.

(g)Lingou de oțel

Lungime: minimum 1 000 mm

Lățime: minimum 150 mm

Înălțime: minimum 150 mm

Masă: cel puțin 300 kg în cazul în care nu există o bază solidă pentru lingou.

(h)Cilindru de material plastic sau carton pentru amorsarea detonării

Grosimea pereților: 1,5-2,5 mm

Diametru: 92-96 mm

Înălțime: 64 - 67 mm.

(i)Detonator (electric sau de altă natură) cu forță de 8-10

(j)Disc de lemn

Diametru: 92 - 96 mm. Diametrul trebuie să corespundă diametrului interior al tubului de oțel [litera (h) de mai sus]

Grosime: 20 mm.

(k)Baghetă de lemn de aceleași dimensiuni ca și detonatorul [punctul (i) de mai sus]

(l)Știfturi (maximum 20 mm lungime)

4.3.4.Procedura

4.3.4.1Pregătirea încărcăturii pentru introducerea în tubul de oțel

4.3.4.1În funcție de disponibilitatea echipamentelor, explozivul poate fi inițiat în încărcătura de detonare:

fie prin inițiere simultană în șapte puncte, astfel cum se menționează la punctul 4.3.4.1.1 de mai jos,

fie prin inițiere centrală cu o tabletă comprimată, astfel cum se menționează la punctul 4.3.4.1.2 de mai jos.

4.3.4.1.1.Inițiere simultană în șapte puncte

4.3.4.1.1.Încărcătura pregătită pentru a fi folosită este ilustrată în figura 2 de mai jos.

4.3.4.1.1.1.Se perforează găuri în discul de lemn [litera (j) de la punctul 4.3.3 de mai sus], paralel cu axa discului, prin centru și prin șase puncte distribuite simetric pe un cerc concentric cu diametrul de 55 mm. Diametrul găurilor trebuie să fie 6-7 mm (a se vedea secțiunea A-B din figura 2), în funcție de diametrul fitilului de detonare folosit [litera (b) de la punctul 4.3.3 de mai sus].

4.3.4.1.1.2.Se taie șapte bucăți de fitil de detonare [litera (b) de la punctul 4.3.3 de mai sus], fiecare de 400 mm lungime, se fac tăieturi netede și se izolează imediat capetele cu ajutorul unui adeziv, pentru a evita orice pierdere de exploziv pe la extremități. Se împing cele șapte bucăți de fitil prin cele șapte găuri din discul de lemn [litera (j) de la punctul 4.3.3 de mai sus], până când capetele fitilurilor ies cu câțiva centimetri pe partea cealaltă a discului. Se introduce transversal un știft [litera (l) de la punctul 4.3.3 de mai sus] în cămașa textilă a fiecărui fitil, la 5-6 mm de la fiecare capăt, și se aplică adeziv de jur împrejurul fitilului (pe lungime) într-o bandă de 2 cm grosime la nivelul știftului. În final, se trage partea lungă a fiecărui fitil pentru a aduce știftul în contact cu discul de lemn.

4.3.4.1.1.3.Se modelează explozivul plastic [litera (a) de la punctul 4.3.3. de mai sus] pentru a forma un cilindru cu diametrul de 92-96 mm, în funcție de diametrul cilindrului [litera (h) de la punctul 4.3.3 de mai sus]. Se așază acest cilindru perpendicular pe o suprafață plană și se introduce explozivul modelat. Se introduce discul de lemn 17 , ținând cele șapte corzi de fitil de detonare în partea superioară a cilindrului și se presează pe exploziv. Se ajustează înălțimea cilindrului (64-67 mm), astfel încât marginea de sus să nu depășească nivelul lemnului. În final, se fixează cilindrul de discul de lemn cu cleme sau cuie mici, de-a lungul întregii circumferințe.

4.3.4.1.1.4.Se grupează capetele libere ale celor șapte fitiluri de jur împrejurul circumferinței baghetei de lemn [litera (k) de la punctul 4.3.3 de mai sus], astfel încât capetele lor să fie într-un plan perpendicular pe baghetă. Se strâng într-un mănunchi împrejurul baghetei, cu o bandă adezivă 18 .

4.3.4.1.2.Inițiere centrală cu o tabletă comprimată

4.3.4.1.2.Încărcătura pregătită pentru a fi folosită este ilustrată în figura 3.

4.3.4.1.2.1.Pregătirea tabletei comprimate

4.3.4.1.2.1.Luând măsurile de siguranță necesare, se pun 10 g din explozivul secundar [litera (c) de la punctul 4.3.3 de mai sus] într-o matriță cu diametru interior de 19-21 mm și se comprimă la forma și densitatea corecte. (Raportul diametru: înălțime trebuie să fie de aproximativ 1:1.) În centrul bazei matriței există un bolț cu înălțimea de 12 mm și diametrul de 7-7,3 mm (în funcție de diametrul detonatorului folosit), care formează o nișă cilindrică în cartușul comprimat, pentru introducerea ulterioară a detonatorului.

4.3.4.1.2.2.Pregătirea încărcătorului

4.3.4.1.2.2.Se pune explozivul [litera (a) de la punctul 4.3.3 de mai sus] în cilindrul [litera (h) de la punctul 4.3.3 de mai sus], în poziție verticală pe o suprafață plană, apoi se presează în jos cu un poanson din lemn, pentru a da explozivului o formă cilindrică cu o nișă centrală. Se introduce tableta comprimată în această nișă. Se acoperă explozivul de formă cilindrică, conținând tableta comprimată, cu un disc de lemn [litera (j) de la punctul 4.3.3 de mai sus] având o gaură centrală cu diametrul de 7-7,3 mm pentru introducerea detonatorului. Se fixează discul de lemn și cilindrul împreună, aplicând în cruce bandă adezivă. Se verifică, prin introducerea baghetei de lemn [litera (k) de la punctul 4.3.3 de mai sus], dacă gaura din disc și nișa din tableta comprimată sunt coaxiale.

4.3.4.2Pregătirea tubului de oțel pentru test

4.3.4.2La un capăt al tubului [litera (d) de la punctul 4.3.3 de mai sus] se fac două găuri diametral opuse, cu diametru de 4 mm, perpendicular pe suprafața peretelui, la o distanță de 4 mm față de margine. Se sudează cap la cap talerul de bază [litera (e) de la punctul 4.3.3 de mai sus] și capătul opus al tubului, umplând complet unghiul drept dintre talerul de bază și peretele tubului cu metal de adaos de-a lungul întregii circumferințe a tubului.

4.3.4.3Umplerea și încărcarea tubului

4.3.4.3A se vedea figurile 2 și 3.

4.3.4.3.1.Eșantionul, tubul de oțel și încărcătura de detonare trebuie condiționate la o temperatură de 20 (5)°C. Pentru două teste de detonare, sunt necesare 16-18 kg de eșantioane.

4.3.4.3.2.1Se pune tubul vertical cu talerul de bază pătrat sprijinit pe o suprafață plană, stabilă, de preferință din beton. Se umple tubul de probă până la aproape o treime din înălțimea sa cu eșantionul de testare și se lasă să cadă de la 10 cm vertical pe sol, de cinci ori, pentru a tasa granulele cât mai mult posibil. Pentru a accelera compactarea granulelor, se lovește peretele lateral al tubului cu un ciocan de 750-1 000 g; se aplică, în total, 10 lovituri.

4.3.4.3.2.2.Se introduce în tub un alt eșantion și se repetă operația. În final, cantitatea adăugată trebuie să permită ca, după gruparea granulelor prin ridicarea și căderea tubului de 10 ori și un total de 20 de lovituri intermitente cu ciocanul, încărcătura să umple tubul până la o distanță de 70 mm față de orificiu.

4.3.4.3.2.3Înălțimea umpluturii trebuie corectată în tub așa încât încărcătura de detonare (menționată mai sus la punctele 4.3.4.1.1 sau 4.3.4.1.2) care va fi introdusă ulterior să fie în contact strâns cu eșantionul pe toată suprafața acestuia.

4.3.4.3.3.Se introduce încărcătura de detonare în tub astfel încât să fie în contact cu eșantionul; suprafața superioară a discului de lemn trebuie să fie cu 6 mm sub capătul tubului. Se asigură contactul strâns, foarte important, între exploziv și eșantion, adăugând sau îndepărtând mici cantități de material din eșantion. Se inserează bolțurile de siguranță prin găurile de lângă capătul liber al tubului, cu piciorușele acestora deschise și în contact cu tubul (a se vedea figurile 2 și 3).

4.3.4.4Poziționarea tubului de otel și a cilindrilor de plumb (a se vedea figura 4)

4.3.4.4.1.Se numerotează bazele cilindrilor de plumb [litera (f) de la punctul 4.3.3 de mai sus] de la 1 la 6. Se fac șase semne la 150 mm distanță de linia centrală a blocului de oțel (4.3.7), poziționate într-un plan orizontal, cu primul semn la cel puțin 75 mm față de marginea blocului. Se pune câte un cilindru de plumb vertical pe fiecare dintre aceste semne, cu baza fiecărui cilindru centrată pe semnul corespunzător.

4.3.4.4.2.Se așază tubul de oțel pregătit conform punctului 4.3.4.3 orizontal pe cilindrul de plumb, astfel încât axa tubului să fie paralelă cu linia centrală a blocului de oțel, iar capătul sudat al tubului să depășească cu 50 mm cilindrul de plumb nr. 6. Pentru a împiedica rostogolirea tubului, se introduc mici pene de lemn între partea de sus a cilindrului de plumb și peretele tubului (câte una de fiecare parte) sau se pune o cruce de lemn între tub și lingoul de oțel.

Observație: Trebuie asigurat contactul dintre tub și toți cei șase cilindri de plumb; o ușoară curbare a suprafeței tubului poate fi compensată prin rotirea tubului în jurul axei sale longitudinale. În cazul în care un cilindru de plumb este prea înalt, se corectează prin turtire, cu lovituri ușoare de ciocan.

4.3.4.5Pregătirea pentru detonare

4.3.4.5.1.Se montează aparatele conform descrierii de la punctul 4.3.4.4, într-un buncăr sau într-o incintă subterană pregătită corespunzător (de exemplu, mină sau tunel). Trebuie asigurată menținerea temperaturii tubului de oțel la 20 (5)°C înainte de detonare.

Observație: În cazul în care nu sunt disponibile asemenea locuri, testul poate fi efectuat într-o groapă căptușită cu beton și acoperită cu grinzi de lemn. Detonarea poate proiecta fragmente de oțel cu energie cinetică mare și, de aceea, explozia trebuie efectuată la o distantă apreciabilă față de locuințe sau artere de circulație.

4.3.4.5.2.În cazul în care se folosește încărcătura de detonare cu șapte puncte de inițiere, trebuie asigurată întinderea fitilurilor de detonare conform notei de subsol de la punctul 4.3.4.1.1.4 de mai sus și aranjarea acestora cât mai orizontal posibil.

4.3.4.5.3.În final, se îndepărtează bagheta de lemn și se înlocuiește cu detonatorul. Nu se declanșează decât după ce zona a fost evacuată și personalul s-a adăpostit.

4.3.4.5.4.Se detonează explozivul.

4.3.4.6.1Se așteaptă un timp pentru ca fumul (gaze de descompunere, gaze nitroase toxice) să se disperseze, după care se adună cilindrii de plumb și li se măsoară înălțimile cu un șubler cu vernier.

4.3.4.6.2.Se notează, pentru fiecare cilindru de plumb marcat, gradul de compresie exprimat ca procent din înălțimea inițială de 100 mm. În cazul în care cilindrii sunt striviți oblic, se notează valoarea cea mai mare și cea mai mică și apoi se calculează media.

4.3.4.7În cazul în care este necesar, poate fi folosită o sondă pentru măsurarea continuă a vitezei de detonare. Sonda trebuie inserată longitudinal pe axa tubului sau de-a lungul peretelui său lateral.

4.3.4.8Se efectuează două teste de detonare pentru fiecare probă.

4.3.5.Raport de testare

4.3.5.În buletinul de analiză, pentru fiecare test se specifică următorii parametrii:

valorile măsurate ale diametrului exterior al tubului de oțel și ale grosimii peretelui;

duritatea Brinell a tubului de oțel;

temperatura tubului și a probei chiar înainte de detonare;

densitatea aparentă (în kg/m3) a probei din tubul de oțel;

înălțimea fiecărui cilindru de plumb după explozie, specificând corespunzător numărul cilindrului;

metoda de inițiere a încărcăturii de detonare.

4.3.5.1Evaluarea rezultatelor testării

4.3.5.1Testul se consideră concludent în cazul în care, la fiecare explozie, comprimarea cel puțin a unui cilindru de plumb nu depășește 5 %.

Figura 2

Figura 3

Figura 4

5.Marcajul de conformitate și declarația de conformitate UE

5.1.Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare produs fertilizant care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament.

5.2.Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare lot de produse fertilizante cu marcaj CE și o păstrează, împreună cu documentația tehnică, la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE. Declarația de conformitate UE identifică produsul fertilizant cu marcaj CE pentru care a fost întocmită.

6.Reprezentantul autorizat

6.Obligațiile producătorului stabilite la punctul 5 de mai sus pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

Modulul B - examinarea UE de tip

1.Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al produsului fertilizant cu marcaj CE și verifică și atestă că proiectul tehnic al produsului fertilizant cu marcaj CE corespunde cerințelor prezentului regulament.

2.Evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al produsului fertilizant cu marcaj CE poate fi realizată prin examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative prevăzute la punctul 3.2 de mai jos, precum și prin examinarea unor eșantioane reprezentative pentru producția avută în vedere ale uneia sau mai multor componente ale produsului (combinație între tipul de producție și tipul de proiect).

3.1.Producătorul depune o cerere pentru examinare UE de tip la un singur organism notificat ales de el.

3.2.Cererea cuprinde:

(a)denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele și adresa acestuia;

(b)o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;

(c)documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea produsului fertilizant cu marcaj CE din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și utilizarea produsului fertilizant cu marcaj CE. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:

o descriere generală a produsului fertilizant cu marcaj CE;

desene și scheme de concepție și execuție;

descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a utilizării produsului fertilizant cu marcaj CE;

lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele din prezentul regulament, inclusiv o listă a specificațiilor comune sau a altor specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică precizează care au fost părțile aplicate;

rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.;

rapoartele de testare și

în cazul în care produsul conține sau constă din subproduse de origine animală în sensul definiției din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, documentele comerciale sau certificatele de sănătate animală necesare în conformitate cu regulamentul în cauză, precum și dovada că subprodusele de origine animală au ajuns în punctul final al lanțului de prelucrare în sensul respectivului regulament;

(d)eșantioane reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita eșantioane suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercare;

(e)documente justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele relevante armonizate nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia.

4.Organismul notificat trebuie:

(a)În ceea ce privește produsul fertilizant cu marcaj CE:

(1)să examineze documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectării tehnice a produsului fertilizant cu marcaj CE.

(b)Pentru eșantion(eșantioane):

(2)să verifice dacă eșantionul (eșantioanele) a (au) fost produs(e) în conformitate cu documentația tehnică și să identifice elementele proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor armonizate și/sau ale specificațiilor tehnice, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante;

(3)să efectueze examinările și testările corespunzătoare sau să dispună efectuarea acestora pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate și/sau din specificațiile tehnice relevante, dacă acestea au fost aplicate corect;

(4)să efectueze examinările și testările corespunzătoare sau să dispună efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate și/sau din specificațiile tehnice relevante, dacă soluțiile adoptate de producător îndeplinesc cerințele esențiale corespunzătoare din prezentul regulament;

(5)să stabilească, de comun acord cu producătorul, locul unde vor fi efectuate examinările și testările.

5.Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, conform punctului 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat transmite conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, numai cu acordul producătorului.

6.1.Atunci când tipul este conform cu cerințele prezentului regulament aplicabile produsului în cauză, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul cuprinde numele și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (eventuale) de valabilitate și datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul poate avea atașate una sau mai multe anexe.

6.2.Certificatul și anexele sale trebuie să conțină toate informațiile relevante pentru a permite atât evaluarea conformității produsului fertilizant cu marcaj CE cu tipul examinat, cât și controlul în utilizare ulterior.

6.3.În cazul în care tipul nu îndeplinește cerințele din prezentul regulament, organismul notificat refuză eliberarea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, precizând în detaliu motivele refuzului.

7.1.Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual general recunoscut al tehnologiei, care ar putea indica faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele prezentului regulament, și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.

7.2.Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip în legătură cu toate modificările tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE cu cerințele din prezentul regulament sau condițiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unui supliment la certificatul original de examinare UE de tip.

8.1.Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

8.2.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu certificatele și/sau suplimentele la acestea pe care le-a eliberat.

8.3.Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a suplimentelor la acestea. La cerere, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat.

8.4.Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a suplimentelor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului respectiv.

9.Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a suplimentelor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE.

10.Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 7 și 9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

Modulul C - conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției

1.Descrierea modulului

1.Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul își îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 3, se asigură și declară că produsele fertilizante cu marcaj CE în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele aplicabile ale prezentului regulament.

2.Fabricația

2.Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor fertilizante cu marcaj CE fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament.

3.Marcajul de conformitate și declarația de conformitate UE

3.1Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare produs fertilizant în parte care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile ale prezentului regulament.

3.2Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare lot de produse fertilizante cu marcaj CE și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE. Declarația de conformitate UE identifică lotul de produse fertilizante cu marcaj CE pentru care a fost întocmită.

3.3.O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.

4.Reprezentantul autorizat

4.Obligațiile producătorului stabilite la punctul 3 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

Modulul D1: Asigurarea calității procesului de producție

1.Descrierea modulului

1.Asigurarea calității procesului de producție este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul produsului fertilizant cu marcaj CE își îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 4 și 7, se asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că produsul fertilizant cu marcaj CE în cauză satisface cerințele prezentului regulament aplicabile produsului.

2.Documentația tehnică

2.Producătorul produsului fertilizant cu marcaj CE întocmește documentația tehnică. Documentația permite evaluarea produsului din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și utilizarea produsului. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:

(a)o descriere generală a produsului;

(b)desene de concepție și execuție și scheme, inclusiv o descriere și o diagramă a procesului de producție, unde fiecare tratament, recipient de depozitare și zonă sunt identificate în mod clar,

(c)descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a utilizării produsului fertilizant cu marcaj CE;

(d)lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele din prezentul regulament, inclusiv o listă a specificațiilor comune sau a altor specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică precizează care au fost părțile care aplicate;

(e)rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.;

(f)rapoartele de testare și

(g)în cazul în care produsul conține sau constă din subproduse de origine animală în sensul definiției din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, documentele comerciale sau certificatele de sănătate animală necesare în conformitate cu regulamentul în cauză, precum și dovada că subprodusele de origine animală au ajuns în punctul final al lanțului de prelucrare în sensul respectivului regulament.

3.Disponibilitatea documentației tehnice

3.Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale relevante pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE.

4.Fabricația

4.Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru producție, inspecția produsului finit și testarea produselor în cauză, așa cum se prevede la punctul 5, și este supus supravegherii, astfel cum se menționează la punctul 6.

5.Sistemul de calitate

5.1.Producătorul trebuie să implementeze un sistem de calitate care asigură respectarea de către produsele fertilizante cu marcaj CE a cerințelor din prezentul regulament care se aplică în cazul lor.

5.1.1.Sistemul de calitate trebuie să includă obiective privind calitatea și o structură organizatorică, cu responsabilitățile și atribuțiile conducerii cu privire la calitatea produsului.

5.1.1.1În ceea ce privește compostul care face parte din categoria de materii componente (CMC) 3 și digestatul care face parte din CMC 5, astfel cum sunt definite în anexa II, personalul cu funcții superioare de conducere din cadrul organizației producătorului trebuie:

(a)să se asigure că există suficiente resurse (personal, infrastructură, echipamente) disponibile pentru crearea și punerea în aplicare a sistemului de asigurare a calității;

(b)să desemneze un membru al conducerii organizației care răspunde de:

asigurarea faptului că sunt instituite, aprobate, implementate și menținute procese de management al calității;

raportarea către conducerea superioară a producătorului privind performanța gestionării calității și eventuala necesitate de îmbunătățire a acesteia;

asigurarea promovării conștientizării nevoilor clienților și a cerințelor legale în cadrul organizației producătorului și sensibilizarea personalului cu privire la relevanța și importanța cerințelor privind controlul calității pentru a satisface cerințele legale prevăzute de prezentul regulament;

asigurarea faptului că fiecare persoană ale cărei atribuții afectează calitatea produsului este suficient de formată și instruită și

asigurarea clasificării documentelor de management al calității menționate la punctul 5.1.4. de mai jos;

(c)să efectueze un audit intern în fiecare an sau mai devreme decât era programat, dacă acest lucru este necesar din cauza oricărei schimbări semnificative care ar putea afecta calitatea produselor fertilizante cu marcaj CE și

(d)să se asigure că sunt stabilite proceduri de comunicare adecvate, în interiorul și în exteriorul organizației, și că există comunicare în ceea ce privește eficacitatea sistemului de gestionare a calității.

5.1.2.Sistemul de calitate trebuie să fie pus în aplicare prin procesul de fabricare, controlul calității și asigurarea calității, prin procese și acțiuni sistematice.

5.1.2.1În ceea ce privește compostul care face parte din categoria de materii componente (CMC) 3 și digestatul care face parte din CMC 5, astfel cum sunt definite în anexa II, sistemul trebuie să asigure respectarea criteriilor aplicabile procesului de digestie și compostare prevăzute în anexa respectivă.

5.1.3.Sistemul de calitate cuprinde examinările și testele care urmează să fie efectuate înainte, în timpul și după fabricație, cu o frecvență determinată.

5.1.3.1În ceea ce privește compostul care face parte din CMC 3 și digestatul care face parte din CMC 5, astfel cum sunt definite în anexa II, examinările și testele trebuie să cuprindă următoarele elemente:

(a)se înregistrează următoarele informații pentru fiecare lot de materii prime:

(1)data livrării;

(2)cantitatea (în greutate sau o estimare bazată pe volum și densitate);

(3)identitatea furnizorilor de materii prime;

(4)tipul de materie care intră în procesul de producție;

(5)identificarea fiecărui lot și locul de livrare la unitatea de producție. Un cod unic de identificare trebuie atribuit pe parcursul întregului proces de producție pentru scopuri de gestionare a calității și

(6)în caz de refuz, motivele respingerii lotului și unde a fost trimis lotul.

(b)Personalul calificat trebuie să efectueze o inspecție vizuală a fiecărui transport de materii prime și să verifice compatibilitatea cu specificațiile privind materiile prime din CMC 3 și CMC 5 din anexa II.

(c)Producătorul trebuie să refuze orice transport de orice materii care intră în procesul de producție dacă, în urma inspecției vizuale, există suspiciuni cu privire la:

prezența unor substanțe nocive sau periculoase pentru procesul de digestie sau compostare sau pentru calitatea produsului fertilizant cu marcaj CE final sau

incompatibilitatea cu specificațiile CMC 3 și CMC 5 din anexa II, în special prin prezența unor materiale plastice care duce la depășirea valorii-limită pentru impuritățile macroscopice.

(d)Personalul trebuie să fie instruit cu privire la:

potențialele proprietăți periculoase care pot fi asociate cu materiile care intră în procesul de producție și

caracteristicile care permit recunoașterea proprietăților periculoase și a prezenței materialelor plastice.

(e)Trebuie prelevate eșantioane din materiile care rezultă din procesul de producție, pentru a se verifica dacă acestea respectă specificațiile materiei componente pentru compost și digestat prevăzute la CMC 3 și CMC 5 din anexa II și dacă proprietățile materiilor care rezultă din procesul de producție nu pun în pericol produsul fertilizant cu marcaj CE din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante din anexa I.

(f)Eșantioanele din materiile care rezultă din procesul de producție sunt prelevate cel puțin la următoarele intervale:

Intrări anuale
(tone)

Eșantioane/an

≤ 3000

1

3001 – 10000

2

10001 – 20000

3

20001 – 40000

4

40001 – 60000

5

60001 – 80000

6

80001 – 100000

7

100001 – 120000

8

120001 – 140000

9

140001 – 160000

10

160001 – 180000

11

> 180000

12

(g)În cazul în care oricare dintre eșantioanele din materiile care rezultă din procesul de producție nu îndeplinește una sau mai multe dintre limitele aplicabile specificate în secțiunile relevante din anexele I și II la prezentul regulament, persoana responsabilă de managementul calității menționat mai sus la punctul 5.1.1.1 litera (b) trebuie:

(1)să identifice clar produsele neconforme și locul de depozitare a acestora;

(2)să analizeze motivele neconformității și să ia toate măsurile necesare pentru a evita repetarea acesteia;

(3)să consemneze în dosarele de calitate prevăzute la punctul 5.1.4 dacă are loc o reprelucrare sau dacă produsul este eliminat.

5.1.4.Producătorul trebuie să păstreze dosare de calitate, precum rapoartele de inspecție și datele testelor, datele de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului în cauză etc.

5.1.4.1În ceea ce privește compostul care face parte din categoria de materiale componente („CMC”) 3 și digestatul care face parte din CMC 5, astfel cum sunt definite în anexa II, înregistrările privind calitatea trebuie să demonstreze un control eficient al materiilor prime, al producției, depozitării și conformității materiilor de intrare și ieșire cu cerințele corespunzătoare ale prezentului regulament. Fiecare document trebuie să fie lizibil și disponibil la locul de utilizare, iar orice versiune ieșită din uz trebuie să fie retrasă rapid de la toate locurile în care este utilizată sau, cel puțin, să fie identificată ca fiind ieșită din uz. Documentația privind gestionarea calității trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

(a)un titlu,

(b)un număr al versiunii,

(c)data eliberării,

(d)numele persoanei care a eliberat-o,

(e)evidențe privind controlul efectiv al materiilor care intră în procesul de producție,

(f)evidențe privind controlul efectiv al procesului de producție,

(g)evidențe privind controlul efectiv al materiilor care rezultă din procesul de producție,

(h)evidențe ale neconformităților,

(i)rapoarte cu privire la toate accidentele și incidentele care au loc la fața locului, cauzele cunoscute sau suspectate ale acestora și măsurile luate,

(j)evidența plângerilor formulate de părțile terțe și modul în care acestea au fost tratate,

(k)un registru indicând data, tipul și tematica cursurilor de formare urmate de către persoanele responsabile pentru calitatea produsului,

(l)rezultatele auditului intern și acțiunile întreprinse și

(m)rezultatele auditului extern și acțiunile întreprinse.

5.1.5Atingerea nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate trebuie monitorizată.

5.1.5.1În ceea ce privește compostul care face parte din categoria de materii componente („CMC”) 3 și digestatul care face parte din CMC 5, astfel cum sunt definite în anexa II, producătorul întocmește un program anual de audit intern, în scopul de a verifica conformitatea cu sistemul de calitate, cu următoarele componente:

(1)Trebuie stabilită și documentată o procedură care definește responsabilitățile și cerințele privind planificarea și realizarea auditurilor interne, înființarea unor registre și raportarea rezultatelor. Trebuie pregătit un raport care să se identifice neconformitățile sistemului de calitate și toate acțiunile corective trebuie raportate. Evidențele auditului intern se anexează la documentația de management al calității.

(2)Se acordă prioritate neconformităților identificate de auditul extern.

(3)Niciun auditor statutar nu poate să își auditeze propria muncă prestată.

(4)Conducerea responsabilă de domeniul auditat se asigură că măsurile corective necesare sunt luate în cel mai scurt timp.

(5)Auditul intern realizat în cadrul unui alt sistem de management al calității poate fi luat în considerare dacă este completat de un audit al cerințelor pentru sistemul de asigurare a calității respectiv.

5.2.Producătorul prezintă organismului notificat acreditat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru produsele în cauză. Cererea cuprinde:

-    denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele și adresa acestuia;

-    o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;

-    toate informațiile relevante pentru categoria de produse în cauză;

-    documentația referitoare la sistemul de calitate;

-    documentația tehnică privind toate elementele sistemului de calitate prevăzute la punctul 5.1 și la paragrafele acestuia.

5.3.Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată a tuturor elementelor de management al calității menționate mai sus la punctul 5.1 și paragrafele acestuia.

5.4.1.Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta respectă cerințele prevăzute la punctul 5.1 și paragrafele acestuia.

5.4.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.

5.4.3.Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, din echipa de audit face parte cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul produsului relevant și al tehnologiei produsului în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale prezentului regulament. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 2, pentru a verifica capacitatea producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentului regulament și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE cu cerințele respective.

5.4.4.Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării.

5.5.Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat și să îl mențină corespunzător și eficient.

5.6.1.Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate.

5.6.2.Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat va continua să satisfacă cerințele menționate la punctul 5.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

5.6.3.Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării.

6.Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

6,1Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul își îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat.

6.2.Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, la spațiile de producție, de inspecție, de testare și de depozitare și îi furnizează orice informație necesară, în special:

-    documentația aferentă sistemului de calitate;

-    documentația tehnică prevăzută la punctul 2;

-    dosarele de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de test, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat.

6.3.1Organismul notificat efectuează misiuni de audit periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit.

6.3.2În ceea ce privește compostul care face parte din categoria de materii componente 3 („CMC”) și digestatul care face parte din CMC 5, astfel cum sunt definite în anexa II, organismul notificat prelevă și analizează eșantioane de material în timpul producției fiecărui audit, iar auditurile se efectuează cu următoarea frecvență:

(a)în cursul primului an în care organismul notificat supraveghează planta în cauză: aceeași frecvență ca frecvența de eșantionare indicată în tabelul inclus la punctul 5.1.3.1 litera (f) și

(b)în cursul următorilor ani de supraveghere: 50% din frecvența de eșantionare indicată în tabelul inclus la punctul 5.1.3.1 litera (f).

6.4De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Cu ocazia unor asemenea vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea unor teste asupra produselor, destinate verificării bunei funcționări a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.

7.Marcajul de conformitate și declarația de conformitate UE

7.1.Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 5.2, numărul de identificare al acestuia pe fiecare produs în parte care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament.

7.2.1Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare lot de produse fertilizante cu marcaj CE și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE. Declarația de conformitate UE identifică lotul produsului pentru care a fost întocmită.

7.2.2.O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.

8.Documentația disponibilă privind sistemul de calitate

8.Pe o perioadă de cel puțin 10 ani după introducerea pe piață a produsului, producătorul menține la dispoziția autorităților naționale:

-    documentația menționată la punctul 5.3,

-    modificarea menționată la punctul 5.6 și paragrafele acestuia, în forma în care a fost aprobată,

-    deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la punctele 5.6.1-5.6.3, paragraful 6.3 și paragraful 6.4.

9.Obligația de informare a organismelor notificate

9.1.Fiecare organism notificat își informează autoritățile de notificare cu privire la omologările sistemelor de calitate emise sau retrase și, periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorităților sale de notificare lista omologărilor sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau restricționat în alt mod.

9.2.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la omologările sistemelor de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, cu privire la aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis .

10.Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului stabilite la punctul 3, punctul 5.2, punctele 5.6.1-5.6.3 și rubricile 7 și 8 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

ANEXA V
Declarație de conformitate UE (Nr. XXXX)
19

1.    Produsul fertilizant cu marcaj CE (numărul produsului, al lotului, al tipului sau de serie):

2.    Denumirea și adresa producătorului și, după caz, ale reprezentantului autorizat al acestuia:

3.    Declarația de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

4.    Obiectul declarației (identificarea produsului permițând trasabilitatea; aceasta poate include o imagine, dacă este necesar pentru identificarea produsului fertilizant cu marcaj CE):

5.    Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

6.    Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

7.    După caz, organismul notificat... … (denumire, număr) a efectuat … (descrierea intervenției) și a emis certificatul:

8.    Informații suplimentare:

Semnat pentru și în numele:

(locul și data emiterii):

(numele, funcția) (semnătura):

(1) Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (JO L 37, 13.2.1993, p. 1).
(2) Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 11).
(4) Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (JO L 140, 30.5.2002, p. 10).
(5) În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
(6) În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
(7) În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
(8) Excluderea unui material de la categoria CMC 1 nu îl împiedică să fie eligibil ca materie componentă într-o altă CMC, care prevede alte cerințe. A se vedea, de exemplu, CMC 11 privind subprodusele de origine animală, CMC 9 și CMC 10 privind polimerii și CMC 8 privind aditivii agronomici.
(9) În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
(10) Sumă de naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benz[a]antracen, crisen, benz[b]fluoranten, benz[k]fluoranten, benz[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antracen și benzo[ghi]perilen.
(11) Sumă de naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benz[a]antracen, crisen, benz[b]fluoranten, benz[k]fluoranten, benz[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antracen și benzo[ghi]perilen.
(12) În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
(13) În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
(14) Sumă de naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benz[a]antracen, crisen, benz[b]fluoranten, benz[k]fluoranten, benz[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antracen și benzo[ghi]perilen.
(15) Sumă de naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benz[a]antracen, crisen, benz[b]fluoranten, benz[k]fluoranten, benz[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antracen și benzo[ghi]perilen.
(16) În cazul unei substanțe recuperate în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă substanța este aceeași, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
(17) Diametrul discului trebuie să corespundă întotdeauna cu diametrul interior al cilindrului.
(18) NB: Când cele șase fitiluri periferice sunt întinse după asamblare, cel central trebuie ușor slăbit.
(19) Atribuirea unui număr declarației de conformitate UE rămâne la latitudinea producătorului.